Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Mileva Anđelković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.08.1953
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1976
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Osnovica dažbina:magistarska teza,Mileva Urošević, Niš:/autor/, 1981, 184 str.

  Izbegavanje plaćanja poreza (evazija):doktorska disertacija/Mileva Petrović,Niš:/autor/, 1988, 446 str.

  Poresko pravo:teorijski aspekti i poreske reforme, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999, 333 str.

  ISBN 86-7148-015-1

  Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora/Jovan Gorčić, Mileva Andjelković, Niš/Beograd,Proinkom, 2005, 813 str.

  Izbegavanje plaćanja poreza:fiskalni i krivično-pravni aspekt/Mileva Andjelković, Dragan Jovašević, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006, 247 str.

  ISBN 86-7148-069-0

  Javne finansije i finansijsko pravo, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, 387 str.

  ISBN 978-86-7148-096-2

  Poresko pravo Srbije/Mileva Andjelković, Marina Dimitrijević, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009, 395 str.

  ISBN 978-86-7148-096-3

  Budzetsko pravo, Niš, Pravni fakultet, Centrar za publikacije, 2010, 247 str.

  ISBN 978-86-7148-110-6

  Javne finansije i finansijsko pravo, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2012, 327 str. 

   ISBN 978-86-7148-155-7

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Izbegavanje plaćanja poreza u medjunarodnim ekonomskim odnosima, Medjunarodni problemi, Beograd, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 1989, br. 4 (1989), str. 354-368

  ISSN 0025-8555

  Izbegavanje plaćanja poreza:evazija, Finansije, Beograd, Privredni pregled, 1989, br.1/2 (1989), str. 72-81

  ISSN 0015-2145

  O eroziji osnovice poreza na dohodak, Finansije, Beograd; Privredni pregled, 1994, br. 5 (1994), str. 67-74

  ISSN 0015-2145

  Koncept zloupotrebe prava u poreskoj materiji, Finansije, Beograd, Privredni pregled, 1995, br. 5/6 (1995), str. 269-277

  ISSN 0015-2145

  Zloupotreba poreske vlasti, Finansije, Beograd, Privredni pregled, 1996, br. 7/8 (1996), str. 667-672

  ISSN 0015-2145

  Deformacije poreskog odnosa, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 1997, god. 46, br. 10 (1997), str. 225-240

  ISSN 0350-0500

  Vreme za uvodjenje poreza na dodatu vrednost, Finansije, Beograd, Privredni pregled, 1997, br. 3/4 (1997), str. 293-300

  ISSN 0015-2145

  Administriranje poreskim sistemom u reformskim uslovima, Ekonomika preduzeća, Beograd, Savez ekonomista Srbije, 1998, br. 172 (1998), str. 65-74

  ISSN 0353-443X

  Poreski sistem Srbije u raskoraku izmedju koncepta i stvarnosti, Pravni život, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 1998, god. 47, br. 10 (1998), str. 685-696

  ISSN 0350-0500

  Tendencije razvoja poreskih sistema, Ekonomika preduzeća, Beograd, Savez ekonomista Srbije, 2000, br. 3/4 (2000), str. 134-141

  ISSN 0353-443X

  Medjunarodna evazija poreza-izazov nacionalnim poreskim vlastima, Pravo i privreda, Beograd:Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2001, god. 38, br. 5/8 (2001), str. 427-434

  ISSN 354-3501

  Siva ekonomija kao globalni društveno-ekonomski fenomen, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 2002, god. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 407-415

  ISSN 0350-0500

  Poreske stimulacije u kontekstu politike stranih ulaganja, Pravo i privreda, Beograd:Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2002, god. 39, br. 5/8 (2002), str. 763-771

  ISSN 0354-3501

  Šta se promenilo u budzetskom sistemu i budzetu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2004, br. 44 (2004), str. 103-127

  ISSN 0350-8501

  Kultura oporezivanja u procesima savremenih poreskih reformi, Pravni život, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, 2005, tom 2, br. 10 (2005), str. 743-757

