Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.12.2013.

Bojan Krstić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.07.1972.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  a) Монографијe

  • “Интелектуални капитал и конкурентност предузећа", Економски факултет у Нишу, 2009, ISBN 978-86-85099-95-3,COBISS.SR-ID 171724300, 198 стр. (М-42)
  • “Конкурентске стратегије и финансирање развоја малих и средњих предузећа”, Факултет за пословни менаџмент, Бар, 2011, ISBN 978-86-309-0318-2, COBISS.CG-ID 18009616, 236 стр. (М-42)
  • „Улога стратегијске контроле у унапређењу пословних перформанси“, Економски факултет, Ниш, 2012, ISBN 978-86-6139-050-0, COBISS.SR-ID 193162508, 280 стр. (М-42)
  • „Управљање вредношћу за власнике предузећа“ (коаутор Љ. Бонић), Економски факултет, Ниш, 2013, ISBN 978-86-6139-080-7, COBISS.SR-ID 202349324, 220 стр. (М-42)

  • „Upravljanje intelektualnim kapitalom preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 2014, ISBN 978-86-6139-094-4, COBISS.SR-ID 210165516, 240 str. (M42)

  б) Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  • "Неки аспекти контроле стратегије трансформације предузећа", монографија: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, 1997, с. 184-190.
  • "Методи и механизми редизајнирања флексибилности предузећа" (коаутор В. Јаблановић), монографија: "Управљање кључним аспектима трансформације предузећа, Економски факултет у Крагујевцу, 1998, с. 100-110.
  • "Детерминанте системског приступа управљању перформансама предузећа" (коаутор В. Јаблановић), монографија: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, 1998, с. 129-136.
  • "Елементи и детерминанте управљања пословним процесима предузећа", монографија: “Управљање кључним аспектима трансформације предузећа", Економски факултет - Крагујевац, 1999, с. 128-137.
  • "Неки приступи мерењу перформанси предузећа", монографија: "Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, 1999, с. 113-122.
  • "Елементи и основе концепта балансне карте резултата", монографија: “Ефикасност трансформације предузећа", Економски факултет у Нишу, децембар 2000, с. 182-191.
  • ”Beamon-ов модел мерења перформанси ланца снабдевања”, (коаутор Г. Миловановић) у тематском зборнику: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, децембар, 2007, с. 267-280; ISBN 978-86-85099-59-5; COBISs.SR-ID 1456466604 (Р-22)
  • “Еколошке перформансе ланца снабдевања као основа конкурентности предузећа”, (коаутор С. Јовановић), тематски зборник радова „Развијање конкурентности предузећа у Србији у условима европских интеграција“, Економски факултет, Ниш, 2008, с. 107-121; ISBN 978-86-85099-79-3; COBISS.SR-ID 154687756 (М-44) → (R- 22)
  • “Ефективна контрола у функцији унапређења перформанси и конкурентности предузећа“, (коаутор М. Николић) зборник радова „Развијање конкурентности предузећа у Србији у условима европских интеграција“, Економски факултет, Ниш, 2009, с. 277-292; ISBN 978-86-6139-000-5; COBISS.SR-ID 172242956 (М-44) → (Р-22 )
  • „Тhe implementation of contemporary management tools in enterprises in Serbia for improving business performances and overcoming the economic crisis“ (коаутор М. Анђелковић Пешић), (тематски зборник радова међународног значаја: “Experiences in overcoming the global economic crisis-the cases of Italy and Serbia”, Универзитет у Нишу-Економски факултет, University Ca’Foscari-Venice, Center for Economic Policy Analysis – DSE, 2011, редактори Зоран Аранђеловић, Дино Мартелато, рецензенти: Антонела Басо, Марјан Блажич, с. 165-186; ISBN 978-86-6139-023-4, COBISS.SR-ID 183305228 (M14-4)
  • „Анализа система мерења перформанси малих и средњих предузећа као основа креирања ефективног инструмента за унапређење конкурентности“ (коаутор Д. Стошић) тематски зборник националног значаја: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, редактор: Бојан Крстић, рецензенти: Душан Здравковић, Надица Фигар, Љубинка Јоксимовић, Славица Манић, 2011, с. 215-232, ISBN 978-86-6139-033-3 (М44-3)
  • „Конкурентска предност предузећа као покретачка снага процеса креирања вредности за власнике“, (коаутор Љ. Бонић) тематски зборник националног значаја: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Редактор: Бојан Крстић, Рецензенти: Душан Здравковић, Надица Фигар, Љубинка Јоксимовић, Славица Манић, 2011, с. 415-433, ISBN 978-86-6139-033-3 (М44-3)
  • “Some Аspects of Мeasuring and Performance Measurement Systems in the Small and Medium Sized Enterprises”, (coauthor D. Stošić) tематски зборник међународног значаја “Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, Editor: Bojan Krstić, Reviews: Аleksandar Belov, Andreas Carrion Garsia, Marian Hucyek, Tatyana Petrovna Nikolaeva, Zelko Sevic, pp. 329-348, 2011, ISBN 978-86-6139-044-9 (M-14-4)
  • „Неке детерминанте креирања политике и стратегије одрживог руралног развоја“ (коаутори С. Ђекић, С. Јовановић), тематски зборник: Аграрна и рурална политика у Србији – нужност убрзања реформи, Друштво аграрних економиста Србије, Универзитет у Новом Саду - Економски факултет, Рецензенти: Зорка Закић, Наталија Богданов, с. 49-64, 2011, ISSN 978-86-86087-24-9, (М44-3)
  • „Повезивање циљева друштвене одговорности са стратегијом за унапређење конкурентности предузећа“ (коаутор M. Ивановић Ђукић) тематски зборник: Наука и економска криза, Економски факултет, Ниш, уредник Евица Петровић, публикација формата А4, с. 269-279, ISBN 978-86-6139-042-5, брoj карактера текста 35785 (М45-1,5)
  • „Innovation as a factor of developing knowledge economy and national competitiveness“ (coauthor Marija Džunić), Тематски зборник међународног значаја: “Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Andrzej Chodynski, Reviews: Andreas Carrion Garsia, Jan Steczskovski, Dino Martellato, Tadeusz Grabinski, Tatiana Petrovna Nikolaeva, Zelko Sevic, pp. 1-17, 2012, ISBN 978-86-6139-051-7, COBISS.SR-ID 193396492 (M14-4)
  • „Business process approach in managing Serbian enterprises as a prerequisite for improvement of their competitiveness“, (coauthor Ernad Kahrovic), Tематски зборник међународног значаја: “Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises”, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Andrzej Chodynski, Reviews: Ayse Umit Gokdeniy, Jan Steczkowski, Noemi Pace, Marjan Cingula, Aleš Galič, Tadeusz Grabinski, pp. 1-16, 2012, ISBN 978-86-6139-052-4, COBISS.SR-ID 195240204 (M14-4)
  • „Konceptualni okvir dizajniranja sistema merenja ekoloških performansi za kontrolu ekološke strategije preduzeća“, Тematski zbornik: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet, Niš, 2012, urednik: Evica Petrović, ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 194027788, format A4, broj karaktera rada 38170, str. 305-316 (М45-1,5)
  • „Examining the effect of business process management on improvement of compettiveness performances in Serbian companies“ (coauthor E. Kahrovic), Tематски зборник међународног значаја: “Improving the competitivenes of enterprises and national economies – determinants and solution”, University of Nis -Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek, Reviews: Marijan Cingula, Dariusz Fatula, Jasmina Starc, Ryszard Szewcyk, Tatyana Petrovna Nikolaeva, Jovanka Biljan, 2013, pp. 1-18, 2012, ISBN 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316 (M14-4)
  • „An analysis of positive and negative effects of state aid for the period of the global economic srisis in the EU and Serbia“ (coauthor T. Stanišić), Tематски зборник међународног значаја: “Improving the competitivenes of enterprises and national economies – determinants and solution”, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek, Reviews: Marijan Cingula, Dariusz Fatula, Jasmina Starc, Ryszard Szewcyk, Tatyana Petrovna Nikolaeva, Jovanka Biljan, 2013, pp. 159-175, ISBN 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316 (M14-4)
  • „Exploring the impact of business process performance improvement on financial performance and competitiveness of Serbian companies“ (coauthor E. Kahrović), Tематски зборник међународног значаја: “Improving the competitivenes of enterprises and national economies – factors and strategies”, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek, Reviews: Aleš Galič, Konrad Grabinski, Goran Petrevski, Mirko Markič, Oxana Ovchinikova, Ayse Umit Gokdeniz, Milan Ambrož, 2013, pp. 1-18, ISBN 978-86-6139-083-8, COBISS.SR-ID 203438860 (M14-4)
  • „Human Capital Development as a determinant of the Agricultural Competitivenes in Serbia“ (coauthor J. Stanojević), Tематски зборник међународног значаја: “Improving the competitivenes of enterprises and national economies – factors and strategies”, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Editor: Bojan Krstić, Co-editor: Zbigniew Paszek, Reviews: Aleš Galič, Konrad Grabinski, Goran Petrevski, Mirko Markič, Oxana Ovchinikova, Ayse Umit Gokdeniz, Milan Ambrož, 2013, pp. 207-222, ISBN 978-86-6139-083-8, COBISS.SR-ID 203438860 (M14-4)

  • „The level and determinants of competitiveness of the Republic of Serbia – a comparative analysis with the Balkan countries" (koautor J. Stanojević), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Determinants of improving of the competitiveness of national economies and enterprises, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Dariusz Fatula, 2014, pp. 1-23, ISBN 978‐86‐6139‐093‐7, (M14)

  • „Impact of technological readiness on competitiveness of the Balkan countries" (koautor T. Stanišić), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Determinants of improving of the competitiveness of national economies and enterprises, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Dariusz Fatula, 2014, pp. 85-102, ISBN 978‐86‐6139‐093‐7 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Statistical Monitoring of Economic Processes" (koautor Zbigniew Paszek) Tematski zbornik međunarodnog značaja: Panstwo Demokratyczne, Prawne i Socjalne; Studia Społeczne, Polityczne i Ekonomiczne, Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, tom 4, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014, recenzenti: Ignacy Flut, Miroslav Kwiecinski, Marcin Pieniazek, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Krzystof Prokop, Katarzyna Sobolewska-Myslik, Andrzey Szplit, pp. 869-884, ISBN 978-83-7571-308-4 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Sustainable integrated waste management: environmentally responsible, socially acceptable and economically justified solution for the modern business conditions" (koautor M. Tasić), Tematski zbornik međunarodnog značaja:  Socially Responsible Business, ISBN 978-83-7571-356-5, 2014,  Editors: Dariusz Fatula, Bojan Krstic, recenzenti: Kazimierz Górka, Leonid Nakov, Jasmina Starc, Andriela Vitic-Cetkovic, Kiril Postolov, Łukasz Popławski, rr. 59-82 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Vrednosni imperativ primene teorije o stejkholderima u poslovanju preduzeća" (koautor V. Sekulić), Tematski zbornik radova nacionalnog značaja - Antikrizne politike i postkrizni proces: Izazovi ekonomske nauke, ISBN 978-86-6139-095-1, 2015, str. 359-375 (M45)

  • „Harmonizacija računovodstvene regulative u Republici Srbiji sa aktuelnom regulativom Evropske Unije" (koautor LJ. Bonić), Tematski zbornik radova nacionalnog značaja - Antikrizne politike i postkrizni proces: Izazovi ekonomske nauke, ISBN 978-86-6139-095-1,  2015, s. 619-636 (M45)

  • „Ostvarivanje konkurentske prednosti i unapređenje poslovnih performansi strategijom konfrontacije" (koautor A. Ranđelović), Tematski zbornik radova nacionalnog značaja – Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, ISBN 978-86-6139-095-1, 2015, str. 549-567 (M45)

