Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.01.2014.

Nada Barac

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.03.1952
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Godina diplomiranja: 1975
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Barac N., Strаteške dimenzije internаcionаlizаcije poslovаnjа preduzećа, u monogrаfiji “Rаzvojni fаktori i efikаsnost preduzećа”, (1993), Ekonomski fаkultet, Niš, str. 260-269.
  2. Barac N., Upravljanje fizičkom distribucijom u medjunarodnom marketingu u funkciji razvoja, u monografiji: Problemi razvoja i strukturne promene privrede Srbije, (1995), Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Nišu, Kragujevac, str. 223-237.
  3. Barac N., Strukturne promene privrede Srbije i strategijsko upravljanje” u monografiji, "Rast i strukturne promene Srbije u uslovima tranzicije", (1996), Ekonomski fakultet u Nišu, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac,. god. str. 162-167. ISBN 86-82203-12-X
  4. Barac N., Osnovni problemi strategije razvoja trgovine Srbije", monografija: Problemi koncepcije i strategije privrednog razvoja Srbije, (1997), Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Nišu, Kragujevac, str. 151-157. ISBN 86-80121-16-9
  5. Barac N., Internacionalizacija trgovinskih preduzeća i strukturne promene u privredi Srbije, monografija, Rast, strukturne promene i funkcionisanje privrede Srbije, (1998), Ekonomski fakultet u Nišu, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1998. god. str. 322-330. ISBN 86-82203-23-5
  6. Barac N., Milovаnović G., Primena informacionih tehnologija (virtualne kupovine) u procesu globalizacije tržišta", monografija "Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju", (1998), Ekonomski fakultet, Beograd, 433-438. ISBN 86-403-0253-7
  7. Predić B., Barac N., Strategijske alijanse i mreže organizacija na globalnom tržištu, monografija "Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju", (1998), Ekonomski fakultet, Beograd, str. 67-73.
  8. Barac N., Milovanović G., Rakić B., Ulogа inostrаnih direktnih investicijа u procesu trаnzicije privrede Srbije, u monogrаfiji “Ekonomski tokovi privrede Srbije u uslovimа trаnzicije”, (1999), Ekonomski fаkultet, Niš i Ekonomski fаkultet, Krаgujevаc,. str. 155-163. ISBN 86-80121-38-X
  9. Barac N., Milovanović G., Ulogа menаdžerа u povećаnju konkurentnosti ponude preduzećа, u monogrаfiji “Menаdžment u privredаmа u trаnziciji”, (1999), Ekonomski fаkultet, Niš,. str. 365-375.
  10. Barac N., Milovanović G., MENADŽMENT KANALA DISTRIBUCIJE, (2001), Ekonomski fаkultet, Niš.
  11. Milovanović G., Barac N., (2007), RIVERSNA LOGISTIKA KAO DEO LANCA SNABDEVANJA, Ekonomski fаkultet, Niš.

  Tematski zbornici:

  1. Barac N., Grandov Z., Milovanović G., Lojalnost kupaca i marketing medjuzavisnih odnosa, Tematski zbornik: Razvoj marketinga- nove tendencije, (2001), Ekonomski fakultet i Društvo za marketing, Niš, str. 131-140, ISBN 86-80121-61-4, COBIS ID 95061772.
  2. Barac N., Predić B., Milovanović G., Razvoj parnerskih odnosa, Tematski zbornik: Razvoj marketinga- nove tendencije, (2001), Ekonomski fakultet i Društvo za marketing, Niš, novembar 2001., str. 233-240. ISBN 86-80121-61-4, COBIS ID 95061772.
  3. Milovanović, G., Barac N., Cvetković S., Anatomija konkurentske prednosti, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 2, (2008), Ekonomski fakultet, Niš, str. 53-68, ISBN 978-86-85099-79-3.
  4. Barac N., Predić B., Milovanović G., Mogućnost vraćenja proizvoda u sistem riversne logistike kao izvor konkurenske prednosti, Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 2, (2008), Ekonomski fakultet, Niš, str. 93-106, ISBN 978-86-85099-79-3.
  5. Barac N., Milovanović G., Komparativne prednosti virtuelnih lanaca snabdevanja u globalnom poslovnom okruženju Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 2, (2009), Ekonomski fakultet, Niš str. 93-106, ISBN 978-86-85099-79-3.
  6. Barac N., Milovanović G., Anđelković A.,  Racionalizacija portfolia marke – novi imperativ za profitabilni rast Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 2, (2009), Ekonomski fakultet, Niš, str. 93-106, ISBN 978-86-85099-79-3.
  7. Barac N., Anđelković Pešić M., Integrated Concept for Managing in the New Economy – The Lean Six Sigma Concept, Thematic Collection of Papers “Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences”, Faculty of Economics, Nis, 2011, pp. 455-471, ISBN 978-86-6139-044-9, COBISS-ID 188237580
  8. Milovanović G., Barac N., Rizici u lancu snabdevanja i njegova konkurentnost, Tematski zbornik: Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, (2011), Ekonomski fakultet-Niš, str. 251-266, ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR.-ID 187230220.
  9. Milovanović G., Barac N., Importance of Criteria in the Process of Supply Chains Design Selection in Serbia, - Thematic Collection of Papers “Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, (2011), Faculty of Economics, Nis, pp. 261-280,  ISBN 978-86-6139-044-9, COBISS.SR.-ID 188237580.
  10. Barac N., Anđelković Pešić M., Upravljanje vremenom u funkciji unapređenja konkurentnosti preduzeća, Tematski zbornik: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, (2011), Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, , str. 525-539, ISBN 978-86-6139-026-5, COBISS.SR-
  11. Barac N., Anđelković A., Otpronost globalnih lanaca snabdevanja – razvoj konceptualnog okvira, Tematski zbornik, Nauka i ekonomska kriza, (2012), Ekonomski fakultet Niš, str. 359-369, ISBN 978-86-6139-055-5, COBISS.SR.-ID 194027788.
