Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.02.2014.

Evica Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.10.1955.
 • Mesto rođenja: Beloljin
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Godina diplomiranja: 1978.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Petrović, E., Stanković, J. Z. (2022). Upravljanje rizicima u finansijama i osiguranju - izazov održivog poslovanja. Niš: Univerzitet u Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-7181-116-3. COBISS.SR-ID: 71041033. UDK: 005.334:658, 005.35. (M42)
  2. Petrović, E., Stanković, J.Z. (2022). Međuzavisnost novih tehnologija i nivoa premije osiguranja od autoodgovornosti. U Đukić, T., Radenković-Jocić, D. (Ur.). Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (str. 533-549). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Unigraf-X-Copy). ISBN: 978-86-6139-229-0. COBISS.SR-ID: 81335305. (M45)
  3. Stanković, J.Z., Petrović, E. (2021). Kripto-valute i diversifikacija rizika investiranja na tržištima kapitala u razvoju. U Đukić, T., Radenković-Jocić, D. (Ur.). Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (str. 485-497). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-220-7. COBISS.SR-ID: 55227657. (M45)
  4. Stanković J.Z., Petrović E., (2020),  Karakteristike investicija u kripto-imovinu, zbornik radova] / redaktori Tadija Đukić, Dragana Radenković Jocić: Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta (Niš : Atlantis), str. 509-522, ISBN: 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID: 27945225
  5. Stanković, J. Z., Petrović, E. (2019). Uticaj digitalizacije na poslovanje društava za osiguranje, u Đukić, T., Radenković-Jocić, D. (Ur.). Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije (str. 505-520). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta (Niš : Medivest). ISBN: 978-86-6139-196-5 (broš.). COBISS.SR-ID: 281253388. UDK: 368.03:004.9
  6. Petrović, E., Stanković, Z. J. (2019). Technological revolution and its impact on the selection of the insurance sales channels. In Kočović, J. et al. (Eds.), Contemporary trends in insurance at the beginning of the fourth industrial revolution (pp. 321-337). Belgrade, Serbia: University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre (Belgrade: Čugura Print d.o.o.). ISBN: 978-86-403-1589-0. COBISS.SR-ID: 276193548
  7. Stanković Z. J., Petrović E., (2018) Prevare u osiguranju, zbornik radova Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, urednik Djurović-Todorović J., Radosavljević M., Ekonomski fakultet Niš, ISBN: 978-86-6139-161-3, str. 539-552
  8. Petrović, E., Stanković, J. Z. (2018). Economic determinants of insurance demand in the Republic of Serbia. In Kočović, J. et al. (Eds.), Insurance in the Post-crisis Era (pp. 135-153). Belgrade, Serbia: University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre (Belgrade: Čugura Print d.o.o.). ISBN: 978-86-403-1548-7. COBISS.SR-ID: 262902028.
  9. Petrović, E., Stanković, J. (2017, septembar) Stres-testovi u osiguranju. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 21. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske: Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta, Banja Vrućica, 20-22.09.2017. (str. 77-101). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske (Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Atlantik bb). ISBN: 978-99976-620-4-0. COBISS.RS-ID: 6761496. UDK: 368:159.9.072.
  10. Stanković, J. Z., Petrović, E. (2017). Međuzavisnost rizika i premije osiguranja od autoodgovornosti. U Đurović-Todorović, J., Radosavljević, M. (Ur.), Zbornik radova / Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (str. 581-595). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-144-6. COBISS.SR-ID: 248033804.
  11. Petrović, E. M., Stanković, J. Z. (2016, septembar). Značaj informacione osnove o poslovanju osiguravajućih kompanija za ostvarenje interesa stejkholdera. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 20. međunarodni kongres: Finansijsko izveštavanje kao katalizator rasta ekonomije. 20. međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, Banja Vrućica. (str. 169-187). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISBN: 978-99976-620-3-3.   UDK: 368.072.2:004.342.727.
  12. Petrović, E., Stanković, J. Z. (2016). Alternativni mehanizmi transfera i finansiranja šteta u osiguranju usled dejstva katastrofalnih rizika. U Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (Ur.), Zbornik radova / Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije (str. 635-645). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-125-5. COBISS.SR-ID: 225777420. UDK: 368.022.93
  13. Stanković, J., Petrović, E. (2016). Optimizacija portfolija primenom statističkih momenata višeg reda raspodele verovatnoće prinosa. U Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (Ur.), Zbornik radova / Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke (str. 633-644). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta Nišu (Niš: MEDIVEST d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-114-9. COBISS.SR-ID: 221294092. UDK: 005.311.12:519.865
  14. Novićević B., Petrović E., Stanković J.Z., (2016). Osnovna obeležja izvrsnosti ključnih menadžment procesa preduzeća, U Lojpur A., Lakićević M. (Ur.), Zbornik radova /VII kongres računovodja i revizora Crne Gore: „Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU“. VII  kongres računovodja i revizora Crne Gore, Bečići. (str.37-48) Podgorica, Crna Gora: Institut sertifikovanih računovodja Crne Gore. ISBN 978-9940-9399-3-9. COBISS.CG-ID 234:8384  
  15. Petrović E., Stanković J., (2016) Optimizacija portfolia primenom statističkih momenata višeg reda raspodele verovatnoće prinosa, zbornik radova: „Antikrizne politike i postkrizni procesi-izazovi ekonomske nauke“, ISBN 978-86-6139-114-9, str. 633-644
  16. Petrović, E. M., Stanković, J. Z. (2016, septembar). Značaj informacione osnove o poslovanju osiguravajućih kompanija za ostvarenje interesa stejkholdera. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 20. međunarodni kongres: Finansijsko izveštavanje kao katalizator rasta ekonomije. 20. međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, Banja Vrućica. (str. 169-187). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISBN: 978-99976-620-3-3.   UDK: 368.072.2:004.342.727
  17. Petrović, E., Stanković, J. (2015). Korporativna diverzifikacija i interno tržište kapitala. U Aranđelović, Z., Marinković, S. (Ur.), Zbornik radova / Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke (str. 347-358). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-095-1. COBISS.SR-ID: 214591244. UDK: 334.75
  18. Petrović, E., Stanković, J. Z. (2014). Devizni kurs i medjunarodna investiciona aktivnost. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova  / 18 Kongres: Značaj  i uloga računovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka, 18 kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, Banja Vrućica. (str. 265-283). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISBN: 978-99976-620-0-2.  COBISS-RS-ID 4514584. UDK: 366.748: 339.727.22
