Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Snežana Milosavljević Milić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.06.1966.
 • Mesto rođenja: Aleksinac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki
 • Odsek / Grupa / Smer: Grupa za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik
 • Godina diplomiranja: 1990.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1.  Теорија књижевности, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 1125-1126.
  2. Лирика, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 587.
  3. Градац, часопис, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр. 244.
  4. Градина, часопис, „Енциклопедија српског народа“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008, стр.245.
  5. Антологија нишких критичара и есејиста, приређивач, Ниш, 2005, 549 стр.
  6. „Предговор“, у антологији Нишки есејисти и критичари, Ниш, 2005, стр. 5-14, ISBN 86-7455-672-8 
  7. Лаза Лазаревић, приредила Снежана Милосављевић Милић,  Јанко Веселиновић, приредио Мирко Ђукић, Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, књига 40, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2015, ISBN 978-86-87079-80—9, 527 стр.
  8. „Хармонија супротности – приповедна уметност Лазе Лазаревића“, предговор у: Лаза Лазаревић, приредила Снежана Милосављевић Милић,  Јанко Веселиновић, приредио Мирко Ђукић, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад, 2015, ISBN 978-86-87079-80—9, стр. 9-26.
  9. Јаков Игњатовић, приредила Снежана Милосављевић Милић, Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, Књига 31,  Матица српска, Нови Сад, 2016.  445 стр. ISBN 978-86-87079-92—2
  10. У мноштву Игњатовићевих светова, предговор у књизи: Јаков  Игњатовић, приредила Снежана Милосављевић Милић, Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, Књига 31,  Матица српска, Нови Сад, 2016, стр. 7-18. ISBN 978-86-87079-92—2
 • Knjige i udžbenici:
  1. Оквирни облици у српском реалистичком роману, Београд, Чигоја штампа, 2001, 297 стр. ИД=90370316
  2. Модели коментара у српском роману XIX века, Филозофски факултет у Нишу. Просвета, Ниш, 2006, 416 стр, 20 цм ISBN 86-7455-679-5
  3. Прича и тумачење, Филип Вишњић, Београд, 2008, 285 стр, 20 цм ISBN 978-86-7363-604-7
  4. Фигуре читања, Београд, Службени гласник, 2013, 283 стр, ISBN 978-86-519-1724-3
  5. Отпори и прекорачења – поетика приповедања Боре Станковића, Ниш, Филозофски факултет, 2013, 161 стр, ISBN 978-86-7379-293-4
  6. Огледавања – Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ, (у коауторству са Драганом Вукићевић),  Ниш, 2014, Филозофски факултет, 383 стр, ISBN 978-86-7379-336-8
  7. Virtuelni narativ – ogledi iz kognitivne naratologije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad, Filozofski fakultet, Niš, 2016, 280 str. ISBN 978-86-7379-420-4, ISBN 978-86-7543-325-5
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   1. Функционалност и структурална динамика оквирних облика у српском реалистичком роману, Књижевна историја, 1996.

  2. Да ли је Лаза Лазаревић био први српски постмодернистички писац?, Књижевна историја, 32, 2000, 110

  3. Приповедачке функције у приповеци «Први пут с оцем на јутрење» Лазе Лазаревића, Књижевна историја, 30,2001.

  4. Прозирна маска субјективности – особености коментара у романима у првом лицу, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 52, свеска 2, 2004.

  5. „Информативни коментар као вид објективизације стварности у српском реалистичком роману“, Књижевна историја XLI, 2009, 139, стр. 745-752 ISSN 0350-6428

  6. Од импресије до методе – читање поезије у критици Бранка Лазаревића, зборник радова „Развојни токови српске поезије“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ, 42/2, Београд, 2013, стр.453-465. ISSN 0351-9066

  7.  Швабица или реторика одгоде, Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр.2/2011, стр. 307-321.

  8. Виртуелни наратив као знак модернизације српск епрозе на почетку 20 века, зборник радова „Иво Андрић у српској и европској књижевности“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ, Београд, 2012, стр.817-827. ISBN 978-86-6153-085-2

  8. „Виртуелни светови поређења и савремене књижевне теорије“ , Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 63, св. 2, 2015, ISSN 0543-1220, стр.483-505.