  ISSN 0350-0500

  Reafirmacija načela budzetske ravnoteže, Ekonomske teme, Niš, Ekonomski fakultet, 2007, br. 3 (2007), str. 103-118

  Reforma budzetskog sistema Srbije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2007, br. 49 (2007), str. 129-142

  ISSN 0350-0500

  Fiskalna decentralizacija u Republici Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš:Pravni fakultet, 2008, br. 51 (2008), str. 41-52

  ISSN 0350-8501

  Reformisani poreski postupak u Srbiji, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 2007, tom 3, br. 11 (2007), str. 1013-1030

  ISSN 0350-0500

  Dometi i ograničenja primene koncepta "novog javnog upravljanja" u poreskim administracijama, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 2008, tom 3, br. 11 (2008), str. 787-802

  ISSN 0350-0500

  Fundamentalna prava obveznika i njihova zaštita u savremenim informaciono-komunikacionim uslovima, Strani pravni život, Beograd:Institut za uporedno pravo, 3/ 2008, str. 163-178

  ISSN 039-2138

  Korporativno upravljanje i oporezivanje, Pravo i privreda, Beograd:Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2008, br. 5-8 (2008), str. 982-992

  ISSN 0354-3501

  Korporativno poresko planiranje u savremenim integracionim uslovima, Pravo i privreda, Beograd:Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009, br. 5-8 (2009), str. 273-283

  ISSN 0354-3501

  Usavršavanje metoda budzetiranja-put ka racionalizaciji javne potrošnje,  Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2009, br. 53 (2009), str. 109-124

  ISSN 0350-8501

  Poreskopravna odgovornost privrednih subjekata, Pravo i privreda, 7-9/2010, str. 543-550

  ISSN 0354-3501

  Medjunarodno poresko planiranje-mogućnosti i ograničenja u savremenim uslovima, Pravo i privreda, Beograd, 7-9/2011, str.590-601

  ISSN 0354-3501

  Savremeni izazovi u radu poreskih administracija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu:tematski broj, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, knj. 1, Niš, Centra za publikacije Pravnog fakulteta, 2011, str. 201-214

  ISBN 978-86-7148-148-9

  Uticaj poreskog morala na poštovanje poreskih propisa, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 2012, br. 10, tom 2 (2012), str. 931-944

  ISSN 0350-0500

  Razmena informacija kao vid medjunarodne poreske saradnje, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu:tematski broj, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, Niš, Pravni fakultet, 2012, br. 62 (2012), str. 161-176

  ISSN 0350-8501

  Privlačnost PDV-a u kontekstu ekonomske krize, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, 2013, br. 64 (2013), str. 1-14

  ISSN 0350-8501

  Poreska administracija i poreski obveznik-izmedju kažnjavanja i saradnje, Pravni život, Beograd, br. 11 (2013), str. 89-100

  ISSN 0350-0500

  Uloga i značaj fiskalnih pravila u stabilizaciji javnih finansija, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65 (2013), str. 181-199

  ISSN 0350-8501

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Pravednost oporezivanja/Mileva Urošević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 1979, str. 339-351

  ISSN 0350-8501

  Neki aspekti osnovice dažbina/Mileva Urošević, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 1982, br. 22 (1982), str. 369-384

  ISSN 0350-8501

  Porezi i mala privreda/Mileva Urošević, Zbornika radova Pravnog fakulteta u Nišu, 1985, br. 25 (1985), str. 187-196

  ISSN 0350-8501

  Poresko-pravni aspekt sive ekonomije/Mileva Petrović, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 1989, br. 29 (1989), str. 237-244

  ISSN 0350-8501

  Žena u poreskom sistemu/Mileva Petrović,Žena, Zgreb, 1989, br. 4 (1989), str. 28-36

  ISSN 0513-9473

  Socijalno-politički principi oporezivanja u jugoslovenskom fiskalnom sistemu/Mileva Petrović, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 1990, br. 30 (1990), str. 207-215

  ISSN 0350-8501

  Opšti pogled na fiskalno-pravni položaj poreskih obveznika, Finansije, Beograd:Privredni pregled, 1991, br. 10 (1991), str. 466-478