  19. Stanković, J., Petrović, E. (2014). Tobinov Q racio indikator investicionih mogućnosti. U Aranđelović, Z., Marinković, S. (Ur.),  Zbornik radova / Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke (str. 133-147). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-086-9. COBISS.SR-ID: 204457484. UDK: 336
  20. Novićević, B., Petrović, E., Stanković, J. (2013, oktobar). Osnovna obeležja izvrsnosti ključnih menadžment procesa preduzeća. U Lojpur, A., Lakićević, M. (Ur.), Zbornik radova / VIII kongres računovođa i revizora Crne Gore: Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU, Bečići, 19-17.10.2013. (str. 37-49). Podgorica, Crna Gora: Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (Podgorica: 3M Makarije d.o.o.). ISBN: 978-9940-9399-3-9. COBISS.SR-ID: 23418384. UDK: 657:336.146(082)
  21. Petrović, E., Stanković, J. (2013, septembar). Tobinov Q racio kao pokazatelj realnosti merila performansi korporativnog preduzeća. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 17. kongres: Računovodstvo, revizija i poslovne finansije u uslovima odgovornijeg ponašanja učesnika na tržištu, Banja Vrućica, 19-21.09.2013. (str. 121-143). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske (Banja Luka: Atlantik bb). ISBN: 978-99938-840-9-5. COBISS.SR-ID: 3895832. UDK: 005.721/.722
  22. Petrović,  E., Avdalović V., (2012). Funkcija nadzora i efikasnosti poslovanja osiguravajućih kompanija. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova  / 16 Kongres: Značaj  računovodstva, revizije i finansija u procesu prevladavanja ekonomske krize, 16 kongres računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica. (str. 315-345). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISBN: 978-86-6125-072-9.  COBISS.SR-ID 194625292. UDK: 368.072.2:336.717.13
  23. Petrović, E., Ristić-Durrant D., Leu, L.A., Nikolić V., (2012). Anovel Approach to Human Tracking for Robotic Follower,  editor Antić D. Proceedings: XI International Conference on Aystems, Automatic Control and Measurements, Univerzity of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, (pp.14-16) ISBN 978-86-6125-072-9. COBISS.SR-ID 194625292
  24. Petrović, E., Stanković J., (2012). Funkcija nadzora i poslovanje osiguravajućih kompanija u globalnim uslovima. U Aranđelović, Z., Marinković, S. (Ur.),  Zbornik radova / Nauka i svetska ekonomska kriza (str. 187-199). Niš, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta Nišu (Kraljevo: Komino trade). ISBN: 978-86-6139-055-5. COBISS.SR-ID: 194027788. UDK: 338.124.4(100)(082)
  25. Petrović, E., Stanković J., (2011). Solventnost kao pretpostavka upravljanja finansijama osiguravajućih kompanija, U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova  / 15 Kongres: Refleksije medjunarodnih stndarda finansijskog iyveštavanja na računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, 15 kongres računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica. (str. 245-260). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISNB 978-99938-840-6-4, COBISS.BN-ID 2187032. UDK 005:[368+336.76
  26. Petrović, E., Stanković J., (2011). Informaciona asimetrija i racionalnost odlučivanja investitora. U Jovanović P. (ur.) zborniku radova / XV internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta: Projektni menadžment u Srbiji uspesi i mogućnosti, Zlatibor.  Udruženje za upravljanje projektima Srbije Beograd. (str. 85-90). ISBN 978-86-86385-08-6. COBISS.SR-ID 184135692
  27. Petrović E., Radović O., Stanković J., (2011). Uticaj averzije prema riziku na investiciono odlučivanje individualnih investitora. U  zborniku radova sa XVI internacionalnog naučnog skupa: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Ekonomski fakultet Subotica Univeziteta u Novom Sadu, CD-ROM izdanje, ISBN 978-86-7233-286-5. CD-ROM ISBN 867233286-5. COBISS.SR-ID 263851527
  28. Petrović E., Stanković J., (2011). Principi modernog osiguranja. U Petrović E. (ur.) zbornik radova: Nauka i svetska ekonomska kriza. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. (Niš). (str. 199-210). ISBN 978-86-6139-042-5. COBISS. SR-ID 188481292
  29. Petrović E., Stanković J., Stanković J., Z., (2009). Risk and effects of foreign direct investment on domestic and foreign company, Proceedings: „Problems of Foreign Economics Relations Development and Attraction of Foreign Investment-regional aspect, International Economics Department of Economic Faculty of Donetsk National University, Donetsk, Ukrajina. (pp. 277-283), ISSN 1991-3524
  30. Petrović E., Krstić B., (2009). Determinante stvaranja vrednosti za vlasnike, u zborniku radova: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 12 medjunarodna konferencija, Izdavački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, (str. 280-286), ISSN 1451-4966, UDK 658.56
  31. Petrović E., Krstić B., (2009) Upravljanje performansama projekta. U zborniku radova sa XIII internacionalnog simpozijuma iz project managemnta: „Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi, YUPMA, Zlatibor, (str. 418-422). ISBN 978-86-86385-04-8
  32. Petrović E., (2009) Finansijski leverage i cena kapitala korporativnog preduzeća. U Krstić B. (ur.) tematski zbornik: Razvijanje konkurentnosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija, knjiga 3, (str. 201-210). ISBN 978-86-6139-000-5. COBIS.SR.ID 172242956
  33. Petrović E., Stanković J., (2009). Informaciona asimetrija i vrednost korporacije.   U zborniku radova: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu. Palić. CD-ROM izdanje zbornika, ISBN 978-86-7233-223-0, CD-ROM: ISNB 868233223-7, COBISS.SR-ID 240993031
  34. Petrović E., (2008). Rizik u međunarodnom portfoliju investicija. zbornik radova XXXIX simpozijum: Uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, urednik Čanak J.,  str. 256-269, Savez računovođa i revizora Srbije Beograd, Zlatibor, ISBN 978-86-475-0105-0. UDK 005.311.12:519.865
  35. Petrović E., (2008) Strategija kompenzacije izvršnih menađera korporativnog preduzeća. zbornik: Razvijanje konkurentnosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, urednik  Krstić B., knjiga 2. Ekonomski fakultet Niš. (str. 83-92). ISBN 978-86-85099-79-3. COBIS.SR.ID 154687756
  36. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2008). Ocena i upravljanje rizikom zemalje u globalnim tokovima kapitala, zbornik: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, urednik  Babič V., Maksimović Lj., Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. (Kragujevac). (str. 211-221). ISBN 978-86-82203-80-3
  37. Petrović E., (2008). Rizik u međunarodnom portfoliju investicija. U Čanak J. (ur.) zbornik radova XXXIX simpozijum: Uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, XXXIX simpozijum računovođa i revizora Srbij, Zlatibor (str. 256-269). Beograd, Savez računovođa i revizora Srbije. ISBN 978-86-475-0105-0. UDK 005.311.12:519.865
  38. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., Radović O., (2007). Principi upravljanja finansijama i kvalitet projekta, zbornik sa XI internacionalnog simpozijuma iz projektnog menadžmenta: Projektni menadžer - profesija budućnosti, urednik: Jovanović P.,  YUPMA, Zlatibor, (str. 69-73).
