Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Marija Petrovic-Randjelovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.08.1976.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   Магистарска теза:

  “Стране директне инвестиције као фактор привредног развоја”, одбрањена 31. марта 2005, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд, 2004, 278 стр. (М72↔Р82)

  Докторска дисертација:

  “Утицај страних директних инвестиција на еколошку компоненту одрживог развоја”, одбрањена 14. новембра 2009, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, 2009, 386 стр. (М71↔Р81)

  Монографије националног значаја (М42)

   1. Соња Јовановић, Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Теоријски и институционални оквир одрживог развоја. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 212 стр. ISBN 978-86-6139-037-1, COBISS.SR-ID 188382220, CIP 502.131.1 (М42)
   2. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Економски приступ заштити животне средине. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 206 стр. ISBN 978-86-6139-176-7, COBISS.SR-ID 275511564, CIP 502.1:33 (M42)
   3. Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Основни концепти економске политике. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 222 стр. ISBN 978-86-6139-179-8, COBISS.SR-ID 277421836, CIP 338.2 (М42)

  Монографске студије (М43)

   1. Марија Петровић-Ранђеловић (2016). Ефикасност тржишта добара као детерминанта конкурентности Републике Србије. У: Крстић, Б. (ур.), Детерминанте конкурентности Републике Србије. Ниш: Економски факултет у Нишу, стр. 133-180.  UDK 339.137.2(497.11), ISBN 978-86-6139-120-0, COBISS.SR-ID 224397068, CIP 338:339.137.2(497.11)082 (M43)
   2. Марија Петровић-Ранђеловић (2016). Стране директне инвестиције као детерминанта унапређења националне конкурентности. У: Крстић, Б. (ур.), Кључни аспекти унапређења kонкурентности Републике Србије. Ниш: Економски факултет у Нишу, стр. 67-107. UDK 339.727.22:339.137.2(497.11), ISBN 978-86-6139-130-9, COBISS.SR-ID 227523340, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) (M43)

  Радови у тематским зборницима међународног значаја (М14)

   1. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2011). The Impact of the Global Economic Crisis on Foreign Direct Investment Flows in Serbia. In: Aranđelović, Z., Martellato, D. (eds.), Thematic collection of papers Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, University Ca’ Foscari – Venice, Center for Economic Policy Analysis – DSE, pp. 15-31. ISBN 978-86-6139-023-4 (FE), COBISS.SR-ID 183305228 (M14)
   2. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2011). A New Approach to Integration of Environmental Issues in the Decision Making Process for the Purpose of Achieving Sustainable Development. In: Krstić, B. (ed.), Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness оf the Public and Private Sector by Networking Competences. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 119-139. ISBN 978-86-6139-044-9, COBISS.SR-ID 188237580 (M14)
   3. Marija Petrović-Ranđelović (2012). Foreign Direct Investment as a Mechanism for Achieving Social Progress in the Host Country. In: Zubović, J., Domazet, I. (eds.), Thematic monograph New Challenges in Changing Labour Markets. Belgrade: Institute of Economic Sciences, pp. 337-353. ISBN 978-86-80315-93-5, COBISS.SR-ID 190421772 (M14)
   4. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2012). The Challenges of Competitiveness Improvement of the Serbian Economy in the Post-Crisis Period. In: Krstić, B., Chodynski, A. (eds.), Thematic collection of papers of international significance Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 245-262. ISBN 978-86-6139-052-4, COBISS.SR-ID 195240204 (M14)
   5. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Measuring and Monitoring Multinational Corporations Contribution to Sustainable Development. In:  Krstić, B., Chodynski, A. (eds.), Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 273-290. ISBN 978-86-6139-051-7, COBISS.SR-ID 193396492 (M14)
   6. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2013). Performance Management of Small and Medium-Sized Enterprises in the Function of Achieving of Sustainable Development. In: Krstić, B., Paszek, Z. (eds.), Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies – Determinants and Solutions. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 249-263. ISBN 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316 (M14)
   7. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Serbian Competitive Position Analysis in the Region and the Possible Ways to Improvement. In: Krstić, B., Paszek, Z. (eds.), Thematic collection of papers of international significance Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies - Factors and Strategies. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 223-240. ISBN 978-86-6139-083-8, COBISS.SR-ID 203438860 (M14)
   8. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2015). Impact of Environmental Responsibility on the Company Eco‐Efficiency. In: Krstić, B., Paszek, Z. (eds.), Thematic collection of papers of international significance The Determinants of Competitiveness. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 31-46. UDC 502.1, ISBN 978‐86‐6139‐113‐2, COBISS.SR-ID 219291916, CIP 338:339.137.2(082) (M14)
   9. Maja Ivanović-Đukić, Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2015). The Role of the Corporate Level in Adding Value of Multidivisional Corporations. In: Marinković, S.,  Krstić, B. (eds.), Financial Markets and the Real Economy: Some Reflections on the Recent Financial Crisis. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 183-196. UDC 005:334.72, ISBN 978-86-6139-097-5, COBISS.SR-ID 216182284, CIP 336.76(497)(082) 330.34(497)(082) 339.5(082) (M14)
   10. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović (2017). An Analysis of Operational Efficiency and Environmental Sustainability: The Example of Titan Cement Kosjerić Company. In: Krstić, B. (ed.), Thematic collection of paper of international significance Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 269-285. UDC 502.131.1; 005.35, ISBN 978-86-6139-137-8, COBISS.SR-ID 236920332, CIP 338:339.137.2(082) 005.21:339.137(082) (M14)
   11. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2018). The Relationship Analysis between Social and Environmental Performances and Economic Value of the Bank: The Example of Banca Intesa Beograd. In: Krstić, B. (ed.), Thematic collection of papers of international significance Building Competitiveness: Micro and Macro Aspects. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 87-105. UDC 336.71:502.131.1, ISBN 978-86-6139-159-0, COBISS.SR-ID 265664524, CIP 338:339.137.2(082) 005.21:339.137(082) (M14)

  Рад и истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (М44)

   1. Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2011). Еко-ефикасна економија као изазов савременог пословања предузећа у правцу унапређења конкурентности. У: Крстић, Б. (ур.), тематски зборник радова водећег националног значаја Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 397-414. ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR-ID 187230220 (M44)

  Радови у тематским зборницима националног значаја (М45)

   1. Илија Росић (ред.) (2004). Стратегија регионалног развоја Србије. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 299 стр., поглавље у монографији националног значаја. ISBN 86-83925-07-02, COBISS.SR-ID 117033228 (М45↔Р23)
   2. Tатјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Развојне импликације инволвирања мултинационалних корпорација у пољопривреди. У: Томић, Д., Шеварлић, М. М., Зекић, С. (ур.), тематски зборник Аграрна и рурална политика у Србији – нужност убрзања реформи. Београд, Нови Сад: ДАЕС – Друштво аграрних економиста Србије, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, стр. 113-128. ISBN 978-86-86087-24-9, COBISS.SR-ID 187475212 (М45)
   3. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Изазови решавања проблема сиромаштва у посткризном периоду. У: Петровић, Е. (ред.), зборник радова Наука и светска економска криза. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 75-86. ISBN 978-86-6139-042-5, COBISS.SR-ID 188481292 (М45)
   4. Владислав Марјановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2012). Стратегија реструктурирања привреде Србије. У: Петровић, Е. (ред.), зборник радова Наука и светска економска криза. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 79-87. ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 194027788 (M45)
   5. Ивана Костадиновић, Марија Петровић-Ранђеловић (2013). Индустријски кластери као развојна шанса: искуство Србије и земаља у окружењу. У: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (ред.), зборник радова Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 393-412. ISBN 978-86-6139-086-9, COBISS.SR-ID 204457484 (М45)
   6. Марија Петровић-Ранђеловић, Ивана Костадиновић (2015). Анализа инвестиционог и пословног окружења у Србији: препоруке за побољшање. У: Аранђеловић, З., Маринковић, С. (ред.), зборник радова Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 199-212. UDK 339.727.22(497.11), ISBN 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID 214591244, CIP 338.124.4(100)(082) 338.1(082) 338.2 (082) 005.5(082) 657(082) 338:339.137.2(082) (М45)
   7. Марија Петровић-Ранђеловић, Ивана Костадиновић (2016). Инфраструктура као детерминанта одрживог развоја и конкурентности привреде Републике Србије. У: Ђуровић Тодоровић, Ј., Радосављевић, М. (ред.), зборник радова Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 149-166. UDK 711.4:502.131.1(497.11), ISBN 978‐86‐6139-125-5, COBISS.SR-ID 225616140, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) 502.131.1:338.1(082) 338.2(497.11)(082) (М45)
   8. Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2016). Секторски приступ решавању проблема заштите животне средине у Републици Србији. У: Ђуровић Тодоровић, Ј., Радосављевић, М. (ред.), зборник радова Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 303-316. UDK 502(497.11), ISBN 978‐86‐6139-114-9, COBISS.SR-ID 221294092, CIP 338:124.4:31(082) 338.2(082) 658(082) 657.05(082) (М45)
   9. Ивана Костадиновић, Марија Петровић-Ранђеловић (2017). Заштита животне средине као елемент европских интеграција Републике Србије. У: Ђуровић Тодоровић, Ј., Радосављевић, М. (ред.), зборник радова CD верзија Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 303-317. UDK 502.1:339.92(497.11), ISBN 978‐86‐6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804, CIP 338:339.137.2(497.11)(082)(0.034.2) 502.131.1:338.1(082)(0.034.2) 338.2(497.11)(082)(0.034.2) (М45)
   10. Марија Петровић-Ранђеловић, Тамара Рађеновић (2018). Uтицај локационих детерминанти страних директних инвестиција на конкурентност српске привреде. У: Ђуровић Тодоровић Ј., Радосављевић, М. (ред.), зборник радова Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 223-238. UDK 339.727.22, ISBN 978-86-6139-161-3, COBISS.SR-ID 268172044, CIP 338:339.137.2(497.11)(082) 502.131.1:338.1(082) 338.2(497.11)(082) (M45)
   11. Марија Петровић-Ранђеловић, Весна Јанковић-Милић (2019). Међузависност развијености информационе и комуникационе технологије и привредног раста. 