  • „Maksimiranje vrednosti za akcionare i društveno odgovorno poslovanje akcionarskih preduzeća u svetlu teorije o stejkholderima" (koautor LJ. Bonić), Tematski zbornik radova nacionalnog značaja - Antikrizne politike i postkrizni proces: Izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, Urednici: M. Radosavljević, J. Đurović Todorović,  ISBN 978-86-6139-114-9, 2015, str. 365-364 (M45)  (prvopotpisani autor)

  • „Teorija transakcionih troškova – od ideje do primene" (koautor V. Sekulić), Tematski zbornik radova nacionalnog značaja - Antikrizne politike i postkrizni proces: Izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, Urednici: M. Radosavljević, J. Đurović Todorović,  ISBN 978-86-6139-114-9, 2015, str. 351-363 (M45)  

  • „Analysis of effects of business process management implementation on financial performance of Serbian companies" (koautor E. Kahrović), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Improving the efficiency and competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Zbignew Paszek, 2015, pp. 21-41, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐100‐2 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Shareholder value-based compensations for managers: the case study of Serbia" (koautori LJ. Bonić, Maja Ilić-Pupovac, V. Janković-Milić), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Improving the efficiency and competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Zbignew Paszek, 2015, pp. 133-150, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐100‐2 (M14)

  • „Determinants of national economy competitiveness of Balkan countries – benchmarking study" (koautor M. Krstić), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Zbignew Paszek, 2015, pp. 1-17, ISBN 978‐86‐6139‐101‐9, COBISS.SR-ID 219290892 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Quality of educational system as a factor of competitiveness of national economy" (koautor I. Veselinović), Tematski zbornik međunarodnog značaja: Competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Zbignew Paszek, 2015, pp. 115-130, ISBN 978‐86‐6139‐101‐9, COBISS.SR-ID 219290892 (M14) (prvopotpisani autor)

  • „Tourism as a factor of competetitivenes and development of the EU countries and Serbia" (koautor T. Stanišić), Tematski zbornik međunarodnog značaja: The determinants of competitiveness, University of Nis - Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Urednik: Bojan Krstić, Kourednik: Zbignew Paszek, 2015, pp. 1-15, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐113-2, COBISS.SR-ID 219291916 (M14) (prvopotpisani autor)

  Пословна анализа и контрола – инструменти унапређења конкурентности предузећа предузећа (коаутор Љ. Бонић), Економски факултет, Ниш, 2017, ISBN 978-86-6139-149-1, COBISS.SР-ID 257801740,  371 стр. (M42)

  Стратегијско и оперативно управљање интелектуалним капиталом предузећа (коаутор Т. Рађеновић), Економски факултет, Ниш, 2018, ISBN 978-86-6139-152-1, COBISS.SР-ID 265580812, 439 стр. (M42)

  Детерминанте конкурентности и ефикасности предузећа у микроекономским теоријама (коаутор В. Секулић) Економски факултет, Ниш, 2018,  (M42)

  Стратегијско и оперативно управљање интелектуалним капиталом (коаутор Т. Рађеновић), Економски факултет, Ниш, 2019.

  Интелектуални капитал и конкурентност – микро и макро аспект (коаутор Т. Рађеновић), Економски факултет, Ниш, 2019. 

  The Development of Performance Evaluation System of the Higher Education Institutions in the Republic of Serbia with the Aim of Competitiveness Improvement (co-author T. Rađenović), in: Bojan Krstic (ed.), Crucial Aspects of Improving National Competitiveness, Faculty of Economics, University of Nis, Nis, 2018, pp. 1-25 (M14)

  Analysis of factors and indicators of Agricultural competitiveness in the Republic of Serbia (co-author J. Stanojević), in: Bojan Krstic (Ed.), Strengthening the Competitiveness of Enterprises and National Economies, Faculty of Economics, University of Nis, 2018, Nis, pp. 1-18 (M14)

  Science as a determinants of competitiveness of country (co-authors M. Krstić, I. Đekić), in: Bojan Krstic (ed.), Building Competitiveness – Micro and Macro aspect, Faculty of Economics, University of Nis, Nis, 2018, pp. 1-25 (M14)

  Designing an Intellectual Capital Index for assessing the Intellectual potential of Serbian economy, (co-author T. Radjenovic) chapter 4 pp. 63-81, in: Igor Janev, editor - Serbia - Current political, economic and social issues and chalenges, Nova Science Publishers New York, 2019, ISBN 978-1-53615-060-5 (M13)

  The Impact of Intellectual Capital on the Business Performance of Enterprises in the Republic of Serbia (co-author T. Rađenović), In: Bojan Krstic (ed.) Improving Macroeconomic Competitiveness, Faculty of Economics, University of Nis, Nis, pp. 23-39 (M14)

   Institution as a factor of competitiveness: the case of Serbia and Southeastern countries (co-author I. Janjic) in thematic collection of papers of international significance – Building national economy competitiveness, Faculty of Economics, Nis, 2019, pp.  1-20, editor B. Krstic,  ISBN 978-86-6139-180-4 (M14)

  Empirical calculation of asset value coming from research and development expenses: Case of French research, development, testing services companies (co-author M. Petkovic), in thematic collection of papers of international significance – Improving enterprise competitiveness, Faculty of Economics, Nis, 2019, pp.  157-172, editor B. Krstic, ISBN 978-86-6139-181-1 (M14)

  Sandra Stojadinovic Jovanovic, Bojan Krstic, Trade competitiveness in the global world economy, in thematic collection of papers of international significance – Enhancement competitiveness of national economies and enterprises, Faculty of Economics, Nis, 2019, pp.  1-19, editor B. Krstic

  Bojan Krstić, Tamara Rađenović (2020) Performance Evaluation System as a Base for Designing the Intellectual Capital Report: The Case of Serbian Public Universities, in: Verica Babić and Zlatko Nedelko (Eds.), Handbook of Research on Enhancing Innovation in Higher Education Institutions (pp. 261-286). Hershey PA: IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-7998-2708-5.ch012, ISBN 9781799827085

  Tamara Rađenović, Bojan Krstić (2020) The Importance of Intellectual Capital for the Sustainable Growth of Regions: Evidence from the Republic of Serbia, in: Jesús Manuel Palma-Ruiz, José Manuel Saiz-Álvarez and Ángel Herrero-Crespo (Eds.), Handbook of Research on Smart Territories and entrepreneurial Ecosystems for Social Innovation and Sustainable Growth (pp. 84-106). Hershey PA: IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-7998-2097-0.ch006. ISBN 9781799820970

  • Higher education as a factor of competitiveness of Serbian national economy (co-author M. Krstic) Improving the competitiveness of enterprises and national economies, Faculty of Economics, pp. 1 - 28, udc: 378:339.137.2 (497.11), isbn: 978-86-6138-137-8, 2017.

  • Interdependence of competitiveness and productivity of national economies – the case of EU member countries (co-author J. Stanojević), Enchancing Micro and Macro Competitiveness – possibilities and limitation, Faculty of Economics, University of Nis, pp. 1-21, udc: 338: 229.137.2 (082), isbn: 978-86-6139-138-5, 2017.

  • Business sophistication of enterprises in Serbia as a factor of competitiveness of national economy (co-author V. Radivojević), Enchancing Micro and Macro Competitiveness – possibilities and limitation, Faculty of Economics, University of Nis, pp. 171-189, udc: 338:229.137.2 (082), isbn: 978-86-6139-138-5, 2017

  • Benchmarking the ICT competitiveness of Balkan countries, Improving micro and macro competitiveness – problems and possible solutions (co-author V. Radivojević) Faculty of Economics, University of Nis, pp. 23-42, udc: 338:339.137.2 (082); 005(082); 338.1(082), isbn: 978-86-6139-136-1, 2017.

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  - Upravljanje performansama preduzeća (koautor V. Sekulić), Ekonomski fakultet, Niš, 2007, ISBN 978-86-85099-49-6, COBISS.SR-ID 1444090636, 527 str. prvo izdanje

  - Ekonomika preduzeća, Fakultet za poslovni menadžment, Bar, 2009, ISBN 978-85755-31-6, COBISS.CG-ID 14626576, 328 str. prvo izdanje

  - Osnovi poslovnih finansija, Fakultet za poslovni menadžment, Bar, 2010, ISBN 978-86-85755-39-2, COBISS.CG-ID 15618064, 229 str. prvo izdanje

  - Upravljanje performansama preduzeća (koautor V. Sekulić), Ekonomski fakultet, Niš, 2013, ISBN 978-86-6139-066-1, COBISS.SR-ID 197415436, 527 strana, drugo izdanje

  b) Uredništvo tematskih zbornika vodećeg nacionalnog značaja i međunarodnog značaja                                          

  1. Uređivanje tematskog zbornika vodećeg nacionalnog značaja - Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, Ekonomski fakultet, Niš, 2011, ISBN 978-86-6139-033-3 (M48) 

  2. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Ekonomski fakultet, Niš, 2011, ISBN 978-86-6139-044-9 (M18) 

  3. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-051-7 (M18) 

  4. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2012, ISBN 978-86-6139-052-4 (M18) 

  5. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Improving the competitiveness of enterprises and national economies – determinants and solutions, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-082-1 (M18) 

  6. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Improving the competitiveness of enterprises and national economies – factors and strategies, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2013, ISBN 978-86-6139-083-8 (M18) 

  7. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Determinants of improving of the competitiveness of national economies and enterprises, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2014, ISBN 978‐86‐6139‐093‐7 (M18) 

  8. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Socially responsible business, Krakow Society for Education: AFM Publishing House, ISBN 978-83-7571-356-5 (M18) 

  9. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Improving the efficiency and competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐100‐2 (M18)

  10. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - Competitiveness of enterprises and national economies, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐101‐9 (M18)

  11. Uređivanje tematskog zbornika međunarodnog značaja - The Determinants of Competitiveness, University of Nis, Faculty of Economics, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2015, ISBN 978‐86‐6139‐113-2 (M18)

  12. Управљање перформансама предузећа (коаутор В. Секулић), Економски факултет, Ниш, 2017, ISBN 978-86-6139-139-2, COBISS.SР-ID 234448396, 527 стр., треће издање

  13. Економика предузећа (коаутор Е. Кахровић), Државни универзитет у Новом Пазару, 2018, ISBN 978-86-6139-000-0, COBISS.SР-ID 0000000, 000 стр., прво издање

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  • „Process-oriented management of enterprise as a determinant of organizationa behavior in contemporary business terms“ (coautors: S. Jovanović, E. Kahrović), časopis  Actual Problems of Economics, 11(137), 2012, pp. 369-380, ISSN 1993-6788, UDK 330, časopis na SSCI - 0,039  ISI Journal Citation Report 2011, (Autori i rad uneti u WEB OF SCIENCE, videti: Naši u Wos-u, na adresi: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Krstic%20Bojan&samoar=#.VkE8QNIvet8, (M23) (prvopotpisani autor)
  • „Impact of global economic crisis on the Serbian economy and the possibilities of its overcoming“ (coauthors Goran Milovanović, Sonja Jovanović), Actual Problems of Economics, 2 (140) 2013, February, 2013, pp. 281-288, ISBN 1934-6788 (M23-4)
  • „Homogeneity analysis of South-eastern Europe countries according to tourism competitiveness performances" (coauthors S. Jovanović, V. Janković-Milić), časopis Economic research, Vol. 27, Issue 1, 2014, pp.  207-220,  DOI 10.1080/1331677X.2014.952113 (M23)  Rad i autori uneti u Kobson – Web of Science/Thomson Reuters, videti na adresi: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Krstic%20Bojan&samoar=#.VkE8QNIvet8

  EIC: A new tool for intellectual capital performance measurement (коаутор Љ. Бонић), Prague Economic Papers, Vol. 25, No. 6, 2016, pp. 723-741 (M22) (првопотписани аутор)

  • Teorija racionalnog izbora i društvena istraživanja, (koautor M. Krstić), Sociologija, Vol. 58, No. 4, pp. 598-611, http://www.sociologija.org/admin/published/2016_58/4/518.pdf (M24, WOS) (првопотписани аутор)

   

