Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.01.2014.

Selena Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15. IV 1972.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Odsek / Grupa / Smer: Francuski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: 1996.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Станковић, Селена (2016). Француско-српске лингвистичке паралеле, Рецензенти: проф. др Снежана Гудурић, проф. др Ненад Крстић, проф. др Сања Бошковић-Данојлић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2016, 236 стр.; УДК 811.133.1:811.163.41  81’255.4, ISBN 978-86-7379-426-6, COBISS.SR-ID 226309900. М42=5

  2. Stanković, Selena (2020). Тhèmes ragusains et autres sujets linguistiques serbo-français, Collection Le Vieux Dubrovnik, IVe série, Volume 1, Rapporteurs : Snežana Gudurić, Professeur des Universités, Nenad Krstić, Professeur des Universités, Sanja Bošković-Danojlić, Maître de Conférences-HDR, Fondation Vladeta Jerotić – Domus editoria Ars Libri, Belgrade 2020, 257 p.; УДК 811.163.41: 811.133.1; ISBN 978-86-81306-56-7 (DEAL); COBISS.SR-ID 26937353. M42=7

  3. Станковић, Селена (2010). О личној заменици као ознаци глаголског лица у француском и српском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Посебно издање: У част проф. др Милосаву Вукићевићу, Главни и одговорни уредник: Драги Маликовић, Уредник: Милета Букумирић, Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, проф. др Чедомир Стојменовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2010, 509–517; УДК 811.163.41’367.626:811.133.1’367.626 ISBN 978-86-80273-42-6.  Кључне речи: лична заменица, француски језик, српски језик, граматичка категорија лица, глаголски завршеци.  М44=3    

  4. Станковић, Селена, Станковић, Станислав (2011). О употреби етичкога датива у „Нечистој крви“ и о његовоме преводу на француски језик. ― Тематски зборник радова „Нечиста крв Борисава Станковића — сто година после (1910–2010)“, Главни и одговорни уредник: проф. др Сунчица Денић, Рецензенти: проф. др Јован Делић, проф. др Александар Јовановић, проф. др Александар Милановић, Учитељски факултет у Врању, Универзитет у Нишу, Врање 2011, 251–272; ISBN 978-86-82695-80-6, COBISS.SR-ID 184392460. Кључне речи: етички датив, употреба, Нечиста крв, Борисав Станковић, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти. М44=3

  5.Stanković, Selena(2011). Sur la syntaxe et sémantique du pronom français « en » et ses équivalents serbes. У: « Academic Days of Timişoara: Language Education Today », Edited by Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing, Georgeta Raţă and contributors, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK 2011, 235–250; ISBN(10): 1-4438-3284-7 и ISBN(13): 978-1-4438-3284-7. Кључне речи: pronom français en, particularités syntaxiques, valeurs sémantiques, équivalents en serbe. М44=3

  6. Станковић, Селена (2013). Семантика француске заменице „on“ и њени еквиваленти у српском језику, У: Zbornik radova „Jezik, književnost, vrednosti ― Jezička istraživanja“, Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Bojana Dimitrijević, Urednice: prof. dr Biljana Mišić Ilić i prof. dr Vesna Lopičić, Recenzenti: prof. dr Jordana Marković, prof. dr Snežana Bilbija, prof. dr Vladimir Ž. Jovanović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš 2013, 155–170; УДК 811.133.1’367.326.6 811.163.41, ISBN 978-86-7379-278-1, COBISS.SR-ID 198116620. Кључне речи: заменица on, француски језик, значењске вредности, српски језик, преводни еквиваленти, афективне вредности.  М14=4

  7. Станковић, Станислав, Станковић, Селена (2013), Посесивни датив у „Нечистој крви“ Б. Станковића и његови француски еквиваленти, У: Тематски зборник „Језици и културе у времену и простору“, II/2, Уреднице: проф. др Снежана Гудурић и проф. др Марија Стефановић, Рецензенти Зборника: проф. др Октавија Неделку (Универзитет у Букурешту, Румунија), проф. др Давиде Астори (Универзитет у Парми, Италија), проф. др Драган Коковић (Универзитет у Новом Саду, Србија), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 105–116; ISBN 978-86-6065-179-4. Кључне речи: посесивни датив, употреба, енклитички облици личних заменица, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти. М14=4

  8. Станковић, Селена (2014). Француске лексичке јединице у роману Пнин В. Набокова: из енглеског у српски и француски језик, У: Монографија Двојезичност аутобиографске прозе В. Набокова: нови „преводни жанр” и/или „међујезичке игре” (Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе), Бранимир Човић и др., Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К. Митровици, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2014, 109–136. УДК 821.161.1.09-94 Набоков В.В.  81’255.4, ISBN 978-86-6349-023-9, COBISS.SR-ID 207917580. Кључне речи: француски језик, енглески језик, српски језик, стране лексичке јединице, страни елементи културе, поступци за преношење језичких и културолошких елемената. M44=3