    У: Ђукић, Т., Раденковић Јоцић, Д. (ред.), зборник радова Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 177-192. ISBN 978-86-6139-196-5, COBISS.SR-ID 281253388, CIP 330.341.1(497.11)(082) 658:[007:004(497.11)(082) 316.774:004(082) 338.2(497.11)(082) (M45)

   12. Марија Петровић-Ранђеловић (2020) Допринос страних директних инвестиција у сектору информисање и комуникације привредном расту Републиек Србије. У: У: Ђукић, Т., Раденковић Јоцић, Д. (ред.), зборник радова Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 135-150. ISBN 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID 27945225, CIP

    330.341.1(497.11)(082) 658: [007:004(497.11)(082) 338.2(497.11)(082) (М45)

 • Knjige i udžbenici:

  1. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић, Владислав Марјановић (2020). Национална економија. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 270 стр. ISBN 978-86-6139-203-0, COBISS.SR-ID 22754569

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Marija Petrović-Ranđelović, Maja Ivanović-Đukić (2013). An Analysis of Socially Responsible Business Practice of Multinational Corporations in Serbia. Technics Technologies Education Management – TTEM, Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in new Net Environment and B&H, Vol. 8, No. 4, pp. 1618-1628. ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-809X, Journal Citation Report Impact Factor 2012 - 0.414 (M23)
  2. Marija Petrović-Ranđelović, Petar Mitić, Aleksandar Zdravković, Dušan Cvetanović, Slobodan Cvetanović (2019). Economic Growth and Carbon Emissions: Evidence from CIVETS countries. Applied Economics, Vol. 52, Issue 16, pp. 1806-1815, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2019.1679343, Journal Citation Report Impact Factor 2019 - 0.968,  (M23)
  3. Marija Petrović-Ranđelović, Tamara Rađenović, Bojan Krstić, Vladimir Mićić (2020). Does the Level of Human Capital Matters for Foreign Direct Investment in the Western Balkan Countries? Acta Oeconomica, Vol. 70, No. 3, pp. 381-405, http://dx.doi.org/10.1556/032.2020.00019, Journal Citation Report Impact Factor 2019 - 0.914 (M23)

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Радови у националним часописима међународног значаја (М24)

  1. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић, Владимир Мићић (2012). Утицај приватизације на одрживи развој српске привреде. Теме, г. XXXVI, бр. 2, април-јун 2012, стр. 443-460. ISSN 0353-7919, UDK 1+3 (M24)
  2. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2014). Стране директне инвестиције као императив унапређења конкурентности српске привреде у посткризном периоду. Теме, г. XXXVIII, бр. 2, април-јун 2014, стр. 507-526. ISSN 0353-7919, UDK 1+3 (М24)
  3. Marija Petrović-Ranđelović, Zorana Kostić, Ivana Kostadinović (2018). Connection between Cluster Development and National Competitiveness: Regional Focus on Western Balkans. Теме, г. XLII, бр. 2, април - јун, стр. 621-646. UDK 330.341.1(497)"2008/2018", ISSN 0353-7919 (Print),ISSN 1820-7804 (Online), COBISS.SR-ID 559631, DOI: 10.22190/TEME1802621P, http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816 (http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/816/297) (M24)
  4. Snežana Radukić, Dušan Perović, Marija Petrović-Ranđelović (2019). Sustainable Development as an Advantage and Obstacle for Global Automotive Industry. Теме, Vol. XLIII, No. 3, pp.  681-694, http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/issue/view/40, Print ISSN: 0353-7919
   Online ISSN: 1820-7804 (M24)

  Радови у врхунским часописима националног значаја (М51)

