Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.01.2014.

Jadranka Djurovic-Todorovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.07.1968.
 • Mesto rođenja: Beograd, opština Savski Venac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Godina diplomiranja: 1991.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  a) Монографије

  1. "Монетарна стратегија" (коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-031-9, COBISS.SR-ID 186221836, 207 стр. (М-42)

  2. "Директни порези" (коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-043-2, COBISS.SR-ID 188378892, 223 стр. (М-42)

  3. "Порези на потрошњу"(коаутор М. Ђорђевић), Економски факултет у Нишу, 2013., ISBN 978-86-6139-069-2, COBISS.SR-ID 201373964, 257 стр. (М-42)

  4. "Структура савремених пореских система" (коаутори: Ђорђевић, М. и Ристић, М.), Економски факултет у Нишу, 2019, ISBN: 978-86-6139-173-6, 459 стр. (М-42)

  б) Поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  1. Акција као инструмент својинске трансформације предузећа, (1997.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 230-235; (Р65)
  2. Обвезница као флексибилан инструмент финансирања предузећа, (1998.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 182-189;(Р65)
  3. Улога банака у развоју финансијског тржишта код нас (коаутор М.Јовановић), (1999.), Монографија: Стратегија трансформације великих предузећа у условима глобализације, Економски факултет Београд, стр.  195-199;(Р54)
  4. Улога и значај анализе хартија од вредности, (коаутор М.Јовановић), (1999.), Монографија: Ефикасност транформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 131-139;(Р65)
  5. Улога и функције комерцијалних банака у тржишним привредама, (коаутор М.Јовановић), (2000.), Зборник радова са Нишког саветовања: Изазови  трансформације у реалном и финансијском сектору Србије, Просвета, Ниш, стр. 185-197;(Р65)
  6. Значај увођења пореза на додату вредност у порески систем Југославије, (коаутор М.Јовановић), (2000.), Монографија: Ефикасност трансформације предузећа, Економски факултет Ниш, стр. 203-212;(Р65)
   1. Архитектура финансијских система земаља у транзицији, (2001.), Економски анали, Тематски број: ”Транзиција и приватизација предузећа и банака”, Економски факултет Београд, стр. 219-230;(Р22)
  7. Утицај приватизације на развој финансијских тржишта, (2002.), Економски анали, Тематски број: Приватизација и развој – модели приватизације предузећа и банака и темпо раста, Економски факултет Београд, стр.124-135;(Р22)
  8. Нужност управљачког приступа дизајнирању финансијског система у транзиторним економијама, (2001.), Економске теме бр. 3, Тематски број: Значај менаџмента и маркетинга за економски развој Балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 215-223;(Р62)
  9. Банке и развој финансијских тржишта, (коаутор М.Јовановић), (2002.), Економика предузећа март-април, тематски број са Нишког саветовања економиста, СЕС, Београд, стр. 83-93; (Р65)
  10. Регулација финансијских тржишта, (2002.), Економски анали, тематски број: Финансијска тржишта, финансијске институције и транзиција, Економски факултет Београд, стр. 74-91;(Р22)
  11. Утицај асиметричних информација на функционисање финансијског тржишта, (2004.), Економски анали, тематски број: Стратегија и ефекти реформи у Србији, Економски факултет Београд, стр. 259-267;(Р22)
  12. Перспективе нових чланица ЕУ у зони евра и наши изгледи, (2005.) Економски анали, тематски број: Економско-финансијски односи са иностранством: институције, политика, перспективе, Економски факултет Београд, стр. 205-211;(Р22)
  13. Место Београдске берзе у региону, (2006.), Економски анали, тематски број: Стање и изгледи развоја финансијских тржишта у Србији, Научно друштво економиста, Економски факултет и Београдска берза, Београд, стр.   131-139;(Р22)
  14. NBS Experiences with Choosing Monetary Policy Strategy, (коаутор М.Ђорђевић), (2007.), International scientific conference: Contemporary challenges of Theory and Practice in Economics, Зборник радова:  Economic Policy and the Development of Serbiа», Ekonomski fakultet Beograd, septembar, стр. 43-50, ISBN 978-86-403-0844-1; COBISS.SR-ID  143297036,  (Р-54)
  15. Изазови фискалне политике у условима придруживања ЕУ, (2007.), Економске теме, тематски број: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Економски факултет Ниш, 18-19. октобар, стр. 469-477, ISBN 978-86-50999-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740 (Р-54)
  16. Harmonization Between NBS and ECB Monetary Strategies, (2008.), Тематски зборник: Integration Problems in the European Union and Balkan Countries, Center for Economy Policy Analysis-DSE Venice, Faculty of Economics Niš, стр.31-50 ISBN 978-86-95099-76-2   330.34(497.11)(082) ; COBISS.SR-ID  153210636 (M14) → (Р-21)
  17. Experiences with Different Monetary Strategies (koautor: М. Ђорђевић), (2008.), in Book: Central Banks and Inflation Management – A Global Perspective, The Icfai University Press, India, стр. 38-52 ISBN 978-81-314-1898-7 (M14)→(Р21)
  18. Монетарна политика Европске централне банке и НБ Србије у функцији стабилизације привреде у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори; М.Ђорђевић, Б.Сиљковић), (2009.), тематски зборник радова  Економска политика Србије у 2010.години – ка новом моделу макроекономске стабилности, НДЕ и Економски факултет Београд, 19.децембар, стр. 123-142 ISSN: 978-86-403-1048-2, COBISS.SR-ID 173549068 (M44→Р22)
  19. Effects of Governmental Measures Against the World Economic Crisis in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Тематски зборник: Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia, University of Niš – Faculty of Economics, University Ca’Foscari – Venice, Ниш, стр. 95-112 (М14)→(Р21)
   1. Избор оптималне комбинације монетарне стратегије и режима девизног курса у функцији јачања конкурентности националне економије, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Тематски зборник: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Редактор: проф.др Бојан Крстић, Економски факултет у Нишу, стр. 95-114 ISBN 978-86-6139-033-3 (М45)→(Р23)
  20. The Failure of Inflation Targets – A Way to the Serbian Worsenig of Competitiveness in the Process of European Integration (Marina), 2011., Thematic Collection: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Editor Bojan Krstić, Ekonomski fakultet Niš, str. 157-178  ISBN 978-86-6139-044-9 COBISS.SR-ID 188237580  M14
  21. Analysis of the Efficiency of the Value Added Tax Collection in order to Improve its Performance (Marina), 2012., Thematic Collection of Papers: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Ekonomski fakultet Niš, Editor Bojan Krstić, Co-editor Andrzej Chodynski, str. 233-251,   ISBN 978-86-6139-051-7 COBISS.SR-ID193396492  M14
  22. Дуално vs. флет опорезивање дохотка физичких лица (Марина), 2012, Тематски зборник: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, стр. 147-160, Редактор Евица Петровић,  ISBN 978-86-6139-055-5 COBISS.SR-ID 194027788 М45
  23. Application of the Ideal Gas Equation in Monetary Economics (Zoran Tomić), 2013, Thematic collection of papers: Improving the Competitivenes of Enterprises and national Economies – Factors and Strategies, EF Niš, redaktor: Bojan Krstić, Zbigniew Paszek, str. 89-111, ISBN 978-86-6139-083-8  COBISS.SR.-ID 203438860,M14
  24. Importance of Own Revenues in the System of Local Government Finacing in Serbia (2014), Thematic collection of papers: Determinants of Improving the Competitiveness of National Economies and Enterprises, Faculty of Economics of Niš, redaktori: Bojan Krstić  and Dariusz Fatula, pp.123-145, ISBN 978-86-6139-093-7, COBISS.SR-ID 2101123020
  25. Однос директних и индиректних пореза у структури савремених пореских система, (koautor Đorđević, M.) (2015), Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси - изазови економске науке, Економски факултет Ниш, стр.261-280, ISBN: 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID 214591244, str.261-280, (М45)