  9. Станковић, Селена (2016). О роду, броју и падежу личних заменица у француском и српском језику, „Primenjena lingvistika u čast Dušanki Točanac. O jeziku i jezicima“, Urednik: Zorka Kašić, Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije – Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Novi Sad 2016, 161–178; UDK 811.133.1’367.626.1:811.163.41’367.626.1, ISBN 978-86-6065-373-6, COBISS.SR-ID 307859207.  М44=3

  10. Stanković, Selena (2023). Le datif éthique serbe et ses équivalents français : de la sympathie à l’antipathie, In : « Exprimer son amour et sa haine : une étude à travers les langues », Effrosyni Lamprou et Freiderikos Valetopoulos (dir.), Peter Lang, Éditions Scientifiques Internationales, Série : Études contrastives, Volume 19, P.I.E. SA, Bruxelles, Belgique 2023, 111–128; DOI: https://doi.org/10.3726/b20954 ; ISSN 1424-3563 ; ISBN 978-2-87574-509-5 ; ePDF 978-2-87574-510-1 ; ePub 978-2-87574-511-8. Кључне речи: datif éthique, modalité expressive, attitude émotionnelle sympathique/antipathique, langue serbe, langue française, équivalents. М13=7

  11. Станковић, Станислав, Станковић, Селена (2018). Посесивни беспредлошки генитив у „Нечистој крви“ Борисава Станковића и његови француски еквиваленти, У: Тематски зборник „Језици и културе у времену и простору“, VII/2, Уреднице: проф. др Снежана Гудурић и проф. др Биљана Радић-Бојанић, Рецензенти Зборника: проф. др Софија Милорадовић (Институт за српски језик САНУ, Београд, Србија), проф. др Мира Трајкова (Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопље, Македонија), проф. др Славица Перовић (Универзитет у Црној Гори, Црна Гора), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет (издавач), Педагошко друштво Војводине, Нови Сад (суиздавач), Нови Сад 2018, 379–390; UDK 821.163.41.09 Stanković B. 811.163.41:811.133.1]’366.54; ISBN 978-86-6065-476-4; COBISS.SR-ID 326236167. Кључне речи: посесивни беспредлошки генитив, синтакса, семантика, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти. M14=5

  12. Stanković, Selena (2018). Le pronom réfléchi en français et en serbe, У: Тематски зборник радова [Les actes du Colloque international « Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones » Skopje, 2016] « Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones / Истото, сличното и различното во јазикот, во книжевноста и во културата во франкофонските земји », Rédacteur en chef Zvonko Nikodinovski, Université « Sts Cyrille et Méthode », Faculté de Philologie « Blaže Koneski », Skopje 2018, 393-409; ISBN 978-608-234-058-6, COBISS.MK-ID 107439882. Кључне речи: pronom réfléchi, langue française, langue serbe, forme, valeurs synta-xiques et sémantiques. M14=5

  13. Станковић, Селена, Живић, Наташа (2022). Француска апсолутна деташирана конструкција и њени српски еквиваленти, У: Tematski zbornik radova „Jezik, književnost, alternative / Language, Literature, Alternatives”, Urednice: prof. dr Biljana Mišić Ilić i prof. dr Vesna Lopičić, Recenzenti: prof. dr Violeta Stojičić, prof. dr Ilijana Čutura i prof. dr Jelena Marković, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš 2022, 83–98; DOI: https://doi.org/10.46630/jkaj.2022.5; УДК 811.133.1’367:811.163.41; ISBN 978-86-7379-589-8; COBISS.SR-ID 65376009; DOI: https://doi.org/10.46630/jkaj.2022. Кључне речи: апсолутна деташирана конструкција, француски језик, пропратна околност, алтернатива / алтернативне структуре / преводни еквиваленти, српски језик. M14=5

  14. Stanković, Selena (2018). La morphosyntaxe du pronom personnel de la 3e personne du singulier en français et en serbe, „Милорад Ћорац: педагог и научни радник“, Главни и одговорни уредник: проф. др Мирјана Лончар-Вујновић, Уредник: проф. др Голуб Јашовић, Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Жарко Бошњаковић, Филозофски факултет Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2018, 297–312; УДК 811.163.41’367.626.1 811.133.1’367.626.1; ISBN 978-86-6349-096-03; COBISS.SR-ID 268495628. Кључне речи: pronom personnel de la 3e personne du singulier, propriétés morphosyntaxiques, langue française, langue serbe. М44=3   

  15. Stanković, Selena, Golubović, Jovana (2020). La prononciation de la voyelle nasale française [ɑ̃] par les serbophones, « Analogies et interactions au sein des études romanеs », Rédacteur en chef : Elisaveta Popovska, Corédacteur : Snežana Petrova, Rapporteurs : Joana Hadži-Lega, Ruska Ivanovska-Naskova, Constantin-Ioan Mladin, Université « Sts. Cyrille et Méthode » à Skopje, Faculté de philologie « Blaže Koneski », Skopje, Macédoine du Nord 2020, 497–510; УДК 811.133.1’243:811.163.41; ISBN 978-608-234-072-2; COBISS.MK-ID 112260362. Кључне речи: voyelle nasale française [ɑ̃], langue française, langue serbe, variantes combinatoires, prononciation, analyse contrastive. М44=3   

