Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 19.01.2014.

Selena Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15. IV 1972.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Odsek / Grupa / Smer: Francuski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 1996.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   1. Селена Станковић, Француске лексичке јединице у роману Пнин В. Набокова: из енглеског у српски и француски језик, У: Монографија Двојезичност аутобиографске прозе В. Набокова: нови „преводни жанр” и/или „међујезичке игре” (Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе), Бранимир Човић и др., Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К. Митровици, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2014, 109–136. УДК 821.161.1.09-94 Набоков В.В.  81’255.4, ISBN 978-86-6349-023-9, COBISS.SR-ID 207917580. Кључне речи: француски језик, енглески језик, српски језик, стране лексичке јединице, страни елементи културе, поступци за преношење језичких и културолошких елемената. M14=4

  2.Selena Stanković, Sur la syntaxe et sémantique du pronom français « en » et ses équivalents serbes.У: « Academic Days of Timişoara: Language Education Today », Edited by Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing, Georgeta Raţă and contributors, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK 2011, 235–250; ISBN(10): 1-4438-3284-7 и ISBN(13): 978-1-4438-3284-7. Кључне речи: pronom français en, particularités syntaxiques, valeurs sémantiques, équivalents en serbe. М14=4

 • Knjige i udžbenici:

  Селена Станковић, Француско-српске лингвистичке паралеле, Рецензенти: проф. др Снежана Гудурић, проф. др Ненад Крстић, проф. др Сања Бошковић-Данојлић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2016, 236 стр.; УДК 811.133.1:811.163.41  81’255.4, ISBN 978-86-7379-426-6, COBISS.SR-ID 226309900. М42=5   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Селена Станковић, О проблему дефинисања и класификације заменица у француском и српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI/1–2, Нови Сад 2008, 205–215; UDC 811.163.41’367.626:811.133.1’367.626, ISSN 0352-5724, UDK 80/81(082), COBISS.SR-ID 9630978. Кључне речи: заменице, француски језик, српски језик, дефиниција, класификација. М24=4  

  2. Селена Станкович, О семантическом значении предлога pour и о способах его перевода на сербский язык в  романе „Французское завещание“ Андрея Макина, Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriia 22: Teoriia perevoda 3, Moskva 2012, 59-73; ISSN 0201-7385, ISSN 2074-6636. Кључне речи: предлог pour, французский язык, сербский язык, семантическое значение, переводной эквивалент, предлог, предложное сочетание, предложно-падежное словосочетание, падежные отношения. М24=4

  3. Selena Stanković, Sur l’emploi des toponymes du Kosovo-Metohija en français d’aujourd’hui, Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1), Главни и одговорни уредник: Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ, Београд 2015, 213–228; DOI: 10.2298/GEI1501213S, UDC: 811.133.1:811.163.41’28, УДК 39(05), ISSN 0350-0861 = Гласник Етнографског института, COBISS. SR-ID 15882242. Кључне речи: toponymes du Kosovo-Metohija, emploi, langue française, langue serbe, formes serbes/formes albanaises, substitution des appellations.  М24=4  

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Селена Ђелић, Удвајање директног објекта у врањском говору и француском језику, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини 10, Приштина (Врање), 2000, 75–81, UDK 808.61-087: 804.0, ISSN 0354/7798. М51=3

  2. Selena Đelić, La traduction des prépositions À et DE en serbe dansLe Petit Prince, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини 11, Косовска Митровица, 2001, 125–141, UDK 840-3 = 03, ISSN 0354/7799. М51=3

  3. Селена Ђелић, Дијахронијски приказ дислокације директног објекта у француском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, бр. XXXV, 2005, 129–136; ISSN 0354-3293, UDK 811.133.1, COBISS.SR-ID 10455311. М51=3  

  4. Selena Đelić, Glasovinastanak, osobine i ponašanje u govornom lancu, (Снежана Гудурић, О природи гласова, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, 125), Philologia, naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu, br. 4, godina IV, Beograd 2006, 181–184; UDK 82.0, ISSN 1451-5342, COBISS.SR-ID 110447884. М54=0,5

  5. Селена Ђелић, Les valeurs de la contruction disloquée dans la langue française, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXVI (2006), Косовска Митровица 2007, 451–458; ISSN 0354-3293, UDK 811.133.1, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: дислоцирана конструкција, вредност, комуникативни ефекат (тема), пратећа реченица (објашњење теме), директни објекат. М51=3  

