Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.01.2014.

Ivan Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.04.1974
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Medjunarodna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1997
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Др Иван Марковић (2009), Европска унија - за и против, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 385, ISBN 978-86-85099-82-3.

  Ђорђевић, Б., Марковић, И. (2016) Управљање људским ресурсима у условима глобализације,  Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 277, ISBN 978-86-6139-128-6

  Тодоровић, М., Марковић, И. (2020),Међународни економски и геополитички односи у 21. веку, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 292, ISBN 978-86-6139-208-5.

 • Knjige i udžbenici:

  Тодоровић, М., Марковић, И. (2013) Међународна економија, прво издање, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 583, ISBN 978-86-6139-076-0

  Марковић, И., Тодоровић, М., (2017) Спољнотрговинско и царинско пословање, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 473, ISBN 978-86-6139-133-0

  Тодоровић, М., Марковић, И. (2019) Међународна економија, Економски факултет Универзитета у Нишу, стр. 466, ISBN 978-86-6139-184-2.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Miljana Milic, Jelena Milojkovic, Ivan Markovic and Petar Nikolic (2019), Concurrent, Performance-Based Methodology for Increasing the Accuracy and Certainty of Short-Term Neural Prediction Systems, Computational Intelligence and Neuroscience, Volume 2019, Article ID 9323482, 12 pages https://doi.org/10.1155/2019/9323482. M22 Impact factor 1.678
 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Мр Иван Марковић, “Интрасекторска размена у условима глобализације”, Економске теме 2/2003, Економски факултет Ниш, 2003., стр. 277-283
  2. Мр Иван Марковић, “Цена као фактор конкурентности у новим условима пословања”, Економске теме 1/2003, Економски факултет, Ниш, 2003., стр. 85-95..
  3. Проф. др Милош Тодоровић, Иван Марковић “Конкуренција на светском тржишту у условима глобализације”, Економске теме 1-2/2001, Економски факултет, Ниш,  2001., стр. 83-89.
  4. Проф. др Милош Тодоровић, Иван Марковић “Економски односи Југославије са светом у условима глобализације”, Економски анали, Научно друштво економиста Југославије, Београд, 2001., стр. 148-153.
  5. Мр Иван Марковић, Снежана Васић, “Нови концепт утицаја интернализације екстерних трошкова на секторску конкурентност”, Пословна политика 3/2003, Београд, 2003., стр. 52-59.
  6. Мр Иван Марковић, “Међународна конкурентност у условима глобализације”, Пословна политика 9/2003, Београд, 2003., стр. 30-32.
  7. Мр Иван Марковић, “Девизни курс и његов утицај на повећање (не)конкурентности”, Пословна политика 10/2003, Београд, 2003., стр.18-20.
  8. Мр Иван Марковић, Дејан Вучетић, “Чизме од седам миља”, Академски лист ПРЕССИНГ 8-9/2003, Ниш, 2003., стр. 6-9.
  9. Мр Иван Марковић, “Потреба (ре)дефинисања појма конкурентности у новим условима пословања”, Стручни часопис Универзитета у Нишу-ХУМАНИТАС број 1/2, Ниш, 2003., стр.1-11.
  10. Мр Иван Марковић, “Европеизација Републике Србије у новим оквирима глобалне економије”, Стручни часопис Универзитета у Нишу-ХУМАНИТАС број 3/4, Ниш, 2003., стр. 1-13.
  11. Мр Иван Марковић, “Порески систем и његове импликације на ценовну конкурентност”, Пословна политика 11/2003, Београд, 2003, стр. 28-30.
  12. Мр Иван Марковић, “Унапређење и перспективе повећања ценовне конкурентности српског извоза”, Пословна политика 2/2004, Београд, 2004.год, стр.18-21
  13. Мр Иван Марковић, Марија Анђелковић, “Развој малих предузећа-основа конкурентности привреде”, Пословна политика 3/2004, Београд, 2004.год, стр. 21-24.
  14. Проф. др Милош Тодоровић, Мр Иван Марковић, “Стратегија спољнотрговинских односа Србије према ЕУ”, Пословна политика 5/2004, Београд 2004.год, стр. 29-33.
  15. Мр Иван Марковић, “Утицај трошкова рада на повећање (не)конкурентности”, Стручни часопис Универзитета у Нишу-ХУМАНИТАС број 3, Ниш, 2004., стр.24-40.
