Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.11.2013.

Tatjana Trajković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10. 6. 1977.
 • Mesto rođenja: Врање
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Српски језик
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1.  Трајковић, Татјана. 2011. Микротопонимија прешевског краја, Ономатолошки прилози  XXI, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, САНУ,  Београд,  2011, 331-425. ISSN: 0351-9171

  2. Трајковић, Татјана.  2016. Говор Прешева, Српски дијалектолошки зборник, LXIII,  Институт за српски језик, САНУ, Београд, 277‒578. ISSN 0353-8257 UDK 808.61./.62-087

  3. Марковић, Јордана,  Трајковић, Татјана.  2018. Речник жаргонизама јужне пруге. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу. 217 стр. ISBN 978-86-7379-484-6

   4. Трајковић, Татјана. 2021. Ходонимија града Ниша (семантичко-структурални аспект). Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 150 стр. ISBN 978-86-7379-555-3  https://doi.org/10.46630/hgn.2021

  5. Трајковић, Татјана и Јовић, Надежда. 2022. Библиографија Годишњака за српски језик (1991-2021). Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 152 стр.

  ISBN 978-86-7379-608-6

  https://doi.org/10.46630/bgs.2022

 • Knjige i udžbenici:

  1. Трајковић, Татјана, Марковић, Јордана.  2020. Дијалекатска хрестоматија српског језика (текстови и карте). Филозофски факултет, Универзитет у Нишу. 353 стр. 

  ISBN 978-86-7379-521-8

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Трајковић, Татјана.  2009. Српско-албански језички односи у фитонимима прешевског краја; Прилози из фитолингвистике V, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 69-73.

  2. Трајковић, Татјана. 2009. Апелативи у топонимији прешевског крајаГодишњак за  српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, Ниш,  503-507. 

  3. Трајковић, Татјана.  2010. Топонимија Великог и Малог Трновца; Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 583-592.

  4. Трајковић, Татјана.  2010. Преглед познавања српског језика код ученика Албанаца у Прешеву; Годишњак за српски језик и књижевност, година XXIII, бр. 10, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 497-509.

  5. Трајковић, Татјана.  2011. Језичке  интерференције у топонимији ПрешеваОктоих – Часопис Одјељења за српски језик и књижевност Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, Никшић, 273-282.UDK 811.163. 4 '373.21(497. 11)

  6. Трајковић, Татјана,   2011. Неки новији наноси из српског језика у говору Албанаца; Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 159-164.

  УДК 811.163.41’373.45::811.18

  7. Трајковић, Татјана.  2012. Глаголски систем говора Прешева у светлу језичке интерференцијеГодишњак за српски језик, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012; 163–172. 

  8. Трајковић, Татјана.  2013. Ситуациона употреба стандарда код носилаца дијалекта, Годишњак за српски језик, година 26, бр. 13, ур. Бојана Димитријевић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, 549‒561.

  9. Трајковић, Татјана.  2014. Зборник радова са међународног научног скупа „Путеви и домети дијалекатске лексикографије“ (приказ), у: Лингвистичке актуелности 25, гл. ур. Др Ђорђе Оташевић, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2014, 51‒56.

  10. Трајковић, Татјана.  2016. Старо место акцента у прешевском говору. Годишњак за српски језик, година XXVII, број 14, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 283–293.

  11. Трајковић, Татјана.  2016. Радивоје Младеновић: Говор јужнокосовског села Гатње (приказ), Годишњак за српски језик, година XXVII, број 14, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 299‒301.

  12. Trajković, Tatjana. 2016. Clitic Doubling of Personal Pronouns with the Use of Preposition in the Dialects of  Prizren-Timok Area, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, University of Niš, Vol 14, No 1, 73‒84.

  UDC 811.163.41'282

  13. Трајковић, Татјана Г.  2016. Ратарска лексика српских говор у румунском делу Баната (оруђе за рад). Књижевни живот - часопис за књижевност Срба у Румунији, Година LX, бр. 2 (174), Савез Срба у Румунији, Темишвар, 157-163.