  6. Селена Станковић, О српским преводним еквивалентима предлога PAR у роману „Француско завештање" Андреја Макина, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXVII (2007), Косовска Митровица 2008, 157-169; UDK 811.163.41'367.633:811.133.1'367.633; 821.133.1.08 Макин А.; 811.133.1'255=163.41, ID 154398988, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: предлог par, француски језик, српски језик, преводни еквивалент, падежни односи. М51=3  

  7. Selena Stanković (у коаут. са Станиславом Станковићем), Image géo-linguistique de la région de Vlasotince (Serbie) dans un contexte danthropo-géographie et de lexique dialectal différentiel, Journal of Linguistic Studies, Volume 1(2), Timişoara 2008, 95–112 (9 лингвогеографских карата); ISSN 2065-2429. Кључне речи: антропогеографска и дијалектолошка истраживања, власотиначки крај (Србија), призренско-тимочки говорни типови, диференцијални лексички слој, изолексе. М51=3   

  8. Селена Станковић, О личној заменици као ознаци глаголског лица у француском и српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Посебно издање: У част проф. др Милосаву Вукићевићу, Главни и одговорни уредник: Драги Маликовић, Уредник: Милета Букумирић, Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, проф. др Чедомир Стојменовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2010, 509517; УДК 811.163.41’367.626:811.133.1’367.626 ISBN 978-86-80273-42-6. Кључне речи: лична заменица, француски језик, српски језик, граматичка категорија лица, глаголски завршеци. М44=2

  9. Селена Станковић, О појму и развоју контрастивне анализе језика, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXIX (2009), Косовска Митровица 2010, 65–77; UDK 81-116, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: контрастивна анализа, појам, развој, лингвистика. М51=3

  10. Selena Stanković, Préposition PAR en tant que marqueur despace et de temps et ses équivalents/correspondants serbes dans « Le Testament français » dAndreï Makine, Међународни тематски зборник радоваПревод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе“, Уредник и приређивач: проф. др Лариса Раздобудко Човић, проф. др Николај Гарбовски, Рецензенти: проф. др Радмило Маројевић, проф. др Олга Иванова, проф. др Ирина Овчиникова, Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Косовска Митровица), Косовска Митровица 2012, 271–282; УДК 811.133.1’367.633  81’38, ISBN 978-86-80273-80-8, COBISS.SR-ID 195573260. Кључне речи:  Préposition par, valeur spatiale, valeur temporelle, langue française, langue serbe, équivalent/correspondant, Le Testament français dAndreï Makine.  М14=4

  11. Selena Stanković (у коаут.са Иваном Јовановићем), Les pronoms relatifs et indéfinis dans les proverbes français et leurs équivalents / correspondants serbes, « Agapes francophones 2012 », Actes du IXe Colloque international d’études francophones Passeurs de mots, (Université de Timişoara, les 16 et 17 mars 2012), Comité de rédaction : Andreea Gheorghiu, responsable du volume et du Colloque 2012, Ramona Maliţa, Ioana Marcu, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Chaire de français, Centre d’Études Francophones, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2013, 363–374; ISBN 978-973-125-386-2  821.133.1.09. Кључне речи: pronoms relatifs, pronoms indéfinis, proverbes, langue française, langue serbe. М51=3

  12. Selena Stanković, Le pronom français « y » et ses équivalents en serbe, „Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду“, Књига XXXVIII-3, Посебно издање („Студије француског језика и књижевости данас. Од мисли до израза“, Научни скуп, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за романистику, Нови Сад, 9–10. новембар 2012), Главни и одговорни уредници: проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Душан Маринковић, Уредници посебног издања: проф. др Снежана Гудурић, доц. др Тамара Валчић Булић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 129–139; ISSN 0374-0730, COBISS.SR-ID 16115714. Кључне речи: langue française, pronom y, syntaxe, sémantique, langue serbe, équivalents. М51=3

  13. Селена Станковић, Из контрастивне анализе језика: проблеми, резултати, класификација и примена, Philologia Mediana, година V, број 5 (2013), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, 381–391; УДК 81-116, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: контрастивна анализа, проблеми, резултати, класификација, примена, општа лингвистика, примењена лингвистика. М51=3

