Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Dejan Antić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Mesto rođenja: Врање, Србија
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет Универзитета у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  М42

   

  Антић Дејан, Библиотека Петар Петровић Његош у Медвеђи - 60 година у Горњој Јабланици (19642024), Ниш: Филозофски факултет, Медвеђа: Општинска библиотека „Петар Петровић Његош“, 2024, 224 стр; УДК 027.022(497.11)"1964/2024"; ISBN 978-86-7379-648-2; COBISS.SR-ID  145079817; DOI https://doi.org/10.46630/bpp.2024;   https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/monografije/2024/biblioteka-petar-petrovic-njegos-u-medvedi-60-godina-u-gornjoj-jablanici-1964-2024

  Антић Дејан, Нишки новчани заводи и банкарство 1885-1947 / са Бецић Иван, Ниш: Филозофски факултет, Лесковац: Народни музеј, 2023, 320 стр; УДК 336.71(497.11)”1885/1947”; ИСБН: 978-86-7379-625-3; COBISS.SR-ID 124194569; DOI https://doi.org/10.46630/nzb.2023

  Антић Дејан, Лесковачки зборник 1961-2021: од стручног гласила до истакнутог националног часописа, Лесковац: Народни музеј Лесковац; Ниш: Филозофски факултет, 2022, 202 стр, УДК 050ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК"1961/2021"; ИСБН: 978-86-7379-586-7 (ФФ); COBISS.SR-ID 64450569; DOI https://doi.org/10.46630/lzm.2022

  Антић Дејан, Православна црква у Србији и њене финансије: (црквени приходи и контрола управљања црквеном имовином од 1815. до 1914. године), Ниш: Филозофски факултет, 2022, 314 стр; УДК 271.222(497.11)-735:347.23"1815/1914"; ИСБН: 978-86-7379-585-0; COBISS.SR-ID 60485129; DOI https://doi.org/10.46630/cpf.2022

  Антић Дејан, Врањске банке у Краљевини Југославији 1918-1941./ са Бецић Иван, Врање: Народни музеј; Ниш: Филозофски факултет, Лепосавић: Институт за српску културу, 2021, 319 стр; УДК: 336.71(497.1)"1918/1941"; ИСБН: 978-86-80653-18-1 (НМ); COBISS.SR-ID 35876873. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/monografije/2021/vranjske-banke-u-kraljevini-jugoslaviji-19181941

  М43

  Антић Дејан, Библиографија Лесковачког зборника (1960-2020), Лесковац: Народни музеј; Ниш: Филозофски факултет, 2021, 180 стр; УДК: 014.3ЛЕСКОВАЧКИ ЗБОРНИК"1961/2020"; ИСБН: 978-86-81865-43-9; COBISS.SR-ID 38534665

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  М 23 Рад у међународном часопису:

  Антић Дејан, „Нишка кредитна банка између два светска рата“, / са Иван М. Бецић, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, LIII (2) / 2023, Косовска Митровица 2023, 249-267; УДК: 336.71(497.11)"1919/1938"; ISSN: 0354-3293; eISSN: 2217-8082; DOI: https://doi.org/10.5937/zrffp53-40828 ; https://www.aseestant.ceon.rs/index.php/zrffp/article/view/40828/23201

  Antic Dejan, „Niška akcionarska štedionica 1885-1941“,/ sa Ivan M. Becić, Istorija 20. veka, god. 20, 1/2022, Beograd 2022, 55–72; https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.bec.55-72

  Антић Дејан, Бецић Иван, „Нишка занатлијска банка а.д.“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, LI/4, Косовска Митровица 2021, 255-276; ISSN 0354-3293; eISSN 2217-8082; DOI: https://doi.org/10.5937/zrffp51-32991; https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrffp/article/view/32991

  Antić Dejan, „The Niš Cooperative: 1921‒1947“/ sa Ivan Becić, Istraživanja. Journal of Historical researches, No 32 (2021), Novi Sad 2021, 191-205; UDC: 332.1(497.11 Niš)”1921/1947;  https://doi.org/10.19090/i.2021.32.191-205

  Antic Dejan, Evakuacija ratne prestonice Srbije – Niša 1915. godine, Istorija 20. veka, god. 39, 1/2021, Beograd 2021, 19–34; https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.ant.19-34

