Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.01.2014.

Borko Krstic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 28.09.1950. god.
 • Mesto rođenja: Vučje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: opšti smer
 • Godina diplomiranja: 1975
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  MONOGRAFIJE I POGLAVLJA U MONOGRAFIJAMA

  1. Medjunarodno bankarstvo" (monografija), Ekonomski fakultet, Niš, 2001, strana 246.

  2. Крстић, Б. и Јемовић, М. (2011) Олигополистичка структура банкарског сектора Србије, Наука и светска економска криза, Економски факултет, Ниш, рр. 177-184.

  3. Крстић, Б. и Јемовић, М. (2012) Промене у концептуалном оквиру мера перформанси банке у условима финансијске кризе, Наука и светска економска криза, Економски факултет, Ниш, рр. 161-169.

  4. "Strategija rasta banke kao preduzeća sui generis, u monografiji: "Ekonomski aspekti strategije razvoja preduzeća", Ekonomika, Niš, 1991, str. 60-67

  5. "Specifičnost finansijske strukture banaka", u monografiji: "Strategija razvoja privrednog preduzeća - sinteza rezultata istraživanja", Niš, 1991, str. 65-73.

  6. "Uticaj svojinskog prestrukturiranja preduzeća i banaka na poslovnu sposobnost i efikasnost banaka", u monografiji: "Privredni sistem i efikasnost poslovanja preduzeća u uslovima svojinske transformacije", Niš, 1991, str. 95-101.

  7. "Solventnost banaka", u monografiji: "Razvojni faktori i efikasnost preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1993, str. 191-202.

  8. "Faktori i modeli poslovne politike banaka", u monografiji: "Ekonomska efikasnost strategije preduzeća - Faktori i kriterijumi efikasnosti preduzeća", Ekonomski fakultet, Niš, 1994, str. 238-251.

  9. "Finansijski aspekti vlasničkog prestrukturiranja preduzeća i banaka", naučni skup: "Funkcionisanje tržišne privrede u tranziciji", monografija, Niš, 1995, str. 177-184.

  10. "Teorija igara u funkciji izbora alternativnih razvojnih strategija banke", naučni skup: "Ekonomska efikasnost strategije preduzeća" (monografija), Ekonomski fakutet, Niš, 1995, str. 260-265.

  11. "Mesto finansijskog tržišta u modelu finansijskog sistema" (koautor Srdjan Marinković), Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište (projekat), Beograd, 1999.

  12. Likvidnost tržišta – koncept i indikatori (koautor: dr Srđan Marinković), projekat „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima ekonomskih integracija“,  Ekonomski fakultet, Niš, 2007., str. 227 – 245.

  13. Zaštita klijenata u sektoru finansijskih usluga (koautor: dr Srđan Marinković), „Harmonizacija privredno-sistemskih rešenja Republike Srbije sa Evropskom unijom“, Ekonosmki fakultet, Niš, 2007, str. 185-193.

  14. Finansijska globalizacija kao uzrok svetske finansijske krize, projekat „Harmonizacija privredno sistemskih rešenja Republike Srbije sa Evropskom unijom“, Ekonomski fakultet, Niš, 2008-2009., str. 319-326.

 • Knjige i udžbenici:

  Udžbenici:

