Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.01.2014.

Dragoslav Kitanovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.12.1949.
 • Mesto rođenja: Ravna Dubrava
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1972
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Neka pitanja odnosa politike i ekonomije u socijalizmu, Strategija dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja SFRJ i DDR (jedanaesti naučni kolokvijum, Niš, juna 1986, str. 126-133.

  Aktuelni problemi privrednog razvoja (koautori D. Stoiljković, M. Sekulović, D. Zdravković), Ekonomski fakultet Niš - Institut za ekonomska istraživanja, 1991, str. 113.

   Savremene privrede i kategorijalni aparat Marksove političke ekonomije robne proizvodnje, Zbornik "Politička ekonomija i savremeno društvo", Beograd, 1994, str. 177-182.

  Tranzicija nije imitativna modernizacija, Funkcionisanje tržišne privrede u periodu tranzicije, redaktor D. Zdravković, D. Kitanović, B. Stojanović, Ekonomski fakultet, Niš, 1995, str. 41-46.

   

  Globalne društvene promene i problemi tranzicije, monografija, (koautor P. Hafner), Prosveta, Niš, 1996, 204 str.

  Ogledi o metodološkim problemima savremene ekonomske nauke, monografija, 2010, (koautor D. Petrović) , Ekonomski fakultet, Niš, 199 str.

  Saznajne koncepcije u funkciji prosperiteta ekonomske nauke, (koautor D. Petrović), Tematski zbornik: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet, Niš, 2011, str. 13-20.

  Društvene determinante inovativnosti, Zbornik radova "Nauka i svetska ekonomska kriza", Ekonomski fakultet, Niš, 2012, str. 19-26.

  Makroekonomija, udžbenik, (kaoutori M. Sekulović, S. Cvetanović), Zavod za izdavanje udžbenika, 1997, Beograd, 417 str.

  Politička ekonomija, udžbenik, (koautori B. Ilić, Z. Đokić), Savremena administracija, Beograd, 2000.

  Osnovi političke ekonomije, udžbenik, (koautor N. Golubović), Ekonomski fakultet, Niš, 2003, 494 str.

  Načela ekonomije, udžbenik, (koautor B. Mitrović), Ekonomski fakultet, Niš, 2007, 446 str.

  Savremena politička ekonomija, udžbenik, 2011, (koautori N. Golubović, D. Petrović, M. Džunić), Ekonomski fakultet, Niš, 233 str.

  Osnovi ekonomije, udžbenik, 2012, (koautori N. Golubović, D. Petrović) , Ekonomski fakultet, Niš, 521 str.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ekonomski modeli u funkciji dijalektičkog metoda apstrakcije, Ekonomske teme, br. 1, Niš, 1990.

  Market Disadvantages in Resources Allocation - Market Failures (коаутор Н. Марковић), Facta Universitatis, 1994.

  Kejnzijansko i neoklasično tumačenje privrednih ciklusa i stabilizaciona politika, Ekonomski anali, br. 124, str. 133-142.

  Država i tržišta u zemljama u tranziciji, Ekonomske teme, br. 1-2, 1999, str. 125-131.

  Značaj teorije transakcionih troškova za ekonomiju zemalja u tranziciji, (koautor D. Petrović ), Ekonomski anali, br. 144, 2000, str. 81-93. 

  Tranzicioni procesi sa aspekta institucionalne ekonomske teorije, (koautor dr Dragan Petrović), Ekonomske teme, Ekonomski fakultet u Nišu, br. 2, 2000., str. 31-42.

  Odnos institucionalne i neoklasične ekonomske teorije, (koautor dr Dragan Petrović), Ekonomski pogledi, jun-septembar, br. 3., Ekonomski fakultet, Priština, 2000., str. 27-40.

  Ekonomska nauka pred izazovima procesa tranzicije, (koautor dr Dragan Petrović), Ekonomske teme, 1-2, Ekonomski fakultet, Niš, 2001, str. 11-20.

  Unapređenje individualne racionalnosti na putu evropskih integracija, (koautori: dr Dragoslav Kitanović i dr Branislav Mitrović), Ekonomske teme, br. 1-2, Ekonomski fakultet, Niš, 2005, str. 187-195.

  Teorija ograničene racionalnosti - Hajek, Kejnz i institucionalisti, (koautor D. Petrović), Ekonomske teme, br. 3, 2007, str. 1-11.

  Methodological Holism and the Contemporary mainstream in economy, (koautor D. Petrović), Economic Themes, No. 4, 2008, pp. 1-13.

  Certain Methodological Problems of Contemporary Economic Science, (koautor Miloš Krstić), Facta Universitatis, No. 3, 2009, str. 199-209.

  Uticaj deviznog kursa na privredni rast Srbije, (koautor Miloš Krstić), Ekonomske teme, br. 2, 2010, str. 1-13.

  Posmodernizam i ekonomska teorija, (koautor Milena Antić), Ekonomske teme, br. 2, 2012, str. 139-150.

  Theoretical Fundamentals of Inflation targeting, (koautor Milena Antić), Facta Universitatis, No. 10, 2013, str. 1-13. 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Socijalna pravda i ekonomska efikasnost, međunarodni naučni skup "Problemi i pravci razvoja privrede u tranziciji", Ekonomske teme, br. 2, Niš, 1997.

  New economical theories-the condition and limitation of the development of management and marketing in the balkan countries, (koautor dr Dragan Petrović), Международен семинар, управленски и маркетингови аспекти на икономическое разитие на балканскитие страни, септембар, 2001, Факултет "Управление и информатика", София, стр. 153-163.(Р54).

  Uticaj valutnog kursa na ekonomski rast u Srbiji, Specifičnosti tranzicije privrede  Srbije, Ekonomske teme, br. 4, 2002, str. 119-127.

  The Theory of crisis after crisis, (koautor Igor Mladenović), International Scientific Conference, The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Niš, october, 2013.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Epistemološki problemi sistema društvenih vrednosti, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Niš, 1981/82.

  Neka pitanja primene istorijsko-logičkog metoda u političkoj ekonomiji, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Niš, 1985.

  Strategije institucionalnih reformi u Srbiji, (koautor dr Dragoslav Kitanović), Naučni skup - institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Sbije u 2003. godini, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Decembar, 2002, str. 83-93.

  Transformacija ekonomskog ponašanja u Srbiji - problemi i perspektive, (koautor D. Petrović), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2005. godini, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Savez ekonomista Srbije, 2004, str. 92-98.

  Neoliberalističko shvatanje tržišta, (koautor D. Petrović), referat u tematskom zborniku:"Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridržavanja Evropskoj uniji", Ekonomski fakultet, Niš, 2007 ss. 163-170.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 16 januar 2014 12:09