  9."Kognitivna naratologija", Književna istorija XLVII 2015. br. 155, str. 11-23. UDK 82.0 ISSN 0350-6428 ERICH

  10."Negativni svetovi priče",  Književna istorija XLVII 2015. br. 155, str. 57-82. UDK 82.0 ISSN 0350-6428 ERICH

  11. Описна нарација и њени трансмедијални аспекти у роману „Крила“ Станислава Кракова, Филолог, Часопис за језик, књижевност и културу, VII, 2016, бр. 13, Универзитет у Бањој Луци, 2016, стр. 239-254. ISSN 1986-5864

  12. Српска реалистичка књижевност из перспективе посткласичне наратологије – могућности новог читања, Научни састанак Слависта у Вукове дане, МСЦ, 45/2, Београд, 2016, стр.409-418.. ISSN 0351

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Нове димензије књижевне баштине, Градина, 1-2, 1997.
  2. Поетика српске реалистичке критике, приказ књиге Драгане Вукићевић Поетика читања – критика прозе, Повеља, бр. 3, 1998.
  3. „Трећи број зборника „Исидоријана“, Градина, 1998, бр. 12
  4. „ Снег, белина, ништавило“, приказ романа Давида Албахарија Снежни човек, Градина, 1996.

  5. Путник кроз укрштене светове“, приказ романа Александра Гаталице Наличја, Градина, 1996.

  6. Колажи виртуелних стварности“, Књижевне новине, бр. 955, 1. јули, 1997.

  7. Пут и Л.и још неке чаролије“, Свеске, бр. 36-37, септембар, 1997.

  8. У простору поетике, Годишњак за српски језик и књижевност, год.14, бр.7, Ниш, 2003.
  9. Марфи, или о усуду оштећења“, Свеске, 68, јун, 2003.

