Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.11.2013.

Dragan Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.02.1970.
 • Mesto rođenja: Babušnica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1995
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  a) Monografije

  Китановић, Д., Петровић, Д. (2010) Огледи о методолошким проблемима савремене економске науке, монографија националног значаја, Економски факултет, Ниш, стр. 199, ИСБН 978-86-6139-009-8 (М42).

  Петровић, Д. (2012) Институционализам међу водећим економским теоријама, монографија националног значаја,  Економски факултет, Ниш, стр. 168, ИСБН 978-86-6139-022-7 (М42).

   

  b) Poglavlja u monografijama

  Несавршеност политичког процеса, Менаџмент у привредама у транзицији, Економски факултет, Ниш, 1999., стр. 293-302 (Р23/М45).

  Изазови државе у транзиционом и регионалном балканском процесу, Научни скуп са међународним учешћем на тему: Култура у процесима развоја, регионализације и интеграције балкана, Филозофски факултет - Институт за социологију, октобар 2003., str. 179-185 (Р23/М45).

  Балкан пред искушењима глобализације, Тематски зборник радова: Балкан у процесу евроинтеграције - економика, транзиција и регионална сарадња, Филозофски факултет, Институт за социологију, Ниш, 2005., стр. 183-194. (Р23/M45).

  Петровић, Д., Китановић, Д. (2011) Сазнајне концепције у функцији просперитета економске науке, Наука и светска економска криза, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 3-12, ИСБН 978-86-6139-042-5 (М45).

   Петровић, Д. (2012) Допринос аустријске школе развоју савремене економске методологије, Наука и светска економска криза, Универзитет у Нишу, Економски факултет,  стр. 37-44, ИСБН 978-86-6139-055-5 (М45).

  Петровић, Д., Китановић, Д. (2013) Значај биолошких аналогија и дарвинистичких концепата у економској методологији, Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 17-32, ИСБН 978-86-6139-086-9 (М45).

  Петровић, Д. (2015) Процењивање и избор теорија у економској науци,  Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 13-26, ИСБН 978-86-6139-095-1 (М45).

  Petrović, D., Stefanović, Z. (2015) The Empirical Basis of Economic Knowledge and Contemporary Flows of Economy, u: Srđan Marinković and Borko Krstić (eds.), University of Niš - Faculty of Economics, Republic of Serbia, pp. 211-226, ISBN 978-86 6139-097-5 (M14).

  Китановић, Д., Петровић, Д. (2016) Економски модели и аналогије, Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, стр. 3-12, ИСБН 978-86-6139-114-9 (М45).

  Петровић, Д., Китановић, Д. (2016), Методолошки плурализам у економији, Конкурентност и одрживи развој Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 3-16, ISBN 978-86-6139-125-5(М45). 

  Petrović, D., Kitanović, D. (2017), Realističnost i empirijska adekvatnost ekonomskih modela, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, ss. 3-18, ISBN 979-86-6139-144-6, UDK 330.1. (M45).

  Петровић, Д., Стефановић, З. (2018), Институције као претпоставка рационалног понашања, Економска политика Србије у 2018. години – квалитет институција и економски раст, Економски факултет Универзитета у Београду, сс. 381-395, ИСБН: 978-86-403-1544-9  (Редактор: проф. др Александра Прашчевић, recenzenti: prof. dr Božidar Cerović, prof. dr Boško Živković, prof. dr Dejan Šoškić), (М44).

  Stefanović, Z., Petrović, D. (2019). The Influence of Institutional Competitiveness on Ecoomic Well-Being -  By Indicators of the World Economic Forum, 41-58. Improving Macroeconomic Competitiveness, Edited by Bojan Krstić, Faculty of Economics, University of Nis, Serbia. ISBN 978-86-6139-182-8 (M14).