  26. Ефикасност наплате пореза на додату вредност у изабраним земљама, (koautor Đorđević, M.) (2015), Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси - изазови економске науке, Уредници: Јадранка Ђуровић Тодоровић, Марија Радосављевић, Економски факултет Ниш, стр. ISBN: 978-86-6139-114-9 (М45)

  27. An Impact of Monetary Aggregates on the Inflation Rate, (koautor Tomić, Z.) (2015), Thematic collection of papers: Competitveness of Enterprises and National Economies, Editor: prof. Bojan Krstić, PhD and Co-editor; prof.Zbigniew Paszek, PhD, Publisher: Faculty of Economics, University of Niš, p.131-146 ISBN: 978-86-6139-101-9 (M14)

  28. Анализ международного опыта управления таможенными услугами, (koautori: Владимирович Наумов, A. i Николаевич Гайко, П.) (2015), Анализ международного опыта управления таможенными услугами, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015-11-22 lap-publishing/www.lap-publishing.com, 112, ISBN-13: 978-3-659-80297-3 ISBN-10: 3659802972 EAN 9783659802973  (М13)

  29. Results of Fiscal Consolidation in Republic of Serbia, (koautor: Đorđević, M.) (2015), Procedia Economics and Finance 19 (2015), Elsevier, , 6th International Conference: „The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World“, EBEEC 2014, May 9-10, Niš, p.110-121 (М13)

  30. Значај трансфера са економским циљем у савременим буџетским системима, (koautor Đorđević, M.) (2016), Тематски зборник : Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, , Економски факултет у Нишу, ISBN 978-86-6139-125-5, стр. 217 - 235, (M45)

  31. Ефикасност наплате пореза на додату вредност у изабраним земљама, (koautor Đorđević, M.) (2016), Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Редактори: проф.др Јадранка Ђуровић Тодоровић и проф.др Марија Радосављевић, Економски факултет Ниш, ISBN  978-86-6139-096-8, стр. 217 - 235,  (М45)
  32. Regressivity of Value Added Tax in the European Union and the Republic of Serbia, (koautor: Janković Milić, V.) (2017), Thematic Collection: Improving Micro and Macro Competitiveness – Problems and Possible Solutions, redaktor Bojan Krstić, Faculty of Economics Niš, ISBN 978-86-6139-136-1, p.p. 267-285, (M14)
  33. Konkurentnost poreskog sistema Republike Srbije, (koautor Đorđević, M.) (2017), Tematski zbornik: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, redaktori: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević,  Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 197-216, ISBN 978-86-6139-144-6,   (M45)
  34. Održivost penzionog sistema Republike Srbije (koautor Đorđević, M.) (2018), Zbornik radova: Konkurentnost i  održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš, redaktori: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević, EF Niš, ISBN: 978-86-6139-161-3, str. 139-157,  (M45)
  35. The Effects of Tax Competition in the Domain of Corporate Income Tax, (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2019), Thematic collection of papers: “Enhancing Competitiveness of National Economies and Enterprises“, Editor: Prof. Bojan Krstić, 2019, pp. 21-41.ISBN: 978‐86‐6139‐183‐5 (M14)

  36. Значај дигитализације за ефикасну употребу средстава државне помоћи у Републици Србији (koautor Đorđević, M.) (2019), Тематски зборник: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Економски факултет Ниш

  37. The Determinants of Financial Suistainability of Pension System in the Republic of Serbia, (koautor: Nikolić, M.),Thematic collection of papers: “Improving Macroeconomic Competititiveness“, Editor: Prof. Bojan Krstić, 2019, pp. 165-180. ISBN: 978‐86‐6139‐182‐8 (M14)