  16. Мр Иван Марковић, “Изазови спољнотрговинске политике Србије у светлу проширења ЕУ: Интеграција као шанса”, Академски лист ПРЕССИНГ 9 /2004, Ниш, 2004., стр. 8-9.
  17. Проф. др Милош Тодоровић, Мр Иван Марковић, “Испуњеност економских и политичких услова за бржи улазак у ЕУ”, Пословна политика 7-8/2004, Београд 2004.год, стр. 25-28.
  18. Мр Иван Марковић, “Европска интеграција након ЕМУ”, Економске теме 1-2/2004, Економски факултет Ниш, 2004., стр. 239-254.
  19. Мр Иван Марковић, “Структура спољнотрговинске размене Србије и политика регионалног приступа ЕУ”, Стручни часопис Универзитета у Нишу-ХУМАНИТАС број 4, Ниш, 2004., стр. 1-14.
  20. Мр Иван Марковић, “Евро и трансформација међународних односа”, Пословна политика 11/2004, Београд, 2004.год, стр. 21-24.
  21. Мр Иван Марковић, “Западни балкан и европска интеграција”- Тематски зборник радова Балкан у процесу евроинтеграције, Филозофски факултет Ниш, 2005, стр. 221-231.
  22. Мр Иван Марковић, “Јединствено тржиште и монетарна унија-реорганизација политике економске либерализације”, Економске теме 1-2/2005, Економски факултет Ниш, 2005., стр. 45-50.
  23. Мр Иван Марковић, “ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТИ И ЕВРО-Једна валута, један народ?- Пословна политика 04/2006, Београд, 2006.год, стр. 30-35.
  24. Мр Иван Марковић, “Међународне импликације ЕМУ - могуће поуке за потенцијалне чланице”, Пословна политика  11 /2006, Београд, 2006.год, стр. 39-43.
  25. Мр Иван Марковић, “ ЕУ и Западни Балкан - тенденције и перспективе”, Тематски зборник радова Балкан у процесу евроинтеграције, Филозофски факултет Ниш, 2007, стр. 201-212
  26. Др Иван Марковић, “Како се могу смањити трошкови дужничке кризе?”, Економске теме 1/2008, Економски факултет Ниш, 2008., стр. 67-76.
  27. Др Иван Марковић, „Позитивние и негативние еффекти от вступлениа в Евросојуз (на примере Сербии), Фактори устоичивого развитиа регионов России: монографија, књига 2, Новосибирск, 2008. год, стр. 281-291.
  28. Др Иван Марковић, “ The positive and negative effects of accession to the EU - lessons for Serbia, Економске теме 4/2008, Економски факултет Ниш, 2008. стр. 117-130.
  29. Др Иван Марковић, „Аргументи за и против проширења ЕУ“, Економске теме 3/2009, Економски факултет Ниш, 2009. стр. 149-158.
  30. Др Иван Марковић, „Перспективе развоја ЕУ након последњег проширења“, Економске теме 2/2010, Економски факултет Ниш, 2010. стр. 231-240.
  31. Др Иван Марковић, Тhe Reasons Why New Waves of EU Enlargements are Needed, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 6, No 3, 2009, pp. 251-259.
  32. Др Иван Марковић, “Principles of EU Development”, Международнаја научно-практическаја конференција, Актауљније проблеми економического развитија, Сборник докладов, счаст 2, Белгород, 2010, стр. 29-37.
  33. Др Иван Марковић, „Improvement of Serbian Export Competitiveness“- Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 7, No 3, 2010, pp.271-278.
  34. Проф. др Милош Тодоровић, доц. др Иван Марковић, „Светска економска криза и процес регионализације“, Наука и светска економска криза, Зборник радова, Економски факултет Ниш, 2011, стр.99-106.
  35. Др Милош Тодоровић, др Иван Марковић, Улога монетарне и фискалне политике у условима (пре)задужености и дефлације, Наука и светска економска криза, Зборник радова, Економски факултет Ниш, 2012, стр.129-135.
  36. Др Иван Марковић, Matrica pristupanja EU, Економске теме 3/2012, Економски факултет Ниш, 2012. стр.351-364.
  37. Др Иван Марковић, „ENLARGEMENT OF THE EU FROM THE PERSPECTIVE OF MEMBER STATES“ - Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 10, No 3, 2013, pp.273-281. UDC 339.922(4-672EU).