  Петровић, Д. (2019), Дигитализација научне комуникације: могућности академске афирмације и решавање проблема асиметричне расподеле пажње читалаца, Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Универзитет у Нишу, Економски факултет, сс. 83-94, ISBN 979-86-6139-196-5.  (Редактори: Проф. др Тадија Ђукић, Проф. др Драгана Раденковић Јоцић) (M45).

  Зоран Стефановић, Драган Петровић (2020), Дигитална економија и национални иновациони системи из институционалистичке перспективе, 39-54,  Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Редактори: Проф. др Тадија Ђукић, Проф. др Драгана Раденковић Јоцић, Универзитет у Нишу, Економски факултет. ISBN: 978-86-6139-209-2 (M45).

     

   

   

 • Knjige i udžbenici:
  • Китановић, Д., Голубовић, Н.,  Петровић, Д. (2012) Основи економије, треће издање, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 521, ИСБН 978-86-6139-049-4.
  • Китановић, Д., Голубовић, Н., Петровић, Д., Џунић, М. (2011) Савремена политичка економија, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 233, ИСБН 978-86-6139-030-2.
  • Китановић, Д., Голубовић, Н., Петровић, Д. (2016). Основи економије, треће измењено издање, Економски факултет, Универзитет у Нишу, ISBN 978-86-6139-126-2, стр. 500.
  • Китановић, Д., Голубовић, Н., Петровић, Д., Џунић, М. (2018). Основи економије, четвто измењено и допуњено издање, Економски факултет, Универзитет у Нишу, ISBN 978-86-6139-169-9, стр. 453.

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Petrović, D. (2015) Behavioral Economics – the New Aproach to Designing the Paternalistic Role of the State in the Economy, Teme, No. 2, pp. 345-360, ISSN 0353-7919 (M24).

  Dragan Petrović, Zoran D. Stefanović, (2020), Economic-Theoretical Aspects and Contemporary Implications of the Problem of Unequal Income Distribution,  Tеме, Vol. XLIV, br. 4., str. 1327-1350 (M24).

  Nedić VladimirDespotović Danijela, Cvetanović Slobodan, Đukić Tadija, Petrović Dragan,  Institutional reforms for economic growth in the Western Balkan countries, Journal of Policy Modeling, Vol. 42, Issue 5, pp. 933-952 (M23).

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  Ограничења својинским променама, Економске теме, бр. 2, Економски факултет, Ниш, 1997., стр. 147-157(Р62/М52).

  Различита схватања економске регулације као институционалног оквира управљања привредним субјектима, Економске теме, бр. 2, Економски факултет, Ниш, 1998., стр. 277-291 (Р62/М52).

  Извесност прерастања регионалних економских интеграција у процес глобалне светске привреде, Тржиште новац капитал, бр. 2, Институт за спољну трговину, Београд, 1998., стр. 39-46.

  Значај зарада у савременим тржишним условима, Економика, бр. 4-6, Економски факултет у Приштини, Економски факултет у Нишу, 1998., стр. 246-254 (Р62/М52).

  Либерални институционализам као нова тенденција, Економске теме, 1-2, Економски факултет, Ниш, 1999., стр. 427-436 (Р62/М52).

  Однос институционалне и неокласичне економске теорије, (коаутор др Драгослав Китановић), Економски погледи, јун-септембар, бр. 3., Економски факултет, Приштина, 2000., стр. 27-40.

  Транзициони процеси са аспекта институционалне економске теорије, (коаутор др Драгослав Китановић), Економске теме, Економски факултет у Нишу, бр. 2, 2000., стр. 31-42 (Р62/М52).

  Значај теорије трансакционих трошкова за економију земаља у транзицији, (коаутор др Драгослав Китановић), Економски анали, јануар-март, бр. 144, Економски факултет, Београд, 2000., стр. 81-93 (Р61/М51).

  Економска наука пред изазовима процеса транзиције, (коаутор др Драгослав Китановић), Економске теме, 1-2, Економски факултет, Ниш, 2001., стр. 11-20 (Р62/М52).

