Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Marija Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.11.1983.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  М14 Рад у тематском зборнику међународног значаја

  Cvetković, M. (2009). Peers as a support to education of hyperactive children. In Sipitanou, A. & Galevska Angeloska, N. (Eds.). 12th International conference on inclusive education in the Balkan countries: Policy and practice (pp. 643-648). Thessaloniki, Greece: Kyriakidis Brothers. ISBN 978-960-467-198-4

  Gavrilović,  D. & Cvetković, M. (2013). A Priest on the Border – Two Sides of a Coin. In Đorđević, B. D. (Ed.), On Religion in the Balkans (pp. 83–95). Niš and Sofia: YSSSR and “Ivan Hadjyiski” Institute for Social Values and Structures. ISBN 978-86-86957-15-3 (YSSSR) ISBN 978-954-91428-6-0 („Ivan Hadjyiski“)

  M42 Монографија националног значаја

  Трифуновић, В. и Цветковић, М. (2012). Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет. ISBN 978-86-7604-088-9 COBISS.SR-ID 194689548

  Здрaвкoвић, Д., Maркoвић, M. и  Joвaнoвић, M. (2016). Oбрaзoвни рeсурси у пoгрaничjу истoчнe и jугoистoчнe Србиje. Ниш: Maшински фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу: JУНИР, Нoви Сaд: Прoмeтej. ISBN 978-86-515-1122-9, COBISS.SR-ID 306671879.

  Maркoвић, M. (2020). Вршњачко насиље у школи: Какви су академски и социјални корелати за укључене ученике? Ниш: Филозофски фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу. ISBN 978-86-7379-548-5, DOI: https://doi.org/10.46630/vns.2020.

  М44 Рад у тематском зборнику водећег националног значаја

  Цветковић, М. и Тодоровић, Д. (2012). Александровац (Бабушница). У Ђорђевић, Б. Д., Стевановић, Ђ. и Тодоровић, Д. (Ур.), Село у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 263–288). Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села. ISBN 978-86-87067-11-0 ISBN 978-86-519-1213-2 COBISS.SR-ID 192619020 UDK 316.335.55 (497.11-12 Александровац) 314.83 (497.11-12 Александровац)

  Гавриловић, Д. и Цветковић, М. (2013). Осуђен на самоћу – Мирко Станковић из Раљина (Бабушница). У Милошевић Радуловић, Л., Петровић, Ј. и Илић Крстић, И. (Ур.),  Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 187–205). Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0 ISBN 978-86-6055-040-0 COBISS.SR-ID 199786508 UDK 316.334.7-053.9(497.11-12), 929-053.9(497.11-12)

  Гавриловић,  Д. и  Цветковић, М. (2014). Драгослав Манић Форски. У Тасић, Д. М., Здравковић, Д. и  Крстић, Д. (Ур.), Људи из пограничја говоре(стр. 143-162). Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-6301-008-6 COBISS.SR-ID 204464396 UDK 316.334.55 323.15

  Цветковић, М. и Гавриловић, Д. (2014). Породично газдинство Стојадиновић из Александровца (Бабушница). У Ђорђевић Б. Д. и Вуковић, М. (Ур.), Породично газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 111-133). Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-515-0899-1 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-047-9 (МФН) COBISS.SR-ID 284764679 UDK 316.334.55: 631.115.11 (497.11 Александровац)

  Цветковић, М. и Гавриловић, Д. (2014). Вашар у Љуберађи некада и сада (Бабушница). У Ђорђевић, Б. Д., Тодоровић, Д. и Крстић, Д. (Ур.), Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 221-250). Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-515-0898-4 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-046-2 (МФН) COBISS.SR-ID 284766727 UDK 394.6(497.11 Љуберађа)

  Марковић, М. и Гавриловић, Д. (2014). „Ситно коло до кола“: хармоникаш Часлав Љубеновић (Бабушница). У Ђорђевић, Б. Д., Трифуновић, В. и Драговић, Њ. (Ур.), Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 209-224). Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-515-0933-2 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-058-5 (МФН) COBISS.SR-ID 208769804 UDK 78(497.11 Babušnica): 929 Ljubenović Č.