  39. Petrović E., Jovanović R., (2007). Mobilno poslovanje novi aspekt privrede Srbije. 12 kongres JISA. Herceg Novi 5-10 juni 2007 (CDROM izdanje)
  40. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., Radović O., (2007). Rizik zemlje-ključni faktor investicionog odlučivanja u globalizovanom poslovnom okruženju. Radovi sa medjunarodnog naučnog skupa. Strategijski menadžment br. 1-2. Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Subotica. str. 91-95. ISSN 0354-8414
  41. Petrović E., (2007). Medjuzavisnost korporativne i finansijske strategije preduzeća. zbornik: Razvijanje konkuretske prednosti u Srbiji u uslovima evropskih integracija. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, (Niš). Str. 209-2017. ISBN 978-86-85099-59-5. COBISS.SR-ID 145646604
  42. Petrović E., Jovanović R., (2006). Virtuelno preduzeće. Medjunarodni simpozijum. Kopaonik CDROM izdanje  Petrović E., Jovanović R., (2006). Virtuelno preduzeće. Medjunarodni simpozijum. Kopaonik CDROM izdanje  
  43. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2005). Diverzifikacija resursa kao način minimiziranja rizika razvoja preduzeća, zbornik sa IX internacionalnog simpozijuma iz projektnog manadžmenta: Sa projekt menadžmentom u evropske integracije, urednik Jovanović P.,   Zlatibor. Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore, Beograd. (str. 187-191)  (R 54)
  44. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2005). Entering new economy through the market for corporate control development, zbornik na trudovi meģunarodna naučna konferencija: „Predizvite na novata ekonomija“, Ekonomski fakultet Prilep, (p.p. 233-240). ISBN 9989-695-34-2
  45. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2004). Uticaj menadžera na nivo rizika projekta spajanja i pripajanja preduzeća. U Jovanović P. (ur.) zbornik radova sa VIII internacionalnog simpozijuma iz projektog manadžmenta: „Upravljanje projektima i preduzetništvo“, Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore, Zlatibor, (str. 142-146)
  46. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., Medjunarodno poslovno finansiranje-specijalna pitanja i problemi, Ekonomski fakultet, Niš, 2010, str. 198, ISBN 978-86-6139-007-4, COBISS. Sr-ID 175989772
  47. Rizik i rentabilnost-ciljevi finansijskog upravljanja, monografija, Ekonomski fakultet Niš, 2002. god. str. 154. ISBN 86-80121-62-2, COBISS-ID 97186060
  48. Investicione odluke u uslovima rizika, monografija, Ekonomski fakultet, Niš,1996. god. str. 117., ISBN 86-80121-04-5, ID=50587404
  49. Petrović E.,Sticanje i raspodela dohotka u privredi Nisa, monografija, Marksistički centar OKSK Niš, 1988. god. (poglavlje V) (koautor Dragiša Grozdanović).
 • Knjige i udžbenici:
  1. Avdalović, V., Petrović, E., Stanković, J. (2016). Rizik i osiguranje. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Atlantis d.o.o.). ISBN: 978-86-6139-116-3. COBISS.SR-ID: 221325324. UDK: 005.334:368(075.8).
  2. Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2013). Poslovne finansije II izmenjeno izdanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Atlantis.d.o.o). ISBN 978-86-6139-087-6. COBISS. SR-ID 204239628. UDK: 336.6 (075.8).
  3. Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2011). Poslovne finansije I izdanje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Kraljevo: Komino trade). ISBN 978-86-6139-047-0, COBISS. SR-ID 1898099320 komino trade
  4. Avdalović, V., Petrović, E. (2011). Menadžment rizika i osiguranje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Kraljevo: Komino trade). ISBN-978-86-6139-038-8. COBISS. SR-ID 187405068. UDK: 005.334:368 (075.8).