 • Knjige i udžbenici:

     

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Станковић, Селена (2008). О проблему дефинисања и класификације заменица у француском и српском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI/1–2, Нови Сад 2008, 205–215; UDC 811.163.41’367.626:811.133.1’367.626, ISSN 0352-5724, UDK 80/81(082), COBISS.SR-ID 9630978. Кључне речи: заменице, француски језик, српски језик, дефиниција, класификација. М24=4  

  2. Stanković, Selena (2015). Sur l’emploi des toponymes du Kosovo-Metohija en français d’aujourd’hui, Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1), Главни и одговорни уредник: Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ, Београд 2015, 213–228; DOI: 10.2298/GEI1501213S, UDC: 811.133.1:811.163.41’28, УДК 39(05), ISSN 0350-0861 = Гласник Етнографског института, COBISS. SR-ID 15882242. Кључне речи: toponymes du Kosovo-Metohija, emploi, langue française, langue serbe, formes serbes/formes albanaises, substitution des appellations.  М24=4  

  3. Stanković, Selena (2020). Le lexique religieux dans une correspondance diplomatique en serbe et en français : une optique traductologique, Црквене студије, Година XVII, Број 17 (2020), Уредник: др Драгиша Бојовић, Центар за црквене студије – Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, Ниш 2020, 343–358; УДК 81’367.62, ISSN 1820-2446 = Crkvene studije; COBISS.SR-ID 115723532. Кључне речи: termes religieux, correspondance diplomatique, Vieille Serbie, langue serbe, langue française, procédé traductologique, équivalent de traduction.  М24=4

  4. Stanković, Selena M. (2020). Sur la possessivité du génitif non prépositionnel dans « Osman » de Dživo Gundulić et les équivalents français, Српски језик: студије српске и словенске, Vol. 25, No 1 (2020), Главни и одговорни уредник: проф. др Милош Ковачевић, Филолошки факултет, Београд 2020, 169–187; DOI: https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.13; УДК 811.133.1’367 811.163.41’367 811.163.41’255.4=133.1; ISSN 0354-9259; http://doi.fil.bg.ac.rs/unit.php?l=rsl&pt=journals&title=sj; COBISS.SR-ID 140692487. Кључне речи: génitif non prépositionnel, possessivité, modèle syntaxique, type sémantique, langue serbe, langue française, équivalent. М24=4 

  5. Jaćović, Jelena, G., Stanković, Selena, M. (2020). Erreurs lexicales – un défi pour les étudiants sebophones, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу / Journal of Language, Literature, Arts and Culture, Година XVII, Број 47 (2020) / Year XVII, Volume 47 (2020), Главни уредник: др Драган Бошковић, редовни професор, Оперативни уредник: др Никола Бубања, ванредни професор, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2020, 135–145; УДК 811.163.41’255:811.133.1
  811.133.1’271.14; ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац); COBISS.SR-ID 115085068. Кључне речи: analyse des erreurs, erreur lexicale, thème, langue
  française, langue serbe.  М24=4

  6. Stanković, Selena, Gorgiev, Anastasija (2022). Sur l’emploi du pronom « on » dans « Thérapeutique des maladies mentales » de Jean-Claude Larchet, Црквене студије, Година XIX, Број 19 (2022), Уредник: др Драгиша Бојовић, Центар за црквене студије − Међународни центар за православне студије, Ниш 2022, 609–626; https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2022.19.19.39; УДК 271.2-585 271.2-42 811.133.1'367.626.1; ISSN 1820-2446 = Црквене студије, еISSN 2738-1633; COBISS.SR-ID 115723532. Кључне речи: pronom on, pronom indéfini, pronom personnel, valeur sémantique, valeur affective, langue française. М23=4

  7. Stanković, Selena, Jovanović, Ivan, Živić, Nataša (2023). Les verbes causatifs du type permissif dans les structures parémiologiques serbes, Syntaxe & Sémantique, Vol. 23, N° 1 (2023), Directeur de publication : Lamri Adoui, Responsables de la revue : Adeline Patard et Emmanuelle Roussel, Presses universitaires de Caen, Caen 2023, 127–142 ; DOI : https://doi.org/10.3917/ss.023.0127 ; ISSN : 1623-6742 ; ISSN en ligne : 2271-2852. Mots clés : datif éthique, modalité expressive, attitude émotionnelle sympathique/antipathique, langue serbe, langue française, équivalents. URL : https://www.cairn.info/revue-syntaxe-et-semantique-2023-1-page-127.htm. М23=4

  8. Ђелић, Селена (2000). Удвајање директног објекта у врањском говору и француском језику, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини 10, Приштина (Врање), 2000, 75–81, UDK 808.61-087: 804.0, ISSN 0354/7798. М51=3

  9. Đelić, Selena (2001). La traduction des prépositions À et DE en serbe dansLe Petit Prince, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини 11, Косовска Митровица, 2001, 125–141, UDK 840-3 = 03, ISSN 0354/7799. М51=3

