Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.02.2014.

Srboljub Đorđević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.09.1959.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Defektološki fakultet, Beograd, Filozofski fakultet, Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Oligofrenološki, Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 1983.,1995. (magistarska teza), 1998. (doktorska disertacija)
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ђорђевић, С. (2003): Ефикасност облика индивидуализације наставе у основној школи за лако ментално ретардиране ученике, Монографија- помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, ISBN 86-80113-36-1 COBISS.SR-ID 111415052, стр. 203

  Ђорђевић, С. (2011): Допунска настава српског језика- организација и извођење, Универзитет у  Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-79-0, COBISS.SR-ID 181521420, стр. 274

 • Knjige i udžbenici:

  Арсић, Р., Ђорђевић, С., Ковачевић, Ј. (2010): Методика рада са децом са посебним потребама- практикум, помоћни универзитетски уџбеник за студенте учитељског факултета, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, ISBN 978-86-84143-17-6, COBISS.SR-ID 175200876, 376.1-056.26/.36-053.2(075.8)(076), 224 стр.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ђорђевић, С. (1996): Научно-технолошка револуција и концепција наставних програма, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига III, Врање, ISSN 0354-5997, стр. 129-138.

  Ђорђевић, С. (1997): Евалуација наставног плана и програма, Београдска дефектолошка школа, бр. 1, Београд, YU ISSN 0351-2169, стр. 144-148, УДК 376: 616.

  Ђорђевић, С. (1997): Специфичности новог  наставног плана и програма, Београдска дефектолошка школа, бр. 2, Београд, ISSN 0354-8759, стр. 87-92, УДК 376.4 

  Ђорђевић, С. (2002): Методика специјалног рада и образовање учитеља, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига IX, Врање, ISBN 86-82695-06-5, стр. 239-250.

  Ђорђевић, С. (2003): Фреквенција артикулационих поремећаја ученика млађих разреда основних школа Врања, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига X, Врање, ISBN 86-82695-13-8, COBISS.SR-ID 155301127 стр. 87-98.

  Ђорђевић, С. (2003): Прилог историји врањског школства, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига X, Врање, ISBN 86-82695-13-8, COBISS.SR-ID 155301127, стр. 251-253.

  Ђорђевић, С. (2004): Инклузивно образовање, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига XI, Врање, ISBN 86-82695-20-0, COBISS.SR-ID 155301127, стр. 85-91.

  Ђорђевић, С. (2005): Оптичко-тематски план ликовног изражавања ЛМР ученика, Београдска дефектолошка школа, бр. 2, Београд, ISSN 0354-8759 COBISS.SR-ID 46843394, стр. 171-180, УДК 376.4

  Ђорђевић, С. (2006): Цртеж предшколске деце и ЛМР ученика, Београдска дефектолошка школа, бр. 2, Београд, ISSN 0354-8759 COBISS.SR-ID 46843394, стр. 131-141, УДК 376.4

  Ђорђевић, С. (2008): Ставови учитеља и стручних сарадника према инклузивном образовању, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига XII-XIII, Врање, ISSN 0353-2607, ISSN 0354-5997, COBISS.SR-ID 155301127, стр. 191-205, УДК 373.31:376(083.53)

  Ђорђевић, С. (2008): Типови артикулационих поремећаја на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој корекцији, Универзитет у Нишу, Зборник радова Учитељског факултета у Врању, Књига XII-XIII, Врање, ISSN 0353-2607, ISSN 0354-5997, COBISS.SR-ID 155301127, стр. 207-218, УДК 376.1-056.264

  Ђорђевић, С. (2008): Поремећаји артикулације код ученика млађих разреда основне школе, Методичка пракса, бр. 3, Београд, YU ISSN 0354-9801 UDK 37, стр. 152-166, УДК:37.012

  Ђорђевић, С. (2008): Структура појма” Елементарне игре” и динамика његовог развоја у Наставном плану и програму основног образовања и васпитања за  ЛМР ученике, Београдска дефектолошка школа, бр. 2, Београд, ISSN 0354-8759 COBISS.SR-ID 46843394, стр. 129-138, УДК376.4

  Ђорђевић, С. (2010): Инклузивно образовање у ОШ- потреба или помодарство, Наша школа број 1-2, Бања Лука, УДК 371, ISSN 0547-308X, стр. 167-180.