  Трошкови  формирања институција у Србији, Економске теме бр. 4, Економски факултет, Ниш, 2002, стр. 107-117 (Р62/М52).

  Етика тржишног/нетржишног понашања у Србији, Теме, Универзитет у Нишу, бр. 4, 2002., стр. 529-544 (Р62/М52).

  Унапређење индивидуалне рационалности на путу европских интеграција, (коаутори: др Драгослав Китановић и др Бранислав Митровић), Економске теме, бр. 1-2, 2005, стр. 187-195. (Р62/M52).

  Institutional Environment as the Basis of Economic and Social Interactions, Economic themes, No 6, 2006, pp. 77-84 (Р62/М52).

  Унапређење својинских односа као претпоставка ефикасне тржишне привреде, Теме, 2/2007, стр. 351-360. (Р61/M51).

  Теорија ограничене рационалности – Хајек, Кејнз и институционалисти, (коаутор др Драгослав Китановић), Економске теме, бр. 3, 2007., стр. 1-11. (Р61/M51).

  Methodological Individualism- Criticizing and Superseding Possibilities, Facta Universitatis: Series Economics and Organization, vol. 5, No. 3, 2008, pp. 185-194 (М52).

  Methodological Holism and the Contemporary Mainstream in Economy, (koautor Kitanović Dragoslav), Economic Themes 4/2008, pp. 1-13 (М51).

  Methodological Position(s) of Institutional Economics, (koautor Zoran Stefanović), Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 6., No. 2, 2009, pp. 105-114 (М52).

  Petrović, D., Krstić, M. (2011) Transaction Costs and the Efficiency of Institutions, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 8, No. 4, pp. 379-387, ISSN 0354-4699 (M51). 

  Petrović, D. (2012) The Contribution of Keynes and Hayek to the Development of the Theoretical Methodological Pluralism in the Economic Science, Economic Themes, Year 50, No. 4, pp. 494-514, eISSN 2217-3668 (M51). 

  Петровић, Д. (2012) Епистемолошке и онтолошке претпоставке методолошког индивидуализма, Економске идеје и пракса, бр. 7, стр. 91-100, ИССН 2217-6217 (M53). 

  Petrović, D., Krstić, M. (2013) The Role of Institutions in Theory of Cultural Evolution, Facta Universitatis, Series: Economic and Organization, Vol. 10, No. 1, pp. 13-23, ISSN 0354-4699 (M51). 

  Petrović, D. (2013) The Key Theoretical and Practical Aspects of the State Failures in the Contemporary Economy, Economic Horizons, Vol. 15, No. 2, pp. 153-165, ISSN 2217-9232, doi: 10.5937/ekonhor 1302149P (M51).

  Petrović, D. (2014) Behavioral Analysis of Economic Choice: Contribution to Improving Economic Rationality, Facta Universitatis, Series: Economic and Organization, Vol. 11, No. 3, pp. 191-205, ISSN 0354-4699 (M51).

  Petrović, D., Kitanović, D. (2015) Authenticity of Economic Phenomena in the Context of Increasing Influence of Psychologistic Approach, Facta Universitatis, Series: Economic and Organization, Vol. 12, No. 3, pp. 171-182, ISSN 0354-4699 (M51).

  Stefanović, Z., Petrović, D. (2016) ‘Institutions-IndividualConceptual Nexus as Basis of Alternative Economic Methodologies, Economic Themes, Vol. 54(1), pp. 1-19, eISSN 2217-3668 (M51).

  Petrović, D., Stefanović, Z., Marković, I. (2017), Behavioral Models in Economics as a Framework for Individual Adaptation to the Institutional Environment, Economic Horinons, 19 (1), str. 17-31, eiSSN 2217-9232, (M51).

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  New Economical Theories-the Condition and Limitation of the Development of Management and Marketing in the Balkan Countries, (koautor dr Dragoslav Kitanović), Международен семинар, управленски и маркетингови аспекти на икономическое разитие на балканскитие страни, септембар, 2001, Факултет "Управление и информатика", София, стр. 153-163 (Р54/М33).