  ISSN 1222-8346

  14. Трајковић,Татјана.  2016. Контакти српског и албанског језика на југу Србије (лексички, дијалекатски и ономастички аспект). Philologia Mediana, година VIII, број 8, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш,  511‒522.       

  ISSN: 1821-3332  УДК 811.163.41:811.18
  811.163.41'282.2(497.11):811.18
  81'373.2(497.11)   81-11

  15. Trajković, Tatjana. 2016. Socio-linguistic research of the dialect of Preševo in the south of Serbia, Baltistica, LI (2), Universitas Vilnensis, Facultas Philologiae, Vilnius, 379-396.

  DOI: 10.15388/baltistica.51.2.2255 

  16. Trajković, Tatjana. 2017: Niš speech in the light of the newest sociolinguistic research, Теме, Часопис за друштвене науке, [Година XLI] 1, Универзитет у Нишу, Ниш, 2017, 41–54.

  DOI 10.22190/TEME1701041T

  17. ТрајковићТатјана Г. 2018: Српска дијaлектологија у једном веку (приказ: Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Зборник радова са истоименог научног скупа, Јордана Марковић (прир.), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2016, 191 стр.), Српски језик: студије српске и словенске, XXIII, No 1, Друштво за неговање српског језика, Београд, 855-858. ISSN 0354-9259

  18. Трајковић, Татјана.  2018: Језичке, културне и духовне споне. Балканске синтезе, година  IV/2. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2018, стр. 77–81 [приказ: Исходишта / Originations 3, Савез Срба у Румунији Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Темишвар, 2017].

  ISSN 2406-1190  COBISS.SR-ID 210639116

  19. Трајковић, Татјана  Г. 2018. Говор Ниша кроз призму диглосивности, Јужнословенски филолог LXXIV, св. 2, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик, Београд, 89–108.

  ISSN 0350-185X

  UDK: 811.163.41'282.2  811.163.41'272

  DOI: https://doi.org/10.2298/JFI1802089T

  20. Татјана Трајковић, 2019. Текстови из градског говора Прешева (узрасни и образовни ниво). Годишњак за српски језик, Година XXIX, број 16, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш (2016), 91-98. 

  УДК 811.163.41`282

  21. Трајковић, Татјана, 2019. Жена у жаргону јужне пруге, Од вештице до светице ‒ Жена у говору и народној култури, Тематски зборник, Удружење истраживача HAEMIMONTANA Ниш, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш. 194–209.  811.163.41'367.622(082)  821.163.41.09(082)   ISBN: 978-86-7379-506-5 (ФФ)  COBISS.SR-ID 279800588

  22. Трајковић, Татјана, 2019. Ризница штокавске дијалекатске лексикографије (приказ). Philologia Mediana XI/11, Часопис за филолошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 632-635.

  ISSN 1821-3332

  УДК 016:811.163.41`282`347(049.32)

  23. Трајковић, Татјана, 2020. Ходоними Ниша топонимске мотивације. Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 25 (2020) No. 1 (p. 633-645) 

  811.163.41’373.21

  https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.41

  24. Трајковић, Татјана, Михајловић, Милица, 2020. Говор Врања кроз призму диглосивности. Јужнословенски филолог LXXVI, св. 1, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик, Београд, 77-105.

  ISSN 0350-185X

  UDK: 811.163.41'282.2  811.163.41'272

  DOI: https://doi.org/10.2298/JFI2001077T

  25. Trajković, Tatjana G. 2020. The Vernacular of Niš in Children's Poetry Od malečko do golemoFacta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, University of Niš, Vol 18, No 1, In Memoriam: Maja Vukić, 63‒75.

