Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.09.2019.

Ivana Mitić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.2.1988.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu - osnovne i master studije; Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu - doktorske studije
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za srpski jezik
 • Godina diplomiranja: osnovne studije 2011; master studije 2012; doktorske studije 2019.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ивана Митић, „О конгруенцији предиката са дисјунктивним субјектом у српском језику”, Ниш: Филозофски факултет, 2023, 194. стр.  ISBN 978-86-7379-638-3 DOI https://doi.org/10.46630/kps.2023 М42

  Ивана Митић, „О синтаксичким карактеристикама говора оболелих од вируса корона”, у: Софија Милорадовић, Марина Јањић (ур.), Јавни говор у условима пандемије ковид 19, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 141–154. ISBN 978-86-82496-00-7 (ИСЈ) ISBN 978-86-7025-967-6 (САНУ) M44

  Ивана Митић, „Речи са негативним значењем као интензификатори у српском језику”, у: Трајковић и Н. Јовић (ур.) На темељима народних говора Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, 2020, 445–455. УДК 811.163.41`371 811.163.41`373.612 М45

  Ivana Mitić, „(Non)Lingual Elements as Markers of Truth in the Serbian Media: The Case of the “1 of 5 Million” Protest”, in: Schmied, J. & Dheskali, J. (Eds.), Conflicting truths in academic and journalistic writing. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2020, 97–114. ISBN 9783736972070, eISBN 9783736962071 M45

  Ivana Mitić, „Credibility in the Local and State media. A Comparative analysis of Headlines in the Serbian Pressˮ, In J. Schmied & J. Dheskali (Eds.), Credibility, Honesty, Ethics & Politeness in Academic and Journalistic Writing. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2019, 59–72. М45

  Ивана Митић, „Поглед на идеолошко спровођење мултикултуралности у Србији: могућности деконструкције и центрирањаˮ, у (ур. Д. Бошковић): Зборник радова Филологије vs Идеологије, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2014, 43−53. ISBN 978-86-85991-67-7; COBISS.SR-ID 211485196; УДК 811.163.41'27:316.722    811.163.41'27:342.924(497.11). 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ivana Mitić and Boban Arsenijević, „Plural conjuncts and syncretism facilitate gender agreement in Serbo-Croatian: experimental evidenceˮ, Frontiers in Psychology, 10:942, 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00942, impact factor 2.129 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00942/full  М21

  Boban Arsenijević, Jana Willer-Gold, Nadira Aljović, Nermina Čordalija, Marijana Kresić Vukosav, Nedžad Leko, Frane Malenica, Franc Lanko Marušić, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Petra Mišmaš, Ivana Mitić, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Jelena Tušek, Andrew Nevins, „Elided Clausal Conjunction Is Not the Only Source of Closest‐Conjunct Agreement: A Picture‐Matching Studyˮ, Syntax-A Journal of Theoretical Experimental and Interdisciplinary Research, 2019. DOI:10.1111/synt.12171 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/synt.12171 М22

  Jana Willer-Gold, Boban Arsenijević, Mia Batinić, Michael Becker, Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Franc Lanko Marušič, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Ivana Mitić, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj, Jelena Tušek, Andrew Nevins, „When linearity prevails over hierarchy in syntaxˮ, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, doi:10.1073/pnas.1712729115, 2017. M21

  Jana Willer-Gold, Boban Arsenijević, Mia Batinić, Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Franc Lanko Marušič, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Ivana Mitić, Andrew Nevins, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj, Jelena Tušek, „Conjunct Agreement and Gender in South Slavic: From Theory to Experiments to Theoryˮ, Journal of Slavic Linguistics, volume 24(1), Special Issue Agreement in Slavic, Slavica Publishers, Indiana University, 2016, 187−224.  ISSN 1068-2090  DOI: 10.1353/jsl.2016.0003. M23

