Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 28.02.2014.

Zoran Jevtović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 4.4.1959.
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: književnost i srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 1985.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  “Serbia between Humanity and (Un)Security”, prvi autor (Aracki, Z.), u: The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses, editor bu Melani Barlai, Melani Barlai, Birte Fähnrich, Christina Griessler, Markus Rhomberg (Hg). publisher: Lit Verlag, Berlin, Studien zur politischen Kommunikation language: English, 31. jul 2017, str. 251-266, ANSI Z3948 DIN ISO 9706 Alibris ID 140902527555 ISBN-10: 3643908024 ISBN-13: 978-3-643-90802-5

  “Медијски рат против Срба и Југославије”, зборник радова: Срби и пропаст Југославије, [главни уредници Којчић, Д. и Триван. Ј.], Завод за уџбенике, Београд, стр. 63 - 92, , CIP 94(꞊163.41)(497.1)“19“(082) 94(497.1)“19“(082) 323(497.1)19“(082) ISBN 978-86-17-19567-8(ЗУ) COBISS. SR-ID 228978188   

  “Настанак новина код Срба”, поглавље у монографији: Казивања о Србима кроз векове, приредио Бодан Златар, стр. 1417-1432, Драслар партнер, Београд, 2015, CIP 94(497.11)″11/20″(082)  930.85(497.11)(082)  929(꞊163.41)″11/20″(082)  316.4(497.11)″11/20″(082)  COBISS.SR-ID 217204492 ISBN 978-86-7614-304-7   

   “Глобализовани медији и тероризам”, поглавље у монографији: Геополитика деструкције – разарање држава и националних идентитета у процесима глобализације, Деспотовић, Љ., Каирос, Сремски Карловци, 2015, стр. 97-108,  (Нови Сад: Мала књига+), CIP 316.32  COBISS.SR-ID 299040775 ISBN:978-86-7128-276-5     

  Жанрови у савременом новинарству, први аутор (Петровић, Р. и Арацки, З.), Јасен, Београд, 2014. библиотека: Знакови, стр. 369, CIP 070.1(075.8)  ISBN 978-86-6293-023-1  COBISS.SR – ID 205387788 

  Методологија истраживања конфликата и комуницирање у савременом друштву, коаутор (Милашиновић С.), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. UDK 316.48-053-6  316.3.004:738.5 ISBN 978-86-7020-271-9  COBISS.SR – ID 203822092    

  Политика, медији, безбедност, монографија, коаутор (Љ.Деспотовић и С. Милашиновић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд,2012. ISBN 978-86-7020-207-8  COBISS.SR - ID188604428                                       

  Геополитика и медији, монографија, коаутор (Љ.Деспотовић), Култура полиса, Графомаркетинг, Нови Сад,2010. ISBN978-86-87143-10-4 COBISS.SR-ID 247147783   

  Aмнезија јавности – од пропаганде до тероризма, монографија, коаутор (С. Барбуловић, М. Поповић и Р.Лакићевић), Самиздат и “Графокомерц”, Београд, 2004. стр. 290, ISBN 86-906367-0-6  COBISS.SR – ID 118578188                 

  Јавно мнење и политика, уџбеник, Центар за савремену журналистику и Академија лепих уметности, Београд, 2003. стр. 355, ISBN 86-7374-014-2  COBISS.SR – ID 105960972                 

  Тоталитаризам и масмедији, монографија, Крајински књижевни круг, Неготин - Београд, БИГЗ, 2000. стр. 221, ЦИП 316.77:327   ИД=84785420                 

  Дијалог на радију, монографија, Просвета, Београд,1997, стр. 247, CIP 654.191/.195.800.6   ISBN 86-07-00965-6  ИД=68225036

  Велики-мали радио, монографија, Заједница радио-станица Србије, Београд, 1993. стр. 256, ЦИП 654.191/.195.800.6  ISBN 86-07-00965-6  ИД=68225036                          

       

         

 • Knjige i udžbenici:

  Социологија, уџбеник, коаутор (Милашиновић С.), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, стр. 369, CIP 316(075.8)  ISBN 978-86-7020-289-4  COBISS.SR-ID 210758668   

  Историја новинарства, уџбеник, коаутор (М. Бјелица), Универзитет Мегатренд, Београд, 2006. стр. 461, ISBN 86-7747-200-2  COBISS.SR - ID127593228    

  Новинарство у теорији и пракси, хрестоматија, коаутор (М.Бјелица), издавач “Антуријум”, Београд,2004. II издање “Press servis”, Београд, 2008, стр. 315, ЦИП 070(035), ИСБН 86-82355-33-7  COBISS.SR – ID 121662988   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  “INFOKRATIYA AND POLITICAL COMMUNICATION”, први аутор (Арацки, З.), Informatologia, Vol. 48; No. 1-2; ожујак 2015, str. 12-20, ISSN 1330-0067 UDK 007: 002:02  UDK 316.75:659.3:327.8:007 CODEN IORME 7, часопис Хрватског комуниколошког друштва категорисан од стране Министарства знаности и технологије републике Хрватске као А1.                                                                                                         ”Криза демокрације у глобалном псе      удополису”, (коаутор са Ћаловић, Д.), Филозофија и медији, Филозофска истраживања, стр. 605-615; Vol 30, FASC.. PP. 559-754, 2010 (мај 2011), Загреб, Хрватска ISSN 0351-4706 CODEN FIIE7, UDK 316.774:321.7   130.2:316.774.   М - 22 

   “Political communication and the sreation of public”, први аутор (Павловић. Д. и Вулић, Т.), Informatologia, Vol. 45; No. 4; prosinac 2012, str. 278-286, ISSN 1330-0067  UDK 007  002:02 CODEN IORME 7, часопис Хрватског комуниколошког друштва категорисан од стране Министарства знаности и технологије републике Хрватске као А1. 

                                                                                             “Информационньіе процессьі: борьба за контроль над массовьім сознанием”први аутор, (Арацки, З.), Репутациология, Эрецензируемьій международньій научньій журнал зарегистрирован в Федеральнойслужбе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ Но ФС 77-34656N1-2 Январь – апрель (Vol. 4 Nom. 1-2), Москве, Руссия, 2011. ISSN 2071-М-23     3 бода                                                           

                                                 

 • Radovi u ostalim časopisima:

   ““Криза демократије и утицај корпоративног новинарства”, Темечасопис за друштвене науке, UDK 1+3 ISSN 0353-7919, г. XXXIX  - бр. 4, октобар - децембар 2015, Ниш, стр. 1583-1596,    UDK 070. 431, Print ISSN: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804    

   

  “Конструкција и деконструкција идентитета и међународне интеграције”, коаутор (Деспотовић Љ.), Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, стр. 149-161, УДК 323.1(497.11):327.39(4-672EU) ISSN 0354-5989 год. 22 vol. 48 № 2/2015. 

