Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.01.2014.

LJiljana Stankovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.02.1952.
 • Mesto rođenja: Grkinja
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1973
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Marketing strategija (1996), Ekonomski fakultet Niš, ISBN-86-80121--07-X, COBISS.SR-ID 50905868, UDK 658.8(075.8)

  Međuzavisni marketing (2002), Ekonomski fakultet Niš, 2002, ISBN: 86-80121-66-5, KOBISS-ID 100349708. UDK:658.8

  Unapređenje poslovne konkurentnosti (koautori D. Radenković-Jocić, S. Đukić), (2007)Ekonomski fakultet Niš,  179 str. ISBN 978-86-85099-38-0, COBISS.SR-ID 137061388

  Regionalne razlike u strukturi lične potrošnje u Jugoslaviji, (1987) u: Regionalni razvoj proizvodnih snaga u SR Srbiji - faktor ekonomske i politi§ke ravnopravnosti ljudi i razvoja ONO”, Niš, 1987, str. 145-157.

  Karakeristike i tržišna ocena investicionih projekata u svetlu nove Metodologije, (1988) u: Ekonomska politika i investicije, Niš,  

  Uticaj dinamike cena na izbor kriterijuma za ocenu efikasnosti i opravdanosti investicija, (koautor E. Petrović) (1989) u: Preduzeće u uslovima privredne reforme, Niš, str. 53-63.

  Marketing u strategiji poslovnih banaka (1990), poglavlje u monografiji: “Strategija razvoja privrednog preduze}a”, Ekonomski fakultet Niš, str. 85-95.

  Uticaj tržišog učešća na rentabilnost preduzeća (1991) u monografiji:“Ekonomski aspekti razvoja preduzeća, Ekonomski fakultet Niš, str. 37-44.

  Idejni projekat tržišne komunikacije dečje štednje (1991), knjiga, Centar za dizajn i marketing, 49 strana

  Kontrola marketing aktivnosti - faktor poslovnog uspeha preduzeća (1992), u knjizi: Marketing sistem i strategijsko upravljanje preduzećem, Ekonomski fakultet Beograd i Institut za tržišna istraživanja Beograd,  str. 257-263.

  Uloga marketinga u prevladavanju krize poslovanja preduzeća (1992), u knjizi: Problemi upravljanja preduzećem u uslovima društveno-ekonomske transformacije, Ekonomski fakultet Kragujevac,  str. 299-305.

  Sistem komuniciranja sa tržištem i pozicioniranje preduzeća, (1992) u monografiji: Privredni sistem i efikasnost poslovanja preduze}a u uslovima svojinske transformacije, Ekonomski fakultet Niš, str. 77-83.

  Marketing analiza u postupku donošenja odluka o investicionim ulaganjima (1993), u knjizi: Strategija investiranja i metodologija ocenjivanja investicionih projekata, FON Beograd, str. 129-135.

  Diferenciranje proizvoda i poslovni uspeh preduzeća (1993) u monografiji: Razvojni faktori i efikasnost preduzeća, Ekonomski fakultet Niš, str. 109-117.

  Strategijska analiza - osnova za usklađivanje interesa vlasnika kapitala i menadžer, (1994) u monografiji: Ekonomska efikasnost strategije preduzeća, Ekonomski fakultet Niš, str. 64-71.

  Ukorak sa svetom - preduzeća u Srbiji - (koautorstvo) (1995), redaktori M. Milisavljevi­, B. Rakita, Globmark, Beograd

  Uticaj organizacione kulture na efikasnost marketinga, (1995) u: Menadžment i transformacija preduzeća”, Ekonomski fakultet, Kragujevac, str. 218-224.

  Neki aspekti rentabilnosti preduzeća (koautori D. Grozdanović, E. Todorović) (1995)  u: Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 113-123

  Limitirajući faktori izbora kriterijuma efektivnosti i efikasnosti marketinga (1995) u: Ekonomska efikasnost strategije preduzeća, Niš, str. 92-106.

