Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.01.2014.

Dragan Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.08.1955
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1978
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

     Narodna skupština u Srbiji 1858-1868. godine : prilog izučavanju borbe za skupšinski sistem kao izraz narodnog suvereniteta : magistarski rad / Dragan K. Nikolić. - Beograd : /autor/, 1983. - 130 lst. ; 30 cm

     Krivični zakonik Kneževine Srbije iz 1860. godine : doktorska disertacija / Dragan K. Nikolić. - Beograd : /autor/, 1989. - VII, 242 lst. ; 30 cm

     Krivični zakonik Kneževine Srbije / Dragan Nikolić. - Niš : Gradina, 1991. - 299 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Giordano Bruno)
     ISBN 86-7129-111-1

     Borba za Skupštinu : u Srbiji 1858-1868. godine / Dragan Nikolić. - Niš : Gradina, 1992. - 111 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Relacije)
     ISBN 86-7129-117-0

     Filosofija prava Jovana Filipovića iz 1839. godine / priredili i sačinili predgovor Miroljub Simić i Dragan Nikolić. - Niš : Prosveta, /1994/. - 145 str. ; 20 cm
     ISBN 86-7455-167-X

     Fragmenti pravne istorije / Dragan Nikolić. - /1. izd./. - Niš : Gradina, 1995. - 254 str. : geogr. karte ; 24 cm. - (Biblioteka Nauka)
     ISBN 86-7129-161-8

     Fragmenti pravne istorije / Dragan Nikolić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1997. - 321, II, LXV str. ; 24 cm
     ISBN 86-7148-005-4

     Istorija srpskog pravosuđa / D. Nikolić, S. Šarkić, D. Popović. – Beograd : Ministarstvo pravde Republike srbije, 1997. – 112 str.

     Srednjovekovna Evropa / H.V.K. Dejvis ; priredili D. Nikolić, M. Maksimović ; /prevod grupe studenata Pravnog fakulteta u Nišu/. - Niš : SKC : Zograf, 1999. - 183 str. ; 19 cm
     ISBN 86-7757-060-8

     Drevnorusko slovensko pravo / Dragan Nikolić ; predgovor Sima Avramović. - 2. izd. - Beograd : Službeni list SRJ, 2000. - 248 str. ; 20 cm
     ISBN 86-355-0481-X

     Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka : praktikum / priredili Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević. - Niš : Bona Fides, 2002. - 252 str. ; 23 cm
     ISBN 86-7434-022-9

     Vukova dela kao izvor za istoriju obnavljanja srpske države / Dragan Nikolić. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - 74 str. ; 19 cm
     ISBN 86-7148-040-2

     Uporedna pravna istorija / Dragan Nikolić. – Niš : Sven, 2005. – XIV, 344 str. ; 24 cm
     ISBN 86-7746-045-4

     Opšta istorija prava / Dragan Nikolić. – Niš : Sven, 2007. – 570 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-108-9

     Historia jurtidike krahasimtare : botimi i pare / Dragan Nikoliq. - Beograd : Perollo, 2010. - 336 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-83253-27-2

     Istorija prava : stari i srednji vek / Dragan Nikolić. - 2. izd. - Niš : SVEN, 2010. - 402 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7746-242-0

     /pedeset/
     50 godina Pravnog fakulteta u Nišu //urednici Slobodanka Konstantinović-Vilić, Dragan Nikolić/. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 95 str. : ilustr. ; 27 cm
     ISBN 978-86-7148-114-4

     Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 2. izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010. - 147 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-117-5

     [hiljadu sedamsto]
     1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova / [uredili Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević, Miljana Todorović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - 996 str. ; 24 cm.
     ISBN 978-86-7148-176-2

     Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka / priredili Dragan Nikolić i Aleksandar Đorđević. - 4. dopunjeno izd. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2013. - 184 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-7148-170-0

  Odrednice u enciklopediji / Dragan Nikolić
     U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm
     ISBN 978-86-6187-014-9

     Kanonsko pravo (imovinsko i porodično) / Dragan Nikolić
     U: Leksikon građanskog prava. - Beograd : Nomos, 1996. - Str. 264-267

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

     Prvi pokušaji izrade Građanskog zakonika u Srbiji 1829-1835. godine / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1981. – Br. 21 (1981), str. 397-413
     ISSN 0350-8501

     Vuk Karadžić kao izvor za državnopravnu istoriju. Deo 1, (Predustanički i ustanički period) / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1981. – Br. 23 (1983), str. 331-34
     ISSN 0350-8501

