Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.01.2014.

Dušica Miladinović-Stefanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.09.1975
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1999
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Pomilovanje u krivičnom zakonodavstvu Srbije : magistarska teza / Dušica Miladinović. – Novi Sad : /autor/, 2006. – 187 listova ; 30 cm

  Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić, Dušica Miladinović. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 188 str. ; 24 cm, ISBN 978-86-7148-077-2

  Redovno odmeravanje kazne u krivičnom pravu : doktorska disertacija / Dušica Miladinović Stefanović. - Niš [tj.] Beograd : [D. Miladinović Stefanović], 2012. - VI, 641, XXVI lst. ; 30 cm (М 70)

  Antidiskriminaciono pravo: propisi, praksa i stvarnost / autori Nevena Petrušić, Goran Obradović, Nebojša Raičević, Dušica Miladinović Stefanović, Anđelija Tasić ; urednica Nevena Petrušić. - Niš : Pravni fakultet, 2017. - 249 str. ; 30 cm. ISBN 978-86-7148-231-8 (М 42)

   

 • Knjige i udžbenici:

  Prekršajno pravo / Dragan Jovašević, Dušica Miladinović-Stefanović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2018. - str. 252 ; 24 cm. ISBN 978-86-7148-243-1

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Основ и сврха института помиловања, Правни живот, бр. 9/2006, стр. 989-1001.

  Осврт на концепт помиловања у кривичном законодавству Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр, 47/2006, стр. 133-148, ISSN 0350-8501

  Институт помиловања у светлу ресторативне правде, Темида, бр. 1/2007, стр. 37-46, DOI: 10.2298/tem0701037M, ISSN 1450-6637

  http://www.vds.org.rs/File/Tem0701.pdf

  An overview of the concept of pardon in the serbian criminal legislation, Facta universitatis. Series Law and Politics, vol. 5, no 1/2007, стр. 47-61, UDC:343.293(497.11)(091), ISSN 1450-5517 http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2007/lap2007toc.html

  Поступак помиловања у кривичном законодавству Србије, Правни живот, том. 2, бр. 10/2007, стр. 173-188, ISSN 0350-0500

  Историјски развој установе помиловања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 52/2008, стр. 165-188, UDK:343.292(497.11)(091) ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Zbornik_LII_za_pregled.pdf

  О функцијама помиловања, Зборник Правног факултета, год. 30, бр. 38/2008, стр. 270-293, ISSN 0350-5626

  Извештавање о делинквенцији малолетника у дневном листу „Политика“ од 1929. до 1933. године (коаутори М. Костић. Д. Димовски), Пешчаник, бр. 7/2009, стр. 169-199, ISSN 1451-6373

  Sentencing legal etities as pepretrators of criminal offences: analysis of the normative framework of the Republic of Serbia, Facta universitatis. Series Law and Politics, vol. 11, no. 1/2013, стр. 23-28, UDC:343.22:347.191].343.241, ISSN 1450-5517 http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap201301/lap201301toc.html

  Акти милости владара као основ гашења казне, Пешчаник, год. 8, бр. 8/2010, стр. 175-194, ISSN 1451-6373

  Медијација у кривичном поступку према малолетницима (коаутор С. Кнежевић), Теме, бр. 2/2011, стр. 459-473, UDC:343.137.5, ISSN 0353-7919 http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%202-2011-07.pdf

  Одмеравање казне правним лицима као учиниоцима кривичних дела, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, бр. 62/2012, стр. 401-416, UDK: 343.241:343.35/.37 UDK:347.19:343.241, ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Zbornik_LXII_2012_m.pdf

  Одмеравање казне за кривично дело учињено из мржње, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 64/2013, стр. 257-274,UDK:343.971:316.647.8]:343.242 ISSN 0350-8501 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/64-2013/Zbornik-64-2013.pdf

  Sentencing legal etities as pepretrators of criminal offences: analysis of the normative framework of the Republic of Serbia / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Facta Universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2013. - Vol. 11, No. 1 (2013), str. 23-28. ISSN 1450-5517

  Хемијска кастрација - прихватљиво средство за спречавање кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима / Душица Миладиновић Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2014. - Бр. 66 (2014), стр. 51-68.ИССН 0350-8501 (М 51)

  Кривичноправна заштита малолетника од сексуалног искоришћавања и злостављања - европски стандарди и право Републике Србије / Душица Миладиновић Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни акултет, 2014. - Бр. 68 (2014), стр. 567-584. ИССН 0350-8501 (М 51)