  Ђорђевић, С. (2010): Успех ЛИО ученика ОШ у настави српског језика у оквиру програмско-тематског подручја „Језик и правопис“, Београдска дефектолошка школа, бр. 1, Београд, ISSN 0354-8759 COBISS.SR-ID 46843394, стр. 181-190, УДК 376.4

  Ђорђевић, С. (2010): Поремећаји артикулације код ученика млађих разреда ОШ у Врању, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу бр. 1/2010, ISSN 1820-3396, COBISS-ID 174488844, стр. 85-98, 376.1-056.264

  Ђорђевић, С. (2010): Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији и Истраживања у специјалној педагогији, Годишњак Учитељског факултета у Врању, Универзитета у Нишу бр. 1/2010, ISSN 1820-3396, COBISS-ID 174488844, стр. 413-416.

  Ђорђевић, С. (2010): Улога школе у превенцији поремећаја понашања, Методичка пракса бр. 2/2010, YU ISSN 0354-9801, UDK 37, VOL 13, година X, стр. 171-184, UDC: 37.018.2

  Ђорђевић, С. (2010): Значајан допринос савременој дидактици, Методичка пракса бр. 2/2010, YU ISSN 0354-9801, UDK 37, VOL 13, година X, стр. 325-328.

  Ђорђевић, С. (2010): Покрет фигура на цртежима ученика са лаком ИО, Београдска дефектолошка школа, Вол 16 (3), бр. 48, Београд, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394, стр. 541-555, УДК 376.4

  Ђорђевић, С. (2011): Ставови учитеља и стручних сарадника према инклузивном образовању,  Годишњак Учитељског факултета у Врању, Књига II, 2011, ISSN 1820-3396, COBISS-ID 174488844, стр. 49-59, 376.12(376)

  Ђорђевић, С. (2011): Настава и индивидуалне разлике у језичком образовању ученика са интелектуалном ометеношћу, Педагогија, бр. 2 - год. LXVI, Београд, UDK-37, ISSN 0031-3807, УДК 371.3::811.163.41-056.36, стр. 289-296.

  Ђорђевић, С. (2011): Ефикасност наставних листића у допунској настави српског језика, Педагогија, бр. 3 - год. LXVI, Београд, UDK-37, ISSN 0031-3807, УДК 371.398::811.163.41, стр. 481-488.

  Ђорђевић, С. (2011): Индивидуалне разлике ученика са лаком ИО и настава, Београдска дефектолошка школа , Вол 17 (1), бр. 49, Београд, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394, стр. 97-111, УДК 376.4

  Ђорђевић, С. (2011): Организација и извођење допунске наставе, Методичка пракса бр. 3/2011, YU ISSN 0354-9801, UDK 37, VOL 13, година XI, стр. 335-346, УДК: 371.21

  Ђорђевић, С. (2012): Стање изговора гласова деце предшколског узраста,  Годишњак Учитељског факултета у Врању, Књига III, 2012, ISSN 1820-3396, COBISS-ID 174488844, стр. 267-278, 376.5-056.264

  Ђорђевић, С. (2012): Ефикасност допунске наставе српског језика у зависности од организационог облика, Иновације у настави бр. 3/12, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 25, UDC 371.3::811.163.41 37.026, COBISS.SR-ID 428906, стр. 38-47.

  Ђорђевић, С. (2013): Социјална прихваћеност и подршка као принцип инклузивног образовања,  Годишњак Учитељског факултета у Врању, Књига IV, 2013, ISSN 1820-3396, 376.1-056.26/.36-053.2, COBISS-ID 174488844, стр. 157-168.

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, С. (2005): Карактеристике ликовног изражавања ЛМР ученика, 30 година Дефектолошког факултета- Међународни научни скуп, Специјална едукација и рехабилитација- кораци и искораци, Београд, Сава Центар 14. и 15. новембар 2005., Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Центар за издавачку делатност (ЦИДД), стр. 34-35.

  Ђорђевић, С. (2005): Корективни педагошки рад учитеља- потребе и могућности, Савремени токови у образовању наставника, Међународни научни скуп Врање, 20-21. јуни 2003., Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Савез педагошких друштава СЦГ,  ISBN 86-82695-21-9 COBISS.SR-ID 125756428, стр. 355-366.

  Ђорђевић, С. (2007): Традиционално и савремено у образовању учитеља, XIII Међународни научни скуп “Власински сусрети 2007.”, Традиционално и савремено у раду и животу људи на селу,  29-31. август и 1. септембар 2007., Rезимеи саопштења, ISBN 978-86-87067-00-4, COBISS.SR-ID 143023372, стр. 95-96.