  “Политичко комуницирање у дневној штампи Србије”, први аутор (Арацки, З.), Српска политичка мисао, стр. 317-351, год. XIX, Београд, вол.36, бр, 2/2012. УДК 316.77:070(497.11) ISSN 0354-5989 ЦИП 32  ISSN 0354-5989=Српска политичка мисао COBSIS:SR-ID 102782215 

  “Етичност дневне штампе у Србији”Српска политичка мисао, стр. 209-234, год. XVIII, Београд, УДК: 070(497.11):174 32. вол.32, бр, 2/2011, ISSN 0354-5989 COBISS:SR-ID102782215

  “Јавно мнење и демократски дефицит у добу мултимедија”први аутор (Петровић, Р.), Српска политичка мисао, стр. 105-126, год. XVII Београд  вол. 30., бр.4/2010.            УДК:16.774:316.65   ISSN 0354-5989  COBISS:SR-ID 102782215                                        

  Медијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, књига 1, Београд, стр. 97-125, 2007. ISSN 1820-4589 UDK  2-8:321.64 COBISS.SR-ID 137508108 

   “Промена комуникационе парадигме у извештавању о мигрантима у дневној штампи Србије”. први аутор (Бајић, П.), Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, год. XIV, посебно издање, стр. 221-239, 2017. УДК 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Мигрантска криза у огледалу српске дневне штампе”, први аутор (Бајић, П.), Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, год. XIII, бр. 31, стр. 29-43, 2016. УДК 314.15:316.774(497.11) UDK 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  “Комуникациони суверенитет у добу глобалних медија”, Национални интерес, часопис за национална и државна питања, Институт за политичке студије, Београд, Година ХI, vol. 24, број 3/2015 (штампано 2016), стр. 257-274 УДК 316.77:316.32,

  “Асиметрична битка за утицајем на Балкану”, Култура полиса, часопис за неговање демократске политичке културе, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, година XII, стр. 189-204, посебно издање, 2015. UDK 316.334.56:008 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391

  5“Методологија кризног комуницирања и аналитика медијских исказа”, Криминалистичке теме, часопис за криминалистику, криминологију и сигурносне студије, годиште XIV, broj 3-4, 2014. ISSN 1512-5505, стр. 17-25, Сарајево.                                                                                           

  “Сан о објективности – мит једне професије”, зборник Филозофског факултета у Косовској Митровици, 2014, Vol 44, бр. 2, Косовска Митровица, Doi 10.5937/zrffp 44-6146    ISSN 0354-3293  eISSN 2217-8082 БИЧ импакт фактор 0,014

  “Стратешка политичка комуникација у дневној штампи Србије”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику”, бр. 139, стр. 71-90, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1339071Ј UDK 070.15(497.11)“2013  32.019.51.070(497.11) ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066                                                                                                                                 

  “Дигитални полис – оаза демократије или сајбер утопија”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 138, стр. 340-356, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1338320R UDK 32.019.51:316.774  316.324.8:32 ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066                                                                                                   

  “Исказ и филозофија медијски умреженог друштва”, први аутор (Вулић, Т. и Павловић, Д.), Култура полиса, бр.18, година IX, 2012, стр.61-80, УДК: 316.774:316.32; 004.738.5:316.7, ISSN 1820- 4589 COBISS.SR-ID 199568391   UDK 316.334.56:008                                                                                  

  “Српска штампа на раскршћу партократије и цивилног друштва”, први аутор (Милутиновић, М.), Култура полиса, година IX, бр. 17, Нови Сад, 2012. стр. 105-122, УДК 070.15(497.11) ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391)  UDK 316.334.56:008                                                                                          

  “Новинарство или ПР – стварност или привид”, први аутор (Арацки, З.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 136, стр. 262-279, Београд, 2012. DOI 10.5937/kultura 1236262J UDK 070.16(497.11)“2012“ 32.019.51:070(497.11)“2012“ ISSN 0023-5164   COBISS. SR-ID 8472066                                                                                           

  “Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку XXI века”, први аутор  (Арацки, З.), Култура полиса, година VIII, бр. 15, Нови Сад, 2011. стр. 159-176, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391  UDK 316.774:323(497.11)”20”,  ID 168155404                        

  “Комуницирам – значи постојим”, Култура полиса, година VI, Нови Сад, Мегатренд, (посебно издање), стр. 71-91, Београд, 2009. UDK 316.776:801.73 316.774, ID 168155404   ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391    UDK 316.334.56:008.     

  Друштвени конфликти и медијска конструкција, коаутор, (Милашиновић, С.), Култура полиса, бр. 8/9, Нови Сад, 2008, стр. 517-545, УДК 316.48:32.019.5 ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391    UDK 316.334.56:008.                                                                                                                         

  Слика жене у раму демократије, Политичка ревија 2-4, часопис за политикологију, комуникологију и примењену политику, стр. 717-744, Београд, 2007. ISSBN 1451-4281 ISSN 0554-5226  COBISS.SR-ID 105060364  UDK  305:321.7                                                                                             

  Конференција за штампу као псеудодогађај, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 4, стр. 135-151, Београд, 2007. UDK  070:659.4 ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735 

  Велики повратак религија, Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе,  бр. VI/VII, стр. 7-26, Нови Сад, 2007. UDK  2-8:321.64   ISSN 1820-4589   COBISS.SR-ID 199568391                                                                           

  - Медиoкратија и религије на путу псеудополиса, Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе,  бр. IV/V, стр. 111-137, Нови Сад, 2006. UDK  32.019.5:316.74   ISSN 1820-4589   COBISS.SR-ID 199568391        

  Култура и религије у глобалном псеудополису; Култура полиса, часопис за неговање политичке демократске културе бр. II/III, стр. 343 – 367, Нови Сад, 2005. UDK  316.7:316.3 ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 199568391.