  в) Уџбеници

  1. Финансијска теорија и политика (коаутор М. Јовановић), Економски факултет Ниш, 2003., стр.483, ISBN 86-80121-91-6  COBISS.SR.-ID 110800396

  2. Монетарни и фискални менаџмент (коаутори М.Јовановић и Б.Крстић), Економски факултет Ниш, 2006., стр.495, ISBN 86-85099-34-х  COBISS.SR.-ID 136421132

  3. Монетарна економија, Економски факултет Ниш, 2010.,стр.409, ISBN 978-86-6139-001-2  COBISS.SR.-ID 174247692

  4. Јавне финансије (коаутор М.Ђорђевић), Економски факултет Ниш, 2010., стр. 446,  ISBN 978-86-6139-004-3  COBISS.SR.-ID

  5. Јавне финансије: Теорија и пракса, (коаутор М.Ђорђевић), Економски факултет Ниш, 2019., стр. 445, ISBN 978-86-6139-190-3

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Use of Monetary Aggregates as Targets in Developed Economies, (koautori: Siljković, B. i Obradović, S.) (2012.), časopis TTEM – Techninics Technologies Education Management, Vol.7, No2, V/VI 2012, Sarajevo, časopis pripada proširenoj SCI listi – Factor 0.351, str.563-571 (M23)

  Applicability of Newton’s law of cooling in monetary economics, (koautori: Zoran Tomić, Nebojša Denić, Dalibor Petković, Nenad Kojić, Jelena Petrović, Biljana Petković) (2018.), Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 494(2018),IF 2.132, pp. 209-2017 (M21)

   