  12. Milovanović G, Barac N., The source of risk in supply chains, Thematic Collection of Papers: Current problems of competitiveness improvement in national economies and enterprises,- (2012), Faculty of Economics, Nis, pp. 261 -280, ISBN 978-86-6139-052-4, COBISS.SR-ID 195240204.
  13. Anđelković Pešić M., Barac N., Maturity level of business process management and supply chain management in developing countries, Thematic Collection of Papers : Improving the competitiveness of enterprises and national economies -determinants and solutions, (2013), Faculty of Economics, Nis, ,pp. 37 - 55, ISBN 978-86-6139-082-1, COBISS.SR-ID 203426316.
 • Knjige i udžbenici:

  1.  

  1. Zlatković Ž., Barac N., (1994), Poslovna logistika, Prosveta, Niš, ISBN 86-7455-149-1
  2. Barac N., Milovanović G., (2000), Upravljanje poslovnom logistikom, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN 86-80121-40-1
  3. Zlatković Ž., Barac N., Radovanović D., (2000), Ekonomika trgovine, Ekonomski fakultet, Niš, Fakultet za trgovinu i bankarstvo: "Janićije i Danica Karić", Beograd.
  4. Barac N., Milovanović G Menadžment poslovne logistike”, (2003), Ekonomski fakultet, Niš, ISBN- 86-80121-76-2.
  5. Cvetković S., Barac N., Milovanović G., (2004) Poslovna logistika -zbirka rešenih zadataka), Ekonomski fakultet Niš, ISBN 86-85099-01-3,
  6. Barac N., Milovanović G.,(2006), Strategijski menadžment logistike, SKC Niš, ISBN 86-7757-121-3
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   .   

  1. Barac, N., Janković-Milić, V., Anđelković, A. 2012. Managing by Conflicts Between Partners in Supply Chain, Technics Technologies Education Management – TTEM, Vol. 7, No. 4, p. 1809-1815.
  2. Andjelkovic Pesic M., Barac N.,Jovanovic S., Djordjevic B., Djekic S., Boskovic G., Possibilities for the six sigma concept implementation in small enterprises, Journal of Society for Development of Teaching and Business Process in New Environment in B&H – TTEM, DRUNPP Sarajevo,BiH, Vol. 8,
  3. Barac N., Stojković S., Evaluation of the ANN-LM model performance for inventory classification, Metalurgia International, Vol. XVIII (2013), No. 6, 2013, Romanian Metallurgical Foundation Scientific Publishing House,  pp. 205 – 209, SSN 1582-2214.
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Jović N., Prikaz časopisa Ekonomika br. 4-5/73 "Ekonomski problemi jugoistočne Srbije", Narodne novine, Niš, 12. 1. 1974., str. 9.
  2. Jović N., Prikaz časopisa Ekonomika br. 4-5/73, Naučni podmladak, Niš, br. 4-5/73, str. 85-87.
  3. Jović N., Turizam i neki oblici trgovine, Ekonomika br. 3/4/74., str. 202-208.
  4. Jović N., Prikaz rada dr Radovana Milanovića, “Osnovi marketinga", Nova trgovina br. 6/76, str. 332, YU ISSN 0469-0281.
  5. Jović N., Prikaz rada dr Dragutina Radunovića, “Tržišna politika organizacija udruženog rada)", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Niš, 1976. god. 367-370.
  6. Jović N., Prikaz - III Redovna skupština Kluba za marketing, Niš, Marketing br. 2/76.
  7. Jović N., Prikaz rada dr Dragutina Radunovića, “Tržišna politika organizacije udruženog rada”, Obeležje, Priština, br. 1/77, str. 225-227.
  8. Jović N., Demarketing - šta je to? Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, Niš, 1977, str. 359-367.
  9. Jović N., Stanković Lj., Neke mogućnosti uticaja organizovanih potrošača na kvalitet proizvoda i usluga, Simpozijum “Udruženi rad i potrošači”, Niška Banja, 24-26.11.1977.
  10. Jović N., “Mogućnosti i perspektive razvoja trgovine, zanatstva, ugostiteljstva i komunalne privrede” (deo zanatstvo), u studiji: Razvoj proizvodnih snaga jugoistočne Srbije u periodu od 1975. do 1990. Godine. Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, objavljena u časopisu Ekonomika, br. 3/1977.
  11. Jović N., deo u studiji: “Unutrašnja trgovina jugoistočne Srbije - koncepcija dugoročnog razvoja”, (rukovodilac dr Živorad Zlatković, Nada Jović član istraživačkog tima), Ekonomika br. 3/1977., str. 241-322.
  12. Jović N., Deo studije “Koncepcija i politika razvoja tržišnih centara sa aplikacijom na području SO Niš“, (rukovodioci projekta dr Živorad Zlatković i dr Dragoljub Simonović, Nada Jović član istraživačkog tima), Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, 1978.
  13. Stanković Lj., Jović N., Značaj i uloga industrijskog dizajna sa osvrtom na proizvode EI Niš, IV redovna skupština Kluba za marketing, Niš, maj 1978. god.
  14. Jović N., Uloga marketinga u budućnosti, Obeležja, Priština, br. 1/1978, str. 37-52.
  15. Jović N., Prikaz rada dr Živorada Zlatkovića: “Komercijalni urbanizam (Koncepcija razvoja trgovinskih centara)”, Nova trgovina, Beograd, br. 4/81, str. 246, YU ISSN 0469-0281.
  16. Barac N., Deo studije: “Projekcija razvoja trgovine na području regiona Niš do 2000. godine” (rukovodilac projekta dr Živorad Zlatković, mr Nada Barac član istraživačkog tima), Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, 1982.
  17. Barac N., Deo studije: Merčandajzing - tehnologija prometa (autor pet autorskih tabaka) u okviru studije: Projekcija razvoja trgovine regiona Niš do 2000. god., Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, 1982.