  “Привид избора у свету медијских наратива”, ЦМ - часопис за комуникацију и медије, година X, број 33, стр. 159–163, година 2015. Институт за усмеравање комуникација, Нови Сад и Факултет политичких наука, Београд. CIP 316.77(05) ISSN 1452-7405. COBISS.SR.ID 218473735                                                                                       

  “Analysis of the social networks crisis communication”, коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.): Public Security Studies, A quarterly peer-reviewed academic journal edited by the Police Department from the Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest (Romania) in partnership with the Romanian Association for Judicial Studies and Public Security, Nr. 4(8)/2013 Vol. II, str. 151-159 (redactor-sef/Editor-in-Chief Conf.univ.dr. Nicolae Ghinea), ISSN 2284-8592     

                    

  “Методологија кризног комуницирања и аналитика медијских исказа”, Криминалистичке теме, часопис за криминалистику, криминологију и сигурносне студије, годиште XIV, broj 3-4, 2014. ISSN 1512-5505, стр. 17-25, Сарајево.                       

  “Штампа на раскршћу”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 132, стр. 95-110, Београд, 2011. UDK  316.774:004.738.5  070.4:005.5  ISSN 0023-5164 UDK 316.7                   

  “Информационньіе войньі и манипуляция массовым сознанием”, први аутор, (Арацки, З.), Конфликтология, научно-практическии журнал Международная ассоциация конфликтологов Санкт-Петербургского государственного университета и Ставропольского государственного университета, N1, стр. 96-110, Санкт Петербург, Русија, 2011. ISSN 1818-1198 ИНН/КПП 7801227743/780101001 ОКВЗД: 73.20  ОКПО: 59525614                                                             

  “Информационные войны и психологическое влияние на массы”, први аутор, (Арацки, З.), Журнал Социология, № 2, 2011. - С.82-92, Учредители: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Российская социологическая ассоциация. Зарегистрирован в министерстве печати и информации Российской Федерации. Свидетельство о регистрации ПИ №77-17521 от 24 февраля 2004 года. ISSN 1812-9226           

                     

  “Шта се догађа са нашим штампаним медијима”, први аутор (Петровић, Р.), Политеа, часопис за друштвена питања Факултета политичких наука у Бања Луци, год. III, бр. 5, стр. 130-141, Бања Лука, 2013. UDK 316.774:654.1  DOI 10.7251/poli 305129 7  ISSN 2232-9641 UDK 32(05)“politeia“  

  “Информационньіе процессьі: борьба за контроль над массовьім сознанием”први аутор, (Арацки, З.), Репутациология, Эрецензируемьій международньій научньій журнал зарегистрирован в Федеральнойслужбе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Свидетельство ПИ Но ФС 77-34656N1-2 Январь – апрель (Vol. 4 Nom. 1-2), Москве, Руссия, 2011. ISSN 2071-9094.    Импакт-фактор журнала Репутациология за 2011 г. равен 0,149.                                              

                                                                

  “Савремена ТВ репортажа као слика живота”, први аутор (Радуловић, Д.), ЦМ –, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 19, стр. 67-86, Београд, лето 2011. UDK 070.422:654.197::791.229.2     CIP 316.77(05) ISSN 1452-7405  COBISS.SR-ID 218473735                                                                                                         

  “Филозофија страха и (ре)конструисање медијске стварности“, први аутор (Павловић Д. и Вулић Т.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, стр. 72-91, број 133, 2011. УДК 316.774:316.324.8 DOI 10.5937/kultura 1133072J, ISSN 0023-5164 COBISS.SR-ID 8472066

  “Геополитика, медији и безбедност – негативни стереотипи и медијска манипулација”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука, безбедност, полиција), часопис Криминалистичко-полицијске академије, Vol. XVI, No.1, Београд, стр. 33–42, 2011. ID UDK32.019.5(497.1)”1991/1995” 316.485.26(497.1)”1991/1995”  CIP343.98 ISSN 0354-8872=НБП COBISS.SR-125217799                                                                                  

  “Political myth of Nationalism and Antinationalism – a challenge and a Contemporary threat to Security”, коаутор (Деспотовић, Љ, Милашиновић, С.), НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XV, No.3, Београд, стр. 1-15. 2010. UDK 323.1(4-12) 327.3(4-12) 355.02(4-12)       CIP343.98  ISSN 0354-8872=НБП  COBISS.SR-125217799                                                           

  „Demassed Society, New Narratives and Multimedia“, коаутор (Вулић Т. и Анђелковић, М.),  International Journal of Communication Research, Academy of Romanian Scientists, Issue 2011/3, Vol 1, pp. 19-25. (нема УДК, ISSN: 2246-9265).

  “Менталне слике у представама о глобалним конфликтима”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука, безбедност, полиција), часопис Криминалистичко-полицијске академије, Vol. XIV, No.3, Београд, стр. 83-102. 2009. UDK316.77:323.285  32.019.5   CIP343.98 ISSN 0354-8872=НБП COBISS.SR-125217799                                                          

  “Привиди плурализма у глобалним медијским пећинама”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 124, стр. 125-142, Београд, 2009. ISSN 0023-5164 UDK 316.7   32.019.51:654.19                                                                                                                       “Новинарски извори информација”, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 11, стр. 149-163, Београд, лето 2009. UDC 070.431  CIP 316.77(05) ISSN 1452-7405  COBISS.SR-ID 218473735                                                                                       “Влијанието на медиумите врз преобликувањето на војната и тероризмот во глобалниот поредок”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Годишник на Факултетот за безбедност, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола, год. 4; бр. 1; Факултет за безбедност, Скопје, 2009. UDK 316.42:316.774:323.283/.285       

               

  “Медіаморфозис журналистики в глобаліній цифровій імперй”; први аутор (Вулић, Т. и Павловић. Д.), Світ соціальних комунікацій, Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том I, 2011. УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659  С 62 ББК 60.524.224ястр. 132-137. УДК 007 : 304 : 070, Київ, Україна.