  1. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Инвестиционо сиромаштво региона Јужне Србије. Економика предузећа, год. LV, март-април 2007, бр. 3-4, стр. 97-104. YU ISSN 0353-443 (M51↔Р61)
  2. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić (2007). Managing of Environmental Aspects of Foreign Direct Investment from a Point of View of Sustainable Development. Economic Themes, Year XLV, No. 4, pp. 1-11. YU ISSN 0353-8648 (M51↔Р61)
  3. Марија Петровић-Ранђеловић, Зоран Аранђеловић (2007). Глобализација и заштита животне средине. Економске теме, год. XLV, бр. 2, стр. 121-129. YU ISSN 0353-8648 (M51↔Р61)
  4. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2010). The Impact of Environmental Policy in Shaping the Environmental Performances of Foreign Direct Investment. Economic Themes, Year XLVIII, No. 4, pp. 573-588. ISSN 0353-8648 (М51)
  5. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Утицај државе на прилив и ефикасност страних директних инвестиција. Економика предузећа, год. LIX, март - април 2011, бр. 3-4, стр. 143-156. YU ISSN 0353-433X, UDC 65 (M51)
  6. Marija Petrović-Ranđelović (2011). Host Country Policy as a Determinant of Environmentally Sustainable Foreign Direct Investment Inflows. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 8, No. 2, pp. 235-246. ISSN 0354-4699 (M51)
  7. Marija Petrović-Ranđelović, Dalibor Miletić (2012). (No) Competitiveness and Sustainable Development of Serbian Tourism. In: Saso Korunovski, Jagotka Strezovska, Cvetko Andreeski (eds.), Special issue of XI International Conference Service Sector in Terms of Changing Environment, 27-29 October 2011, Ohrid, Macedonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 44, pp. 78-87. ISSN 1877-0428 (M51)
  8. Снежана Радукић, Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2012). Ограничења традиционалних рачуноводствених система у третирању проблема заштите животне средине. Предузетник, бр. 8, децембар 2012, стр. 43-48. ISSN 1800-8429, COBISS.CG-ID 16586768 (M51)
  9. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović (2012). Sustainability Balanced Scorecard and Eco-Efficiency Analysis. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 9, No. 2, pp. 257-270. ISSN 0354-4699 (M51)
  10. Marija Petrović-Ranđelović, Ksenija Denčić-Mihajlov, Tamara Milenković-Kerković (2013). An Analysis of the Location Determinants of Foreign Direct Investment: The Case of Serbia. In: Iacob, A. I. (ed.), Special issue of 1st World Congress of Administrative & Political Sciences (ADPOL-2012), 28 November - 01 December 2012, Antalya, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 81, 28 June 2013, pp. 181-187. ISSN 1877-0428 (M51)
  11. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). An Analysis of National Competitiveness Through the Prism of Foreign Direct Investment. Economic Themes, Vol. 51, No. 4, pp. 743-758. ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 17960194 (M51)
  12. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2013). Structural Changes in the Light of New Industrial Strategy. Ekonomika preduzeća, Serbian Association of Economists, Journal of Business Economics and Management, Vol. 61, September - October 2013, No. 5-6, pp. 373-385. YU ISSN 0353-433X, UDC 65 (M51)
  13. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Милица Радовић (2014). Економске реформе као нужан предуслов еколошких побољшања у земљама у транзицији. Пословна економија: часопис за пословну економију, предузетништво и финансије, год. VIII, бр. 1, стр. 307-330. ISSN 1820-6859, COBISS.SR-ID 146187532 (М51)
  14. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2014). The Impact of Economic System on Environmental Policy in the Republic of Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 11, No. 3, pp. 207-223. UDC 330.342:502, ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), COBISS.SR-ID 87230727 http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/443 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/439) (M51)
  15. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović, Maja Ivanović-Đukić (2015). Impact of Corporate Social Responsibility on the Competitiveness of Multinational Corporations. Procedia Economics and Finance, Vol. 19, pp. 332-341. ISSN 2212-5671, https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00034-9 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000349) (M51)
  16. Ivana Kostadinović, Marija Petrović-Ranđelović (2015). The Importance of Improving the Competitiveness of the SMEEs for Development of the Economy of Republic of Serbia. Economic Themes, Vol. 53, No. 2, pp. 247-266. UDC 334.012.63/. 64(497.11), ISSN 0353-8648, eISSN 2217-3668, COBISS.SR-ID 17960194, CIP 33(497.11), DOI 10.1515/ethemes-2015-0014, http://www.economic-themes.com/pdf/et2015en2_06.pdf (http://www.economic-themes.com/53/number/2) (M51)
  17. Marija Petrović-Ranđelović, Marko Janaćković (2016). Analysis of the Dynamics of Foreign Direct Investment Inflows and Prospects of Future Investment Trends in the Republic of Serbia. Journal Association 1901 „SEPIKE“, Edition 15, pp. 126-132. p-ISSN: 2196-9531: Journal Association 1901 SEPIKE, e-ISSN: 2372-7438: Journal Association 1901 SEPIKE, US Edition 15, https://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_04578798e9674308b31a331b54085232.pdf (M51)
  18. Milica Cvetković, Marija Petrović-Ranđelović (2017). The Analysis of Agricultural Products Export Competitiveness of the Republic of Serbia Based on the RCA Index. Economic Themes, Vol. 55, No. 3, pp. 399-420. UDC 633/635:339.564(497.11), ISSN 0353-8648, eISSN 2217-3668, COBISS.SR-ID 17960194, CIP 33(497.11), DOI 10.1515/ethemes-2017-0022, https://content.sciendo.com/view/journals/ethemes/55/3/article-p399.xml (http://www.economic-themes.com/55/number/3) (M51)
  19. Марија Петровић-Ранђеловић, Бојан Крстић (2017). Утицај еколошке регулативе на одлуке о локацији страних директних инвестиција. Ecologica, Vol. 24, No. 85, стр. 97-102. UDC 330.142.211.4.502.34, ISSN 0354-3285 = Ecologica, COBISS.SR-ID 80263175, CIP 502.7, http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/03/SADRZAJ-ECOLOGICA-BROJ-85-2017.pdf (M51)
  20. Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić, Ivana Kostadinović (2017). Market Size as a Determinant of the Foreign Direct Investment Inflows in the Western Balkans Countries. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 14, No. 2, pp. 93-104. UDC 339.1:339.727.22(497-15), ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), COBISS.SR-ID 87230727, DOI: 10.22190/FUEO1702093P, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/2267 (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/579) (M51)
  21. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović, Vesna Janković-Milić (2018). The Interdependence between Environmental and Social Performances and Company’s Economic Value: The Case Study of Titan Cement Kosjerić. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 15, No. 3, pp. 279-293. UDC 502/504:65.015.25005.35, ISSN 0354-4699, COBISS.SR-ID 87230727, https://doi.org/10.22190/FUEO1803279P (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/issue/view/632) (M51)
  22. Marko Janaćković, Marija Petrović-Ranđelović (2019). Relationship between Ease of Doing Business Indicators and the Foreign Direct Investment Inflows in the Republic of Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 16, No. 3, pp. 269 - 282,  https://doi.org/10.22190/FUEO1903269J (M51)
  23. Svetlana Sokolv-Mladenović, Igor Mladenović, Marija Petrović-Ranđelović (2020) Emerging Markets and Internationalization of Retail: The Case of BRIC Countries. Economic Themes, Vol. 58, No. 4, pp. 479-500, DOI 10.2478/ethemes-2020-0027 (M51)

  Радови у истакнутим националним часописима (М52)

  1. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Управљање хуманим ресурсима у функцији ефикасности нових облика организације. Економске теме, год. XLII, бр. 1-2, стр. 167-172. YU ISSN 0353-848 (М52↔Р62)
  2. Marija Petrović-Ranđelović (2004). The Contribution of Foreign Direct Investment to SMEs Development in Transition Economies. Economic Themes, Year XLII, No. 6, pp. 53-59. YU-ISSN 0353-8648 (М52↔Р62)
  3. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Изградња економије знања у контексту интеграције у Европску унију: могућности и изазови. Економске теме „Процеси интеграције у Европи“, год. XLIII, бр. 1-2, књига II, стр. 415-422. YU ISSN 0353-8648 (M52↔Р62)
  4. Marija Petrović-Ranđelović (2005). Investment Promotion as a Determinant of Foreign Direct Investment Flows. Economic Themes, Year XLIII, No. 6, pp. 77-85. YU-ISSN 0353-8648 (М52↔Р62)
  5. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović (2006). Foreign Direct Investment as a Factor of Acceleration of the Transition Process and its Role in the Process of Privatisation. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 3, No. 2, pp. 135-150. ISSN 0354-4699 (М52↔Р62)
  6. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Ефекти страних директних инвестиција на одржив развој. Економика, год. LII, V-VIII 2006, бр. 3-4, стр. 184-196. YUISSN 0350-137X (М52↔Р62)
  7. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Утицај страних директних инвестиција на квалитет окружења. Економске теме „Глобална економија као детерминанта унапређења пословних перформанси“, год. XLIV, бр. 1-2, стр. 127-136. YU ISSN 0353-8648 (М52↔Р62)
  8. Zoran Aranđelović, Marija Petrović-Ranđelović (2006). Does Foreign Direct Investment Harm the Host Country's Environmental Performance? An Analytical Assessment. Economic Themes, Year XLIV, No. 6, pp. 1-9. YU ISSN 0353-8648 (М52↔Р62)
  9. Marija Petrović-Ranđelović (2007). Foreign Direct Investment and Sustainable Development: An Analysis of the Impact of Environmental Regulations on Investment Location Decisions. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 4, No. 2, pp. 183-190. ISSN 0354-4699 (М52↔Р62)
  10. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2010). Систематска контрола пословно – финансијских процеса у предузећима са JIT системом. Економика, год. LVI, VII-IX 2010, бр. 3, стр. 55-62. YU ISSN 0350-137X (М52)
  11. Marija Petrović-Ranđelović, Vladislav Marjanović (2010). Тhe Main Trends and Prospects of the Agricultural Development in Serbia. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 7, No. 4, pp. 373-384. ISSN 0354-4699 (М52)
  12. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2012). Управљање еколошким трошковима у функцији побољшања еколошких перформанси предузећа. Рачуноводство, Часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, год. LV, бр. 5-6, мај-јун 2012, стр. 31-41. ISSN 0023-2394, ISSN 1450-6114, UDC 657 (M52)
  13. Ivana Kostadinović, Marija Petrović-Ranđelović (2015). The Role and Importance of Free Zones in Economic Development: The Experience of the Republic of Serbia and the European Union. Економика, Vol. 61, october-december 2015, No. 4, pp. 97-108. ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, COBISS:SR-ID 26903, UDK 338 (497,1), doi: 10.5937/ekonomika1504097K, https://ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2015/Ekonomika-2015-4.pdf (M52)

  Рад у националном часопису (М53)

  1. Marija Petrović-Ranđelović, Nataša Kocić, Branka Stojanović-Ranđelović (2020). The Importance of Renewable Energy Sources for Sustainable Development. Economics of Sustainable Development, Vol. 4, No. 2, pp. 15-24. DOI: 10.5937/ESD2002016P (M53) 

  Радови у домаћим новопокренутим научним часописима (на годишњем нивоу) (М54) 