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Налажење оптималног портфолија, (1996.), Економске теме бр.1, Економски факултет Ниш, стр. 93-99; (Р62)
  2.  Укупан ризик и његови фактори, (1996.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 317-324; (Р62)
   1. Ефикасност финансијских тржишта, (1997.), Економске теме бр.1, Економски факултет Ниш, стр. 183-190; (Р62)
  3. Нужност развоја тржишта акција у Југославији, (1997.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр.335-341; (Р62)
  4. The Belgrade Stock Exchange - an Embryo of the Financial Markets in Yugoslavia, (1997.), Facta Universitatis, Универзитет у Нишу, str. 79-87; (Р62)
  5. Политички утицај на централну банку, (1998.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 267-277;(Р62)
  6. Неки елементи теоријско-критичке анализе ЦАПМ и АПТ модела вредновања капиталне активе (коаутор Б.Крстић), (1998.), Финансије бр. 9-10, УБЈ, Грмеч, Београд, стр. 717-729;(Р62)
  7. Финансијска тржишта у функцији обнове и развоја Југославије, (коаутори М.Јовановић и М.Ђорђевић), (1999.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 101-117;(Р62)
  8. Значај избора адекватног модела монетарне политике за стабилан привредни развој, (коаутори М.Јовановић и М.Ђорђевић), (2000.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 135-151;(Р62)
  9. Поруке Филипс-Окуновог модела за политику финансирања привредног развоја, (коаутор М.Ђорђевић), (2000.), Економске теме бр.3, Економски факултет Ниш, стр. 135-149;(Р62)
  10. Анализа обвезница - предуслов доношења добрих инвестиционих одлука, (2001.), Свет финансија бр.184, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 8-12;
  11. Тржишно или банкарско оријентисани финансијски систем – дилема транзиторних економија, (коаутор М.Јовановић), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 231-241;(Р62)
  12. Показатељи независности централне банке, (2001)., Југословенско банкарство бр. 9-10, УБЈ, Београд, стр.11-19.;
  13. Развој финансијских тржишта у функцији транзиторних процеса, (2002.), Свет финансија бр. 188, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 17-27;
  14. Мере ефикасности функционисања финансијских тржишта, (2002.), Југословенско банкарство бр.3-4, УБЈ, Београд, стр. 58-68;
  15. Својински плурализам – основна претпоставка егзистенције финансијског тржишта, први део, (2002.), Пословна политика, мај, Земун, стр.  47-50;
  16. Својински плурализам – основна претпоставка егзистенције финансијског тржишта, други део, (2002.), Пословна политика, јун, Земун, стр.  47-52;
  17. Осврт на досадашње резултате приватизације у свету, (2002.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 245-257;(Р62)
  18. Обвезница као извор зајмовног капитала, (2002.), Југословенско банкарство бр. 5-6, УБЈ, Београд, стр. 23-32;
  19. Берзанска трговина – компаративна анализа, (2002.), Свет финансија бр.  190, Војвођанска банка, Нови Сад, стр. 9-18;
  20. Тврдо буџетско ограничење – предуслов функционисања финансијског тржишта, (2002.), Пословна политика, октобар, Земун, стр. 25-30;
  21. Теорије расподеле пореза, (2002.),  Економика бр. 4-5, Ниш, стр. 34-42;(Р62)
  22. Порески подстицаји као неопходност функционисања и даљег развоја нашег финансијског тржишта, (2002.) Свет финансија 191, Нови Сад, стр. 27-36,
  23. Перформансе транзиторних економија, (2002.), Економске теме бр.4, Економски факултет Ниш, стр. 29-39;(Р62)
  24. Corporate Income Tax in EU Countries - comparative analysis”, (2002.) Facta universitatis vol.1, no 10, Универзитет у Нишу, стр.57-67,(Р62)
  25. Предности и недостаци хармонизације пореза на добит предузећа у земљама ЕУ, (2004.), Финансије 1-6, Министарство финансија РС, Београд, стр. 55-70,(Р62)
  26. Специфичности пореза на добит корпорација у САД, (2003.), Пословна политика, мај, Земун, стр.63-66;
  27. Економске последице пореза на добит корпорација, (2004.), Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 173-181,(Р62)
  28. Монетарне реформе у земљама средње и источне Европе, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Економске теме 2, Економски факултет Ниш, стр.155-163, (Р62)
  29. Начини смањења пореског оптерећења, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Пословна политика, јануар, Земун, стр.32-36,
  30. Могућност финансирања МСП преко Београдске берзе, (2004.), Економика предузећа март-април, Нишко традиционално саветовање, СЕС, стр.  98-105;(Р65)
  31. US Tax system reforms, (2004.),  Економске теме 6, Економски факултет Ниш, стр. 27-35,(Р62)
  32. Појава и карактеристике хиперинфлације, (2004.) Банкарство 7-8, Удружење банака, Београд, стр. 16-33,
  33. Економски ефекти инфлације и стабилизације, (2004.), Банкарство 11-12, Удружење банака, Београд, стр. 26-39,
  34. Пореске реформе у земљама југоисточне Европе, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.), Пословна политика, јун, Земун, стр. 25-28,
  35. Консолидација јавних финансија у функцији подстицања привредног развоја у Србији, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.), Пословна политика, септ.Земун,стр.25-28,
  36. Пореска реформа као предуслов приступања ЕУ, (2005.) Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 233-241,(Р62)
  37. Кејнзијански оквир IS-LM модела, (2005.), Банкарство бр. 11-12, УБДФОС, Београд, стр. 15-32,
  38. Карактеристике различитих метода опорезивања, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.)  Пословна политика, децембар, Земун, стр.34-38
   1. Corruption in Serbia and Czech Republic - Comparative Analyses, (коаутор Magdalena Huncova), (2006.), Економске теме 1-2, Економски факултет Ниш, стр, 521-535,(Р62)
  39. Критеријуми уласка нових држава у ЕУ, (2006.), Економика 5-6, Друштво економиста Ниш, стр. 82-89, ISSN 0350-137Х, (Р62)
  40. Definition of Personal Income as Tax Base, (коаутор М. Ђорђевић), (2006.),  Economic Themes 6, Економски факултет Ниш, стр.49-56, ISSN 0353-8648 33; COBISS.SR-ID  162633996,  (Р-62)
  41. Experiences with Different Monetary Strategies (коаутор М. Ђорђевић), (2007.), Facta Universitatis, vol.4, no 1, University of Niš, стр. 29-39, ISSN 0354-4699 338.23; COBISS.SR-ID  163490316,  (Р-62)
  42. Порески третман дивиденде, (2007.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 37-47, ISSN 0353-8648 336.781.2; COBISS.SR-ID  151481100,  (Р-61)
  43. The ECB Monetary Policy Strategies, (2007.) Economic Themes 4, Економски факултет Ниш, стр.75-89,  ISSN 0353-8648 338.23:336.74; COBISS.SR-ID  152630796,  (Р-61)
  44. Утицај опорезивања на конкурентност и регионални развој, (коаутор M.Ђoрђевић), (2008.) Економика предузећа 3-4, Савез економиста Србије,  Београд, стр.124-132 ISSN 0353-433Х 005.332.4,338.23:336.22(497.11) (М52)→(Р62)
  45. Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у Аустрији, (2008.) Eкономске теме 3, Економски факултет Ниш, стр. 71-85, ISSN 0353-8648 336.221.4(436);  COBISS.SR-ID  168250124,  (М51)→ (Р-61)
  46. The Elements of Personal Income Taxation, (коаутор М. Ђорђевић ), (2008.), Economics themes 4, Faculty of Economics Niš, p.73-85, ISSN 0353-8648 336.22;  COBISS.SR-ID  168289036,  (М51)→ (Р-61)
  47. Features of Inflation Targeting as a Type of Monetary Strategy, (коаутор М.Ђорђевић), (2008.), Facta universitatis, Vol.5, No1, Универзитет у Нишу, стр. 39-49 ISSN 0354-4699 338.23:336.74;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)
  48. Смањење додатног пореског оптерећења употребом flat пореза, (коаутор М. Ђорђевић), (2008), Финансије 1-6, Министарство финансија Републике Србије, Београд, , стр. 189-203,  ISSN 0015-2145 336.226.1;  COBISS.SR-ID  157704460,  (М52)→ (Р-62)
  49. Проблем пореске евазије у изабраним земљама, (2009.), Економика предузећа 9-10, вол.57, Савез економиста Србије, Београд, стр. 451-464 ISSN 0053-443Х 336.225.68 343.359.2;  COBISS.SR-ID  172464396,  (М51)→ (Р-61)
  50. Алтернативни начини опорезивања дохотка физичких лица,  (коаутор: М.Ђорђевић), (2009.), Економске теме бр. 3, Економски факултет Ниш, стр. 29-43 ISSN 0353-8648 336.221;  COBISS.SR-ID  1117795,  (М51)→ (Р-61)
  51. Тhe Importance of Public Expenditure Management in Modern Budget Systems, (коаутор М.Ђорђевић), (2009.), Facta Universitatis Vol.6, No 3, Универзитет у Нишу, стр. 281-294 ISSN 0354-4699 336.1;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)
  52. Комплексност немачког пореског система, (коаутор: М.Ђорђевић), (2010.), Економика предузећа, новембар-децембар, Савез економиста Србије, Београд, стр. 283-294, ISSN 0353-433Х 336.221.4(430),  (М51)→ (Р-61)
  53. Атрактивност инвестиција у злато као сигурну имовину (коаутори: С. Куртовић, Б. Сиљковић), (2010.), Економски хоризонти бр.2, Економски факултет Крагујевац, стр. 155-171, ISSN 1450-863X COBISS.SR-ID 15802266 (М52)→(Р62)
  54. (Не)Ефикасност пореског система Србије (коаутор: М.Ђорђевић), (2010.), Финансије 1-6, Вол. 61, Министарство финансија Републике Србије, Београд, стр. 26-38 ISSN 0015-2145 336.221.4(497.11) COBISS.SR-ID 36631 (М52)→(Р62)
  55. Нова криза менаџмента банкарског сектора САД, (коаутори: Сиљковић, Б. и Ђокић, Р.) (2011.), Економски сигнали, вол. 6, бр.2, Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу, стр. 23-37 UDK: 005.334:336.71(73) (М53) →(Р62)
  56. Suistainability of Monetary Policy Strategy of the NBS, (коаутор М. Величковић), Теме, 1/2012, Универзитет у Нишу , str. 219-235 (М24)
  57. Карактеристике фискалног федерализма Босне и Херцеговине, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), Економика, вол.57, бр.2, Ниш, стр. 39-54 (М53)→(Р63)
  58. Повезаност прогресивности и издашности код опорезиванја дохотка физичких лица (Марина), 2012., Економске теме 1, ЕФ Ниш, стр. 33-46   М51
  59. Пореска конкуренција као глобални и регионални феномен (Марина), 2013, Теме 1/2013, Универзитет у Нишу, стр. 73-96   ISSN BROJ ČASOPISA 0353-7919 М24
  60. Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Countries of the Western Balkans, (koautori: Kurtović, S. i Siljković, B.) (2014), International Journal of Economic Perspectives, vol.8, Issue 2, Northern Cyprus, п. 43-57, ISSN 1307-1637, (М24)
  61. The Dynamics of the Volume and Structure of Interest on the Public Debt of the Republic of Serbia, (koautori: Petković, D. i Prole, Lj.) (2014), Ekonomika, Vol.60, october-december 2014, No.4, Niš, pp. 253-262, naučni rad, ISSN 0350-137X, еISSN 2334-9190, UDK 338(497,1)
  62. Sistemi oporezivanja dohotka fizičkih lica u razvijemim zemljama, (koautor Đorđević, M.) (2015), Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol.51, broj 34/2015, UDC 330.564.6:336.2 (4) , ISSN 0350–2120, COBISS.SR–ID 16206850, str.139-152., (M51)