  Juvenile prison – remarks on the specific characteristics of regular sentencing / Dušica Stefanović Miladinović, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2015. – Br. 69 (2015), str. 113-132. ISSN 0350-8501 (М 51)

  Заштита мањинских група од говора мржње – преиспитивање капацитета кривичног законодавства Србије / Душица Миладиновић-Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2015. – Бр. 70 (2015), стр. 439-457.  ИССН 0350-8501 (М 51)

  Прилог расправи о криминализацији прогањања / Душица Миладиновић-Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2016. - Бр. 72 (2016), стр. 143-162. ИССН 0350-8501 (М 51)

  Истанбулска конвенција и кривичноправна заштита жена од насиља у Републици Србији / Душица Миладиновић Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2017. - Бр. 76 (2017), стр. 231-252.  ИССН 0350-8501 (М 51)

  Криминализација принудног закључења брака  / Душица Миладиновић Стефановић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2018. - Бр. 80 (2018), стр. 217-236.  ИССН 0350-8501 (М 51)

  „Matematizovanje’’ odmeravanja kazne: Efikasan metod za ujednačavanje sudske kaznene politike ili neuspeli eksperiment?, Dušica Miladinović-Stefanović, U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, ISSN 0350-8501, 2019. – Br. 85 (2019), str. 205-224. (M 24)

  Кривично дело принудног закључења брака у праву Србије: између правне традиције и нових правних изазова, Душица Миладиновић-Стефановић,  Зборник радова, Правни факултет у Новом Саду, год. 54, бр. 1, ИССН 0550- 2179, 2020, стр. 289-307. (М 24)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, зборник Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе, св. 1, Правни факултет, Центар за публикације, 2009, стр. 727-748, ISBN 978-86-7148-098-7

  Медијација у кривчним стварима, зборник Реформа кривичног правосуђа, Правни факултет, Центар за публикације, 2010, стр. 329-348, ISBN 978-86-7148-109-0

  Алтернативни начини реаговања на малолетничку делинквенцију (са посебним освртом на поравнање учиниоца са оштећеним), зборник Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, књ. 1, Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 437-454, ISBN 978-86-7148-148-9

  Трговина људима у кривичном законодавству Србије, зборник Трговина људима: правна заштита у међународним и националним оквирима, Правни факултет, Центар за публикације, 2011, стр. 170-182, ISBN 978-86-7148-137-3

  Посебне мере за спречавање дела против полне слободе према малолетницима, зборник Заштита људских права и мањинских слобода у европском правном простору , Књига III страна 377-392 УДК 343.62-053.2

  Кривичноправна заштита малолетника од сексуалног искоришћавања и злостављања - европски стандарди и право Републике Србије / Душица Миладиновић Стефановић, У: Међународна научна конференција "Усклађивање права Србије са правом Европске уније": зборник сажетака. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2014. - Стр. 82. (М 34)

  Посебна евиденција учинилаца кривичних дела против полне слободе према малолетницима / Душца Миладиновић-Стефановић, У: Усклађивање права Србије са правом ЕУ: тематски зборник радова / главни и одговорни уредник Мирослав Лазић. - Ниш : Правни факултет, 2014. - Стр. 447-462. ИСБН 978-86-7148-187-8 (М 44)

  Заштита мањинских група од говора мржње - преиспитивање капацитета кривичног законодавства Србије / Душица Миладиновић-Стефановић, У: Међународна научна конференција "Право у функцији заштите слабијег": зборник сажетака / [главни и одговорни уредници Милена Јовановић Заттила, Мирослав Лазић]. - Ниш : Правни факултет, Центар За публикације, 2015. - Стр. 73 ; 24 цм ИСБН 978-86-7148-200-4 (М 34)

  Кривично законодавство Србије и могућности заштите од прогањања / Душица Миладиновић Стефановић, У: Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније: зборник сажетака. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2016. - Стр. 84-85. ИСБН 978-86-7148-217-2  (М 34)

  Малолетнички затвор: напомене о специфичностима редовног одмеравања у праву Србије / Душица Миладиновић-Стефановић,  У: Пројекат "Усклађивање права Србије са правом ЕУ": зборник радова. Књ. 3 / [главни и одговорни уредник Мирослав Лазић ; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш : Правни факултет, 2016. - Стр. 163-180. ИСБН 978‐86‐7148‐216‐5 (М 44)

  Protection against Stalking in Serbian Criminal Law / Dušica Miladinović Stefanović, U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 309-324. ISBN 978-86-7148-229-5 (М 44)