  • Examination of travel and tourism competitiveness contribution to national economy competitiveness of Sub-Saharan countries, (coauthors: S. Jovanović, V. Janković-Milić, T. Stanišić), Development Southern Africa, ISSN 0376-835X (Print), 1470-3637 (Online), Publisher: Taylor & Francis, Vol. 35, Number 4, July 2016, pp. 470-485 (M23) (првопотписани аутор)

  • Analysis of production potential and competitive position of Serbia on the international wine market(коаутори В. Радивојевић,Т. Станишић), Eкономика пољопривреде, ISSN 0352-3462, бр. 2, 2016, стр. 389-406 (M24)(првопотписани аутор)

  • Marija Petrović-Ranđelović, Tamara Rađenović, Bojan Krstić, Vladimir Mićić  (2020) “Does the Level of Human Capital Matters for Foreign Direct Investment in the Western Balkan Countries? “, Acta Oeconomica, October 2020 70(3):381-405.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  • "Елементи контроле ефективности и ефикасности топ менаџмента предузећа" (коаутор В. Јаблановић), Економске теме, број 2, 1998, с. 523-533.
  • "Флексибилност као опција стратегијског менаџмента у условима динамичног окружења", Пословна политика, септембар 1998, с. 43-47.
  • "Неки елементи теоријско-критичке анализе CAPM i APT модела вредновања капиталне активе" (коаутор Ј.Ђ. Тодоровић), Финансије, Београд, септембар-октобар 1998, с. 717-727.
  • “Мерење перформанси предузећа - кључна контролно-управљачка активност”, Пословна политика, фебруар 2000, с. 30-37.
  • "Процесни приступ управљања предузећем у функцији повећања његове ефикасности", Пословна политика, децембар 2000, с. 40-47.
  • "Како применити балансну карту као управљачки систем?", Пословна политика, фебруар 2001, с. 48-54.
  • "SPACE матрица - инструмент стратегијског менаџмента за идентификовање стратегијске позиције предузећа", Стратегијски менаџмент, 2/2001, с. 53-58.
  • "Бенчмаркинг - менаџмент алат за повећање ефикасности пословања (I)", Пословна политика, јун 2001, с. 46-52.
  • "Бенчмаркинг - менаџмент алат за повећање ефикасности пословања (II)", Пословна политика, јул-август 2001, с. 45-51.
  • "Бенчмаркинг - менаџмент алат за повећање ефикасности пословања (III)", Пословна политика, септембар 2001, с. 32-38.
  • "Примена ХОБ модела у компаративној анализи рентабилности пословања", Финансије 7-8/2001, с. 612-624.
  • "Мерење интелектуалних перформанси предузећа", Пословна политика, 10/2001, с. 52-55.
  • "Comparatible Analysys of the Capital Structure Determinants in Polish and Hуngarian Enterprises - empirical study" (коаутор А. Девић), Facta universitatis – series Economics and Organization, series Economics and Organization, Vol. 1. No. 9, 2001, p. 85-99.
  • "Мерење перформанси и менаџмент компензацијама менаџера"(I), Пословна политика, март 2002. с. 38-43.
  • "Мерење перформанси и менаџмент компензацијама менаџера"(II), Пословна политика, април 2002, с. 54-58.
  • "EVA концепт и мерење вредности предузећа", јул-август, Пословна политика, 2002, с. 66-68.
  • “Контролом сатисфакције и лојалности потрошача до ефикаснијег пословања", Пословна политика, октобар 2002, с. 35-42.
  • "Мерење сатисфакције и лојалности запослених", (коаутор В. Јанковић-Милић), Економске теме, 1-2, 2002, с. 601-609.
  • "Неке могућности побољшања статистичке контроле процеса као алата за повећање ефикасности пословних процеса", (коаутор В. Јанковић-Милић), Економске теме, бр. 3, 2002, с. 149-159.
  • "Управљање перформансама друштвене одговорности и одрживог развоја предузећа", Пословна политика, мај 2003, с. 33-36.
  • "FAR метод - алат за мерење и редизајнирање флексибилности предузећа", VIII Интернационални симпозијум, Палић, 22. и 23. 05.2003. "Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту", часопис: Стратегијски менаџмент, 1-2, 2003, с. 112-117.
  • “Неке импликације стратегије спољних извора ресурса и способности на ефикасност предузећа”, (коаутор С. Вучић) научни скуп “Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције”, Економске теме, бр. 4, 2003, с. 93-102.
  • “Неки аспекти система мерења перформанси предузећа”, научни скуп: “Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде - могућности и начини унапређења”, Економске теме, бр. 3, 2003, с. 155-162.
  • “Комплементарност у примени CSF метода и BSC модела у процесу стратегијског управљања”, (коаутор В. Секулић), међународни научни скуп, Палић, Стратегијски менаџмент, 1-2, 2004, с. 108-113.
  • “ABM методологија у функцији повећања ефикасности предузећа”, Пословна политика, фебруар 2004, с. 41-44. (Р-61)
  • “Актуелне опције савременог менаџмента у тежњи одржавања конкурентности и повећања ефикасности предузећа”, (коаутор Д. Вукадиновић), Пословна политика, јун 2004, с. 31-36. (Р-61)
  • “Методологија шест сигма у функцији повећања ефективности и ефикасности пословних процеса”, (коаутор Д. Вукадиновић), Економске теме, 1-2, 2004, с. 391-397. (Р-62)
  • “Утицај иновација знања, производа и процеса на ефикасност предузећа”, Пословна политика, септембар 2004, с. 34-39. (Р-61)
  • “Интелектуални ресурси садржани у истраживању и развоју - проблеми и могућа решења у вредновању и извештавању”, (коаутор Д. Вукадиновић), Пословна политика, октобар 2004, с. 45-48. (Р-61)
  • “Мерење еколошких перформанси перформанси предузећа”, (коаутор С. Вучић), Економске теме, бр. 4 , 2004, с. 109-116
  • “Управљање еколошким перформансама предузећа”, (коаутор С. Вучић), Пословна политика, новембар 2004, с. 53-57.
  • “VAICTM методологија мерења ефикасности употребе ресурса предузећа”, (коаутор Н. Маленовић), Економске теме, бр. 3, 2004, с. 31-40.
  • “Извештавање о интелектуалном капиталу предузећа у новој економији”, Рачуноводство, 11-12, 2004., с. 17-26.
  • “Оријентација на потрошаче и развијање компензационих система”, Економске теме, 2005, бр. 1-2, II, с. 343-349. (Р-62)
  • “Унапређење перформанси пословних процеса предузећа” (коаутор В. Секулић), Економске теме, бр. 3, 2005, с. 83-92. (Р-62)
  • ”Бизнис инкубатор центар – инструмент подршке развоја малих и средњих предузећа” (коаутор С. Вучић), Економске теме, бр. 4, 2005, с. 121-130. (Р-62)
  • “Извештавање о интелектуалном капиталу и нефинансијским перформансама – захтев модерног бизниса” (коаутор Љ. Бонић), Економске теме, бр. 5, 2005, с. 209-220. (Р-62)
  • “Мерење неких димензија нефинансијских перформанси предузећа”, Економске теме, бр. 1-2, 2006, с. 277-285. ISSN 0353-8648 (Р-62)
  • “Iмплементација Balanced Scorecard модела у малим и средњим предузећима” (коаутор Љ. Бонић), Економске теме, бр. 4-5, 2006, с. 47-57.; ISSN 0353-8648 ; COBISS.SR-ID 141457676 (Р-62)
  • “Перформансе еколошког производа у функцији заштите потрошача и конкурентске предности предузећа”, (коаутор С. Јовановић), Економске теме, бр. 1, 2007, с. 275-290. ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 162641576 (Р-61)
  • “Мерење успешности пословања засновано на cash flow концепту” (коаутор Љ. Бонић), Рачуноводство, бр. 1-2, 2007, с. 53-63. ; ISSN 0023-2394 (Р-62)
  • “Управљање перформансама људских ресурса као детерминанта креирања вредности и конкурентске предности предузећа”, Теме, бр. 2, 2007, стр. 315-328. ; ISSN 0351-1685 (Р-61)
  • “Cost-benefit анализа и управљање еколошким перформансама”, (коаутор С. Ђекић, С. Јовановић) Савремена пољопривреда, Нови Сад, бр. 1-2, 2008, с. 136-142. ISSN 0350-1205 (часопис није категоризован у 2008. години)
  • ”Дизајнирање система мерења перформанси за управљање ланцем снабдевања”, (коаутор Г. Миловановић), Економске теме, бр. 2, 2007, с. 79-87; ISSN 0353-8648; COBIS-ID 151522828 (Р-61)
  • ”Интелектуални капитал као детерминанта креирања вредности и конкурентске предности предузећа”, Економске теме, бр. 3, 2007, с. 53-66 ; ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 147227404 (Р-61)
  • “Интелектуална својина као детерминанта конкурентности предузећа”, (коаутор М. Николић), Економске теме, 2008, број 2, стр. 63-78; ISSN 0353-8648 (М-51) → (R-61 )
  • “Детерминанте пословне успешности предузећа у новој економији”, (коаутор М. Николић), Пословна политика, август-септембар, 2008, стр. 20-23; ISSN 0350-2236; (часопис није категоризован у 2008.)
  • “Управљање знањем као фактор одрживе конкурентности предузећа” (коаутор Д. Вукадиновић), Економске теме, број 3, 2008, стр. 85-98; ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 168259340 (М-51) → (R-61 )
  • “Performance Measуrement System for the Modern Bуsiness Environment”, Economic theme, No. 4, 2008, pp. 15-26; ISSN 0353-8648; COBISS.SR-ID 16826726 (M-51) → (R- 61)
  • “Sуstainability performance management system of tourism enterprises”, (коаутор С. Јовановић, В. Јанковић-Милић), Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 5, No. 2, 2008, pp. 123-131; ISSN 0354-4699 (M-52) → (R-62 )
  • “Управљање интелектуалним перформансама предузећа“, Економске теме, бр. 2, 2009, с. 59-72; ISSN 0353-8648; (М-51) → (R- 61)
  • “Модел анализе фактора развоја одрживог туризма у руралним подручјима“ (С. Јовановић, В. Јанковић-Милић), Економске теме, бр. 3, 2009, с. 193-203; ISSN 0353-8648 (M-51) → (R-61 )
  • „Управљање варијацијама у времену, квалитету реализације и аутпутима активности у циљу повећања ефикасности пословних процеса предузећа“, (коаутори М. Анђелковић-Пешић, А. Анђелковић), Економске теме, бр. 3, 2010. с. 343-353; ISSN 0353-8648 (М51-3) → (Р-61 )
  • “Комплементарност управљања вредности за власнике и балансне карте перформанси у функцији стратегијске контроле” (коаутор Љ. Бонић), Теме, бр. 2, 2011, с. 587-602 ; ISSN 0351-1685 (М24-4)
  • „Одређени аспекти мерења перформанси у организацијама јавног сектора“ (коаутори Т. Стевановић, М. Џунић), Економске теме, бр. 3, 2011, с. 433-448; ISSN 0353-8648 (М51-3)
  • „Концептупални оквир креирања и избора система мерила перформанси за контролу маркетинг стратегије“ (коаутор В. Ивановић), Maркетинг, вол. 42, бр. 1, 2011, с. 27-44, ISSN 0353-3471 (М52-2)
  • „Компаративна анализа стратегија одрживог руралног развоја земаља у окружењу – основа за креирање ефективне стратегије одрживог руралног развоја у Србији“ (коаутори С. Ђекић, С. Јовановић, Економске теме, бр. 4, 2011, с. 633-649, ISSN 0353-8648 (М51-3)
  • ”The role of knowledge management in developing capabilities for increasing enterprise’s absorptive capacity” (коаутор Бојан Петровић), Facta universitatis – series Economics and Organization, No. 3, Vol. 8, 2011, pp. 275-286. (M51-3)
  • „Aнализа Interbrand, Brandz и Brand Asset Valuator методологија за вредновање марке” (коаутор Ана Поповић), Mаркетинг, бр. 4, вол. 42, 2011, с. 237-257. (M51-3)
  • “Human resources in tourism as a factor of its employment and competitiveness growth – comparative analysis of Serbia and surrounding countries” (коаутор Весна Јанковић-Милић, Соња Јовановић), Facta universitatis – series Economics and Organization, No. 4, Vol. 8 , 2011, s. 433-445. (M51-3)
  • “The role of knowledge management in increasing enterprise’s innovativeness” (коаутор Бојан Петровић), Facta universitatis – series Economics and Organization, No. 1, Vol. 9, 2012, str. 93-110. (M51-3)
  • “Детерминанте унапређења конкурентности туризма Црне Горе и Србије у условима глобализације” (коаутор Андриела Витић-Ћетковић, Соња Јовановић), Економске теме, бр. 1, 2012, 47-62. (M51-3)
  • “Анализа еколошке димензије одрживог развоја земаља југоисточне Европе на основу EPI методологије” (коаутор Весна Јанковић-Милић, Соња Јовановић,) Tеме, бр. 2, април – јун, 2012, стр. 461-481. (M24-4)
  • “Developing and implementing the SBS model in the aim of improving enterprise competitiveness“ (coautor Vladimir Ivanovic), Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 9, No. 2, 2012, str. 177-192 (M51-3)
  • „Државна помоћ – инструмент за заштиту животне средине у Европској Унији и Србији“, (кораутор С. Јовановић, Т. Станишић Т., М. Стојановић) Економске теме, бр. 2, 2012, стр. 205-220. (M51-3)
  • „Analysis of state and development factors of small and medium enterprises sector in Serbia“ (coautors T. Stanišić, M. Jovanović), Facta universitatis – series Economics and Organization, br. 3, Vol. 9, str. 355-368, 2012 (M51-3)
  • „Комплементарност примене управљања знањем и интерног маркетинга (коаутор И. Крстић), Маркетинг, 2012, Вол. 43, бр. 4, стр. 253-263. (M51-3)
  • „Identity, Image and Reputation as a determinants of enterprise competitiveness“ (коаутори С. Крстић, В. Ивановић), Економика, Бр. 1, Вол. 1, 2013, стр. 26-35 (M52-2)
  • „Jačanje institucionalnih kapaciteta za efektivno upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme – izazov održivog razvoja zemalja u procesu pridruživanja EU“, (koautori S. Jovanović, V. Janković Milić), часопис: Ekonomske teme, br. 2, 2013, str. 393-409 (M51-3)
  • „Ekonomija znanja i konkurentnost zemalja zapadnog Balkana u uslovima svetske ekonomske krize“, (koautor M. Džunić), Teme, br. 1, januar-mart, 2013, str. 141-162. (M24-4)
  • „The influence of Knowledge Economy Development on Competitiveness of Southeastern Europe Countries“ (coauthor T. Stanišić), Industrija – Journal of Economics Institute Serbia, No. 2, Vol. 41, 2013, pp. 151-167. (M24-4):
  • „Izveštavanje o ekološkim aspektima poslovanja preduzeća kao deo izveštavanja o održivom razvoju“ (koautori S. Domazet, M. Stojanović), Ecologica (ISSN 0354-3285), No. 71, Beograd, 2013, str. 387-391. (M51-3)
  • „Jeзички проблеми у међународном маркетингу – искуства компанија на тржишту Кине“, часопис Маркетинг, Вол. 44, бр. 3, 2013, стр. 264-273. (M - 51)
  • „Identifying the factors of tourism competitiveness level in the southeastern european countries“ (coautors S. Jovanovic, V. Jankovic-Milic), Facta Universitaties – series Economics and Organization, Vol. 10, No. 2, 2013, pp. 117-127. (M51-3)