  1. Марија Петровић-Ранђеловић (2017). Имплементација добре еколошке праксе као инструмент унапређења еколошких перформанси мултинационалних корпорација. Economics of Sustainable Development, Society of Economist, „Ekonomika“ Niš, Vol. 1, july-december 2017, No. 2, pp. 51-62. ISSN 2560-421X, UDK 33+502/504, http://www.ekonomika.org.rs/esd/PDF/ekonomika/2017/EOR-17-2.pdf (M54)
  2. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić, Zorana Kostić (2018). Foreign Direct Investment, Economic Sovereignty and Technology Transfer in the Context of Sustainable Development. Economics of Sustainable Development, Society of Economist, „Ekonomika“ Niš, Vol. 2, july-december 2018, No. 2, pp. 1-12. ISSN 2560-421X, UDK 33+502/504, https://www.ekonomika.org.rs/esd/PDF/ekonomika/2018/EOR-18-2.pdf (M54)
  3. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović, Zorana Kostić (2019). Sustainability-Based Goals and Achieved Results in Western Balkan Countries. Economics of Sustainable Development, Society of Economist, „Ekonomika“ Niš, Vol. 3, january-june 2019, No. 1, pp. 9-18. ISSN 2560-421X, UDK 33+502/504, https://www.ekonomika.org.rs/esd/PDF/ekonomika/2019/EOR-19-1.pdf (M54)

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33)