  “Криза традиционалних медија и опстанак грађанске функције новинарства”, први аутор (Петровић, Р.), Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, , UDK 316.77:070, Vol. VI, No 16, Истраживачки медијски центар, Подгорица 2013. стр. 117-136. COBISS.CG-ID 12734480 ISSN 1800-7074    

                                                                               “Музејски маркетинг као део свакодневнице”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 122/123, Београд, 2009. UDK 339.138:069(497.11)(049.3)    ISSN 0023-5164                                                                       

  Политички спектакл и јавно мнење, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 7, год. III, Београд, стр. 5-25, лето 2008. UDK  316.77:32.019.51 CIP 316.77(05)  ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735

  Конференција за штампу, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 4, год. II, Београд, стр. 135-150, септембар 2007. UDC  316.77:32.019.51 CIP 316.77(05)  ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735                                                             

  Тероризам и медијски рат, НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XI, No.3, Beograd, стр. 39 – 63, 2006. UDK 316.77:327 32.019.5 ISSN 0354-8872 УДК 351.74

  Политичка (не)култура у загрљају таблоида, Српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2007. стр. 183-199, ISSN 1450-7382  UDK32:316.754.4         

  Culture of communicational eduction of public, Megatrend Review, number 1, Belgrade, 2004.

  - “Друштвена мисао на граници миленијума” др Михаила Марковића, Српска слободарска мисао, часопис за филозофију, друштвене науке и политичку критику, бр. 5, стр. 475 – 478, Београд, септембар-октобар 2000. YU ISSN 1450-8753  UDK 1+3.                                                                                                                                      

  -Хумор у дечјем стваралаштву на телевизији, “Норма, часопис за теорију и праксу васпитања и                   образовања, 3/1999, Учитељски факултет, Сомбор.                                                                      

  “Улога друштвених мрежа у промоцији сајбер тероризма”,  Политика националне безбедности, Годишњак Института за политичке студије, 1/2016. год. VII, Београд, 2016. стр. 99-119 УДК 004.738.5:316.776]:323.28+327.88 ISSN 2334-959X  UDK 351.862/.863(497.11)  CIP 351.862/.863(497.11) ISSN 2334-959X = Политика националне безбедности COBISS.SR.ID 203583500

  “Битка за медијски утицај у комуникационом простору Балкана”, Балканске синтезе, часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, год. I, бр. 3, стр. 105-122, УДК 316.77::32.029.51:654.19(497), Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, ISSN 2406 – 1190.

  “Journalism between democracy and corporate capitalism”, први аутор (Деспотовић, Љ.), Media and Communication, International scientific journal of media, communication, journalism and public relation, Expert Conference: Media and PR: Journalism – The Crisis of the Profesion,  str. 131-140, Унија локалних јавних емитера Црне Горе, Академија друштвених наука и Министарство науке Црне Горе, год. 1, бр. 1, Бијело Поље, Црна Гора, 2014., ISSN 2336-9981 COBISS.CG-ID 25072912 

  “Public Accountability and Private Benefits in the Philosophy of the New Journalism”, први аутор (Деспотовић, Љ.), Media and Communication, International scientific journal of media, communication, journalism and public relation, Expert Conference: Media and PR: Public Media Service and Public Interest,  str. 77-87, Унија локалних јавних емитера Црне Горе, Академија друштвених наука и Министарство науке Црне Горе, год. 2, бр. 3, Бијело Поље, Црна Гора, 2015., ISSN 2336-9981꞊ Media and communication COBISS.CG-ID 25072912  

  “Корпоративни капитализам и медијско завођење”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, год. V, стр. 397-406, Београд, 2013. UDK 32.019.5:316.334.3, ID 203617548 CIP 316.77 ISSN 1821-0171 COBISS.SR-ID 154265100     (штампан јануара 2014) 

  “Медијска концентрација и криза цивилног друштва”, Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, Подгорица, UDK 316.774:330.36, бр. 4/2013, стр. 117-129. COBISS.CG-ID 17259024 ISSN 1800-8577

  “Криза штампе и преображај масмедијског комлекса”,  први аутор (Петровић, Р.), Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, бр. 3, год. III, Београд, 2011. стр. 125-146 ISSN 1821-0171  UDK 32019.51:070(100);316.77:004(100)  ID 18052128  CIP 316.77 ISSN 1821-0171= Годишњак Факултета за културу и медије COBISS.SR.ID 154265100

  “Информационньіе войньі и манипуляция массовым сознанием”први аутор, (Арацки, З.), Конфликтология, научно-практическии журнал Международная ассоциация конфликтологов анкт-Петербургского государственного университета и Ставропольского государственного университета, N1, стр. 96-110, Санкт Петербург, Русија, 2011. ISSN 1818-1198 ИНН/КПП 7801227743/780101001 ОКВЗД: 73.ОКПО: 59525614                                            

  “Demassed society new narratives and multimedia”, први аутор, (Вулић Т. и Анђелковић, М.), International Journal of Communication Research, Romania, Volume 1, issue 3. july, September 2011, p.229-233 ISSN 2246-92653.                                                                                             

  “Medіamorfosis of journalism in global digital empire”, први аутор (Павловић. Д. и Вулић, Т.), Психолiнгвiстика - психологiя, мовознавство, соцiалянi комунiкацiї, бр. 10, 2012, УДК 007:001.8, стр. 275-285, ДВНЗ “Переъслав ХмелЬницЬкиӥ державний педагогiчний унiверситет Григорiя Сковороди”, Киев, України, 2012. ISBN 966-8122-62-6, ББК 88+81.2-5                   

   

  “The crisis of mass media and social change in the Balkans”, први аутор (Вулић Т, Павловић Д.): УДК 007:304:001, стр.12-17, Світ соціальних комунікаційНауковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том 3, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02+08+070+659  С 62 ББК 60.524.224я2011, Київ, Україна            М-23        3 бода

  “Медији у дигиталној ери”,  Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, стр. 181-193, Београд, 2010. UDK 316.77:316.324.8, ID 171949836  CIP 316.77 ISSN 1821-0171= Годишњак Факултета за културу и медије COBISS.SR.ID 154265100

  “Култ Ал-Џазире у глобалном медијском сазвежђу”,  Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 10, Нови Сад, 2009. UDK 316.74:2(=316.774) ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919

  “Културни ратови у сазвежђу екранских слика”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, стр. 189-208, Београд, 2009. UDK 32.019,51:654,19, ID 154281484     CIP 316.77 ISSN 1821-0171= Годишњак Факултета за културу и медије COBISS.SR.ID 154265100

   Медијско друштво у дигиталном поретку, први аутор, (Зонић, Д.), Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 9, Нови Сад, 2008. стр. 70-81, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919  UDK 316.7:316.776;                                                                                                           

  Културни - Вавилон на медијском раскршћу, Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума, бр. 6, стр. 79-100, Нови Сад, 2007. ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 316.7:327

  Мултијезичко комуницирање у масовним медијима и политички ставови, Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума, бр.2, Нови Сад, 2006. стр. 45-76, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 304:374.7.  