  • „Ekološka odgovornost u funkciji ostvarivanja održivog razvoja preduzeća" (koautori S. Jovanović, M. Tasić), časopis Hotelijerstvo i turizam, 2(1), 2014, s. 83-92, (M53)  (prvopotpisani autor)

  • „Kako primeniti koncept karte izbalansiranih performansi održivog razvoja" (koautori V. Sekulić, V. Ivanović), časopis Ekonomske teme, br. 1, 2014, s. 63-79, http://www.eknfak.ni.ac.rs/Ekonomske-teme/et2014-1.pdf (M51) (prvopotpisani autor)

  Engleska verzija rada: How to apply the sustainability Balanced scorecard concept, Economic Themes, 52 (1), 2014,  pp. 65-80, ISSN 2217-3668 (Online), DOI 10.1515/ethemes-2014-0005, http://www.degruyter.com/view/j/ethemes.2015.52.issue-1/ethemes-2014-0005/ethemes-2014-0005.xml?format=INT (prvopotpisani autor)

  • „Importance of implementing the green economy concept and its impact on financial performance of an enterprise" (koautor M. Tasić), časopis Ekonomika, br. 1, 2014, s. 60-68. http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2014/clanci/7.pdf (M52) → (R62) (prvopotpisani autor)

  • „Rethinking Rural Tourism in Montenegro: Architectural Heritage and Attracting Environmentally Responsible Consumers" (coautors Vitić-Ćetković A., Radović G., Nikolić A., Jovanović I.), časopis International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), ISSN 2224-4980, Vol.  4, Issue 2, 2014, pp. 275-286, indeksiran u bazama:  EBSCO’s library products, MA, USA,  Electronic Journals Library, Energy And Environmental Policy - Journals & Databases, Sience and Ecology Articles, Efita International Directory of Agriculture, Food and the Environment, Environment-and-Nature/Biodiversity/Ecosystem, Index Copernicus; Research Bible, https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/template/volume-4-2-201, (M51) 

  • „Reputation and Financial Performances of a Company", časopis Facta Universitaties – series Economics and Organization, Vol. 11, No. 1, 2014, pp. 37-46, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/332/111, (M51)

  • „Pristup finansijskim resursima kao determinanta razvoja MSP u zemljama Jugoistočne Evrope" (koautori T. Stanišić, N. Stanisavljević), referat štampan u zborniku radova - 17th International conference: Dependability and Quality Management - ICDQM 2014, Belgrade, 27.-28. June, 2014, redaktor Ljubiša Papić, s. 442-448,  ISBN 978-86-86355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724 (M33) (prvopotpisani autor) - Usmeno izlaganje (Sertifikat Predsednika organizacionog komiteta Prof. dr LJ. Papića, 28.06.2014.)

  • „Vrednovanje marke kao ključne intelektualne imovine iz perspektive potrošača" (koautori S. Đukić, A. Popović), časopis Marketing,  br. 1, Vol. 45, 2014, s. 14-28, http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-45-no-1.pdf (M51) (prvopotpisani autor)

  • „Analysis of the Western Balkan countries’ competitiveness determinants using the KEI methodology", (co-authors M. Dzunic), časopis Ecoforum, ISSN 2344-2174, indeksiran u bazama:  DOAJ- Directory of open Access Journal, Ulrich Web Global Serials Directory, Directory of Research Journal Indexing, OAJI.net, ZBW, www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco, Vol. 3, No. 2, 2014, pp. 69-76 http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/74 (M51) (prvopotpisani autor)

  • „Investigation of the global economic crises influence on tourism sector and competitiveness of European countries" (koautori S. Jovanović, V. Janković Milić), časopis Teme, 3, 2014, str. 1133-1153, http://teme.junis.ni.ac.rs/teme3-2014/teme%203-2014-10.pdf (M24)   

  • „Generic benchmarking in the aim of improving clusters’ performances in Serbia" (coauthor N. Stanisavljevic, T. Stanišić), časopis Industrija – Journal of Economics Institute Serbia, No.  3, Vol. 42, 2014, pp. 79-100,  http://aseestant.ceon.rs/index.php/industrija/issue/view/244 (M24) (prvopotpisani autor)

  • „Lifecycle analysis as the corporate environmental responsibility assessment technique" (koautor M. Tasić) časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, No. 4, 2014, pp.  15-23 (M52) (prvopotpisani autor)

  • „Central and East European countries' tourism competitiveness as a factor of their national competitiveness level" (koaurtori S. Jovanović, T. Stanišić), časopis Revista de Tourism (Journal of tourism – studies and research in tourism), ISSN 18442994, indeksiran u bazama: DOAJ-Directory of open Access Journal, Ebsco Host, RePec, Cabell's directory, www.revistadeturism.ro/rdt/index, http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/189/191, No. 18, 2014, pp. 61-68 (M51)  (prvopotpisani autor)

  • „Analysis of Efficiency of Investment in the EU Agricultural Funds" (koautori T. Stanišić, J. Stanojević), časopis Hyperion Economic Journal, ISSN 2343-7995 (online), Year II, No. 4(2), December 2014, pp. 25-32, http://hej.hyperion.ro/articles/4(2)_2014/HEJ%20nr4(2)_2014_A4Krstic.pdf (M51)  (prvopotpisani autor)

  • „Analysis of anti-crisis intervention in the organizations of the financial sector in the EU and Serbia" (koautor T. Stanišić), časopis Journal of Economic and Business Sciences, ISSN 2350-384X, Vol. 2, No. 1, 2015, pp. 64-82, http://vsup.vs-nm.si/en/journal_eb/ (M51)  (prvopotpisani autor)

  • „Relational choice theory and random behaviour" (koautor M. Krstić), časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, ISSN 350-137X (UDK 338 (497,1)), Vol. 61, No. 1, 2015, pp. 1-13 (časopis na engleskom jeziku), http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-1.pdf, (M52) (prvopotpisani autor)

  • „The development of a knowledge economy as a factor in  competitiveness of Central and East European countries" (koautori S. Jovanović, J. Starc, T. Stanišić), časopis Argumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168x, http://www.aoc.uek.krakow.pl/full_issues_download.html,  No. 12, 2015, pp. 39-55 (M51) (prvopotpisani autor)

  • „Merenje finansijske vrednosti marke kao nematerijalne imovine preduzeća" (koautori A. Popović, G. Milovanović) časopis Marketing, ISSN 0354-3471,UDC 339+658, Vol. 46, br. 1, 2015, s. 13-25, http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-46-no-1.pdf (M51) 

  • „Improving the tourist destination image with intangible cultural heritage: Montenegro as a case study", (koautori A. Vitić-Ćetković, I. Jovanović), časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, No. 2, Vol. 61, 2015, pp. 29-37, doi: 10.5937/ekonomika1502029V (časopis na engleskom jeziku) indeksiran u bazama: DOAJ, Erich Plus, ProQuest, Ebsco Host, RePec, Cabell's, CNKI scholar, CEJSH i dr., dostupno na: http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-2.pdf (M52)

  • „Analysis of production potential and competitive position of Serbia on the international wine market" (koautori J. Petrović, T. Stanišić), časopis Ekonomika poljoprivrede, ISSN 0352-3462, br. 3, jul-septembar, 2015, str. 813-830 (M24) 

  • „Business process outsourcing as a tool for improving enterprise efficiency" (koautor E. Kahrović), časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, ISSN 350-137 X(UDK 338 (497,1), Vol. 61, No. 3, 2015, pp. 31-41, doi: 10.5937/ekonomika1503031K, (časopis na engleskom jeziku) indeksiran u bazama: DOAJ, Erich Plus, ProQuest, Ebsco Host, RePec, Cabell's, CNKI scholar, CEJSH i dr., dostupno na adresi: http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-3.pdf (M52) (prvopotpisani autor)

  • „Analysis of key indicators of economic dimension of Spas’ sustainable development in Serbia as tourism destination" (koautori: J. Petrović, T. Stanišić), časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, ISSN 350-137 X(UDK 338 (497,1), Vol. 61, No. 3, 2015, pp. 61-71, doi: 10.5937/ekonomika1503061K (časopis na engleskom jeziku) indeksiran u bazama: DOAJ, Erich Plus, ProQuest, Ebsco Host, RePec, Cabell's, CNKI scholar, CEJSH i dr., dostupno na adresi: http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-3.pdf (M52) (prvopotpisani autor)