  1. Соња Вучић, Марија Петровић-Ранђеловић (2003). Development Management Instruments in Ecotourism. У:  Манов, В., Ангелов, А., Цветков, С., Крстић, Б., Станковић, Љ., Ристеска, А. (ур.), зборник радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 29-30. октобар 2003, Софија, Бугарска. Софија: Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 113-119. ISBN 954-494-581-4 (М33↔Р54)
  2. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). The Possibilities for Development and Growth in the Increasingly Globalized World Economy. У: Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 3. новембар 2004, Софија, Бугарска. Софија: Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 183-197. ISBN 954-90277-7-5 (М33↔Р54)
  3. Marija Petrović-Ranđelović (2005). Development Effect of Foreign Direct Investment on Tourism Sector in Serbia. In: Proceedings of VIII International Symposium Contemporary Trends in Tourism Industry, 26-27 May 2005, Ohrid, Macedonia. Ohrid: University „St. Kliment Ohridski“ – Bitola, Macedonia, Faculty of Tourism and Hospitality, pp. 179-185. ISBN 9989-800-59-6 (М33↔Р54)
  4. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). The Importance of E-Development in the New Economy. У:  Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 4. новембар 2005, Софија, Бугарска. Софија: Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 127-137. ISBN 954-90277-8-3 (М33↔Р54)
  5. Марија Петровић-Ранђеловић, Јовица Станковић (2005). Creating the Discipline of Knowledge Management. У: Ангелов, А., Здравковић, Д., Новићевић, Б., Петров, Д. (ур.), зборник радова са међународне научне конференције Управленски, информациони и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, 5. новембар 2005, Софија, Бугарска. Софија: Университет за национално и световно стопанство, Факултет Управление и информатика, стр. 228-238. ISBN 954-90277-8-3 (М33↔Р54)
  6. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Environmental Benefits and Dangers Associated with Foreign Direct Investment Flows - Lessons for the Transition Economies. У:  Волгина Н. А., Айдрус И. А. (ур.), зборник радова са VI међународне научне конференције Страны с переходной экономикой в условиях глобализации (Земље у транзицији у условима глобализације), 28-30. март 2007, Москва, Русија. Москва: Российский Университет дружбы народов, стр. 195-197. ISBN 978-5-209-02529-0 (М33↔Р54)
  7. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2008). Implementation of New Environmental Policy Instruments in the EU: Eco-Taxes and Tradable Permits. In: Radenković-Jocić, D., Stanković, Lj. (eds.), Thematic issue of proceedings Competitiveness in the Condition of a Global Economy, 17-18 October 2008, Niš. Niš: Faculty of Economics, pp. 69-79. ISBN 978-86-85099-80-9, COBISS.SR-ID 156432396 (М33)
  8. Marija Petrović-Ranđelović, Predrag Belej, Ivana Dimitrijević (2009). Some Aspects of Possible Answers Offered to the Challenges of World Economic Crisis. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Thematic issue of proceedings Challenges of the World Economic Crisis, 15-16 October 2009, Niš. Niš: Faculty of Economics, pp. 85-94. ISBN 978-86-85099-98-4, COBISS.SR-ID 172252940 (M33)
  9. Dušan Zdravković, Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2009). Implementation of NEPIs for Improvement of European Environment: The Case of Voluntary Agreements, Environmental Management Systems, and Eco-Labels. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Thematic issue of proceedings Challenges of the World Economic Crisis, 15-16 October 2009, Niš. Niš: Faculty of Economics, pp. 643-651. ISBN 978-86-85099-98-4, COBISS.SR-ID 172252940 (M33)
  10. Dalibor Miletić, Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Pašić (2010). Turistička stvarnost Srbije. U: Nosan, M., David, K. (eds.), zbornik radova sa 2. međunarodne poslovne konferencije Poslovne strategije in izzivi sodobnega sveta, 20. maj 2010, Celje, Slovenija. Celje: Poslovno-komercijalna šola Celje, Višja strokovna šola, pp. 336-342, ISBN 978-961-6542-29-6 (М33)
  11. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2010). SEA as a Strategically Tool for Sustainable Policy Decision Making in the European Union. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century14-15 October 2010, , Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 77-88. ISBN 978-86-6139-019-7, COBISS.SR-ID 181597964 (M33)
  12. Marija Petrović-Ranđelović, Vesna Janković-Milić (2010). Bayesian Regression Analysis of Foreign Direct Investment Effects on Economic Growth. In: Babić, V. (ed.), Proceedings on CD of the International Scientific Conference  EBM – Contemporary Issues in Economics, Business and Management, 14-15 December 2010, Kragujevac. Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, pp. 51-59. ISBN 978-86-6091-020-4, COBISS.SR-ID 186906124 (М33) 
  13. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2010). “Трка до дна” у еколошким стандардима као последица глобалне конкуренције за стране директне инвестиције. У:  Папић, Љ., (ед.), зборник радова са 13. DQM међународне конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2010, 29-30. јун 2010, Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, стр. 191-198. ISSN 1451-4966 (М33)
  14. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2011). Expanding the Scope of environmental Impact Assessment in Europe and Case of Serbia. In: Spasić, D., Stanković, Lj. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, 14 October 2011, Niš. Niš: Faculty of Economics, University of Niš, pp. 29-44. ISBN 978-86-6139-040-1, COBISS-ID-188244236 (М33)
  15. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2012). Improvement of Macroeconomic Performances in order to Raise the Level of Competitiveness of Serbian Economy. In: Aranđelović, Z., Marinković, S. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Serbia and the European Union, 18 October 2012, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 31-45. ISBN 978-86-6139-061-6, COBISS.SR-ID 195804684 (M33)
  16. Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Identification of Environmental Costs in the Function of Improving of Company Environmental Performance. In: Dašić, P.V (ed.), Proceedings of 2nd International Conference Economics and Management based on New Technologies – EMoNT 2012, 14-17 June 2012, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja: SaTCIP, pp. 398-405. ISBN 978-86-6075-032-9 (M33)
  17. Boban Stojanović, Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2012). Innovation and Competition as Determinant of Knowledge-Based Economy with Emphasis on Serbia. In: Dašić, P.V (ed.), Proceedings of 2nd International Conference Economics and Management based on New Technologies – EMoNT 2012, 14-17 June 2012, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja: SaTCIP, pp. 435-443. ISBN 978-86-6075-032-9 (M33)
  18. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2012). Technological Progress in the Function of Sustainable Development. In: Levi Jakšić, M., Barjaktarović Rakočević, S. (eds.), Proceedings on CD of XII International Symposium Innovative Management and Business Performance SYMORG 2012, 5-9 June 2012, Zlatibor.  Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp. 1788-1796. ISBN-978-86-7680-255-5, COBISS.SR-ID 191307276 (M33)
  19. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2012). Еколошко диференцирање производа као детерминанта унапређења конкурентности предузећа. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 15. DQM међународне коференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2012, 28-29 јун 2012, Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, стр. 181-187. ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596 (M33)
  20. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Foreign Direct Investment in the Function of Economic Growth and Economic Recovery. In: Aranđelović, Z., Marinković, S. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, 18 October 2013, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 171-178. ISBN 978-86-6139-085-2, COBISS.SR-ID 203676172 (M33)
  21. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2013). Foreign Direct Investment Impact on the Host Country Competitiveness. In: Stošić, I., Redžepagić, S., Hanić, H., Sousa Andrade, J., Berthomieu, C. (eds.), Proceedings of the International Conference Economic Sciences on the Crossroad, 4 December 2013, Belgrade. Belgrade: Institute of Economic Sciences, pp. 360-369. ISBN 978-86-89465-10-5, COBISS.SR-ID 203893004 (М33)
  22. Маја Ивановић-Ђукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2013). Анализа успешности имплементације друштвене одговорности предузећа у Србији у функцији одрживог развоја. У: Бировљев, Ј., Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XVIII интернационалног научног скупа СМ2013 Корпоративно управљање у функцији одрживог развоја, 18. април 2013, Суботица – Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет у Суботици, стр. 842-854. ISBN 978-86-7233-329-9, COBISS.SR-ID 278263303 (M33)
  23. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2013). Еколошки активизам и економска перформанса: да ли се исплати “зелено пословање”? У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 16. DQM међународне конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2013, 27-28. јун 2013, Београд.  Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, стр. 260-266. ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID  199082764 (M33)
  24. Zoran Aranđelović, Vladislav Marjanović, Marija Petrović-Ranđelović (2014). Unapređenje privrednog ambijenta u funkciji podizanja nacionalne konkurentnosti. U: Starc, J. (ed.), Collection of scientific papers of the International Scientific Conference Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 10-11. april 2014, Novo mesto, Slovenia. Novo mesto: Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto, School of Business and Management Novo mesto, pp. 15-23. ISBN 978-961-6770-27-9 (М33)
  25. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović (2014). Role of Transfer Pricing in Business of Multinational Companies. In: Marković, A., Barjaktarović Rakočević, S. (eds.), Proceedings on CD of the XIV International Symposium New business models and sustainable competitiveness SymOrg 2014, 6-10 June 2014, Zlatibor. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, pp. 1363-1367. ISBN 978-86-7680-295-1 (М33)
  26. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2014). Трансферне цене и њихове пореске последице на земљу домаћина. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 17. међународнe DQM конференцијe Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2014, 27-28. јун 2014, Београд. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу – DQM, Чачак, стр. 511-519. ISBN 978-86-85355-16-4, COBISS.SR-ID 207635724 (М33)
  27. Маја Ивановић-Ђукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2014). Примена техника за проналажење нових идеја у функцији унапређења конкурентности МСП. У: Бировљев, Ј., Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XIX интернационалног научног скупа СМ 2014 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту: интеграциони процеси у функцији конкурентности и економске ефикасности, 16. мај 2014, Суботица – Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици. ISBN 975-86-7233-345-9, COBISS.SR-ID 285914119 (М33)
  28. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić, Tatjana Stevanović (2015). Ocena kvaliteta investicionog i poslovnog okruženja u uslovima oporavka privrede Republike Srbije. U: Starc, J. (ed.), Conference Proceedings of the International Scientific Conference Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 16-17. april 2015, Novo mesto, Slovenia. Novo mesto: Faculty of Business and Management Sciences, School of Business and Management, pp. 433-443. UDK 005.961:004.94 331.1:004.94, ISBN 978-961-6770-32-3, COBISS 281317632, https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2015.pdf (M33)
  29. Marija Petrović-Ranđelović, Tatjana Stevanović (2015). Sustainable Development and National Competitiveness: The Case of the Republic of Serbia. In: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations, 16 October 2015, Faculty of Economics, University of Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 141-158. UDC 502.131.1:339.137.2(497.11), ISBN 978-86-6139-115-6, COBISS.SR-ID 219352844, CIP 338.1(082) 338:339.137.2(082) 004:007(082) 005.591.6(082) 338.48(082), http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2015-12.pdf (http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html) (M33)