  18. Barac N., Nastanak, razvoj i budućnost trgovinskih centara na malo, Ekonomika, Niš, br. 2/84, str. 57-63.
  19. Barac N., Uticaj trgovinskih centara na menjanje strukture trgovine na malo, Ekonomika, Niš, br. 6/84, str. 75-81.
  20. Barac N., Deo projekata: “Karakteristike privrednog razvoja Srbije u periodu 1945- 80. godine sa posebnim osvrtom na poljoprivredu, industriju i trgovinu, (rukovodilac projekta dr Živorad Zlatković, mr Nada Barac član istraživačkog tima), Institut za ekonomska istraživanja, Ekonomski fakultet, Niš, 1985.
  21. Barac N., Prikaz rada dr Živorada Zlatkovića, “Ekonomika trgovine" Narodne novine, Niš, 13. jul 1985, str. 11.
  22. Barac N., Prikaz rada dr Živorada Zlatkovića, “Ekonomika trgovine" - šira verzija, Nova trgovina, Beograd, br. 9/1985, str. 266-267, YU ISSN 0469-0281
  23. Barac N., Mogućnosti primene elektronike u trgovini, Obeležja, Priština br. 4/85 str. 33-42.
  24. Zlatković Ž., Barac N., Videotekst u službi informisanja potrošača, Marketing, Zagreb, 3-4/85. str. 34-36.
  25. Barac N., Plemić M., Prednosti jedinstvene nabavke robe na primeru RK “Beograd, Ekonomika, Niš, br. 3-4/85 str. 42-74.
  26. Zlatković Ž., Barac N., Videotekst u službi informisanja potrošača, (koautor dr Živorad Zlatković), Savremena prodavnica, Beograd, br. 6/85, str. 39-42
  27. Barac N., Nove mogućnosti primene elektronike u trgovini, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta 1985. str. 161-168. YU ISSN 0351-1367
  28. Barac N., Distributivni sistemi za obradu podataka – sredstvo za efikasnijim upravljanjem prodajom, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta 1986. str. 231-237. YU ISSN 0351-1367
  29. Barac N., Novi oblik poslovne saradnje-franšizing, Nova trgovina, Beograd, br. 12/88, str. 604-609, YU ISSN 0469-0281.
  30. Zlatković Ž., Barac N., John Dawson: “Razvoj maloprodaje u EEZ” (redakcija i adaptacija prevoda teksta,Nova trgovina, Beograd, br. 7-8/1988, str. 331-340, YU ISSN 0469-0281
  31. Barac N. Elektronski novac - novo sredstvo u realizaciji elektronske naplate roba, Ekonomika, Niš, br. 6/1991, str. 96-103
  32. Barac N., Milovanović G., "Internacionalizacija preduzeća i medjunarodni marketing", Ekonomika, Niš, br. 3-4/93, str. 36-40.
  33. Barac N., Predić B., Production and Logistic Process Control in Contemporary Business Conditions, Facta Universitatis, series Economic and Organization, No. 1/93, str. 72-82.
  34. Barac N., Milovanović G., Upravljanje medjunarodnom distribucijom, Plasman i tržište, Beograd, br. 3-4/94, str. 28-34.
  35. Barac N., Marketing logistika i informacioni i komunikacioni sistemi", Ekonomika, Niš, br. 5/1994, str. 54-60.
  36. Barac N., Andrejević M., Porodična preduzeća u Simpu Vranje", Ekonomika, Niš, br. 3-4/94, str. 166-171.
  37. Barac N., Razvoj trgovine na malo u savremenim tržišnim uslovima, Nova trgovina, Beograd, 7-8/1994, str. 19-23, YU ISSN 0469-0281.
  38. Barac N., Predić B., Product and Retail Services Management in Market Economy, Facta Universitatis, series Economic and Organization, No. 2/94, str. 91-97.
  39. Zlatković Ž., Barac N., Medjunarodna ekspanzija trgovine na malo, Nova trgovina, Beograd, br. 1-2/1995., str. 7-12, YU ISSN 0469-0281.
  40. Zlatković Ž., Barac N., Medjunarodna ekspanzija trgovine na malo,  Ekonomika, Niš, br. 4-6/1995., str. 103-114.
  41. Zlatković Ž., Barac N., Qvo vadis tranzicijo, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, br. 1-2/1995, str. 187-195.
  42. Zlatković Ž., Barac N., Growing Need for Retail Education in Eastern Europe and Yugoslavia", Ekonomika, Niš, br. 4-6/1995., str. 115-121.
  43. Zlatković Ž., Barac N.,  Upravljanje fizičkom distribucijom u medjunarodnom marketingu, Nova trgovina, Beograd, br. 7-8/95, str. 14-22, YU ISSN 0469-0281.
  44. Barac N., Uz profesora Zlatkovića od studenta do vanrednog profesora  u monografiji posvećenoj četrdesetogodišnjici rada dr Živorada Zlatkovića, Ekonomika, Niš, br. 3-4/95., str. 28-30.
  45. Predić B., Barac N., Strategijsko ponašanje preduzeća u upravljanju proizvodnim programom i asortimanom na bazi grupa proizvoda", Ekonomske teme br. 1-2/1995, Ekonomski fakultet, str. 430-439.
  46. Barac N., Milovanović G., Novi odnosi izmedju kupaca i prodavaca, nastali primenom "Just- in- time" koncepta, Nova trgovina, Beograd, br. 9-10/95, str. 19-23, YU ISSN 0469-0281.
  47. Zlatković Ž., Barac N., Strategijski menadžment franšizing poslovnih sistema, Strategijski menadžment, Subotica, br. 4/96, str. 23-25.
  48. Zlatković Ž., Barac N., Kitanović D., Ćuzović S., Razvoj i strukturne promene privrede Srbije, Ekonomika br. 1-3/96, Ekonomski fakultet u Prištini, str. 18-25.
  49. Predić B., Barac N., Strategijske alijanse u proizvodnji i distribuciji, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, br. 2/1996, str. 430-439.
  50. Zlatković Ž., Barac N., Stategijski menadžment franšizing poslovnih sistema, Strategijski menadžment, Ekonomski fakultet Subotica, br. 4/96., str. 24-30.