  ISSN 0015-2145

  Poresko-pravni tretman posebnih pogodnosti (fringe benefits), Finansije, Beograd:Privredni pregled, 1991, br. 12 (1991), str. 608-615

  ISSN 0015-2145

  Osvrt na poreski sistem Srbije u tranziciji, Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 1992, br. 3/4 (1992), str. 11-16

  ISSN 0350-137X

  O eroziji osnovice poreza na dohodak-neka teorijska razmatranja, Ekonomika, Niš, Ekonomski fakultet, 1994, br. 5 (1994), str. 67-74

  ISSN 0350-137X

  Savremene tendencije u finansiranju socijalno-političkih funkcija države, Finansije, beograd:Privredni pregled, 1995, br. 1/2 (1995)

  ISSSN 0015-2145

  Finansijska ne(samostalnost) lokalnih kolektiviteta, Fiannsije, beograd:privredni pregled, 1996, br. 11/12 (1996), str. 978-984

  ISSN 0015-2145

  Poresko zakonodavstvo Srbije u tranzitornom periodu, Pravni život, Beograd:Udruženje pravnika Srbije, 1996, br, 10 (1996), str. 303-312

  ISSN 0350-0500

  Efekti oporezivanja, Nove tendencije u javnim finansijama i finansijskom pravu, Zbornik radova u spomen prof. dr Miroslava petrovića, Beograd, Pravni fakultet,1998, str. 107-122

  Finansiranje penzijsko-invalidskog osiguranja-sadašnje stanje i mogućnosti promena, Ekonomika preduzeća, Beograd:savez ekonomista Srbije, 1998, br. 7/8 (1998), str. 517-526

  ISSN 0353-443X

  Institut zloupotrebe u poreskom pravu, Život i delo prof. dr Milivoja Markovića:opšti seminar gradjanskog prava "Srpska civilistika", niški civilisti/ured. Gordana Stanković, Niš, Pravni fakultet, Katedra za gradjanskopravne nauke, 1998, str. 85-91

  Izbegavanje medjunarodnog dvostrukog oporezivanja, Strana ulaganja, ured. Milorad Božić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001, str. 95-103

  ISBN 86-7148-031-3

  Novi trendovi u oporezivanju, Zbornik u spomen prof. dr Vasila Grivčeva, Skopje, pravni fakultet, 2002, str. 139-148

  Prava obveznika u poreskom sistemu, Zbornika radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, Pravni fakultet, br. 42 (2002), str. 159-176

  ISSN 0350-8501

  Efekti oporezivanja i suzbijanje porekse evazije, Poreske reforme u Republici Srbiji:zbornik radova, knj. 2, Primena poreza/ured. Jovan Gorčić, Beograd, Proinkom, 2003, str. 131-174

  Odnos prava i obaveza poreskih obveznika, Poreske reforme u Republici Srbiji:prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika:zbornik radova, knj. 1/ured. Jovan Gorčić, Beograd, proinkom, 2003, str. 175-225

  ISBN 86-82401-08-8

  Globalizacija i oporezivanje:opšti osvrt, Renesansa finansija:zbornika radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiću/ured. Miodrag Jovanović, Mileva Andjelković, Niš, Pravni fakultet, 2004, str. 103-127

  ISBN 86-7148-044-5

  Pravo na besplatnu pravnu pomoć, Pravni život, Beograd:Savez udruženja pravnika Srbije, 2006, br. 12 82006), str. 251-268

  ISSN 0350-8501

  Poreske posledice stečaja, Harmonizacija stečajnog prava i novi Zakon o stečajnom postupku/ured. Gordana Stanković, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006, str. 183-190

  ISBN 86-7148-062-3

  Trendovi u savremenim budzetskim reformama, Pristup pravosudju-instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije:tematski zbornik radova/ured. Nevena petrušić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007, str. 89-102