  • „Normativna teorija racionalnog izbora: prošlost, sadašnjost i budućnost"  (koautor M. Krstić), časopis Theorija – časopis  Filozofskog društva Srbije,  ISSN 0351-2274, 2 (58), 2015, DOI: 10.2298/THEO1502049K BIBLID 0351–2274, str. 49–64 (M24)  (prvopotpisani autor)   

  • „Influence of quality of education system on the use of ICT in transition countries in the era of the information society" (koautori T. Stanišić, J. Petrović), časopis Teme, 3, 2015, str. 747-763 (M24) (prvopotpisani autor) 

  • „Models of irrational behaviour of household and firm" (M. Krstić) časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, vol. 61, No. 4, 2015, pp. 1-10, doi: 10.5937/ekonomika1504001K (časopis na engleskom jeziku) indeksiran u bazama: DOAJ, Erich Plus, ProQuest, Ebsco Host, RePec, Cabell's, CNKI scholar, CEJSH i dr. (M52) (prvopotpisani autor) 

  • „Business process management in hotel industry: a proposed model for operating processes" (E. Kahrovic, T. Stanisic) časopis Ekonomika - Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues, Vol. 61, No. 4, 2015, pp. 21-34, doi: 10.5937/ekonomika1504021K (časopis na engleskom jeziku) indeksiran u bazama: DOAJ, Erich Plus, ProQuest, Ebsco Host, RePec, Cabell's, CNKI scholar, CEJSH i dr. (M52) (prvopotpisani autor) 

  • „Analysis of the labour productivity of the agricultural sector in the Republic of Serbia" (J. Stanojevic, S. Đekic), časopis Economic Themes, Vol. 53, No. 4, 2015, pp. 479-494, ISSN 2353-8648 (M51) (prvopotpisani autor) 

  • „Modeli racionalnog odlučivanja u savremenoj ekonomskoj teoriji" (M. Krstić) časopis Megatrend revija, Vol. 12, No. 3, 2015, str. 67 - 87, ISSN 1820-3159  (M51) (prvopotpisani autor)

  • The Application of the model of instrumental rationality and the model of value rationality in the analysis of personal and social coal preferences (coauthor M. Krstic), Eкономика- Journal of Economic Theory and Practice and Social Issueс, ISSN 350-137X (UDK 338 (497,1)), Vol. 62, No. 1, 2016, pp. 1-22(часопис на енглеском језику), (M52) (првопотписани аутор)

  • The impact of innovativeness’ factors on the EU countries competitiveness, (koautori T. Stanišić, V. Radivojević), Industrija, Vol. 44, No. 2, 2016, str. 101-116. [ISSN 2334-8526, DOI 10.5937/industrija44-10674, UDC 005.591.6 339.137(4-672ЕУ)]

  • Determinants of CEE countries’ tourism competitiveness: A benchmarking study,  (koautori V. Radivojević, T. Stanišić) Management - Journal for Theory and Practice Management, No. 80, 2016, str. 11-21. (првопотписани аутор)

  • Measuring market concentration in mobile telecommunications market in Serbia (koautori V. Radivojević, T. Stanišić), Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 13, No. 3, 2016, str. 247-260 (М51) (првопотписани аутор)

  • Environmental performances of agriculture in the European Union countries (koautori Ilić I., Jovanović S.) Ekonomika poljoprivrede, 1, 2017, 41-57 (M24)

  • Tourism industry and national competitiveness: a Sub-saharan Africa countries perspective (koautori V. Radivojević, T. Stanišić), Ekonomika, 63(1), 2017, 1-17 (M52)

  • Istraživanje odnosa između ekonomije i drugih društvenih nauka – dominacija ekonomista (koautor M. Krstić) Politička revija, 2017, vol. 51, br. 1, str. 203-221 (M51)

  • Measuring intellectual capital of national economies (коаутор Т. Рађеновић) Ekonomika, 63(2), 2017, 31-43, doi :10.5937/ekonomika1702031R, (M52)

  • Intellectual Capital In The Theory The Firm (koautor T. Rađenović), Ekonomika, 2017, Vol. 63, No. 4, pp. 13-27. Doi :10.5937/ekonomika1704013R

  • Key determinants of influence in the process of organizational leadership (koautor V. Stojanović Aleksić), Ekonomika, Vol. 62, october-december 2016, № 4, pp. 17-30. (М52)

  • Innovations as a Determinant of Competitiveness of Serbia: A Comparative Analysis with the Western Balkan Countries, (коаутори Т. Станишић, Ј. Станојевић) Теме, 2016, Универзитет у Нишу, 3, XL, ISSN: 0353-7919 (Print), ISSN: 1820-7804 (Online), стр. 1035-1050(М24)

  • Intellectual Capital as the Source of Competitive Advantage - The Resource-Based View (коаутор Т. Рађеновић) – Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 14, No. 2, 2017, pp. 127-137 (M51)

  • The Microeconomic Perspectives of Intellectual Capital Measurement (коаутор Т. Рађеновић), Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 14, No. 3, 2017, pp. 189-202(M51)

  • Аnalysis of the organic agriculture level of development in the European Union countries, (Јелена Петровић, Тања Станишић) Економика пољопривреде, br. 3, 2017, с. 957-971, ISSN 0352-3462 (M24)

  • Tourism industry and national competitiveness: a Sub-saharan Africa countries perspective (koautori V. Radivojević, T. Stanišić), Ekonomika, 63(1), 2017, 1-17 (M52)

  • Istraživanje odnosa između ekonomije i drugih društvenih nauka – dominacija ekonomista (koautor M. Krstić) Politička revija, 2017, vol. 51, br. 1, str. 203-221 (M51)

  • Measuring intellectual capital of national economies (коаутор Т. Рађеновић) Ekonomika, 63(2), 2017, 31-43, doi :10.5937/ekonomika1702031R, (M52)

  • Intellectual Capital In The Theory The Firm (koautor T. Rađenović), Ekonomika, 2017, Vol. 63, No. 4, pp. 13-27. Doi :10.5937/ekonomika1704013R

  • Intellectual Capital as the Source of Competitive Advantage - The Resource-Based View (коаутор Т. Рађеновић) – Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 14, No. 2, 2017, pp. 127-137 (M51)

  • The Microeconomic Perspectives of Intellectual Capital Measurement (коаутор Т. Рађеновић), Facta universitatis – series Economics and Organization, Vol. 14, No. 3, 2017, pp. 189-202(M51)

  • Аnalysis of the organic agriculture level of development in the European Union countries, (Јелена Петровић, Тања Станишић) Економика пољопривреде, br. 3, 2017, с. 957-971, ISSN 0352-3462 (M24)

  • Teorijski okviri održivog razvoja, (koautor M. Krstić) Ekonomika održivog razvoja (Economics of sustainable development ISSN 2560-421X, EISSN 2560-4406, No. 1, Vol. 1, 2017, 1-8. (M54)

  • Evolucioni pristup u teoriji održivog razvoja (koautor V. Sekulić, M. Jovanović) Ekonomika održivog razvoja (Economics of sustainable development, ISSN 2560-421X, EISSN 2560-4406), No. 2, Vol. 1, 2017, str. 17-29 (M54)

  • Dimenzije održivog razvoja i društvene odgovornosti u konceptu Balansne karte performansi (koautor V. Ivanović) Ekonomika održivog razvoja (Economics of sustainable development, ISSN 2560-421X, EISSN 2560-4406), No. 2, Vol. 1, 2017, Str. 85-107, (M54)

  • The impact of Economics on the other social sciences (koautor M. Krstić), Theoria, Vol. 60, No. 4, 2017, str. 124-140, ISSN 0351-­2274

  • Radnici znanja – humani kapital u funkciji uvećanja intelektualnog potencijala i performansi preduzeća (koautor T. Rađenović), UDK:005.96:005.94; 331.101.262; 005.961:005.336.1, Ekonomski izazovi, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Vol. 6. No. 12, pp. 1-12, 2017, ISSN 2217-8821, UDC 33, doi:10.5937/EkoIzavov1712001K (M53)

  • Sustainability of state aid control system in Serbia (co-authors V. Radivojević, T. Stanišić), Ekonomika - Јоurnal of Economic Theory and Practice and Social Sciences, [ISBN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK: 338 (497,1)], Vol. 64, No. 2, 2018, pp. 1-9. (M52)

  • Sustainability of Development and growth - crisis, distribution of Income and inequality (co-authors Krstić M., Đekić I.) Јоurnal of  Sustainable Development, [ISSN 2560-421X UDK 33+502/504], Vol. 2, No. 1, 2018,  pp. 1-12  (M54)

  • Environmental sustainability: Implications and limitations in Western Balkan countries (co-authors V. Radivojević, T. Stanišić), Јоurnal of Sustainable Development, [ISSN 2560-421X UDK 33+502/504], Vol. 2, No. 1, 2018, pp.  22-35 (M54)

  • The role of technological readiness in the global competitiveness of Serbian economy (co-authors V. Radivojević, T. Stanišić) Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, [ISSN 0354-4699], Vol. 15, No. 2, 2018, pp. 111-123 (M51)

  • The importance of science for improving competitiveness of national economy (co-autors M. Krstić, R. Antonović), Facta universitatis - series Economics and organization, University of Nis, Vol.16, No. 1, 2019, pp. 13-30

  • Benchmarking Agricultural and Other Environmental Performances of Central and East European Countries (coauthors V. Radivojevic, M. Krstic, M. Petkovic), Еkonomika poljoprivrede (Economics of Agriculture), Vol. 66, No. 2, 2019, pp. 471-484

  • Vesna Janjić, Jasmina Bogićević, Bojan Krstic, Kаizen as a global business philosophy for continuous improvement of business, Ekonomika, Vol. 65, April-June 2019, № 2, 2019, 13-25

  • Јелена Станојевић, Бојан Крстић, Structural Changes in Agriculture: Implications for the Economy of the Republic of Serbia, Časopis АГРОЗНАЊЕ, 20.3, 2019, стр. 163-178.

  • MARKOVIĆ, Milan; KRSTIĆ, Bojan; RAĐENOVIĆ, Žarko EXPORT COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN AGRI-FOOD SECTOR ON THE EU MARKET, EXPORT COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN AGRI-FOOD SECTOR ON THE EU MARKET. Economics of Agriculture, 2019, v. 66, n. 4, 941-953

  • STANOJEVIĆ, Jelena; KRSTIĆ, Bojan INTERSECTORAL LINKAGES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF SERBIA Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 2019, vol. 16. No. 2, 197-213

  • Miloš Petković, Bojan Krstić, Tamara Rađenović (2020) Accounting-based Valuation Methods of Intangible Assets: Theoretical Overview, Ekonomika, Vol. 66, No. 1, pp. 1-12. doi: 10.5937/ekonomika2001001P

  • Domanović Violeta, Bogićević Jasmina, Krstić Bojan, (2020) Effects of Enterprise Sustainability of Perforamnce, Economics of Sustainable Development, vol. 4, No. 1, str. 11-23.

  • Milan Markovic, Bojan Krstic, Tamara Radjenovic, (2020) Circular economy and sustainable development, Economics of Sustainable Development, vol. 4, No. 1, str. 1-11. 

  • Stojadinović-Jovanović Sandra, Krstić Bojan, Marković Milan, (2020) International business and management in pandemic-related conditions, Economics of Sustainable Development, vol. 4, No. 2, str. 25-36.

  • Milica Jovanović, Bojan Krstić, Sandra Milanović (2020) The impact of brand value on market performance indicators of high-technology enterprises, Facta Universitatis – series Economics and Organization, Vol. 17, No. 4, pp. 317-328.

  • Milica Mladenović, Bojan Krstić (2021) Barriers and measurement of work/life balance of managers and other employees, Economics of Sustainable Development, Vol. 5, No 1, pp. 23-32.