  UDC 821.163.41.09-93 Vojinović Masončić S. 811.163.41'282.2

   DOI: https://doi.org/10.22190/FULL2001063T

  26. Трајковић, Татјана Г. 2020. Вокали у говору Бујановца. На темељима народних говора - Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш. 699-714. УДК 811.163.41'282.3'342.41  https://doi.org/10.46630/tng.2020

  27. Тантуровска, Лидија, Татјана Трајковић. За една промена во сродничката терминологија (кај скопјаните и кај нишлиите). На темељима народних говора - Зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић поводом одласка у пензију, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш. 679-692. УДК 811.163.41'373.23  811.163.3'373.23  https://doi.org/10.46630/tng.2020

  28. Трајковић, Татјана, Јелена Стошић (2021). Антропонимија Пшињског поменика. Преподобни Прохор Пчињски: 950 година у српском народу. Тематски зборник. Врање: Свеправославно друштво „Преподобни Јустин Ћелијски и Врањски“, 108–123. ISBN 978-86-87029-33-0

  29. Трајковић, Татјана (2021). Недељко Богдановић, Антропографски речник југоисточне Србије. Приказ. Годишњак за српски језик бр. 19, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.  УДК 811.163.41`282.3`374(049.32)

  30. Трајковић, Татјана (2021). Ка истраживањима урбаних варијетета у призренско-тимочкој дијлекатској области. Зборник радова посвећен проф. Др Драгану Лилићу, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 327–341. УДК 811.163.41'28     811.163.41'27

  31. Трајковић, Татјана (2021). Недељко Богдановић: Пастирски речник југоисточне Србије. СДЗБ LXVI/2 (2019). Приказ. Јужнословенски филолог, 77/1, Београд, 233–236.         

  32. Трајковић, Татјана (2021). Радивоје Младеновић. Говор северношарпланинске жупе Сиринић. Приказ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54/1, Нови Сад, 205–2010.

  33. Трајковић, Татјана. 2021. Недељко Богдановић: Антропографски речник југоисточне Србије. Приказ. Годишњак за српски језик 32, Филозофски факултет у Нишу, 379-381.

  УДК 811.163.41'282.3'374(049.32)

  doi: https://doi.org/10.46630/gsrj.19.2021.30

  34. Трајковић, Татјана. 2023. Три деценије Годишњака за српски језик. Philologia Mediana, Година 15, Бр. 15, Филозофски факултет, Ниш, 581-600.

  УДК: 050ГОДИШЊАК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК“1990/2022“

  doi: 10.46630/phm.15.2023.41

  35. Трајковић, Татјана. 2023. Зоран Кнежевић (гл. ур.), Радивоје Младеновић, Предраг Пипер (ур.). Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије. Београд: САНУ, Институт за српски језик САНУ – Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2021, 405 стр. (Приказ). Јужнословенски филолог 79/1, 248-256.

  36.Трајковић, Татјана. (2023). Вокалски систем говора косовскокаменичког краја. У: Драган Војводић (ур.). Косовско-метохијски зборник бр.  Српска академија наука и уметности, Академијски одбор за проучавање Косова и Метохије. Београд, 2022. 251–275. УДК 811.163.41'282(497.115)

  37. Трајковић, Татјана (2023). Радни глаголски придев м. р. јд. у говорима Косовског Поморавља. Јужнословенски филолог LXXIX, св. 2 (2023), 151–170. УДК 811.163.41'282.2 811.163.41'367.625.44

  https://doi.org/10.2298/JFI2302151T

  38. Трајковић, Татјана. 2023. Дијалекатски текстови између грађе и научног рада (Приказ: Бранкица Марковић, Ка индексирању дијалекатских  текстова публикованих у Републици Србији. Српски дијалектолошки зборник LXVII, Београд: САНУ и Институт за српски језик, 2020, 413–528). Наслеђе, бр. 55, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. Крагујевац: ФИЛУМ. 329–331. 

  УДК: 016:811.163.41'28(049.32)  doi: 10.46793/NasKg2355.329T

   

                

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Трајковић, Татјана. 2011. Антропонимија прешевске микротопонимије; Зборник радова са међународног научног скупаИме у култури Срба и Бугара/Името в културата на Сърби и Българи, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, Библиотека Сусрети, Ниш, 79-87.

  2. Трајковић, Татјана.  2012. Спацијални прилози у призренско-тимочким говорима; Зборник радова са међународног научног скупа, Време и простор у култури Бугара и Срба / Време и пространство въ културата на Българи и Сърби, Славена 2013; 144‒169. 