  51. Barac N., Milovanović G., Internacionalizacija kao strategija rasta i razvoja trgovine na malo, Nova trgovina br. 5-6/96, Beograd, str. 25-33, YU ISSN 0469-0281.
  52. Barac N., Milovanović G., Socijalni i kulturni elementi okruženja na svetskom tržištu, Ekonomika, Niš, br. 1-3/96, str. 75-84.
  53. Barac N., Izabrane teme: "Cehovi poslovne (ne)logistike", Narodne novine, Niš, 6- 7. april 1996. godine, str. 6.
  54. Barac N., Milovanović G., Konflikti u kanalima distribucije i njihovo rešavanje”, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, br. 1/1997, str. 69-78.
  55. Predić B., Barac N., Problemi proizvodnje i prometa i mogućnosti za njihovo oživljavanje" Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, br. 2/1997, str. 241-251.
  56. Radović O., Barac N., Milovanović G., Lepojević V., Cvetković S., Genetski algoritam i rešavanje teških optimizacionih problema", Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, br. 2/1997, str. 430-439.
  57. Barac N., Strategijske alijanse i marketing partnerstva na savremenom tržištu, Nova trgovina, Beograd, br. 11-12/97, str. 18-22 YU ISSN 0469-0281.
  58. Barac N., Osnovni problemi strategije razvoja trgovine Srbije", Ekonomika, Niš, br. 4-6/1997, str. 151-157.
  59. Barac N., Milovanović G., Strategijske alijanse  kao oblik rasta preduzeća na globalnom tržištu", Zbornik Upit 97, Priština, oktobar, 1997, str. 421-425.
  60. Barac N., Milovanović G., Maloprodaja na medjunarodnim tržištima, Nova trgovina, Beograd, 11-12/1997. i 1-2/1998, str. 158-163. YU ISSN 0469-0281
  61. Predić B., Barac N., Internacionalizacija preduzeća kao strategija rasta i razvoja proizvodnih i trgovinskih preduzeća", Strategijski menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica, br. 1/1998, str. 47-53.
  62. Predić B., Barac N., Uloga menadžmenta u transformaciji preduzeća privreda u tranziciji, Ekonomske teme 2/1998, Ekonomski fakultet Niš, str. 295-305.
  63. Predić B., Barac N., Eko menadžment i zaštita životne sredine, Ekonomika, Niš, br. 1-3/1998, str. 155-160.
  64. Grandov Z., Bubanja-Vidas M., Barac N., Trgovinska saradnja balkanskih zemalja-podloga za razvoj marketinga i menadžmenta, Ekonomske teme, br. 3, Ekonomski fakultet, Niš, 2001. str. YU ISSN 0353-8648.
  65. Barac N., Milovanović G., Strategijske alijanse kao generator privatizacije i reskturiranja, Ekonomske teme, 1-2/2002, Ekonomski fakultet Niš, str. 459-469; YU ISSN 0353-8648.
  66. Barac N., Milovanović G., Uloga Internet-a u restruktiranja lanca snabdevanja, Ekonomske teme, broj 5/2002, Ekonomski fakultet, Niš, str. 21-29 YU ISSN 0353-8648.
  67. Barac N., Logistika u eri globalizacije, Ekonomske teme, broj 6/2002, Ekonomski fakultet, Niš, str. 65-73: YU ISSN 0353-8648.
  68. Barac N., Cvetković S. Ciljevi i strategija  just-in-time  proizvodnje, Ekonomske teme 4/2003 Ekonomski fakultet, Niš, str. 11-18,; YU ISSN 0353-8648,
  69. Barac N., “Reagibilnost lanaca snabdevanja u globalnom okruženju”, Ekonomske teme 5/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 65-73 ; YU ISSN 0353-8648
  70. Predić B., Barac N., Integracija globalnih lanaca snabdevanja,  Ekonomske teme, broj 5/2003, Ekonomski fakultet, Niš, str. 21-29 YU ISSN 0353-8648
  71. Barac N., Milovanović G., Efekti zemlje porekla proizvoda i percepcije potrošača”, Ekonomske teme, 1-2/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 437-445. YU ISSN 0353-8648
  72. Cvetković S., Barac N., Optimal Solution for Organizing the Logistic Process of Just-in-time Conception, The Scientific Journal, Facta Universitatis, Series Mechanical Engineering, Vol. 2 No. 1, pp. 153-158. ISSN 0354-2025
  73. Predić B., Barac N., Strategije odložene proizvodnje i logistike u lancu snabdevanja (koautor dr Biljana Predić) Ekonomske teme, broj 4/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 17-25. YU ISSN 0353-8648
  74. Barac N., Predić B., Integracija globalnih lanaca snabdevanja, Ekonomske teme, broj 4/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 21-29 YU ISSN 0353-8648
  75. Barac N., Logistika i pružanje usluga potrošačima, Ekonomske teme, broj 5/2004, Ekonomski fakultet, Niš, str. 73-80.; YU ISSN 0353-8648
  76. Barac N., Milovanović G., Menadžerski podsticaji da se postigne koordinacija u lancu snabdevanja, Ekonomske teme, broj 5/2005, Ekonomski fakultet, Niš, str. 91-99. YU ISSN 0353-8648
  77. Barac N., Milovanović G., Lanci snabdevanja za globalna tržišta, Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet, Niš, 2006. str. 335-346, YU ISSN 0353-8648
  78. Barac N., Milovanović G., Jovanović  Z., Poslovne implikacije transformisanja transakcionog u relacioni marketing, Ekonomske teme 4-5, Ekonomski fakultet, Niš, 2006. str. 1-24. YU ISSN 0353-8648
  79. Barac N., Milovanović G., Radenković Jocić D., Preliminarni koraci i principi HACCP i zaštita potrošača, Ekonomske teme 1/2007, Ниш, стр. 3-16. YU ISSN 0353-8648.
