Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2014.

Aleksandra Lončar Raičević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i knjizevnost
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Лончар, Александра. 2000. Неакцентоване дужине и ортотонијска норма, Библиотека семинарских и дипломских радова, коло II, књига 10, 1–80. Филозофски факултет, Ниш. УДК 808.61-15 800.855  ISBN 86-7379-064-6

  Лончар Раичевић Александра. 2018 Акценатски систем говора Златибора, Српски дијалектолошки зборник LXV/1, Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за српски језик, 477–636, ISSN 0353-8257, COBIS.SR-ID 18167554.

  Лончар Раичевић Александра 2020. Акустичка анализа прозодије речи у српском језику, Филозофски факултет Ниш, 214 стр.

  ISBN 978-86-7379-545-4 COBISS.SR-ID 25454345

 • Knjige i udžbenici:

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Радан Михај, Максимовић Горан, Лончар Раичевић Александра, Бојанић Ћирковић, Мирјана. 2021. Међународни часопис Исодишта/Originations: генеза и библиографија, Годишњак за српски језик, година XXXII, број 19, Филозофски факултет у Нишу 2021, 323–353. УДК 811.163.41 ISSN 2334-6922 

  Лончар Раичевић, Александра 2020. Српски говори у Румунији – међујезички утицаји из прозодијске перспективе, Српски језик XXV, стр. 369–379. УДК 811.163.41’282.2 (498).

  Лончар Раичевић, Александра. 2020. Акценатски систем српских говора у Румунији (Пољадија), Исходишта 6, Ниш – Темишвар, 173–182. ISSN 2457-5585 УДК 811.163.41’342 (498.5)

  Lončar Raičević, Aleksandra 2020. Dejan Sredojević: Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku – od specifičnog ka opštem, Anzeiger fϋr slavische Philologie (XLVII) 2109, 213–217. DOI: 10.36208/AnzSIPh7201913.

  Лончар Раичевић, Александра 2019. Инвентар и дистрибуција прозодема у српским говорима у Румунији (Чанад), Исходишта 5, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет Ниш, 237–247, ISSN 2457-5585, ISSN-L 2457-5585, UDK 811.163.41’342.8 (498.5).

  Лончар Раичевић, Александра и Марина Јањић. 2019. Белићеви погледи на акценте и културу говора у часопису Наш језик из данашње перспективе, Наш језик, књ. 50, св.2, стр. 7785. ISSN 0027-8084 811.163.41’342.8 COBISS.SR-ID 20717321

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2019. Белићеви погледи на природу експираторног акцента из данашње перспективе, Philologia Mediana, XI/11. Ниш, Филозофски факултет.   ISSN 1821-3332. УДК 811.163.41 282.3

  Лончар Раичевић, Александра. 2019. Дејан Средојевић, Фонетско-фонолошки опис акцената у стандардном српском језику – од специфичног ка општем, Нови Сад: Филозофски факултет, 2107. Годишњак за српски језик, Ниш: Филозофски факултет, Година XXX, број 17, 113–116. УДК 811.163.41’34(049.32).

  Лончар Раичевић, Александра. 2019. Инвентар и дистрибуција прозодема у српским говорима у Румунији (Чанад), Исходишта 5, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет Ниш, 237–247.
  ISSN 2457-5585
  ISSN-L 2457-5585
  UDK 811.163.41’342.8 (498.5).

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2018. Акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта. Philologia Mediana, X/10. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 423–439. УДК 811.163.41’282.3’342.8, ISSN 1821–3332.

  Лончар Раичевић, Александра. 2018. Нагласне карактеристике српских говора у Румунији (Стара Молдава), Октоих: Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори VIII/9 (2018) 37–44.  УДК 811.163.41’28(498.3)

  Лончар Раичевић, Александра. 2018. О акценатским карактеристикама српских говора у Банатској клисури (Дивич). Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, број XLIX (2), 287–298. ISSN 0354-3293, eISSN 2217-8082, DOI: 10.5937/ZRFFP48-17088.

  Лончар Раичевић, Александра и Ирена Цветковић Теофиловић. 2018. О акценатским карактеристикама српских говора у Банатској Клисури (Белобрешка), Исходишта 4, Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет Ниш, 159–170, ISSN 2457-5585, ISSN-L 2457-5585, UDK 811.163.41’342.8 (498.5).