  Ђорђевић, С. (2007): Традиционално и савремено у образовању учитеља, XIII Међународни научни скуп “Власински сусрети 2007.”, Традиционално и савремено у раду и животу људи на селу,  Зборник радова, Српско удружење за социологију села и пољопривреде, Завод за проучавање села, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, ISBN 978 86 87067 01-1 COBISS.SR-ID 15070292, стр. 442-453.

  Ђорђевић, С. (2008): Тешкоће у спровођењу инклузивног образовања са позиција учитеља и стручних сарадника, Едиција: Радови и монографије “У сусрет инклузији-дилеме у теорији и пракси”, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију- Издавачки центар (CIDD), ISBN 978-86-80113-71-5 COBISS.SR-ID 149084428, стр. 147-159.

  Ђорђевић, С. (2009): Professional Teachers’ Competences for Promoting Peace, Non-Violence and Tolerance through Multikulturalism in Education, The International Symposium on „Multikulturalism in Education“, 10. oktobar 2009., Isparta, Turkiye, стр. 31-34.

  Ђорђевић, С. (2009): Развој ликовног изражавања код ученика са интелектуалном ометеношћу, Едиција: Радови и монографије „Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији“, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ISBN 978-86-80113-84-5, COBISS. SR-ID 167686156, стр. 287-295.

  Ђорђевић, С. (2010): Артикулациона одступања на млађем школском узрасту и рад учитеља на њиховој корекцији, „Унапређење образовања учитеља и наставника- од селекције до праксе“ Посебна издања, Научни скупови, Књига 8/2, Том II - Пројекат ТЕМПУС ЈЕР- 41074, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, стр. 97-106, ISBN 978-86-7604-080-3, COBISS.SR-ID 176387852

  Ђорђевић, С. (2010): Professional Teachers’ Competences for Promoting Peace, Non-Violence and Tolerance through Multikulturalism in Education, The Proceedings of the International Symposium on „Multikulturalism in Education“, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey, стр. 201-211.

  Ђорђевић, С. (2010): Приказ покрета фигура на цртежима ученика са лаком ИО, IV Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“, Златибор, 24-27. септембар 2010. Зборник резимеа, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 6-7, ISBN 978-86-80113-97-5, COBISS.SR-ID 178077196

  Ђорђевић, С. (2011): Ефикасност индивидуализације наставе у раду са ученицима са лаком ИО, V Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“, Златибор, 24-27. септембар 2011. Зборник резимеа, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стр. 48, ISBN 978-86-6203-016-0, COBISS.SR-ID 186258444

  Djordjevic, S., Veljic, Č. (2012). Role and Teacher Competencies for Inclusive Education, Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, Частина ІІ, Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31травня 2012 року), стр. 129-137.

  Ђорђевић, С. (2012): Улога књижевност за децу у неговању говора деце млађег школског узраста,  Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“- Књига резимеа, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-93-6, COBISS.SR-ID 194666508,  стр. 27-28.

  Đorđević L. and Đorđević S. (2012): Peculiarities of artistic expression of students with cerebral palsy, II Internacional Scientific Conference „Special Education and Rehabilitation- Cerebral Palsy, October 25-28,2012, Novi Sad, Book of Proceedings and Summaries, Society of Special Educators and Rehabilitators of Serbia, ISBN 978-86-84765-40-8, COBISS.SR-ID 193901580, str. 78.

  Ђорђевић, С. (2013): Улога књижевност за децу у неговању говора деце млађег школског узраста,  „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“-Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540,  стр. 73-87.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ђорђевић, С. (1998): Индивидуалне разлике ЛМР ученика у знању и узрасту, I Научно-стручни Конгрес дефектолога СР Југославије са међународним учешћем, 10-11. новембар 1998., Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, Без ознаке, стр. 18.

  Ђорђевић, С., Пајовић, А., Цупаћ, Д. (2005): Ликовни израз лако ментално ретардираних ученика, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Сабор дефектолога Србије и Црне Горе, Херцег Нови, 31.01-3.02. 2005., ISBN 86-84765-07-9,  COBISS.SR-ID 119963916, стр. 60-61.

  Ђорђевић, С. (2005): Поремећаји артикулације код ученика млађих разреда основне школе, 16. Конгрес Савеза Славистичких друштава Србије и Црне Горе, Врњачка Бања, 05-08. октобар 2005., Без ознаке, стр. 59-60.