  38. Др Ивaн Maркoвић (2013), „EКOНOMСКA ПOЛИTИКA versus ВAЛУTНA КРИЗA“, Финaнсиje, 1-6, Mинистaрствo финaнсиja Рeпубликe Србиje, UDK: 338.22 ; 336.748.14 ; 336.27, ID BROJ: 203286540, str. 107-121
  39. др Снeжaнa Рaдукић, др Mилицa Рaдoвић, др Ивaн Maркoвић (2013), „УНAПРEЂEЊE КOНКУРEНЦИJE И ИНOВATИВНOСTИ КAO ФAКTOРИ ПРИВРEДНOГ OПOРAВКA“, Чaсoпис зa пoслoвну eкoнoмиjу, прeдузeтништвo и финaнсиje, Гoдинa VII, брoj 2 vol. XIII, UDK: 339.923:339.137.2, str. 41-54
  40. Dr Ivan Marković, MSc Milan Markovic (2014), AGRICULTURAL PROTECTIONISM OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL TRADE LIBERALIZATION, Economics of Agriculture 2/2014, Belgrade, The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Institute of Agricultural Economics, Belgrade and Academy of Economic Studies, Bucharest (Romania), UDC 338.43:63, UDC: 631:339.5.012.435EU, ISSN 0352-3462, EP 2014 (61) 2 (423-440), EDITOR-IN-CHIEF Prof. Drago Cvijanović, Ph.D., Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
  41. Др Ивaн Maркoвић (2014), ПРИДРУЖИВAЊE СРБИJE EУ − СTРATEГИJA OПСTAНКA ИЛИ ПРOПAСTИ, Teмe – чaсoпис зa друштвeнe нaукe, Унивeрзитeт у Нишу, TM G. XXXVIII Br. 2, Ниш, aприл - jун, 2014, стр. 567 – 580, UDK 061.1EU(497.11), ISSN 0353-7919
  42. Dr Ivan Marković (2014), THE EFFECTS OF EU ENLARGEMENT IN EMPIRICAL MODELS, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 11, No 2, pp.85-99. UDC 168.52:339.92(4-672EU). ISSN 0354-4699.
  43. Dr Ivan Marković, MSc Milan Marković (2014), „THE IMPACT OF EXCHANGE RATE PASS-THROUGH ON SERBIAN EXPORT COMPETITIVENESS“, Economic Themes vol. 52 (2)/2014, Faculty of Economics, pp. 197-214, ISSN 0353‐8648, UDK 336.784.12:339.743(497.11)
  44. Др Ивaн Maркoвић, Др Taтjaнa Стeвaнoвић (2014), STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING ROLE IN THE PERFORMANCE MEASUREMENT AND CONTROL OF MULTINATIONAL COMPANIES, Economic Themes vol. 52 (4)/2014, Faculty of Economics, pp. 436-460, ISSN 0353‐8648, UDK 005.7
  45. Miljana Lj. Milić, Ivan B. Marković, Jelena B. Milojković (2014), ECONOMIC ASPECT OF ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN AND MANUFACTURING IN REPUBLIC OF SERBIA, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 11, No 4, 2014, pp. 367 – 379, UDC 621.38(497.11)
  46. Milan Marković, Ivan Marković (2015), INCREASING EXPORTS - THE CONDITION FOR ACHIEVING EXTERNAL AND INTERNAL MACROECONOMIC BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA, Teмe – чaсoпис зa друштвeнe нaукe, Унивeрзитeт у Нишу, TM G. XXXIX, br. 4, oктoбaр - дeцeмбaр 2015, Ниш, стр. 1183-1198, UDK 330. 101. 54 (497.11), ISSN 0353-7919
  47. Дрaгaн Пeтрoвић, Зoрaн Стeфaнoвић, Ивaн Maркoвић (2017), Бихeвиoрaлни мoдeли у eкoнoмиjи кao oквир индивидуaлнoг прилaгoђaвaњa институциoнaлнoj срeдини, Eкoнoмски хoризoнти Jaнуaр - Aприл 2017, Вoлумeн 19, Свeскa 1, стр. 17-30. doi:10.5937/ekonhor1701017P, UDK: 330.837:338
  48. Ivan Marković, Milica Đokić (2018), EFFECTS OF INTERNATIONAL ECONOMIC DISINTEGRATION IN THE CASE OF BREXIT, Teme – časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, TM G. г. XLII, бр. 2, април - јун 2018, Niš, str. 541-560, UDK 327(410:4-672EU), ISSN 0353-7919, DOI: 10.22190/TEME1802541M
  49. Dr Miloš Todorović, dr Ivan Marković, dr Dijana Grahovac (2019), Overcoming the Effects of Restrictive Fiscal Policy: The Case of Argentina and Serbia, Economic Themes Vol. 57(2), 2019, pp.165-179. DOI 10.2478/ethemes-2019-0010

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Мр Иван Марковић, “Путеви економског опоравка привреде Србије”, зборник радова са научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2003., стр. 463-470.
