Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Anđelija Tasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.04.1984.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Niš
 • Godina diplomiranja: 2003
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Izvršenje odluka iz odnosa roditelja i dece/ Anđelija Tasić.-Niš: Pravni fakultet, 2022, 150 strana.

  ISBN 978-86-7148-287-5

  Antidiskriminaciono pravo: propisi, praksa i stvarnost / autori Nevena Petrušić, Goran Obradović, Nebojša Raičević, Dušica Miladinović Stefanović, Anđelija Tasić ; urednica Nevena Petrušić. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - 249 str. ; 30 cm.   ISBN 978-86-7148-231-8    (A. Tasić je autorka odeljaka 1, 2 i 3 Petog dela i pododeljaka 1.1, 1.2. i 1.3. Šestog dela)

  ISBN 978-86-7148-231-8

  Ostvarivanje i zaštita prava na izdržavanje deteta / Anđelija Tasić
     U: Mobilna pravna klinika - pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - str. 123-138.
     ISBN 978-86-7148-237-0

   

  Sistem besplatne pravne pomoći u Sloveniji / Anđelija Adamović
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 281-296.
     ISBN 978-86-7148-087-1

  Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka - praksa Opštinskog suda u Nišu u 2007. godini / Anđelija Adamović
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 213-224.
     ISBN 978-86-7148-103-8

   Lišenje poslovne sposobnosti - Srbija u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava / Anđelija Adamović
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 225-240.
     ISBN 978-86-7148-121-2

    Postupak za lišenje roditeljskog prava u praksi Osnovnog suda u Nišu / Anđelija Adamović
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 517-538.   
     ISBN 978-86-7148-148-9

  Prethodno ispitivanje optužbe (blagovremeno o blagovremenosti) / Anđelija Tasić
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 503-516.
     ISBN 978-86-7148-187-8

  Sudska zaštita od diskriminacije grupe lica / Anđelija Tasić
     U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 277-290.
     ISBN 978-86-6083-031-4

  Dometi deklarativne zaštite ili da li je dopuštena tužba za negativno utvrđenje povrede prava ličnosti? / Anđelija Tasić
     U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 165-176.
     ISBN 978-86-6083-042-7

 • Knjige i udžbenici:

  Praktikum za građansko parnično procesno pravo/Nevena Petrušić, Anđelija Tasić. - Niš: Pravi fakultet Univerziteta, 2018 (Niš: Medivest), 241 str. ISBN 978-86-7148-253-0

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Posledice nezakonitog otkaza u slučaju diskriminatorskog postupanja poslodavca / Anđelija Tasić, Goran Obradović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 89 (2020), str. 119-138.
     ISSN 0350-8501

  Pravo deteta na održavanje kontakata sa članovima porodice i bliskim licima sa posebnim osvrtom na zakonodavstvo Republike Srbije / Anđelija Tasić
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2020. – Godina XVII, Br. 63 (2020). - str. 467-482.
     ISSN 18840-0272

  Pravo na pristup sudu - rodna perspektiva / Anđelija Tasić
     U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2020. - God. XLIV, Br. 2 (2020). - str. 621-635.
     ISSN 0353-7919

  Lično svojstvo kao element diskriminacije / Anđelija Tasić
     U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Novi Sad : Paragraf Lex, 2019. - 35 (2019). - str. 79-90.
     ISSN 2335-0504

  Parnični troškovi u postupcima povodom porodičnih odnosa / Anđelija Tasić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 10, tom 2 (2018), str. 45-56.
     ISSN 0350-0500

  Uloga strateških parnica u zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava / Anđelija Tasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 80 (2018), str. 347-362.
     ISSN 0350-8501

  Teret dokazivanja u antidiskriminacionim parnicama na primeru odluke Vrhovnog kasacionog suda / Anđelija Tasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 78 (2018), str. 323-334.
     ISSN 0350-8501

   

   

  Osvrt na odluku Ustavnog suda Slovenije U -I-146/07-34 / Anđelija Adamović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović / – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 219-234.
     ISSN 0350-8501

  Tendencije u razvoju revizije u srpskom građanskom procesnom pravu / Anđelija Adamović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. – Br. 56 (2010), str. 252-272.
     ISSN 0350-8501