  14. Селена М. Станковић, Лице као граматичка категорија код личних заменица у француском и српском језику, Philologia Mediana, година VI, број 6 (2014), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 355–368; УДК 811.133.1’367.626.1  811.163.41’367.626.1, ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: граматичка категорија лица, личне заменице, француски језик, српски језик, говорни чин.  M51=3

  15. Selena Stanković, Les éléments lexicaux français dans « Pnin » de V. Nabokov et leur voyage de l’anglais au français, « Agapes francophones 2013 », Actes du Xe Colloque International d’Études Francophones CIEFT 2013 « Voyage(s) », (Université de l’Ouest de Timişoara, les 15 et 16 mars 2013), Comité de rédaction : Ramona Maliţa, responsable du volume et présidente du CIEFT 2013, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Chaire de français, Université de Szeged – JATEPress 2013, 341–352;  ISBN 978-963-315-155-6. Кључне речи: langue française, langue anglaise, unités lexicales étrangères, éléments de la culture étrangère, transmission des éléments linguistiques et culturels. М51=3

  16. Селена М. Станковић (у коаут. са В. Д. Симовић), L’enseignement du français à l’Université de Niš : dans le passé et aujourd’hui, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XI, број 28 (2014), Главни и одговорни уредник Драган Бошковић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2014, 95–109; УДК 371.3::811.133.1(497.11 Niš), ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068. Кључне речи: langue française, langues étrangères, université. M51=3

  17. Selena Stanković (у коаут. са В. Симовић), Le français à la Faculté de Philosophie de Niš : état et perspective, « La Revue du Centre Européen d’Etudes Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 3 – La réception de la langue et de la culture françaises dans les pays de l’Europe de l’Est ; Enseignement du français dans les pays slaves, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2014 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=671. Кључне речи: langue française, Faculté de Philosophie de Niš, tous les départements/département de français, profil général et académique des apprenants/étudiants. M51=3

  18. Selena M. Stanković (у коаут. са И. Јовановићем), Sur quelques pronoms dans les proverbes français et sur leurs équivalents / correspondants serbes, Philologia Mediana, година VI, број 6 (2014), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 383–395; UDK 811.133.1’367.626-84:398  811.163.41’367.626-84:398, ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: pronoms personnels, pronoms adverbiaux, pronoms démonstratifs, pronoms possessifs, pronoms numéraux, proverbes, langue française, langue serbe, emploi. M51=3

  19. Selena Stanković, La langue française dans les parlers de la Serbie du Sud-Est : les emprunts et leurs dérivés, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave ; Imaginaire linguistique franco-slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1008. Кључне речи: parlers de la zone dialectale de Prizren et du Timokmot empruntémot dérivélangue serbe, langue française, intégration lexicale et morphosyntaxique, emprunt linguistiqueadaptation morphologique. M51=3

  20. Selena Stanković, Le substrat roman dans les parlers de la Serbie du Sud-Est, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 5 – Langue, Lettres, Mémoire, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1101. Кључне речи: langue serbeparlers de la zone dialectale de Prizren et du Timokdialectes romanssubstrat, balkanismes. M51=3

  21. Selena Stanković (у коаут. са Иваном Јовановићем), Avant-propos, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=910. М55=2

  Selena Stanković (у коаут. са Иваном Јовановићем), Foreword, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=982. М55=2

  22. Селена Станковић, О роду, броју и падежу личних заменица у француском и српском језику, „Primenjena lingvistika u čast Dušanki Točanac. O jeziku i jezicima“, Urednik: Zorka Kašić, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije – Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Novi Sad 2016, 161–178; UDK 811.133.1’367.626.1:811.163.41’367.626.1, ISBN 978-86-6065-373-6, COBISS.SR-ID 307859207.   М44=2

  23.  Selena Stanković, Le français langue étrangère à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques (Université de Niš, Serbie) : les attitudes des étudiants, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 6 – L’enseignement du français aux apprenants des langues modimes, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2017 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1184. Кључне речи: français langue étrangère, étudiants serbophones, attitudes, motivation, facteurs. M51=2 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Селена Ђелић, Личне заменице у француском и српском језику ― подударања и размимоилажења, — Зборник радова са II Међународног конгреса Друштва за примењену лингвистику Србије „Примењена лингвистика данас“, организатор: Друштво за примењену лингвистику Србије – Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Новом Саду (Филолошки факултет, Београд, 28–30. септембра 2006), Примењена лингвистика бр. 9, Београд–Нови Сад 2008, 172–185; UDK 811.133.1'367.626.1 811.163.41'367.626.1; ISSN 1451-7124, COBISS.SR-ID 110835980, UDK 81'33. Кључне речи: личне заменице, француски/српски језик, облици, функција, дистрибуција. М53=1

