Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.05.2021.

Ivana Ilić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.04.1989.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovno upravljanje - Marketing
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Kostić, Z., Ilić, I., Mladenović, J. (2014) Uticaj evropskih integracija na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije, redaktori Kovačević, M., Grečić, V., Stanje i perspektive ekonomsko – finansijskih odnosa Srbije sa inostranstvom, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Beogradu, Naučno društvo ekonomista Srbije, Kragujevac 221-235, ISBN:978-86-403-1384-1 (M45)

  Đekić, S., Ilić, I. (2015) Sustainable agriculture and rural development in current and future EU member states, in B. Krstićand  Z. Paszek(eds.)  The determinants of competitiveness, Improving the Effciency and Competitivess of Enterprises and National Economies – problems, factors, determinants, strategies and solutions, 47-60, UDC 502.131.1:338.43(4-672EU) University of Niš, Faculty of Economics, Andrezej Frycz Modrezewski Krakow University, ISBN: 978-86-6139-113-2 (M14)

  Đekić, S., Ilić, I. (2015) Sustainable agriculture and rural development in current and future EU member states, in B. Krstićand  Z. Paszek(eds.)  The determinants of competitiveness, Improving the Effciency and Competitivess of Enterprises and National Economies – problems, factors, determinants, strategies and solutions, 47-60, UDC 502.131.1:338.43(4-672EU) University of Niš, Faculty of Economics, Andrezej Frycz Modrezewski Krakow University, ISBN: 978-86-6139-113-2 (M14)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Directions of development of SPA tourism and hotel industry in Republic of Serbia, in B.Krstić Enhancing micro and macro competitiveness – possibilities and limitations, 59-77, UDC 338.48-6:615.8(497.11) University of Niš, Faculty of Economics,ISBN: 978-86-6139-138-5 (M14)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Regional features of tourism and hotel industry in the Republic of Serbia, in Cvijanović D. et al. Tourism in function of development of the Republic of Serbia Тourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, 538-555, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjaĉka Banja, ISBN 978-86-89949-21-6 (M14)

  Ilić, I.,Jovanović S. (2021). Transformacija poljoprivredne proizvodnje primenom tehnologije Poljoprivreda 4.0, u Đukić, T., Radenković Jocić, D.(redaktori) Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije , 233-248, COBISS.SR-ID 55227657 Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, ISBN: 978-86-6139-220-7 (M45)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Jovanović, S., Janković – Milić, V., Ilić, I. (2015) Health and hygiene importance for the improvement of tourism sector competitiveness in Serbia and the countries in the South East Europe, Procedia – Economics and Finance by Elsevier, Vol:19, 373-382. ISSN:2212-5671, doi: 10.1016/S2212-5671(15)00038-6 (М24)

  Jovanović, S., Đekić, S., Ilić, I. (2015) Analysis of cultural resources of SouthEast European countries as a factor of tourism competitiveness, Economic themes,Faculty of Economics, Niš Vol:53 (2), 230-246. ISSN 2217-3668, DOI: 10.1515/ethemes-2015-0013 (M51)

  Ilić, I., Hafner, P. (2015) Environmental aspects of the process of globalization – negative implications and crisis Facta Universitatis Series: Economics And Organization, Vol:12(2), 109-120. UDC 502:055.44, University of Niš, ISSN 0354-4699 (M51)

  Kostadinović, I., Kostić, Z., Ilić, I. (2015) Competitiveness and developmental trends of the new industrial policy of the Republic of Serbia, Facta Universitatis Series: Economics And Organization, Vol:12(2), 129-142. UDC 338.45.01(497.11) University of Niš, ISSN 0354-4699 (M51)

  Kostadinović, I., Ilić, I., Kostić, Z. (2015) Clusters – a specific form of connecting business entities in order to improve the market position, Hyperion Economic Journal, Vol:3(3), 46-54. ISSN 2343-7995 (М24)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2016) Infrastructure as important determinant of tourism  development in the countries of Southeast Europe, Ecoforum Journal, Vol:5(1), 288-294. ISSN: 2344 – 2174 (М24)

  Ilić, I. (2016) Analysis of consumption of organic products in Nišava district, Ekonomika, Vol:62 (2), 167-178. ISSN 0350-137X, doi:10.5937/ekonomika16021671 (M52)

  Ilić, I., Jovanović, S., Janković – Milić, V. (2016) Forecasting corn production in Serbia using ARIMA model, Economics of Agriculture 4/2016, 1141-1156. UDC 338.43:63 ISSN 0352-3462 (М24)

  Ilić, I., Kostić, Z., Mladenović, J. (2016) Struktura troškova tokom životnog ciklusa proizvoda u funkciji održive proizvodnje, Ekonomski vidici, 4/2016, 319-331. ISSN 0354-9135 UDK-33 COBISS.SR-ID 116154887 (М53)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) The most important goals of sustainable development and environmental policy in the European union and the Western Balkan countries, Ecoforum Journal, [Volume 6, Issue 1(10), 2017] (М24)

  Ilić, I., Krstić, B., Jovanović, S.(2017), Environmental performances of agriculture in the European Union countrie, Economics of Agriculture, Vol (64) 1, 41-55, ISSN 0352-3462 (М24)

  Ilić, I., Nikolić A., (2018) Implications of modern technology development for the tourism sector of the Republic of Serbia, Ekonomika, Vol 64(1), 37-52, ISSN 0350-137X, https://ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2018/Ekonomika-1-2018.pdf (M52)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Eraković, E., Ilić, I., Milojić, M. (2013) Primena CRM sistema radi povećanja kvaliteta poslovanja preduzeća – XVI Međunarodna konferencija-Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Istraživački centar DQM, Prijevor, Beograd 149-153. ISBN: 978-86-86355-14-0 (M33)