  5. Petrovic, E., Denciq-Mihajlov, K. (2011). Financat  afariste, Službeni grasnik, Beograd, ISBN 978-86-6187-035-4. COBISS. SR-ID 187989260. UDK: 336.6(075.8)
  6. Avdalović, V., Petrović, E. (2009). Upravljanje rizicima u osiguranju, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Subotica: Minerva). ISBN 978-86-85099-83-0. CONBISS.SR-ID 156143116. UDK:005.334:368(075.8)
  7. Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2007). Poslovne finansije-dugoročni aspekt finansijskih ulaganja, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Niš: Petrograf). ISBN 978-86-85099-41-0.  COBISS.SR-ID 140154636. UDK:336.6 (075.8)
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Jovica Stanković, Ksenija Denčić-Mihailov, Jelena Z. Stanković, Evica Petrović, (2023) Performance of Social Pillar-Based Portfolio in Developing Capital Market,  Management - Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging _Exonomies 2023/28 (1) pp 31-42, ISSN 1820-0222, COBISS-SR-ID 112265484
  2. Obadović M., Petrović E., Vunjak N. & Ilić M.: Assessing the accuracy of delta-normal VaR evaluation for Serbian government bond portfolio, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2016,  VO L. 29, NO . 1, pp. 475–484,  http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2016.1174391 ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rero20 ;     2.229 (2019) Impact Factor; Q2 (2019) Impact Factor Best Quartile; 2.167 (2019) 5 year IF; 2.3 (2019) CiteScore; 1.226 (2019) SNIP 0.49 (2019) SJR (M23)
  3. Petrović E., Nicić M., Šehović S., Hajrović E.: Project Modernization and Reform of Education System Through the New Methods of Lerning, TTEM-Technics and Tehnologics Education Management, Vol 8, No 1/2013., pp.260-263, ISSN 1840-1503
  4. Mitic Petar D., Kostic Aleksandar V., Petrovic Evica M, Cvetanovic Slobodan Z., (2020) The Relationship between CO2 Emissions, Industry, Services and Gross Fixed Capital Formation in the Balkan Countries, INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 2020 31 (4):425-436; WoS Impact Factor 1 (2019); 5 Year Impact Factor 1,028; Scopus: SCImago Journal Rank 0292 (M23)
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Evica Petrović, Jelena Z. Stanković (2022) Međuzavisnost novih tehnologija i premije osiguranja od autoodgovornosti, zbornik rdova Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, redaktori prof. dr Tadija Đukić,prof. dr Dragana Radenković-Jocić, Ekonomski fakultet Niš, 2022,  str. 533-549, ISBN 978-86-6139-229-0
  2. Jelena Z. Stanković, Evica Petrović (2023) Uticaj investiranja u istraživanje i razvoj na dividendnu politiku, zbornik Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš
  3. Stanković, J., Denčić-Mihajlov, K., Stanković, J. Z., & Petrović, E. (2022). Performance of Social Pillar-Based Portfolio in Developing Capital Market. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Forthcoming. doi: 10.7595/management.fon.2022.0015 (M24)
  4. Petrović, E., Stanković, J. Z., Milutinović, M. (2021). Economic implications of Covid-19 on the insurance sector. Teme, 4, pp. 1215-1228. doi: 10.22190/TEME211227078P (M24)
  5. Stanković, J. Z., Petrović, E., Stanković, J. (2021). Sustainability risk management in the digital economy. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 18(1), pp. 45-57. doi: 10.22190/FUEO201102004S (M51)
  6. Stanković, J.Z., Petrović, E., Denčić-Mihajlov, K. (2020). Effects of applying different risk measures on the optimal portfolio selection: the case of the Belgrade stock exchange. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 17(1), pp. 17-26. doi: 10.22190/FUEO191016002S (M52)
  7. Stanković Z. J., Petrović E., Stanković J. (2021) Sustainability Rosk Management in the Digital Economy, Facta Universitatis, Series: Economics and  Organization, Vol 18, No1, pp.45-57, Https//doi.org/10 22190/FUEO201102004S
  8. Karapavlović N., Stančić V., Petrović E., (2020) Financial Reporting on Comprehensive Income-the Case of Insurance Companies from the Republic of Serbia, https//doi.org/10.22190/Teme200922087K, UDK 336.143:347.764, Teme  Vol XVIV, No 4,2020; ISSN 0353.7919 (Print) ISSN 1820.7804 Onlin COBISS.SR-ID 559631; pp.1481-1498 
  9. Stanković Z.J., Petrović E., Denčić-Mihajlov K.,  (2020) Effects of applying different risk measures on the optimal portfolio selection: the case of the Belgrade stock exchange, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, vol. 17(1), pp. 17-26, ISSN: 0354-4699 (Print), ISSN: 2406-050X (Online)
  10. Stanković, J.Z., Petrović, E. (2018). Liquidity risk implications for market risk assessment in emerging markets.  Journal of Contemporary Economic and Business Issues,  5(1), pp. 5-23. ISSN: 1857-9094 (Print). ISSN: 1857-9108 (Online). UDC: 336.76:330.131.7.092.8(4)”2009/2017” Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics
  11. Stanković, J. Z., Petrović, E., Vojvodić-Miljković, N. (2016). Reality and prospects of bancassurance as an insurance sales channel in the Republic of Serbia. TEME, forthcoming. (4) pp. 1327-1348. ISSN: 0353-7919 (Print). ISSN: 1820-7804 (Online). COBISS.SR-ID: 559631.
  12. Stanković, J. Z., Petrović, E. (2016). Expected Utility Theory under Extreme Risks. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 13(1), pp. 31-44. ISSN: 0354-4699 (Print), ISSN: 2406-050X (Online). UDC: 005.311.6:330.131.7.
  13. Stančić V., Petrović E., Radivojević N., (2015) Conditional Relationship Between Beta and Returns: A Case Study of the Belgrade Stock  Exchange, UDK 336. 76; Teme 4/2015, pp 1165-1182; Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804 ; ISSN 0353-7919
  14. Petrović, E., Stanković J., Radović. O. (2013).  The impact of Risk Aversion on Individual Investors Investment Decision-Making Process, Strategic Management, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, vol 18, No 1, 2013., pp. 3-14, ISSN 1821-3448
  15. Petrović E., Stanković J., Pešić M., (2010) Metode višekriterijumskog odlučivanja kao sredstvo za analizu portfolio investicija, UDK 336:51-7; Ekonomske teme br. 3 XVVII, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 329-341
  16. Petrović E., Stanković J. (2009). Country Risk and Effects of Foreign direct Investment, Facta Universitatis-series Economics and Organization, 6 (1). pp. 9-22, ISSN 0354-4699. COBISS.SR-ID87230727. UDC 338.124.4:338.48
  17. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., Radović O., (2007). Rizik zemlje-ključni faktor investicionog odlučivanja u globalizovanom poslovnom okruženju,  Strategijski menadžment br. 1-2. Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Subotica. str. 91-95. ISSN 0354-8414
  18. Petrović E., (2006). Ciljna funkcija menadžera i tržišna pozicija preduzeća. Ekonomske teme br. 4-5. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu. (Niš). Str. 119-127. ISSN 0353-8648. SD 1990. UDK 33. ID 1117795
  19. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2005). Proces kreiranja vrednosti u kontekstu strategija eksternog rasta preduzeća. Strategijski menadžment br. 1-2, Subotica. (str. 42-49), ISSN 0354-8415 (R 54)
  20. Petrović E., Denčić-Mihajlov K., (2004). Akvizicija kao oblik stranih direktnih investicija u privredi Republike Srbije, Ekonomika preduzeća mart-april, (str. 106-114) YU ISSN 0353-443 X
  21. Portfolio analiza i rizik investiranja u eksterni rast preduzeća, časopis Management 23-24/2001, str. 30-32., ISSN 0354-8635
  22. Petrović E., Ksenija Denčić-Mihailov: Politički rizik kao faktor stranih investicija u privredama balkanskih zemalja, Ekonomske teme br. 3/2001. Niš, str. 167-174.