  2. Селена Ђелић (у коаут. са Радмилом Обрадовић), Посесиви уз термине за означавање сродства у француском и њихово преношење на српски језик, – Zbornik radova sa Međunarodne konferencije „Jezici i kulture u kontaktu“ („Languages and Cultures in Contact), организатор: Institut za strane jezike u Podgorici (Institut za strane jezike u Podgorici, Herceg Novi, 16–18. septembra 2007), Urednici: dr Igor Lakić, dr Nataša Kostić, Podgorica 2009, 333–343; 442 стране; ISBN 978-86-85263-07-1, COBISS.CG.ID 14087696, UDK 81’1.(082). Кључне речи: посесивни детерминанти, називи сродника, сазнајно-емоционални садржај, француски језик, српски језик М14=4   

  3. Селена Станковић (у коаут. са Станиславом Станковићем), О именовању косовскометохијске покрајине и њених становника у француском језику, — Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, књ. 1, „Језик и народна традиција“, организатор: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 8–11. октобра 2009), Главни и одговорни уредник: проф. др Драги Маликовић, Уредник прве књиге: проф. др Софија Милорадовић, Рецензенти: академик Светлана Михајловна Толстој, инострани члан САНУ, проф. др Предраг Пипер, дописни члан САНУ, проф. др Александар Лома, дописни члан САНУ, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2010, 301–317; УДК 811.163.41’373:811.133.1’373(487.115) и 811.163.41’373:811.18’373(497.115), ISBN 978-86-80273-50-1 и ISBN 978-86-80273-49-5. Кључне речи: Косово и Метохија, хороним, етник, француски језик, еквиваленти. М14=4

  4.Селена Станковић (у коаут. са Станиславом Станковићем), О употреби етичкога датива у „Нечистој крви“ и о његовоме преводу на француски језик. ― Тематски зборник радова „Нечиста крв Борисава Станковића — сто година после (1910–2010)“, Главни и одговорни уредник: проф. др Сунчица Денић, Рецензенти: проф. др Јован Делић, проф. др Александар Јовановић, проф. др Александар Милановић, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу, Врање 2011, 251–272; ISBN 978-86-82695-80-6, COBISS.SR-ID 184392460. Кључне речи: етички датив, употреба, Нечиста крв, Борисав Станковић, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти.   М44=2

  5.Selena Stanković, Sur la syntaxe et sémantique du pronom français « en » et ses équivalents serbes. У: « Academic Days of Timişoara: Language Education Today », Edited by Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing, Georgeta Raţă and contributors, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK 2011, 235–250; ISBN(10): 1-4438-3284-7 и ISBN(13): 978-1-4438-3284-7. Кључне речи: pronom français en, particularités syntaxiques, valeurs sémantiques, équivalents en serbe.  М14=4

  6. Селена Станковић (у коаут. са Софијом Милорадовић), Српски културни идентитет у контексту балканског језичког мозаика, Тематски зборник радова „Наука и савремени универзитет ― Филологија и универзитет“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Рецензенти: проф. др Слободан Реметић, проф. др Драгана Захаријевски, проф. др Синиша Мишић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 2012, 952–968; УДК 811.163.41’282.2, ISBN 978-86-7379-263-7, COBISS.SR-ID 194676492. Кључне речи: централни Балкан, културни идентитет, балкански језички савез, српски језик, призренско-тимочка дијалекатска област. M33=1 

  7. Selena Stanković (у коаут. са Иваном Јовановићем), Les pronoms relatifs et indéfinis dans les proverbes français et leurs équivalents / correspondants serbes, « Agapes francophones 2012 », Actes du IXe Colloque international d’études francophones Passeurs de mots, (Université de Timişoara, les 16 et 17 mars 2012), Comité de rédaction : Andreea Gheorghiu, responsable du volume et du Colloque 2012, Ramona Maliţa, Ioana Marcu, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Chaire de français, Centre d’Études Francophones, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2013, 363–374; UDC 821.133.1.09, ISBN 978-973-125-386-2. Кључне речи: pronoms relatifs, pronoms indéfinis, proverbes, langue française, langue serbe. М51=3