  10. Đelić,Selena (2004). Glasovi ― nastanak, osobine i ponašanje u govornom lancu, (Снежана Гудурић, О природи гласова, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2004, 125), Philologia, naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu, br. 4, godina IV, Beograd 2006, 181–184; UDK 82.0, ISSN 1451-5342, COBISS.SR-ID 110447884. М54=0,5

  11. Ђелић, Селена (2005). Дијахронијски приказ дислокације директног објекта у француском језику, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, бр. XXXV, 2005, 129–136; ISSN 0354-3293, UDK 811.133.1, COBISS.SR-ID 10455311. М51=3

  12.Ђелић,  Селена (2006). Les valeurs de la contruction disloquée dans la langue française, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXVI (2006), Косовска Митровица 2007, 451–458; ISSN 0354-3293, UDK 811.133.1, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: дислоцирана конструкција, вредност, комуникативни ефекат (тема), пратећа реченица (објашњење теме), директни објекат. М51=3  

  13. Станковић, Селена (2007). О српским преводним еквивалентима предлога PAR у роману „Француско завештање" Андреја Макина, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXVII (2007), Косовска Митровица 2008, 157-169; UDK 811.163.41'367.633:811.133.1'367.633; 821.133.1.08 Макин А.; 811.133.1'255=163.41, ID 154398988, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: предлог par, француски језик, српски језик, преводни еквивалент, падежни односи. М51=3  

  14. Stanković, Selena, Stanković, Stanislav (2008). Image géo-linguistique de la région de Vlasotince (Serbie) dans un contexte danthropo-géographie et de lexique dialectal différentiel, Journal of Linguistic Studies, Volume 1(2), Timişoara 2008, 95–112 (9 лингвогеографских карата); ISSN 2065-2429. Кључне речи: антропогеографска и дијалектолошка истраживања, власотиначки крај (Србија), призренско-тимочки говорни типови, диференцијални лексички слој, изолексе. М51=3   

  15. Ђелић, Селена (2008). Личне заменице у француском и српском језику ― подударања и размимоилажења, — Зборник радова са II Међународног конгреса Друштва за примењену лингвистику Србије „Примењена лингвистика данас“, организатор: Друштво за примењену лингвистику Србије – Филолошки факултет у Београду – Филозофски факултет у Новом Саду (Филолошки факултет, Београд, 28–30. септембра 2006), Примењена лингвистика бр. 9, Београд–Нови Сад 2008, 172–185; UDK 811.133.1'367.626.1 811.163.41'367.626.1; ISSN 1451-7124, COBISS.SR-ID 110835980, UDK 81'33. Кључне речи: личне заменице, француски/српски језик, облици, функција, дистрибуција. М53=1

  16. Станковић, Селена (2010). О појму и развоју контрастивне анализе језика, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, бр. XXXIX (2009), Косовска Митровица 2010, 65–77; UDK 81-116, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 10455311. Кључне речи: контрастивна анализа, појам, развој, лингвистика. М51=3

  17. Станкович, Селена (2012). О семантическом значении предлога pour и о способах его перевода на сербский язык в  романе „Французское завещание“ Андрея Макина, Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriia 22: Teoriia perevoda 3, Moskva 2012, 59-73; ISSN 0201-7385, ISSN 2074-6636. Кључне речи: предлог pour, французский язык, сербский язык, семантическое значение, переводной эквивалент, предлог, предложное сочетание, предложно-падежное словосочетание, падежные отношения. М51=3

  18. Stanković, Selena, Jovanović, Ivan  (2013).Les pronoms relatifs et indéfinis dans les proverbes français et leurs équivalents / correspondants serbes, « Agapes francophones 2012 », Actes du IXe Colloque international d’études francophones Passeurs de mots, (Université de Timişoara, les 16 et 17 mars 2012), Comité de rédaction : Andreea Gheorghiu, responsable du volume et du Colloque 2012, Ramona Maliţa, Ioana Marcu, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Chaire de français, Centre d’Études Francophones, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2013, 363–374; ISBN 978-973-125-386-2  821.133.1.09. Кључне речи: pronoms relatifs, pronoms indéfinis, proverbes, langue française, langue serbe. М51=3

  19. Stanković, Selena (2013) Le pronom français « y » et ses équivalents en serbe, „Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду“, Књига XXXVIII-3, Посебно издање („Студије француског језика и књижевости данас. Од мисли до израза“, Научни скуп, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за романистику, Нови Сад, 9–10. новембар 2012), Главни и одговорни уредници: проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Душан Маринковић, Уредници посебног издања: проф. др Снежана Гудурић, доц. др Тамара Валчић Булић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 129–139; ISSN 0374-0730, COBISS.SR-ID 16115714. Кључне речи: langue française, pronom y, syntaxe, sémantique, langue serbe, équivalents. М51=3

  20. Станковић, Селена (2013). Из контрастивне анализе језика: проблеми, резултати, класификација и примена, Philologia Mediana, година V, број 5 (2013), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, 381–391; УДК 81-116, ISSN 1821-3332, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: контрастивна анализа, проблеми, резултати, класификација, примена, општа лингвистика, примењена лингвистика. М51=3