  10. Оквирни облици у српском роману до реализма, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, свеска 6, 1998.
  11. Реторички потенцијал приповедачевог говора у роману «Бакоња фра Брне» Симе Матавуља, Књижевност и језик, 4, 2003.
  12. Наративна трансмисија фолклорне грађе у раним приповеткама Боре Станковића, Књижевност и језик, 1-2, 2004.
  13. Етнографски коментар у српском реалистичком роману, Браничево, 1, 2004.
  14. Модели коментара у делу Доситеја Обрадовића, Mons Aureus, 1, 2004.
  15. Приповедни модели у епистоларно-путописној прози Јелене Димитријевић, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 297-304. ISSN 1451-5415
  16. Чудан свет Јакова Игњатовића – жанровске одлике и наративни поступци“, Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 57-69, ISSN 1821-3332
  17. Апелативне форме приповедања у приповеткама Боре Станковића, Годишњак за српски језик и књижевност, Год. XXIV, бр.11, Филозофски факултет у Нишу, 2011, стр.303-313.ISSN 1451-5415
  18. Фигура антитезе у путопису „Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића, Philologia Mediana, год. V, бр. 5, Ниш, 2013, стр. 113-125.  ISSN1821-3332 
  19. Реторика почетка – прилог проучавању композиције Домановићевих сатира, Пиротски зборник, годишњак радова, 34, XLI, Пирот, 2009, стр. 373-378. ISSN 0554-1956"
  20. Реторички жанрови у Златном руну“, Повеља, 1, 2003.
  21. „Реалистичка приповетка и фолклорна традиција“, приказ књиге Драгане Вукићевић „Писмо и  прича“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. III, Београд, 2007, стр. 415-420. ISSN 1820-5305
  22. „Кроз оптику херменеутичког калеидоскопа“, приказ књиге Слободана Грубачића „Александријски светионик, тумачења књижевности од александријске школе до постмодерне “, Зенит, бр. 7, фебруар, 2008, стр. 87-90.
  23. „Књижевни часописи данас у Србији“, Градина, бр. 28/2009, Ниш, 2009, стр. 183-187. ISSN 0436-2616
  24. Више од љубави, „Прича, часопис за причу и приче о причама“ – Српска прича XX века“,  Београд, март, 2013, год. VII, бр. 22, стр. 43-49. .  ISSN 1820-5909
  25. Књижевни прилози у листу Ђаче за 1888/89. годину, Philologia Mediana, год. III, бр. 3, Ниш, 2011, ISSN1821-3332, стр.455-465
  26. .Апелативне форме приповедања у приповеткама Боре Станковића, Годишњак за српски језик и књижевност, Год. XXIV, бр.11, Филозофски факултет у Нишу, 2011, стр.303-313.ISSN 1451-5415
  27. "Одлике фокализованог приповедања у приповеци „У ноћи“ Боре Станковића", Philologia Mediana, год. II, бр. 2, Niš, 2010, ISSN1821-3332, стр.95-102.
  28. „Приповедни модели у епистоларно-путописној прози Јелене Димитријевић“, Годишњак за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. ХХII, број 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 297-304. ISSN 1451-541
  29. Чудан свет Јакова Игњатовића – жанровске одлике и наративни поступци“, Philologia Mediana, год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2009, стр. 57-69, ISSN 1821-3332
  30. „Реторика почетка – прилог проучавању композиције Домановићевих сатира“, Пиротски зборник, годишњак радова, 34, XLI, Пирот, 2009, стр. 373-378. ISSN 0554-1956
  31. Наративна трансмисија фолклорне грађе у раним приповеткама Боре Станковића, Књижевност и језик, 1-2, 2004.
  32. Етнографски коментар у српском реалистичком роману, Браничево, 1, 2004.
  33. Модели коментара у делу Доситеја Обрадовића, Mons Aureus, 1, 2004.
  34. Реторички потенцијал приповедачевог говора у роману «Бакоња фра Брне» Симе Матавуља, Књижевност и језик, 4, 2003.
  35. Оквирни облици у српском роману до реализма, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, свеска 6, 1998.
  36. Виртуелна претприповест и феномен урањања,  „Philologia Mediana“, год. VI, бр.6, Филозофски факултет, Ниш, 2014, ISSN 1821-3332, стр. 17-39.
  37. „Јелена Димитријевић, биобиблиографска одредница“, „Philologia Mediana“, год. VII, бр.7, Филозофски факултет, Ниш, 2015, ISSN 1821-3332, стр. 485-492.
  38. „Иновативна реинтерпретација српске књижевне традиције“, „Philologia Mediana“, год. VII, бр.7, Филозофски факултет, Ниш, 2015, ISSN 1821-3332, стр. 561-566.
  39. Оквир књижевног текста – од морфолошког приступа до когнитивног метаконцепта, „Philologia Mediana“, год. VIII, бр.8, Филозофски факултет, Ниш, 2016, ISSN 1821-3332, стр. 705-737.
  40. Od impresije do metode; Čitanje poezije u kritici Branka Lazarevića, претампано у: ECKERMANN, web časopis za književnost, br. 9, maj/jun, 2017, str. 97-105. ISSN 2466-3220 (Online)
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Слатки укус конвенција – неколика запажања о кулинарској тематици у српској књижевности, зборник радова Трапезата в културата на блгари и срби / Трпеза у култури Бугара и Срба, Велико Трново, 2004.
  2. Интерпретацијски кодови семантичке опозиције «наше и страно» у књижевности, Своје и чуждо в културата на Българи и Сърби/Своје и туђе у култури Бугара и Срба, Зборник радова, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново (Бугарска), 2006, стр. 11-25. ISBN 10: 954-524-519-0 ISBN 13: 978-954-524-519-0
  3. Метафора границе као модел читања Станковићеве поетике еротског, Еротско у култури Срба и Бугара / Еротичното в културата на Сърби и Българи, зборник радова, Ниш,  2007, стр. 107-121. ISBN 978-86-7379-132-6
  4. Изазови књижевног отпора – рецепција стварности у савременом српском роману, Књижевност, друштво, политика, зборник радова, Крагујевац, 2008, стр. 45-56. ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)