  Марковић, М. и Гавриловић, Д. (2014). Учитељ у пограничју – пример ентузијасте (Бабушница). У Јовановић, М., Здравковић, Д. и Трифуновић, В. (Ур.), Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије. (стр. 119-133). Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86-7379-353-5 COBISS.SR-ID 212176140 UDK 371.312.1:37.017(497.11 Бабушница)

  Марковић, М. и Гавриловић, Д. (2014). Обућарски занат у бабушничком крају (Бабушница). У Крстић, Д., Ђорђевић, Б. Д. и Марковић Крстић, С. (Ур.). Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије (стр. 257-274). Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0992-9 COBISS.SR-ID 292706567 UDK 685.3:39(497.11 Babušnica)

  Гавриловић,  Д. и Марковић,М. (2015). Драгослав Манић Форски. У Ђорђевић, Б. Д., Тодоровић, Д. и Петровић, Ј. (Ур.),  Пограничје (стр. 207-220). Ниш: Машински факултет, ЈУНИР. ISBN 978-86-86957-16-0 (Јунир) COBISS.SR-ID 219907596 UDK 316.334.55 323.15 (рaд пoнoвo штaмпaн)

  М45 Рад у тематском зборнику националног значаја

  Цветковић, М. (2009). Концепције и аспекти развоја курикулума усмереног ка ученику. У Стефановић-Станојевић, Т., Видановић, С. и Анђелковић, В. (Ур.), Образовање и развој, тематски зборник радова(стр. 5-25). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-187-6 COBISS.SR-ID 172037388 UDK 371.214.11

  Marković, M. (2017). Bullying prevention and intervention action of the school – ranges and limitations. In Đigić, G. (Ed.), Contemporary psychology and practice, International thematic proceedia from 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016.  (pp. 309-321). Niš: Filozofski fakultet (Departman za psihologiju). UDC: 316.624-057.874. ISBN: 978-86-7379-422-8

  Maркoвић, M. и Стaнисaвљeвић Пeтрoвић, З. (2017). Шкoлскa пeдaгoгиja кao студиjски прeдмeт нa висoкoшкoлским устaнoвaмa у Србиjи. У Димитриjeвић, Б. и Ђигић, Г. (Ур.), Друштвeнe нaукe пред изазовима савременог друштва (тeмaтски збoрник рaдoвa, тoм 1). Ниш: Филoзoфски фaкултeт, стр. 497-506. UDK 37.015:371.3,  ISBN 978-86-7379-466-2

  Maркoвић, M. (2018). Развој компетенција наставника за инклузивно образовање. У Благојевић, Б. (Ур.), Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, Тематски зборник радова са научног скупа Нaукa и сaврeмeни унивeрзитeт 7. Књига 2. Ниш: Филoзoфски фaкултeт. UDK 376:371.213, ISBN: 978-86-7379-487-7 COBIS .SR -ID 270013452

  Marković, M. (2018). The application of sociometry in the field of education – achievements and limitations. In Dimitrijević, B. & Panić, D. (Eds.), Psychology in and around us, International thematic proceedia from 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017. (pp. 27-40). Niš: Faculty of Philosophy. UDC: 37.012:303.682, ISBN: 978-86-7379-481-5, COBISS.SR-ID: 267991308                                                          

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М23 Рад у међународном часопису

  Markovic, M., Spasenovic, V. & Stanisavljevic Petrovic, Z. (2017). The School System and New Media – Reasons in Favour of Integration. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 11 (1), 67-82. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia. ISSN 1313-9118 http://bjsep.org/getfile.php?id=231

  Marković, M., Mamutović, A. & Stanisavljević Petrović, Z. (2019). Parents´ attitudes towards children´s adjustment to a pre-school institution. Journal for Educators, Teachers, and Trainers, 10 (2), 137-151. ISSN 1989 – 9572 (Časopis u WOS-u)

  Markovic, M., Stanisavljevic Petrovic, Z. and Spasenovic, V. (2017). Changes in the School System – New Media and Learning (Proceedings Paper). Could technology support learning efficiency?, 1, 160-166. ISSN 2066-026X, DOI: 10.12753/2066-026X-17-024

  Mamutovic, A., Markovic, M., Stanisavljević Petrovic, Z.  (2020). Computer games and cognitive development of preschool children. "eLearning sustainment for never-ending learning", 1, 48-56. DOI: 10.12753/2066-026X-20-006, ISSN 2066-026X

  М51 Рад у водећем часопису националног значаја

  Станисављевић-Петровић, З. и Цветковић, М. (2012). Модернизација школског система. Култура полиса, 9 (18), 181-196. ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 287069959 UDK 37.014.3,,(497.11),,20.