  23. Petrović E., Borko Krstić: Investicione strategije institucionalnih investitora, Ekonomika 1-3/2001, Niš, str. 15-25.
  24. Petrović E., Denčić-Mihailov K.: Akvizicije kao strategijski izbor preduzeća, Management br. 19-20/2000. str. 20-24, ISSN 0354-8635
  25. Petrović E., Denčić-Mihailov K.: Opcije-put motivacije menadžera i njihovog uključivanja u vlasništvo nad preduzećem, "Management" br. 11-12/1998, str. 64-67
  26. Petrović E., Denčić-Mihailov K.: Vrednovanje  strategije preuzimanja  preduzeća,  Strategijski  menadžment br.1/1997. str. 48-53,. YU ISSN 0354-8414
  27. Petrović E., Denčić-Mihailov K.: Investicione odluke u uslovima nesavršenog tržišta kapitala, Ekonomske teme br. 1-2/95, Niš, str. 474-480   
  28. Interno deoničarstvo i transformacija vlasništva, Ekonomika br. 3-4/94, Niš, str. 124-129.
  29. Interno deoničarstvo i motivacija za rad, Ekonomske teme br. 1-2/93, Niš, str. 68-72.
  30. Petrović E., Jablanović V.: Politika raspodele i investicija privrednog subjekta, Ekonomske teme br. 1-2/92, Niš, str. 36-42.
  31. Vlasništvo, preduzetništvo i politika razvoja preduzeća, Ekonomske teme br. 1-2/91, Niš, str. 108-116.
  32. Tehnički progres i ekonomija preduzeća, Ekonomika br. 6/91, Niš,  str. 140-147.
  33. Petrović E., Stanković Lj.: Marketing istraživanja-faktor efikasnosti investicija i zaštite svojine, Poslovna politika br. 12/90, str. 49-51.
  34. Petrović E.,  Stanković Lj.: Neophodnost istraživanja faktora tehnološke sredine u procesu formulisanja marketing strategije, Ekonomika br. 1-3/90, Niš, str. 155-162.
  35. Neki aspekti povećanja nivoa produktivnosti rada, Ekonomika br. 2/84, Niš, str. 99-108.
  36. Petrović E., Nikolić S.: Uticaj organizacionih faktora na angažovana sredstva u modelu rentabilnosti, Ekonomika br. 5/80, Niš, str. 83-89
  37. Maršandizing - savremena trgovinska tehnika, Ekonomika br. 2/79, Niš, str. 107-113.
  38. Petrović E., Grozdanovića D.: Sticanje dohotka u OUR, Ekonomika br. 5/79., Niš
  39. Dohodak i dohodovni odnosi, (prikaz knjige dr Nedeljka Rendulića), Ekonomika br. 1/82., Niš
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Jelena Z. Stanković, Ivana Marković, Evica Petrović, (2023) Dividend Payout Policy and Sustainability: The Case of High-Tech Industry, International Scientific Conference: Smart and sustainable economy: Trends and perspectives, Faculty of Economics, University of Niš, 13 October 2023
  2. Evica Petrovic, Jelena Z. Stanković (2023) Zelene finansije-trend koncepta održivog razvoja. zbornik radova: Izveštavanje o održivosti-svetski trendovi i izazovi za male ekonomije sa 27 međunarodnog kongresa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske,  Banja Vrućica 20-22 septembar 2023, str 83-108   , ISBN 978-99976-801-0-5 COBISS-RS-ID 139081217
  3. Denčić-Mihajlov, K., Petrović, E., Stanković, J., Pavlović, M. (2020). Evaluation of volume and quality of social performance indicators disclosure of companies included in Belexline index. In International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 25th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Subotica, 19th May, 2020 (pp. 41-48). Subotica, Serbia: University of Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica. ISBN: 978-86-7233-386-2. (M33)
  4. Optimizacija portfolia primenom statističkih momenata višeg reda raspodele verovatnoće prinosa, "Antikrizne politike i postkrizni procesi-izazovi ekonomske nauke : zbornik radova", Redaktor: Jadranka Đurović-Todorović Ekonomski fakultet, Niš, Srbija, 2016.god., str. 633-644, ISBN 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID 221294092 (koautor Jelena Stanković)
  5. Devizni kurs i međunarodna investiciona aktivnost, Zbornik radova / 18. Kongres "Značaj i uloga računovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka", Redaktor: prof. dr Dragan Mikerević, 18-20.9.2014., Banja Vrućica, Republika Srpska, Savez računovodja i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, Republika Srpska, 2014.god., str. 265 – 283, ISBN 978-99976-620-0-2, COBISS.RS-ID 4514584 (koautor Jelena Stanković)
  6. Korporativna diversifikacija i interno tržište kapitala, "Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke", zbornik radova, Redaktori: Zoran Aranđelović, Srđan Marinković, Ekonomski fakultet, Niš, Srbija, 2014 god., str. 347 - 358, ISBN: 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID:214591244 (koautor Jelena Stanković)
  7. Osnovna obeležja izvrsnosti ključnih menadžment procesa preduzeća, zbornik radova „Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU“, Institut sertifikovanih računovodja Crne Gore, Savez računovodja i revizora Srbije, Ekonomski fakultet Podgorica, Bečići, 2013., str. 37-48, ISBN 978-9940-9399-3-9, COBISS.CG-ID 23418384 (koautori dr Blagoje Novićević, mr Jelena Stanković)
  8. Tobinov Q racio kao pokazatelj realnosti merila performansi korporativnog preduzeća, zbornik radova „Računovodstvo, revizija i poslovne finansije u uslovima odgovornijeg ponašanja učesnika na tržištu“ , Savez računovodja i revizora Republike Srpske, Banja Vručica,  2013., str. 121-144, ISBN 978-99938-840-9-5, COBISS.BH-ID 3895832 (koautor Jelena Stanković)
  9. A Novel Approach to Human Tracking for Robotic Follower, XI International Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, 2012., pp 128-131, ISBN 978-86-6125-072-9, COBISS.SR-ID 194625292 (D.Ristić-Durrant, A.Leu, V. Nikolić)
  10. Solventnost kao pretpostavka upravljanja finansijama osiguravajućih kompanija, zbornik radova „Refleksije medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja na računovodstvo, reviziju i poslovne finansije“, Savez računovodja i revizora Republike Srpske, Banja Vručica, 2011, str. 245-260, ISNB 978-99938-840-6-4, COBISS.BN-ID 2187032 (koautor Jelena Stanković)