  1. "Bankarstvo", Ekonomski fakultet, Niš, 1996,1999, 2001 i 2003. godina, strana 689
  2. "Bankarski menadžment" (koautori: Aleksandar Živković, Slobodan Komazec, Žarko Ristić), Čigoja štampa, Beograd, 1998, strana 1017. (Udžbenik za poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu).
  3. Monetarne i javne finansije ( Z.Bingulac i M.Jovanović), Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, 2003., str.393.
  4. "Bankarsko poslovanje" (koautori: Aleksandar Živković i Petar Bojović), za III razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006 –IV izdanje, strana 144.
  5. "Bankarsko poslovanje" (koautori: Aleksandar Živković i Petar Bojović), za IV razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007 – III izdanje, strana 118.
  6. "Monetarna ekonomija i bankarstvo" (koautori: Aleksandar Živković i Petar Bojović) , za IV razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008 – X izdanje, strana 166.
  7. “Bankarski menadžment”, Ekonomski fakultet, Niš, 2004,strana 659
  8. “Bankarsko poslovanje i platni promet”, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Beograd, 2004 i 2006, strana 582
  9. “Monetarni i fiskalni menadžment” (koautori dr Jadranka Djurović –Todorović i dr Miodrag Jovanović), Ekonomski fakultet, Niš,2006, strana 495.
  10. Bankarstvo (koautor Mirjana Cocović Krstić), Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Zaječar, 2oo6, str.3oo.
  11. Bankarski menadžment (koautor J.Dušanić),  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2012., stzr.263.
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. "Kontroverze u transformaciji našeg bankarskog sistema", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1977, str. 69-79.
  2. "Kompleksna priroda antiinflacione politike", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1978, XVII, str. 271-281.
  3. "Uloga i značaj planiranja u poslovnim bankama", Ekonomika, Niš, 1979, 3-4, str. 72-81.
  4. "Marketing koncept u funkciji poslovne politike banaka", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u  Nišu, Niš, 1979, XVIII, str. 167-176.
  5. "Porez iz ukupnog prihoda gradjana kao korektivni faktor proporcionalnog oporezivanja ličnih dohodaka iz radnog odnosa", Ekonomika, Niš, 1980, 3-4, str. 111-119.
  6. "Monetarni sistem udruženog rada", Obeležja, Priština, 1981, 2, str. 41-53.
  7. "Aktuelni trenutak samoupravnog interesnog organizovanja", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1980-81, XIX-XX, str. 374-378.
  8. "Razvoj i perspektive planiranja u savremenom bankarstvu", Ekonomika, Niš, 1982, 2, str. 128-138.
  9. "Oporezivanje ličnih dohodaka iz radnog odnosa s aspekta politike ličnih dohodaka", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1982, XXI, str. 327-342.
  10. "Osnovi monetarno-kreditne politike u 1982. godini", Ekonomika, Niš, 1983, 2, str. 43-51.
  11. "Politika realnog kursa dinara u funkciji ekonomske stabilizacije", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1983, XXII, str. 117-132.
  12. "Prilagodjavanje bankarsko-kreditnog sistema zahtevima ekonomske stabilizacije", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1984, XXIII, str. 167-178.
  13. "Uloga banaka u procesu samoupravnog udruživanja rada i sredstava", Ekonomika, Niš, 1984, 2, str. 29-41.
  14. "Neka opšta pitanja problematike samoupravnog udruživanja rada i sredstava", Ekonomika, Niš, 1984, 3-4, str. 29-39.
  15. "Samoupravno udruživanje rada i sredstava", Samoupravljanje, Beograd, 1985, 2, str. 34-53.
  16. Neki aspekti samoupravnog planiranja u poslovnim bankama", Planiranje i analiza poslovanja, Beograd, 1985, 5, str. 35-41.
  17. "Finansijska pozicija privrede u okviru poslovnih banaka", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u N išu, Niš, 1988.
  18. "Regulacioni i deregulacioni procesi u savremenom bankarstvu", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1989.