  Eraković,Е., Ilić, I., Milojić, M. (2013) The global economic crisis on the health sector in Serbia International Scientific Conference: The Global Economic Crisis and the future of European integration, 249-261, UDC 338.124.4:614.2 (497.11) University of Niš, Faculty of Economics, Niš, ISBN: 978-86-61-39-085-2 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Značaj razvoja zdravstvenog turizma za unapređenje kvaliteta života, XVII Međunarodna konferencija-Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću,  Istraživački centar DQM Prijevor, Beograd, 235-240. ISBN:978-86-86355-16-4 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2014) Analiza strateških opredeljenja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije i Evropske unije, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope,565-574, UDK 338:43(497.11+4-672EU), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-092-0 (M33

  Ilić, I., Mladenović, J., Kostić, Z. (2015) Ljudski resursi kao generator ekonomskog razvoja, Naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni dani – Turizam u funkciji ekonomskog razvoja, Ekonomski fakultet Pale, Jahorina, 403-410, ISSN:2303-6168 (М33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2015) Ekonomski efekti i perspektive razvoja turizma zemalja Zapadnog Balkana,Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 163-174. UDK 338:48:33(497), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN:978-86-6139-104-0 (M33)

  Đekić, S., Jovanović, S., Ilić, I. (2015) Impact of changes in ownership structure on the quality of services in SPA tourisam in Serbia, 6thInternacional conference Life cycle engineering and management, Research Center of Dependability and Quality Management DQM, Prijevor, 118-124. ISBN:978-86-86355-19-5 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I., Vučić, V.(2015) Analiza uticaja poljoprivrede na kvalitet životne sredine prema EPI metodologiji, XVIIIMeđunarodna konferencija IDQM - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, Prijevor172-178.ISBN:978-86-86355-18-8 (M33)

  Kostić, Z., Ilić, I., Mladenović, J. (2016) Konsekvence procesa globalizacije na ekološke performanse i privredni razvoj, Međunarodna konferencija, Globalisation challenges and the socialeconomic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto, Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto, Novo mesto 267-275, ISBN 978-961-6770-35-4 (М33)

  Mladenović, J., Ilić, I., Kostić Z., (2016) Modeling the unemployment rate at the EU level by using Box-Jenkins methodology, EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2016, KnE Social Sciences, 1-13 DOI 10.18502/kss.v1i2.643 (М33)

  Ilić, I., Jovanović, S., Janković - Milić, V. (2016) Analiza ljudskih resursa u funkciji povećanja konkurentske prednosti sektora turizma evropskih zemalja, Second international scientific-business conference LIMEN 2016 - Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, 1.Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Engineering Management - Belgrade, Serbia; 3. Modern Business School - Belgrade, Serbia; 4. Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; 5. Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; 6. Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; 7. BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, 43-50 ISBN 978-86-80194-05-9  COBISS.SR-ID 229459724  (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2017) Turistička infrastruktura kao determinanta konkurentnosti turizma Republike Srbije, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 353-360. UDK 339:137.2:338.48(497.11), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-140-8 (M33

  Ilić, I., Jovanović, S. (2017) Finansiranje Zajeničke poljoprivredne politike Evropske unije – bitne odlike Third international scientific-business conference LIMEN 2017 - Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, 1.Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Engineering Management - Belgrade, Serbia; 3. Modern Business School - Belgrade, Serbia; 4. Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; 5. Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; 6. Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; 7. BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, 762-769, ISBN 978-86-80194-09-7, COBISS.SR-ID 256917772 (M33)

  Vučić, V., Ilić, I. (2017) Uticaj emigracionih tokova na konkurentnost privrede Republike Srbije, Društveno – političke I ekonomske implikacije procesa migraciija, 363-372, Univerzitet “Union – Nikola Tesla” Beograd, Fakultet za pravo, bezbednost I menadžment “Konstantin Veliki”, Niš, ISBN:978-86-6113-047-2 (M33)

  Jovanović, S., Ilić, I. (2020) Smart tourism – the digital revolution in the tourism sector, digital economy, International Scientific Conference: Chances, risks, sustainable development ,183-191, University of Niš, Faculty of Economics ISBN: 978‐86‐6139‐24‐COBISS.SR-ID 28096265 (M33)

  Ilić, I.,  Kostić, Z. (2021). Sustainable Tourism in the Context of Environmental Economics. EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world EBEEC 2021 ,KnE Social Sciences, 242-255. DOI: 10.18502/kss.v5i9.9897, ISSN 2518-668X  (M33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Eraković, E., Ilić, I., Milojić, M. (2013) Finansijska kriza – prepreka proširenju Evropske Unije? VII seminar studenata FPN-a, Zapadni Balkan nakon proširenja 2013, Fakultet političkih nauka Beograd, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, Kopaonik (M63)

  Mladenović, J., Kostić, Z., Ilić, I. (2014) Posledice svetske ekonomske krize na konkurentnost zemalja bivše Jugoslavije, Ekonomija i kriza – Treba li nam novi odgovor, Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Višegrad 447-457.ISBN 978-99976-610-1-2 (M63)

  Kostić, Z., Mladenović, J., Ilić, I. (2015) Globalni trendovi održive industrijske politike Evropske unije, Nacionalna ekonomija u uslovima savremene globalizacije, Ekonomski fakultet Pale, Višegrad (M63)

  Ilić, I.,Jovanović S. (2021). Analiza međuzavisnosti poljoprivredne proizvodnje i kvaliteta životne sredine u zemljama Istočne Evrope, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 403-412. COBISS.SR-ID 40764681 Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-215-3 (M63)

Poslednji put izmenjeno utorak, 09 avgust 2022 14:18