  21. Stanković, Selena (2013). Les éléments lexicaux français dans « Pnin » de V. Nabokov et leur voyage de l’anglais au français, « Agapes francophones 2013 », Actes du Xe Colloque International d’Études Francophones CIEFT 2013 « Voyage(s) », (Université de l’Ouest de Timişoara, les 15 et 16 mars 2013), Comité de rédaction : Ramona Maliţa, responsable du volume et présidente du CIEFT 2013, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest de Timişoara, Faculté des Lettres, Histoire et Théologie, Chaire de français, Université de Szeged – JATEPress 2013, 341–352;  ISBN 978-963-315-155-6. Кључне речи: langue française, langue anglaise, unités lexicales étrangères, éléments de la culture étrangère, transmission des éléments linguistiques et culturels. М51=3

  22. Станковић,Селена М. (2014). Лице као граматичка категорија код личних заменица у француском и српском језику, Philologia Mediana, година VI, број 6 (2014), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 355–368; УДК 811.133.1’367.626.1  811.163.41’367.626.1, ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: граматичка категорија лица, личне заменице, француски језик, српски језик, говорни чин.  M51=3

  23. Stanković, Selena, Simović, Vesna (2014). Le français à la Faculté de Philosophie de Niš : état et perspective, « La Revue du Centre Européen d’Etudes Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 3 – La réception de la langue et de la culture françaises dans les pays de l’Europe de l’Est Enseignement du français dans les pays slaves, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2014 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=671. Кључне речи: langue française, Faculté de Philosophie de Niš, tous les départements/département de français, profil général et académique des apprenants/étudiants. M51=3

  24. Simović, D. Vesna, Stanković, M. Selena,  (2014). L’enseignement du français à l’Université de Niš : dans le passé et aujourd’hui, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XI, број 28 (2014), Главни и одговорни уредник Драган Бошковић, Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 2014, 95–109; УДК 371.3::811.133.1(497.11 Niš), ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068. Кључне речи: langue française, langues étrangères, université. M51=3

  25. Jovanović, N. Ivan, Stanković, M. Selena (2014). Sur quelques pronoms dans les proverbes français et sur leurs équivalents / correspondants serbes, Philologia Mediana, година VI, број 6 (2014), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 383–395; UDK 811.133.1’367.626-84:398  811.163.41’367.626-84:398, ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: pronoms personnels, pronoms adverbiaux, pronoms démonstratifs, pronoms possessifs, pronoms numéraux, proverbes, langue française, langue serbe, emploi. M51=3

  26. Stanković, Selena (2015). La langue française dans les parlers de la Serbie du Sud-Est : les emprunts et leurs dérivés, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave ; Imaginaire linguistique franco-slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1008. Кључне речи: parlers de la zone dialectale de Prizren et du Timokmot empruntémot dérivélangue serbe, langue française, intégration lexicale et morphosyntaxique, emprunt linguistiqueadaptation morphologique. M51=3

  27. Stanković, Selena (2015). Le substrat roman dans les parlers de la Serbie du Sud-Est, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 5 – Langue, Lettres, Mémoire, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1101. Кључне речи: langue serbeparlers de la zone dialectale de Prizren et du Timokdialectes romanssubstrat, balkanismes. M51=3

  28. Stanković, Selena, Jovanović, Ivan (2015). Avant-propos, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=910. М55=2

  Stanković, Selena, Jovanović, Ivan (2015). Foreword, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 4 – La France dans l'imaginaire slave, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2015 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=982. М55=2

  29.  Stanković, Selena (2017). Le français langue étrangère à la Faculté des Sciences Naturelles et des Mathématiques (Université de Niš, Serbie) : les attitudes des étudiants, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 6 – L’enseignement du français aux apprenants des langues modimes, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2017 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1184. Кључне речи: français langue étrangère, étudiants serbophones, attitudes, motivation, facteurs. M51=3 

  30. Stanković, M. Selena (2017). À propos d’un texte en français sur la langue des Slaves, Philologia Mediana, година IX, број 9 (2017), Главни уредник: Ирена Арсић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2017, 33–47; CDU 091(0.032):821.133.1.09-4 81’42:811.16, ISSN 1821–3332 = Philologia Mediana, COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: Antoine (de) Sorgo, Mémoire sur la langue slave, « langue slave », locuteurs, caractères. M51=3

  31. Stanković, Selena, Stanković, Stanislav (2019). Sur le génitif qualitatif dans « le Sang impur » de Borisav Stanković et ses équivalents français, « La Revue du Centre Européen d’Études Slaves » (la revue électronique), La revue, Numéro 7 – Le français à la rencontre avec les autres langues : Approches linguistiques, littéraires et culturelles, Laboratoire MIMMOC EA3812 (Mémoire(s), Identité(s) et Marginalité(s) dans le Monde Occidental contemporain), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, Poitiers 2019 ; ISSN électronique 2274-7397. Доступно на: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1319. Кључне речи: génitif qualitatif, possession inaliénable, langue serbe, langue française, équivalent. M51=3