  63. Empirical Evaluation of the Fiscal Position in Serbia, Economic Themes, (koautor VUković, M.) (2016), Vol.54(2), Faculty of Economics, Niš, ISSN 0353-8648, eISSN 2217-3668, стр. 217 – 232; (M51)

  64. Analysis of the Dynamics of Inflation in Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Tomić, Z.) (2016), Strategic Management - International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol.21, No.3, Faculty of Economics Subotica, ISSN 1821-3448, стр. 56 - 61, (M51)

  65. Credibility and Limits of Emission for External Debt from the Aspect of Export Capabilities of the Republic of Serbia and Economic Growth Abrod, (koautor Vuković, M.) (2017), Teme g.XLI, br.1, University of Niš, ISSN 1820-7804, p.p. 91-104  (M24)
  66. Impact of Expentitures for Education on the Competitiveness of the Economy, (koautori: Janković Milić, V. i Popović, Ž.) (2017), Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo-Journal of Economics and Business, no. 14, pp. 43 - 49, issn: 1840-3557, udc: 338.262:330.34, doi: 10.7251/ZREFIS1714043D (M24)
  67. Estimating the determinants of tax evasion using empirical data, (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2018), Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo,Nо.16, pp. 11-19 (M24)

  68. Environmental taxes as the instrument of environmental policy in developing countries (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.), Novi Ekonomist, Vol. 12, No. 24, 2018, pp. 45-62. (M52)
  69. Improving performance of VAT system in developing EU countries: Estimating the determinants of the ratio C-Efficiency in the period 1997-2017, (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2019). Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 16, No.3, 2019, pp. 239-254.

  70. Factors of the Value Added Tax Collection Efficiency in the Republic of Serbia, (koautor: Ristić, M.) (2019), Economic Themes, Vol. 57 (1), 2019, Faculty of Economics Niš, pp. 35-49 M(51)

  71. C-Efficiency ratio as a measure of VAT efficiency in EU developing countries and Serbia", (koautori: Đorđević, M., Ristić, M.) (2019), Novi Ekonomist, Vol. 13, No. 26, 2019, pp. 16-25 (M52)

  72. APPLICATION OF UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY INSTRUMENTS IN MITIGATION OF THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE COVID 19 VIRUS PANDEMIC, (koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020), FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 17, No 3, pp. 231-248 (M52)

  73. ZNAČAJ UPOTREBE QE I “NOVCA IZ HELIKOPTERA” U POKRETANJU PRIVREDNE AKTIVNOSTI NAKON KRIZE IZAZVANE VIRUSOM KOVID 19, (koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020), FINANSIJE Časopis za teoriju i praksu finansija, br. 1−6/2020, pp. 7-27 (M52)

  74. The use of cryptocurrency as a payment instrument in the Republic of Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020), Novi Ekonomist, Bijeljina: Faculty of business economics Bijeljina, University of East Sarajevo, Vol. 14, No. 28, 2020, pp. 6-14 (M52)

  75. Тhe Impact of Corporate Income Tax on Gross Domestic Product – The Case of the Republic of Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Krstić, M.) (2020), Economic Themes (2020), Vol.58, No.3, pp.311-326 (M51)