  Свет и глобално селo, Филозофеме бр. 1, Српски филозофски форум, Нови Сад, 2006. стр. 97-113, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    UDK 124.1:316.323     

  -Србија у времену слика, Филозофеме бр. 4, Српски филозофски форум, Нови Сад, 2006. стр. 28-43, CIP 1:316.42(082) UDK 321.1(=163.41)316.774   ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919    

                            

                                                             

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  “SOCIAL NETWORKS AS TERRORISM INFORMATION SOURCE”, prvi autor (Aracki, Z.), u: Zbornik radova: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, ur. Pralica D.&Šinković, N., Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, str. 136-145. 2017. ISBN 978-86-6065-407-8, COBISS.SR-ID 312184071.

  “Преображај комуникационе парадигме у свету дигиталних медија”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са међународног научног скупа: Наука и глобализација, одржаном 21. маја 2016, [главни уредник Мишо Кулић], књига 11, том 2, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву; Пале, 2016, стр. 369-380,   DOI 10.7251/ZRNS1702369J, ISSN 2490-4074 COBISS. RS-ID 5843480                                                                                  

  ”Modern Migrations and Diversity of Conflict paradigm”,  коаутор, (Милашиновић, С.): Thematic Conference Proceedings of International Significance. / International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Belgrade, 10-11 March 2016; [organizator] Kriminalističko-policijska akademija = [organized by] Academy of Criminalistic and Police Studies; Vol. 3, 2016. str. 26-36 UDC 343.85(082) 343.9(082) ISBN 978-86-7020-358-7 ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS.SR-ID 1026581409

   “Медијски утицај на промене образаца мишљења у добу транзиције”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са научног скупа: Англистика, [главни уредник Вујевић Вера], књига 9, том 2/1, Ниш: Филозофски факултет; Пале, 2015, стр. 509-520, CIP 001:17(082) ISBN 978-99938-47-67-0 COBISS. RS-ID 5016856

  “Технике манипулисања у савременим медијима”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са научног скупа: Наука и глобализација, [главни уредник Вујевић Вера], књига 9, том 2/1, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву; Пале, 2015, стр. 509-520, CIP 001:17(082) ISBN 978-99938-47-67-0 COBISS. RS-ID 5016856                                                                                                              

  “The role of traditional values and propaganda discourse in creating contemporary conflicts”,  koautor, (Milašinović, S.) : International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Beograd : Kriminalisitičko-policijska akademija, Vol.3, 2015, str. 23-29. UDC za rad  316.752:316.624  316.64:316.48 32.019.5  UDK za Vol. III 343.85(082)  343.98(082) 343.533::004(082) ISBN 978-86-7020-321-1
  ISBN 978-86-7020-190-3 (za izdavačku delatnost)    COBISS.SR-ID 217206284    

  “Media analitics on Social Networsks”, први аутор, (Aracki, Z.), Međunarodni tematski zbornik: „Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 4“, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, ur. Valić Nedeljković, D. & Pralica, D., str 87-92, Novi Sad, 2014. UDK 004.738.5:316.648, ISBN 978-86-6065-308-8.

  “Друштвене мреже као комуникациони канал традиционалних медија”, коаутор (Вулић, Т. и Павловић, Д.), зборник радова са међународног научног скупа: Наука и глобализација, одржаном 17-19. маја 2013, [главни уредник Владимир Милосављевић], књига 8, том 2/1, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву; Пале, 2014, стр. 465-476, CIP 001:316.32(082)  ISBN 978-99938-47-57-1 COBISS. RS-ID 4257816                                                                                   

  “Arcibald Reiss propaganda communication influence of conflict paradigm construction”, први аутор (Арацки, З.), International Scientific Conferense: “Arcibald Reiss Days”, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Academiy of Criminallistic and Police Studies, Beograd, 2013, Tom III, Volume III, str. 249-255. UDK 32019.5   323.1(˭163.41)      ISBN 978-86-7020-262-7     ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS. SR-ID 202716428. 

  “Цивилно друштво и нови медији”, први аутор (Вулић, Т. и Павловић. Д.), Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партнƄорство между Филологическия и Философския факултет на Университетите във Велико Търново и Ниш, Университетско издателство “Св. Кирил и Методий”,  стр. 185-204, Велико Търново, 2013. ISBN 978-954-524-884-9 М-32                                                       

  “Глобални медији и форматирање јавног мнења”, први аутор (Арацки, З.), зборник радова са међународног научног скупа: Глобализација и десуверенизација  [уредили и приредили Вулетић, В; Ћирић, Ј. и Шуваковић, У.]., Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини; Београд: Српско социолошко друштво и Институт за упоредно право, Београд, стр. 383-401, CIP 341.211(082)  342.31(082)     316.32(082)    327(082)    316.334.2/.5(082)  ISBN 978-86-6349-018-5(ФФКМ) COBISS. SR-ID 203852556   

  “Медијско мишљење у дигиталној заједници”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (том 2/1), стр. 375-388, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2013. DOI 10.7251/NSFF13013751  ISBN 978-99938-47-47-2  COBISS.BH-ID3643160                                                                                                                    

  “Управљање информацијама и пропагандним техникама у етничким конфликтима”, први аутор (Арацки, З.), Међународни тематски зборник – Косово и Метохија 1912-2012., ур. и прир. Бранко Јовановић, Урош Шуваковић, издавач Филозофски факултет Приштина у Косовској Митровици, 2012. стр. 281-293. УДК: 32.019.5(497.115) ISBN 978-86-80273-87-7, UDK 908 (497.115)"1912/2012" (082), COBIS.SR-ID 195778060.     