  19. "Primena Cost benefit analize u funkciji veće društvene efikasnosti banaka", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 19990.
  20. "Specifičnost finansijske strukture u bankama, naučni skup "Strategija poslovnog subjekta i finansijska struktura privrede", Ekonomski fakultet, Niš, decembar 1990.         
  21. "Bankarski leveridž", Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 12/91, str. 30-34.
  22. "Transformacioni procesi u jugoslovenskom poslovnom bankarstvu", Ekonomika, Niš, 6/91, str. 73-79.
  23. "Pledoaje za koncept poslovne sposobnosti i efikasnosti banaka", Ekonomika, Niš, 3-4/93, str. 41-47.
  24. "Some General Bank Liquidity Questions in Market Economy Conditions", Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, University of Niš, Niš, 1993, p. 150-162.
  25. "Banks Profitability", Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, University of Niš, Niš, 1994, str. 131-139.
  26. "Jugoslovensko bankarstvo u tranziciji", Ekonomika, 3-4/94, Niš, str. 55-62.
  27. "Tehnologizacija bankarskog poslovanja, Ekonomika, 5-94, Niš, str. 39-45.
  28. "Razvojne tendencije u savremenom bankarstvu", Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 1-2/95, str. 23-30.
  29. "Teorijski model analize transformacionih procesa u savremenom bankarstvu", Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 5-6/95, str. 3-8.
  30. "Tržište novca i kapitala i finansijska struktura preduzeća" (koautor sa prof. dr Miodrag Jovanović, doc. dr Blagoje Novićević), Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi", Ekonomski fakultet, Beograd, 1995, str. 173-187.
  31. "Teorijsko metodološki aspekti likvidnosti banaka", Svet finansija, Novi Sad, br. 157/95, str. 3:7.
  32. "Bankarstvo versus osiguranje", Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, br. 9-10/95, str. 18-24.
  33. Analysis of the Banking Metchanism in the Context of the Law Large Numbers, Facta Universitatis, Series "Economics and Organization", University of Niš, Vol. I, No 3, 1995, p. 103-110.
  34. "Uslovi za normalizaciju koncepta banke akcionarskog društva", Efikasnost transformacije preduzeća, Zbornik radova, Ekonomski fakultet Niš, 1996, str. 194-205.
  35. "Tržišni oblici kapitalizacije banaka", Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 1/96, str. 55-66.
  36. "Kvantifikacija kamatnog rizika banke" (koautor Srdjan Marinković), Jugoslovensko bankarstvo, broj 5-6/96, str. 3-13.
  37. "Uloga menadžmenta u transformaciji banaka", Menadžment i  strategije transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet, Beograd, 1997, str. 371-375.
  38. "Investicioni portfolio menadžment banke", Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš, 1997, str. 214-225.
  39. "Yield Curve and Inerest Rate Risk" (koautor Srdjan Marinković), Facta Universitatis, Series Economics and Organization, University of Niš, Vol. 1 No 5, 1997, p. 31-40.
  40. "Stabilizacioni i razvojni aspekti poslovne politike banaka", Ekonomske teme, ekonomski fakultet, Niš, br. 2/97, str. 209-216.
  41. "Internet bankarstvo - nova faza u razvoju bankarstva na malo" (koautor Ognjen Radović), Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, br. 1/97, str. 79-96.
  42. "Primena neuronskih mreža u portfolio menadžmentu" (koautor Ognjen Radović), UPIT¢97, Priština, 1997, str. 333-338.
  43. "Finansijski rizici u bankarstvu" (koautor Srdjan Marinković), Jugoslovensko bankarstvo, br. 5-6/98, str. 10-17.
  44. "Zaštita bankarskih transakcija u Internet bankarstvu" (koautor Ognjen Radović), Efikasnost transformacije preduzeća, Zbornik radova, Niš, 1998, str. 167-176.
  45. "Uloga banaka u procesu optimizacije konfliktnih interesa", Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet Niš, 1999, str. 139-145.