  Антић Дејан, Јелена Вучковић, Установе културе као носиоци развоја националног идентитета и културног туризма, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, LI/1, Косовска Митровица 2021, 237-261; DOI: 10.5937/ZRFFP51-30058

   

  М 24 Рад у националном часопису међународног значаја:

  Антић Дејан, "Изградња сурдуличке Спомен-костурнице у извештајима српске штампе 1922. године", Баштина, св. 54, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2021. https://doi.org/10.5937/bastina31-31061

  Антић Дејан, Ниш под окупацијом у Првом светском рату – крај 1915. и почетак 1916. године, Токови историје, 1/2020, Београд 2020, 47–65; https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.1.ant.47-65

  Antic Dejan, Becic Ivan, Market Loan and Savings bank of Vranje 1926-1947, Istraživanja. Journal of Historical researches, No 30 (2019), Novi Sad 2019, 217-234; https://doi.org/10.19090/i.2019.30.217-233

  Antić Dejan, Becić Ivan, BSK in the Central European (Mitropa) cup, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 15, No 1, Niš 2017, pp. 153 – 173.  UDC 796.332.01; DOI: 10.22190/FUPES1701153A; ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online). http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/2532

  Антић Дејан, Узроци слабљења демографске позиције Срба у Старој Србији на прагу XX века, Теме, г. XXXIX, бр. 4 (2015), Ниш 2016, 1463-1482. UDK 31 (497.11); Print ISSN: 0353-7919; Online ISSN: 1820-7804. https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-79191504447A

  Antić Dejan, More than a game – football matches between Yugoslavia and Bulgaria 1937-1939/ with: Ivan Becić / Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 13, No 1, Niš 2015, pp. 149 – 160.  UDC: 79.332(497.1) (497.2)  ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online)  COBIS.SR-ID 113549324;  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/download/920/764

  Antić Dejan, Sports in borderlands: Bogosav Đurđanović on sport and educational work (Kladovo), /with: Danijela Zdravković, Marko Jezdimirović, Miodrag Kocić/ Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, Vol. 12, No 3, Niš 2014, pp. 275 – 287.  UDC: 796:01.316  ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406 – 0496 (Online)  COBIS.SR-ID 113549324 

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М 51 Рад у врхунском часопису националног значаја:

   

  Антић Дејан, „Извештај о раду Друштва Црвеног крста у Моравској бановини у 1942. године“, Лесковачки зборник бр. LXIII / 2023, Лесковац 2023, 289‒316. УДК 614.885(497.1-13)”1942”(047); ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274;  https://doi.org/10.46793/LZ-LXIII.289A

  Antić Dejan, „Unveiling of the Memorial ossuary in Surdulica in 1924”, Kultura Polisa (Culture of Polis) – časopis za negovanje demokratske političke kulture (Journal for Nurturing of Democratic Political Culture), Br. 45, godina XVIII, Novi Sad – Beograd 2021, 233-244.  ISSN 1820-4589; UDC: 355.47/.49:356(497.11); DOI: https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2r.3.03

  Антић Дејан, „Нишка буна (1841) – у радовима Владимира Стојанчевића објављеним у Лесковачком зборнику“, / са Владимир Петковић, Српска баштина, бр. 2 (2021), Никшић 2021, 220-230; УДК 94(497.11Ниш)“1841“; ISSN 2337-0939 = Српска баштина; COBISS.CG-ID 32089360

  Антић Дејан, Арбанашки покрет у Старој Србији и Младотурска револуција 1908. године у мемоарима Стојана Зафировића, Philologia Mediana, година VIII, број 8 (2016), Ниш 2016, 619 - 632; УДК 94:327(497.11:560)»1908» 94(497.11)»1908» 930.85(497.11)»18/19» 821.163.41.09-94:929 Зафировић С; ISSN 1821-3332  COBISS.SR-ID 171242508

  Антић Дејан, Сећања Лесковачког гласника на страдање Срба под бугарском окупацијом (1915-1918), Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, XLV (4) 2015, Косовска Митровица 2015, 165 - 180; УДК: 94(497.11 ЛЕСКОВАЦ)"1915/1918" 355.48(497.11)"1915/1918" 070.48ЛЕСКОВАЧКИ ГЛАСНИК"1921/1928" DOI: DOI:10.5937/ZRFFP45-9613FIRST ONLINE, ISSN: 2217-8082.