  • Bojan Krstić, Jovana Milenović, Tamara Rađenović (2021) Measurement and efficient management of environmental performances,Economics of Sustainable Development, Vol. 5, No. 1,  pp. 47-58.

  • Bojan Krstić, Milica Jovanović, Ivana Janjić (2021) Značaj reputacije kao intelektualne imovine za konkurentnost preduzeća, Naučne publikacije državnog Univerziteta u Novom Pazaru, Serija B: Društvene & Humanističke nauke, Vol. 4, No. 1, pp. 17-28.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  • "Ефективност и ефикасност пројекта развоја новог производа" (коаутор В. Јаблановић), зборник радова: II Интернационални симпозијум из project managementa - “Project management - нове методе и технике", 22-24.04.1998. Златибор, с. 54-58.
  • "Значај интегралне флексибилности за ефикасност предузећа" (коаутор В. Јаблановић), зборник радова: SYMORG'98. - IV Међународни симпозијум - Окружење, менаџмент, конкурентност" 3-5.06.1998, Златибор, с. 357-362.
  • "Контрола ефективности и ефикасности пројекта са становишта економичности", зборник радова: III Интернационални симпозијум из project managementa "Улога project management - а у обнови и развоју земље", Златибор, 27-29.09.1999, с. 48-53.
  • "Objectives, Types and Efficiency Factors of Knowledge Management Projects", зборник радова: V Интернационални симпозијум из Project management-a "Управљање пројектима - нове тенденције", Златибор, 28-30.05.2001, с. 324-328.
  • "Some Aspects and Determinants of Corporate Capital Structure", (коаутор А. Девић) реферат на симпозијуму у Свиштову (Бугарска) под називом: "21th Century: Expected Realities in Bуsiness and Management" (26-27.10.2001.), с. 123-131.
  • "Мерење приноса на улагања у побољшање квалитета: повезивање перформанси квалитета са финансијским перформансама", VI Међународна конференција "Управљање квалитетом и поузданошћу DQM - 2003", 18-19, јун 2003, зборник радова, Београд, 2003, с. 362-368.
  • “Призма перформанси - интегрални модел за мерење перформанси предузећа”, (коаутор В. Секулић), међународни научни скуп - “Менаџмент - кључни фактори успеха”, SymOrg 2004, Златибор, 06-10.06.2004, зборник радова у CD формату (ISBN 86-7680-022-7, COBISS.SR-ID 116026380). (Р-54)
  • “Продуктивност пољопривреде земаља у транзицији - фактори и могућности побољшања”, (коаутор С. Вучић), међународни научни скуп “Регионални развој и демографски токови балканских земаља”, Економски факултет Ниш, 25.06.2004, зборник радова, с. 661-669. (Р-54)
  • “Неки аспекти анализе перформанси агроеколошког система општина града Ниша”, (коаутор С. Вучић), међународни научни скуп “Регионални развој и демографски токови балканских земаља”, Економски факултет Ниш, 2005, зборник радова, с. 449-458. (Р-54)
  • “Неки аспекти пројекта унапређења система мерења перформанси предузећа” (коаутор В. Игић), IX интернационални симпозијум из Project Management-a “Са пројектним менаџментом у европске интеграције”, Златибор 13-15.јун 2005, зборник радова, с. 354-358. (Р-54)
  • “Developing the Sustainability Performance Management System in Tourism Enterprises”, (coauthors S. Jovanović, V. Janković-Milić), реферат на међународном симпозијуму - Strategic Development of Tourism Industry in the 21st century, у организацији Факултета за туризам и угоститељство у Охриду (Македонија), 25-26 мај 2007, зборник апстраката с. 63. (Р-54)
  • “Ресурси и конкурентска предност предузећа”, XII Научни скуп “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, 22. јун 2007, Економски факултет, Ниш, зборник радова, с. 347-356; ISBN 978-86-85099-48-9 (Р-54)
  • “TQM модели као инструмент побољшања пословних перформанси и конкурентске предности предузећа”, (коаутор В. Секулић), 10th International Conference Dependability and Quality Management, Belgrade, Serbia, 13-14 Jуne 2007, зборник радова, стр. 288-294; ISSN 1451-4966 (Р-54)
  • “Традиционални версус стратегијски концепт мерења перформанси пројекта”, (коаутор В. Секулић), XI Интернационални симпозијум из projektnog menadžmenta – “Пројектни менаџер професија будућности”, Златибор, 6-8 јун 2007, YUMPA, с. 42-47; ISBN 978-86-86385-02-4; COBISS.SR-ID 140567308 (Р-54)
  • ”Модел мерења укупне перформансе пословне успешности предузећа”, у: “Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској Унији”, Економски факултет, Ниш, октобар, 2007, с. 377-386; ISBN 978-86-50999-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740 (Р-54)
  • “SCOR – процесни приступ управљању перформансама ланца снабдевања” (коаутор С. Стефановић), XI интернационална конференција, ICDQM – 2008 Управљање квалитетом и поузданошћу, 18-19. јун 2008, Београд, зборник радова, с. 266-271; ISSN 1451-4966 (M-33) → (Р- 54)
  • “Мерење перформанси ланца снабдевања детерминисано карактеристикама тржишта” (коаутор В. Јанковић-Милић), 11. интернационална конференција, ICDQM – 2008 Управљање квалитетом и поузданошћу, 18-19. јун 2008, Београд, зборник радова, с. 429-435. (ISSN 1451-4966) (M-33) → (Р- 54)
  • “Друштвена одговорност менаџмента у управљању еколошким перформансама ланца снабдевања” (коаутор С. Стефановић), XI Интернационални симпозијум – Менаџмент и друштвена одговорност, SymORG 2008, Београд, 10-13.9.2009, http://www.symorg2008.fon.rs/radovi/arhiva-radova.php, ISBN 978-8-7680-160-2, COBISS.SR-ID 151130892 (M-33)→(R- 54)
  • “Achieving competitiveness in knowledge economy era”, Међународни научни скуп (зборник радова) “Competitiveness in the condition of the Global Economy”, Економски факултет, Ниш, 2008, стр. 475-482; ISBN 978-86-85099-80-9; COBISS.SR-ID 15632396 (М-33) → (R-54 )
  • “Corporate Social Responsibility - drivers and critical analysis”, (coauthor G. Milovanović), VI International Conference „Management and Engineering 2008“, 19-21th Jуne 2008, Sofia, Bуlgaria, pуblished in: Management and Engineering, Vol. 1 (104), Jуne, 2008, pp. 167-170. (M-51) → (R-61)
  • “Елементи и детерминанте процеса управљања перформансама непрофитних организација”, Палић, 2009, XIV Интернационални научни скуп – “Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту”, зборник апстраката стр. 51, зборник радова на CD; ISBN 867233223-7(M-33) → (R- 54)
  • “Управљање перформансама пројекта” (коаутор Е. Петровић), XIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: ”Пројектни менаџмент - визија и стратешки циљеви”, Златибор, 6-8. јун 2009, YUMPA 2009, стр. 418-422; ISBN 978-86-86385-04-8; COBISS.SR-ID 167564556 (М-33) → (R-54)
  • “Business performance management under the terms of crisis“, (коаутор Љ. Бонић), Међународни научни скуп (зборник радова) “Challenges of the World Economic Crisis”, Економски факултет, Ниш, 2009, с. 381-394; ISBN 978-86-85099-98-4; COBISS.SR-ID 172252940 (М-33) → (Р- 54)
  • „Детерминанте стварања вредности за власнике“ (коаутор Е. Петровић), Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM – 2009, XII међународна конференција, Београд, 25-26. јун 2009, зборник радова, стр. 280-286; ISSN 1451-4966 (М-33) → (R- 54)
  • “Валоризовање ресурса знања – методологија националног индекса интелектуалног капитала“ (коаутор Д. Вукадиновић), зборник радова: “Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, Ниш, 2009, стр. 459-468; ISBN 978-86-85099-88-5; COBISS.SR-ID 167797004 (М-33) → (R-54 )
  • “Importance of Effective Knowledge Management in Tourism Enterprises in the age of crises“, (коаутор Д. Вукадиновић), реферат на X међународном симпозијуму у организацији Факултета за туризам и угоститељство у Охриду (Македонија) – “The influence of Global Economic Reccesion on Tourism”, 4.6 - 5.6. 2009. (M 33) → (R- 54)
  • “Улога мерења у управљању перформансама предузећа“, XXXVI Симпозијум о операционим истраживањима, Математички институт, Српска академија наука и уметности, 22.09. 2009-25.09.2009, зборник радова, с. 423-426; ISBN 978-86-80953-43-4; COBISS.SR-ID 169585932 (М-33) → (R- 54)
  • “Унапређење система мерења иновација – предуслов ефективног усмеравања регионалног развоја и јачања конкурентности привреде“ (коаутор Б. Петровић) зборник радова: „Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе”, Ниш, 2010, с. 215-225; ISBN 978-86-6139-008-1 (М-33) → (Р-54 )
  • “Knowledge, Innovation, and Intellectуal Property – Sources of Enterprise’ Competitive Advantages”, 1st DQM International Conference on Life Cycle Engineering and Management (ICDQM-2010), зборник радова на енг. језику, с. 83-89, 2010, пленарно предавање, ISSN 1451-4966 (М-31) → (Р-53)
  • „Критични фактори успешне имплементације модела за управљање квалитетом“, (коаутори Г. Бошковић, М. Анђелковић-Пешић), XIII DQM International Conference – Dependability and Quality Management - ICDQM 2010, Београд, 29-30. јун 2010, зборник радова, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2010, с. 137-143; ISSN 1451-4966 (М-33) → (Р-54 )
  • „Балансна карта у функцији стратегијског управљања непрофитним организацијама“, (коаутор М. Анђелковић Пешић), YUPMA 2010 - XIV Интернационални симпозијум из Projeknog menadžmenta – „Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство“, с. 131-135; ISBN 978-86-86385-07-9, COBISS.SR-ID 175070732 (M-33) → (Р-54 )
  • „Incorporating the Dimensions of Enterprise Sуstainable Development in the Balanced Scorecard Model“, (коаутор В. Ивановић), Међународни научни скуп 14-15.10.2010, (зборник радова) “The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st century”, Економски факултет, Ниш, 2010, с. 399-408; ISBN 978-86-6139-019-7 (М-33)→(Р- 54)
  • „Challenges and Specifities of Strategic Control in Multinational Companies“ (коаутор М. Анђелковић Пешић), Међународни научни скуп 14-15.10.2010, (зборник радова) “The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st century”, Економски факултет, Ниш, 2010, с. 427-439; ISBN 978-86-6139-019-7 (M-33) → (Р-54 )
  • “Детерминанте конкурентности МСПП – претпоставке за равномерни регионални развој” (коаутор Д. Вукадиновић), тематски зборник: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, 2011, с. 553-568, ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS. SR-ID 184361996 (М45-1,5)
  • “Остваривање енергетске ефикасности као еколошке димензије одрживог развоја у функцији унапређења конкурентности МСП у Србији” (коаутор М. Ивановић Ђукић), тематски зборник: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, 2011, с. 619-634, ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS. SR-ID 184361996, (М45-1,5) 16 стр. текста
  • „Развој система менаџмент контроле у циљу унапређења конкурентске позиције предузећа“ (коаутор В. Ивановић), XIV DQM International Conference – Dependability and Quality Management - ICDQM 2011, Београд, 29-30. јун 2011, зборник радова, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2011, с. 136-142; ISBN 978-86-86355-05-8 (М63-1)
  • ”Утицај перформанси друштвено одговорног пословања на финансијске перформансе предузећа“ (коаутор С. Ђорђевић) XIV DQM International Conference – Dependability and Quality Management - ICDQM 2011, Београд, 29-30. јун 2011, зборник радова, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2011, с. 129-135; ISBN 978-86-86355-05-8 (М-63-1)
  • “Financial Support and Capacity Building of SMEs in Serbia for Development Funds Apsorbtion” (coauthor D. Vukadinovic), Мeđunarodna naučna konferencija: SMEPP 2011 - “Small and Medium Enterprises – Posibilities and Perspectives, Novi Pazar, Serbia, 25.04.2011, pp. 89-105, ISBN 978-86-84389-26-0 (М33-1)
  • „Education as a determinant of developing knowledge economy and national competitiveness –benchmarking study of Balkan countries“ (коаутори М. Џунић, Н. Бацковић), Међународна конференција: International conference on Economics and Regional Development – Еurobrand 2012, Vršac-Temišvar, 9-11. децембар 2012., ISBN 978-86-88065-23-8, COBISS.SR-ID 190783500, UDK 005(082)(0.034.2); 330(082)(0.034.2); 004(082)(0.034.2), с. 245-256, доступно и на адреси: www.eurobrandconference.org/Archive/ (М33-1)
  • “Knowledge sharing in the environment of a virtual community of practice”, (coautors M. Džunić, Ž. Džunić), Зборник радова са конференције: 3rd DQM International conference – Life Cycle Engieneering and Management ICDQM 2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012, ISBN 978-86-86355-11-91, COBISS.SR-ID 191735052, pp. 342-347. (M33-1)
  • „Inovativnost u malim i srednjim preduzećima: komparativni pristup“ (koautori T. Stanišić, M. Jovanović) 15th Зборник радова са конференције: International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June, 2012, Еditor: Ljubiša Papić, ISBN 978-86-86355-10-21, COBISS.SR-ID 191715596, с. 240-246. (M33-1)
  • „Оквири мерења еколошких перформанси: компаративни приступ“ (коаутори М. Јовановић, Т. Станишић), Зборник радова са мeђународне конференције: 15th International Conference Dependabilityand Quality Management ICDQM 2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June, 2012, Еditor: Ljubiša Papić, ISBN 978-86-86355-10-21, COBISS.SR-ID 191715596, str. 216-222. (M33-1)
  • „Analiza značajnosti ključnih faktora kvaliteta poslovanja preduzeća u Srbiji“ (koautori V. Jankovic Milic, Vladan Igic) Зборник радова са конференције: International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2012, Belgrade, Serbia, 28-29 June, 2012, Еditor: Ljubiša Papić, ISBN 978-86-86355-10-21, COBISS.SR-ID 191715596, str. 247-252. (M33-1)
  • „Strengthening the regional innovation potentials in function of competitiveness improvement“ (koautori Marija Anđelković – Pešić, Vladimir Ivanović), 2nd International Conference Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT 2012, 14 - 17 June 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, Editor: Predrag Dašić, ISBN 978-86-6075-032-9, str. 246-252 (M33-1)
  • „Some aspect of the enterprises strategy efficient implementation“ (koautor V. Ivanović), Зборник радова са међународног научног скупа: Serbia and European Union, 18.12.2012., Ekonomski fakultet Niš, pp. 197-209, ISBN 978-86-6139-061-6, COBISS.SR-ID 195804684 (M33-1)
  • “Application of social responsibility concept in the aim of achieving environmentally determined supply chain” (koautor V. Ivanović) Зборник радова са међународне научне конференције: „НАУКА-БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, Ульяновск, 2012, Редактор: Татьяна Иванова, ISBN 978-5-88866-466-3, pp. 149-156 (M33-1)
  • “Sustainability reporting in order to improve companies’ socially responsible practiece”, (koautor M. Stojanović, T. Stanišić) Зборник радова са међународне научне конференције: „НАУКА-БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, Ульяновск, 2012, Редактор: Татьяна Иванова, ISBN 978-5-88866-466-3, pp. 156-159. (M33-1)
  • “Enhancing the enterprises` competititveness by improving supply chain performance” (koautor M. Anđelković Pešić, Vesna Janković-Milić) Зборник радова међународне научне конференције: 12nd International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2012, 13 - 17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, Editor: Predrag Dašić, ISBN 978-86-6075-036-7, pp. 458-465 (M33-1)
  • „Kvalitet prirodnih resursa u funkciji održivog razvoja sektora turizma“ (koautori S. Jovanović, N. Hafner), 16th International conference: Dependability and Quality Management - ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, 27-28 June, 2013, pp. 176-181. (M33-1)
  • „Upravljanje intelektualnim kapitalom – izazov za menadžere preduzeća u 21. veku“ (D. Vukadinović), zbornik radova V konferencija sa međunarodnim učešćem USPON 2013 – Preduzetništvo kao šansa, organizator Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet - Valjevo, 28-29.11.2013. godine, str. 126-133, ISBN 978-86-7912-512-5, COBISS.SR-ID 202931468 (M33-1)
  • „Uloga EMS u upravljanju ekološkim performansama preduzeća“ (M. Tasić), zbornik radova V konferencija sa međunarodnim učešćem USPON 2013 – Preduzetništvo kao šansa, organizator Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet - Valjevo, 28-29.11.2013. godine, str. 134-142, ISBN 978-86-7912-512-5, COBISS.SR-ID 202931468 (M33-1)