  46. "Analiza ročne strukture kamatnih stopa u jugoslovenskoj ekonomiji" (koautor Srdjan Marinković), Jugoslovensko bankarstvo, br. 7-8/99, str. 22-37.
  47. "Institutional Investors¢ Efficiency, Economic Themes, Faculty of Economics, Niš, 1/2000, p. 53-61.
  48.  Investicione strategije institucionalnih investitora, Ekonomika 1-3/2001, Niš, str. 15-15 (koautor dr Evica Todorović)
  49. Teorijsko metodološke osnove analize poslovnih performansi banaka, Ekonomske teme 6/2002, Ekonomski fakultet Niš, str. 169-182
  50. Tranzicija finansijskog sistema - ka afirmaciji kontrolne uloge banaka u realnom sektoru, Jugoslovensko bankarstvo, 9-10/2002, str. 3-18 (koautor mr S. Marinković)
  51. Kamatni raspon u jugoslovenskom bnkarstvu: teorijsko - empirijska analiza za period 1995-2000,  Strategijski menadžment 1/2002, str. 48-57 (koautor mr S. Marinković)
  52. Globalizacija i razvoj medjunarodnih aktivnosti domaćih banaka, Ekonomske teme 1/2003, str. 3-19
  53. Strategijska preorijentacija banaka: Uticaj restrukturiranja i stranih direktnih investicija (koautor S. Marinković), Ekonomske teme 5/2003, str. 47-54
  54. ’’Agency conflict in banking system in transition’’ (koautor S. Marinković), Fakultet za upravlenie i informatiku, Sofia, Ekonomski fakultet Niš, 29.-30.10.2003. Sofia, Međunarodna naučna konferencija: ˝Upravlenski i marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na balkanskite strani˝
  55. Teorija ekonomije obima u funkciji izbora veličine banke, strukture i mreže banaka, Ekonomske teme 5/2004, str 15-27
  56. Financial transactions globalization, Facta Univeristatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No. 2/2004, str.127-132
  57. Medjuzavisnost poslovnog ugleda i konkurentske prednosti banke (koautor: Prof. Dr Ljiljana Stanković), projekat: „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima ekonomskih integracija“, Ekonomske teme br. 4-5/2006., Ekonomski fakultet, Niš, str. 57 – 64.
  58. Specifičnost konkurencije u bankarstvu (koautor Srđan Marinković), “Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u uslovima ekonomskih integracija”, knjiga 3, Niš, Ekonomski fakultet, 2009, str.207/225.
  59. The Imapct of Global Financial Crisis on Changing the Central Bank in the Mark Positioning of Financial Institutions ( koautor Mirjana Jemović), Facta Universitatis, series Economics and Organization, University of Nis, vol. 6, No. 3, 2009, p. 221 – 236
  60. Aktuelne kontroverze o nadležnostima centralne banke u odnosu na njene tradicionalne funkcije, (koautori Srđan Marinković i  Mirjana Jemović), Ekonomske teme, br. 4/2010, Ekonomski fakultet, Niš, str. 481 – 491
  61. Crisis Concept of the Central Bank Function Optimization, Facta Universisatis, Series Economics and Organization, Universitu of Nis, Vol. 7 No. 3, 2010. p. 279 – 290
  62. Bankassurance – New Options for the Development of Serbian Financial Sector (koautori Nevenka Vojvodić – Miljković, Dejan Mandić), Facta Universitatis, Series Economics and Organization, University of Nis, Vol. 8 No.1, 2011, p. 15 – 29
  63. Promene u konceptualnom okviru mera performansi banke u uslovima finansijske krize (koautor Mirjana jemović), Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultat, Univerzitet u Nišu, 2012, str.161-169.
  64. Osiguranje depozita kao ex ante i ex post  antikrizni mehanizam u bankarstvu (koautor Jelena Radoičić), Ekonomske teme, br.4/2012, Ekonomski fakultet, Niš, str.535-554.
  65. Mortage Market, Speculative Bublles and the Global Crisis, (koautori: Mirjana Jemović i Jelena Radojičić), Ekonomske teme, Vol. 51(4), 2013.,
  66. Komparativna analiza uticaja globalne finansijske i ekonomske krize na bankarski sektor zemalja Zapadnog Balkana (koautor: Jelena Radojičić), Zbornik radova »Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke«, Ekonomski fakultet, Niš, 2013, strana 99-114