  11. Risk and effects of foreign direct investment on domestic and foreign company, zbornik radova „Problems of Foreign Economics Relations Development and Attraction of Foreign Investment-regional aspect, International Economics Department of Economic Faculty of Donetsk National University, Donetsk, Ukrajina, 2009., pp. 277-283, ISSN 1991-3524 (koautori mr Jovica Stanković, Jelena Stanković)  
  12. Determinante stvaranja vrednosti za vlasnike, zbornik radova „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“-medjunarodna konferencija, Izdavački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2009., str. 280-286,  (koautor Bojan Krstić)
  13. Upravljanje performansama projekta, zbornik radova sa XIII internacionalnog simpozijuma iz project managemnta: „Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi, YUPMA, Zlatibor, 2009., str. 418-422 (koautor Bojan Krstić)
  14. Principi upravljanja finansijama i kvalitet projekta, zbornik radova sa XI internacionalnog simpozijuma iz project managemnta: „Projektni menadžer profesija budućnosti“, YUPMA, Zlatibor, 2007., str. 69-73, (koautor Ksenija Denčić-Mihajlov, Ognjen Radović)
  15. Diverzifikacija resursa kao način minimiziranja rizika razvoja preduzeća, zbornik radova sa IX internacionalnog simpozijuma iz project managemnta: „Sa projekt menadžmentom u evropske integracije“, Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2005., str. 187-191 (koautor Ksenija Denčić-Mihajlov)
  16. Entering new economy through the market for corporate control development, zbornik na trudovi meģunarodna naučna konferencija: „Predizvite na novata ekonomija“, Ekonomski fakultet Prilep, 2005, p. 233-240 (koautor Ksenija Denčić-Mihajlov) ISBN 9989-695-34-2
  17. Uticaj menadžera na nivo rizika projekta spajanja i pripajanja preduzeća, zbornik radova sa VIII internacionalnog simpozijuma iz project managementa: „Upravljanje projektima i preduzetništvo“, Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2004., str. 142-146 (koautor Ksenija Denčić-Mihajlov)
  18. Mergers and acquisitions as forms of the market corporative control activity, Problems of Development of Foreign Economic Relations and Attraction of Foreign Investments (Regional Aspekt), Collection on Scientific VVorks, Part I, Donetsk National University, Donetsk 2001. p. 226-228. (koautor mr Ksenija Denčić-Mihailov)
  19. Ocena investicionih projekata u uslovima rizika i neizvesnosti, zbornik: "Računovodstvo, finansije i revizija u savremenim uslovima", Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 2001. god. str. 220-228 (koautor mr Ksenija Denčić-Mihailov).
  20. Obrazovanje finansijskog menadžera i transformacioni procesi u Republici Srbiji, zbornik: "Privatizacija u visokom obrazovanju", Ekonomski fakultet, Podgorica,  2000.god.,  str. 53-63 (koautor dr Slobodan Cvetanović).
  21. Investment strategies of   hedge funds as institutional investors, International symposium on the occasion of the 40љ anniversary of activity of the faculty of economics - Prilep, theme: Modern processes of economic development in the countries of southeast Europe, Prilep 6-7.12.2000 (koautor dr Borko Krstić).
  22. Optimizacija finansijske strukture i rizik poslovanja, zbornik: "Računovodstvo, revizija i poslovne finansije u novom privrednom sistemu", Savez računovodja revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 7-9. Oktobar 1999. str. 217-229.
  23. Menadžment preduzeća u tranziciji, zbornik: Menadžment u privredama u tranziciji, Ekonomski fakultet Niš, UNSS, SofiO, Niš, 1999. str. 323-333 (koautor mr Ksenija Denčić).
  24. Strategijska analiza izvora i sposobnosti preduzeća, godišnjak Ekonomskog fakulteta u Skoplju za 1996. god. str. 48-60 (koautor dr Ljiljana Stanković).
  25. Upravljanje preduzećem u uslovima društveno-ekonomske transformacije (neki aspekti), zbornik radova sa naučnog skupa "Privatizacija u republici Srpskoj", Direkcija za privatizaciju i razvoj, Republika Srpska, Bijeljina 1995., str. 164-175 ISBN 86-7174-002-1, CIP 347-23(497.15)(082), (koautor dr Miodrag Jovanović).
  26. The Financial and Institutional Environment for Sustainable Economic Growth of Developing Countries: The Case of Western Balkan. In Nešleha, J., Hampl, F., Svoboda, M. (Eds.), European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference,  Brno, Czech Republic, June 25-26, 2018 (pp. 689-696). Brno, Czech Republic: Masaryk University - Faculty of Economics and Administration - Department of Finance, and Institute for Financial Market (Nové Město nad Metují: Tiskárna KNOPP s.r.o.). ISBN: 978-80-210-8980-8 (Print). ISBN: 978-80-210-8981-5 (Online). (M33) (koautori: Stanković, J. Z., Denčić-Mihajlov, K.)
  27. Stres-testovi u osiguranju. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 21. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske: Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta, Banja Vrućica, 20-22.09.2017. (str. 77-101). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske (Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Atlantik bb). ISBN: 978-99976-620-4-0. COBISS.RS-ID: 6761496. UDK: 368:159.9.072. (M33) (koautor Stanković, J.)
  28. Značaj informacione osnove o poslovanju osiguravajućih kompanija za ostvarenje interesa stejkholdera. U Mikerević, D. (Ur.), Zbornik radova / 20. međunarodni kongres: Finansijsko izveštavanje kao katalizator rasta ekonomije. 20. međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, Banja Vrućica. (2016, septembar).  (str. 169-187). Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ISBN: 978-99976-620-3-3. (M33) (koautor Stanković, J.)
  29. Risk-Constrained Investment Strategies in Emerging Markets. In Karasavvoglou, A., Kyrkilis, D., Polychronidou, P. (Eds.), Book of Abstracts / 7th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World" - EBEEC 2015, Kavala, Greece, 8-10 May, 2015 (pp. 89-90). Kavala, Greece: Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology - Department of Accountancy and Finance, University of Macedonia - Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies. ISBN: 978-618-5036-19-5. (M34) (koautori: Stanković, J., Stanković, J., Marković, I.)