  “Екранизација књижевности у добу мултимедија”, научни скуп: Језик, књижевност, комуникација. Књижевна истраживања, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, 2012. стр. 72-81.UDC 821.163.41:654.197(497.11)   ISBN 978-86-7379-240-8  COBISS.SR - ID190133516                                                                                                                                                                                                         

  “Идентитет нових медија и цивилно друштво”, први аутор (Павловић, Д. и Вулић, Т.),  Зборник: Наука и идентитет, стр. 255-264; Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, књига 6/2, 2012. ISBN 978-99938-47-39-7. COBISS.BH-ID 18042118        

  ”Medіamorfosis of journalism in global digital empire”, први аутор (Павловић. Д. и Вулић, Т.), Психолiнгвiстика - психологiя, мовознавство, соцiалянi комунiкацiї, бр. 10, 2012, УДК 007:001.8, стр. 275-285, ДВНЗ “Переъслав ХмелЬницЬкиӥ державний педагогiчний унiверситет Григорiя Сковороди”, Киев, України, 2012. ISBN 966-8122-62-6, ББК 88+81.2-5                                

                                                                   

  “Телевизијска конструкција политичких слика и управљање јавношћу”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (књига 5/2), стр. 407-421, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2011. CIP 001:32(082) ISBN 978-99938-47-31-1  COBISS.BH-ID 1991960

  “Одрживи развој у условима глобализације”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Међународни научни скуп:  Одрживи развој у функцији заштите животне средине, Београд: Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, часопис    Ecologica,  Год. 18, бр. 62, (2011), стр. 137-142. (одговорни уредник Лариса Јовановић), ISSN 0354 – 3285     UDK: 504.75.03:001.832(100)    COBISS.SR-ID517225877                     

  “Конструисање етничких идентитета у времену медијских слика”, Зборник: Facing the Past, Searching the Futurethe History of Yugoslavia in the 20. century, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Hague, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад и Факултет за европске правно-политичке студије, стр. 143-158, Сремска Каменица, 2010. UDK 323.1(497.1):316.774   CIP 94 (497.1)“1918/1991” (082)   323.1 (497.1) )“1918/1991” (082)  ISBN 978-86-87143-15-9 COBISS-SR-ID 247022855                                                                                                  

  “The crisis of mass media and social change in the Balkans”, први аутор (Вулић Т, Павловић Д.): УДК 007:304:001, стр.12-17, Світ соціальних комунікацій, Науковий журнал Київський міжнародний Университет, Донецький національний Университет, Том 3, УДК 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02+08+070+659  С 62 ББК 60.524.224я, 2011, Київ, Україна.                                                                               

   

   “Преображај цивилног друштва и масмедија на просторима Балкана”први аутор (Арацки, З.), Зборник са научног скупа: Балкан и ЕУ, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 246-252, Београд, 2011.,ISBN978-86-7093-137-4                            

  “Промена терористичких доктрина у процесима медијске глобализације”коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), Зборник радова Међународне научностручне конференције: Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Република Српска Влада у сарадњи са Ханс Зајдел фондацијом, Козара, март, 2011. стр. 383-398, УДК 654.19+070.11):323.285                                                                                                  “Кризна комуникација у масмедијском друштву”,  први аутор (Милашиновић, С.), Зборник: Media and the culture of peace in the Balkans, саопштење на Међународној научној конференцији Медији и култура мира на Балкану, Филозофски факултет и  Центар за социолошка истраживања,  Ниш, 2010, стр.77-94, UDK 316.77:32  ISBN 978-86-7379-194-4010.                               

  “Медијска криза у глобалном псеудополису”, Зборник: Криза и развој, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 396-408, Београд, 2010., ISBN 978-86-7093-133-6                                                                                                              

  “Конструисање етничких идентитета у времену медијских слика”, Зборник: Facing the Past, Searching the Future:  the History of Yugoslavia in the 20century, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Hague, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад и Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2010. UDK 323.1(497.1):316.774                                                                                              

  “Антикомунизам и православље у медијима српске дијаспоре током XX века”, први аутор ( Петровић, Р.), Зборник радова међународног научног скупа: Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2010. UDK 316.774:[329.15:271.2(=163.41) (100)                                                            

  “Construction of Ethnical Identities in Time of Media Images”, Зборник радова међународног научног скупа: Facing the Past, Searching the Future:  Mapping of National Identities, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Београд, 2009.                                                                                                                  

   

  “Конструисање етничких идентитета у времену масмедијских слика”, Зборник: The Shared History: Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, 2009. UDK 314.745.3-054.73:316.774                                      

  “Мит о Великој Србији – између политичких ставова, религије, пропаганде и национализма”, у Зборнику: Митови и стереотипи национализма на простору бивше Југославије, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, Графомаркетинг, Нови Сад, 2008, стр. 153-170, ISBN 978-86-86601-04-9  COBISS.SR-ID231643399    UDK316.75(497.11):316.624                                                             

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  “Улога медија у перцепцији модерних криза и конфликата – изазов безбедности у XXI веку”, (коаутор –  Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), Зборник: Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите, Универзитет Синергија, Факултет за бјезбедност и заштиту, Бањалука, 2010. стр. 251-267. UDK 351.74/.75(082)                                                                        М-33          1 бод

  “Медијско мишљење у дигиталној заједници”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (том 2/1), стр. 375-388, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2013. DOI 10.7251/NSFF13013751  ISBN 978-99938-47-47-2  COBISS.BH-ID3643160                                                                                                      М-44     1,5  бод

  “Minority media - Euro region Antechamber”, први аутор (Aрацки, З.), International Conference "The impact of EU integration on border regions: conference volume: Craiova 29-30. June 2011/ ed.:Dumitru Otovescu, Ion Deaconescu, Vihren Buzov, Baiko Petkov Baikov; Romania, Craiova: Alma Publishing House, 2012, ISBN978-606-567-121-8                                                             М-44      1,5  бод

  “Идентитет нових медија и њихов утицај на друштвене промене”, први аутор (Арацки, З.), зборник: Традиција, модернизација, идентитети, Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, стр. 403-414, Ниш, 2011. ИСБН 978-86-7379-214-9 УДК 316.774:316.42 COBISS.SR-ID 183949324                                                                                                                                  М-44         1,5  бод

   “Теорија значења и логика глобалних медија”, зборник: Михаилу Марковићу у спомен, Институт за политичке студије, стр. 179-200, Београд, 2011. УДК 14 Марковић, М.:316.77 ИСБН 978-86-7419-234-4   COBISS.SR-ID 183651852                                                               М-44      1,5  бод

  “Телевизијска конструкција политичких слика и управљање јавношћу”, први аутор (Вулић, Т.), Зборник радова са научног скупа: Наука и политика (књига 5/2), стр. 407-421, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2011. ISBN 978-99938-47-31-1  COBISS.BH-ID 1991960                                                                                                                                М-44      1,5  бод

  “Видљиво и невидљиво у сајберпростору”, Зборник радова конференције: Развој астрономије код Срба VI, уредник. М. С, Димитријевић, Астрономско друштво “Руђер Бошковић”, бр.10, стр. 771-779, Београд, 2011.ISSN 0506 4295 ISBN 978-86-906631-9-4 UDC 520/524(497.11) (091)(082)  521(497.11):929(082)                                                                                                         М-44      1,5  бод

  “Антикомунизам и православље у медијима српске дијаспоре током XX века”, (коаутор са Петровић, Р.), Зборник радова међународног научног скупа: Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2010. UDK 316.774:[329.15:271.2(=163.41) (100)                                                         М-44        1,5  бод.