  Satisfkacija potrošaća kao merilo uspešnosti preduzeća (1996) u monografiji: Upravljanje transformacijom preduze}a - efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet  Niš, str. 94-103.

  Efikasnost marketing strategije, (1996) u: Marketing u agrobiznisu,  JUMA i PKB Korporacija, Beograd, str. 55-63.

  Marketing koncept i performanse preduzeća (1997), u: Efikasnost transformacije preduzeća, redaktor D. Grozdanović, Ekonomski fakultet Niš, str. 55-64.

   

  Upravljanje odnosima sa potrošačima (1997), u: Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća, redaktor Ž. Stefanović, Ekonomski fakultet Kragujevac,  str. 106-114.

  Međuzavisnost marketinga, kvaliteta aktive i efikasnosti preduzeća, u: Ekonomska efikasnost preduzeća, redaktor D. Grozdanovi­, Ekonomski fakultet Ni©, 1998, str. 97-104.

  1. koncept i performanse preduzeća (1997), u: Efikasnost transformacije preduzeća, redaktor D. Grozdanović, Ekonomski fakultet Niš, str. 55-64.

  Upravljanje tržištem - izazov za marketing (1998)  u: Izazovi marketinga i menadžmenta u globalnom okruženju, redaktori, B. Maričić i G. Petković, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 245-252. 

  Izazovi marketinga u globalnom okruženju (1999) u: Menad”ment u privredama u tranziciji,  Ekonomski fakultet Niš i UNSS-Sofija, Факултет Управление и информатика  Софија, Niš. str. 333-342.

  Pristupi u vrednovanju marketing strategije (1999) u:"Efikasnost transformacije preduzeća, redaktor D. Grozdanovi­, Ekonomski fakultet  Niš, str. 29-36.

  Uskladjivanje marketing strategije sa ponašanjem konkurencije u eri marketing odnosa (1999) u: Upravljanje ključnim aspektima transformacije preduzeća", redaktor Ž. Stefanović, Ekonomski fakultet Kragujevac, str. 150-158.

  Upravljanje satisfakcijom potrošača u funkciji efikasne transformacije preduzeća, (1999) u: Strategija transformacije velikih preduzeća u uslovima globalizacije", redaktori M. Milisavljević i H. Hani­ , Ekonomski fakultet Beograd, str. 155-161.

  The Role of Marketing in the Total Quality Management Process (2000) Tematski  zbornik “Economic aspect of quality Managemnt, Skoplje,str. 115-121. ISBN 9989-675 -73-2             

  Uloga marketinga u upravljanju tržišnom transformacijom preduzeća (2000) Tematski zbornik “Upravlenski i marketingovi problemi na malkie i sreden biznis” UNSS Sofija, Fakultet za Upravlenie i informatika i Ekonomski fakultet u Nišu, Sofija, 2000, str. 44-53, ISBN 954-494-412-1          

  Uključivanje potrošača u proces stvaranja vrednosti (2000) u Zborniku “Efikasnost transformacije preduzeća, redactor D. Grozdanović, Ekonomski fakultet Niš,  str. 38-46, ISBN 86-80121-53-3, ID 881129292     

  Strategic Analysis as Basic for Investment Decisions in the Emergin Markets, (koautor V. Jablanović) (2000) u Zborniku “Financial Stabilisation and Economic Growth”, Stopanska academia D.A. Cenov, Svištov, str. 53-59.

  New Marketing Approach to Competition and Strategic Positioninig of Enterprise  (2001) u: Upravlenski i marketingovi aspeti na razvitieto na Balkanskite strani, Kranevo, str. 235-246.