  Антић Дејан, Ослобођење Врања 1878. године у сећањима Алексе Ђорђевића, Philologia Mediana, година VII број 7 (2015), Ниш 2015, 353-366.  УДК 325.83(497.11 Врање)’’1878’’:929 Ђорђевић А ISSN 1821-3332  COBISS.SR-ID 171242508

  Антић Дејан, Немачко-усташка офанзива против војно-четничких одреда Југословенске војске у Источној Босни (15-23. 1. 1942),/са А. Динчић/  УДК 94(497.6)“1942“ DOI 10.7251/RAD1715009A, стр. 9-24, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 17, књ. 2, Пале 2015. ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294

  Антић Дејан, Извештавање дневног листа Правда о положају Срба у Старој Србији 1905. године, УДК:  94(=163.41)''1905'':070 070 ПРАВДА ''1905'', стр. 187- 196, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 16, књ. 2, Пале 2014. ISSN 1512-5858 COBISS.BH-ID 7948294

  Антић Дејан, Македонско питање на размеђи векова као предмет раздора Краљевине Србије и Кнежевине Бугарске, УДК: 327.5(497.1:497.2)DOI 10.7251/RFFP1513317A, стр. 317-330, Радови Филозофског факултета, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 15, књ. 2, Пале 2013. ISSN 1512-5858  COBISS. BH-ID 7948294

   

  М 52 Рад у истакнутом часопису националног значаја:

  Антић Дејан, „Јужна Стара Србија и Македонија у погледу српских политичких и научних мислилаца“, Годишњак Педагошког факултета, књ. XIV, 1/2023, Врање 2023, 7-20. УДК 94(497.11+497.115+497.7)"18/19"; ISSN 2466-3905; COBISS.SR-ID 221686284

  Антић Дејан, „Априлски рат 1941. године у бугарском листу Мир“, Лесковачки зборник бр. LXI / 2021, Лесковац 2021, 161-174. УДК 94(497.1)„1941” 070 МИР; ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274

  Антић Дејан, „Настава на предметима историје српског народа у XX веку на Филозофском факултету у Нишу (2014-2021)“, Годишњак Педагошког факултета, књ. XII, 1/2021, Врање 2021, 59-70. УУДК 371.016:94(497.11)20V; ISSN 2466-3905; COBISS.SR-ID 221686284.

  Антић Дејан, „Територијално-административни оквир Косовског, Битољског и Солунског вилајета крајем XIX и почетком XX века“, Годишњак Педагошког факултета, књ. X, 1/2019, Врање 2019, 55-64. УДК 94(=163.41)(497.7+497.115)19в.-20в.

  Антић Дејан, „Списак погинулих и умрлих војних обвезника Општине Брестовачке у Првом светском рату“ / са Верољуб Трајковић, Лесковачки зборник, бр. LIX/2019, Лесковац 2019, 181-194; ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274

  Антић Дејан, „Врањска централна банка А.Д.“/ са Иван Бецић, Годишњак Педагошког факултета, књ. IX, 2/2018, Врање 2018, 109-121. УДК 336.71(497.115)“1928“.

  Антић Дејан, Организација војних формација Југословенске војске у отаџбини у Македонији (1941-1942), / са Александар Динчић/ Баштина, св. 41, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2016. стр. 211-230; УДК 355.48(497.7)"1941/1942" 94(497.7)"1941/1942" ; ISSN 0353-9008; COBISS.SR-ID 3404300

  Антић Дејан, Поглед на српско бугарске односе с краја XIX и почетка XX века, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII (2016), Врање 2016, стр. 47-60. УДК 327(497.11: 497.2)  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844

  Антић Дејан, Утицај Дејтонског мировног споразума на покрет косовских Албанаца, /са Срђан Ж. Словић/ Баштина, св. 38, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2015. стр. 251-263. COBISS.SR-ID: 215718924, УДК: 323.1(=18)(497.115)"199" 327.7/.8(497.115)"199" 341.382(497.1)"1995"

  Антић Дејан, Митрополија у Серу под окриљем српске државе од 1345. до 1371. године, Баштина, св. 39, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2015. стр. 111-129.  УДК 271.222(497.11)“1345/1371“ 321.17:929 Душан, цар српски  ISSN 0353-9008

  Антић Дејан, Теолошка концепција историје блаженог Августина, Годишњак Учитељског факултета у Врању, књига VI (2015), Врање 2015, стр. 19-26. УДК 1(091)"11/24" 21/29  ISSN 1820-3396 COBISS.SR-ID 174488844