  Arsenijević, Boban and Ivana Mitić, „On the Number-Gender (In)dependence in Agreement with Coordinated Subjectsˮ, Journal of Slavic Linguistics, volume 24(1), Special Issue Agreement in Slavic, Slavica Publishers, Indiana University, 2016, 41−69.  ISSN 1068-2090 DOI: 10.1353/jsl.2016.0006. M23

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Aleksandar Novaković and Ivana Mitić, „The Serbian Language in The Eyes of Foreigners: Analysis of the Most Common Doubts of Learners on The Social Platform Reddit”, Media Studies and Applied Ethics V/1, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2024, 55–68, UDK 811.163.41`243:004.738.5 DOI: https://doi.org/10.46630/msae.1.2024.04  M52

  Невен Обрадовић и Ивана Митић, „Приповетка Вођа Радоја Домановића кроз призму савремених теорија политичког комуницирањаˮ, Philologia Mediana, бр. 16, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2024, 457–467. UDK 821.163.41.09 Домановић Р.:32 32.019.5 DOI: https://doi.org/10.46630/phm.16.2024           М51

  Ивана Митић и Неда Стефановић, „Сличности и разлике у употреби и значењу израза и други / и остали у српском језикуˮ, Philologia Mediana, 15, 2023, 557–570. UDK 811.163.41’373.7 doi: 10.46630/phm.15.2023.39 М51

  Ивана Митић, „Анализа објава наслова у грађанском новинарству на примеру фејсбук групе Не дамо нишки аеродром”, Philologia Mediana, 14, 2022, 263-276. УДК 811.163.41`42:004.738.5 doi: 10.46630/phm.14.2022.20 M51

  Ивана Митић и Јасмина Ђорђевић, „Језичка средства са елементима имплицитне пропаганде на примеру наслова са портала РТС: вакцинацијa у време короне”, Годишњак за српски језик, 2021, 109-125. УДК 811.163.41`42  DOI: https://doi.org/10.46630/gsrj.19.2021.11 М52

  Ивана Митић и Андреј Благојевић, „Анализа родно осетљивих термина у правним документима”, Philoloia Mediana, 13, 2021, 793–806. УДК: 811.163.41'276.6:34 811.163.41'26 DOI: https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.48 M51

  Ивана Митић, „Слагање предиката са модификованим координираним субјектом мешовитог рода”, Српски језик : студије српске и словенске, XXVI, 2021, 125–146, . DOI: https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.7 М23

  Ивана Митић, „Разрешено слагање и слагање глагола са последњим чланом координираног (не)модификованог субјекта кога чине први члан средњег и други члан женског рода”, Српски језик : студије српске и словенске, бр. 25, 2020, 203–220. УДК: 811.163.41’367 811.163.41’367.625 DOI: https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.15  М23

  Ivana Mitić, „Verb agreement with preverbal (non) syncretic coordinated subjects”, Facta Universitatis: Series Linguistics and Literature, 18(1), 2020, 97–108. DOI: https://doi.org/10.22190/FULL2001097M М51

  Ивана Митић, „O употреби израза један/једно с другим и једна с другом у српском језику”, Наш језик, 50(2), 2019333–340, . ISSN 0027-8084; 811.163.41 ́367.3; COBISS.SR-ID 20981001

  Ivana Mitić and Boban Arsenijević, „Structural ambiguity and optionality of agreement patterns in Bosnian/Croatian/Serbian conjunct agreementˮ, Glossa: A Journal of General Linguistics, 4(1), 6, 2019. DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.582 https://www.glossa-journal.org/articles/10.5334/gjgl.582/  М23

  Ивана Митић и Стефан Тодоровић, „Типови говора у роману Таи Горана Гоцићаˮ, Philologia Mediana, година IX, број 9, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017, 215−230, УДК 821.163.41.09-31 Гоцић Г. 81’38:81’42. M51