  Истанбулска конвенција и кривичноправна заштита жена / Душица Миладиновић-Стефановић, У: Зборник сажетака / Међународна научна конференција Глобализација и право, Ниш, 21-22. април 2017. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2017. - Стр. 82-83. ИСБН 978-86-7148-233-2 (М 34)

  Олакшавајуће и отежавајуће околности: (критички приказ различитих схватања о појму, класификацијама и методама вредновања у теорији кривичног права) / Душица Миладиновић Стефановић У: Пројекат "Усклађивање права Србије са правом ЕУ": зборник радова. Књ. 4 / [главни и одговорни уредник Саша Кнежевић]. - Ниш : Правни факултет, 2017. - Стр. 143-160. ИСБН 978-86-7148-236-3 (М 44)

  Криминализација принудног закључења брака – искуства појединих европских земаља / Душица Миладиновић-Стефановић, У: Међународна научна конференција „Право пред изазовима савременог доба“ : зборник сажетака. –Ниш : Правни факултет, 2018. – стр. 44-45. ИСБН 978-86-7148-245-5  (М 34)

  Одмеравање казне и прописани казнени распони у Кривичном законику Србије / Душица Миладиновић-Стефановић, У: тематски зборник радова „Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет“, LI редовно саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу (уредник С. Бејатовић), Српско удружењe за кривичноправну теорију и праксу и INTERMEX, Златибор – Београд, 2014. године, ИСБН 978-86-6411-003-7, стр. 557-574.  (М 44)

  Кривичноправна заштита од дискриминације / Душица Миладиновић-Стефановић, У: тематски зборник радова „Мобилна правна клиника – пружање правне помоћи у условима теренског рада“ (уредници Н. Петрушић, М. Лазић, Г. Обрадовић), Правни факултет у Нишу, Центар за публилкације, Ниш, 2017. године, ИСБН 978-86-7148-237-0, стр. 99-122.  (М 44)

  Криминолошки аспекти принудног брака / Душица Миладиновић-Стефановић, У: тематски зборник радова „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, књ. 8 (уредник П. Димитријевић), Правни факултет, Центар за публикације, Ниш, 2018. године, ИСБН 978-86-7148-252-3, стр. 77-96.   (М 44)

  Odmeravanje kazne – analiza novih rešenja u krivičnom zakonodavstvu Srbije / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 18. septembar 2020. godine, Niš, Srbija / [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja] = The Legal and social context of responsibility : collection of papers from the International scientific conference held on september 18, 2020, Niš, Serbia / [conference organizer The Center for legal and social research ; urednici, editors-in chief Goran Obradović, Anđelija Tasić]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta = Faculty of law, University, ISBN 978-86-7148-275-2, 2021. – str. 407-425. (M 44)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  IV Международная научно-практическая конференция „Проблемы и перспективы развития современных правовых систем“, Велики Новгород, 25-24. април 2008. године (реферат D. Miladinović: An Overview of the Concept of Pardon in the Serbian Criminal Legislation, Правовед: межвузовскиј научно-методическиј сборник. Випуск 7, Университет Великиј Новгород, 2008, стр. 142-155);

  Међународна научна конференција „Усклађивање права Србије се правом европске уније“, Правни факултет у Нишу, 16-17. мај (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Кривичноправна заштита малолетника од сексуалног искоришћавања и злостављања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 68/2014, ИССН 0350-8501, стр. 567-584)

  Међународна научна конференција „Право у функцији заштите слабијег / Legal Protection of Vulnerable Groups“, Правни факултет у Нишу, 18. мај 2015. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Заштита мањинских група од говора мржње – преиспитивање капацитета кривичног законодавства Србије, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015, ИССН 0350-8501, стр. 439-457)

  Међународна научна конференција „Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније / Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law“, Правни факултет у Нишу, 19-20. мај 2016. године (реферат D. Miladinović-Stefanović: Protection against stalking in Serbian criminal law, у “Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law: collection of papers” (Editors-in-Chief M. Lazić, S. Knežević), Niš, Faculty of Law, 2016. godine, ISBN 978-86-7148-229-5, str. 309-324; зборник сажетака/collection of paper summaries „Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније /Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law“, (уредници. М. Лазић, С. Кнежевић), Правни факултет у Нишу, Центар за публикације: Ниш, ИСБН 978-86-7148-217-2, стр. 84-85);

  Међународна научна конференција „Глобализација и право / Globalisation and Law“, Правни факултет у Нишу, 21-22. април 2017. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Истанбулска конвенција и кривичноправна заштита жена од насиља у Републици Србији, Зборник радова, бр. 76/2017, ИССН 0350-8501, стр. 231-252; и зборник сажетака/collection of paper summaries „Глобализација и право / Globalisation and Law“ (уредници С. Кнежевић, М. Настић), Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, Ниш, ИСБН 978-86-7148-233-2, стр. 82-83);