  2. Проф. др Милош Тодоровић, Иван Марковић, "Интра-индустријска размена  земаља Источне Европе и ЕУ”, Зборник реферата са међународног научног скупа Менаџмент у привредама у транзицији, , Економски факултет Ниш и УНСС-Софија, Факултет Управление и информатика Софија, Ниш, 1999. ,стр. 195-203.
  3. Мр Иван Марковић, Снежана Васић, “Purchasing Power Parities and the Price Competitiveness of International Tourism Destinations”, зборник радова Tourism and Insurance in the Terms of Globalization, Факултет за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија, 29-30.мај 2003.год, стр. 124-134.
  4. Мр Иван Марковић, “Приступање Србије Европској Унији”, зборник радова са научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2004., стр. 161-168.
  5. Проф. др Милош Тодоровић, Мр Иван Марковић, “Политички и економски аспекти придруживања Европској Унији”, зборник радова SYMOPIS 14-17.09.2004, стр.107-112.
  6. Мр Иван Марковић, “Регион западног балкана-изазови проширења”- зборник радова са научног скупа Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет, Ниш, 2005, стр. 115-122.
  7. Мр Иван Марковић, Мр Марија Анђелковић, “Земље западног балкана и ЕУ -пројекат успешне интеграције?”- Зборник радова са ИX интернационалног симпозијума из пројект менаџмента Са пројект менаџментом у европске интеграције, YUPMA, Златибор 2005, стр. 71-75.
  8. Др Иван Марковић, „Приступање србије ЕУ у условима економско-финансијске кризе“, XVII Интернационални научни скуп SM 2012 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, тема скупа: Стратегијски менаџмент и превазилажење економско-финансијске кризе, Палић, 2012.
  9. Др Иван Марковић, „Улазак Србије у ЕУ-пројекат успешне интеграције?“, Majска кoнфeрeнциjа o стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту (MКСM2012), зборник радова, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 2012, стр. 130-138.
  10. Др Иван Марковић, „Effects Of Foreign Trade And Customs Policy Harmonization With Eu Standards“, 2nd International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2012, 14 - 17. June 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, стр. 273-280.
  11. Др Иван Марковић, Тhe Еconomic Crisis Influence on Regional Differentiation Process, Международнаја научно-практическаја конференција, Актауљније проблеми економического развитија, Сборник докладов, част 2, Белгород, 2013, стр. 29-40.
  12. Dr Ivan Marković, GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND REGIONAL DISPARITIES, XIX  International scientific and practical seminar «Problems of Foreign Economics Relations  Development and Attraction of Foreign Investments: regional aspect» which will be organised by International Economics Department of Economic Faculty of Donetsk National University in collaboration with Economic Educational and Consulting Centre “Vneshconsalt”, Donetsk Oblast State Administration with support of Regional Branch of National Institute for Strategic Studies in Donetsk » in Donetsk and Svyatogorsk from 25th till 27st of January, 2013.
  13. Dr Ivan Markovic, EKONOMSKA KRIZA I PROCES PRISTUPANJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI, Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2013. godini, Ekonomski fakultet u Kragujevcu i Savez ekonomista Srbije, str. 291-303
  14. Dr Ivan Marković, Dr Vesna Janković-Milić, Vladan Igić (2013), CLUSTER ANALYSIS OF THE DISTRICTS IN SERBIA ACCORDING TO SOCIAL DEVELOPMENT INDICATORS, Post Crisis Recovery, Belgrade Banking Academy, Čigoja štampa, Belgrade, pp. 676-692.
  15. Dr Ivan Marković, Dr Vesna Janković-Milić, KONKURENTNOST U NOVIM USLOVIMA POSLOVANJA, XVIII Интернационални научни скуп SM 2013, Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, тема скупа: Korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja, Палић, 2013., UDC 339.137.2 ; 005.51, str. 684-689.