  76. Pension Expenditure analysis: Empirical study of a Serbian Local Self-Government, (koautori, Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2021), Economics of Sustainable Development. Niš: Society of Economists „Ekonomika“ Niš, Vol. 5, No. 1, 2021, pp. 1-12 (M54)  77.  
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. The role of the Belgrade Stock Exchange in privatisation process”, (2002.) Interuniversity Scientific and Practical Conference Regional Economic Cooperation and Integration of South- and East-European Countries”, D.Tsenov Academy of Economics Publishing House, Bulgaria, стр. 209-215,(Р54)
  2. Corruption and Tax Evasion as Chalenges for Serbian Government, (2006.) The Tenth International Research Symposium on Public management, 10-12 April, Glasgow, Caledonian University, Scotland, CD ROM,(Р54)
  3. Obstracles with Solving Corruption in Serbia, (2006.) International symposium; „Social Economy and Social Enterprise as a Тool of Public Policies“, Usti nad Labem, Czech Republic, p. 14 (abstract), и ЦД РОМ, ISBN 80-7044-819-9 (Р54)
  4. Features of NGO Sector in Serbia, (2007.), International conference: Social Economy, Social Enterprises and Social Capital, Usti nad Labem, Czech Republik, Novembar,  стр. 14-17, ISBN 978-80-7044-954-7,  (Р-54)
  5. Усклађеност стратегије НБС са стратегијама ЕЦБ, (2007.), Међународни научни скуп: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Зборник радова, Економски факултет Ниш, октобар, стр.487-501, ISBN 978-86-85099-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740,  (Р-54)
  6. Achieved Level of Harmonization Between  the NBS  and the EBC Monetary Strategies, (коаутор М. Ђорђевић), (2008.), International Conference: Competitiveness in the Conditions of a Global Economics, Економски факултет Ниш, октобар, стр. 13-28, ISBN 978-86-85099-80-9 ; COBISS.SR-ID 156432396 (М33)→ (Р-54)
  7. Responses of Monetary and Fiscal Policy Makers in Serbia Against the World Economic Crisis (коаутор М.Ђорђевић), (2009.),  X International Conference: The Influence of Global Economic Recesion on Tourism, Ohrid, Macedonia, CD ROM  ISBN 978-9989-179-75-4 ;  (М33)→ (Р-54)
  8. Measures of Serbian Government Against the World Economic Crisis,  (коаутор М. Ђорђевић), (2009.), International Conference: Challenges of the World Economic Crisis,  Ekonomski fakultet Niš, стр.45-54 ISBN 978-86-85099-98-4 ; COBISS.SR-ID 172252940 (М33)→ (Р-54)
  9. Determinants of Tax Revenues Structure in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2010.), 1st International Conference on Business & Economics, May 6-8, Thhessaloniki, Greece, CD ROM (M33→Р54)
  10. The Level of Regression in the Serbian Tax System, (коаутор М. Ђорђевић), (2010.), International Scientific Conference: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, 14.-15. октобар, Економски факултет Ниш, стр.247-254 ISBN 978-86-6139-019-7 COBISS.SR-ID 181597964 (М-33)→(Р- 54)
  11. Употреба монетарних агрегата као таргета у развијеним економијама, (коаутори: Сиљковић, Б. и Обрадовић, С.) (2011.), International Conference on Economic and Regional Development, Kladovo, 26th-28th june, TQM Centar, Zrenjanin, str. 187-198 (M33)→(Р54)
  12. Methods for Reduction the Budget Deficit in Serbia, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), International Scientific Conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, October 14, Faculty of Economics Niš, Editors: Dejan Spasić, Ljiljana Stanković, str. 143-153, ISBN 978-86-6139-040-1  М33
  13. Modernization of E-Government system in Serbia, (Trajković Slaviša, Pavlović Nikola) N.skup: 6th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, TQM Center Zrenjanin, str. 253-266  ISBN- 978-86-88065-27-6; COBISS-ID-199388684  M33
  14. Permanent Challenges of Selection of Optimal Monetary Strategy, (koautori: Siljković, B. i Marković, S.), (2014), Conference of Informatics and Management Sciences, The 3rd international Virtual Conference ICTIC 2014, 24-28 March, Slovak Republic, pp.195-199, (M33)
  15. Volume and Structure of the Own Revenues in Financing of the Local Governments in the Republic of Serbia, (koautor Đorđević, M.) (2014), Internationa Scaentific Conference: The Financial and Real Economy: Towards Suistainable Growth, Facultiy of Economics Niš, 17th October, ISBN 978-86-6139-096-8, pp. 65-76,  (M33)
  16. Analysis and Causes of the Budget Deficit Growth in Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Tomić, Z.) (2015), International Scientific Conference: Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations, Niš, October 16, Editors: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević, University of Niš, Faculty of Economics, pp.- 61-72, ISBN: 978-86-6139-115-6 (M33)

  17. Uticaj monetarnih agregata na stopu rasta BDP-a u Republici Srbiji, (koautor Janković Milić, B.) (2016), International conference: Globalization challenges and the social-economic environment of the EU, 2016 (19.4 – 20.4), School of Business and Management Novo Мesto, Slovenija, од: 19.04.2016, до: 20.04.2016 ISBN 978-961-6770-35-4, стр. 116 - 126; (М33)

  18. Начини смањења регресивности пореског система Републике Србије, (koautori: Đorđević, M. i Perović, D.) (2017), Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, ISBN 978-86-6091-072-3, str. 193 – 210, (M33)
  19. Efficiency of Therefund System of Nitrogen Oxidesemissions Charge in the Kingdom of Sweden, (Koautori: Đorđević, M. i Stojanović, M.) (2017), Thematic Collection:: Economic Policy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth, 15-17 June, Faculty of Economics – University of Belgrade, ISBN: 978-86-403-1535-7, p.p.177-191 (M33)

  20. Tendencije i problem razvoja Orahovčkog Južnometohijskog rejona vina i vinski turizam, (koautori: Siljković, B. i Milanović, N.) (2017), Međunarodni naučni skup IOR-EDA 2017, Zvornik radova: Izazovi održivog razvoja – ekonomski i društveni aspect, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, novembar 2017., str.129-141, ISBN 978-86-80127-85-9, (M33)