  ISBN 978-96-7148-080-2

  Hartije od vrednosti i porezi, Akcionar, Cetinje:udruženje pravnika i ekonomista iz oblasti korporativnog upravljanja, 2008, god. 4, br. 2 (2008), str. 23-30

  ISSN 180-5047

  Modifikacije poreske procedure, Pristup pravosudju-instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije:tematski zbornik radova, knj. 3,/ured. nevena petrušić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009, str. 291-303

  ISBN 978-86-7148-103-8

  Saradnja poreskih administracija-mogućnosti i ograničenja u srpskom i evropskom poreskom pravu, Pravo republike Srbije i pravo Evropske unije-stanje i perspektive:zbornik radova, sv. 1/ured. Nataša Stojanovi i Srdjan Golubović, Niš, Pravni fakultet, centar za publikacije, 2009, str. 209-228

  ISBN 978-86-7148-098-7

  Prilagodjavanje Poreske uprave Srbije evropskim standardima, Pristup pravosudju-instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije:tematski znornik radova, knj. 5/ured. Nevena Petrušić, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010, str. 11-26

  ISBN 978-86-7148-121-2

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Zloupotreba ovlašćenja u poreskim stvarima, Medjunarodna konferencija:Zloupotreba prava/ured. Radmila Kovačević-Kuštrimović, Niš:Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996, str. 373-278

  Finansiranje aktivnosti lokalne vlasti, Medjunarodni naučni skup:Lokalna vlast, uprava i samouprava, Niš, Pravni fakulett, 1997.

  Poreski sistem Srbije na raskršću vekova, Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije:zbornik radova, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006, str. 403-415

  ISBN 86-7148-067-4

  Koncept neprihvatljive zakonite poreske evazije, Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava, sv. 1, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010, str. 277-296

  ISBN 978-86-7148-118-2

  Modeliranje ponašanja poreskih obveznika u savremenoj teoriji, Pravni sistem i društvena kriza:zbornik radova sa medjunarodne naučne konferencije, sv. 1, Kosovska Mitrovica:Pravni fakultet, 2011, str. 475-490

  ISBN 978-86-6083-019-9

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Oporezivanje prometa nepokretnosti u novom poreskom sistemu Srbije, Naučni skup:Pravni odnosi u stambenoj oblasti:zbornik radova/ured. Gordana Stanković, Niš, Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja:katedra za gradjanskopravne nauke, 1995, str. 284-296

  Javnofiannsijska dimenzija socijalne aktivnosti države, Uzroci i posledice socijalne diferencijacije u našem društvu danas:naučni skup, Priština, 1997, str. 175-187

  Poresko-pravni okviri delovanja finansijskog tržišta, Finansijsko tržište danas i pravci razvoja, naučno savetovanje, septembar 1998, Miločer, str. 17-26

  Poželjan oblik oporezivanja potrošnje u Jugoslaviji, Uskladjivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije:zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 24-25 decembra 1998. godine u čast prof. dr Slavoljuba Popovića i prof. dr Midraga Matejića/ured. Milan Petrović, Niš:centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999, str. 67-77

  ISBN 86-7148-018-6

  Fiskalni režim nepokretnosti u našem pravu, referat na skupu Udruženja urbanista Srbije "Imovina i javni interes u javnim preduzećima lokalne samouprave", Vrnjačka Banja, maj 2001

  Siva ekonomija kao globalni društveno-ekonomski fenomen, referat saopšten na Kopaoničkoj školi prirodnog prava, 2002

  Poreske stimulacije u kontekstu politike stranih ulaganja, referat na 11. kongresu pravnika u privredi Jugoslavije,Vrnjačka Banja, maj 2002

  Korporativno upravljanje i oporezivanje, referat saopšten na Susretu pravnika u privredi Srbije, Vrnjačka Banja, maj 2008

  Korporativno poresko planiranje u savremenim integracionim uslovima (opšti osvrt), rad saopšten na Susretu pravnika u privredi Srbije u Vrnjačkoj Banji, maj 2009

Poslednji put izmenjeno utorak, 31 decembar 2013 09:51