Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Dejan Milutinović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.10.1972.
 • Mesto rođenja: Zaječar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpska i komparativna književnost
 • Godina diplomiranja: 1999.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1) Дејан Милутиновић, 1999. Петар Рајић/Чарнојевић – homo duplex или… Ниш: Филозофски факултет (Ниш: Просвета), 61 стр.

  ISBN: 86-7379-058-1

  УДК 821.163.41.09-31

  COBISS.SR-ID 158194695

   

  2) Dejan Milutinović, 2015. Poetica Borgesiana – književnost po H. L. Borhesu. Niški kulturni centar : Filozofski fakultet,  181 str.

  ISBN 978-86-6101-107-8

  УДК 821.134(82).09

  COBISS.SR-ID 213222412

   

  3) Дејан Милутиновић, 2016. Пролази и прелази (Мит, историја и свакодневица на примерима из српске књижевности). Ниш: Филозофски факултет, 134.

  ISBN 978-86-7379-413-6

  УДК 821.163.41.09

  УДК 82.0:81'42

  COBISS.SR-ID 223435020

   

  4) Дејан Милутиновић, 2022. Поетика детективике. Ниш: НКЦ, 666.

  ISBN 978-86-6101-238-9

   

  5) Дејан Милутиновић, 2014. „Kњажевац у путничким писмима Милана Ђ. Милићевића.” Поговор у књизи: Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића, уредници: Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић, Љиљана Павловић. Књажевац: Народна библиотека Његош, Министарство културе РС, 89–95.

  ISBN 978-86-87537-47-7

  УДК 821.163.41-992

  УДК 821.163.41:929

  УДК 94(497.11 Knjaževac)"1868/1882"(093.3)

  COBISS.SR-ID 207363340

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1) Дејан Милутиновић, 2004. „Теоријске основе Борхесове (наративне) поетике.” Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 52, свеска 2, Нови Сад: Матица српска,  413–428.

  УДК 821.134.2-31

  ISSN 0543-1220

  COBISS.SR-ID 231608583

   

  2) Дејан Милутиновић, 2007. „Положај историје у интерпретацији књижевног текста.” Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 55, свеска 2, Нови Сад: Матица српска,  411–423. стр. 

  УДК 821.09:94

  УДК 801.73:82

  ISSN 0543-1220

  COBISS.SR-ID 251185415

   

  3) Дејан Милутиновић, 2013. „Popularna/zabavna/trivijalna/žanrovska/masovna ili samo književnost (umetnost).” Književna istorija, XL, 151, Београд: Чигоја штампа, 815–831.

  UDK 82.0

  ISSN 0350-6428

  COBISS.SR-ID 205829388

  http://knjizevnaistorija.rs/editions/151Milutinovic.pdf

   

  4) Дејан Милутиновић, 2015. „Когнитивне основе посткласичне нара­тологије.” Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 63, св. 2. Нови Сад: Матица српска, 521–532.

  УДК 82.09

  УДК 801.73,

  ISSN 0543-1220

  COBISS.SR-ID 301851911

  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_63_2.pdf

   

  5) Дејан Милутиновић, 2015. Оквири у когнитивној наратологији.” Књижевна историја, XLVII, бр. 156, Београд: Издавачко предузеће „Вук Караџић”, 63–79.

  УДК 821.163.41.09-31

  ISSN 0350-6428

  COBISS.SR-ID 221468172

  http://knjizevnaistorija.rs/editions/156/milutinovic_156.pdf

   

  6) Дејан Милутиновић, 2017. „Деметријеви доприноси проучавању прозе.” Зборник Матице  српске за књижевност и језик, књига 65, св. 3. Нови Сад: Матица српска, 801–809.

  UDC 821.124’02.09

  UDC 821.124’02’38

  UDC 81’38

   

  7)Дејан Милутиновић, „Утицај друштвених околности на појаву hard-boileda,ˮ
  БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 57, 2022, 1-11
  DOI: https://doi.org/10.5937/bastina32-37610
  ttps://aseestant.ceon.rs/index.php/bastina

   

  8)Дејан Милутиновић, „Боравак Достојевског у Сибиру,ˮ Зборник Матице српске
  за књижевност и језик (70-2/2022)

   

  9)Дејан Милутиновић, „Есејистика Данила Кишаˮ Зборник Матице српске за
  књижевност и језик, књига LXIX, свеска 1/2021, 321-324.