  16. Dr Miloš Todorović, Dr Ivan Marković, ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Međunarodna naučna konferencija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 22-23. April 2013, str.
  17. Dr Ivan Marković, PROCESS OF REGIONALIZATION IN THE GLOBAL ECONOMY, 3rd International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2013, 13 - 16. June 2013, Vrnjačka Banja, Serbia, стр. 278-285.
  18. Dr Ivan Marković, „УЛОГА СПОЉНОТРГОВИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ“, International May Conference on Strategic Management - IMCSM 2013, зборник радова, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 2013, стр. 167-176
  19. Др Ивaн Maркoвић, Др Снeжaнa Рaдукић (2014), ПРИСTУПAЊE СРБИJE EВРOПСКOJ УНИJИ КAO ФAКTOР УНAПРEЂEЊA КOНКУРEНTНOСTИ ПРИВРEДE, XIX Интeрнaциoнaлни нaучни скуп СM 2014, Стрaтeгиjски мeнaџмeнт и систeми пoдршкe oдлучивaњу у стрaтeгиjскoм мeнaџмeнту, тeмa скупa: Интeгрaциoни прoцeси у функциjи кoнкурeнтнoсти и eкoнoмскe eфикaснoсти, Пaлић, 16 мaj 2014., Збoрник рaдoвa (Eлeктрoнски извoр), UDC 339.137.027(497.11):339.924(4). ISBN 978-86-7233-345-9, COBISS.SR-ID 285914119, Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Nenad Vunjak, urednici Prof. dr Jelena Birovljev, dr Marton Sakal
  20. Dr Ivan Marković (2014), MEASURES TO PROTECT THE EU MARKET AND NON-TARIFF BARRIERS, 4th International Conference Economics and Management-Based on New Technologies EMoNT 2014, 12 - 15. June, Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6075-045-9, COBISS.SR-ID 201458444, str. 209-218
  21. Dr Ivan Marković (2014), THE INFLUENCE OF UNIT COSTS OF LABOUR ON CONCURRENT POSITION OF ECONOMY, International May Conference on Strategic Management - IMCSM 2014, збoрник рaдoвa, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, стр. 995-1007. ISBN: 978-86-6305-019-8
  22. Dr Ivan Marković, Dr Snežana Radukić (2014), STATE AND PROSPECTS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SERBIAN ECONOMY ON THE ROAD TO EUROPEAN UNION, Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 2014, Vol. 19, No. 3, University of Novi Sad, Faculty of Economics in Subotica, ISSN 1821-3448, , COBISS.SR-ID 244849927, UDC 005.21, For Publisher Nenad Vunjak, pp.46-53.
  23. Tatjana Stevanović, Maja Ivanović Đukić, Ivan Marković (2017), Značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u uslovima evropskih integracija, Pravni i ekonomski aspekti  integracije BiH u EU, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zjenici, Ekonomski fakultet Univerziteta »Dzemal Bjedić« u Mostaru, Pravni fakultet Univerziteta »Dzemal Bjedić« u Mostaru, ISBN 0352-258X.