  Strategija međuzavisnog marketinga  (2001) u tematskom Zborniku “Razvoj marketinga – nove tendencije”, redaktor Lj. Stanković, Ekonomski fakultet Niš i Društvo za marketing regiona  Niš, str. 39-53, ISBN 86-80121-61-4, COBISS ID 95061772        

  From traditional to on-line marketing, (koautor S. Djukić) (2002) u: Marketing in New Economy, Ekonomski fakultet Niš, redaktor, LJ. Stanković, str. 95-114,  ISBN 86-80121-75-4, COBISS.SR-ID 104480012 

  Connection of Small and Medium-size Enterprises of the Balkan Countries in the Conditions of Globalization, (koautor B. Krstić) (2003) uvodni referat u tematskom zborniku: Regionalno ikonomičesko strudničestvo i integracija na stranite ot jugoistočna Evropa, tom  3, Svištov, str. 7-19, ISBN 954-23-0120-0(T.3).    

  Aligning Marketing Strategy and Organizational Desing of Enterprise, (koautor S. Djukić) (2003) u zborniku "Upravlenski i marketingovi aspekti na ikonomičeskoto razvitie na Balkanskite strani, UNSS, Fakultet Upravlenie i informatika, Sofija, str. 88-94, ISBN 954-494-540-7.

  Changes In Strategic Management And Marketing As Response To Globalization (koautor  S. Djukić) (2004), u zborniku: Upravlenski i marketingovi aspekti na razvitieto na balkanskite strani, Sofija, str. 62-71, ISBN 954-494-581-4.  

  Unapređenje sistema merenja poslovnih performansi, (2007), Tematski zbornik, Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti preduzeća i privrede, Megatrend Univerzitet, Beograd, str. 97-103, ISBN 978-86-7747-287-0, COBISS.SR-ID 145065228                                                                           

  Konkurentnost zasnovana na marketing kompetencijama (2007) Tematski zbornik Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija, Ekonomski fakultet Niš, str. 1-20. ISBN 978-86-85099-59-5 COBISS.SR-ID 145646604        

  Uloga internog marketinga u procesu ponovnog osvajanja izgubljenih potrošača (koautor S. Đukić) (2007) Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u procesu Evropskih integracija, Ekonomski fakultet Niš,  str. 159-172, ISBN 978-86-85099-59-5; COBISS.SR-ID 145646604

  Connecting Small and Medium Enterprises in the European Integration Process (koautor S. Đukić) (2008) Tematski zbornik: Integration Problems in the European Union and Balkan Countries, University Ca’Foscari -Venice, Center for Economic Policy Analysis –DSE, Ekonomski Fakultet Niš, str. 69-80. ISBN 978-86-85099-76-2, COBISS SR ID-153210636

  Kreiranje marketing kompetencija (2008) Tematski zbornik: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, knjiga 2, Ekonomski fakultet, Niš, str. 3-18, ISBN 978-86-85099-79-3, COBIS.SR ID 154687756

  Unapređenje konkurentnosti  razvijanjem  poslovnih mreža (2009) Tematski zbornik „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, knjiga 3, str. 3-19. ISBN 978-86-6139-000-5, COBIS.SR ID 172242956

  Upravljanje korporativnom reputacijom kao nematerijalnim resursom (koautor S. Đukić) (2011) u: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet, Niš, 2011, str. 223-232, . 

  Unapređenje konkurentnosti razvojem marketing sposobnosti preduzeća (koautor S. Đukić) (2011) u: Unapređenje konkurentske prednosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, redaktor B. Krsti, Ekonomski fakultet Niš, str. 267-284, ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR-ID 187230220, 338:339.137.2(497.11)(082)

  Customer Portfolio Management (koautor S. Đukić) (2011) u: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, redaktor B. Krstć, Ekonomski fakultet Niš, str. 225-224, , ISBN: 978-86-6139-044-9, COBISS.SR‐ID 188237580 UDK-338:339.137.2(497.11)(082)

  Razvoj relacionog marketinga na poslovnom tržištu Srbije (2012), u: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, str. 327-335, 978-86-6139-055-5, COBISS.SR-ID 194027788, UDK 338.124.4(100)(082)