  30. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2015). Унапређење продуктивности управљањем еколошким трошковима. У: Бировљев, Ј., Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XX интернационалног научног скупа СМ 2015 - Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту: Стратегија развоја и конзистентност економских система у условима глобализације, 21. мај 2015, Суботица – Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, стр. 560-569. UDC 005.21:005.61]:[657.471.1:502.1, ISBN 978-86-7233-352-7, COBISS.SR-ID 296499463 CIP 005.21(082)(0.034.2) (М33)
  31. Tatjana Stevanović, Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2016). Integrisano izveštavanje – informacioni osnov upravljanja održivim razvojem. U: Starc, J. (ed.), Conference Proceedings of the International Scientific Conference Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU (Izzizivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU), 14-15. april 2016, Novo mesto, Slovenia. Novo mesto: Faculty of Business and Management Sciences, School of Business and Management, pp. 506-515. UDK 657.1+502.131.1, ISBN 978-961-6770-35-4, https://fpuv.uni-nm.si/uploads/_custom/FPUV_pripone/odprte_vsebine/raziskovanje/zborniki/zbornik_prispevkov_2016.pdf (M33)
  32. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2016). Ефекти мера државне помоћи на унапређење конкуренције на тржишту Републике Србије. У: Бировљев, Ј., Сакал, М. (ур.), зборник радова CD верзија са XXI интернационалног научног скупа СМ 2016 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту Стратегијски менаџмент - детерминанте развоја и ефикасност пословања, 19. мај 2016, Суботица – Палић. Суботица: Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, стр. 652-665. UDC 336.563(497.11) 339.13(497.11), ISBN 978-86-7233-356-5, COBISS.SR-ID 305500935, CIP 005.21(082) (М33)
  33. Marija Petrović-Ranđelović, Gordan Janković (2016). The Impact of Foreign Direct Investment on Employment in the Republic of Serbia. In: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (eds), Proceedings of the International Scientific Conference The Priority Directions of National Economy Development, 13 October 2016, Faculty of Economics, University of Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 57-70. UDC 339.727.22:331.5(497.11), ISBN 978-86-6139-129-3, COBISS.SR-ID 227454732, CIP  338:339.137.2(497.11)(082) 338.2(082) 336(082) 005(082), http://isc2016.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2016-06.pdf (http://isc2016.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html) (M33)
  34. Marko Janaćković, Tanja Janaćković, Marija Petrović-Ranđelović (2016). Ecotourism in function of sustainable development of the Republic of Serbia. In: Đuričić, M., Ćirović, I., Milutinović, N. (eds.), Paper Proceedings of the 3rd International Conference Higher Education in Function of Sustainable Development of Tourism in Serbia and Western Balkans within 9th International Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2016, 30 September - 01 October 2016, Užice, Serbia. Užice: Business and Technical College of Vocational Studies, pp. 265-276. ISBN 978-86-83573-84-4, COBISS.SR-ID 225895180, CIP 338.48(497)(082) (M33)
  35. Jelena Radojičić, Marija Petrović-Ranđelović, Ivana Kostadinović (2016). Banke i održivi razvoj: od tradicionalnog ka održivom bankarstvu. In: Conference Proceedings of the Second International Scientific - Business Conference Leadership and Management Integrated Politics of Research and Innovations, LIMEN 2016, 15 December 2016, Hotel „Moskva“ Belgrade, Serbia. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Engineering Management - Belgrade, Serbia; Modern Business School - Belgrade, Serbia;  Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, pp. 642-650. ISBN 978-86-80194-05-9, COBISS.SR-ID 229459724, CIP 005(082) 005.322:316.46(082) 001.895(082) 330(082), http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/339813881-zbornik-limen-2016-finallllllllllllllll.pdf (M33)
  36. Марија Петровић-Ранђеловић, Цветковић Милица (2016). Политике и мере подршке Европске уније развоју пољопривреде Републике Србије. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 19. међународнe DQM конференцијe Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2016, 29-30. јун 2016, Пријевор, Србија.  Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM - Пријевор, стр. 471-475. ISBN 978-86-86355-31-7, COBISS.SR-ID 223991052, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (М33)
  37. Марко Јанаћковић, Марија Петровић-Ранђеловић, Тања Јанаћковић (2017). Национални и регионални обрасци јапанских страних директних инвестиција у земљама Централне и Источне Европе. У: Томаш, Р. (ур.), зборник радова са научног скупа Економске политике малих земаља у условима европских интеграција, 7-8. фебруар 2017. год, Економски факултет Бања Лука. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бања Луци, стр. 82-96. UДК 339.7+339.5(520)(4), ISBN 978-99938-46-75-8, COBISS.RS-ID 6887448, CIP 338(082) (М33)
  38. Marko Janaćković, Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić (2017). The Effects of Foreign Direct Investment on Social Dimension of Sustainable Development. In: Đurović Todorović, J., Radosavljević, M. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Contemporary Approaches in the Analysis of Economic Performances, 11-12 October 2017, Prolom Spa. Niš: University of Niš, faculty of Economics, pp. 263-274. UDC 339.727.22:502.131.1, ISBN 978-86-6139-145-3, COBISS.SR-ID 247481100, CIP 338.1(082)(0.034.2) 336(082)(0.034.2) 005(082)(0.034.2), http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2017-25.pdf (http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html) (M33)
  39. Марија Петровић-Ранђеловић, Милица Цветковић (2017). Заштита и унапређење животне средине у циљу развоја мултифункционалне пољопривреде. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 20. међународнe DQM конференцијe Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2017, 29-30. јун 2017, Пријевор, Србија. Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM - Пријевор, стр. 400-406. ISBN  978-86-86355-33-1, COBISS.SR-ID 240580876, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (М33)
  40. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić, Milana Radović (2018). Foreign Direct Investments and Creating the Conditions for Economic Growth – The Experience of Serbia. In: Đukić, T., Radenković Jocić, D. (eds.), Proceedings of the 49th International Scientific Conference Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, 18 October 2018, University of Niš, Faculty of Economics. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 101-110. UDC 339.727.22:330.35(497.11), ISBN 978-86-6139-170-5, COBISS.SR-ID 271529996, CIP 330.1(082), http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2018-10.pdf (http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/published-papers.html) (M33)
  41. Марија Петровић-Ранђеловић, Милица Цветковић (2018). Подстицање прилива страних директних инвестиција као мера подршке развоју пољопривреде Републике Србије. У: Папић, Љ. (ед.), зборник радова са 21. међународне DQM конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2018, 28-29 јун 2018, Пријевор. Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM - Пријевор, стр. 324-330. ISBN 978-86-86355-36-2, COBISS.SR-ID 264686348, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (M33)
  42. Марија Петровић-Ранђеловић, Марко Јанаћковић, Тања Јанаћковић (2018). Значај страних директних инвестиција за развој пољопривредног сектора. У: Старчевић, В. (ур.), зборник радова са VI Интернационалног научног скупа EKONBIZ Савремено пословање у функцији развоја националне економије, 21-22. јун 2018, Факултет пословне економије, Бијељина, Република Српска. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина, стр. 117-126. UДК 339.727.22).24:63, ISBN 978-99955-45-26-0, COBISS.SR-ID 7991576, http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/article/view/96/101.html?journal=ekonbiz&page=article&op=view&path%255B%255D=96&path%255B%255D=101 (M33)
  43. Марија Петровић-Ранђеловић, Јелена Радојичић, Александар Манасијевић (2018). Улога и значај банкарског сектора у остваривању циљева одрживог развоја. In: Conference Proceedings of the Fourth International Scientific-Business Conference Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, LIMEN 2018, 13 December 2018, Hotel „Moskva“ Belgrade, Serbia. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Engineering Management – Belgrade, Serbia; Modern Business School – Belgrade, Serbia; Faculty of Business and Management Sciences – Novo Mesto, Slovenia; Faculty of Business Management and Informatics – Novo Mesto, Slovenia; Business Academy Smilevski – BAS, Skopje, Macedonia; BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, стр. 144-150. ISBN 978-86-80194-15-8, COBISS.SR-ID 273745676, CIP 005(082) 658(082) 001.895(082) 330(082), https://doi.org/10.31410/limen.2018.144  (http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf) (М33)
  44. Татјана Стевановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2018). Стратегијски модели управљања перформансама предузећа. In: Conference Proceedings of the Fourth International Scientific-Business Conference Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, LIMEN 2018, 13 December 2018, Hotel „Moskva“ Belgrade, Serbia. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Engineering Management – Belgrade, Serbia; Modern Business School – Belgrade, Serbia; Faculty of Business and Management Sciences – Novo Mesto, Slovenia; Faculty of Business Management and Informatics – Novo Mesto, Slovenia; Business Academy Smilevski – BAS, Skopje, Macedonia; BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia, стр. 233-239. ISBN 978-86-80194-15-8, COBISS.SR-ID 273745676, CIP 005(082) 658(082) 001.895(082) 330(082),  https://doi.org/10.31410/limen.2018.233 (http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf) (М33)
  45. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Анализа утицаја економске глобализације на привредни раст земаља Западног Балкана. У: Оцић, Ч., Томаш, Р. (ред.), зборник радова са научног скупа Стратегија развоја и економске сарадње малих земаља у условима глобализације и регионалних интеграција (Развој малих земаља у условима глобализације), 16-17. новембар 2017, Бања Лука, Република Српска. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Одјељење друштвених наука, Књига 42, стр. 357-372. ISBN 978-99976-42-16-5, COBISS.RS-ID 8140824, CIP 330.34:316.32(082) https://www.dropbox.com/s/iii7pxixakbapwv/Razvoj_malih_zemalja_u_uslovima_globalizacije-Zbornik_ANURS-2019.pdf?dl=0 (М33)
  46. Марија Петровић-Ранђеловић, Марко Јанаћковић (2019). Стране директне инвестиције у сектору обновљивих извора енергије. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 22. међународне DQM конференције Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM 2019, 27-28. јун 2019, Пријевор. Чачак: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу DQM - Пријевор, стр. 396-402. ISBN 978-86-86355-39-3, COBISS.SR-ID 276976908, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (M33)
  47. Далибор Милетић, Крунислав Совтић, Марија Петровић-Ранђеловић (2019). Инфраструктура као фактор регионалног развоја Републике Србије. У: Костић, Д., Vasilev Stattev, S. (ур.), зборник радова са II међународне научно-стручне конференције Регионални развој и прекогранична сарадња, 15. децембар 2018, Пирот. Пирот: УО Привредна комора Пирот, стр. 285-296. ISBN 978-86-900497-1-4, COBISS.SR-ID 278527244, CIP 332.1(082)(0.034.2) 338:339.137.2(082)(0.034.2) 005.56(082)(0.034.2) 330(082)(0.034.2), http://www.konferencija2018.komorapirot.com/pdf/ZbornikFinall.pdf (М33)
  48. Марија Петровић-Ранђеловић, Александар Манасијевић (2019). Значај кластера за остваривање равномерног регионалног развоја Републике Србије. У: Костић, Д., Vasilev Stattev, S. (ур.), зборник радова са II међународне научно-стручне конференције Регионални развој и прекогранична сарадња, 15. децембар 2018, Пирот. Пирот: УО Привредна комора Пирот, стр. 547-556. ISBN 978-86-900497-1-4, COBISS.SR-ID 278527244, CIP 332.1(082)(0.034.2) 338:339.137.2(082)(0.034.2) 005.56(082)(0.034.2) 330(082)(0.034.2), http://www.konferencija2018.komorapirot.com/pdf/ZbornikFinall.pdf (М33)
  49. Vladislav Marjanović, Marija Petrović-Ranđelović, Aleksandar Manasijević (2020). Rurban pristup i održivi regionalni razvoj Republike Srbije. U: Đukić, T., Radenković Jocić, D. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Digital economy: chances, risks, sustainable development”, October 15, 2020, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 77-84. ISBN 978-86-6139-204-7, COBISS.SR-ID 28096265, CIP 330.341.1(082) 338.1:502.131.1(082)