  UDC 821.163.41.09

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1) Дејан Милутиновић, 2005. „Борхесови прилози теорији магичног реализма.”  Књижевни лист, бр. 35/36. Београд : Клуб сарадника и донатора КЛ, 16.

  УДК 821.134.2(82).09

  ISSN 1451-2122

  COBISS.SR-ID 136623884

   

  2) Дејан Милутиновић, „Два превода Епа о Гилгамешу”, Упоредна истраживања 4, Српска књижевност између традиционалног и модерног, компаративни аспекти, Институт за књижевности и уметност, Београд, 2007, 29-57, М45

  УДК 821.411.111'255.4-13:398=163.41

  COBISS.SR-ID 516071829

  ISBN 978-86-7095-132-7

   

  3) Дејан Милутиновић, „Функције наративног у Борхесовим есејима,” Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, 2009, 305-316.

  УДК 821.134.2-4.09

  ISSN 1451-5415

  COBISS.SR-ID 515128469

   

  4) Дејан Милутиновић, 2009. „Жанр – појам, историја, теорија.” Philologia Mediana, br. 1. Ниш: Филозофски факултет у Нишу,11–37.

  УДК 82.01:81’42.

  175328780

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 171242508

   

  5) Дејан Милутиновић, 2010. „Интертекстуалност Борхесових прича.” Годишњак за српски језик и књижевност, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 237–267.

  УДК 821.134.2(82).09-32

  УДК 801.73

  ISSN 1451-5415

  COBISS.SR-ID 202786572

   

  6) Дејан Милутиновић, 2010. „Трагови детективског жанра у литерарним традицијама до XIX века.” Philologia Mediana, br. 2, Ниш: Филозофски факултет, 126–154.

  УДК 82(091)

  УДК  821.09

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 187409420

   

  7) Дејан Милутиновић, 2011. „Феномен Фандорин – Акуњинов прагамтични постмодернизам или шоубизнис у књижевности.” Philologia Mediana, br. 3, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 253–284.

  УДК 821.161.1.09-32

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 183212300

   

  8) Дејан Милутиновић, „Едгар Алан По и детективски жанр”, Годишњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, 2011, 243-276,

  УДК 821.111(73)-312.4.09

  ISSN 1451-5415

  COBISS.SR-ID 516845924

   

  9) Дејан Милутиновић, „Детективски жанр и књижевни правци”, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, V/2012, 88-97,

  УДК 821-312.4.09

  DOI 10.7251/FIL1205088M

  ISSN 1986-5864

   

  10) Дејан Милутиновић, 2012. „Метадетективика.” Летопис матице српске, књига 490, св. 4–5. Нови Сад: Матица српска, 644–670.

  УДК 82.09

  ISSN 0025-5939

  COBISS.SR-ID 275822855

  http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_490_4-5.pdf

   

  11) Дејан Милутиновић, 2012. „У тамници језика: Лаканов психоаналитички концепт.” Годишњак за српски језик и књижевност XXV/12 (2012). Филозофски факултет у Нишу, 199–206.

  UDK 159.964.2

  ISSN 2334-6922

  COBISS.SR-ID 516807268

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/.../1059_6a3c0b6a11292a77677e53a5062c94ba

   

  12) Дејан Милутиновић, 2013. „Борхес и детективски жанр,” Philologia Mediana, бр. 5. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 319–334.

  UDK 821.134.2(82)-312.4.09

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 213713164

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2013/download/564_5913b5a4abff9c9f337378ce073562e3

   

  13)  Дејан Милутиновић, 2014. „Г. К. Честертон: отац оца Брауна.” Philologia Mediana, бр. 6. Ниш: Филозофски факултет у Нишу,  123–136.

  UDK 821.111.09-31

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 520785045

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2014/download/778_39bbea51236b65e99a3508b6acdbe35b

   

  14) Дејан Милутиновић, 2014. „Посткласична наратологија у два чина.” Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, уредник Зоран Пешић Сигма, нова серија, бр. 62–63, 275–279.

  ISSN 0436-2616

   

  15) Дејан Милутиновић, 2015. „Детективика,” Летопис Матице српске, бр. 191, књ. 496, св 4, 375–393.