  Vuk Karadžić kao izvor za državnopravnu istoriju. Deo 2, (Period faktičke samouprave Srbije) / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1984. – Br. 24 (1984), str. 85-95
     ISSN 0350-8501

        Zakon o Narodnoj skupštini Kneževine Srbije od 1861. godine i njegova primena u praksi / Dragan K. Nikolić
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 1984. - God. 70, knj. 40 (3. kolo), br. 4 (1984), str. 575-586
     ISSN 0004-1270

     Sadašnjost i budućnost pravnoistorijske nauke / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1985. – Br. 25 (1985), str. 229-242
     ISSN 0350-8501

     Dukatovački članci - značajan izvor za državnopravnu i političku istoriju Srbije XIX veka / Dragan K. Nikolić
     U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1986. - God. 34, br. 6 (1986), str. 690-708
     ISSN 0003-2563

     Ozakonjenje Narodne skupštine u Srbiji krajem pedesetih godina XIX veka / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1986. – Br. 26 (1986), str. 185-199
     ISSN 0350-8501

     Nikola Krstić - prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju / Dragan K. Nikolić
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1987. - God. 73, knj. 43 (3. kolo), br. 1 (1987), str. 81-88
     ISSN 0004-1270

     Vuk Stefanović Karadžić - savremenik, hroničar i kritičar državnopravnog izgrađivanja obnovljene Srbije / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1987. – Br. 27 (1987), str. 9-25
     ISSN 0350-8501

     Izvori i priroda krivičnog prava Kneževine Srbije u vreme pripreme krivičnog zakonika / Dragan Nikolić
     U: Arhiv za pravne i društvene nauke. – Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije, 1988. - Br. 4 (1988), str. 645-660
     ISSN 0004-1270

     Način i okolnosti donošenja srpskih ustava / Dragan Nikolić
     U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. – Beograd : Pravni fakultet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 397-398
     ISSN 0003-2563

     Francuski krivični zakonik iz 1791. godine / Dragan K. Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 1991. – Br. 31 (1991), str. 111-121
     ISSN 0350-8501

     Zakonodavstvo protiv hajdučije u Kneževini Srbiji / Dragan Nikolić
     U: Glasnik prava. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1995. - Br. 4 (1995), str. 75-80

     Slovenski svet na razmeđi plemenskih saveza i ranih država / Dragan Nikolić   U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 69-90.

     ISSN 1451-6373

     Istoričeskij opit dialoga pravovih kultur : recepcija vizantijskogo prava v Bolgarii i Serbii IX-XIV vv. / Dragan Nikolič, Aleksandar Džordževič
     U: Slavistika. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008. - Knj. 12 (2008), str.
     ISSN 1450-5061

  Globalni aspekti pravno-istorijskih sagledavanja odnosa države i crkve / Dragan Nikolić
     U: Pravoslavna teologija i kultura / urednik Dragiša Bojović. - Niš : Centar za crkvene studije, 2009. - Str. 169-175.
     ISBN 978-86-84105-28-0

        Makedonska, epirotesalska i peloponeska grupa Slovena – primer neprerastanja plemenskog saveza u ranu državu / Dragan Nikolić
     U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 3 (2009), str.1057-1064.
     ISSN 0353-7919

     Nad istorijskim spisima, „Srpskim rječnikom“ i „Danicama“ Vuka Stefanovića Karadžića : pravnoistorijski esej / Dragan Nikolić
     U: Teme. – Niš : Univerzitet, 2009. – Br. 3 (2009), str. 1065-1072.
     ISSN 0353-7919

     Način i okolnosti donošenja srpskih ustava / Dragan Nikolić
     U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 17-22.
     ISSN 1451-6373

        Ropstvo i robovi - tamnija strana ljudske civilizacije / Dragan Nikolić
     U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 23-30.
     ISBN 978-86-7148-137-3

  Krivičnopravna zaštita ljudi i imovine u ugovoru Rusije i Vizantije iz 911. god. / Dragan Nikolić
     U: Teme: časopis za društvene nauke. - Niš : Univerzitet, 2012. - God. 36, br. 2 (2012), str. 787-796.
     ISSN 0353-7919

     Zakon sudnji ljudem - najstariji slovenski pravni spomenik / Dragana Nikolić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str.29-38.
     ISSN 0350-8501

  Recepcija vizantijskog prava u najstarijem slovenskom pravnom zborniku Zakon sudnji ljudem.../ Dragan Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 147-160.
     ISSN 0350-8501

  Zakon sudnji ljudem - najstariji slovenski pravni spomenik / Dragana Nikolić
      U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str.29-38.   ISSN 0350-8501