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. "Problemi daljeg razvoja samoupravnog planiranja u jugoslovenskim poslovnim bankama", Peti naučni kolokvijum, "Sistemi planiranja razvoja privrede i preduzeća u socijalizmu", Ekonomski fakultet u N išu i Tehnička visoka škola u Ilmenau, Niš, 1979, str. 149-159.
  2. "Udeo opšte društvene i zajedničke potrošnje u raspodeli nacionalnog dohotka Jugoslavije", sedmi naučni kolokvijum "Proizvodnja, raspodela, razmena i potrošnja", Ekonomski fakultet u N išu i Visoka tehnička škola u Ilmenau, Niš, 1982, str. 135-152.
  3. "Antiinflaciona politika Jugoslavije u funkciji ekonomske stabilizacije", Deveti naučni kolokvijum, "Ekonomski zadaci SFRJ i DDR 80-ih godina", Ekonomski fakultet u Nišu i Visoka tehnička škola u Ilmenauu, Niš, 1984, str. 141-157.
  4. "Rafinansijalizacija privrednog sistema kao deo tranzicione strategije", medjunarodni naučni skup: "Privreda u tranziciji - stanje i perspektive", Ekonomske teme, 1-2/95, Niš.
  5. "Some Aspects of Financial instruments Price Modelling", (koautori: Ognjen Radović, Ksenija Denčić, Srdjan Marinković), Conference of PhD Students in Compute Science, Volume of extended abstracts, pp. 67, Szeged, Hungary, July 18-22, 1998.
  6. Investment Strategies of Hedge Funds as Institucional Investors, referat na International Symposium on the Occasion of the 40th Anniversary of Activity of Economics - Prilep, theme: Modern Processes of Economic Development in the Countries of Southeast Europe, Prilep 6-7.12.3000. (koautor dr Evica Todorović)
  7. "Financial Markets Globalization and Development of International Economic Relations", referat na: International Winter Seminar: "The Problems of Foreign Economics Relation and Attraction of Foreign Investments into Ukrainian Economy: Regional Aspect", International Economics Department Donetsk National University, Donetsk, January 2001, pp. 567-570. 
  8. "Specifični informacioni zahtevi finansijskog menadžmenta banke", 32. simpozijum računovodstva u savremenim uslovima poslovanja: "Računovodstvo i finansijski menadžment preduzeća i banaka", Zlatibor, 2001. godine.
  9. The role of banks in corporate governance, “Upravlenski I marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na balkanskite strain”, UNSS Sofia and Faculty of Economics Niš, septembar 2002, Ravda, Bugarska (koautori mr S. Marinković i dr S. Bogdanović), p. 78-87 ISBN 954-494-581-4
  10. Uticaj tranzicionog koncepta finansijskog sistema na finansijske mehanizme kontrole preduzeća, Međunarodni naučni skup: Radikalne promene u preduzećima i privredi u uslovima globallizacije, 28.11.2003., Megatrend, Univerzitet poslovnih studija Beograd, str. 147-155
  11. Connection of small and medium sized enterprises of the Balkan countries in the conditions of globalization, uvodni referat na međunarodnoj naučnoj konferenciji Cooperation and integration of South and East European countries, Svishtov, Bulgaria, novembar 2002., str. 7-18 (koautor Lj. Stanković) ISBN 954-23-012-0 (t.3)
  12. Transformation of the Traditional Independent Central Bank Concept Under the Conditions of Globalization, Naučni skup „Competitiveness in the Conditions of a Global Economy, Ekonomski fakultet, Niš, 17-18 oktober 2008., str. 491 – 496.
  13. Securization of Loans as Mechanism for the Formation  of Speculative Bubbles and  Lauching Financial  Crisis of Global Proportions (koautori: Mirjana Jemović, Jelena Radoičić),  The Global  Economik Crisis and the Future of European Integration, Niš, October 18, 2o13.,p.83-9o.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. "Defiskalizacija odnosa u finansiranju zajedničkih potreba kao rezultat sveukupnog razvoja samoupravnih odnosa", savetovanje, "Samoupravljanje i privredni razvoj", Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1980, str. 181-192.
  2. "Politika realnih kamatnih stopa", naučni skup: "Kamata, kapital i reproduktivna sposobnost udruženog rada", Ekonomski fakultet, Niš, 18.12.1986. godine.
  3. "Koncept upravljanja u bankama u funkciji kvalitetnijeg investicionog odlučivanja", naučni skup "Kamata i investicije", Ekonomski fakultet, Niš, 8.5.1987.