  Антић Дејан, Безбедносне прилике и страдање Срба у Косовском и Битољском вилајету 1905. године кроз призму дневног листа Политика, УДК: 94(=163.41)(497.7+497.115)"1905"(093.2) 070ПОЛИТИКА"1905", стр: 157-169, Баштина, св. 36, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, Лепосавић 2014. COBISS.SR-ID: 209325836, ISSN: 0353-9008

   

  М 53  Рад у националном часопису:

  Антић Дејан, „Упут за рад жандармерије у циљу уништавања качачких банди у Јужној Србији из 1924. године“, Лесковачки зборник, бр. LVIII/2018, Лесковац 2018, 157-182; ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274

  Antić Dејаn, "An overview of relations between Serbia and Bulgaria in 1914-1915" // with: M. Kocić // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. - Т. 2, № 3 (9), Белгород 2016, С. 4-12; DOI: 10.18413/2408-932X-2016-2-3-4-12;  ISSN 2408-932X

   

  М 54  Рад у домаћем новопокренутом научном часопису:

  Antic Dejan, "Newspaper Politika on the economic and political relations between the Kingdoms of Serbia and Bulgaria in 1904-1905", Media studies and applied ethics, Vol. II, No 1 (2021), Филозофски факултет Универзитета у Нишу / Faculty of Philosophy, University of Nis, Nis 2021, 75-86; UDK 94(497.11+497.2)”1904/1905”:070Politika; DOI https://doi.org/10.46630/msae.1.2021.06; ISSN 2683-5355

   

  М 29б Главни и одговорни уредник националног часописа:

  Антић Дејан, Лесковачки зборник, бр. LXIII / 2023, Лесковац 2023, стр. 495; ЛЕСКОВАЧКИ зборник = Leskovački zbornik / главни и одговорни уредник Дејан Антић. - 1961, 1- . - Лесковац : Народни музеј, 1961- (Ниш : Графика галеб). - 24 cm, Годишње. - Друго издање на другом медијуму: Лесковачки зборник (Online) = ISSN 2955-9952 ISSN 0459-1070 = Лесковачки зборник, COBISS.SR-ID 4022274

  Антић Дејан, Лесковачки зборник, бр. LXII / 2022, Лесковац 2022, стр. 425; ЛЕСКОВАЧКИ зборник = Leskovački zbornik / главни и одговорни уредник Дејан Антић. - 1961, 1- . - Лесковац : Народни музеј, 1961- (Београд : Графтек). - 24 cm, Годишње. - Друго издање на другом медијуму: Лесковачки зборник (Online) = ISSN 2955-9952 ISSN 0459-1070 = Лесковачки зборник, COBISS.SR-ID 4022274

  Антић Дејан, Лесковачки зборник, бр. LXI / 2021, Лесковац 2021, стр. 518; ЛЕСКОВАЧКИ зборник = Leskovački zbornik / одговорни уредник Дејан Антић. - 1961, 1- . - Лесковац : Народни музеј, 1961- (Бор : Терција). - 24 cm Годишње. ISSN 0459-1070; COBISS.SR-ID 4022274.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

   

  М 14 Рад у тематском зборнику међународног значаја:

  Antić Dejan, „Remembrance of the Russian medical missions in the city of Niš as the provisional Capital of Serbia (1914–1915)“, History and cultural memory, editors: Jovan Janjić, Milena Pešić, Belgrade: Institute for Political Studies, 2024 (Belgrade : Donat graf). - 570 str; ISBN 978-86-7419-396-9; COBISS.SR-ID 144484361; DOI https://doi.org/10.18485/ips_hcmemory.2024

  Антић Дејан, „Страдање нишких Јевреја у концентрационом логору на Црвеном Крсту (1941-1944)“, Јевреји. Српски језик, књижевност, уметност : Зборник радова са XV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (30–31. X 2020), књ. II/1, Крагујевац 2021, 263-271.  УДК 341.485(=411.16)(497.11 Niš)"1941/1944" ; ISBN 978-86-80796-88-8; COBISS.SR-ID 49001225