  5. Лудички субјект у наративној игри – о једном типу „second person“ нарације, Играта в културата на Българи и Сърби / Игра у култури Бугара и Срба, зборник радова, Велико Търново, 2008, стр. 118-127. ISBN 978-954-524-690-6
  6. „Изазови књижевног отпора – рецепија стварности у савременом српском роману“, Књижевност, друштво, политика, зборник радова, Крагујевац, 2008, стр. 45-56. ISBN 978-86-85991-10-3 (ФФ)
  7. Име у књижевнотеоријском дискурсу, зборник радова «Име у култури Срба и Бугара», Ниш, 2011, стр.181-189. ISBN 978-96-7379-242-2
  8. Статус тела у савременој феминистичкој теорији", Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тло и дрехи в културата на  Сърби и Българи , Ниш, Филозофски факултет, 2010, стр. 149-157, ISBN 978-86-7379-192-0
  9. Прича, њени казивачи и слушаоци у приповеткама Милована Глишића, Глишић и Домановић 1908-2008, Зборник радова, САНУ, Научни скупови, Књига CХХIII, Одељење језика и књижевности, Књига 19, Београд, 2009, стр. 181-201.. ISBN 978-86-7025-492-3
  10. Хронотоп града у роману српске модерне, Време и пространство в културата на  Българи и Сърби, Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Търново, 2013, стр. 291-308, ISBN 978-954-579-975-4
  11. Виртуелни наратив -. парадигма немогућих прича, зборник радова са VII међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Крагујевац, 2013, стр.87-101, ISBN 978-86-85991-53-0
  12. Border(less) Narrative - Liminal Space of Narratology- „Emerging Vectors of Narratology: Toward Consolidation or Diversification?“, The 3rd Conference of the European Narratology Network , Centre de recherches sur les arts et le language),  Paris, March 29 and 30, 2013. стр. 95.
  13. Паралелни наративи у Чеховљевим кратким причама, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, "ЕВРОПА ЧЕТЕ ЧЕХОВ", Велико Търново, (7-9 октомври 2010), ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ, Велико Търново, 2012, стр. 124-135.
  14. Патнички триптих - јунакиње српског реалистичког романа, зборник радова са V  међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 29-30.10. 2010, књига II, Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац, 2011, стр.461-475. ISBN
  15. Јерес читања – рецепција Станковићевих „Божјих људи“ у књижевној критици, зборник радова са VI  међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 28-29.10. 2011, књига II, Бог, Крагујевац, 2012, стр.213-225. ISBN 978-86-85991-43-1SBN 978-86-6153-085-2
  16. Историјско време и наративни темпо у роману српске модерне , Софија, стр. 359-365, ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ - ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР, СЪСТАВИТЕЛИ Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова,Цветанка Аврамова © 2012, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3458-3
  17. Грех и грешни људи у приповеткама Симе Матавуља, зборник радова „Симо Матавуљ, Дело у времену“, Филолошки факултет, Београд, 2011, стр.329-355. ISBN 978-86-6153-008-1
  18. Наративни алтеритети и дестабилизација реалистичке мимезе у српској модернистичкој прози, Наука и традиција, зборник радова, том 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале,  2013, стр. 359-371, ISBN 978-99938-47-51-9
  19. Трансфикционални идентитети њижевних ликова, научни скуп „Наука и глобализација“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2014, ISBN 978-99938-47-58-8, стр. 783-795.
  20. Нестварне биографије књижевних ликова, „Стварност и фикција у култури Срба и Бугара“, зборник радова, Филозофски факултет, Ниш, 2014, ISBN 978-86-7379-329-0, стр. 179-189.
  21. Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, „Наука и савремени универзитет“,  научни скуп са међународним учешћем, 2014. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, стр. 332-346.
  22. Virtuelni narativ kao pripovedna alternativa.  „Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Rijeci, 2014, str. 241 – 249.
  23. Виртуелни наратив у „Травничкој хроници Иве Андрића“, у: „Andrićeva hronika/Andrićs Chronik“, u“, Andrić Initiative 7, ur. Branko Tošović, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, nmlibris, 2014, str. 351-365. ISBN 978-99938-30-73-3, ISBN 978-3-9503561-6-8
  24. „У мрежи испреплетених времена – Хофман, Фројд и Лаза Лазаревић“, Наука и слобода, зборник радова са научног скупа, том ½, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2015, ISBN 978-99938-47-70-0, стр. 777-793.
  25. „Виртуелни светови Проклете авлије“, Андрићева авлија, ур. Бранко Тошовић, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Graz – Beograd – Banjaluka, 2015. ISBN 978-86-7396-531-4, стр. 391-403.
  26. Крв је опет крвава – повратак емоцијама у когнитивној наратологији, зборник радова „Емоције у култури Срба и Бугара“, Филозофски факултет, Ниш, 2016. Стр. 11-19. ISBN 978-86-7379-411-2
  27. Психоделична моћ књижевности – савремени књижевнотеоријски контекст, Зборник радова са X Mеђународног научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, одржаног у Крагујевцу, 23-25.10. 2015, књига II, ROCK ‘N’ ROLL, Крагујевац,  2016, стр. 95-101. ISBN 978-86-85991-95-0
  28. Методолошка упоришта у Иванићевом проучавању поетике приповедања српског реализма,  ДУШАН  ИВАНИЋ, Зборник радова са међународног научног округлог стола одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (19. март 2016) (ур. Д. Вукићевић, Д. Бошковић), Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2016, стр. 49-55. ISBN 978-86-85991-97-4
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.Оквирни приповедач у приповеткама Радоја Домановића, Зборник радова «Књижевно дело Радоја Домановића – нова читања», Ниш, 1999.