  Alternative dispute resolution in light of the Civile procedure act at the local level / Anđelija Adamović
     U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 2 (2012), str. 157-169.
     ISSN 1450-5517

  Revizija protiv presude - kritički osvrt na nova zakonska rešenja / Anđelija Adamović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 375-386.
     ISSN 0350-8501

  Instrumenti za ujednačavanje sudske prakse / Anđelija Tasić
     U: Pravni život : tematski broj. Pravo i dostojanstvo. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013 – Br. 12, tom 4 (2013), str.93-106.
     ISSN 0350-0500

  Tragovi actio communi dividuno u srpskom postupku za razvrgnuće suvlasničke zajednice / Nevena Petrušić, Anđelija Tasić
     U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 131-152.
     ISBN 978-86-7148-176-2

  Naknada nematerijalne štete u antidiskriminacionim parnicama - komentar sudske odluke / Anđelija Tasić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 66 (2014), str. 295-308.
     ISSN 0350-8501

  Procesni položaj umešača u antidiskriminacionim parnicama / Anđelija Tasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 425-442.
     ISSN 0350-8501

  Zabrana pozivanja na odgovornost u antidiskriminacionom pravu / Anđelija Tasić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 981-992.
     ISSN 0350-8501

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Postupanje suda u slučaju neurednih podnesaka - gde se završava podučavanje, a počinje kažnjavanje? / Anđelija Tasić
     U: ZBORNIK radova s VII. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća : Split, 23. i 24. rujna 2021. godine . - Split : Pravni fakultet, 2021. – str. 143-152.
     ISBN 978-953-8116-37-7

  Ostvarivanje načela javnosti u kontekstu digitalne transformacije civilnog pravosuđa / Nevena Petrušić, Anđelija Tasić
     U: Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća : Split, 1. i 2. listopada 2020. godine . - Split : Pravni fakultet, 2020. – str. 95-110.
     ISBN 978-953-8116-31-5

  Izvršenje odluka o izdržavanju dece - srpsko zakonodavstvo i praksa / Anđelija Tasić
     U: Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" : Split, 17. i 18. listopada 2019. godine / [urednici Dinka Šago ... et al.]. - Split : Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2019. - str. 161-178.
     ISBN 978-953-8116-31-5

  Comparator as the Element of Discrimination - is the Theoretical Concept Recognized in Serbian Case Law? / Anđelija Tasić
     U: Општествените промени во глобалниот свет : зборник на трудови / Шеста меѓународна научна конференција = Social change in the global world : proceedings / Sixth international scientific conference = Социальные изменения в глобальном мире : сборник материалов / Шестой международная научная конференция. - Штип : Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Правен факултет ; Shtip : Goce Delcev University, Faculty of law, 2019. – str. 77-82.
     ISBN 978-608-244-647-9

  The repercussions of the non-suspensory effect of the appeal from the perspective of Sebian courts / Anđelija Tasić
     U: Општествените промени во глобалниот свет. [1-2] / Петта меѓународна научна конференција, 6-7 септември, 2018, Штип = Fifth international scientific conference = Пятый международная научная конференция. - Штип ; Shtip : Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет : Goce Delcev University, Faculty of law, 2018. - str. 21-29.
     ISBN 978-608-244-548-9

  Medijabilitet ekoloških sporova / Anđelija Adamović
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 427-443.
     ISBN 978-86-7148-146-5

  Postupak u parnicama za objavljivanje ispravke neistinite, nepotpune ili netačno prenete informacije / Anđelija Adamović
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 497-515.
     ISSN 0350-8501

  Tragovi actio communi dividuno u srpskom postupku za razvrgnuće suvlasničke zajednice / Nevena Petrušić, Anđelija Adamović
     U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 49.

  Procesni položaj umešača u antidiskriminacionim parnicama / Anđelija Tasić
     U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 65.

  Zabrana pozivanja na odgovornost u antidiskriminacionom pravu / Anđelija Tasić
     U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 162 ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-200-4

  Upotreba dokaza pribavljenih na nezakonit način u parničnom postupku - evropska perspektiva / Anđelija Tasić
     U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 144-145.
     ISBN 978-86-7148-217-2

Poslednji put izmenjeno subota, 05 mart 2022 23:19