  32. Živić, Nataša, Stanković, Selena (2019). Sur la traduction de la poésie de Milovan Danojlić en français, Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, Vol. 17, No 2 (2019), Editor-in-Chief: Violeta Stojičić (Numéro spécial en l’honneur du professeur Radivoje Konstantinović, Rédacteurs en chef : Nikola Bjelić et Ivan Jovanović), University of Niš, Srbija, Niš 2019, 187–200; UDC 821.163.41.09-1 Danojlić M. 81'255.2, https://doi.org/10.22190/FULL1902187Z; ISSN 0354-4702 (Print), ISSN 2406-0518 (Online), COBISS.SR-ID: 98733575. Кључне речи: traduction, poésie, technique traductologique, langue serbe, langue française. M51=3

  33. Stanković, M. Selena, M., Živić, Nataša, M. (2019). Les titres d’œuvres littéraires : la traduction du français vers le serbe, Philologia Mediana, година XI, број 11 (2019), Главни уредник: Горан М. Максимовић, Уредник: Јелена Јовановић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2019, 49–69; UDK 811.133.1’255.2:811.163.41, ISSN (Штампано издање) 1821-3332, ISSN (Онлајн издање) 2620-2794, COBISS.SR-ID: 171242508. Кључне речи: titre, œuvre littéraire, traduction, technique traductologique, équivalent de traduction, langue française, langue serbe. M51=3

  34. Stanković, Selena (2020). Sur l’expressivité du datif des pronoms personnels en français et en serbe, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књига XLV, свеска 4 (2020), Посебно издање, Главни и одговорни уредници: проф. др Сања Париповић Крчмар и проф. др Дамир Смиљанић, Уредници посебног издања: проф. др Тамара Валчић Булић и доц. др Наташа Поповић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2020, 169–183; DOI: 10.19090/gff.2020.4.169-183; UDC 811.133.1’366.545:811.163.41’366.545 81’362; ISSN 0374-0730 (Штампано издање), eISSN 2334-7236 (Онлајн издање); doi: 10.19090/gff.2020.4; COBISS.SR-ID 16115714. Кључне речи: pronom personnel, datif conjoint/enclitique, expressivité, affectivité, langue française, langue serbe. M51=3

  35. Stanković, Selena, M. Živić, Nataša M. (2020). L’apposition nominale détachée et ses équivalents serbes : l’exemple du roman « Le Lys dans la vallée », У: Philologia Mediana, Година XII, Број 12 (2020), Главни уредник: Горан М. Максимовић, Уредник: Јелена Јовановић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Institut français de Serbie, Agence universitaire de la Francophonie, Ниш 2020; 295–321; DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.19; УДК 811.133.1’367.3 811.133.1’243:811.163.41; ISSN (Штампано издање) 1821-3332; ISSN (Онлајн издање) 2620-2794; https://doi.org/10.46630/phm.12.2020; COBISS.SR-ID 171242508. Кључне речи: apposition nominale, détachement, nature morphosyntaxique, fonction syntaxique, langue française, langue serbe, équivalent.  M51=3

  36. Stanković, M. Selena (2021). De la sémantique du pronom personnel de la 2e personne du pluriel en français et en serbe, Philologia Mediana, Год. XIII, бр. 13 (2021), Главни уредник: Горан М. Максимовић, Уредник: Јелена Јовановић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2021; 463–483; DOI: https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.29; УДК 811.163.41’367.626.1 811.133.1’367.626.1 81’37; ISSN (Штампано издање) 1821-3332 = Philologia Mediana ; ISSN (Онлајн издање) 2620-2794; https://doi.org/10.46630/phm.13.2021; COBISS.SR-ID: 171242508. Кључне речи: pronom personnel de la 2e personne du pluriel, sémantique, identité (soulignée) du groupe d’interlocuteurs, possessivité, datif éthique, langue française, langue serbe. M51=3

  37. Stanković, Selena (2021). Sur quelques valeurs sémantiques du pronom personnel de la 2e personne du pluriel en français et en serbe. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Књига XLVI, Свеска 3 (2021), Посебно издање, Главни и одговорни уредници: проф. др Сања Париповић Крчмар и проф. др Дамир Смиљанић, Уредник посебног издања: проф. др Тамара Валчић Булић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2021, 87–103. DOI: 10.19090/gff. 2021.3.87-103; UDK 811.113'1'367.626:811.163.41; ISSN: 0374-0730, e-ISSN: 2334-7236; UDC: 1+80/82(058);  DOI: 10.19090/gff.2021.3; COBISS.SR-ID: 16115714. Кључне речи: pronom personnel de la 2e personne du pluriel, valeur sémantique, forme de politesse, indice de généralité, valeur vocative, langue française, langue serbe. M51=3 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ђелић, Селена (2006). Место француског језика на реформисаном универзитету, —  Зборник радова „Нови аспекти у настави језика“ („New aspects in language theaching“), Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Косовска Митровица, 27–28. маја 2005), Главни и одговорни уредник: проф. др Драги Маликовић, Уредник: проф. др Драгана Спасић, Рецензенти: проф. др Чедомир Стојменовић, проф. др Лариса Раздобудко-Човић, проф. др Драгана Спасић, проф. др Снежана Гудурић, Косовска Митровица 2006, 121–128; 282 стране; УДК 811.133.1, ISBN 978–86–80273–24–2, COBISS.SR-ID 136948748. Кључне речи: француски језик, „Болоњска декларација“, реформа универзитета, комуникативна компетенција,Србија. М33=1