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац 2017. Акустички опис нагласка у говорима призренско-јужноморавског дијалекта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2, Нови Сад 2017, 209–225. ISSN-0352-5724 

  http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-filologiju-i-lingvistiku/

  Лончар Раичевић, Александра. 2017. О акценатским карактеристикама српских говора у Румунији (говор Дињаша), Исходишта 3, Темишвар/Ниш 2017, 159–169. ISSN2457-5585 

  Лончар Раичевић, Александра 2017. Духовна и материјална култура Срба у Румунији (Исходишта 2, Темишвар 2016), Годишњак за српски језик, Година XXVIII, број 15, Ниш 2017, 247–250. ISSN 2334-6922

  Loncar Raicevic, Aleksandra. 2016. Acoustic and Phonetics Analysis of Serbian Accent (the relation between tone, quantity and intesity in two-syllable words), Trends and Tendencies in Modern Philology, Nr.1/2016, Koper. 57–76.  ISSN 2464-0050

  Лончар Раичевић, Александра. 2016. Прилог проучавања природе акцената у српском језику, Српски језик XXI, Београд: Филолошки факултет, 627–639. ISSN 0354-92 59  УДК 811.163.41'342.8

  Loncar Raicevic, A. 2015. ACOUSTIC ANALYSIS OF POST-ACCENTUAL QUANTITY IN SERBIAN, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistic and Literature, Vol. 13, N. 2, Niš. pp. 135–145.  ISSN 0354-4702  UDC 811. 163. 41' 342.1  

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULingLit/article/view/1299/1036

  Јањић Марина и Александра Лончар Раичевић. 2014. Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика, Philologia Mediana, година VI број 6, Ниш: Филозофски факултет, 415–429. ISSN 1821-3332  УДК 371.3::811.163.41:801.6

  Лончар Раичевић, Александра. 2013. Рефлекси јата иза сонанта р у савременој говорној пракси, Годишњак за српски језик, Година XXVI, број 13, Ниш: Филозофски факултет, 303–312. ISSN 2334 6922  УДК 811.163. 41' 282. 2' 342

  Лончар Раичевић, Александра. 2012. Ортографски и ортоепски приручник из српског језика (Фонетика и фонологија: Ортографска и ортоепска норма стандардног српског језика, Љ. Суботић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић, Филозофски факултет Нови Сад), Philologia Mediana, година V број 5, 685-689. Ниш: Филозофски факултет. ISSN 1821-3332  УДК 811.163.41 '344 (075.8) (049.32)

  Лончар Раичевић, Александра. 2012. Јелица Јокановић-Михајлов, Прозодија и говорна култура, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Годишњак за српски језик година XXV, број 12, 213-215. Ниш: Филозофски факултет. ISSN 2334-6922  УДК 811.163.41 '342.8 (049.32)

  Лончар Раичевић, Александра. 2012. Програм за анализу говора Speech Filing System и његова примена у фонетици, Годишњак за српски језик година XXV, број 12, Ниш: Филозофски факултет, 59-78. ISSN 2334-6922  

  Лончар Раичевић, Александра. 2011. Прозодијске  карактеристике  јатових  континуаната  (експериментално  истраживање), Октоих, Часопис  Одељења  за  српски  језик  и  књижевност,  Издавачки    центар  Матица  српска,  Друштво  чланова у Црној Гори, 209–217, УДК 811.163.41 '282 УДК 811.163.41 '342.4

  Лончар Раичевић, Александра. 2011. Акустичка  анализа  континуаната  дугог  јата, Годишњак  за  српски  језик,  година XIII, бр.  10, Ниш: Филозофски факултет, 131–140. УДК 811.163.41 '342.1 ISSN 1451-5415

  Лончар Александра и Маја Вукић. 2009. Прозодијска норма и језик медија, Годишњак за српски језик и књижевност, година XXII, бр. 9, Ниш: Филозофски факултет, 207–214. УДК 811.163.41 '342.8   316.774 (497.11)

  Лончар Александра и Маја Вукић. 2009. Однос између фитонима и етника / етнонима са истом мотивном основом, Прилози за фитолингвистику V, Лексиколошка проучавања, књига 8, Ниш: Филозофски факултет, 29–57.

  Лончар Александрa. 2008. Дијалектолошка истраживања, 20 година књиге (прилози и прикази), 101–104.  Огранак Вукове задужбине у Нишу.

  Лончар Александра. 2007. Акценат чешће употребљаваних речи (стандард, недоумице и дублети), пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 88–90.