  80. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Poslovna relevantnost jezika kao elementa kulture za međunarodni marketing, Ekonomske teme 3/2008, Niš, 2008. str 31-52, YU ISSN 0353-8648.
  81. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Razvoj i elementi međunarodne logistike, Ekonomske teme 1-2, Ekonomski fakultet, Niš, 2009. str. 335-346. YU ISSN 0353-8648
  82. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Razvoj i elementi međunarodne logistike, Ekonomske teme 3/2009, str. 1-14.
  83. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., 2009. Tehnologija zasnovana na radio talasima u lancima snabdevanja, Journal of Research and Development in Mechanical Industry (JRaDMI):  SaTCIP Limited of Vrnjačka Banja (Serbia), Vol. 1, No. 2., pp. 117-127
  84. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., 2009. Corporate Social Responsibility in the Globalization Era, The Scientific Journal, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 6 No. 2, pp. 89-104.
  85. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., 2010. Lean Production and Six Sigma Qualtiy in Lean Supply Chain Management, The Scientific Journal, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 7 No. 3, pp. 319-334.
  86. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Falsifikovanje - ozbiljna pretnja izgradnji i održavanju vrednosti globalne market, Ekonomske teme 1/2011, str. 35-50.
  87. Milovanović G., Barac N., Anđelković A.., Logistika, menadžement lanca snabdevanja i konceptualne perspektive, Ekonomske teme 3/2011, str. 339-354.
  88. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., 2011. Risk and the resilient supply chain, The Scientific Journal, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 8 No. 1, p. 139-151.
  89. Barac N., Anđelković A., Primena AHP metode u procesu selekcije pri razvoju lanca snabdevanja, Industrija br. 2/2012, vol. 40, str. 35-50.
  90. Barac N., Anđelković-Pešić M., Anđelković A., 2013. Analiza odnosa među učesnicima lanca snabdevanja u jugoistočnoj Srbiji, Konkurentnost privrede i svetska ekonomska kriza, Teme 1/2013 - časopis za društvene nauke, str. 241-256.

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Zlatković Ž., Barac N., The Processes of Changes in Distribution Sector in Light in Economie Reform in Yugoslavia”  Naučni skup: Economic and Reform, Budimpešta Karl Marx University, 18. novembar 1988.
  2. Zlatković Ž., Barac N., Growing Need for Retail Education in Eastern Europe and Yugoslavia", (koautor dr Živorad Zlatković), 3rd International Conference on Education in the Distributive Trade, Leeuwarden, Holandija, 7-9 septembar 1994.
  3. Predić B., Barac N., Managing Production and Logistic Processes in Contemporary Conditions", III Medjunarodna konferencija: Urbana ekologija, menadžment i marketing, Rostov na Donu, Rusija, 18-20. oktobar 1994.
  4. Zlatković Ž., Barac N., New Relationship Between Producers and Retailers Based on The Category Management Concept, 3rd International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, Buchen/Telfsen, Austria, June 22-25, 1996.
  5. Zlatković Ž., Barac N., Prokopović B., Janjić S., Retail Transition in Yugoslavia by Applying Franchising - Macro and Micro Economic Aspects", Fourth Conference EAERCD, Paris, 4-5 juli, 1996.
  6. Barac N., Milovanović G., Training Significance Concerning Relatinship Improvement Between Sellers and Consumers", 5th Conference on Education in Commercial Distribution, 25-27 June 1998 Asker, Norway.
  7. Milovanović G., Barac N., The Role of Internet in Supply Chains Restructuring, International Conference “Transition in Central and Eastern Europe-Challenges of 21st Century”, Conference Proceedings, Sarajevo, October 17-18, 2002, str. 27-33.ISBN 9958-605-37-6.
  8. Barac N., Ćuzović S., Primena informacionih tehnologija u logistici u eri globalizacije”, "HIPNEF 2002", 28. Naučno stručni skup sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 9-11. oktobra 2002. str. 5529-535, ISBN-86-80587-31-1.
  9. Barac N., Milovanović G., Djekić S., Upravljanje kvalitetom sa posebnim osvrtom na kvalitet logistike, Zbornik referata sa 6 Medjunarodne konferencije, Upravljanje kvalitetom i pouzdanšću DQM-2003, Beograd, jun, 2003., str. 534-539.
  10. Barac N., Milovanović G., Cvetković S.,Logistic quality and quality analysis techniques, 3rd International Conference, Research and development in mechanical industry RaDMI 2003, 19 - 23. September 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro, ISBN- 86-83803-03
  11. Cvetković S.,Barac N., Milovanović G., Development of manufacturing control,3rd International Conference, Research and development in mechanical industry RaDMI 2003, 19 - 23. September 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro,; ISBN- 86-83803-03-1.
  12. Milovanović G., Barac N.,“Branding as the foundation of competitive advantage,  Scientific Proceedings  of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Jan IX , Volume 2 (65), June 2003 First International Conference “Management and Engineering’ 03”. June 03-04, 2003., Sofia, Bulgaria, p. 13-17,; ISSN 1310-3946
  13. Milovanović G., Barac N.,“Tbnko” i “akrobati^no” upravlenie na verigata na snabdяvane, (koautor dr Goran Milovanović); Университет за национално и световно стопанство, Tрета международна конференция, “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ”, Ravda, 16-18 septembar, 2003. str. 91-100ISBN 954-9321-02-9.
  14. Barac N., Cvetković S Sokolov S., Uloga sigurnosnih zaliha u lancu snabdevanja,  "HIPNEF 2004", 29. naučno stručni skup sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 9-11. oktobra 2004. godine, str. 545-550; ISBN-86-80587-31-1.
  15. Cvetković S.,Barac N., Fleksibilnost kao strategijska orijentacija u proizvodnji i logistici, "HIPNEF 2004", 29. naučno stručni skup sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 9-11. oktobra 2004. godine, str. 511-516, ISBN-86-80587-31-1.
  16. Barac N., Predić B., Odložena proizvodnja i logistika u lancu snabdevanja "HIPNEF 2004", 29. naučno stručni skup sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 9-11. oktobra 2004. godine, str. 539-544, ISBN-86-80587-31-1.