  30. Denčić-Mihajlov K., Petrović E., Stanković Z.J, Pavlović M., (2020) Evaluation of volume and quality of social performance indicators disclosure of companies included in Belexline index, International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 25th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Subotica, 19th May, 2020. Subotica, Serbia: University of Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica, CD rom izdanje, str. 41-48, ISBN: 978-86-7233-386-2 (M33)
  31. Stanković Z.J., Petrovic E., Dencic-Mihajlov K. (2018). The Finanscijal and Institutional Environment for Sustainable Economic Growth of Developing  Countries: The Case of Western Balkan. Masaryk University Faculty of Economics and Administration, Brno, Czech Republic, Institute for Financial Market, Proceedings of the 15th international scientific conference, June 25-26, 2018 Brno, Czech Republic, pp. 689-696, Editors Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda, ISBN 978-80-210-8980-8 (for print version Proceeding), ISBN 978-80-210-8981-5 (for on-line version Proceeding), Conference website: www.efs.econ.muni.cy
  32. Risk and effects of foreign direct investment on domestic and foreign company, zbornik radova „Problems of Foreign Economics Relations Development and Attraction of Foreign Investment-regional aspect, International Economics Department of Economic Faculty of Donetsk National University, Donetsk, Ukrajina, 2009., pp. 277-283, ISSN 1991-3524 (koautori mr Jovica Stanković, Jelena Stanković)  M31
  33. Petrović E., Stanković J., Stanković J.Z., (2008).  Risk management for internet banking. International scientific conference: Economic modernization-macroeconomic, financial and social aspekt, D.A. Tsenov Academyof Economics-Faculty of Finance, Svishtov, Bulgaria
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Tobinov Q racio indikator investicionih mogućnosti, zbornik radova „Nauka i svetska ekonomska kriza“, Ekonomski fakultet, Niš, 2013., str.   , ISBN  , COBISS.SR-ID     (koautor Jelena Stanković)
  2. Funkcija nadzora i poslovanje osiguravajućih kompanija, zbornik radova „Nauka i svetska ekonomska kriza“, Ekonomski fakultet, Niš, 2012., str. 187-199, ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 194027788 (koautor Jelena Stanković)
  3. Informaciona asimetrija i racionalnost odlučivanja investitora, zbornik radova „Projektni menadžment u Srbiji-uspesi i mogućnosti“, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 2011., str. 85-89, ISBN 978-86-86385-08-6 (koautor Jelena Stanković)
  4. Principi modernog osiguranja, zbornik radova „Nauka i svetska ekonomska kriza“, Ekonomski fakultet, Niš, 2011., str. 199-210, ISBN 978-86-6139-042-5. COBISS. SR-ID 188481292 (koautor Jelena Stanković)
  5. Informaciona asimetrija i vrednost korporacije,  zbornik radova „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, Palić, 2009., CD-ROM izdanje zbornika, ISBN 978-86-7233-223-0, CD-ROM: ISNB 868233223-7, COBISS.SR-ID 240993031 (koautor Jelena Stanković)
  6. Ocena i upravljanje rizikom zemalje u globalnim tokovima kapitala, zbornik radova: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji-redakcija prof. dr Verica Babić, prof. dr Ljiljana Maksimović, Ekonomski fakultet, Kragujevac 2008., str. 211-221, (koautor dr Ksenija Denčić-Mihajlov), ISBN 978-86-82203-80-3
  7. Rizik u medjunarodnom portfoliju investicija, zbornik radova „Uloga i zadaci finansijskog izveštavanja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Savez računovodja i revizora Srbije, Zlatibor, 2008., strr. 256-269, ISBN 978-86-475-0105-0
  8. Rizik i prinos - ključne determinante kapitalnih ulaganja, zbornik: "Računovodstvo i finansijski menadžment preduzeča i banaka, Savez računovođa i revizora Srbije, Zlatibor, 2001. god. str. 305-320.
  9. Strategije kontrakcionog rasta u transformaciji velikih preduzeća, zbornik: "Strategija transformacije velikih preduzeća u uslovima globalizacije", Ekonomski fakultet, Beograd, 1999. str. 103-110 (koautor Ksenija Denčić).
  10. Politički rizik i internacionalizacija kapitala, zbomik radova sa naučnog skupa: "Investiciono odlučivanje u uslovima tranzicije", Ekonomski fakultet, Naučno-istraživački centar NICEF, Priština, 1999. str. 315-320 (koautor mr Ksenija Denčić).
  11. Finansiranje razvoja preduzeća rizičnim kapitalom, zbornik: Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš, 1998. str. 176-182
  12. Modeliranje kriterijuma za donošenje investicionih odluka u uslovima rizika, zbornik radova: Projekt "Management u Jugoslaviji - stanje i perspektive", YUPMA, Zlatibor, 1997. str. 58-64 (koautor Ognjen Radović).
  13. Značaj menadžera za rizik u strategijskom odlučivanju preduzeća, zbornik radova: "Efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1997. god. str. 225-230.
  14. Metoda simulacionog očvršćavanja kao tehnika optimizacije portfolio rizika, zbormk: Upravljanje preduzećem i informacione tehnologrje, Ekonomski fakultet, Institut za ekonomska istraživanja, Priština, 1997. god. str. 395-399 (koautor Ognjen Radović).
  15. Investicije u sredstva zaštite na radu kao determinanta poslovnog uspeha preduzeća, zbornik "Osiguranje i zaštita na radu", Fakultet zaštite na radu Niš, Institut za kvalitet radne i životne sredine 1. maj, Niška banja, 1996. god., str. 185-193
  16. Marketing istraživanja - osnova za identifikovanje konkurentskih prednosti, zbornik radova "Menadžment i razvoj preduzeća", Fakultet organizacionih nauka Beograd, Vmjačka banja, 1996. god., str. 728-734 (koautor dr Ljiljana Stanković).
  17. Diverzifikacija portfolia hartija od vrednosti kao mogućnost minimiziranja rizika investiranja, zbornik radova "Upravljanje transformacijom preduzeća-efikasnost transformacije preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1996. god. str. 103-109.
  18. Neki aspekti rentabilnosti preduzeća, zbornik radova "Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi", Ekonomski fakultet, Beograd, 1995. god. str. 113-124 (koautori dr Dragiša Grozdanović, dr Ljiljana Stanković).