  2.Природа и функција коментара у историјским романима Лазара Комарчића, Зборник радова «Словенски историјски роман», Ниш, 2000.

  3.Стварност и фикција у дискурсу приповедача у романима «Хаџи Ђера» и «Хаџи Диша» Драгутина Илића, Зборник радова  «Породица Илић у српској књижевности»,  Београд, 2003.

  4. Текстуалност дискурса историје – о функцији епских песама у роману, Књижевност и историја VIII, Транспозиција историјских догађаја и личности у епској песми, спеву и епу,  зборник реферата, Ниш, 2006, стр. 113-125, ISBN 978-86-7025044101

  5. Типови наратера у српском реалистичком роману, Српска реалистичка прича, зборник радова, Крагујевац, 2007, стр. 21-34. ISBN 978-86-85991-06-6 (фф)

  6. Критика и идентитет,  Писци у Нишу и о Нишу. Зборник радова, Ниш, 2008, стр. 129-138. ISBN 978-86-7025-465-7

  7. Наративни поступци у роману "Нечиста крв" Боре Станковића, Нечиста крв Борисава Станковића - сто година после (1910-2010)“, тематски зборник, Учитељски факултет, Врање, 2011, стр. 183-198.

  8. Наративне стратегије у „Швабици“ Лазе Лазаревића у: „Приповедна уметност Лазе К. Лазаревића“, Ур.  М. Аћимовић Ивков, Библиотека шабачка, Шабац, 2011, стр. 81-97.

  9. Ликови болесника у приповеткама Лазе Лазаревића, зборник радова «Лаза К. Лазаревић, живот и дело», Београд, 2012, стр.77-90. ISBN 978-86-6061-048-7

  10. Цинцари у роману „Хаџи Диша“ Драгутина Илића, у: „Други о Србима, Срби о другима“, зборник радова, Филозофски факултет, Ниш, 2012, стр. 253-263. ISBN 978-86-7379-237-8

  11.  Виртуелна прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности, зборник радова „Наука и савремени универзитет 2, Ниш, 2013, стр. 11-20. ISBN 978-86-7379-298-9

  12. Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, „Наука и савремени универзитет“, научни скуп са међународним учешћем, Филозофски факултет, Ниш, књига резимеа, Ниш, 2013, стр. 64-65.

  13.Наративни поступци у роману "Нечиста крв" Боре Станковића, Нечиста крв Борисава Станковића - сто година после (1910-2010)“, тематски зборник, Учитељски факултет, Врањe, 2011, стр. 183-198.

  14.Простори приватности у роману српске модерне, Филологија и универзитет, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 1, Ниш, Филозофски факултет, 2012, стр.280-295. ISBN978-86-7379-263-7

  15. Грех и грешни људи у приповеткама Симе Матавуља, зборник радова „Симо Матавуљ, Дело у времену“, Филолошки факултет, Београд, 2011, стр.329-355. ISBN 978-86-6153-008-1

  16.„Типови наратера у српском реалистичком роману“, Српска реалистичка прича, зборник радова, Крагујевац, 2007, стр. 21-34. ISBN 978-86-85991-06-6 (фф)

  17.„Критика и идентитет“,  Писци у Нишу и о Нишу. Зборник радова, Ниш, 2008, стр. 129-138. ISBN 978-86-7025-465-7

  18.Прича, њени казивачи и слушаоци у приповеткама Милована Глишића, Глишић и Домановић 1908-2008, Зборник радова, САНУ, Научни скупови, Књига CХХIII, Одељење језика и књижевности, Књига 19, Београд, 2009, стр. 181-201.. ISBN 978-86-7025-492-3

  19. Ликови болесника у приповеткама Лазе Лазаревића, зборник радова «Лаза К. Лазаревић, живот и дело», Београд, 2012, стр.77-90. ISBN 978-86-6061-048-7

  20. Стварност и фикција у дискурсу приповедача у романима «Хаџи Ђера» и «Хаџи Диша» Драгутина Илића, Зборник радова  «Породица Илић у српској књижевности»,  Београд, 2003.

Poslednji put izmenjeno petak, 02 jun 2017 11:42