Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.05.2021.

Milica Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.07.1994.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu (osnovne i master studije); Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti (upisane doktorske studije)
 • Odsek / Grupa / Smer: Muzička teorija i pedagogija; Muzička pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2016. osnovne studije; 2018. master studije; 2019/20. upisane doktorske studije
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Цветковић Црвеница, Ј. и Јовановић, М. (2023). Транснационални пројекат „Vox Mundi” – искуства у области имплементације покрета као педагошког алата у процесу рада са дечјим хорским ансамблима. Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 36(4), 147–159. DOI: 10.5937/inovacije2304147C М23


  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Transfer of Musical Abilities and Possible Reflections of Teaching Content, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7(2), 87–98. doi:10.5937/IJCRSEE1902087C, UDK 316.644 057.875:[371.3::784.9(497.11) Q3 Scopus M23


  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Solfeggio Teaching – From Information to Interpretation., Muzika – časopis za muzičku kulturu, XVIII 2. Sarajevo: UDK/UDC: 781.68 Muzička akademija u Sarajevu i Muzikološko društvo FBIH, ISSN: 1512-5297 (Print) ISSN 2490-2489 (Online)UDK/UDC: 78:781 M23                                                                                                               


  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Evaluation of the Accredited Professional Training Program in the Field of Solfeggio in Serbia 2011-2019. 30. zvezka Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani/ The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 31-55. ISSN: 1318-6876 M23

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Jovanović M. & Cvetković Crvenica, J. (2019). Curriculum for the Subject Solfeggio (EMS) in Slovenia, Montenegro, Croatia and Serbia – Comparative analysis. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol. 5, No 2, 2019, UDC 371.3:784.9 4(2), Niš: Univerzitet u Nišu M53


  Jovanović, M. (2018). Inkluzija u praksi nastave solfeđa – Ulvila metoda muzičke notacije (Ulwila method). Artefact Vol. 4, No. 1/2018, str. 63–79. DOI: 10.5937/artefact4-18135 УДК 784.9 : 37.022/.026-056.36 ISSN (štampano izdanje) 2406-3134 ISSN (Elektronsko izdanje) 2406-3150 M54

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Јовановић, М. и Цветковић Црвеница, J (2023). Музичка писменост у савременом образовном простору ‒ више од игре. Рад презентован на XVIII Међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу M14


  Јовановић, М. и Цветковић Црвеница Ј. (2023). Позиционирање предмета солфеђо у савременом образовном простору. Рад презентован на научном скупу Владо С. Милошевић: Традиција као инспирација 2023, рад у припреми за штампу М14


  Јовановић, М. (2022). Успешност у реализацији пријемних испита за предмет солфеђо на државним високошколским институцијама пред изазовима наметнутим пандемијом Covid-19 у Зборнику радова са XVI Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (стр. 117–129). Крагујевац: Филолошко уметнички факултет. ISBN 978-86-80596-17-4 (низ) 978-86-80596-12-9; UDK 37.091.212.2; 37.093.5(497.11) M14


  Jovanović, M. (2021). Ilustracija i vizuelizacija u nastavi solfeđa. Drugi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije (SIMPED), Muzička pedagogija – izazov, inspiracija, kreacija. Knjiga sažetaka (58–59). Cetinje: Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija M34


  Cvetković Crvenica, J. i Jovanović, M. (2018). Mogući aspekti vokalne interpretacije u nastavi solfeđa. U: Vedrana Marković, Jelena Martinović Bogojević  (ur.) Muzička pedagogija – izazov, inspiracija, kreacija/The First International Symposium on Music Pedagogy Music Pedagogy – Challenges, Inspiration and CreationProceedings of the First international Symposium on Music Pedagogy (str. 108–204). Cetinje: Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija. ISBN 978-9940-9540-7-9, COBISS.CG-ID 38730000 M14


  Cvetković Crvenica, Ј. i Jovanović, M. (2018). Мogući aspekti vokalne interpretacije u nastavi solfeđa. Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije (SIMPED), Muzička pedagogija – izazov, inspiracija, kreacija. Knjiga sažetaka (54–55). Cetinje: Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija M34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Jovanović, M. i Cvetković Crvenica, J. (2020). Realizacija nastave solfeđa na daljinu u početnom periodu primene iz ugla studenata – iskustva, efekti i perspektive. Osmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum (BARTF 2020), Umetnost i kultura danas – inovativni pristupi u umetnosti. Knjiga apstrakata (54–55). Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. ISBN 978-86-85239-74-8 M45


  Jovanović, M. i Cvetković Crvenica, J. (2020). Realizacija nastave solfeđa na daljinu u početnom periodu primene iz ugla studenata – iskustva, efekti i perspektive. U zborniku Osmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum (BARTF 2020), Umetnost i kultura danas – inovativni pristupi u umetnosti (181-198). Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu. UDK 37.018.43 : 784.9 ISBN 978-86-85239-82-3 COBISS.SR-ID 56516361


  Јовановић, М. (2020). Улога Зориславе М. Васиљевић у развоју високошколског музичког образовања у Нишу/ Zorislava M. Vasiljević's Role in the Development of Higher Music Education in Nis. У Tематском зборнику са научне конференције Зорислава М. Васиљевић – живот и дело (стр. 183–192). Београд: Факултет музичке уметности. ISBN 978-86-81340-22-6 COBISS.SR-ID 283467788


  Јовановић, М. (2020). Улога Зориславе М. Васиљевић у развоју високошколског музичког образовања у Нишу/Zorislava M. Vasiljević's Role in the Development of Higher Music Education in Nis. У: Ивана Дробни (ур.) Научна конференција Зорислава М. Васиљевић – живот и дело, Апстракти/Abstracts. Београд: Факултет музичке уметности. M34


  Јовановић, М. (2018). Body percussion у настави солфеђа. У зборнику Осми национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум (БАРТФ 2018),  Уметност и култура данас: образовање за уметност и изазови савремености. (159-171). Ниш: Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу. УДК 784.9:371.3 ISBN 978-86-85239-62-5 COBISS.SR-ID  279736332  M63


  Јовановић, М. (2018). Body percussion у настави солфеђа. VI Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2018, Umetnost i kultura danas: obrazovanje za umetnost i izazovi savremenosti. Knjiga apstrakata (52–53). УДК 784.9:371.3 ISBN 978-86-85239-56-4 COBISS.SR-ID 268084236 M45

 • Nagrade i priznanja:

  2023: Потврда Фондације Темпус о успешно завршеној обуци за држање наставе на енглеском језику


  2022: Сертификат о похађању обуке на даљину Етика и интегритет и успешно положеном тесту знања


  2022: Јовановић, М., Николић, Н. и Цветковић Црвеница, Ј. Трибина Градски дечји хор „Звездице“ поводом 20 година од оснивања – педагошко и уметничко мапирање, одржана у Центру за стручно усавршавање у образовању у оквиру Фестивала ЛЕДАМУС (Лесковачки дани музике)


  2021: Сертификат о учешћу у хору диригената Српске хорске асоцијације


  2020: Сертификат о похађању Семинара о рецензирању за истраживаче у организацији Центра за промоцију науке


  2017: Октобарскa наградa града Лесковца за изузетне резултате остварене током школовања на Факултету уметности у Нишу, као и за развој и промоцију музичке уметности у Лесковцу


  Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја“ за школску 2015/16. и 2016/17. годину


  Стипендиста Фонда за младе таленте Канцеларије за младе града Лесковца на основним и мастер студијама

Poslednji put izmenjeno subota, 01 jun 2024 15:27