  17. Barac N., Milovanović G., Cvetković S., Informacioni sistemi u logistici, Prvi srpski seminar sa medjunarodnim učešćem: TIL (Transport i logistika), seminar u okviru evropskog projekta CD JEP 17019-03 TEMPUS, Niš, 27-28. 05. 2004., str. 10.1-10.8., ISBN 978-86-80587-82-0.
  18. Cvetković S.,Barac N., Terminiranje logističkih sistema Pertijevim mrežama, Prvi srpski seminar sa medjunarodnim učešćem: TIL (Transport i logistika), seminar u okviru evropskog projekta CD JEP 17019-03 TEMPUS, Niš, 27-28. 05. 2004., str. 15.1-15.10., ISBN 978-86-80587-82-0
  19. Milovanović G., Barac N.,Managing the lead-time frontiers in the supply chain, Forth International Conference "Logistics in the Changing World", organised by the Department of Logistics at the University of National&World Economy-Sofia, September, 2004
  20. Cvetković S., Barac N., Milovanović G., Implementation of operations strategy, 4th International conference “Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2004. ISBN- 86-83803-03 Zlatibor, deo D2 na CD-u.
  21. Milovanović G., Barac N., Cvetković S.,  Логистика вьв фирмата, "Logistics in the national economy and the firm", IV Међународна конференција, Равда 14-16, септембар, 2004. стр. 140-149. (Зборник радова)
  22. Cvetković S., Barac N., Milovanović G., Upravljanje materijalima i nabavka, Sedmi međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije, DEMI 2005. Banja Luka, 27. i 28. maj 2005. str. 337-342, ISBN 99938-623-2-0.
  23. Milovanović G., Barac N., Cvetković S., Elektronsko poslovanje i internet-osnove za unapredjenje transakcija u lancu snabdevanja IX Internacionalni simpozijum “Sa projekt menadzmentom u evropske integracije”, YUPMA 2005, Zlatibor 13-15. jun 2005. str. 257-261 str. ISBN 86-86385-00-1
  24. Milovanović G., Barac N.,“Odnosi izmedju preduzeća i potrošača bazirani na implementaciji CRM i ECRM koncepta”  V međunarodni simpozijum o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju, Palić, 20-22. april 2005.
  25. Barac N., Milovanović G., Cvetković S., Strategijska fleksibilnost i adaptibilnost logistike,  Drugi srpski seminar Transport i logistika-TIL 2006. Mašinski fakultet, Niš, 18-19. Niš, 2006. str. 9.1-9.6; TEMPUS, CD JEP 17019-02, ISBN 978-86-80587-82-0.
  26. Milovanović G., Barac N Internet poslovanje i online odnosi u lancima snabdevanja, "SYMORG 2006", "Promene organizacije i menadžmenta-izazovi evropskih integracija", Zlatibor, 7-10. jun 2006. rad na CD-u ISBN 86-7680-021-9
  27. Cvetković S., Milovanović G., Barac N.,  Upravljanje zalihama, Drugi srpski seminar Transport i logistika-TIL 2006. Mašinski fakultet, Niš, 18-19. Niš, 2006. str. 15.1-15.5; TEMPUS, CD JEP 17019-02
  28. Milovanović G., Barac N.,  Cvetković S., Upravljačke dimenzije funkcionisanja savremenih lanaca snabdevanja, "YUPMA 2006'', "Projektno upravljanje organizacijama-novi pristup", Zlatibor, 15-17. maj 2006. str. 268-272, . ISBN 86-86385-00-1.
  29. Milovanović G., Barac N., JIT, MRP I MRPII - Bazični sistemi menadžmenta proizvodnje, Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Зборник радова: DQM, Beograd, 2006. str. 421-426. ISSN 1451-4966
  30. Milovanović G., Barac N., Cvetković S., Dimenzije riversne logistike i obezbeđenje gаrаncijа kupcimа, Zbornik rаdovа: ICDQM 2007, Beogrаd, 2007. str. 754-760, ISSN 1451-4966.
  31. Barac N., Milovanović G., Pavičević A., Proces riversne logistike-profil distribucije povrаćаjа proizvodа i opcije zа povećаnje njihove vrednosti, Zbornik rаdova: ICDQM 2007, Beogrаd, 2007. str. 747-753, ISSN 1451-4966.
  32. Cvetković S., Milovanović G., Barac N., Strategy of direction with production in function maintain progres, Зборник радова: RaDMI 2007. Београд, стр. 379-381 ISBN- 86-83803-03-1
  33. Barac N., Milovanović G., Future Challenges Enabling Technologies in Supply Chain Management r  Milovanović, Thematic Collection of Papers : „Competitiveness in the Conditions of a Global Economy, Faculty of Economics, Nis, 2008, pp. 273-281. ISBN 978-86-85099-80-9
  34. Milovanović G., Barac N., Supply Chain Risks and the Principles of its Resilience, VII Internacionalna konferencija “Logistics in the changing world”, Ravda, Bulgaria, September 09-11, 2008.
  35. Barac N., Milovanović G., Povratna logistika – razlozi za prihvatanje vraćenih proizvoda  Treći srpski simpozijum sa međunarodnim učešćem, „Transport i logistika 2008“, Mašinski fakultet, Niš, 2008. str. 8.1-8.7. ISBN 978-86-80587-82-0
  36. Barac, N., Milovanović, G., Anđelković Direct e-mail as a tool of direct marketing, 1st International Conference: Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA 2009, 25-27. September 2009, Sokobanja, Serbia.
  37. Cvetković S.,Barac N., Milovanović G., Hierarchical Planning Structure of FMS, 9th International Conference  „Research and Development in Mechanical Industry“, RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 16-19. September 2009. str. 525-530. ISBN 86-83803-03-1.