  Међународна научна конференција „Право пред изазовима савременог доба / Law in the Context of Adressing the Challenges of the Contemporary World“, Правни факултет у Нишу, 13-14. април 2018. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Криминализација принудног закључења брака – искуства појединих европских земаља, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 80/2018, ИССН 0350-8501, стр. 217-236; зборник сажетака / collection of paper summaries „Право пред изазовима савременог доба / Law in the Context of Adressing the Challenges of the Contemporary World“ (уредници С. Кнежевић, М. Настић), Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, Ниш, ИСБН 978-86-7148-245-5, стр. 44-45);

  X International Conference ”Universal and Regional Systems of Protection of Human Rights 70 Years after Proclamation of Universal Declaration of Human Rights”, Сејм Републике Пољске, Варшава (Пољска), у организацији Универзитета Jana Kochanowskiego (Widyał Prawa, Administracji Zarzdzania, Kielce, Poland), 23-24. април (реферат D. Miladinović-Stefanović: Forced Marriage – The International Framework and Criminal Legislation of the Republic of Serbia / Wymuszone małżeństwo– międzynarodowe ramy i prawodawstwo karne Republiki Serbii)

  International Scientific Conference “Contemporary Challenges to the Criminal Legislation”, Софијски универзитет „Ст. Климент Охридски“, Софија (Бугарска), 8-9. мај 2018. године (реферат D. Miladinović-Stefanović, S. Knežević: Special Measures for Preventing the Commission of Sex Crimes against Minors: the example of Serbia)

  „Matematizacija” odmeravanja kazne: efikasan metod za ujednačavanje sudske kaznene politike ili neuspeli eksperiment? / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, ISBN 978-86-7148-255-4, 2019. - str. 241.

  Odmeravanje kazne – analiza novih rešenja u krivičnom zakonodavstvu Srbije / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu, Niš, 18. septembar 2020. = Collection of summaries / International Scientific Conference Responsibility in the legal and social context ; [organizator konferencije Centar za pravna i društvena istraživanja ; glavni i odgovorni u rednici Goran Obradović, Anđelija Tasić ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, ISBN 978-86-7148-264-6, 2020. – str. 73-74.

  Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, ISBN 978-86-7148-279-0, 2021. – str. 95-96.

  Forced Marriage: The International Framework and Criminal Legislation of the Republic of Serbia / Dušica Miladinović-Stefanović, U: Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw człowieka : Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania / urednici Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-66220-85-0, 2019. - Str. 408-422.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  XIX сусрети Копаоничке школе природног права „Право и хумана будућност“, Удружење правника Србије, Копаоник, 13-17. децембра 2006. године (реферат Д. Миладиновић: Основ и сврха института помиловања, Правни живот, Београд, бр. 9/2006, стр. 989-1001);

  XX сусрети Копаоничке школе природног права „Право и слободе“, Удружење правника Србије, Копаоник, 13-17. децембар 2007. године (реферат д. Миладиновић: Поступак помиловања у кривичном законодавству Србије, Правни живот, Београд, бр. 10/2007, стр. 173-188);

  „Ресторативна правда и права жртава“, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 23. новембар 2007. године (реферат Д. Миладиновић: Институт помиловања у светлу ресторативне правде, Темида, Београд, бр. 1/2007, стр. 37-45);

  „Реформа кривичног правосуђа“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 21. децембар 2009. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Медијација у кривичним стварима, зборник радова „Реформа кривичног правосуђа“, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 329-348);

  „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“, Правни факултет у Нишу, 18. мај 2009. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Одузимање имовине проистекле из кривичног дела, зборник радова „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 727-748);

  „Кривичноправни положај и социјална заштита малолетних преступника“, Правни факултет у Нишу и Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш, 27-28. октобар 2012. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Алтернативни начини реаговања на малолетничку делинквенцију, зборник радова „Кривичноправни положај и социјална заштита малолетних преступника“, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр. 39-55).

  LIV редовно саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу „Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет“, Златибор, 24-25. мај 2014. године (реферат Д. Миладиновић-Стефановић: Одмеравање казне и прописани казнени распони у кривичном законику Србије, зборник радова „Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет“ (уредник С. Бејатовић), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и INTERMEX, Златибор – Београд, 2014. године, ИСБН 978-86-6411-003-7, стр. 557-574).

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 11:14