  Антић Дејан, „Убиство руског конзула Александра Аркадијевича Ростковског у Битољу 1903. године“, Зборник радова: Сто година од пробоја Солунског фронта. Симпозијум поводом стоте годишњице пробоја Солунског фронта – Битољ 2018, Скопље – Битољ 2021, 7-20; ISBN 978-608-4705-63-5, COBISS.MK-ID 54679045

  Антић Дејан, Избијање Првог светског рата у огледалу листа Политика, Велики рат 1914 - 1918: узроци, последице, тумачења. Међународни тематски зборник посвећен академику Драгољубу Р. Живојиновићу (1934-2016), Ниш 2016, 493-508; УДК 94:355.01(4)”1914/1918”070 ПОЛИТИКА327(436:497.11)”1914”; ISBN 978-86-7379-406-8.

  Антић Дејан, Извештавање листа Политика о приликама у предвечерју Првог балканског рата, у Међународном тематском зборнику: Први балкански рат 1912/1913 године: Друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), Књига I, Ниш 2013, 485-500.  ISBN 978-86-7379-289-7  COBISS.SR-ID 199512332   

  Антић Дејан, О појединим облицима српско – бугарске сарадње у првој половини XIX века, у Међународном тематском зборнику: Along clio`s ways. Topical problems of modern historical science, edited by: Mihovil Vojnović end Saša Kožuh, Koper, Slovenia 2013, 167-182.  ISBN 978-961-6917-03-2  

  Антић Дејан, Српска штампа о Сарајевском атентату и приликама пред почетак Великог рата 1914. године / са  Т. Вулић/. Комунікаційні технології,  Науковий журнал,  Том 3, наук. редактор: О. М. Холод, (Матеріали  4-го Міжнародного симпозіуму "Світ соціальних комунікацій" 4-5 квітня 2014 року), Київський національний університет культури і мистецтв , Київ 2014, 170-178.  UDC: 007:304:070  ISSN 2311-4371

   

  М 44 Рад у тематском зборнику водећег националног значаја

  Антић Дејан, „Страдање (1915 – 1918) и канонизација Сурдуличких мученика“,  Преподобни Прохор Пчињски – 950 година у српском народу: истакнути тематски зборник водећег националног значаја, Врање 2021, 208-223. ISBN 978-86-87029-33-0; COBISS.SR-ID 49186313

  Антић Дејан, „Револуционарни комитети БМОРО/ТМОРО и ВМОК у борби за Македонију (1893-1902)“, Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект: тематски зборник од водећег националног значаја, Народни музеј Врање; Народни музеј Лесковац, Врање 2018, 123-140, УДК: 94(497.11)"18/19"(082) 330.341(497.11)"18/19"(082) 316.42(497.11)"18/19"(082); COBISS.SR-ID: 268934412; ИСБН: 978-86-80653-11-2.

   

  M 45 Рад у тематском зборнику националног значаја:

  Антић Дејан, „Белешке др Јанићија Димитријевића о положају српског народа у Старој Србији и Маћедонији уочи Балканских ратова“, Врањски гласник поводом 110 година од Балканских ратова и ослобођења Старе Србије: тематски зборник од националног значаја, Врање 2023, 191 – 202; ISBN 978-86-80653-25-9; COBISS.SR-ID 114382857; УДК 94(497.11-89) : 929 Димитријевић Ј. 323.1 : 94(=163.41)(560)„18/19“

  Антић Дејан, „Радови Хранислава Ракића о 1941. години у Лесковачком зборнику“, Тематски зборник радова: година 1941. у југоисточној Србији, Ниш 2022, 6-19; ISBN 978-86-904300-0-0; COBISS.SR-ID 65076489; УДК: 94(497.11-12)"1941"(082) 316.728(497.11-12)"1941"(082) 930(497.11)(082) 

  Антић Дејан, „Поглед на допринос др Владана Ђорђевића развоју медицине у Србији“/ са Ивана Груден Милентијевић, Зборник радова са XI научног скупа: Историја медицине, фармације, ветерине, и народна здравствена култура, књ. 10, Зајечар 2021, 119-126; ISBN 978-86-84483-61-6; COBISS.SR-ID 4676148; УДК: 61(497.11)(091)(082).