  38. Barac N., Milovanović  G., Anđelković A., Impact of  RFID Technology on Supply Chain Management, 9th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2009 16-19. September 2009, str. 94-108. Vrnjačka Banja, Serbia, (rad sa plenarne sednice) ISBN 86-83803-03-1
  39. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Application of RFID in Supply Chain Management, 1st International Conference, Application of New Technologies in Management, Faculty for education of the executives, Vrnjačka banja, 2009.,Vol. 1, pp 67-74, ISBN 978-86-87333-02-4
  40. Barac N., Petaković V. Kostadinović G. State and problems with the Internet usage at international level, 1st International Conference, Application of New Technologies in Management, Faculty for education of the executives, Vrnjačka banja, 2009., Vol.1, pp 135-142, ISBN 978-86-87333-02-4.
  41. Barac N., Milovanović  G., Anđelković A., Funkcionisanje savremenih lanaca snabdevanja, 2nd International Conference, Dependability and quality management ICDQM-2009, Belgrade, 2009. str. 754-760. ISSN 1451-4966.
  42. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Tendency in Implementation RFID Technology in Transition Economies, VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, “СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, Российский университет дружбы народов, Москва, 2009, pp. 12-15.
  43. Barac N., Milovanović  G., Anđelković A., Data Base – An Indispensable Element of Long-Term Consumer Relationships, VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, “СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ”, Российский университет дружбы народов, Москва, 2010. str. 223-228.
  44. Barac N., Milovanović, G., Anđelković A., Benefits of Supplier Relationship Management (SRM) for Partners in Supply Chain, 2nd International Conference, “Application of New Technologies in Management”, Faculty for Education of the Executives, Tara, Vol. 1, 2010. str. 144-149.
  45. Barac N., Milovanović G., Anđelković A Importance Relationship in Global Supply Chain, 2nd International Conference, “Application of New Technologies in Management”, Faculty for Education of the Executives, Tara, Vol. 2, str. 385-389.
  46. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Cyber Crime - A Treat for Serbian Economy, Securitatea Informationala-2010, 8 April 2010, Kišinjev, Moldavia (http://www.it-moldova.md/ro/tic-in-moldova/a-industriei-de-software/99-securitatea-informationala, http://security.ase.md/materials/si2010/35-pag_112-115.pdf,  rad objavljen u zborniku radova), str. 111-114. prеdavanje po pozivu
  47. Milovanović, G., Barac, N., Anđelković A Falsifikovanje - ozbiljna pretnja izgadnji i održavanju vrednosti globalne marke, XII Međunarodni simpozijum, Fakultet organizacionih nauka „SYMORG 2010“, 9-12. jun 2010. Zlatibor (rad na CD-u), http://www.symorg.org/arhiva-radova.php
  48. Barac N., Anđelković Pesić M., Anđelković A., Upravljanje vremenom kao komponenta Lean menadžmenta, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka Organizacione nauke i menadžment znanja (Zbornik radova), Zlatibor, 09-12. jun 2010, ISBN 978-86-7680-216-6, COBISS.SR-ID  514334874
  49. Milovanović G., Barac N., Milovanović V., Supply Chain Integration as a Basis for It’s Expansion During the Global Recession, International Jubilee Conference Economy and Management in 21-st Century – Solutions for Stability and Growth, 8-9 November, Svishtov, 2011, str. 84-92. (Predavanje po pozivu -pozivno pismo br. 6300-/87 od 20.10.2011), Državna akademija, D.A. Tcenov, www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=75&pokana=2
  50. Milovanović G., Barac N., Anđelković A., Internet i globalni lanci snabdevanja, 14th International Conference, Dependability and Quality Management ICDQM-2011 i 2nd DQM International Conference Life Cycle Engineering and Management, Beograd, 29-30. јun 2011, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom, Čačak, str. 695-701.
  51. Barac N., Milovanović G., Radenković Jocić D., The Use of RFID in Retail Management, 11th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2011, Sokobanja, 15-18 September, 2011, SaCTIP, Vrnjačka Banja, Vol. 1, str. 98-108. PLENARY AND INVITATION PAPER
  52. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Designing Distribution Network in Supply Chain: Yumis Nis Case Study, Scientific Conference: 1st International Conference “Economics and Management based on New Technologies” EMoNT 2011, Kladovo 12-15 June 2011, SaCTIP, Vrnjačka Banja,  Plenary and Invitation Paper. pp. 51-60.
  53. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Dizаjnirаnje globаlnih lаnаcа snаbdevаnjа, Četvrti simpozijum sа međunаrodnim učešćem, Trаnsport i logistikа, Univerzitet u Nišu i Mašinski fakultet u Nišu, Niš, 19-20. maj 2011. str. 87-94.
  54. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., 2012. Contribution of RFID technology in achieving lean produciton, 12th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2012, Prceedings Volume 1, 13-17. September 2012, Vrnjačka banja, pp. 99-107 ISBN 978-86-6075-036-7.
  55. Radisavljević G., Milovanović G., Barac N., Foreign direct investiments and their impact on Serbian economy, 12 th International Conference 12th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2012, Prceedings Volume 2, September 2012, Vrnjačka banja, pp. 602-608 ISBN 978-86-6075-036-7.
  56. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., 2012. Implementation of lean concept in Serbian practice, 2nd International Conference "Economics and Management based on New Technologies" - EMoNT 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, 14-17. June 2012, SaTCIP Vrnjačka Banja, pp. 1-7.
  57. Milovanović G., Barac N., Radisavljević G., Pokretači i protivurečnosti globalizacije transnacionalizacije svetske privrede, 15th International Conference, Dependability and Quality Management ICDQM-2012, Beograd, Srbija, 28-29 јun 2012, Istraživački centar DQM, Čačak, str. 695-711, ISBN 978-86-86355-10-2 1, COBISS.SR-ID 191715596
  58. Barac N., Muratović Š., Cvetković Z., Management of human resources and potentials, 3rd International Conference “Economics and Management-Based on New Technologies” EMoNT 2013, Vrnjačka Banja, 13-16 jun 2013, Scientific and Technical Center for Intelectual Property (SaTCIP), pp. 101 -106, ISBN 978-86-6075-039-8.