  Cooperation in Financial Reform between Central European Countries for EU membership, (koautor Igor Mladenović), међународни научни скуп, Regional Economic Cooperation and Integration of South and East-European Countries, Svishtov, објављено у: Interuniversity Scientific and Practical Conference, Svištov, novembar, 2002., str. 221-233 (Р54/М33).

  Институционалъние реформи в Сербия – Разходи и очекивания, Бизнес управление, Стопанска академия “Д.  А. Ценов ” Висща бизнес школа, Свищов, 2/2003., str. 16-28 (Р54/М33).

  Models of Institutional Change in Serbia, Problems and Prospects of Cooperation between the Countries of South - Eastern Europe within the Context of Black Sea Economic Cooperation and Guuam, D. Tsenov Academy of Economics Donetsk National University, Conection of Scientific Works, Donetsk - Svishtov - Albena,  2003., str. 365-370 (Р54/М33).

  Market Norms Behavour in the Tranzition Process of the Economic System of Serbia, (коаутор мр Игор Младеновић), Problems and Prospects of Cooperation between the Countries of South-Eastern Europe within the context of Black Sea Economic Cooperation and Guum, Донецки национален университет, 2004, str. 68-72 (Р54/М33).

  Informal Market Norms in Function fo the Cooperation and the Development of the Balkan Countries, Управленски и маркетингови аспекти на икономическое разитие на балканскитие страни, Университет за националъно и световно стопанство, София, 2004, 207-215 (Р54/М33).

  The Importance of Institutions for the Economic Development of the Balkan Countries in Transition, Международен семинар, Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, Спорник доклади, Универзитет за национално и световно стопанство, Факултет "Управление и информатика", София, 3 ноември, 2006, стр. 33-38 (Р54/М33).

  Competitiveness Assessment as a Start Position in Development of Strategy in Serbian  tourism industry, (koautor mr Igor Mladenović), IX International Conference, Strategic Development of Tourism Industry in the 21 st century, University "St. Kliment Ohridski"Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, 2007, Ohrid, Štampano u izvodu (Р54/M33).

  Critical Review of the Concept of Rationality in the Economic Theory (koautor Stefanović Zoran), Economic Policy and Global Recession, Volume 1, Faculty of Economics, University of Belgrade, 2009, pp. 25-35 (М33).

  Epistemological Challenges of the Economic View, The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Centery, Faculty of Economics, Univeristy of Niš, 2010, pp. 623-633 (M33).

  Petrović, D., Stefanović, S. (2013) Economic Science in the Light of the Economical Theoretical Imperialism Development, International Scientific Conference, The Global Economic Crisis and Future of European Integration, u: Srđan Marinković and Sylvie Rochhia (eds.), Rethinking Europe after the Economic Crisis: Lessons for the European Core nad Periphery, Faculty of Economics, University of Niš,  pp. 247-267, ISBN 978-86-6139-084-5 (M33). 

  Džunić, M., Petrović, D. (2014) Education as a Determinant of Social Inclusion and Community Involvement: A Comparative Analysis of Western Balkan Countries, New Knowledge for the New People, Ohrid, pp. 522-527, ISSN 2334 - 735X (M33).

   Petrović, D., Stefanović, Z. (2014) Methodological Institutionalism: A Conceptual Framework for Improving Economic Analysis, pp. 67-75, Social Sciences and Economics (Interaction and Perspectives for Collaboration), D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, 2014, pp. 67-75, ISBN 978-954-23-1005-1 (M33)

  Petrović, D., Stefanović, Z. (2015) Real Uncertainty: the Challenge of Economic Choice in Contemporary Economy, International Scientific Conference: Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations, Faculty of Economics, University of Niš, pp. 3-15,  ISBN 978-86-6139-115-6 (M33).