  Антић Дејан, „Значај меморијалних комплекса на примеру Меморијалног комплекса  12. фебруар“ / са Ивана Груден Милентијевић, Тематски зборник Јухорски запис. Звезде над Јухором, Својново – Крушевац 2021, 385-391. ISBN - 978-86-80836-37-9; COBISS.SR-ID – 33118473; УДК 904(497.11)(082) 39(497.11)(082) 930.85(497.11)(082) 94(497.11 Јухор)(082)

  Антић Дејан, „Ослобођење Врањског Поморавља у Великом рату 1918. године“, Врањски гласник поводом 60 година Народног музеја Врање: тематски зборник од националног значаја, Народни музеј Врање, Врање 2021, 181-195.  УДК 325.83(497.11 Врање)”1918”; COBISS.SR-ID 39397641; ИСБН 978-86-80653-19-8.

  Антић Дејан, „Велики рат и Крива Паланка 1914/1915. године у мемоарским записима Стојана Зафировића“, Врањски гласник поводом 60 година Народног музеја Врање: тематски зборник од националног значаја, Народни музеј Врање, Врање 2021, 305-314.  УДК 091(0.032):027.2(497.113) 821.163.41-94 Зафировић С.; COBISS.SR-ID 39397641; ИСБН 978-86-80653-19-8.

  Антић Дејан, „Поглед на Бугарску егзархију и српски народ у јужној Старој Србији и Македонији у другој половини XIX века“, Зборник радова: Осам вијекова аутокефалности и један вијек од уједињења Српске православне цркве, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2020, 93-110; UDK: 271.222(497.11)-9(082); ISBN 978-99976-38—47-2; COBISS.RS-ID 130341889.

  Антић Дејан, „Поделе и потреси у ВМОРО-у (1904-1908)“, Тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 9, Нови правци истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2020,139-150; УДК: 930.85(497)(082)(0.034.2) 81-115(082)(0.034.2)  811.163.41(082)(0.034.2) 37.01(082)(0.034.2) 316.774(082)(0.034.2); ISBN 978-86-7379-553-9; COBISS.SR-ID 29198601.

  Антић Дејан, „Политичка делатност Срба у младотурском државном поретку (1908-1909)“, Тематски зборник радова Наука и савремени универзитет 8,  Том 1, Савремено друштво и наука, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2019, 241-254; УДК: 37(082)(0.034.2) 303/304(082)(0.034.2) 94(=163.41)(497.11)”(082)(0.034.2) 316.774(082)(0.034.2); ISBN 978-86-7379-516-4; COBISS.SR-ID 280737292.

  Антић Дејан, „Судбине и важност логорских лекара – заточеника логора на Црвеном крсту (Други светски рат)“/ са Небојша Озимић, Зборник радова са X научног скупа: Историја медицине, фармације, ветерине, и народна здравствена култура, књ. 9, Зајечар 2019,  141-149; UDK: 61(497.11)(091)(082); ISBN 978-86-84483-51-7; COBISS.RS-ID 278900748.

  Антић Дејан, "Краљевина Бугарска и планови за окупацију Србије у појединим документима Централних сила 1915. године", Зборник радова: Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату 1915-1918, Лесковац 2016, 95-106; УДК 94(497.11)"1915"(0.93.2) 327(497.2:497.11)"1915" 930.85(497.11)"1915"  ISBN 978-86-81865-27-9    COBISS.SR-ID 227045644

   

  M 48 Уредник тематског зборника од водећег националног значаја:

  Антић Дејан, Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект: тематски зборник од водећег националног значаја, Народни музеј Врање; Народни музеј Лесковац, Врање 2018, 456 стр, УДК: 94(497.11)"18/19"(082) 330.341(497.11)"18/19"(082) 316.42(497.11)"18/19"(082); COBISS.SR-ID: 268934412; ИСБН: 978-86-80653-11-2.

  M 49 Уредник тематског зборника од националног значаја:

  Антић Дејан, Врањски гласник поводом 110 година од Балканских ратова и ослобођења Старе Србије: тематски зборник од националног значаја, Народни музеј Врање, Врање 2023, 400 стр; УДК 94(497.11)(082) 323(497.11)(082) 902/904(497.11)(082); COBISS.SR-ID 114382857; ISBN 978-86-80653-25-9.

  Антић Дејан, Врањски гласник поводом 60 година Народног музеја Врање: тематски зборник од националног значаја, Народни музеј Врање, Врање 2021, 390 стр, УДК 94(497.11)"18"(082) 323(497.11)"18"(082) 902/904(497.11)(082); COBISS.SR-ID 39397641; ИСБН 978-86-80653-19-8.