  8. Селена Станковић, Семантика француске заменице „on“ и њени еквиваленти у српском језику, У: Zbornik radova „Jezik, književnost, vrednosti ― Jezička istraživanja“, Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Bojana Dimitrijević, Urednice: prof. dr Biljana Mišić Ilić i prof. dr Vesna Lopičić, Recenzenti: prof. dr Jordana Marković, prof. dr Snežana Bilbija, prof. dr Vladimir Ž. Jovanović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš 2013, 155–170; УДК 811.133.1’367.326.6 811.163.41, ISBN 978-86-7379-278-1, COBISS.SR-ID 198116620. Кључне речи: заменица on, француски језик, значењске вредности, српски језик, преводни еквиваленти, афективне вредности.  М14=4

  9. Selena Stanković, Le pronom français « y » et ses équivalents en serbe, „Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду“, Књига XXXVIII-3, Посебно издање („Студије француског језика и књижевности данас. Од мисли до израза“, Научни скуп, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за романистику, Нови Сад, 9–10. новембар 2012), Главни и одговорни уредници: проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Душан Маринковић, Уредници посебног издања: проф. др Снежана Гудурић, доц. др Тамара Валчић Булић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 129–139; УДК 1+80/82(058), ISSN 0374-0730, COBISS.SR-ID 16115714. Кључне речи: langue française, pronom y, syntaxe, sémantique, langue serbe, équivalents. М51=3

  10. Селена Станковић (у коаут. са Станиславом Станковићем), Посесивни датив у „Нечистој крви“ Б. Станковића и његови француски еквиваленти, У: Тематски зборник „Језици и културе у времену и простору“, II/2, Уреднице: проф. др Снежана Гудурић и проф. др Марија Стефановић, Рецензенти Зборника: проф. др Октавија Неделку (Универзитет у Букурешту, Румунија), проф. др Давиде Астори (Универзитет у Парми, Италија), проф. др Драган Коковић (Универзитет у Новом Саду, Србија), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 105–116; ISBN 978-86-6065-179-4. Кључне речи: посесивни датив, употреба, енклитички облици личних заменица, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти. М14=4

  11. Selena Stanković, Les éléments lexicaux français dans « Pnin » de V. Nabokov et leur voyage de l’anglais au français, « Agapes francophones 2013 », Actes du Xe Colloque International d’Études Francophones CIEFT 2013 « Voyage(s) », (Université de l’Ouest de Timişoara, les 15 et 16 mars 2013), Comité de rédaction : Ramona Maliţa, responsable du volume et présidente du CIEFT 2013, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Chaire de français, Université de Szeged – JATEPress 2013, 341–352;  ISBN 978-963-315-155-6. Кључне речи: langue française, langue anglaise, unités lexicales étrangères, éléments de la culture étrangère, transmission des éléments linguistiques et culturels. М51=3

  12. Selena Stanković (у коаут. са В. Симовић), Le français à la Faculté de Philosophie de Niš : état et perspective, « La Revue du Centre Européen d’Etudes Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 3 – La réception de la langue et de la culture françaises dans les pays de l’Europe de l’Est ; Enseignement du français dans les pays slaves, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2014 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=671. Кључне речи: langue française, Faculté de Philosophie de Niš, tous les départements/département de français, profil général et académique des apprenants/étudiants. M51=3

  13. Селена М. Станковић (у коаут. са В. Д. Симовић), L’enseignement du français à l’Université de Niš : dans le passé et aujourd’hui, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XI, број 28 (2014), Главни и одговорни уредник Драган Бошковић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2014, 95–109; УДК 371.3::811.133.1(497.11 Niš), ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068. Кључне речи: langue française, langues étrangères, université. M51=3

  14. Селена Станковић, Француске позајмљенице у говорима југоисточне Србије,  У: Тематски зборник радова [са трећег Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет, Ниш 2013] [Том 4] „Језик, књижевост и култура“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 303–315; УДК 811.163.41’373.45 811.163.41’282.2(497.11-13), ISBN 978-86-7379-349-8, COBISS.SR-ID 211248140. Кључне речи: лингвистичко позајмљивање, француски језик, српски језик, говори призренско-тимочке дијалекатске области, публиковани речници локалних идиома, адаптација значења позајмљенице, семантичке промене.  M33=1