  Марковић, М. (2014). Ученици као актери у превенцији вршњачког насиља у школи. Специјална едукација и рехабилитација, 13 (2), 237-253. ISSN 1452-7367 COBISS.SR-ID 210906380 UDK 316.624-057-874 37.06:364-636

  Марковић, М. (2015). Могућности превентивног деловања наставника у погледу насилничког понашања ученика. Темида, 18 (2), 145-164. ISSN (штампано издање) 1450-6637 ISSN (on line издање) 2406-0941 COBISS.SR-ID 140099335

  Марковић, М., Станисављевић Петровић, З. и Мамутовић, А. (2019).  Информисаност родитеља о областима рада стручних сарадника у предшколским установама. Настава и васпитање 68(1): 89-106. ISSN 0547-3330 UDK 373.21:37.018.262(497.11); 316.644-055.52:373.21(497.11) https://doi:10.5937/nasvas1901089M 37.064:373.21(497.11)

  М53 Рад у научном часопису

  Станисављевић-Петровић, З. и Цветковић, М. (2012). Превенција вршњачког насиља у школама у Србији. Актуелности – Часопис удружења стручних радника социјалне заштите Србије, 8 (1-2), 33-45. ISSN 1451-3129 COBISS.SR-ID 177748999 UDK 364.62(497.11)

  Stanisavljević-Petrović, Z., Cvetković, M. & Jovanović, A. (2012). Humanisation of the school according to the idea of Paul Freire. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 11 (1), 33 – 42. ISSN 1820-8509 UDK 37.014 Freire P.

  Stanisavljević-Petrović, Z. &  Marković, M. (2014). Partnership between the school and the environment – Teaching outside the classroom. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 13 (2), 53-64. ISSN 1820-9495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online) COBISS.SR-ID 155246604 UDK371.3

  Marković, M. (2015). The family context of children and youths who exhibit violent behavior. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 14 (2), 91-113. ISSN 1820-8495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online) UDC 316.356.2:316.624 - 053.5/.6

  Марковић, М. (2017). Могућности остваривања инклузије у школском контексту. Годишњак за педагогију, 2 (1), 51-62. UDK 376:37.014.3; DOI: https: //doi.org/10.46630/gped.1.2017.06;  ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  Марковић, М. (2018). Улoгa нaстaвникa у ствaрaњу пoзитивнe климe у oдeљeњу. Годишњак за педагогију, 3 (2), 45-56. UDK 371.213:37.017; DOI: https: //doi.org/10.46630/gped.2.2018.04; ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  Станисављевић Петровић, З., Марковић, М. и Мамутовић, А. (2019).  Шкoлскa пeдaгoгиja у студиjским прoгрaмимa oснoвних aкaдeмских студиja пeдaгoгиje – aнaлизa силaбусa. Годишњак за педагогију, 4 (1), 47-59. UDK 37.013:371.214]:371(497); DOI: https: //doi.org/10.46630/gped.1.2019.03; ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  Marković, M., Mamutović, A.  & Stanisavljević Petrović, Z. (2020). Development of intercultural education competencies in teachers. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 4 (1), 47-56. ISSN: 2560-4600 (Print), 2560-4619 (Online), COBISS.SR-ID 241074956 DOI: https://doi.org/10.22190/FUTLTE2001047M, UDC 316.722:37.03; 37.017:316.7; 371.13,

  Marković, M., Mamutović, A. & Stanisavljević Petrović, Z. (2020). Some aspects of reform changes in the system of secondary music schools – analysis of relevant literature. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, 6 (1), 61-71.  ISSN: 2466-2887 (Print), 2466-2895, COBISS.SR-ID 218522636, DOI: https://doi.org/10.22190/FUVAM2001061M, UDC [373.54:78] :37.014.3

  Мамутовић, А., Марковић, М. и Станисављевић Петровић, З. (2020). Примeнa сaврeмeнe тeхнoлoгиje у вaспитaњу и oбрaзoвaњу дeцe прeдшкoлскoг узрaстa– прикaз рeзултaтa истрaживaњa из рaзличитих зeмaљa. Годишњак за педагогију, 5 (1), 59–72. DOI: https://doi.org/10.46630/gped.1.2020.04; ISSN 1821-4770; COBISS.SR-ID 174017804

  М54 Рад у новооснованом научном часопису

  Marković, M., Stanisavljević Petrović, Z. & Mamutović, A. (2020). Cyberbullying among school children. Media studies and applied ethics, 1 (2), 7-19. ISSN: 2683-5355, UDK 316.624:004.738.5-053.5, https://doi.org/10.46630/msae.2.2020.01

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини

  Цветковић, М. (2011). Подстицање просоцијалног понашања ученика као фактор развоја позитивне школске климе. У ЈевтићБ. (Ур.), Вaспитaњe зa хумaнe oднoсe – прoблeми и пeрспeктивe – зборник радова са нaучног скупа сa мeђунaрoдним учeшћeм (стр. 244-253). Ниш: Филoзoфски фaкултeт. ISBN 978-86-7379-233-0 COBISS.SR-ID 188518412 UDK 37.017.7