  24. Dr Miloš Todorovic, dr Ivan Markovic (2019), CIRCULUS VITIOSUS OF LIBERALISM AND PROTECTIONISM, 50th International Scientific Conference CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF COMPETITIVENESS, Faculty of Economics, Nis, pp. 13-18, ISBN: 978‐86‐6139‐193‐4
  25. Dr Miloš Todorovic, dr Ivan Markovic (2020), ECONOMIC DIMENSION OF A PANDEMIC, 51st International Scientific Conference „Digital economy: changes, risks, sustainable development“, Faculty of Economics, Nis, pp. 3-7, ISBN: 978‐86‐6139‐204‐7
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Др Иван Марковић, „Брз улазак Србије у ЕУ - реалност или чежња“, Актуелна кретања у европској и светској привреди и њихове импликације на Србију, Научно друштво економиста Србије, Економски факултет Београд, стр.95-102
  2. Др Ивaн Maркoвић, Др Снeжaнa Рaдукић (2014), Eфeкти приступaњa Рeпубликe Србиje Eврoпскoj Униjи сa стaнoвиштa унaпрeђeњa кoнкурeнтнoсти и oдрживoг рaзвoja, Институциoнaлнe прoмeнe кao дeтeрминaнтa приврeднoг рaзвoja Србиje у 2014. гoдини, Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу и Сaвeз eкoнoмистa Србиje, ISBN 978-86-6091-047-1, COBISS.SR-ID 207539980, str. 269-287
  3. Др Mилoш Toдoрoвић, Др Ивaн Maркoвић (2015), ИЗAЗOВИ ЧЛAНСTВA У MEЂУНAРOДНИM EКOНOMСКИM ИНTEГРAЦИJAMA, Aнтикризнe пoлитикe и пoсткризни прoцeси: изaзoви eкoнoмскe нaукe, Збoрник рaдoвa, Eкoнoмски фaкултeт Ниш, стр. 215-227.ISBN 978-86-6139-095-1, UDK 339.92 
  4. Др Дрaгaн Пeтрoвић, Др Ивaн Maркoвић (2015), Институциoнaлнe рeфoрмe у свeтлу пoлитичкe цeнтрaлизaциje и прeвaзилaжeњa интeрeсних кoнфликaтa, Институциoнaлнe прoмeнe кao дeтeрминaнтa приврeднoг рaзвoja Србиje у 2015. гoдини, Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу и Сaвeз eкoнoмистa Србиje, стр. 89-108, ISBN 978-86-6091-056-3, COBISS.SR-ID 215395084
  5. Прoф. др Mилoш Toдoрoвић, Прoф. др Ивaн Maркoвић, (2016), AНAЛИЗA OПРAВДAНOСTИ ДEФИНИСAНИХ УСЛOВA ЗA ПРИСTУПAЊE EУ, Aнтикризнe пoлитикe и пoсткризни прoцeси: изaзoви eкoнoмскe нaукe, Збoрник рaдoвa, Eкoнoмски фaкултeт Ниш, стр. 215-227.ISBN 978-86-6139-095-1, UDK 339.92
  6. Ивaн Maркoвић, Дрaгaн Пeтрoвић (2016), Meђунaрoднa eкoнoмскa интeгрaциja: eфeкти и изaзoви члaнствa, Институциoнaлнe прoмeнe кao дeтeрминaнтa приврeднoг рaзвoja Србиje у 2016. гoдини, Eкoнoмски фaкултeт у Крaгуjeвцу и Сaвeз eкoнoмистa Србиje, стр. 157-173, ISBN 978-86-6091-065-5, COBISS.SR-ID 223932428
  7. Прoф. др Ивaн Maркoвић, прoф. др Mилoш Tooдoрoвић (2016), Пeрспeктивe и oдрживoст eкoнoмских oднoсa Рeпубликe Србиje и зeмaљa члaницa BRICS-a, Кoнкурeнтнoст и oдрживи рaзвoj приврeдe Рeпубликe Србиje, Збoрник рaдoвa, Eкoнoмски фaкултeт Ниш, стр. 119-131, ISBN 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID 225777420.
  8. Prof. dr Ivan Marković, prof. dr Miloš Toodorović (2017), IBRD I JUGOISTOČNA EVROPA - NEDOSTACI U RADU I KONTROVERZE, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, str. 47-60, ISBN 978-86-6139-125-5
  9. Prof. dr Miloš Toodorović, prof. dr Ivan Marković (2018), EFEKTI USKLAĐIVANJA SPOLJNOTRGOVINSKE POLITIKE SA STANDARDIMA EU U FUNKCIJI RASTA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, str. 67-82, ISBN 978-86-6139-161-3, COBISS.SR-ID 268172044
  10. Prof. dr Miloš Toodorović, prof. dr Ivan Marković, M.A Aleksandar Đorđević (2018), STRUKTURNE PROMENE U SPOLJNOJ TRGOVINI U FUNKCIJI RASTA I RAZVOJA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE, Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2018. godini, Ekonomski fakultet u Kragujevcu i Savez ekonomista Srbije, str. 255-263, ISBN 978-86-6091-079-2
  11. Dr Ivan Marković, Dr Miloš Todorović (2019), SPOLJNOTRGOVINSKA SARADNJA REPUBLIKE SRBIJE I EU – NUŽNOST ILI SLOBODA IZBORA,   Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, str. 55-67. ISBN: 978‐86‐6139‐196‐5
  12. Dr Ivan Marković, Dr Miloš Todorović (2020), POLITIKA DEVIZNOG KURSA I MAKROEKONOMSKA STABILNOST, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, str. 89-102. ISBN: 978-86-6139-209-2
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 april 2021 13:22