  Ивана Митић, „Морфосинтаксичке карактеристике српског језика као нематерњег којим говоре ученици албанске националностиˮ, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, година VIII, бр. 15, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, Бања Лука, 2017, 199−210. УДК 811.163.41-057.874(=18), DOI 10.21618/fil1715199m, COBISS.RS-ID 6577944 ISSN 1986-5864, E-ISSN 2233-1158. M51

  Ивана Митић и Александра Јанић, „Де Сосир и прашки лингвистички кружок: кратак преглед истраживањаˮ, Годишњак за српски језик Филозофског факултета у Нишу, година XXVIII, број 15, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2015/2017, 131−144. УДК 81-116.2 81-116.3  ISSN 2334-6922 = Годишњак за српски језик COBISS.SR-ID 195610124. M52

  Ивана Митић и Марија Стефановић, „Карактеристике српског као нематерњег језика код ученика средње школе Сезаи Сурои у Бујановцуˮ, Philologia Mediana, бр. 8, Ниш, 2016, 523−537. ISSN 1821−3332 = Philologia Mediana UDK 811.163.41ʼ276.3-053.5(=18) 371.3:811.163.41ʼ243  811.163.41ʼ282.2(497.11 Бујановац)  811.163.41:811.18. M51

  Јанић, Александра и Ивана Митић, „Одабрани српски вицеви у прагматичко-   семантичком огледалуˮ, Годишњак за српски језик Филозофског факултета у Нишу, бр. 14, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2014/2016, 127−136.  ISSN 2334-6922 = Годишњак за српски језик COBISS.SR-ID 195610124 UDK 821.163.41-845  81'33:81'42. M52

  Ивана Митић, „Морфосинтаксичке могућности придева затвореног пола скале и негираних придеваˮ, Philologia Mediana, број 6, Ниш, 2014, 369−382. ISSN 1821−3332 = Philologia Mediana; COBISS.SR-ID 171242508; УДК 811.163.41`366.55. M51

  Ивана Митић, „Квантитативне модификације придева. Позитивни и негативни квантификаториˮ, Наслеђе, број 27, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 127−138. ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац); COBISS.SR-ID 115085068; УДК 811.163.41'367.623  811.163.41'37. M51

  Ивана Митић, „Дистрибуција ослабљених модификатора мало и безмало и синтагме немали број са негираним придевимаˮ, Радови Филозофског факултета, број 15,  Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2013, 337−348. ISSN 1512-5858; COBISS.BH-ID 7948294; УДК 811.163.41'367 DOI 10.7251/RFFP15131337M. M51

  Ивана Митић, „Придевски лексички антоними на материјалу Асоцијативног речникаˮ, Липар, број 51, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2013, 201−216. ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац); COBISS.SR.ID 151188999; УДК 811.163.41᾿373.422 811.163.41᾿374.

  Ивана Митић, „Амбигвитет у генеративној синтакси и формалној семантициˮ, Philologia Mediana, број 5, Ниш, 2013, 355−366. ISSN 1821−3332 = Philologia Mediana; COBISS.SR-ID 171242508; УДК 811.163.41᾿367 811.163.41᾿37 811.163.41᾿42. M51

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Манојловић, Нина и Ивана Митић, „Време као производ у српском и енглеском језику”, XIII међународни научни скуп "Српски језик, књижевност, уметност", књ. 1: Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика, уредници М. Ковачевић и Ј. Петковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2019, 263–277.  ISBN 978-86-80796-41-3; UDK 811.163.41'373.612.2; 811.111'373.612.2; 81:159.9  М14

  Ивана Митић, „Лингвостилистичка анализа лесковачких псовки без опсцених лексема”, у: Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, приредила Ј. Марковић и Н. Јовић, Ниш : Филозофски факултет,  2019, 275–290. ISBN 978-86-7379-510-2, COBISS.SR-ID 280406284; УДК 811.163.41'276.2(491.11 Лесковац)+811.163.41'38  М33

