Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.12.2013.

Mirko Živković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.06.1955
 • Mesto rođenja: Pirot
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Beogradu
 • Godina diplomiranja: 1979
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Odnos međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava : magistarski rad / Mirko Živković. – Beograd : /autor/, 1985. – 172 str.

   Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu : doktorska disertacija / Mirko Živković. - Novi Sad : /autor/, 1989. - VIII, 503 str. ; 30 cm

  Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1991. - XV, 288 str. ; 24 cm

  Diplomatsko konzularna zaštita domaćih državljana u inostranstvu / Zoran Radivojević, Mirko Živković. – Niš : Studentski kulturni centar, 1994. – 115 str.

  Međunarodno privatno pravo afričkih zemalja / Mirko Živković. – Niš : Studentski kulturni centar, 1994. – 175 str.

  Međunarodno privatno pravo : nacionalne kodifikacije. Knj. 1 / /priredio/ Mirko Živković. - Beograd : Službeni glasnik, 1996. - XIII, 631 str. ; 24 cm

  International Encyclopaedia of Laws : Private International Law. Supl. 1, Serbia and Montenegro / Mirko Živković, Maja Stanivuković. – TheHague : Kluwer Law International, 2001, ISBN 9041115552

  Praktično obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić ; autori Gordana Stanković, Mirko Živković…et al./. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-037-2

  Dvadeset godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Živković/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - X, 320 str. ; 24 cm

  Evolucija ideja o rešavanju sukoba zakona / Mirko Živković. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 84 str. ; 20 cm
     ISBN 86-7148-049-7

  Serbia and Montenegro / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – The Hague : Kluwer Law International, 2006. – 262 str. ; 24 cm. – (International Encyclopedia of Laws)

  Savetovanje i davanje saveta ; Primeri nepoštovanja kodeksa advokatske etike / Mirko Živković
     U: Praktično obrazovanje pravnika. – Niš : Pravni fakultet, Klinika za građansko pravo, 2003

  Praktikum za rad na Klinici za zaštitu prava žena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrušić/. – Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. – 213 str. ; 26 cm

  Tumačenje članova 2, 4. 1 7. priloga „G“ sporazuma o pitanjima sukcesije u praksi naših sudova i drugih organa / Mirko Živković
     U: Liber amicorum Dobrosav Mitrović/urednici G.Knežević, V. Rakić-Vodinelić. – Beograd : str.744, 2007, ISBN 978-86-7549-724-4 

  Serbia/ Maja Stanivuković, Mirko Živković
     U: International Encyclopedia of Laws. – The Hague : Kluwer Law International, 2009. - pp-1-262. ISBN 9888002171

  International Encyclopaedia of Laws, Private International Law of Montenegro/ M. živković, M. Stanivuković, M. Kostić-Mandić. Kluwer Law International, The Hague-London-New York, November 2011, pp.1-234, ISBN: 9789041115553

  Odrednice u enciklopediji / Mirko Živković
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

   

  Lica bez državljanstva u međunarodnom pravu / Mirko Živković
     U:  Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 70-91.
     ISBN 978-86-7148-137-3

  Private Law Reform in South East Europe : liber amicorum Christa Jessel-Holst, 2010, Pravi fakultet Beograd, 978-86-7630-255-0, Some selected Serbian private law cases, од стр. 467, до стр. 477, Мирко Живковић;

  Personal Name in Internal Law and Private International Law, 2016, Правни факултет у Нишу, 978-86-7148-228-8, уређивање, од стр. 1, до стр. 161, Мирко Живковић;

 • Knjige i udžbenici:

  Francuski za studente prava = Le francais pour les etudiants en droit / Mirko Živković. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1993. - 249 str. ; 24 cm

  Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. - Beograd : Službeni list, 2004. - 513 str. ; 24 cm
     ISBN 86-355-0625-1

  Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 2. izd. - Beograd : Službeniglasnik, 2006. - 483 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7549-555-2

  Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 3. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 513 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7549-940-4

  Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković, Mirko Živković. – 4. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2010. - 515 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-549-0422-9

  Međunarodno privatno pravo: opšti deo/Maja Stanivuković, Mirko Živković. - 5. izdanje-Beograd: Službeni glasnik, 2013. - 528 str; 24 cm ISBN 978-86-519-0422-9

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Primena kolizione norme međunarodnog privatnog prava na pravo države sa nejedinstvenim pravnim područjem / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1982. – Br. 22 (1982), Str. 473-489
     ISSN 0350-8501