  3. Трајковић, Татјана.  2013. Српски говор код Албанаца у Прешеву,Традиција и иновације у савременом српском језику, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29‒27. X 2012), ФИЛУМ  Крагујевац, 125-134.

  811.163.41:811.18 811.163.41'282.2(497.11 Прешево)

  4. Трајковић, Татјана.  2013. Ономастичка грађа у дијалекатским речницима југоисточне Србије; Путеви и домети дијалекатске лексике; Зборник радова са истоименог међународног научног скупа одржаног од 12. до 13. априла 2013. године на Филозофском факултету у Нишу, Ниш; 357‒369.

  5. Трајковић, Татјана.  2016. Дијалекатско окружење и српски језик као нематерњи у настави на албанском језику. Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Лесковцу 11. и 12. априла 2014. године. Ур. Радмила Жугић. Лесковац: Лесковачки културни центар, Врање: Универзитет у Нишу, Педагошки факултет. Ниш: Свен.  381‒392.

  6.  Трајковић, Татјана. 2014. Речничка одредница између фиктивне и стварне семантике; Стварност и фикција у култури Срба и Бугара / Реалност и фикция в културата на Сърби и Българи; Зборник радова; Филозофски факултет у Нишу, Ниш; 251‒261.

  7. Трајковић, Татјана. 2014. Контакти српског и албанског језика на југу Србије (лексички, дијалекатски и ономастички аспект); У: Програм и књига резимеа, Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и ⁄или периферним областима“, Темишвар, 17‒19. октобра 2014.

  8. Trajković, Tatjana, 2016.  Crop farming lexis in the Serbian speeches in the Romanian Banat. III међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“,  одржан 14‒16. октобра 2016. године на Западном универзитету у Темишвару; Књига резимеа, Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Савез Срба у Румунији, Темишвар, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији; Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Темишвар, 43.  ISBN 978-606-8079-73-8

  9. Трајковић, Татјана.  2017. Диглосија у српским дијалектима – степен испитаности, у: Милош Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. (Српски) језик у комуникативној функцији. Зборник радова са XI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 28-29. X 2016. године, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет,  167‒178.

  ISBN 978-86-80796-07-9  UDK 811.163.41'28 

  10. Trajković, Tatjana G. 2017. Farming terminology of  Belobreška in Banatska Klisura. IV међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“,  одржан 13‒15. октобра 2017. године на Филозофском факултету у Нишу; књига резимеа, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Западни универзитет у Темишвару, Филолошки, историјски и теолошки факултет, Студијски програм Српски и хрватски језик и књижевност; Савез Срба у Румунији, Темишвар, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Ниш, 35. ISBN 978-86-7379-462-4             

  11. Трајковић, Татјана.  2017. Ратарска терминологија села Рудне у Румунији, Исходишта, 3, Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Темишвар/Ниш, 2017, 489–506.     

  ISSN 2457-5585  ISSN-L 2457-5585               

  10. Трајковић, Татјана. 2018. Ратарска терминологија села Белобрешке у Румунији (са освртом на стање у српским говорима румунског дела Баната), Исходишта, 4, Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Темишвар/Ниш, 361–371.  УДК 811.163.41'282.3(498.5) 

  12. Трајковић, Татјана.  2018. Говор Прешева у структуралној и варијационистичкој перспективи (као модел за дијалектолошка предвиђања). У: Милош Ковачевић, Јелена Петковић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност. Књига I:  Курс опште лингвистике. Зборник радова са XII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 27-28. X 2017. године, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет,  173‒181.

  ISBN 978-86-80796-24-6  UDK 811.163.41'28 (497.11 Preševo)

  13. Trajković, Tatjana G. 2018. Terminology of Clothing and Footvear in Rudna (Romania), V међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“/„Cultura materială şi spirituală a sarbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice“,  19‒21. октобар, Програм и књига резимеа, Темишвар/Timişoara, 2018, 47.