     Recepcija vizantijskog prava u najstarijem slovenskom pravnom zborniku Zakon sudnji ljudem.../ Dragan Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 147-160.
     ISSN 0350-8501

     Isprave (gramote) kao izvori drevnoruskog privatnog prava / Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević
     U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 63-70.
     ISBN 978-86-7148-187-8

  Modifikacije vizantijskog prava u slovenskom pravnom zborniku Zakon sudnji ljudem / Dragan Nikolić
     U: Anali Pravnog fakulteta. - Beograd : Pravni fakultet, 2014. - God. 62, br. 2 (2014), str. 31-48.
     ISSN 0003-2565

 • Radovi u ostalim časopisima:

  D.Janković, M.Mirković:"Državno pravna istorija Jugoslavije" : prikaz / Dragan Nikolić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1984. - Br. 3/4 (1984), str. 158-165
     ISSN 0351-1685

     Prilog razmišljanju o ekonomskoj osnovi društva i njegovoj pravno nadgradnji-povodom jednog pravnoistorijskog istraživanja / Dragan Nikolić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1984. - Br. 2 (1984), str. 55-59
     ISSN 0351-1685

     Istoričar i sociologija / B.N.Mironova ; prevod odabranih delova Dragan Nikolić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1985
     ISSN 0351-1685

     Oktobar i inteligencija / S.A.Fedjukin ; prevod i napomena Dragan Nikolić
     U: Marksistička misao. - Beograd : Centralni komitet SK Srbije, 1986. - Br. 4 (1986), str. 265-280
     ISSN 0350-2244

     Reforme u Rusiji šesdesetih godina XIX veka / P.I.Kabanova ; prevod, napomene i uvod Dragan Nikolić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet u Nišu, 1987. - Br. 2(1987), str. 95-106
     ISSN 0351-1685

        Niška dekleracija-zvanični epilog jugoslovenske ideje i prolog prvodecembarskog ujedinjenja / Dragan Nikolić
     U: Marksističke teme. - Niš : Univerzitet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 43-51
     ISSN 0351-1685

     Vuk Karadžić kao hroničar obnavljanja srpske države / Dragan Nikolić
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 135-139.
     ISBN 86-7148-054-2

     Vuk Karadžić kao hroničar obnavljanja srpske države / Dragan Nikolić
     U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 297-304.
     ISBN 86-7148-056-9

     Vuk Karadžić kao hroničar obnavljanja srpske države od 1804. godine / Dragan Nikolić
     U: U duhu tradicije : zbornik radova. – Niš : Ogranak Vukove zadužbine, 2005. – Str. 101-107
     ISBN 86-902961-4-X

     Jovan Sterija Popović : 1806-1856 / Dragan Nikolić
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj – Jovan Sterija Popović. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 48 (2006), str. 1-12
     ISSN 0350-8501

     Slovenskiot svet na granicata među plemenskite sojuzi i ranite državi / Dragan Nikolić
     U: Godišnik na Pravniot fakultet „Justinian prvi“ : vo čest na Todorka Orovčanec . – Skopje : Praven fakultet „Justinijan prvi“, 2006. – Tom 42 (2006), str. 293-323.
     ISSN 0583-5062

     Slovenski svet na razmeđi plemenskih saveza i ranih država / Dragan Nikolić
     U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 211-237.
     ISBN 86-7148-063-1

     Svojina i njena zaštita u najstarijem slovenskom pravu / Dragan Nikolić
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 103-118.   
  ISBN 978-86-7148-148-9

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ustav od 1869 godine : "Namesnički ustav" / Dragan Nikolić
     U: Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije : 1853-1903. - Beograd : SANU : Naučna knjiga, 1988. - Str. 81-89
     ISBN 86-23-05053-3

     Način i okolnosti donošenja srpskih ustava / Dragan Nikolić
     U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 93-97
     ISBN 86-23-05080-0

     Rad na Građanskom zakoniku u Srbiji 1829-1835. godine / Dragan K. Nikolić
     U: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika : (1844/1994) / urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, 1995. - Str. 23-30

     Droit civil romano-byzantin en Serbie Medievale / Dragan Nikolić
     U: Zbornik vo čest na Ivo Puhana. - Skopje : Pravni fakultet, 1996. - Str. 25-29

     Rad na GZ u Srbiji 1829-1835 / Dragan Nikolić
     U: Sto pedeset godina od donošenja SGZ : zbornik. - Beograd : SANU, 1996. - Str. 85-92

     Sudije i sudstvo u Srbiji druge polovine XIX veka / Dragan Nikolić
     U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata država : zbornik. - Skopje, 1997. - Str. 275-281

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 02 mart 2015 10:33