  Лончар Александра. 2007. Нагласне карактеристике електронских медија,    Пројекат Језичка култура јавног живота, Зборник радова I, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 50–58. ISBN 978-86-7746-099-0

  Лончар Александра. 2004. Татјана Пауновић, Фонетика и /или фонологија, Критички приказ фонолошких теорија XX века, Стил, Београд – Бања Лука, 471–473. УДК 81 '34 (049.32)

  Лончар, Александра. 2002. Стојановићево бележење и проучавање акцената, Научни скуп „Љубомир Стојановић – живот и дело”, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице, 257–264. УДК 811.163.41 '342.8

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. 2022. Степен проучености фонетских и прозодијских особина српских говора у Румунији. Исходишта 8, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет универзитета у Нишу, година 8, број 8, 97–111. ISSN 2457-5585

  UDK11.163.41.282.2(498)

  Loncar Raicevic, Aleksandra i Nina Sudimac. 2017. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALECT, Tematic conference proceedings of international significance ARCHIBALD REISS DAYS, Tom I, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade 2017, 461–473. ISBN 978-86-7020-378-5

  http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf

  Lončar Raičević Aleksandra i Nina Sudimac 2017. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALECT, The VII International Scientific Confererence "Archibald Reiss Days", Academy of Criminalistic and Police Studies Belgrade, 7–9. 11. 2017.

  Lončar Raičević, Aleksandra i Nina Sudimac. 2016. Kvalitativno-kvantitativni opis ekspiratornog akcenta u srpskom jeziku, Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Istraživanja govora, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska, 8–10. decembar 2016.

  Лончар Раичевић, Александра. 2015. Ортотонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения - София, 9-10 май 2014. Том 1 Езикознание. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 200–207. ISBN 978-954-07-4045-4.

  Лончар Раичевић, Александра и Милорадовић Софија. 2015. Акустичка анализа експираторног акцента на примеру изговора образованих испитаника са призренско-тимочког терена, Наука и савремени универзитет 5. Научни скуп са међународним учешћем. Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

  Лончар Раичевић, Александра 2015. Ортототонијска адаптација речи страног порекла у српском језику, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Дванадесите международни славистични четения, София, Том 1. Езикознание,
  Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 200–208. ISBN 978-954-07-4045-4

  Лончар Раичевић, Александра. 2014. Прозодијска норма и језичка реалност, „Реалност и фикција у култури Срба и Бугара“, Ниш: Филозофски факултет, 145–154. ISBN 978-86-7379-329-0 УДК 811.163.41' 34.

  Лончар Раичевић Александра. 2013. Прозодијска норма и језичка реалност, Научни скуп Стварност и фикција у култури Срба и Бугара, 15. мај 2013, Филозофски факултет Ниш.

  Лончар Раичевић, Александра. 2013. Силазни акценти ван првог слога (дијалекат – стандард), Путеви и домети дијалекатске лексикографије, Ниш: Филозофски факултет, 305–313. ISBN 978-86-7379-315-3   УДК 811.163.41'282.2'342.8

  Лончар Раичевић, Александра. 2013. Регионалне варијанте изговора рефлекса јата у српском језику, „Проблеми на устнанта комуникация“, Велико Трново: Универзитетско издателство „Св. Св. Кирил и Методии“, 135–147. ISBN 978-954-524-887-0

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац 2022. Теорија, пракса и ставови говорника о наглашавању страних речи на примерима из медицинске терминологије, Јавни говор у условима пандемије ковида 19, Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу – Институт за српски језик САНУ, Београд 2022, 93–106.

  ISBN 978-86-82496-00-7

  Лончар Раичевић, Александра. 2020. Улога квантитета у приближавању књижевном језику код говорника са призренско тимочког терена (Зборник радова са научног скупа „Актуелна питања фонетике и фонологије српског језика“ одржаног у Андрићграду 5 – 6. октобра 2019), Матица српска Нови Сад, Андрићев институт Вишеград, 249–270. ISBN 978-99976-21-65-8

  Лончар Раичевић, Александра 2019. О усклађености правописних приручника у писању и изговору сложених именица у српском језику, Нови прилози српском правопису (Зборник радова са научног скупа „Актуелна питања српског правописа“ одржаног у Андрићграду 13. 10. 2018), Матица српска Нови Сад, Андрићев институт Вишеград, 117–128. ISBN 978-86-7946-297-8 UDC 811.163.41’367.22

  Лончар Раичевић, Александра. 2018. Основне прозодијске особености говора Златибора. У: Драгомир Козомара, Слађана Цукут (уред.) Зборник радова посвећен проф. др Милану Драгичевићу (1947–2017). Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет, 175–188, ISBN 978-99955-58-44-4, COBIS.RS-ID 7447320, УДК 811.163.41'342.8.

   

Poslednji put izmenjeno subota, 10 decembar 2022 17:36