  15. Selena Stanković, La langue française dans les parlers de la Serbie du Sud-Est : les emprunts et leurs dérivés, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave ; Imaginaire linguistique franco-slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1008. Кључне речи: parlers de la zone dialectale de Prizren et du Timokmot empruntémot dérivélangue serbe, langue française, intégration lexicale et morphosyntaxique, emprunt linguistiqueadaptation morphologique. M51=3

  16. Селена М. Станковић, О једној специфичној употреби личних заменица у француском и српском језику, У: Тематски зборник радова [са четвртог Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 4, Ниш 2014] [Том I] „Језик и књижевост у контакту и дисконтакту“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2015, 285–301; УДК 811.133.1’367.626,1:811.163.41’367.626.1, ISBN 978-86-7379-390-0, COBISS.SR-ID 219525644. Кључне речи: личне заменице, исказ, афективност, експресивне вредности, француски језик, српски језик. M33=1

  17. Selena Stanković, Des unités lexicales françaises dans le roman Pnin de V. Nabokov et dans sa traduction en serbe, У: Тематски зборник радова Les Études françaises aujourd’hui (2014)Pourquoi étudier la grammaire? Théories et pratiques. La Nature, mère ou marâtre: représentation, concepts et leur puissance contestataire dans les littératures de langue française, Sous la direction de Milica Vinaver-Ković et Veran Stanojević, Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade, Belgrade 2015, 331–342; UDC 821.133.1.09(082)  811.133.1(082), ISBN 978-86-6153-293-1, COBISS.SR-ID 216125452. Кључне речи: langue française, langue anglaise, langue serbe, unités lexicales étrangères, éléments culturels étrangers, transmission du style linguistique et culturel de l’original, techniques. M14=4

  18.  Selena Stanković, Sur les valeurs sémantiques de la préposition pour et sa traduction en serbe dans Le Testament français d’Andreï Makine, У: Тематски зборник радова Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног [са Међународне научне конференције „Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног“, Република Српска, Бања Лука, 6–9. марта 2015; организатори: Московски државни универзитет Ломоносов, Факултет превођења и Паневропски универзитет Апеирон, Факултет филолошких наука], Паневропски универзитет Апеирон, Република Српска, Бања Лука 2015, 496–509; УДК 811.161.1’25(082)(0.034.2), ISBN 978-99955-91-52-6 (Паневропски универзитет Апеирон), COBISS.RS-ID 4841496. Кључне речи: préposition pour, langue française, langue serbe, valeur sémantique, équivalent de traduction, préposition, groupe prépositionnel, construction préposition + cas, rapports casuels. M14=4

  19. Selena Stanković (u koaut. sa Jelenom Jaćović), Erreurs grammaticales des étudiants serbophones dans l’épreuve de thème. U: Les Études françaises aujourd’hui (2015). Tradition et modernité. Tematski zbornik radova (Niš, novembre 2015). Sous la direction de Selena Stanković et Nermin Vučelj. Niš: Faculté de Philosophie de l’Université de Niš, 2016, 449–459;  CDU 378.1::811.133.1’243(497.11) 81’25 811.163.4’274.14; ISBN 978-86-7379-417-4, COBISS.SR-ID 224501004. Ključne reči: erreur grammaticale, cause de l’erreur, type d’erreur, thème, langue francaise, langue serbe.  M14=5

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Селена Ђелић, Место француског језика на реформисаном универзитету, —  Зборник радова „Нови аспекти у настави језика“ („New aspects in language theaching“), Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Косовска Митровица, 27–28. маја 2005), Главни и одговорни уредник: проф. др Драги Маликовић, Уредник: проф. др Драгана Спасић, Рецензенти: проф. др Чедомир Стојменовић, проф. др Лариса Раздобудко-Човић, проф. др Драгана Спасић, проф. др Снежана Гудурић, Косовска Митровица 2006, 121–128; 282 стране; УДК 811.133.1, ISBN 978–86–80273–24–2, COBISS.SR-ID 136948748. Кључне речи: француски језик, „Болоњска декларација“, реформа универзитета, комуникативна компетенција,Србија. М44=2

   


Poslednji put izmenjeno subota, 11 mart 2017 11:22