  Књига за медије – медији за књигу - “Метаморфоза новинарства”, поглавље у монографији, од стр. 109-130., Клио, Београд, 2008. ISBN 978-86-7102-330-6  COBISS.SR - ID151323148   CIP 316.77(082) 655.413:659,3/4(082)                                                                                   М-44        1,5  бод.

  “Медијске (зло)употребе избеглица”, Зборник: The Shared History: The Faith of Refugees and Emigrants from the Territory of Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју, демократију и помирење, Нови Сад, Факултет за европске правно-политичке студије, Сремска Каменица, 2008. стр. 109-120,UDK 314.745.3-054.73:316.774 ISBN 978-86-87143-04-3  COBIS.SR-ID 236952071                                                             М-44       1,5  бод

  “Analysis of the social networks crisis communication”, коаутор (Милашиновић, С. и Милошевић, Г.): Public Security Studies, A quarterly peer-reviewed academic journal edited by the Police Department from the Alexandru Ioan Cuza” Police Academy of Bucharest (Romania) in partnership with the Romanian Association for Judicial Studies and Public Security, Nr. 4(8)/2013 Vol. II, str. 151-159 (redactor-sef/Editor-in-Chief Conf.univ.dr. Nicolae Ghinea), ISSN 2284-8592           М-51            3 бода

  “Стратешка политичка комуникација у дневној штампи Србије”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику”, бр. 139, стр. 71-90, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1339071Ј UDK 070.15(497.11)“2013  32.019.51.070(497.11) ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066                                                                                                                     М-51            3 бода

  “Медијска концентрација и криза цивилног друштва”, Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, Подгорица, UDK 316.774:330.36, бр. 4/2013, стр. 117-129. COBISS.CG-ID 17259024 ISSN 1800-8577                                                                 М-51            3 бода                                                                                                “Шта се догађа са нашим штампаним медијима”, први аутор (Петровић, Р.), Политеа, часопис за друштвена питања Факултета политичких наука у Бања Луци, год. III, бр. 5, стр. 130-141, Бања Лука, 2013. UDK 316.774:654.1  DOI 10.7251/poli 305129 7  ISSN 2232-9641 UDK 32(05)“politeia“   М-51             3 бода

  “Дигитални полис – оаза демократије или сајбер утопија”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 138, стр. 340-356, Београд, 2013. DOI 10.5937/kultura 1338320R UDK 32.019.51:316.774  316.324.8:32 ISSN 0023-5164 UDK316,7 COBISS.SR-ID8472066                                                                              М-51             3  бода

   “Криза традиционалних медија и опстанак грађанске функције новинарства”, први аутор (Петровић, Р.), Медијски дијалози, часопис за истраживање медија и друштва, , UDK 316.77:070, Vol. VI, No 16, Истраживачки медијски центар, Подгорица 2013. стр. 117-136. COBISS.CG-ID 12734480 ISSN 1800-7074                                                                                            М-51            3 бода 

   “Исказ и филозофија медијски умреженог друштва”, први аутор (Вулић, Т. и Павловић, Д.), Култура полиса, година IX, бр. 18, Нови Сад, 2012. стр. 61-81, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391 UDK 316.774:316.32;004.738:316,7 ID 168155404                                    М-51           3  бода

   “Српска штампа на раскршћу партократије и цивилног друштва”, први аутор (Милутиновић, М.), Култура полиса, година IX, бр. 17, Нови Сад, 2012. стр. 105-122, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391 UDK970.15(497.11)                                                                             М-51              3  бода

  “Новинарство или ПР – стварност или привид”, први аутор (Арацки, З.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 136, стр. 262-279, Београд, 2012. DOI 10.5937/kultura 1236262J UDK 070.16(497.11)“2012“ 32.019.51:070(497.11)“2012“ ISSN 0023-5164   COBISS. SR-ID 8472066                                                                                             М-51             3  бода

  “Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку XXI века”, први аутор  (Арацки, З.), Култура полиса, година VIII, бр. 15, Нови Сад, 2011. стр. 207-226, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID 199568391  UDK316.774:323(497.11)”20”,  ID 168155404     М-51           3  бода

   “Political myth of Nationalism and Antinationalism – a challenge and a Contemporary threat to Security”, коаутор (Деспотовић, Љ, Милашиновић, С.), НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XV, No.3, Београд, стр. 1-15. 2010. ISSN 0354-8872  UDK 323.1(4-12) 327.3(4-12) 355.02(4-12)                                                     М-51     3  бода

   “Комуницирам – значи постојим”, Култура полиса, година VI, Нови Сад, Мегатренд, стр. 71-91, Београд, 2009. UDK 316.776:801.73 316.774, ID 168155404                                    М-51      3  бода

   “Друштвени конфликти и медијска конструкција”, коаутор, (Милашиновић, С.), Култура полиса, бр. 8/9, Нови Сад, 2008, стр.517-545, ISSN 1820-4589  COBISS.SR-ID199568391    UDK316.334.56:008;                                                                                                          М-51       3  бода

  “Штампа на раскршћу”, први аутор (Петровић, Р.), Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 132, стр. 95-110, Београд, 2011. ISSN 0023-5164 UDK 315.7                   М-52     2  бода. “Савремена ТВ репортажа као слика живота”, први аутор (Радуловић, Д.), ЦМ –, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 19, стр. 67-86, Београд, лето 2011. UDK 070.422:654.197::791.229.2                                                                                          М-52             2  бода

   “Одрживи развој у условима глобализације”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Међународни научни скуп:  Одрживи развој у функцији заштите животне средине, Београд: Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије, часопис    Ecologica,  Год. 18, бр. 62, (2011), стр. 137-142. (одговорни уредник Лариса Јовановић), ISSN 0354 – 3285     UDK: 504.75.03:001.832(100)    COBISS.SR-ID517225877     М-52           2  бода