  Cvetanović, D., Mladenović, I., Petrović, D. (2015) Deindustrialization and Economic Growth in Selected Transition Countries, The Fourth International Conference REDETE 2015: “Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies”, Graz, October 22-24, Faculty of Economics, University of Banja Luka, pp. 153-164, ISBN 978-99938-46-54-3 (M33).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

   

  Школа рационалних очекивања-економска реалност или неосновани песимизам у економској теорији, Симпозијум : савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет у Лесковцу, 1998. (Р65/М63).

  Стратегије институционалних реформи у Србији, (коаутор др Драгослав Китановић), Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Сбије у 2003. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2002., стр. 83-93 (Р65/М63).

  Трансформација економског понашања у Србији - проблеми и перспективе, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2005. години, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу и Савез економиста Србије, 2004., стр. 92-98. (Р65/М63).

  Нелегална економија као структурни проблем балканских земаља, Структурне промене и демографска кретања земаља јужне Европе,  Економски факултет, Ниш, 2006, стр. 105-113 (Р65/М63).

  Неолибералистичко схватање тржишта, (коаутор др Драгослав Китановић),  Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 163-170 (Р65/М63)

  Стефановић, З., Петровић, Д. (2014) Глобализација и неолиберализам из перспективе радикалне политичке економије, у: Вукотић, Веселин и др (ред.) (Анти)либерализам и економија, Институт друштвених наука, Београд, стр. 269-277, ИСБН 978-86-7093-152-7 (М63). 

  Петровић, Д., Глигоријевић, Н. (2014) Држава у функцији економске ефикасности и ефективног институционалног развоја Републике Србије, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 2014, стр. 105-123, ИСБН 978-86-6091-047-1 (М63).

  Петровић, Д., Глигоријевић, Н. (2014) Негативни екстерни ефекти: изазови глобалног управљања, XИX Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски Факултет, стр.  533-549,  ИСБН 978-86-6139-092-0 (М63).

  Петровић, Д. (2015) Еволуционистичка економија: допринос разумевању актуелних економских проблема у Републици Србији, XX Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, стр. 523-536, ИСБН 978-86-6139-104-0 (М63). 

  Петровић, Д., Марковић, И. (2015) Институционалне реформе у светлу политичке централизације и превазилажења интересних конфликата, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 89-108, ИСБН 978-86-6091-056-3 (М63).

  Марковић, И., Петровић, Д. (2016), Међународна економска интеграција: ефекти и изазови чланства, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Универзитет у Крагујевцу- Економски факултет, стр. 157-173 (М63).

  Стефановић, З., Петровић, Д., Митровић, Б. (2018) Концептуализација предузетништва у савременој економској теорији: актери, институције и структурна дејства,  Предузетништво vs. Рентијерство, Центар за економска истраживања Института друштвених наука, стр. 188-196, ИСБН:978-86-7093-201-2 (М63).

  Петровић, Д., Стефановић, З., Митровић, Б. (2018), Место и улога јавних предузећа у струкутури савремених тржишних привреда: Поуке за Републику Србију, Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 165-179, ИСБН 978-86-6091-079-2 (M63).

  Петровић, Д., Стефановић, З. (2019), Институционални поредак и предузетништво,  Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 115-136, ISBN 978-86-6091-088-4 (M63).

  Петровић, Д., Стефановић, З. (2019), Теоријски оквир и могућа подручја политике асиметричног патернализма у Републици Србији, XXIV Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 55-65,  ISBN 978-86-6139-178-1(M63).

  Драган Петровић, Зоран Стефановић, (2020), Креативна економија у функцији регионалног развоја, XXV Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, str. 71-80. ISBN: 978-86-6139-201-6 (M63).

  Dragan Petrović, Zoran D. Stefanović (2020). Teorijsko-metodološki aspekti problema ekonomske nejednakosti,  Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет; Редактори: Властимир Лековић, Петар Веселиновић, 53-72. ISBN 978-86-6091-110-2.(M63).

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 14:43