   004:007(082) 005.591.6(082) 336(082) (M33)

  50. Marija Petrović-Ranđelović, Snežana Radukić, Gorica Bošković (2020). Uticaj politike zaštite životne sredine na konkurentnost preduzeća. U: Đukić, T., Radenković Jocić, D. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference Digital economy: chances, risks, sustainable development”, October 15, 2020, Niš. Niš: University of Niš, Faculty of Economics, pp. 19-28. ISBN 978-86-6139-204-7, COBISS.SR-ID 28096265, CIP 330.341.1(082) 338.1:502.131.1(082)

   004:007(082) 005.591.6(082) 336(082) (M33)

  51. Марија Петровић-Ранђеловић, Марко Јанаћковић (2020). Мере подршке за привлачење страних директних инвестиција у сектору производње електричне eнергије. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 23. међународне DQM конференције Управљање квалитетом и поузданошћу, ICQDM-2020, 25-26 јун 2020., Пријевор, Србија. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу

   DQM, стр. 282-289. ISBN 978-86-86355-41-6, COBISS.SR-ID 19258377, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (М33)

  52.  

   Марија Петровић-Ранђеловић, Марина Ђорђевић, Јелена Митровић (2020). Инвестиционе олакшице као детерминанта прилива страних директних инвестиција у привреду
   Републике Србије. У: Папић, Љ. (ред.), зборник радова са 23. међународне DQM конференције Управљање квалитетом и поузданошћу, ICQDM-2020, 25-26 јун 2020., Пријевор, Србија. Пријевор: Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу

   DQM, стр. 193-202. ISBN 978-86-86355-41-6, COBISS.SR-ID 19258377, CIP 005.6(082) 005.6:658.58(082) 62(082) (М33)

  Саопштења са међународних скупова штампана у изводу (М34)

  1. Vesna Janković-Milić, Snežana Radukić, Marija Petrović-Ranđelović (2007). Economic Impact of Tourism. In: Proceedings of Abstracts of IX International Conference Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century, 25-26. May 2007, Ohrid, Macedonia. Ohrid: University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia, Faculty of tourism and hospitality, p. 56. (М34↔R72)
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (М63)