  ISBN 978-973-125-642-9

  14. Трајковић, Татјана. 2018. Бујановачки и кумановски идиоми у народној лирској поезији, Меѓународната научна конференција "Јазикот и културата - состојби и предизвици" (2018, Скопје). Апстракти на трудовите од Меѓународната научна конференција "Јазикот и културата - состојби и предизвици" [Електронски извор] / (6 и 7 ноември 2018 година) ; [главен уредник Лидија Тантуровска], Скопје : Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 2018, 51.

  811.163.3 (062)(048.3)(086.76) 316.7(062)(048.3)(086.76)

  ISBN 978-608-220-051-4

  15. Трајковић, Татјана. 2019. Преименовања у ходонимији Бујановца као одраз друштвено-политичких дешавања, Политиката в културата на българи и сърби / Политика у култури Бугара и Срба, Сборник доклади от научната конференция (май 2018) във Великотърновския университет, Велико Търново, 2019, 137–147. ISBN: 978-619-00-1042-5

  16. Трајковић, Татјана. 2019. Фитоними и зооними у Речнику жаргонизама јужне пруге, Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г., Том първи: Езикознание, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019, 314–324.          ISBN 978-954-07-4883-2

  17. Трајковић, Татјана. 2019. Бујановачки и кумановски идиоми у народним лирским песмама, "Јазикот и културата - состојби и предизвици" Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција (6. И 7. ноември 2018, Скопје), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје, 317‒327.   

  УДК 811.163.41'282:398.8  811.163.3'282:398.8

  18.    Трајковић, Татјана. 2019. Терминологија одевања и обувања у Рудни (Румунија), Исходишта, 5, Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Темишвар/Ниш, 455–463.  УДК 811.163.41'282.3(498.5)  811.163.41'373.2(498.5)

  19.  Трајковић, Татјана. 2019. Дијалекат зборника „Ете такој – Врањском калдрмом“, Меѓународната научна конференција „Македонски јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања“ (2019, Скопје). Апстракти на трудовите [Електронски извор] / (13. и 14. ноември 2019 година); [главен уредник Лидија Тантуровска], Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 2019. ISBN 978-608-22-057-6                COBISS.MK-ID 111490826   

  20. Trajković, Tatjana. 2019. Dialect characteristics of „Kazivanja o nečastivim silama“, VI међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“/„Cultura materială şi spirituală a sarbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice“,  19‒21. октобар, Програм и књига резимеа (ур. Г. Максимовић, А. Лончар Раичевић, Ниш, 2019, 34.  ISBN 978-86-7379-511-9 COBISS.SR-ID 280208908

  21. Трајковић, Татјана. 2019. Опсцено у српској антропонимији и топонимији. Научни скуп Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику, 19. април 2019. године. Књига сажетака, Филозофски факултет у Нишу33. ISBN 978-86-7379-498-3 COBISS.SR-ID 275908620

  22. Трајковић, Татјана. 2020. Дијалекатске црте Казивања о нечастивим силама. Исходишта, 6, Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Темишвар/Ниш,293-313.

  УДК 821.163.41’282 811.163.41’282 https://doi.org/10.46630/ish.6.2020.23

  23. Трајковић, Татјана (2020). Топономастичка лексикографија на подручју призренско-тимочких говора. Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Међународна научна конференција, 28-30. октобра 2020, књига резимеа, Институт за српски језик САНУ, Под покровитељством САНУ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Београд, 2020, 136.    

  ISBN 978-86-82873-73-0.

   24. Трајковић, Татјана. 2019. Опсцено у српској антропонимији и топонимији. Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику (прир. Ј. Марковић, Н. Јовић), Зборник радова са истоименог међународног научног скупа одржаног на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (19. априла 2019. године), Ниш: Филозофски факултет, 419–432.  УДК 811.163.41'373.2+811.163.41'276.2    ISBN 978-86-7379-510-2, COBISS.SR-ID 280406284

  25. Трајковић, Татјана (2021). Дијалекатске одлике лазаричких песама из Бујановца. Обичаји у култури Срба и Бугара / Обичаите в културата на сÍрби и бÍлгари.  Ниш: Филозоски факултет Универзитета у Нишу, 71–80.     УДК 811.163.41'282.3  821.163.41.09-14:398   398.332.1(=163.41) 