  УДК 821.09-311.4

  ISSN 0025-5939

  COBISS.SR-ID 300349703

   

  16) Дејан Милутиновић, 2015. „Наша краљица злочина,” Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, уредник Зоран Пешић Сигма, нова серија, бр. 65–67. 222–228.

  УДК 821.163.41-31.09

  УДК 821.163.41:929

  ISSN 0436-2616

  COBISS.SR-ID 523651989

   

  17) Дејан Милутиновић, 2015. „ Песништво Злате Коцић.” Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, уредник Зоран Пешић Сигма, нова серија, бр. 68–69, 11–14.

  ISSN 0436-2616

   

  18) Дејан Милутиновић, 2015. „Полицијске процедуре или детективика нарави,” Philologia Mediana, br. 8, str 129–143,

  УДК 21.133.1-312.4.09

  УДК 82-312.4.09

  УДК 82.02

  ISSN 1821-3332

  COBISS.SR-ID 520977252

  http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/filologija-mediana-philologia-me...

   

  19) Дејан Милутиновић, „Нишки Хомер,” (Дејан Стојиљковић, Дуге ноћи и црне заставе (Лагуна, Београд, 2012), Летопис матице српске, књ. 490, св. 3, септембар 2012,  535-541.

  УДК 821.163.41-311.6.09

  COBISS.SR-ID 274859271

  ISSN 0025-5939

   

  20) Dejan Milutinović, „Gramar of detective fictionˮ, Facta Universitatis Series: Linguistics and Literature Vol. 18, No 1, 2020, pp. 37-51, https://doi.org/10.22190/FULL2001037M

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1) Дејан Милутиновић, „Митолошки и контекстуални аспект дискурса јела и пића на примеру приче Топола Милисава Савића,” Трпеза у култури Бугара и Срба, Зборник реферата са научног скупа одржаног 15-17. 5. 2004. у Великом Трнову, Велико Търново, Издателство на ВТУ, 2004, 127-133.

  ISBN 954-524-406-2

   

  2) Дејан Милутиновић, 2006. „Смисао глосе у поетикама Д. Киша и Х. Л. Борхеса,” Своје и туђе, Зборник реферата са научног скупа одржаног Великом Трнову, Велико Търново, Издателство на ВТУ, 229-238.

   

  3) Дејан Милутиновић, „Femme Fatale као тип наративног актанта,” Еротско у култури Срба и Бугара, Зборник реферата са научног скупа, Филозофски фаултет у Нишу, 2007, 88-108 стр.

  ISBN 978-86-7379-132-6

  COBISS.SR-ID 140477964

   

  4) Дејан Милутиновић, „Underground kultura o Srbima,” Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Drugi o Srbima – Srbi o drugima održanog 11-12. 12. 2009. na Filozofskom fakultetu u Nišu, 109-122, UDK 821-344.09(=163.41)”19/20”

  УДК 821-344.09

  УДК 688.727.5

  ISBN 978-86-7379-237-8

  COBISS.SR-ID 188571148

   

  5) Дејан Милутиновић, 2012. „Чехов, убица Роџера Акројда,” Тематски зборник радова са међународног скупа Eвропа чете Чехов, Велико Търново, Издателство на ВТУ, 217– 231.

  ISBN 978-954-524-868-9

   

  6) Дејан Милутиновић, 2012. „Klasična vs hard-boiled škola – odnos prema privatnosti.” Филологија и универзитет, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 1. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 135–147.

  UDK 82.09-312.4  

  ISBN 978-86-7379-263-7

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/.../295_310a50903589a04299480c7342c56c5d

   

  7) Дејан Милутиновић, 2013. „Хронотоп закључане собе.” Зборник радова са међународног научног скупа „Време и простор у култури Бугара и Срба / Време и пространство въ културата на Българи и Сърби”. Варна: Славена, 326–343.

  ISBN 978-954-579-975-4

   

  8) Дејан Милутиновић, 2013. „Лични идентитет у постмодерној.” Наука и свет, књига 3, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 2. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 60–71.

  УДК 82.01

  ISBN 978-86-7379-298-9

  COBISS.SR-ID 48718351

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/download/471_ff1fe319da2ea261706221edfced05ca

   

  9)  Дејан Милутиновић, 2014. „Жанрови и глобализација.” Тематски зборник радова са научног скупа Наука и глобализација, књига 8, том 1/1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 559–566.