  Ивана Митић, „Лингвостилистичка анализа апострофе у одабраним изворним народним песмамаˮ, Зборник радова са научног скупа Музика у култури Срба и Бугара / Музиката в културата на Сърби и Българи, Филозофски факултет у Нишу, 2018, 69–80. - ISBN 978-86-7379-474-7 УДК 801.81:398 821.163.41.09-1:398

  Ивана Митић, „Изрази за исказивање лепоте и лепог у српском као нематерњем језикуˮ, Зборник радова са научног скупа Лепота у култури Бугара и Срба / Красотата в културата на Българи и Сърби одржаног 13. маја 2016. године на Универзитету „Св. св. Кирил и Методийˮ у Великом Трнову, Университетско издалателство  „Св. св. Кирил и Методийˮ, Велико Търново, 2017,  145−158,  ISBN 978-619-208-100-3

  Ивана Митић и Марија Стефановић, „Употреба предлога у српском као нематерњем језику којим говоре ученици албанске националностиˮ, Исходишта 2, Радови са II међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима одржаног на Филозофском факултету у Нишу 16−17. октобра 2015. године, Филозофски факултет у Нишу и Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији), Ниш / Темишвар, 2016, 95−109.  ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585 811.163.41’367.633(=18)(497.11) 811.163.41:811.18

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Митић, Ивана. „О дисјунктивним синтагмама у функцији граматичког субјекта на материјалу корпуса Срвакˮ, Актуелна питања морфосинтаксе српског језика, Андрићград-Вишеград: Андрићев институт, 219–236, 2023. (М45) (УДК 811.163.41-561.8  ISBN 978-99976-89-14-6 COBISS.RS-ID 139069185)

  Arsenijević, Boban and Ivana Mitić, „Effect of animacy and agentivity on the processing of agreement in Serbo-Croatioanˮ, у (ур. Sabina Halupka-Rešetar and Silvia Martínez-Ferreiro) Studies in Languages and Mind, Selected papers from third Novi Sad Workshop on Psycholinguistics, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2016, 41−77.  ISBN 978-86-6065-359-0 UDK: 811.163.41’367.51:811.163.42’367.51.

  Ивана Митић, „Дистрибуција нимало вс. ни мало и немало вс. не мало са негираним придевима и придевима негативне семантикеˮ, у (ур. М. Ковачевић): Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије одржаног 28. марта 2015. године, VII/1, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016, 221−228. ISBN 978-86-85991-88-2; COBISS.SR-ID 222431244; УДК [811.163.41'37]

  Ивана Митић, „Јака и слаба квантификација јединице немало у српском језику и њени еквиваленти у францускомˮ, у (ур. М. Ковачевић): Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, VI/1, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2015, 249−259. ISBN 978-86-85991-74-5; COBISS.SR-ID 214038284; УДК [811.163.41᾿367.624:811.133.1᾿367.624]. 

  Ивана Митић и Нина Манојловић, „Премодификација придева негативне семантике јаким и ослабљеним модификаторимаˮ, у (ур. Б. Димитријевић): Тематски зборник радова са трећег Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 3, том 4, Језик, књижевност и култура, Ниш, 2014, 40−51. ISBN 978-86-7379-349-8; COBISS.SR-ID 211248140; УДК 811.163.41᾿367.623 811.163.41᾿373.611

  Ивана Митић, „Негирани придеви и негативно слагање у српском језикуˮ, у (ур. М. Ковачевић): Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, V/1, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2014, 249−259. ISBN 978-86-85991-60-8; COBISS.SR-ID 206008588; УДК 811.163.41᾿367.3 811.163.41᾿367.623.

  Ивана Митић, „О антонимским паровима придева у српском језикуˮ, Зборник са четвртог међународног научног скупа Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци, Бањалука, 2012, 7−12. ISBN 978-99955-710-3-0; COBISS.BH-ID 3373848;  UDK 811.163.41ꞌ36. 

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 01 jul 2024 17:23