  2. Ђелић, Селена, Обрадовић, Радмила  (2009). Посесиви уз термине за означавање сродства у француском и њихово преношење на српски језик, – Zbornik radova sa Međunarodne konferencije „Jezici i kulture u kontaktu“ („Languages and Cultures in Contact), организатор: Institut za strane jezike u Podgorici (Institut za strane jezike u Podgorici, Herceg Novi, 16–18. septembra 2007), Urednici: dr Igor Lakić, dr Nataša Kostić, Podgorica 2009, 333–343; 442 стране; ISBN 978-86-85263-07-1, COBISS.CG.ID 14087696, UDK 81’1.(082). Кључне речи: посесивни детерминанти, називи сродника, сазнајно-емоционални садржај, француски језик, српски језик М14=4   

  3. Станковић, Селена, Станковић, Станислав (2010). О именовању косовскометохијске покрајине и њених становника у француском језику, — Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“, књ. 1, „Језик и народна традиција“, организатор: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 8–11. октобра 2009), Главни и одговорни уредник: проф. др Драги Маликовић, Уредник прве књиге: проф. др Софија Милорадовић, Рецензенти: академик Светлана Михајловна Толстој, инострани члан САНУ, проф. др Предраг Пипер, дописни члан САНУ, проф. др Александар Лома, дописни члан САНУ, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2010, 301–317; УДК 811.163.41’373:811.133.1’373(487.115) и 811.163.41’373:811.18’373(497.115), ISBN 978-86-80273-50-1 и ISBN 978-86-80273-49-5. Кључне речи: Косово и Метохија, хороним, етник, француски језик, еквиваленти. М14=4

  4. Селена Станковић, Селена, Милорадовић, Софија (2012). Српски културни идентитет у контексту балканског језичког мозаика, Тематски зборник радова „Наука и савремени универзитет ― Филологија и универзитет“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Рецензенти: проф. др Слободан Реметић, проф. др Драгана Захаријевски, проф. др Синиша Мишић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Ниш 2012, 952–968; УДК 811.163.41’282.2, ISBN 978-86-7379-263-7, COBISS.SR-ID 194676492. Кључне речи: централни Балкан, културни идентитет, балкански језички савез, српски језик, призренско-тимочка дијалекатска област. M33=1 

  5. Stanković, Selena (2012). Préposition PAR en tant que marqueur d’espace et de temps et ses équivalents/correspondants serbes dans « Le Testament français » d’Andreï Makine, Међународни тематски зборник радова „Превод у систему компаративних изучавања националне и стране књижевности и културе“, Уредник и приређивач: проф. др Лариса Раздобудко Човић, проф. др Николај Гарбовски, Рецензенти: проф. др Радмило Маројевић, проф. др Олга Иванова, проф. др Ирина Овчиникова, Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Косовска Митровица), Косовска Митровица 2012, 271–282; УДК 811.133.1’367.633  81’38, ISBN 978-86-80273-80-8, COBISS.SR-ID 195573260. Кључне речи:  Préposition par, valeur spatiale, valeur temporelle, langue française, langue serbe, équivalent/correspondant, Le Testament français d’Andreï Makine.  М33=1

  6. Станковић, Селена (2014). Француске позајмљенице у говорима југоисточне Србије,  У: Тематски зборник радова [са трећег Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет, Ниш 2013] [Том 4] „Језик, књижевост и култура“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 303–315; УДК 811.163.41’373.45 811.163.41’282.2(497.11-13), ISBN 978-86-7379-349-8, COBISS.SR-ID 211248140. Кључне речи: лингвистичко позајмљивање, француски језик, српски језик, говори призренско-тимочке дијалекатске области, публиковани речници локалних идиома, адаптација значења позајмљенице, семантичке промене.  M33=1

  7. Станковић, М. Селена (2015). О једној специфичној употреби личних заменица у француском и српском језику, У: Тематски зборник радова [са четвртог Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 4, Ниш 2014] [Том I] „Језик и књижевост у контакту и дисконтакту“, Главни и одговорни уредник: проф. др Бојана Димитријевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2015, 285–301; УДК 811.133.1’367.626,1:811.163.41’367.626.1, ISBN 978-86-7379-390-0, COBISS.SR-ID 219525644. Кључне речи: личне заменице, исказ, афективност, експресивне вредности, француски језик, српски језик. M33=1