  21. Stanje i perspective fiskalne politike Republike Srbije/ Stance and prospects of the Republic of Serbia fiscal policy, (koautor Đorđević, M.) (2017), Zbornik radova sa naučnog skupa: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, februar 2017, str.15-33, ISBN 978-99938-46-75-8, (M33)

  22. Načini povećanja izdašnosti poreza na imovinu u Republici Srbiji, (koautori: Đorđević, M. i Tomić, Z.) (2017), , Novi Ekonomist – časopis za ekonomsku teoriju i praksu, vol 11(1), godina XI, br.21, januar-jun 2017, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu ,jun 2017., str.21-30, ISSN 1840-2313, (M33)

  23. Interdependence between expenditures for educcation and GDP per capita in Serbia and neighboring countries, (koautori: Janković Milić, V. i Popović, Ž.) (2017), , Zbornik radova: Socijalno-ekonomski aspekti Evroazijskih integracija, Ruska carinska akademija Moskva, str. 3-11, ISBN 978-5-9590-0919-9, (M33)

  24. Environmental taxes and expenditures in selected countries: panel data analysis, (koautori, Đorđević, M. i Stojanović, M.) (2017), Contemporary Approaches in the Anaysis of Economic Performances, Faculty of Economics, University Niš, Prolom Spa, October 2017, p.p. 197-207, ISBN 978-86-6139-145-3, (M33)

  25. Uloga Ekonomskog fakulteta u Nišu u podsticanju ekonomskog razvoja Jugoistočne Srbije (The Role of the Faculty of Economics in Niš in Strengthening the Economic Development of the South East Serbia, (koautor Radosavljević, M.) (2017), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko Vol.11, sveska 1, 2017,ISSN 2303-8861, UDK 33, p.p.-75-81,  (M33)
  26. Reduction of regional disparity by use the tax facilities and exemptions in corporate income tax system of the Republic of Serbia, (koautor Đorđević, M.) (2017), Book of abstracts: International Scientific Conference: Regional development and cross-border cooperation, Pirot ,novembar 2017. p.16, ISBN 978-86-6023-376-1, (M34)

  27. The Tax Wedge as the Determinant of Unemployment: A Comparative Overview of OECD Countries and Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2018), 49th International Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, Faculty of Economics Niš, pp. 61-75 (M33)

  28. Study of the tax wedge in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro using cluster analysis (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2018) Proceedings of the Faculty of Economics Univrsity of Zenica, g. III, br. 1(2018), Zenica: Ekonomski fakultet, pp. 245-253.

  29. Poreski klin u Republici Srbiji/ Tax wedge in the Republic of Serbia, (koautori: Đorđević, M. i Ristić, M.) (2018), II Internatonal Scientific Conference: Regional Development and Cross-border Cooperation, 15th December 2018, Pirot (M33)

  30. Can the Corporate Tax be in the Function of Economic Growth?, (koautori: Đorđević, M.i Ristić, M.) (2019), 50th International Scientific Conference: Contermporary Economic Trends: Technological Developemnt and Challanges of Competititiveness, 18 October 2019, Faculty of Economics, Niš, pp. 89-102 (M33)

  31. Taxation in a digitizing world: Solutions for Corporate Income Tax in the Age of COVID-19, (koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020), Proceedings of the International Scientific Conference: ‘Digital economy: changes, risks, sustainable development", pp. 131-142 (M33)