  1. Марија Ранђеловић (2001). Економско социјални развој и прогрес у реформи југоисточне Европе. У:  Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VI научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 2001, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 417-427. ISBN 86-80121-55-X (М63↔Р65)
  2. Владислав Марјановић, Марија Ранђеловић (2002). Сарадња балканских земаља у циљу развоја туризма. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VII научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јул 2002, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 303-314. ISBN 86-80121-69-X (М63↔Р65)
  3. Соња Вучић, Марија Ранђеловић, Дејан Ђорђевић (2002). Одрживи туризам као потреба савремених туристичких кретања. У: Томић, П. (ур.), Туризам, бр. 6 „Савремене тенденције у туризму 2002“. Нови Сад:  Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, стр. 28-29. YU ISSN 1450-6661  (М63↔Р65)
  4. Марија Ранђеловић (2003). Интеграциони процеси, регионални развој и стране директне инвестиције. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са VIII научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 2003, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 165-173. ISBN 86-80121-86-X (М63↔Р65)
  5. Соња Вучић, Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Утицај страних директних инвестиција на привреду земље домаћина са аспекта одрживог развоја. У: Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са IX научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 2004, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 629-637. ISBN 86-85099-02-1 (М63↔Р65)
  6. Марија Петровић-Ранђеловић (2004). Мерџери и аквизиције версус greenfield инвестиције: развојни утицаји. У: Вујић, С. (ур.), зборник радова са XXXI Симпозијума о операционим истраживањима, 14-17. септембар 2004, Иришки венац, Фрушка Гора. Београд: Рударско-геолошки факултет Uниверзитета у Београду, Катедра за примену рачунара, стр. 353-358. ISBN 86-7352-123-8, COBISS.SR-ID 116101388 (М63↔Р65)
  7. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Утицај интеграције на детерминанте локације страних директних инвестиција. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са X научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, јун 2005, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 95-104. ISBN 86-85099-11-0 (М63↔Р65)
  8. Марија Петровић-Ранђеловић (2005). Улога државе у максимизирању потенцијалног развојног учинка страних директних инвестиција на привреду земље домаћина. У:  Вулета, Ј., Бацковић, М. (ед.), зборник радова са XXXII Симпозијума о операционим истраживањима, 27-30. септембар 2005, Врњачка Бања.  Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, стр. 155-158. ISBN 80-403-0685-0, COBISS.SR-ID 125287692 (M63↔Р65)
  9. Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић (2006). Еколошки аспект страних директних инвестиција у стратегији мултинационалних корпорација. У: Тумбас, П. (ур.), Стратегијски менаџмент, Часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 11, број 1-2. Суботица: Економски факултет, стр. 135-140. YU ISSN 0354-8414 (М63↔Р65)
  10. Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Утицај страних директних инвестиција на еколошке перформансе земље домаћина: луке загађења и ефекти на структуру привреде. У: Спасић, Д., Томановић, Д. (ур.), зборник радова са XIV научног скупа Човек и радна средина – “Економски аспекти заштите радне и животне средине”, 15-16. јун 2006, Ниш. Ниш: Факултет заштите на раду, стр. 225-235. ISBN 86-80261-69-6, COBISS.SR-ID 134375948 (М63↔Р65)
  11. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2006). Промоција одрживих инвестиција: корак напред у елиминисању баријера ка одрживом развоју. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XI научног скупа Структурне промене и демографска кретања земаља Јужне Европе, јун 2006, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 219-232. ISBN 86-85099-30-7 (М63↔Р65)
  12. Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Систем управљања животном средином и корпоративна стратегија. У: Балабан, Н. (ур.), Стратегијски менаџмент, Међународни часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, год. 12, број 1-2. Суботица: Економски факултет, стр. 131-137. ISSN 0354-8414 (М63↔Р65)
  13. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Улога страних директних инвестиција у трансферу технологије у земљи домаћина. У: Коруновић, Д. (ур.), зборник радова CD верзија са XIII научно-стручне конференције YU INFO 2007 Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама, 11-14. март 2007, Копаоник. Београд: Друштво за информационе системе и рачунарске мреже СЦГ. ISBN 978-86-85525-02-5 (М63↔Р65)
  14. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Еколошки проблеми у политици конкуренције за инвестиције. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2007, Економски факултет, Ниш. Ниш:  Економски факултет, стр. 317-324. ISBN 978-86-85099-48-9 (M63↔Р65)
  15. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2007). Истраживање односа између СДИ индукованог економског раста и еколошког квалитета: ефекти обима и еколошка Кузнетсова крива. У: Чангаловић, М., Сукновић, М. (ед.), зборник радова са XXXIV Симпозијума о операционим истраживањима, 16-19. септембар 2007, Златибор. Београд: Факултет организационих наука, стр. 11-14. ISBN 978-86-7680-124-4, COBISS.SR-ID 143220492 (M63↔Р65)
  16. Марија Петровић-Ранђеловић, Весна Јанковић-Милић (2007). Утицај страних директних инвестиција на три основне компоненте одрживог развоја: моделирање ефеката на социјални развој. У: Раденковић-Јоцић, Д., Станковић, Љ. (ред.), зборник радова са међународног научног скупа Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања Европској унији, 18-19. октобар 2007, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 217-224. ISBN 978-86-85099-61-8, COBISS.SR-ID 145449740 (М63↔Р65)
  17. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Еколошке импликације страних директних инвестиција: политичка и институционална решења. У: Росић, И., Лековић, В. (ред.), зборник радова са VI научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007. години, 21. фебруар 2007, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 252-261. ISBN 978-86-82203-79-7, COBISS.SR-ID 146334220 (M63)
  18. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Инвестиционе олакшице у функцији подстицања прилива страних директних инвестиција. У: Бабић, В., Максимовић, Љ. (ред.), зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Инострани капитал као фактор развоја земаља у транзицији, 30. мај 2008, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 167-183. ISBN 978-86-82203-80-3, COBISS.SR-ID 150279436 (M63)
  19. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Могућности коришћења страних директних инвестиција као инструмента регионалне политике. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XIII научног скупа Структурне промене и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2008, Економски факултет, Ниш.  Ниш: Економски факултет, стр. 157-167. ISBN 978-86-85099-70-0, COBISS.SR-ID 149247500 (M63)
  20. Марија Петровић-Ранђеловић (2008). Политика земље домаћина усмерена на регулисање активности иностраних инвеститора: истраживање ефикасности примене захтева домаћег садржаја на иностране инвеститоре. У: Теодоровић, Д., Видовић, М., Вукадиновић, К., Димитријевић, Б. (ед.), зборник радова са XXXV Симпозијума о операционим истраживањима, 14-17. септембар 2008, Соко Бања. Београд: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, стр. 119-122. ISBN 978-86-7395-248-2, COBISS.SR-ID 151200524 (M63)
  21. Зоран Аранђеловић, Марија Петровић-Ранђеловић (2009). Процена еколошке ефикасности страних директних инвестиција. У: Лековић, В., (ред.), зборник радова са VII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2008. години, 27. фебруар 2008, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 183-192. ISBN 978-86-82203-90-2, COBISS.SR-ID 157648652 (M63)
  22. Соња Јовановић, Марија Петровић-Ранђеловић (2009). Јачање институционалних оквира за спровођење стратегије за смањење сиромаштва на регионалном нивоу. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XIV научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2009, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 163-172. ISBN 978-86-85099-88-5, COBISS.SR-ID 167797004 (M63)
  23. Марија Петровић-Ранђеловић (2010). Инструменти подстицања еколошки одрживих токова страних директних инвестиција у привреди Србије. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са IX научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2010. години, 26. фебруар 2010, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 297-308. ISBN 978-86-6091-010-5, COBISS.SR-ID 176399628 (M63)
  24. Марија Петровић-Ранђеловић, Татјана Стевановић (2010). Корпоративна друштвена одговорност у функцији повећања ефикасности пословних процеса и одрживог развоја. У: Зборник радова CD верзија са XII међународног симпозијума SymOrg 2010 Организационе науке и менаџмент знања, 9-12. јун 2010, Златибор. Београд Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-216-6, COBISS.SR-ID 175802124 (M63)
  25. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2010). Регионалне неједнакости у дистрибуцији ефеката приватизације. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XV научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2010, Економски факултет, Ниш. Ниш: Економски факултет, стр. 105-117. ISBN 978-86-6139-008-1, COBISS.SR-ID 175957772 (М63)
  26. Марија Петровић-Ранђеловић, Соња Јовановић (2011). Социјална укљученост и смањење сиромаштва као интегрални елемент европских интеграција Србије. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XVI научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2011, Економски факулет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факулет, стр. 371-386. ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996 (М63)
  27. Далибор Милетић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Еколошки аспекти сиромаштва са посебним освртом на Србију. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XVI научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2011, Економски факулет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факулет, стр. 429-443. ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-ID 184361996 (М63)
  28. Татјана Стевановић, Снежана Радукић, Марија Петровић-Ранђеловић (2011). Мерење еко-ефикасности у циљу побољшања микро и макро перформанси. У: Зборник радова са XV интернационалног симпозијума из пројектног менаџмента YUPMA 2011 Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности, 10-12. јун 2011, Златибор. Београд: Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, стр. 73-77. ISBN 978-86-86385-08-6, COBISS.SR-ID 184135692 (M63)
  29. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2011). Креирање новог привредног амбијента у функцији привлачења страних директних инвестиција. У: Вујовић, Т. (ур.), зборник радова са међународног научног скупа ES-NBE 2011 Економска наука у функцији креирања новог пословног амбијента, 9-10. новембар 2011, Косовска Митровица. Косовска Митровица: Економски факултет Uниверзитета у Приштини, стр. 255-266. ISBN 978-86-80127-64-4 (М63)
  30. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2011). Одрживи развој српске привреде у условима транзиције. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са X научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2011. години, 25. фебруар 2011, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 187-197. ISBN 978-86-6091-019-8, COBISS.SR-ID 186346508 (M63)
  31. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2012). Стране директне инвестиције у земљама у транзицији са посебним освртом на земље Западног Балкана. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XVII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун 2012, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 461-476. ISBN 978-86-6139-048-7, COBISS.SR-ID 191685388 (M63)
  32. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2012). Инвестициони амбијент као детерминанта еколошке ефикасности страних директних инвестиција у Србији. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XI научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2012. години, 6. април 2012, Крагујевац. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, стр. 155-175. ISBN 978-86-6091-028-0, COBISS.SR-ID 191486220 (M63)
  33. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2013). Допринос страних директних инвестиција повећању извоза земље домаћина са посебним освртом на Србију. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XVIII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, јун 2013, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 623-637. ISBN 978-86-6139-067-8, COBISS.SR-ID 198985740 (M63)
  34. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2013). Регионална неравномерност као ограничавајући фактор привредног развоја Србије у 2013. години. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2013. години, 5. април 2013, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 259-275. ISBN 978-86-6091-043-3, COBISS.SR-ID 200941836 (M63)
  35. Далибор Милетић, Марија Петровић-Ранђеловић (2014). Улога ЦЕФТА споразума у интензивирању регионалне сарадње. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XIX научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, јун 2014, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 141-157. ISBN 978-86-6139-092-0, COBISS.SR-ID 208078348 (М63)
  36. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2014). Национална конкурентност и привредни раст: каква је улога страних директних инвестиција? У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XIII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, 4. април 2014, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 229-247. ISBN 978-86-6091-047-1, COBISS.SR-ID 513316956 (М63)
  37. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2015). Утицај глобалне финансијске и економске кризе на регионалне токове страних директних инвестиција. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XX научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 26. јун 2015, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 111-128. UDK 338.124.4:339.727.22, ISBN 978-86-6139-104-0, COBISS.SR-ID 215997196, CIP 332.1(4-12)(082) 314(4-12)(082) (M63)
  38. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2015). Изазови и искушења економске политике у условима нових глобалних процеса. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XIV научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2015. години, 03. април 2015, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 229-247. UDK 330.34:336.7(497.11), ISBN 978-86-6091-056-3, COBISS.SR-ID 215395084, 330.142, CIP 338.1(082) 316.334(082) 338:339.137.2(082) 339.727.2(082),   http://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Nir/InstitucionalnePromene/InstitucionalnePromene2015.pdf (М63)
  39. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2016). Регионална анализа конкурентске позиције Републике Србије. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XXI научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 24. јун 2016, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 53-68. UDK: 339.137.2(497.11), ISBN 978-86-6139-122-4, COBISS.SR-ID 224107276, CIP 332.1(4-12)(082) 314(4-12)(082) (M63)
  40. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2016). Одлив мозгова као ограничавајући фактор привредног развоја Републике Србије. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XV научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, 08. април 2016, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 111-128. UDK 314.15-026.49(497.11), ISBN 978-86-6091-065-5, COBISS.SR-ID 223932428, CIP 338.1(082) 316.334(082) 338:339.137.2(082) 339.727.2(082), , http://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Nir/InstitucionalnePromene/InstitucionalnePromene2016.pdf (М63)
  41. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2017). Анализа пословног окружења у земљама Западног Балкана са аспекта индикатора управљања Светске Банке. У: Аранђеловић, З. (ред.), зборник радова са XXII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 23. јун 2017, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 43-55. UDK 338.2(497) 339.732(100), ISBN 978-86-6139-140-8, COBISS.SR-ID 237163788, CIP 332.1(4-12)(082) 314(4-12)(082) (М63)
  42. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2017). Иностране дознаке као потенцијал привредног развоја Републике Србије. У: Лековић, В. (ред.), зборник радова са XVI научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, 6. април 2017, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 211-226. UDK 330.34:336.7(497.11)330.142, ISBN 978-86-6091-072-3, COBISS.SR-ID 235862284, CIP 338.1(497.11)(082) 502.131.1(497.11)(082) 338:339.137.2(497.11)(082) 338.2(497.11)(082), http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene (М63)
  43. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2018). Услови за пословање у земљама Западног Балкана: анализа стања и препоруке за побољшање. У: Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са XXIII научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 29. јун 2018, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 173-186. UDK 330.34(497), ISBN 978-86-6139-155-2, COBISS.SR-ID 265013516, CIP 332.1(4-12)(082) 314(4-12)(082) (M63)
  44. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2018). Економски и друштвени значај отварања аеродрома Морава Лађевци. У: Лековић, В., Веселиновић, П. (ред.), зборник радова са XXVII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, 5. април 2018, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 361-377. ISBN 978-86-6091-079-2, COBISS.SR-ID 264212748, CIP 338.1(497.11)(082) 316.334(497.11)(082) 338:339.137.2(497.11)(082) 338.2(497.11)(082) http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene (M63)
  45. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2019). Демографска транзиција Републике Србије. У: Глигоријевић, Ж., Ђукић, Т. (ред.), зборник радова са XXIV научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 21. јун 2019, Економски факултет, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 289-299. UDK 314.17, ISBN 978-86-6139-178-1, COBISS.SR-ID 276959244, CIP 332.1(4-12)(082) 314(4-12)(082) (M63)
  46. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2019). Институционални аспект унапређења конкурентности привреде Републике Србије. У: Лековић, В., Веселиновић, П. (ред.), зборник радова са XXVIII научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, 12. април 2019, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 249-267. ISBN 978-86-6091-088-4, COBISS.SR-ID 276990988, CIP 338.1(497.11)(082) 316.334(497.11)(082) 338:339.137.2(497.11)(082) 338.2(497.11)(082), http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene (M63)
  47. Марија Петровић-Ранђеловић, Весна Јанковић- Милић, Далибор Милетић (2020). Специфичности и развојна ограничења пословног окружења у Републици Србији у домену доброг управљања. У: Лековић, В., Веселиновић, П. (ред.) зборник радова са XIX  научног скупа Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, 18. септембар 2020, Крагујевац. Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 251-273. ISBN 978-86-6091-110-2, http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene (М63)
  48. Марија Петровић-Ранђеловић, Далибор Милетић (2020). Значај примене концепта зелене економије за остваривање одрживог развоја Републике Србије. У: Глигоријевић, Ж. (ред.), зборник радова са XXV научног скупа Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, 26. јун 2020, Ниш. Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 141-151. ISBN 978-86-6139-201-6, UDK 338.48:330.35(497.11), COBISS.SR-ID 21774345 M63 (0,5) (М63)
Poslednji put izmenjeno petak, 28 maj 2021 13:58