Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Maja Djukic

Dodatne informacije

  • Lični podaci

  • Datum rođenja: 19.08.1977.
  • Mesto rođenja: Niš
  • Obrazovanje

  • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
  • Odsek / Grupa / Smer: Poslovno upravljanje
  • Godina diplomiranja: 2000
  • Spisak publikacija

  • Monografije i poglavlja u monografijama:
    1. „Društvena odgovornost i ponašanje zaposlenih“, Monografija, Ekonomski fakultet Niš, 2013 (koautor dr Ivana Simić).
    2.  “Izbor strategije na bazi dodate vrednosti za vlasnike u malim i srednjim preduzecima” tematski zbornik: “Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije”, Ekonomski fakultet Niš, decembar 2005, strana 1-18  (koautor dr Biljana Predić),
    3. „Влиание менеджмента на повишение конкурентспособности предприатиа“, tematski zbornik: „Современнаја модел еффективного бизниса“ Ekonomski fakultet Novosibirsk 2008. godina  (koautor dr Biljana Predić), str. 137-154
  • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
    1. „The analysis of key challenges and constraints to the stability and growth of an enttrepreneurial sector in Serbia”, časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 15, No. 3, 2013, Routledge London, strana 346-365 (koautori: dr Suzana Stefanović, dr Vesna Janković Milić).

    Impact Factor 0.304  M23

     

    1. “An analysis of socially responsible business practice of multinational corporations in Serbia” časopis Technics Technologies Education Management, Vol. 8, No. 4, 2013, DRUNPP, Sarajevo, strana 1618-1628 (koautor dr Marija Petrović-Ranđelović)

    Impact Factor 0.414 (ISI Journal Citation Reports 2012)     

  • Radovi u ostalim časopisima:
    1. „Strateški pristup korporativnoj filantropiji u funkciji konkurentnosti preduzeća“, časopis Teme, Univerzitet u Nišu, Vol. 37, br. 1, 2013., strana 363-382 (koautori: dr Biljana Predić, dr Suzana Stefanović)
    2. „Izazovi međunarodnog poslovnog komuniciranja i implikacije za menadžment ljudskih resursa“, časopis Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, vol. 51, br. 2, 2013, strana 273-292, (koautor dr Biljana Đorđević)
    3. „Talent management in the role of increasing competitiveness of enterprises“, časopis Facta univeritatis, series Economics and Organization, br. 3, Vol. 10, Univerzitet u Nišu 2013, strana 245-255, (koautor dr Biljana Predić, Msc Jelena Nikolić

    4. „Encouraging innovation of small and medium enterprises in Serbia to support competitiveness improvement in post-crisis period“, časopis Ekonomske teme, Vol. Br.4, Ekonomski fakultet Niš, 2013, strana (koautor Msc Maja Lazić)

    5. „Strategija društvene odgovornosti preduzeća”, Teme, časopis za društvene nauke, Univerzitet Niš, 2009. str. 1501-1516 (koautori: dr Biljana Predić, dr Suzana Stefanović)                                      

    6. „The imortance of intagible assets for touristics enterprise in perspective of globalization”, Journal of Tourism, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania no. 8, 2009. pp.1-5,                                                      

    7. „Metode za rešavanje agencijskog problema”, Ekonomske teme, januar 2010. str. 1-12, (koautor dr Biljana Predić),
    8. „Integrating the Social Principles in the Company’s Strategy“,  Academic Journal: “Management and education” “Education, science,, Burgas 2010. strana 45-53 (koautori dr Suzana Stefanović i Danijela Stošić),
    9. The effects of the present crisis on the enterprises in Serbia“, Ovidius University Annals, Economics Science Series, Volume X, Issue 2, 2010. pp. 411-415 (koautor Živković Suzana),                        
    10. „Podsticanje društveno-odgovornog poslovanja preduzeća u Srbiji u funkciji pridruživanja EU“, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet Niš, 2011. Vol. 49, br. 1, strana 45-58
    11. „Promovisanje društveno-odgovornog poslovanja preduzeća u Srbiji“, časopis Sociologija, Vol. LIII,  No. 1 god. 2011. Strana 21-42
    12. „Promovisanje društveno-odgovornog poslovanja preduzeća u Srbiji“, časopis Sociologija, Vol. LIII,  No. 1 god. 2011. Strana 21-42
    13. "Trgovinski menadžment u pravcu globalnog biznisa", Ekonomske teme, vol. XLI, broj 1, decembar 2003. godina, Ekonomski fakultet u Nišu, strana 115-123 (koautor Svetlana Sokolov, asistent pripravnik Ekonomskog fakulteta u Nišu),                                            
    14. "Uloge i veštine globalnih menadžera", Poslovna politika, januar 2004.  strana 44-48,
    15. "Balansna karta i strategijska mapa kao tehnike strategijskog upravljanja", Strategijski menadžment, broj 1-2, jul 2004. godina, strana 102-107 (koautor Marija Andjelković, asistent pripravnik Ekonomskog fakulteta u Nišu),
    16. “Proces formiranja timova kao izazov menadžmenta“, Ekonomske teme, vol. XLII, broj 1-2, oktobar 2004. godina, Ekonomski fakultet u Nišu, strana 405-410,  
    17. Implikacije stilova upravljanja na organizacionu strukturu kao jedan od izazova menadžmenta” Poslovna politika,  mart 2004. godina, strana 44-46,
    18. “Uloga menadžmenta u rešavanju problema multikulturalizma“, Poslovna politika, mart 2005. godina, strana 58-60
  • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
    1. “Narcisoidnost kao ključni faktor uspešnosti transformacionalnog liderstva”, Međunarodni simpozijum, „Menadžment ključni faktor uspeha”,SymOrg Zlatibor, jun 2004 na Zlatiboru (koautor profesor dr Biljana Predić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu), http://www.symorg2008.fon.bg.ac.yu/radovi/radovi/Biljana.Predic%20 TEHNICKI.pdf                                                                                       
    2. “Cost-Benefit analiza kao tehnika menadžmenta pri donošenju odluke o unapredjenju informacionih sistema“, Medjunarodni simpozijum o računarskim tehnikama i informacionim tehnologijama YU INFO,  Kopaonik, mart 2005. (koautori Jovana Zečević i Maja Vučić), rad je na CD-u,                                                                
    3. “Influence of strategic decisions on creating EVA in touristic’s companies”, Medjunarodna konferencija: „Contemporary trends in tourism industry“,  Ohrid 2005. strana 403-409 (koautor Aleksandar Djordjević, asistent pripravnik Ekonomskog fakulteta u Beogradu),
    4. “Tehnike za generisanje novih ideja”, Medjunarodna konferencija: „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM“, Beograd, jun 2005. godine, strana 409-415 (koautor dr Biljana Predić,),                                                                                                 
    5. “Sistem nagradjivanja zaposlenih u hotelijerstvu u funkcioji motivacije“, Medjunarodni simpozijum: „Savremene tendencije u razvoju turizma i hotelijerstva“, Novi Sad, septembar 2005. godine, strana 146-148 (koautor Aleksandar Djordjević),                   
Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 30 decembar 2013 14:29