  4. "Tržišni koncept poslovnih banaka, Naučni skup "Karakteristike robne proizvodnje i sistem cena u savremenim uslovima razvoja proizvodnih snaga Jugoslavije, Ekonomski fakultet, Niš, oktobar 1987.
  5. "Neki aspekti politike pozitivnih realnih kamatnih stopa u uslovima visoke inflacije", naučni skup "Kamata, inflacija i stabilizacija", Marksistički centar Univerzitetskog komiteta SKS Beograda i Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 1988.
  6. "Monetarno-kreditni aspekti ustavnih promena", naučni skup "Ustavne promene u SR Srbiji i SFRJ, Ekonomski fakultet, Niš, 1988.
  7. Specifičnost finansijske strukture banaka", u monografiji: "Strategija razvoja privrednog preduzeća - sinteza rezultata istraživanja", Niš, 1991, str. 65-73.
  8. "Kritička analiza socijalističkih koncepcija o novcu, naučni skup: "Problemi privrednog razvoja Srbije", Ekonomske teme 1-2/1992, Ekonomski fakultet, Niš, str. 65-72.
  9. "Jugoslovenska kvadratura monetarnog kruga", Naučni skup: "Privredni razvoj Srbije u 90-tim godinama", Ekonomske teme 1-2/93, str. 50-57.
  10. "Značaj reafirmacije depozitne i kreditne funkcije banaka za realizaciju programa ekonomskog oporavka Jugoslavije", naučni skup: "Aktuelni problemi privrednog razvoja Srbije", Ekonomske teme 1-2/94, Niš, str. 120-127.
  11. Stanje i perspektive niškog bankarstva", II tradicionalno savetovanje  na temu: "Banke - stanje i perspektive", Savez ekonomista Srbije, Niš, 1995, str. 153-166.
  12. "Elektronsko bankarstvo", 3. YUEDI konferencija, zbornik radova, Beograd, 1995, 12-12/13, str. 159-163.
  13. "Finansijska tržišta i finansijska struktura preduzeća" (koautori: Miodrag Jovanović i Blagoje Novićević), Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995, str. 173-187.
  14. "Elektronsko bankarstvo" (koautor Ognjen Radović), 3. YUEDI konferencija: Elektronska razmena podataka i elektronska trgovina u svetu i Jugoslaviji, Zbornik radova, Beograd, 1995, str. 159-163.
  15. "Uloga rukovodstva banaka u tranziciji banaka i preduzeća" (koautor Miodrag Jovanović), III niško savetovanje: "Banke i preduzeća u tranziciji", Niš, 1996, str. 83-93.
  16. "Tranzicija banaka i mere Narodne banke Jugoslavije" (koautor Miodrag Jovanović), IV niško savetovanje, Niš, 1997, str. 129-140.
  17. "Značaj razvoja finansijskih institucija za privredu u tranziciji", Finansijski i bankarski menadžment u savremenim uslovima privredjivanja, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Prištini, Brezovica, 1997, str. C80-C90.
  18. "Uloga banaka u razvoju finansijskih tržišta i proces privatizacije" (koautor Miodrag Jovanović), V tradicionalno niško savetovanje: "Ubrzanje procesa privatizacije i poseban program - uloga preduzeća i banaka", Niš, 1998, str. 231-242.
  19. "OLIMP 1.0 - program za proračun vrednosti finansijskih instrumenata" (koautori: Ognjen Radović, Ksenija Denčić, Srdjan marinković), YUINFO 98, Kopaonik, str. 840-844.
  20. "Internet - novi medijum u bankarstvu" (koautori: Ognjen Radović i Srdjan Marinković), Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća, Zbornik radova, Kragujevac, 1998, str. 152-159.
  21. "Model sistema za univerzalnu upotrebu elektronskog novca" (koautori Srdjan Marinković i Ognjen Radović), YU INFO 99, Kopaonik, 1999.
  22. "Koncept efikasnog bankarskog sistema", "Niško savetovanje": "Izazovi transformacije u realnom i finansijskom sektoru Srbije", Savez ekonomista Srbije, Niš, 2000, str. 197-208 (koautor: mr Srdjan Marinković).
  23. “Conception for Change of the Bank Policy”, Business Management, D. Tsenov Academy of Economics, Business Management School – Svisthov, 4/2001, p. 11 – 21.
  24. Kamatna politika banaka, "Reforme u Srbiji - kontinuitet i prilagođavanja", Savez ekonomista Srbije, Ekonomika preduzeća 3-4/2002., str. 93-98
  25. Uticaj promene vlasničke strukture bankarskog sektora Srbije na regionalni razvoj (koautori:Jelena radoičić, Mirjana Jemović), XVIII Naučni skup: “Regionalni razvoj i dcemografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope”, Ekonomski fakultet, Niš,2o13., str.41-54
Poslednji put izmenjeno utorak, 04 mart 2014 09:36