  • „Analysis of SMEs innovation capacity contribution to value added creation in the SEE countries", (koautori T. Stanišić, V. Ivanović), referat štampan u zborniku radova: International conference – SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia, Faculty of economy, Prilep, pp. 425-434, ISBN 978‐9989‐695‐56‐8,  (M33) (prvopotpisani autor) – usmeno izlaganje (Sertifikat – predsednik organizacionog komiteta S. Ročeska, 4.10.2014.)

  • „Određivanje ključnih pokazatelja uspješnosti procesa zaštite zdravlja, sigurnosti na radu i okoliša prema zahtjevima norme OHSAS 18001 i ISO 14001" (koautori M. Petras, S. Živković, D. Palačić) referat na 5. međunarodnom stručnom skupu: Zaštita na radu i zaštita zdravlja (5th International Professional and Scientific Conference – Occupationa safety and health) , 17-20.9.2014. Zadar, Hrvatska, ISSN 1848-5731, s. 911-917 (M33) Usmeno izlaganje - (Sertifikat Predsednika naučnog odbora Prof. Branko Wasserbauer i Predsednice organizacionog komiteta Snježane Kirin, 17-20.09.2014.)

  • „Komparativna analiza strukture državne pomoći u Srbiji i Sloveniji„ (koautor T. Stanišić), međunarodna konferencija - Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, 10-14. 04.2014, Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto and School of Business and Management Novo mesto, Slovenija, ISBN 978-961-6670-27-9, pp. 291-297 (M33) (prvopotpisani autor)

  • „The analysis of tourism competitiveness of the European Union and some Western Balkan countries" (koautori T. Stanišić, J. Petrović), u zborniku radova sa međunarodne konferencije: Synthesis 2015 – International Scientific Conference of IT and Business Related Research, 16-17.4.2015., Beograd, ISBN 978-86-7912-595-8, str. 508-511, dostupno na: http://portal.synthesis.singidunum.ac.rs/Media/files/2015/Sinteza-2015.pdf, DOI: 10.15308/Synthesis-2015-508-512 (M33) (prvopotpisani autor)

  • „Benchmarking analysis of the Western Balkan countries position according to Global Innovation Index" (koautori T. Stanišić, J. Stanojević), referat štampan u zborniku radova sa međunarodne konferencije: 6rd DQM International conference – Life Cycle Engieneering and Management ICDQM 2015, Prijevor, Serbia, 25-26 June 2015, ISBN 978-86-86355-19-5, COBISS.SR-ID 215643660, pp. 110-117 (M33) (prvopotpisani autor)

  • „Determinisanje kritičnih poslovnih procesa korišćenjem pristupa ključnih faktora uspeha" (koautor E. Kahrović) referat štampan u zborniku radova sa međunarodne konferencije: 18th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2015, Prijevor, Serbia, 25-26 June, 2015, Editor: Ljubiša Papić, ISBN 978-86-86355-18-8, COBISS.SR-ID 215642124, s. 133-138. (M33) (prvopotpisani autor)

  • „Globalizacija i njene implikacije kao jednog od najznačajnijih faktora strukturnih promena" (koautori: T. Stanišić, J. Stanojević) referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji - Međunarodna naučna konferencija o društvenom i ekonomskom istraživanju i razvoju SERDA 2015 Društveni i tehnološki razvoj u eri globalizacije, 2015, Slobomir P univerzitet, Bijeljina, Republika Srpska, 09.05.2015. /zbornik radova, ISBN 978-99955-54-15-6, str. 31-44, Zbornik radova dostupan na: http://konferencija.spu.ba/wp-content/uploads/2015/11/ZBORNIK-RADOVA-SA-KONFERENCIJE-2015.pdf, Urednici zbornika: Mile Vasić, Ljiljana Jovic (M33)  (prvopotpisani autor)

  • „Analiza konkurentnosti i investicija u Srbiji i nekim zemljama Zapadnog Balkana" (koautori: T. Stanišić, J. Stanojević) referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji UKSP – IS 2015 Unapređenje konkurentnosti srpske privrede kao okvir i podsticaj investiranja u Srbiji, Ekonomski fakultet Univerzita u Prištini, Kosovska Mitrovica, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću, 5-6.11.2015, zbornik radova, ISBN 978-86-80127-75-0, str. 257-266 (M33) (Sertifikat dekana prof. dr Zvezdice Simić)

  • „Education as One of the Core Indicators of Sustainable Development – A Comparative Analysis of the Western Balkans" (koautori J. Stanojević, T. Stanišić), referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji MISIC 2015 Mitrovica Innovation Scientific – IBCM International Conference – The Role of Business in Sustainable Development in the Western Balkans (organizator: International Business College Mitrovica), 15-16.09.2015, Kosovska Mitrovica, Kosovo, ISSN 2452-283X/ISSN2452-2902, str. 45-52 (M33) → (Sertifikat Predsednika naučnog odbora Mihone Kerolli)

  • „Nova uloga menadžmenta znanja u određivanju intelektualnog kapitala" (koautori F. Đoković, J. Đorđević Boljanović, V. Džamić, M. Knežević) referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji u organizaciji Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum - VII Naučni skup mreža 2015 - Umprežavanje, nauka, primena, Science and Application (NETSA), 22.5.2015., Izdavač zbornika: Univerzitet Singidunum, ISBN 978-86-7912-592-7, str. 222-227, Zbornik radova dostupan na: http://poslovnifakultetvaljevo.edu.rs/demo/wp-content/uploads/Zbornik-Konferencija-Mreza-2015.pdf (M33)

  • „Inovativne aktivnosti kao faktor konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana" (koautor T. Stanišić), referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji u organizaciji: Fakulteta za poslovne in upravne vede, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Slovenija – Globalisation challenges and the the social economic environment of the EU, 16. - 17.04.2015., Urednica: Jasmina Starc, ISBN 978-961-6770-32-3, COBISS 28137632, str. 372-378 (M33) (prvopotpisani autor)

  • „The application of the model of instrumental rationality and the model of value rationality in the analysis of personal and social goal performance" (M. Krstić), referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Splitu – 24th CROMAR Congress – Marketing Theory and Practice – Bulding Bridges and Fostering Collaboration, zbornik abstrakata, Urednica: Mirela Mihić, 22.-24.10.2015, ISBN 978-953-281-066-0, COBISS 160128063, str. 16 (M34)

  • Socially responsible investing and business performance (coauthors V. Sekulic, Z. Jokic) зборник радова са међународне конференције: 7rd DQM International conference – Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2016, Prijevor, Serbia, 29-30 June 2015, ISBN 978-86-86355-32-4, COBISS.SR-ID 223992076, pp. 361-368(M33)

  • MBNQA и ЕQA модели агрегатног мерења пословних перформанси (коаутор Љ. Бонић) зборник радова са међународне конференције: 19th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2016, Prijevor, Serbia, 29-30 June, 2016, Едитор: Љубиша Папић, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, с. 146-151. (M33)