  Антић Дејан, Бугарска окупација југа Србије у Првом светском рату, Народни музеј Лесковац, Лесковац, Лесковац 2016, 393 стр, УДК: 341.322.5(=163.41)(497.11)"1915/1918"(082) 94(497.11)"1914/1918"(082) 355.48(497.11) "1915/1918"(082); COBISS SR-ID: 227045644; ИСБН: 978-86-81865-27-9.

   

  М 33 Рад са научног скупа са међународним учешћем штампан у целини:

  Антић Дејан, Балкански ратови 1912/1913. године кроз призму српско - бугарских односа, Зборник радова: Историографија и савремено друштво, Наука и савремени Универзитет 3, Ниш 2014, стр. 20-35.  УДК 94(497.11:497.2)"1912/1913"  ISBN 978-86-7379-346-7  COBISS.SR-ID 211223564

   

  М63 Рад са националног научног скупа штампан у целини: 

  Антић Дејан, Настава из предмета Историја Југославије на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу/са М. Коцић, Зборник радова: Настава и наука у времену и простору, Лепосавић 2015, 1048-1054. УДК: 378; ISBN 978-86-84143-46-6.

   

  М 34 Саопштење са научног скупа са међународним учешћем штампано у изводу:

  Антић Дејан, „Револуционарни комитети БМОРО/ТМОРО и ВМОК у борби за Македонију (1893-1902)“, Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект - књига сажетака, Врање 2017, стр. 17-18; ISBN 978-86- 80653-10- 5; COBISS.SR-ID 251819788

  Антић Дејан, Савремена српска историографија о националном питању у штампи, Међународни научни скуп: Наука и глобализација, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет  Пале, књига резимеа, Пале 2013, 153-154. COBISS.BH-ID 3695384   ISBN 978-99938-47-49-6 

  Антић ДејанМитрополија у Серу под окриљем српске државе од 1345. до 1371. године, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и савремени Универзитет 4, књига сажетака, Ниш 2014, 27-28. ISBN 978-86-7379-350-4

  Антић ДејанБалкански ратови 1912/1913. године кроз призму српско – бугарских односа, Научни скуп са међународним учешћем: Наука и савремени Универзитет 3, књига сажетака, Ниш 2013, 183–184. ISBN 978-86-7379-303-0

  Антић ДејанКонкордатска криза 1937. године кроз призму листа „Политика“, Међународни научни скуп „1700 година Миланског едикта“, зборник сажетака, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2013, 30; УДК: 322(497.1):070POLITIKA"1937" 271.222(497.1):070POLITIKA"1937"
  272(497.1):070POLITIKA"1937" 070POLITIKA"1937" ; COBISS.SR-ID 1026138785

   

  М 64 Саопштење са националног научног скупа штампано у изводу:

   

  Антић Дејан, „Сто деведесет година од почетка интеграција до територијалне ерозије српских земаља“, Књига сажетака: Алексинац 190 година у слободи: од ослобођења 1833. до наших дана, Алексинац 2023, 12.  ISBN 978-86-82648-01-7 (ЦКУА); УДК 94(497.11 Алексинац)"1833/2023"(048); COBISS.SR-ID 116837385

  Антић Дејан, Настава из предмета Историја Југославије на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу/са М. Коцић/, Научни скуп са међународним учешћем: Настава и наука у времену и простору, Зборник сажетака, Лепосавић 2015, 89. ISBN 978-86-84143-34-3

  Антић ДејанЈедан прилог историјском разматрању страдања и отпора Срба у Старој Србији уочи Балканских ратова (1912 – 1913), Научни скуп са међународним учешћем: Традиција, модернизација, идентитети – Дијалог култура и партнерство цивилизација на Балкану“, књига резимеа, Ниш 2013, 40-42. ISBN 978-86-7379-310-8

  Антић ДејанСрпско – бугарска сарадња од ропства до Сан Стефанског мира, V научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, књига сажетака, Бања Лука 2012, 164-165. ISBN 978-99955-710-2-3   COBISS.BH-ID 3367704 

  Антић ДејанСерска митрополија у време српске власти, III научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, књига сажетака, Бања Лука 2010, 166-167. ISBN 978-99938-806-6-0  COBISS.BH-ID 1802520 

Poslednji put izmenjeno utorak, 21 maj 2024 17:36