  Novi zakon o međunarodnom privatnom pravu i međunarodnom građanskom postupku Republike Turske od 1982. godine / Mirko Živković
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121 (1983), str. 17-34
     ISSN 0039-2138

  Zakon o međunarodnom privatnom pravu i međunarodnom građanskom postupku Republike Turske / preveo sa francuskog Mirko Živković
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121(1983), str. 35-47
     ISSN 0039-2138

  Rešavanje sukoba zakona kod porodičnopravnih odnosa sa međunarodnim elementom prema pravu NR Bugarske / Mirko Živković
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 198 .- Br. 124-125 (198?), str. 15-27
     ISSN 0039-2138

  Uz kodeks o trgovačkoj pomorskoj plovidbi NR Bugarske (merodavno pravo) / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1984. – Br. 24 (1984), str. 171-176
     ISSN 0350-8501

  T. Varady, Međunarodno privatno pravo (Droit international prive) : /prikaz knjige/ / Mirko Živković
  U: Revue critique de droit international prive. – Paris : Dalloz, 1986. – No 1 (1986), str. 262-270

  Administrativna mera proterivanja stranaca po međunarodnom i jugoslovenskom pravu / Zoran Radivojević, Mirko Živković
     U: Obeležja. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 5 (1990), str. 15-27
     ISSN 0350-9400

  Brakorazvodni sporovi jugoslovenskih i stranih državljana / Mirko Živković
     U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 368-373
     ISSN 0003-2565

  O nazivima “međunarodno pravo”, “međunarodno javno pravo” i “međunarodno privatno pravo” / Mirko Živković
  U: Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. – Beograd Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo, 1990. – Br. 1 (1990), str. 93-106

  Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje posle razvoda braka i princip jednakosti roditelja / Mirko Živković
     U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 327-333
     ISSN 0003-2565

  Pravo roditelja stranca na čuvanje i vaspitanje deteta nakon prestanka zajednice života roditelja / Mirko Živković
     U: Zakonitost. – Zagreb : Narodne novine, 1990. - Br. 2 (1990), str. 251-266
     ISSN 0027-8165

  Prilog pitanju pravne prirode međunarodnog privatnog prava i njegovog mesta u sistemu prava / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 239-252
     ISSN 0350-8501

  Međunarodno privatno pravo - neprijatna nepoznanica naših sudova? / Mirko Živković
     U: Pravni život. - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 1992. - Br. 7-8 (1992), str. 1083-1107
     ISSN 0350-0500

  Primena povoljnijeg prava za dete u međunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković
     U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. – Novi Sad : Advokatska komora APV, 1993. - God. 65, br. 4-5 (1993), str. 16-22
     ISSN 0017-0933

  Razvod braka sa međunarodnim elementom / Mirko Živković
     U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 6 (1993), str. 28-30
     ISSN 0354-3226

  Odredbe međunarodnog privatnog prava u Srpskom građanskom zakoniku / Mirko Živković
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1995. - Br. 3 (1995), str. 397-407
     ISSN 0004-1270

  Zaključenje diplomatsko-konzularnog braka prema jugoslovenskom pravu / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1995. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 86-99
     ISSN 0350-8501

  Nasledna prava stranaca i član 7 Zakona o nasleđivanju RS / Mirko Živković
     U: Novine u Zakonu o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine. - Kragujevac : /s.n./, 1998. - Str. 37-45

  Ustav SR Jugoslavije (1992) i međunarodno privatno pravo / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1998. – Br. 36-37 (1996-1997), str. 112-122
     ISSN 0350-8501

  Izvršni imunitet strane države i član 13 Zakona o izvršnom postupku / Mirko Živković
     U: Dvadeset godina Zakona o izvršnom postupku : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav Đurđić, Gordana Stanković, Nevena Petrušić/. - Niš : Pravni fakultet, Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, 1999. - Str. 49-61

  Međunarodno privatno pravo Rusije / Mirko Živković
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1999 . - Br. 1-2 (1999), str. 93-99
     ISSN 0039-2138

  Validity of the Hague Conventions in the Field of Private International Law in the Legal System of FR Yugoslavia after the Dissolution of the SFR Jugoslavia / Mirko Živković
     U: Facta universitatis. - Niš : Univerzitet, 2001. - Vol. 1, No. 5 (2001), str. 633-644
     ISSN 0354-2009

  Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Živković
     U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 2004. – Br. 7-8 (2004)
     ISSN 0354-3226

  O potrebi pristupanja naše zemlje pojedinim Haškim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 101-116.
     ISSN 0350-8501

  Pravna priroda Evropskog ustava / Mirko Živković
     U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004)
     ISSN 1451-3188

  Regulativa (EU) o stvaranju evropskog izvršnog naslova za nesporna potraživanja / Mirko Živković
     U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004)
     ISSN 1451-3188

  Merodavno pravo za razvod braka supružnika domaćeg i stanog državljanina : osvrt na tumačenje naših sudova člana 35. stav 2 Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja / Mirko Živković
     U: Izbor sudske prakse. – Beograd : Glosarijum, 2005. - Br. 1 (2005)
     ISSN 0354-3226

  Izvršenje stranih odluka (stranih izvršnih isprava) u pravu Srbije / Mirko Živković
     U: Evropski pravnik. – Novi Sad : SCI, 2007. – Br. 1 (2007), str. 103-110.
     ISSN 1452-3620

   O primeni haškog Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 79-94.
     ISSN 0350-8501

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Norme međunarodnog privatnog prava u Građanskom zakonu / Mirko Živković
     U: Građanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 127-131
     ISBN 86-7148-034-8

  Uporedni pogled na evropsko međunarodno privatno pravo i međunarodno privatno pravo Srbije i Crne Gore / Mirko Živković
     U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 683-684
     ISBN 86-7148-058-5

  Merodavno pravo za vanugovorne obaveze proistekle iz povrede privatnog života ili prava ličnosti : član 6. predloga regulative (EU) o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze - Rim II / Mirko Živković
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 140-154.
     ISBN 86-7148-054-2

  Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Živković
     U: Građanska kodifikacija. Sv. 4. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Str. 85-102
     ISBN 86-7148-049-6

   

  Institucionalne novine u Ustavu za Evropu / Zoran Radivojević, Mirko Živković
     U: Evropsko zakonodavstvo. – Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2005. – Br. 11 (2005), str. 60-64.

  Lično ime u međunarodnom privatnom pravu i rešenja u nacrtu novog ZMPP Republike Srbije (I deo) / Mirko Živković
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 85-104.
     ISBN 978-86-7148-187-8

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Važenje Haških konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava u pravnom sistemu SR Jugoslavije nakon prestanka SFR Jugoslavije / Mirko Živković
     U: Jugoslovenska kriza : pouke za međunarodno pravo : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nišu / /urednici i recenzenti Milan Petrović, Zoran Radivojević/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 253-262
     ISBN 86-7148-028-3

  Ekološke štete u međunarodnom privatnom pravu EU / Mirko Živković, Sanja Marjanović
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 385-404.
     ISBN 978-86-7148-146-5

  Opšte ustanove međunarodnog privatnog prava i Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja : pogled dvadeset godina kasnije i de lege ferenda / Mirko Živković
     U: Dvadeset godina zakona o međunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Živković/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 17-32
     ISBN 86-748-045-3

  Rad na novom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije / Mirko Živković
     U: Zbornik radova sa sedme Konferencije za Međunarodno privatno pravo - proširenje "evropskog pravosudnog prostora" na države članice CEFTA. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2010. - Str. 175-196.
     ISBN 978-86-7774-062-7

  Zloupotreba prava i izigravanje zakona u međunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković, Gašo Knežević
     U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović). - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 195-202

  Merodavno pravo za vanugovorne obaveze proistekle iz povrede prava ličnosti ili privatnog života - član 6. Predloga regulative o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze : Rim II / Mirko Živković
     U: Evropski sudski prostor : zbornik radova. - Maribor : /s.n./, 2004. - Br. 9-10 (2004)

  International Adoption in Serbian Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović
     U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 173-198.
     ISSN 0035-3256

  Questionnaire on the Law of Adoption. Part 1, Private International Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović...[et al.]
     U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2011. - 1(2011), str. 199-198-284.
     ISSN 0035-3256

  Maintennce Obligations in Serbian Familz Law and Private International Law / Mirko Živković, Sanja Marjanović
     U: Revue hellenique de droit international. - Athens : Sakkoulas Publ., 2014. - 2(2014), str. 961-988.
     ISSN 0035-3256

Poslednji put izmenjeno utorak, 22 avgust 2017 13:56