Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.12.2013.

Suzana Medar

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.05.1963
 • Mesto rođenja: Murska Sobota
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1986
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Teorijska shvatanja o tumačenju prava u Srbiji XIX veka : magistarska teza / Suzana Medar. – Beograd : /autor/, 1998. – 180 lst. ; 30 cm

     Teodor Taranovski kao teoretičar prava i pravni filozof : doktorska disertacija / Suzana Medar. – Niš : /autor/, 2007. - 285 listova ; 30 cm

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

     Primarne i sekundarne norme u teoriji prava Herberta Harta / Suzana Medar
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1989. – Br. 29 (1989), str. 283-290
     ISSN 0350-8501

     Srpski građanski zakonik i problem "povratne sile" / Suzana Medar
     U: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, 1995. - Str. 60-66

     Pravna država u svetlu učenja o odnosu države i prava / Suzana Medar
     U: Pravni život. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1997. - Br. 12. tom 4 (1997), str. 1039-1055
     ISSN 0350-0500

     Tumačenje u delu Gligorija Geršića - zasnivanje celovite teorije tumačenja prava u Srba / Suzana Medar
     U: Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u prošlosti i danas. – Beograd : /s.n./, 1997. - Str. 131-147

     Pravna država u delu Milivoja Markovića : između legaliteta i legitimiteta / Suzana Medar
     U: Život i delo prof. dr Milivoja Markovića : (1908-1986) : opšti seminar građanskog prava "Srpska civilistika", niški civilisti / (urednik Gordana Stanković). - Niš : Pravni fakultet, Katedra za građanskopravne nauke, 1998. - Str. 174-184

     Struktura pravne norme po Hansu Kelzenu : jedan "drugačiji" pogled / Suzana Medar
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1999. – Br. 38-39 (1998-1999), str. 182-193
     ISSN 0350-8501

     Reflections on Values in Law / Suzana Medar
     U: Facta universitatis. - Niš : Univerzitet, 2002. - Vol. 1, No 6 (2002), str. 729-736
     ISSN 0354-2009

     Tradicionalno i savremeno shvatanje tumačenja prava : opšti pogled na dve oprečne metodološke orijentacije / Suzana Medar
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 283-297
     ISSN 0350-85011

     Noeme i dileme o pravnom pozitivizmu / Suzana Medar
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 151-166.
     ISSN 0350-8501

     Refleksije o vrednostima u pravu / Suzana Medar
      U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 381-388.
     ISBN 86-7148-054-2

     Neka razmišljanja o pravnom pozitivizmu / Suzana Medar
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 6, br. 14 (2007), str. 467-478.
     ISSN 0350-0500

     Primarne i sekundarne norme kod Norberta Bobija / Suzana Medar
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 54 (2009), str. 93-108.
     ISSN 0350-8501

     Odrednice u enciklopediji / Suzana Medar
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

     Pravičnost suđenja u upravnom sporu - isagoga u predlog za izmenu Zakona o upravnom sporu / Suzana Medar
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 391-398.   
     ISBN 978-86-7148-148-9

     Pravičnost suđenj u upravnom sporu / Suzana Medar, Jovana Parlić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 199-207.
     ISSN 0350-8501

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Naučni skup Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika održan 23 i 24. septembra 1994. na pravnom fakultetu u nišu, referat pod naslovom Srpski građanski zakonik i problem povratne sile.

  Ssija seminara "Srpska civilistika", Život i delo profesora Milivoja Markovića 16. maj 1995. na Pravnom fakultetu u Nišu , rad "Pravna država u delu Milivoja Markovića-između legaliteta i legitimiteta".

  Naučni skup Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u prošlosti i danas od 15.-18. 1996. , Bečići ,referat "Tumačenje prava u delu Gligorija Geršića- zasnivanje celovite teorije tumačenja prava u Srba"

  Kopaonička škola prirodnog prava 13-17 decembar 1997. Kopaonik, rad "Pravna država u svetlu učenja o odnosu države i prava"

  Kopaonička škola prirodnog prava 13-17 decembar 2007. Kopaonik, rad "Neka razmišljanja o pravnom pozitivizmu" 

Poslednji put izmenjeno utorak, 24 decembar 2013 13:21