  Ђорђевић, С. (2006): Инклузивно образовање у ОШ- Проблеми са позиција учитеља и стручних сарадника, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Заједнице Србија и Црна Гора, Врњачка Бања, 15-19. јануар 2006., ISBN 86-84765-09-5,  COBISS.SR-ID 128049164, стр. 80-81.

  Ђорђевић-Анђелковић, Ј., Ђорђевић, С. (2006): Цртежи деце без развојних тешкоћа и ученика са ЛМР, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Заједнице Србија и Црна Гора, Врњачка Бања, 15-19. јануар 2006., ISBN 86-84765-09-5,  COBISS.SR-ID 128049164, стр. 88-89.

  Ђорђевић, С. (2007): Динамика развоја и структура појма “Елементарне игре” у Наставном плану и програму основног образовања и васпитања за ЛМР ученике, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Врњачка Бања, 15-18. јануар 2007., ISBN 978-86-84765-13-2,  COBISS.SR-ID 136984844, стр. 92-93.

  Ђорђевић, С. (2007): Школа у природи и могућности корективног педагошког рада, Научни скуп са међународним учешћем, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Врање 21.04.2007., ISBN 86-82695-39-1, COBISS.SR-ID 139697164, стр. 38-39, УДК 371.3::613.8  376.1-056.36  371.217.3:613.8

  Ђорђевић, С. (2008): Инклузивно образовање- проблеми са позиција учитеља и стручних сарадника, Стручно-научни семинар са међународним учешћем Дани дефектолога Србије, Врњачка Бања 11-15. јануар 2008., ISBN 978-86-84765-18-7,  COBISS.SR-ID 145816332, стр. 17-18.

  Ђорђевић, С. (2008): Дислалија као специфични развојни поремећај код ученика млађих разреда основне школе, Иновације у основношколском образовању- од постојећег ка могућем, Зборник радова, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, ISBN 978-86-7849-118-4 COBISS.SR-ID 153657100, стр. 167-178, UDC 81`271.1:616.89.008.437.37 (Пројекат бр. 149055 и 149050)

  Ђорђевић, С., Арсић, Р., Вељић, Ч. (2009): Индивидуалне разлике ЛИО ученика и настава, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 18-21. јануар 2009., ISBN 978-86-84765-25-5,  COBISS.SR-ID 154906636, стр. 19.

  Илић, Д., Ђорђевић, С., Марковић, М. (2009): Еколошко васпитање деце са посебним потребама у основној школи, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 18-21. јануар 2009., ISBN 978-86-84765-25-5,  COBISS.SR-ID 154906636, стр. 28.

  Арсић, Р., Ђорђевић, С. (2009): Радно васпитање ученика са комбинованим сметњама, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 18-21. јануар 2009., ISBN 978-86-84765-25-5, COBISS.SR-ID 154906636, стр. 37.

  Вељић, Ч., Арсић, Р., Ђорђевић, С. (2009): Ставови учитеља редовних школа у Подгорици о инклузивном образовању, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 18-21. јануар 2009., ISBN 978-86-84765-25-5,  COBISS.SR-ID 154906636, стр. 149.

  Ђорђевић, С. (2009): Деца са посебним потребама и књижевно образовање, Међународна научна конференција „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Књига резимеа, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, 08. мај 2009. – ISBN 978-86-82695-68-4, COBISS.SR-ID 170686732, стр. 132-133, УДК 376.1-056.264:821-82

  Ђорђевић, С. (2009): Поремећаји читања и писања код ученика основне школе, Иновације у основношколском образовању- вредновање, Зборник радова, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, ISBN 978-86-7849-136-8 COBISS.SR-ID 172337676, стр. 93-100, UDC 159.946.3/.4  616.89-008.434.5 (Пројекат бр. 149055 и 149050)

  Ђорђевић, С., Вељић, Ч. (2010):  Успех ЛИО ученика ОШ у настави српског језика, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 15-18. јануар 2010., ISBN 978-86-84765-27-9, COBISS.SR-ID 172362764, стр. 90-91.

  Ђорђевић, С., Арсић, Р. (2010): Успех ЛИО ученика по „подручјима“ језика и правописа, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 15-18. јануар 2010., ISBN 978-86-84765-27-9, COBISS.SR-ID 172362764, стр. 91-92.