  26. Трајковић, Татјана (2021). Previous research of serbian vernaculars of Kosovsko Pomoravlje. Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима 15. октобар 2021. = Simpozionul ştiinţific internaţional Cultura materialǎ şi spiritualǎ a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice, Niş, 15 octombrie 2021. Књига резимеа. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 35–36. ISBN 978-86-7379-575-1    

  27. Трајковић, Татјана (2021). Топономастичка лексикографија на подручју призренско-тимочких говора. Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Зборник радова са Међународне научне конференције, 28–30. октобра 2020, Институт за српски језик САНУ, Београд, 593–609.  ISBN 978-86-82873-82-2, – (2021), UDK: 811.163.41'282.2 811.163.41'373.21 811.163.41'374 COBISS.SR-ID: 54970889

  28. Трајковић, Татјана. 2022. Исказивање заповести, подстицаја, молбе у говору Косовског Поморавља. Научни скуп Језик, књижевност, моћ. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 6–7. 5. 2022, Ниш, 94.  https://doi.org/10.46630/rllp.           

  29. Trajković, Tatjana. 2022. Terminology of farming in the village Svinica in Romania.  Al IX-lea Simpozion ştiinţific internaţional Cultura materială şi spirituală a Sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice / 9. међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетичким срединама и/или периферним областима. Програм и књига резимеа. Филолошки, иторијски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет у Нишу, 14–16. октобар 2022, Темишвар,  39. 

  30. Трајковић, Татјана 2022. Говор Косовског Поморавља кроз наративе о народним обичајима и веровањима. Јеленка Пандуревић (ур.). Насљеђе и идентитет(и). Центар за фолклористику и студије културе и Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2022, 197-214.

  УДК 811.163.41'366.5:39 DOI 10.7251/ZNII2201197T 

  31. Трајковић, Татјана. 2023. Српски језик из перспективе говорника призренско-тимочке дијалекатске области. Границе српског језика, Трећа интеркатедарска србистичка конференција. Београд: Завод за унапређење образовања и васпитања. 178-200. ISBN 978-86-87137-86-8

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
   1. Трајковић, Татјана.  2017. Проучавање градских говора на простору призренско-тимочке дијалекатске области, у: Јордана Марковић (прир.), Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, Зборник радова са истоименог научног скуп  одржаног 17–18. априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 93–100. УДК 811.163.41′282.3 ISBN 978-86-7379-442-6            
  1. Трајковић, Татјана. 2023. Дијалекатске одлике записа Јована Хаџи Васиљевића "Јужна Стара Србија I (Кумановска област)". Врањски гласник - Поводом 110 година од балканских ратова и ослобођења Старе Србије. Тематски зборник од националног значаја (ур. Дејан Антић). Врање: Гласник Народног музеја Врaње, 2023. 337-352. УДК 811.163.41'28
  2. Трајковић, Татјана, Стошић, Јелена. 2024. Жаргонска лексика у роману Црвени краљ Ивана Ивановића. У: Горан Максимовић (прир.). Књижевно дело Ивана Ивановића (ново читање). Прокупље: Народна библиотека „Раде Драинац”, 131–155.   УДК 811.163.41'276.2    821.163.41-31.09 Иван И.УДК 811.163.41'276.2    821.163.41-31.09 Иван И. 

  3. Трајковић, Татјана. 2024. Дијалекат и стандард у нишким медијима: пример карактеристика и функција. У:  Марина Јањић, Марина Николић (ур.). Језик нишких медија. Српска академија наука и уметности - Огранак у Нишу, Институт за српски језик. Београд. 137-150. 316.774:81(497.11)(082)  811.163.41'282.2(082)

  4. Трајковић, Татјана, Стошић, Јелена. Антропонимија и топонимија у приповеткама Анђелка Крстића. У: Катарина Митровић, Јована Бојовић Јоксимовић (ур.). Многолетна писања сабрасмо у једно: Тематски зборник посвећем професору Драгиши Бојовићу.  393-418. УДК 821.163.41-32   821.163.41.09-32 Крстић А.

    

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 10 jun 2024 21:12