  DOI 10.7251/NSFF1408559M

  ISBN 978-99938-47-58-8

   

  10)  Дејан Милутиновић, 2014. „Посткласична наратологија.” Тематски зборник радова са научног скупа Свет у књижевности, књижевност у свету, Наука и савремени универзитет 3, II том. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 358–369.

  УДК 82.02

  ISBN 978-86-7379-347-4

  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/download/912_bc6ca1944001ca6f7ae905cf9fbc5bd1

   

  11)  Дејан Милутиновић, 2014. „Стварност и фикција Великог рата.” Тематски зборник са научног скупа: Стварност и фикција у култури Срба и Бугара - Реалност и фикция в културата на Сърби и Българи, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 189–194.

  УДК 821.163.42.09-31

  ISBN 978-86-7379-329-0

  COBISS.SR-ID 207229708

   

  12) Дејан Милутиновић, 2015. „Српска Агата Кристи.” Тематски зборник радова са научног скупа Наука и слобода, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 823–830.

  УДК 821.163.41.09-31

  Doi/ISAN 10.5251/ZRNDSFFP09152823M

  ISBN 978-99938-47-70-0

  COBISS.SR-ID 47084047

   

  13) Дејан Милутиновић, 2015. „Фрејмови рата.” Культура. политика. понимание, Материалы III Международной научной конференции, 23–25 апреля,  Белгород: Белгород – государственный военно-исторический музей, 100–110.

  УДК 338.12.017(470)

  ISBN 978-5-9571-1089-7

  ББК 338.66; 65.011.7

  К 90

  https://www.bsu.edu.ru/unid/files/ONTI/Культура Политика Понимание.pdf

   

  14) Дејан Милутиновић, Оквири „Осаме“, у: Научни састанак Слависта у Вукове дане, 46/2, МСЦ, Београд, 2017, стр. 313-322. ISSN 0351-9066

   

  15) Dejan Milutinović, „Fantastika savremene srpske književnostiˮ, ZFD 7, Zadar 2019, 231-239.

  UDK: 821.163.41-3.09 Stojiljković D.   7.046.1   303.433.2

   

  16) Dejan Milutinović, „The Narrativity of the Song of Songs”. Od narativa do narativnosti (pola veka naratologije): međunarodni tematski zbornik radova / From narrative to narrativity (half a century of narratology): internacionalni hematic issue. Snežana Milosavljević Milić, Jelena Jovanović, Mirjana Bojanić Ćirković (ur.). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta, 2018, 113–122.

  UDC 82-1.09

  27-243.67

   

  17)Дејан Милутиновић, „Бачијањеˮ. Обичаји у култури Срба и Бугара. Филозофски
  факултет у Нишу, 2021.
  35-42. UDK 392 (=163.41)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1) Дејан Милутиновић, „Историјско у Путу Бранка Радичевића (књижевноисторијски аспект),” Књижевност и историја V, Историја у романтичарској поеми код Словена, Зборник реферата са научног скупа одржаног 11-13. 10. 2001. у Нишу, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, Савез славистичких друштава Југославије, Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2002, 93–115.

  УДК 886.1.09-1:82-94

  ISBN 86-7025-339-9

  COBISS.SR-ID 105119500

   

  2) Дејан Милутиновић, „Horror made in Niš”, Писци у Нишу и о Нишу, зборник реферата са научног скупа из пројекта Kњижевни и културни живот на југоистоку Србије у XIX и XX веку, одржaног 1. 12. 2006, Ниш, 2008, 145–155.

  УДК 821.163.41-3.09

  УДК 821.163.41-3.09

  ISBN 978-867025-465-7,      

  COBISS.SR-ID 514716565

   

  3) „Митологизација историје у Сербијанки Симе Милутиновића Сарајлије,” Књижевност и историја IX, Зборник реферата са научног скупа, Ниш, 2009, 81-98.

  УДК 821.163.41-13.09

  ISBN 978-86-7025-469-5

  COBISS.SR-ID 515167893

   

  4) Дејан Милутиновић, „Хофман и детективика,ˮ На темељима народних говора, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, 2020: 439–444.

  УДК 821.112.2.09-31

Poslednji put izmenjeno sreda, 19 oktobar 2022 12:30