  Цветковић, М. (2012). Неопходност интердисциплинарног проучавања социјално-педагошких феномена. У Димитријевић, С., Миљковић-Бојанић, Е., Захаријевски, Д., Тодоровић, Ј., Јевтић, Б., Марковић, Ј., Поповић-Срдановић, Д.,  Машовић, Д., Марковић, Д., Павловић, Д. и Благојевић, С. (Ур.),  Образовање и савремени универзитет, тематски зборник радова са научног скупа (стр. 119-133). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-266-8 COBISS.SR-ID 194774540 UDK 37.013.42:37.013

  Gavrilović, D. & Cvetković, M. (2012). Religious and social elements of celebration of municipal and rural saints’ days in the municipality of Babušnica. In Đorđević, B. D., Gavrilović, D. & Todorović, D. (Eds.), Religion, religious and folk customs on the border(pp. 259–269). Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. ISBN 978-86-86957-13-9 COBISS.SR-ID 191388428 UDK 316.74:2 398.3

  Станисављевић Петровић, З. и  Цветковић, М. (2013). Креирање школе као хумане социјалне заједнице. У Максимовић, Г., Милосављевић-Милић, С.,  Пауновић, Т.,  Миљковић-Бојанић, Е., Захаријевски, Д., Милићевић, Н., Димитријевић, С., Јевтић, Б.,  Поповић, Д., Антовић, М., Јовић, Н., Марковић, Д., Вулић, Т., Станковић, С. и Благојевић, С. (Ур.), Хуманизација универзитета, тематски зборник радова са научниг скупа (стр. 169-180). Ниш: Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86-7379-297-2 COBISS.SR-ID 202316044 UDK 371:37.017.92

  Marković, M. & Gavrilović, D. (2014). Cult Places in the Babušnica Region. In Đorđević, B. D., Todorović, D. & Krstić, D. (Eds.), Cult places on the border (pp. 257–263). Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7 COBISS.SR-ID 207979788 UDK 27.522(497.11 Babušnica)

  Gavrilović, D. & Marković, M. (2015). The cemetery and burial customs in Babušnica. In Đorđević, B. D., Todorović, D. & Gavrilović, D. (Eds.), The cemeteries and burial customs on the border (pp. 156–176). Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-068-4 COBISS.SR-ID 215989260 UDK 393(497.11 Babušnica); 718

   

  М34 Саопшење са међународног скупа штампано у изводу

  Cvetković, М. Peers as support to education of hyperactive children, 12th International conference of BASOPED – Inclusive education in the Balkan countries: Policy and practice. Ohrid, 25-27 June 2009. ISBN 978-608-4508-22-9 COBISS.MK-ID 78401290

  Цветковић, М. Подстицање просоцијалног понашања ученика као фактор развоја позитивне школске климеВaспитaњe зa хумaнe oднoсe – прoблeми и пeрспeктивe, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филoзoфски фaкултeт, 17-18. септембар 2010. ISBN 978-86-7379-197-5 COBISS.SR-ID 178098188

  Цветковић, М. Неопходност интердисциплинарног проучавања социјално-педагошких феномена. Наука и савремени универзитет, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филозофски факултет, 10-11. новембар 2011.

  Станисављевић Петровић, З. и М. ЦветковићКреирање школе као хумане социјалне заједнице. Наука и савремени универзитет, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филозофски факултет, 16-17. новембар 2012. ISBN 978-86-7379-264-4 COBISS.SR-ID 194791436

  Marković, M. (2016). Bullying prevention and intervention action of the school – ranges and limitations. In Dimitrijević, B. (Ed.), 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016 – Abstract book (pp. 45). Niš: Filozofski fakultet (Departman za psihologiju). ISBN: 978-86-7379-422-8

  Maркoвић, M. и Стaнисaвљeвић Пeтрoвић, З. (2016). Шкoлскa пeдaгoгиja кao студиjски прeдмeт нa висoкoшкoлским устaнoвaмa у Србиjи. У Димитриjeвић, Б. (Ур.), Нaукa и сaврeмeни унивeрзитeт 6. Књигa рeзимea, стр. 122-123. Ниш: Филoзoфски фaкултeт. ISBN: 978-86-7379-431-0

  Марковић, М. (2017). The application of sociometry in the field of education – achievements and limitations. In Đigić, G. (Ed.), 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017 – Book of abstracts (pp. 20). Niš: Faculty of Philosophy, Department for Psychology. ISBN: 978-86-7379-458-7

  Maркoвић, M. (2017). Развој компетенција наставника за инклузивно образовање. У  Ђигић, Г.(Ур.), Нaукa и сaврeмeни унивeрзитeт 7 – Књигa рeзимea (стр. 84). Ниш: Филoзoфски фaкултeт. ISBN: 978-86-7379-465-5

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 13 decembar 2020 15:44