  8. Stanković, Selena (2015). Des unités lexicales françaises dans le roman Pnin de V. Nabokov et dans sa traduction en serbe, У: Тематски зборник радова Les Études françaises aujourd’hui (2014)Pourquoi étudier la grammaire? Théories et pratiques. La Nature, mère ou marâtre: représentation, concepts et leur puissance contestataire dans les littératures de langue française, Sous la direction de Milica Vinaver-Ković et Veran Stanojević, Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade, Belgrade 2015, 331–342; UDC 821.133.1.09(082)  811.133.1(082), ISBN 978-86-6153-293-1, COBISS.SR-ID 216125452. Кључне речи: langue française, langue anglaise, langue serbe, unités lexicales étrangères, éléments culturels étrangers, transmission du style linguistique et culturel de l’original, techniques. M33=1

  9.  Stanković, Selena (2015). Sur les valeurs sémantiques de la préposition pour et sa traduction en serbe dans Le Testament français d’Andreï Makine, У: Тематски зборник радова Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног [са Међународне научне конференције „Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног“, Република Српска, Бања Лука, 6–9. марта 2015; организатори: Московски државни универзитет Ломоносов, Факултет превођења и Паневропски универзитет Апеирон, Факултет филолошких наука], Паневропски универзитет Апеирон, Република Српска, Бања Лука 2015, 496–509; УДК 811.161.1’25(082)(0.034.2), ISBN 978-99955-91-52-6 (Паневропски универзитет Апеирон), COBISS.RS-ID 4841496. Кључне речи: préposition pour, langue française, langue serbe, valeur sémantique, équivalent de traduction, préposition, groupe prépositionnel, construction préposition + cas, rapports casuels. M33=1

  10. Stanković, Selena, Jaćović, Jelena (2016), Erreurs grammaticales des étudiants serbophones dans l’épreuve de thème. U: Les Études françaises aujourd’hui (2015). Tradition et modernité. Tematski zbornik radova (Niš, novembre 2015). Sous la direction de Selena Stanković et Nermin Vučelj. Niš: Faculté de Philosophie de l’Université de Niš, 2016, 449–459;  CDU 378.1::811.133.1’243(497.11) 81’25 811.163.4’274.14; ISBN 978-86-7379-417-4, COBISS.SR-ID 224501004. Ključne reči: erreur grammaticale, cause de l’erreur, type d’erreur, thème, langue francaise, langue serbe.  M33=1

  11. Stanković, Selena (2017). Les prépositions françaises par et pour : sens temporel et traduction en serbe, У: Тематски зборник радова Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног 2 (Друга међународна научна конференција „Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног“, Република Српска, Бања Лука, 16–19. март 2017; организатори: Паневропски универзитет Апеирон, Факултет филолошких наука и Институт за Славистику Руске академије наука/Институт славяноведения Российской академии наук, ИСл РАН, Москва, Русија), Паневропски универзитет Апеирон, Република Српска, Бања Лука 2017, 254–261; ISBN 978-99976-34-02-3 (Паневропски универзитет Апеирон), УДК 811.161.1'25(082)(0.034.2), COBISS.RS-ID 6393624 (за српско издање); ISBN 978-5-7576-0385-8, УДК 821.16, ББК 83.3 (0) (за руско издање). Кључне речи: préposition par, préposition pour, sens temporel, langue française, langue serbe, équivalent / correspondant. M33=1

  12. Станковић, М. Селена (2017). Лична заменица 3. лица једнине у француском и српском језику, У: Тематски зборник радова [са шестог Међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 6, 2016] [Том II] „Језик и књижевост у глобалном друштву“, Уредник: доц. др Гордана Ђигић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2017, 39–55; UDK 811.163.41’367.626.1  811.133.1’367.626.1, ISBN 978-86-7379-463-1, COBISS.SR-ID 251811084. Кључне речи: лична заменица 3. лица једнине, морфосинтаксичка обележја, семантичке вредности, француски језик, српски језик. M33=1

  13. Селена Станковић, Селена (2018). Енклитички посесивни датив у „Осману“ Џ. Гундулића и његови еквиваленти у преводу на француски језик, У: Међународни тематски зборник радова [са Међународног научног скупа „Наука без граница/Science Beyond Boundaries“, Косовска Митровица, 2017] [Том 1] „Наука без граница 1: Изван оквира“, Главни и одговорни уредник: проф. др Мирјана Лончар-Вујновић, Рецензенти Зборника: prof. dr Davronzohn Erinovich Gaipov (Suleyman Demirel University, Kazakhstan), prof. dr Aleksandra Perovic (University College London, UK), prof. dr Sara Corrizzato (University of Verona, Italy), prof. dr Giada Goracci (University of Verona, Italy), проф. др Љиљана Марковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Ивана Живанчевић Секеруш (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2018, 271–295; УДК 811.163.41’255.4=133.1 811.163.41’366.545 811.133.1’366.545; ISBN 978-86-6349-103-8; COBISS.SR-ID 267453196. Кључне речи: посесивни датив, енклитички облици личних заменица, српски језик, француски језик, преводни еквиваленти. M33=1

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

   


Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 27 maj 2024 12:09