  59. Barac N., Milovanović G., Hajdarpašić S., Management of business and competition in globalization 13th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″, RaDMI 2013, 13-17 septembar 2013; Scientific and Technical Center for Intelectual Property (SaTCIP), Vrnjačka Banja, pp. 337 - 341, ISBN 978-86-6075-042-8, COBISS.SR-ID 201431308.
  60. Barac N., Anđelković Pešić M., Milovanović G., Anđelković A.,Supply chain resilience: new source of competitive advantage, The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Niš 18 oktobar 2013; pp. 307 – 315, ISBN 978-86-6139-085-2 COBISS.SR-ID COBISS.SR-ID 203676172

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

  1. Zlatković Ž., Barac N., Videotekst u službi informisanja potrošača Zbornik radova sa III simpozijuma: Informacioni sistemi zasnovani na primeni računara, Niš, aprila 1985, str. 275-283.
  2. Barac N., Merčandajzing u robnom prometu na malo, Zbornik radova sa Simpozijuma: Mesto i uloga marketinga u razvoju jugoslovenske privrede, Niš, maja 1985. str. 307-312;
  3. Predić B., Barac N., Novi proizvodi u razvojnoj politici proizvodnih i prometnih OUR-a, Zbornik radova sa savetovanja: Marketing u funkciji udruživanja rada i sredstava u sferi trgovine i proizvodnje, Dubrovnik, 9-11, 1986, str. 231-236.
  4. Barac N., Poslovna saradnja izmedju male privrede i velike privrede na području SO Niš, Naučni skup: Mesto i uloga male privrede u opštini Niš, Niš, 16. april 1987.
  5. Barac N., Kooperacija kao oblik saradnje velike i male privrede, Naučni skup u RO “Narodna radinost”, Surdulica 27. april 1987.
  6. Barac N., Mogućnosti poslovanja malih privrednika po sistemu franšizinga u Jugoslaviji, Zbornik referata sa savetovanja: Mala privreda danas, Peć, juni 1987., str. 206-212.
  7. Zlatković Ž., Barac N., Mančev Z., Banjska i klimatska područja treba poslovno razvijati primenom marketinga i franšizinga, Jugoslovensko-balnoeoklimatološki kongres, Beograd, 28-30. septembra 1987.
  8. Predić B., Barac N., Upravljanje proizvodima i logističkim procesima u savremenim uslovima poslovanja, II medjunarodna naučna konferencijia Urbana ekologija, menadžment i marketing, Niš, jula 1993.
  9. Privatna preduzeća u Simpu Vranje, Medjunarodni naučni skup: Tranzicija (promena) privrednog sistema postsocijalističkih zemalj", Beograd, 3 i 4. juni 1994.
  10. Predić B., Barac N., Planiranje smanjenja tehničko-tehnoloških rizika u očuvanju ekološkog potencijala”, V Medjunarodna naučna konferencija: Urban ekologa, Pirot, 5-7 maj, 1997.
  11. Predić B., Barac N., Eko menadžment i zaštita životne sredine,  Zbornik radova SymOrg. 98. IV medjunarodni simpozijum "Okruženje, menadžment, konkurentnost", Zlatibor, juni 1998., str. 123-129.
  12. Predić B., Barac N., Umrežavanje na globalnom tržištu - rešenje jugoslovenskih preduzeća", Naučni skup "Ekonomski odnosi sa inostranstvom i tranzicija jugoslovenske privrede" u organizaciji NDEJ, Beograd, 1998, str. 293-298.
  13. Milovanović G., Barac N., Promene u globalnom okruženju i upravljanje lancima snabdevanja", SymOrg 2000. VII medjunarodni simpozijum "Okruženje, menadžment, konkurentnost", Zlatibor, 1-2 juni, 2000. god. str.179-184. ISBN 86-7680-021-9
  14. Milovanović G., Barac N., Upravljanje mrežno strukturiranim lancima snabdevanja, (koautor dr Goran Milovanović), U Zborniku referata sa trećeg medjunarodnog simpozijuma industrijskog inžinjeringa, (3rd  International  Symposium Engeneering  -SIE), , Beograd, 18-20 oktobar 2001, str. 238-240.; ISBN 86-7083-414-6.
  15. Milovanović G., Barac N., Upravljanje odnosima izmedju firmi u poslovnim mrežama, SymOrg 2002. VIII medžunarodna konferencija “Menadžment u novom okruženju”, Zlatibor, 2-5. jun 2002. str. 125-130 ISBN 86-7680-021-9.
  16. Cvetković S., Barac N., Milovanović G., Donošenje marketing odluke u fabrici kozmetičkih proizvoda, VI Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj'', Leskovac, 21-22. oktobar 2005. str. 309. (apstrakt u zborniku radova, ISBN 86-82367-60-2
  17. Cvetković S., Barac N., Milovanović G., Integrisana obrada podataka u JIT sistemu, VI Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj'', Leskovac, 21-22. oktobar 2005. str. 309. (apstrakt u zborniku radova, ISBN 86-82367-60-2
  18. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Teksitlna industrija Srgije – propuštene prilike i nove šanse u procesu ostvarivanja konkurentnosti, Ekonomska politika Srbije u 2010. godini – Ka novom modelu makroekonomske stabilnosti, Naučno društvo ekonomista i Ekonomski fakultet, Beograd, 2010. str. 57-67.
  19. Barac N., Milovanović G., Anđelković A., Preduslovi pojave i razvoja lanaca snabdevanja, Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: Implikacije za Srbiju, Novi Sad, 27. oktobar 2011. Visoka poslovna škola strukovnih studija, rad na elektr. optičkom disku.
  20. Barac N., Anđelković Pešić M, Anđelković A., Doprinos RFID tehnologije u postizanju Lean proizvodnje, Naučni skup „Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede”, Palić, 2011. CD (1-10), http://nde.ekof.bg.ac.rs/vesti/palic.php

   

  1.       

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 januar 2014 13:54