  32. What motivates tax evasion in the Republic of Serbia?, (koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020), Proceedings of the 9th Scientific conference with international participation Real and Financial sector in the light of new technologies, new world and new challeges Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, pp. 143-154 (M33)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Пословање краткорочним хартијама од вредности на финансијском тржишту Југославије, (1997.), Зборник радова: Финансијски и банкарски менаџмент у савременим условима привређивања, Економски факултет Приштина, Брезовица, стр. Д-90 - Д-96; (Р65)
  2. Технологија рада на финансијском тржишту", (1998.), Зборник извода радова са III Симпозијума "Савремене технологије и привредни развој“, Технолошки факултет Лесковац, стр.178;(Р72)
  3. Утицај ризика управљања на инвестирање у хартије од вредности, (1999.), Научни скуп: Менаџмент у привредама у транзицији, Економски факултет Ниш, стр. 451-461;(Р54)
  4. Неки аспекти анализе акција, (1999.), научни скуп: Управљање кључним аспектима трансформације предузећа, Економски факултет Крагујевац, стр.  217-224;(Р72)
  5. Значај тржишних индекса за инвестирање у акције, (1999.), Зборник радова: Инвестиционо одлучивање у условима транзиције, Економскии факултет Приштина, стр. 349-357;(Р65)
  6. Најзначајније технике техничке анализе акција, (2000.), Зборник извода радова са IV Симпозијума “Савремене технологије и привредни развој”, Технолошки факултет Лесковац, стр. 137;(Р72)
  7. Порез на добит предузећа – осврт на законска решења у земљама ЕУ, (2003.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 320-328,(Р65)
  8. Предности и недостаци пореза на додату вредност(коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 315-323,(Р65)
  9. Берза као извор финансирања регионалног привредног развоја, (коаутор М. Ђорђевић) (2004.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 143-151,(Р54)
  10. Консолидација јавних финансија, (2005.) Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр.411-419, (Р54)
  11. Позитивна и нормативна анализа пореске евазије у функцији струткруних промена земље, (коаутор М. Ђорђевић) (2006.), Међународни научни скуп: Структурне промене и демографска креања земаља јужне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 597-607,(Р54)
  12. Различите технике опорезивања у земљама у развоју, (коаутор М. Ђорђевић) (2005.)  Међународни научни скуп: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, , CD ROM,(Р54)
  13. Пореска евазија као кочница развоја Републике Србије, (коаутор М.Ђорђевић), (2005.), Економист бр. 1, Саветовање економиста: Стабилизација и развој: како даље?, Савез економиста Србије и Црне Горе, Будва, стр. 163-172;(Р65)
  14. Ефекти опорезивања дохотка физичких лица у стимулисању привредног развоја,  (коаутор М. Ђорђевић), (2007.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Зборник радова, Економски факултет Ниш, стр.  185-200, ISBN 978-86-85099-48-9, (Р54)
  15. Тенденције увођења flat пореза у циљу унапређења привредног развоја,  (коаутор М.Ђорђевић), (2007.), VII Симпозијум: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, октобар, Зборник  радова, стр. 184-197. ISBN 0352-6542; COBISS.SR-ID  162101004,  (Р-54)
  16. Промене у систему опорезивања дохотка као детерминанта привредног развоја Србије, (коаутор М.Ђорђевић), (2008.), Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007.години, Економски факултет Крагујевац, стр. 276-285, ISBN 978-86-82203-79-7; COBISS.SR-ID 516005269,  (Р-54)
  17. Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у пореском систему Србије, (коаутор М. Ђорђевић), (2009.), Монографија: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 193-203, ISBN 978-86-82203-90-2 ; COBISS.SR-ID 157648652, (М33)→ (Р-54)
  18. Монетарна политика ФЕД-а и ЕЦБ у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори: М.Ђорђевић, Б.Сиљковић), (2009.), Зборник радова, ФИМЕК, Нови Сад, стр.5-18,  ISSN 1820-9165 COBISS.SR-ID 233572871 (М63→Р65)
  19. Ефекти опорезивања на понуду рада и демографске токове становништва, (коаутор: М. Ђорђевић), (2010.), зборник радова: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 15. јун, Економски факултет Ниш, стр.325-336 ISBN 978-86-6139-008-1 (М-33) → (Р-54 )
  20. Спрега монетарне и фискалне политике у борби против регионалних неједнакости у Србији, (коаутор М.Ђорђевић), (2011.), 16. Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 125-140 ISBN 978-86-6139-026-5 COBISS.SR-ID 184361996 (М-33)→(Р- 54)
   1. Анализа изабраних модела опорезиваwа добити предузећа у циљу утицаја на смањење регионалних неједнакости Србије (Марина), 2012, Н скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, ЕФ Ниш, 22.јун, стр. 405-421
    
  21. Улога пореза на добит предузећа у стимулисању привредног раста (Марина), 2013, Н. Скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 21.јун, редактор Зоран Аранђеловић, стр. 593-604  ISBN 978-86-6139-067-8 COBISS.SR-ID 198985740  М63
  22. Диференциран порески третман дохотка као начин ублажавања регионалних неједнакости, (коаутор Ђорђевић, М.) (2014), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, redaktor: prof.dr Zoran Aranđelović, 27.6.2014., ISBN 978-86-6139-0920, стр. 203-218 (М63)
  23. Допринос пореских олакшица и ослобођења смањењу регионалне неједнакости у Србији, (koauor Đorđević, M.) (2015), XX Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, ЕФ Ниш, јун 2015, стр. 87-99.  ISBN: 978-86-6139-104-0  (М63)
  24. Анализа мера монетарне и фискалне политике за развој пољопривреде Србије у циљу смањења регионалне неједнакости, (koautori: Đorđević, M. i Tomić, Z.) (2016), , XXI Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе (24.6.2016.), Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-2139-122-4, стр. 77 - 94; (M63)

  25. Фискална децентрализација као предуслов смањења регионалних разлика у Републици Србији, (koautor Đorđević, M.) (2017), Зборник радова: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, ISBN: 978-86-6139-140-8, str.33-42 (M63)

  26. Efekti državne pomoći na regionalni razvoj Republike Srbije, (koautor: Ristić, M.) (2018), Zbornik radova: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, 23, 29.6.2018, Ekonomski fakultet Niš, urednik: prof.dr Marija Radosavljević, redaktor prof.dr Živorad Gligorijević, pp. 49-62 (M63)

  27. Održivost penzionog sistema Republike Srbije, (koautor: Đorđević, M.) (2018), Zbornik radova: Konkurentnost i  održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš, redaktori: Jadranka Đurović Todorović, Marija Radosavljević, pp. 139-157 (M45)

  28. Смањење утаје индиректних пореза као детерминанта ублажавања регионалних неједнакости у Републици Србији, (коаутор: Ђорђевић, М.), Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Редактори: проф.др Живорад Глигоријевић, проф.др Тадија Ђукић, Економски факултет Ниш, 21.јун 2019, стр. 127-136 (М63)

  29. Значај дигитализације за ефикасну употребу средстава државне помоћи у Републици Србији, (коаутор: Ђорђевић, М.), Тематски зборник: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, Економски факултет Ниш, 2019 (М45)

  30. Утицај дигитализације на примену криптовалута у Републици Србији, (коаутор: Ђорђевић, М) (2020). Зборник радова: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије, pp. 151-165 (M45)

  31. Uloga poreza na dobit preduzeća kao automatskog stabilizatora u Republici Srbiji, (koautor: Ristić Cakić, M.) (2020), 25. Tematski zbornik „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope Niš: Ekonomski fakultet, pp. 495-506 (M63)

  32. Faktori evazionog ponašanja poreskih obveznika sa aspekta pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji (Koautori: Đorđević, M. i Ristić Cakić, M.) (2020). Ekonomska politika Srbije u 2020. godini Beograd: Ekonomski fakultet Beograd, pp. 215-232 (M63)

Poslednji put izmenjeno sreda, 16 jun 2021 12:58