  Арсић, Р., Ђорђевић, С. (2010): Ученици са комбинованим сметњама у школи за децу оштећеног слуха, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор, 15-18. јануар 2010., ISBN 978-86-84765-27-9,  COBISS.SR-ID 172362764, стр. 27.

  Ђорђевић, С. (2010): Индивидуалне разлике у знању ученика са интелектуалном ометеношћу,  „Интердисциплинарност и јединство савремене науке“, Зборник радова са научног скупа, Посебна издања, Научни скупови, Књига 4, Том 2, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, ISBN 978-99938-47-23-6, COBISS.BH-ID 1435160, стр. 293-300.

  Ђорђевић, С. (2010): Деца са посебним потребама и књижевно образовање, „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“,Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-78-3, COBISS.SR-ID 176368140, стр. 477-485, УДК 376.1-056.264:821-82.

  Ђорђевић, С., Стојановић, С. (2010): Ставови учитеља и стручних сарадника Србије и Норвешке према инклузивном образовању, XI Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети „Култура и образовање- детерминанте друштвеног прогреса“ (достигнућа, домети, перспективе), 03-04. децембар 2010., Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет, Резимеи, стр. 55.

  Стојановић, С., Ђорђевић, С. (2010): Педагошке претпоставке вредносне усмерености ученика у слободном времену, XI Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети „Култура и образовање- детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), 03-04. децембар 2010., Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет, Резимеи, стр. 55.

  Ђорђевић, С., Стојановић, С. (2010): Ставови учитеља и стручних сарадника Србије и Норвешке према инклузивном образовању, Научни скупови, Књига 11, Бањалучки новембарски сусрети „Култура и образовање- детерминанте друштвеног прогреса“ (достигнућа, домети, перспективе), Зборник радова са научног скупа (Бањалука, 03-04. децембар 2010.), Филозофски факултет у Бањалуци, стр. 701-714, ISBN 978-99955-59-22-9, COBISS.BH-ID 2402328

  Ђорђевић, С., Арсић, Р. (2011): Ставови према инклузивном образовању у ОШ учитеља и стручних сарадника у Србији и Норвешкој, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Суботица 12-14.01.2011., ISBN 978-86-84765-30-9, COBISS.SR-ID 183694604, стр. 9-10.

  Арсић, Р., Ђорђевић, С. (2011): Деформитети ногу у предшколској установи „Сунце“ у Горњем Милановцу, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Суботица 12-14.01.2011., ISBN 978-86-84765-30-9, COBISS.SR-ID 183694604, стр. 56.

  Ђорђевић, С. (2011): Могућности школе у природи у превенцији поремећаја понашања, „Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља“,Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-81-3, COBISS.SR-ID 185612300, стр. 44-59, УДК 37.033; 37.06:364.271:371.8(497.4).

  Ђорђевић, С. (2011): Традиционално и савремено oбразовање учитеља, „Учитељ у балканским културама“, Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-82-0, COBISS.SR-ID 186201100, стр. 330-342.

  Ђорђевић, С. (2012): Књижевност за децу у функцији развоја говора деце предшколског узраста, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“- Тематски зборник, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508,  стр. 206-215.

  Ђорђевић, С., Арсић, Р. (2012): Индивидуализација наставе српског језика и њена ефикасност у раду са ученицима са лаком интелектуалном ометеношћу, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор 11-14.01.2012., ISBN 978-86-84765-37-8, COBISS.SR-ID 191999500, стр. 11-12.

  Арсић, Р., Ђорђевић, С. (2012): Компарација постигнутих резултата на атлетским школским такмичењима за узраст пионира за чујућу децу Србије и околних држава са глувом децом Србије, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Златибор 11-14.01.2012., ISBN 978-86-84765-37-8, COBISS.SR-ID 191999500, стр. 59-60.

  Ђорђевић, Л., Ђорђевић, С. (2013): Цртеж код особа са Down i Williams sindromom, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Суботица 09-12.01.2013., ISBN 978-86-84765-42-2, COBISS.SR-ID 195919372, стр. 134.

  Ђорђевић, С., Ђорђевић, Л. (2013): Приказ простора на цртежима ученика са лаком ИО, Стручно-научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије, Суботица 09-12.01.2013., ISBN 978-86-84765-42-2, COBISS.SR-ID 195919372, стр. 25.

   

   

   

Poslednji put izmenjeno subota, 01 februar 2014 12:56