  • Методе детерминисања висине лиценцне накнаде за уступљени жиг производа (коаутор В. Секулић, М. Миленковић), зборник радова са међународне конференције: 19th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2016, Prijevor, Serbia, 29-30 June, 2016, Едитор: Љубиша Папић, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, с. 152-159. (M33) (првопотписани аутор)

  • Неки аспекти проблематике спречавања рестриктивних споразума у остваривању циљева политике конкуренције у Републици Србији, зборник радова са међународне конференције: 19th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2016, Prijevor, Serbia, 29-30 June, 2016, Едитор: Љубиша Папић, ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, с. 341-347. (M33) (првопотписани аутор)

  • Детерминанте и значај социјалних иновација (коаутор В. Ивановић), Зборник радова са међународне конференције - Second International Scientific Business Conference – Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovation LIMEN 2016, December 16, 2016, Belgrade, pp. 471-478, ISBN 978-86-80194-05-9, COBISS.SR-ID 229459724, UDK 005(082), 005,322,316,46(082), 330(082)(М33)

  • Вредновање интелектуалног капитала: мотиви и приступи (коаутор Т. Рађеновић), зборник радова са међународне конференције: 20th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2017, Prijevor, Serbia, 2017, Едитор: Љубиша Папић, ISBN 978-86-86355-33-1, COBISS.SR-ID 240580876, с. 293- 303 (M33)

  • Intellectual capital measurement with the aim of efficient intellectual capital management, зборник радова са међународне конференције: 9rd DQM International conference – Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2017, Prijevor, Serbia, 2017, ISBN 978-86-86355-34-8, COBISS.SR-ID 240575500, pp. 129-136, пленарно предавање – рад по позиву (M31)

  • Вредновање интелектуалног капитала: мотиви и приступи (коаутор Т. Рађеновић), зборник радова са међународне конференције: 20th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM 2017, Prijevor, Serbia, 2017, Едитор: Љубиша Папић, ISBN 978-86-86355-33-1, COBISS.SR-ID 240580876, с. 293- 303 (M33)

  • Intellectual capital measurement with the aim of efficient intellectual capital management, зборник радова са међународне конференције: 9rd DQM International conference – Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2017, Prijevor, Serbia, 2017, ISBN 978-86-86355-34-8, COBISS.SR-ID 240575500, pp. 129-136, пленарно предавање – рад по позиву (M31)

  • The Impact of Human Capital Development on Competitiveness, (koautor T. Radjenović), in: Stanišić, Svetlana (Ed.) Challenges in Modern Corporate Governance, Singidunum University, Belgrade, International Scientific Conference - FINIZ, 1. December 2017, pp. 104-111. doi: 10.15308/finiz-2017-104-111. CIP 658.14(082); 657(082); 005.21:334.72.021(082); 336.71(082); 005.334(082), ISBN 978-86-7912-666-5; COBISS.SR-ID 250624524. (M33)

  • The Influence of Entrepreneurship on Economic Growth in Emerging Countries (co-authors Ivanovic-Djukic Maja, Radjenovic Tamara) Conference Proceedings “GSOM Emerging Markets Conference-2018”, St. Petersburg State University Graduate School of Management, October, 4-6th, 2018, St. Petersburg, Russia, pp. 230-231 (M33)

  • Форензичка ревизија у функцији превенције и откривања превара (koautor Lj. Bonić), Зборник радова - 21. Међународна конференција - Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2018,  Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2018, стр. 196 - 201, ISBN 978-86-86355-36-2, COBISS.SR-ID 264686348, (М33)

  • Uloga merenja performansi u upravljanju neprofitnim organizacijama (co-autors S. Jovanovic Stojanovic, I. Janjic) 22. Међународна конференција -  Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM - 2019,  Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 27-28. jun 2019, str. 155-163

  • Koncept intelektualnog kapitala u neprofitnim organizacijama (koautori M. Petkovic, V. Radivojevic) 22. Међународна конференција - Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2019,  Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 27-28. jun 2019,  235-242

  • Tamara Radjenovic, Bojan Krstic, Milos Petkovic, The Potential Solutions of Agency Problems in firms: the Challenges of Business Management, Contemporary economic trends: Technological Development and Challenges of Competitiveness, Nis, October 18, 2019, 149-155.

  • Tamara Radjenovic, Bojan Krstic (2020) Intellectual Capital Reporting at Universities – A Step Towards the Quality Improvement of Higher Education System, Proceedings of 11th ICDQM Life Cycle Engineering and Management, Prijevor, Serbia, 25-26 June, 2020, pp. 95-103.

  • Sandra Stojadinović Jovanović, Bojan Krstić, Tamara Rađenović (2020) GLOBALNA EKONOMIJA I EKONOMSKI RIZICI U USLOVIMA TEKUĆE PANDEMIJE, in: Djukic, T. (Ed) DIGITAL ECONOMY: CHANCES, RISKS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Proceedings of the International Scientific Conference, Faculty of Economics, pp. 9-17

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  • "Стратегијско иновирање и перформансе предузећа", зборник радова: "Управљање предузећем и информационе технологије”, Приштина, 23-25. 10. 1997, с. 243-246.
  • "Стратегијска оријентација предузећа као фактор успеха развоја новог производа" (коаутор В. Јаблановић), зборник радова: "Изазови менаџмента и маркетинга у глобалном окружењу", Економски факултет у Београду, април 1998, с. 269-274.
  • "Елементи ефективности и ефикасности технолошке стратегије предузећа" (коаутор В. Јаблановић), реферат на III Симпозијуму "Савремене технологије и привредни развој", Технолошки факултет у Лесковцу, 23-24.10.1998, Зборник извода радова, с. 176. (зборник радова није штампан)
  • "Сатисфакција потрошача: од квалитативног ка квантитативном мерењу" у зборнику радова "Развој маркетинга - нове тенденције", Економски факултет у Нишу, новембар 2001, с. 187-198.
  • "Неки аспекти економско-статистичке анализе продуктивности рада", (коаутор В. Јанковић-Милић), VIII научни скуп "Регионални развој и демографски токови балканских земаља", зборник радова, Економски факултет у Нишу, 2003, с. 497-506.

  • „Finansijska pomoć države u cilju podizanja nivoa efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrede u EU" (koautori T. Stanišić, J. Stanojević), referat štampan u zborniku radova sa konferencije: ERAZ 2015 – Regionalna naučnostručna konferencija – Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristup, UDK 338.2(082), 338.1(082), 336.76, 005, 658.8, Beograd, 11.6.2015, ISBN 978-86-80194-01-1, COBISS.SR-ID 216614924, s. 513-522., http://www.eraz.org.rs/zbornik-radova.html (M63) (prvopotpisani autor)

  • „Kapaciteti kao osnova konkurentske prednosti preduzeća" (koautori F. Đoković), referat štampan u zborniku radova sa konferencije: ERAZ 2015 – Regionalna naučnostručna konferencija – Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristup, UDK 338.2(082), 338.1(082), 336.76, 005, 658.8, Beograd, 11.6.2015, ISBN 978-86-80194-01-1, COBISS.SR-ID 216614924, s. 560-565. http://www.eraz.org.rs/zbornik-radova.html  (prvopotpisani autor)

  • „Strategija licenciranja žiga kao nematerijalne imovine preduzeća", referat na regionalnoj naučnostručnoj i biznis konferenciji-LIMEN 2015, 10.12.2015, Beograd, (M63) (prvopotpisani autor)

  Инфраструктура као детерминанта конкурентности Републике Србије (коаутор М. Крстић), монографска студија - Детерминанте конкурентности Републике Србије, уредник Б. Крстић, 2016, стр. 53-92, ISBN 978-86-6139-120-0 (M44) (првопотписани аутор)

  • Конкурентске стратегије одрживог развоја у оквиру СБС концепта (коаутор В. Ивановић) Тематски зборник радова 21. Научни скуп - Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, 2016, уредник М. Радосављевић, ISBN978-86-6139-122-4, стр. 499-513 (M45) (првопотписани аутор)

  • Детерминанте ресурсно базираног приступа унапређењу стратегије, конкурентности и перформанси предузећа (коаутор В. Секулић), Тематски зборник радова – Конкурентност и одрживи развој Републике Србије, Економски факултет у Нишу, 2016, уредници Ј. Тодоровић-Ђуровић, М. Радосављевић, ISBN 978-86-6139-125-5, стр. 354-369 (M45) (првопотписани аутор)

  • Analiza efikasnosti tržišta rada kao determinante konkurentnosti privrede Republike Srbije, (koautor V. Radivojević) Tematski zbornik radova nacionalnog značaja „Faktori konkurentnosti Republike Srbije“ (Redaktor: Bojan Krstić), 2016, str. 27-53 [ISBN 978-86-6139-131-6] (првопотписани аутор)

  • Zdravstvo i osnovno obrazovanje kao determinante konkurentnosti privrede Republike Srbije, (koautor T. Stanišić)Tematski zbornik radova nacionalnog značaja „Faktori konkurentnosti Republike Srbije“ (Redaktor: Bojan Krstić), 2016,  str. 87-106 [ISBN 978-86-6139-131-6] (првопотписани аутор)

  • Barijere ulasku novih preduzeća na tržište kao determinanta konkurentnosti privrede Republike Srbije, (koautor V. Radivojević)монографска студија „Ključni aspekti unapređenja konkurentnosti Republike Srbije“ (Redaktor: Bojan Krstić), 2016, str. 45-65[ISBN 978-86-6139-130-9](првопотписани аутор)

  • Максимирање вредности за акционаре и друштвено одговорно пословање акционарских предузећа у светлу теорије о стејкхолдерима (коаутор Љ. Бонић), Тематски зборник радова националног значаја - Антикризне политике и посткризни процес: Изазови економске науке, Економски факултет Ниш, Уредници: М. Радосављевић, Ј. Ђуровић Тодоровић,  ISBN 978-86-6139-114-9, 2016, с. 361-379 (M45)→ (Р22) (првопотписани аутор)

  • Теорија трансакционих трошкова – од идеје до примене (коаутор В. Секулић), Тематски зборник радова националног значаја - Антикризне политике и посткризни процес: Изазови економске науке, Економски факултет Ниш, Уредници: М. Радосављевић, Ј. Ђуровић Тодоровић, 2016, ISBN 978-86-6139-114-9, 2015, с. 347-359(M45)→ (Р22)

  • Еволуциона теорија предузећа – организациони механизми, рутине, промена  (коаутор В. Секулић)  у: Јадранка Ђуровић-Тодоровић и Марија Радосављевић (Ур.), Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2017., ISBN 978-86-6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804, стр. 355-370 (M45)

  • Еволуциона теорија предузећа – организациони механизми, рутине, промена  (коаутор В. Секулић)  у: Јадранка Ђуровић-Тодоровић и Марија Радосављевић (Ур.), Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2017., ISBN 978-86-6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804, стр. 355-370 (M45)

  • Kritički pristup determinantama i primeni teorije X-efikasnosti (koautor V. Sekulić), u: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, red. J. Todorović Đurović, M. Radosavljević, Ekonomski fakultet, Niš, 2018, str. 337-350, ISBN  978-86-6139-161-3, COBISS.SR-ID 268172044 (M45)

  • Vesna Sekulic, Bojan Krstic, Valorizacija efikasnosti strategije digitalne transformacije, u: Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike (urednici T. Đukić, D. Radenkovic-Jocic), Ekonomski fakultet, Niš, 2019, стр. 281-293.

  • Bojan Krstić, Tamara Rađenović, Miloš Petković (2020) Razvoj intelektualnog kapitala regiona u cilju jačanja konkurentnosti, UDK 005.96; 005.94; 005.336.4 u: Živorad Gligorijević, Tadija Đukić (Ur.), Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, str. 403-414.

  • Bojan Krstić, Tamara Rađenović, Vesna Sekulić (2020) Efikasno merenje intelektualnog kapitala regiona – osnova kreiranja i impementacije politike i strategije regionalnog razvoja, Zbornik radova 23. Međunarodne konferencije „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“, Prijevor, Srbija, 25-26. jun 2020., str. 164-171

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 26 maj 2021 12:05