   “Геополитика, медији и безбедност”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука,безбедност,полиција), часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XVI, No.1, Београд, стр. 33 – 42, 2011.UDK32.019.5(497.1)”1991/1995” 316.485.26(497.1)”1991/1995”                                                                                  М-52           2  бода

   “Менталне слике у представама о глобалним конфликтима”, коаутор (Деспотовић, Љ.), НБП (наука, безбедност, полиција), Часопис криминалистичко-полицијске академије, Vol. XIV, No.3, Београд, стр. 83-102. 2009. UDK316.77:323.285  32.019.5                                           М-52         2  бода

   “Привиди плурализма у глобалним медијским пећинама”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 124, стр. 125-142, Београд, 2009. ISSN 0023-5164 UDK 316.7                                                                                                                      М-52           2  бода

   “Новинарски извори информација”, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 11, стр. 149-163, Београд, лето 2009. UDK 070.431                                                                                                               М-52        2  бода

   “Музејски маркетинг као део свакодневнице”, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 122/123, Београд, 2009. UDK 339.138:069(497.11)(049.3)                                                                                       М-52       2  бода

   “Политички спектакл и јавно мнење”, ЦМ – часопис за управљање комуникацијама, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, бр. 7, год. III, Београд, стр. 5-25, лето 2008. UDK  316.77:32.019.51 ISSN 1452-7405 COBISS.SR.ID 218473735                                         М-52      2  бода

  “Корпоративни капитализам и медијско завођење”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, год. V, стр. 397-406, Београд, 2013. UDK 32.019.5:316.334.3, ID 203617548 CIP 316.77 ISSN 1821-0171 COBISS.SR-ID 154265100                                           М-62           1 бод 

   “Медијско мишљење и логика гомиле”, коаутор (Базић, М.), зборник : Промена образаца мишљења – судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције, 316.77  316.454:316.6 Дом културе „Студентски трг“, 2011. стр. 211-235. COBISS. SR-ID 188592908   ISBN 978-86-7933-069-7          (штампано 2012)                                                                                                      М-62                   1 бод.  

   “Верски радио и перспективе развоја у Србији”; први аутор (Вулић, Т. и Петковић, В.), Зборник: Радиодифузија у Србији – садашњост и будућност, Факултет политичких наука, стр. 69-85, UDC 654.191(497.11):2-6  316.774(497.11):2-6, Београд, 2012.                                    М-62                   1 бод.                                    

  “Криза штампе и преображај масмедијског комлекса”,  први аутор (Петровић, Р.), Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, бр. 3, год. III, Београд, 2011. стр. 125-146 ISSN 1821-0171  UDK32019.51:070(100);316.77:004(100)  ID18052128                                           М-62         1 бод

   “Новине Сербске и Крагујевац као весници новинарства у Србији”, први аутор (Поточан Б.), Шумадијски анали, Зборник Историјског архива Шумадије, Крагујевац, 2010. стр. 407-433. ISBN 978-86-80485-08-9 COBISS.SR-ID 178663436                                                                М-62           1 бод

  “Новинарско образовање за четврти стуб власти”, Зборник радова са петог симпозијума “Васпитач у 21. веку”, Висока школа за васпитаче струковних студија, бр. 9. стр. 70 – 80, Алексинац, 2010. ISBN 978-86-903623-9-4                                                                      М-62          1 бод

   “Медији у дигиталној ери”,  Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, стр. 181-193, Београд, 2010. UDK 316.77:316.324.8, ID 171949836                                                    М-62           1 бод 

   “Кризна комуникација у масмедијском друштву, (коаутор са Милашиновић, С.), зборник “Медији и култура мира на Балкану”, Филозофски факултет Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2010. стр. 77 – 93, UDK 316.77:32.                         М-62           1 бод 

   “Улога медија у перцепцији модерних криза и конфликата – изазов безбедности у XXI веку”, (коаутор са Милашиновић, С. и Милошевић, Г.), научни скуп: Дани безбједности на тему: “Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите”, Универзитет Синергија, Факултет за бјезбедност и заштиту, стр. 251 – 267, Бањалука, 2010. UDK 351.74/.75/.75 (082)                                                                                                      М-62       1 бод 

    “Медијска криза у глобалном псеудополису”, Зборник: Криза и развој, Институт друштвених наука и Центар за економска истраживања, стр. 396-408, Београд, 2010., ISBN 978-86-7093-133-6                                                                                                                         М-62           1 бод 

   “Медијско друштво, рат и тероризам”, коаутор (Милашиновић, С. и Кешетовић, Ж.), Зборник: Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета - IV, Криминалистичко-полицијска академија, стр. 209-226; Београд, 2009.ISBN 978-86-7020-159-0  COBISS.SR-ID 170953484                                                                               М-62          1 бод                     

   “Медиологија и семиотичко откривање космоса”, Зборник радова конференције: Развој астрономије код Срба, уредник. М. С, Димитријевић, Астрономско друштво “Руђер Бошковић”, бр.8, стр. 509-520, Београд, 2009.                                                                           М-62                    1 бод 

   “Култ Ал-Џазире у глобалном медијском сазвежђу”,  Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 10, Нови Сад, 2009. UDK 316.74:2(=316.774)               М-62                 1 бод 

   “Културни ратови у сазвежђу екранских слика”, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд, Београд, 2009. UDK 32.019,51:654,19, ID 154281484                            М-62             1 бод   

   “Медијске (зло)употребе избеглица”, Зборник: Избеглице и расељена лица на простору бивше Југославије, Филозофски факултет, одсек за социологију, Нови Сад, 2009. стр. UDK 316.774:364-56, 654.191-7:364-56 ISBN 978-86-6065-009-4, COBISS.SR-ID237116423.               М-62            1 бод   

   “Српска култура у глобалном медијском архипелагу”, коаутор, (Милашиновић, С.), Тематски зборник радова XV научног скупа са међународним учешћем: Технологија, култура и развој, Удружење “Технологија и друштво”, стр. 318-329, Београд, 2008. ISBN 978-86-904137-7-5  COBIS.SR-ID 154608652                                                                                             М-62                1 бод   

  16. “Медијско друштво у дигиталном поретку”, коаутор, (Зонић, Д.), Филозофеме, Зборник Српског филозофског форума бр. 9, Нови Сад, 2008. стр. 70-81, ISSN 1452-5313  COBISS.SR-ID 213446919  UDK316.7:316.776;                                                                                      М-62             1 бод   

                      

                                 

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 08 oktobar 2017 13:05