  19. Upravljanje raspodelom u uslovima transformacije preduzeća, zbornik radova: "Menadžment i transformacija preduzeća", Ekonomski fakultet, Kragujevac, 1995. god. str. 46-52 (koautor dr Dragiša Grozdanović) ISBN 86-82203-06-5
  20. Merdžer kao metod razvoja ekonomije preduzeća, zbornik radova "Strategija investiranja i metodologija ocenjivanja investicionih projekata", Fakultet organizacionih nauka, Centar za upravljanje investicijama, Beograd, 1995. god. str. 53-60. (koautor prof. dr Dragiša Grozdanović)
  21. Verovatnoća događanja u investicionom odlučivanju, zbornik radova: "Ekonomska efikasnost strategije preduzeća-faktori i kriterijumi efikasnosti preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1995. god. str. 145-154
  22. Demografski faktor, zaposlenost i razvoj preduzeća Kosova i Metohije, zbornik radova "Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju", Ekonomski fakultet, Priština, 1995. god. str. 56-59 (koautor Ognjen Radović).
  23. Cena, neto novčani tokovi i kriterijunti efikasnosti investicionih projekata, zbornik radova "Strategija investiranja i metodologija ocenjivanja investicionih projekata", Fakultet organizacionih nauka, Centar za upravljanje investicijama, Beograd, 1994. god. str. 59-66.
  24. Cena kapitala i rentabilnost investicionih projekata, zbornik radova "Ekonomska efikasnost strategije razvoja preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1994. god. str. 153-159.
  25. Upravljanje tehnologijom i investicione odluke, zbornik "Menadžment na pragu XXI veka, Fakultet organizacionih nauka", Beograd, Zlatibor, 1994. god. str. 745-750.
  26. Račun rentabiliteta u oceni efikasnosti investicionih ulaganja, zbornik "Strategija investiranja i metodologija ocenjivanja investicionih projekata", Fakultet organizacionih nauka, Centar za upravljanje investicijama, Beograd, 1993. god. str. 35-40.
  27. Amortizacija i razvojno ponašanje preduzeća, zbornik radova: "Razvojni faktori efikasnost preduzeća“, Ekonomski fakultet, Niš, 1993. god. str. 131-139.
  28. Cena korišćenja sopstvenih izvora u finansiranju investicionih projekata, zbornik radova: "Strategija investiranja i metodologija ocenjivanja investicionih projekata", Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 1992. god. str. 51-56.
  29. Tržišna vrednost preduzeća i vlasnička transformacija, zbornik radova: "Upravljanje preduzećem u uslovima društveno-ekonomske transformacije", Ekonomski fakultet, Kragujevac, 1992. god. str. 55-61.
  30. Neki aspekti metodološke problematike razvoja preduzeća, zbornik radova: "Privredni sistem i efikasnost poslovanja preduzeća u uslovima svojinske transformacije", Ekonomski fakultet,  Niš, 1992. god. str. 83-88.
  31. Inovativna aktivnost i razvoj preduzeća, zbornik radova "Organizaciono i svojinsko prestruktuiranje u tržišnim uslovima privređivanja", Ekonomski fakultet, Niš, 1991. god. , str. 115-123 .
  32. Cene deonica kao pokazatelj tržišne vrednosti preduzeća, referat na savetovanju "Ekonomski aspekti strategije razvoja preduzeća", Ekonomski fakultet, Ekonomika, Niš, 1991. god. str. 32-37.
  33. Samofinansiranje i problem mobilnosti i racionalne alokacije akumulacije, zbornik radova "Aktuelni problemi sistema proširene reprodukdje u Jugoslaviji", Ekonomski fakultet, Kragujevac, 1989. god. str. 218-221 (koautor mr Živorad Gligorijević).
  34. Ekološki aspekt investicija, zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1989. god., str. 323-331.
  35. Uticaj Ijudskog faktora na dinamiku produktivnosti rada, zbornik radova: "Oslobodjenje rada, radni moral i produktivnost", Filozofski fakultet, Niš, 1989. god., str. 25-32
  36. Uticaj dinamike cena na izbor kriterijuma za ocenu efikasnosti i opravdanosti investicija, zbornik radova "Preduzeće u uslovima privredne reforme", Ekonomski fakultet, Niš, 1989. god. str. 53-62 (koautor dr Ljiljana Stanković).
  37. Pluralizam interesa kao prepreka identifikovanja i prihvatanja zajedničkih razvojnih projekata i finansiranje opštenarodne odbrane, zbornik radova "Privredni razvoj i finansiranje rashoda ONO", Ekonomski fakultet, Niš, 1988. god., str. 59-67.
  38. Maturizacioni period i struktura investicija u privredi SFRJ u periodu 1967-1986.god. zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1988. god. str. 255-260.
  39. Neki aspekti uticaja faktora neizvesnosti na investiciona ulaganja, zbornik гаdova "Ekonomska politika i investicije", Ekonomski fakultet, Niš, 1988. god. str. 135-141 (koautor Pavle Krivokapić).
  40. Raspodela prema radu u uslovima udruženog rada - neki aspekti, zbornik radova "Problemi robne proizvodnje u socijalizmu", Ekonomski fakultet, Niš, 1988. god., str. 257-267.
  41. Dinamika ličnih dohodaka i produktivnost rada, zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1987. god. str. 333-339.
  42. Uticaj efikasnosti investicija na nivo akumulacije, zbornik radova "Kamata i investicrje", Ekonomski fakultet, Niš, 1987. god. str. 101-111 (koautor Miloš Savić).
  43. Akumulativna sposobnost OUR-a i problem zapošljavanja, zbornik radova "Problemi privrednog rasta i (ne)zaposlenost u Srbiji", Ekonomski fakultet Kragujevac, 1987. god. str. 160-170, (koautor dr Slavko Sarić).
  44. Cena kao kriterijum raspodele zajedničkog prihoda, zbornik "Mesto i uloga marketinga u razvoju jugoslovenske privrede", Niš, 1985. god. str. 302-306.
  45. Uticaj faktora sticanja dohotka na afirmaciju principa raspodele prema radu, referat na savetovanju "Lični dohoci u sistemu samoupravne privrede", Banja Luka, 1985. god.
  46. Solidarnost i raspodela u uslovima samoupravnog socijalističkog društva, zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1986. god. str. 249-254.
  47. Uticaj produktivnosti rada i cena na veličinu dohotka OUR-a, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1984. god. str. 147-153 .
  48. Neki aspekti ostvarivanja ličnih dohodaka po osnovu minulog rada, Zbornik гаdova  Ekonomskog fakulteta, Niš, 1981. god. str. 363-371.
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 05 oktobar 2023 12:37