  Brand Community as a Means of providing Customer Loyalty (koautor S. Đukić) (2012) u Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, redaktor B. Krstć, Ekonomski fakultet Niš, str. 39-52, ISBN 978-86-6139-,51-7, COBISS.SR.-ID 193396492, UDK-658(082); 658.114.2(082); 005.21:339.137(082)

  New profit Formula (koautor B. Novićević) (2012) u Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, redaktor B. Krstć, Ekonomski fakultet Niš, str. 77-93, ISBN 978-86-6139-,51-7, COBISS.SR.-ID 193396492, UDK-658(082); 658.114.2(082); 005.21:339.137(082)

  Improving the country image as the basis for successful involvement in the integration processes .(koautori S. Đukić, A. Popović) (2013) U: Rethinking Europe after the Economic Crisis – lessons for the European Core and Periphery (eds. Srdjan Marinkovic, Sylvie Rochhia),  str. 225-244. Faculty of Economics, University of Nis.ISBN 978-86-6139-084-5, COBISS.SR-ID 203277324

  Tržišna orijentacija preduzeća u Srbiji kao determinanta njihove inovativnosti i konkurentnosti, .(koautori S. Đukić, A. Popović (2013), U: tematski zbornik Konkurentnost preduzeća u Srbiji (ur. N. Janićijević, S. Lovreta), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, str. 147-166. ISBN 978-86-403-1340-7, COBISS.SR-ID 203614220. 

  The Role of Marketing in the Pocess of Overcoming the Crisis of the Enterprise (koautor Suzana Đukić) in the book: „The determinants of Competitiveness“, Edited by: Bojan Krstić and Zbigniev Paszek, Faculty of Econimics, University of Niš and  Andrzej Frycz Mondrzewski, Krakow University, ISBN: 978-86-61-6139-113-2, pp. 77-92, 2015. 

  Унапређење пословне конкурентности предузећа засновано на иновацијама, у: „Утицај иновација на пословне перформнансе“, редактор Станковић Љиљана, Економски факултет Ниш, ISSN: 978-86-6139-098-2, (2015),  стр. 1-80.

  Пропагандни апели високошколских установа: како привући будуће студенте? (коаутор: Ана Поповић), у: Антикризне политике и посткризни процеси: Изазови економске науке, редактори:проф. др Зоран Аранђеловић, проф. др Срђан Маринковић, ISBN: 978‐86‐6139‐095‐1, стр. 523-537, 2015. • Knjige i udžbenici:

  Вdедение в маркетинга (koautorstvo u udžbeniku) (1999, 1998)Университетско издателство "Стопанство", Софија, ISBN-954-494-336-6

  Poslovno komuniciranje (koautor M. Avramović) udžbenik (2006), Ekonomski fakultet Niš, 283. str. ISBN 86-85099-26-9, COBISS.SR-ID 131421196

  Marketing istraživanja (koautor M. Avramović) (2007) Ekonomski fakultet Niš, str.286,  ISBN 86-85099-35-8, COBISS.SR-ID 137215756

  Marketing istraživanja – studije slučaja (koautor mr Suzana Đukić (2006), Ekonomski fakultet Niš, str. 314. ISBN 86-85099-16-1, ISBN 978-86-85099-16-8, COBISS.SR - ID 129035532

  Marketing, (koautor S. Đukić) (2013, 2009), Ekonomski fakultet Niš, 619 strana, ISBN 978-86-6139-070, COBISS.SR-ID 200787980, UDK 658.8(075.8) 

  Маркетинг комуницирање (коаутор: Сузана Ђукић) (2014), Економски факултет Ниш, 426 стр. , ISBN: 978-86-6139-090-6, COBISS.SR - ID 206178316, UDK 658.8:659.2 (072.8)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Improvement of Innovation Capacity of SMEs in Republic of Serbia by Connecting with Key Stakeholders (koautori: Suzana Đukić, Vinko Lepojević), Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics: Volume 26, Issue 4 (2015),  Page 431-441,  dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.4.8489, Faculty of Economics and Management, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, M22, IF=0,871

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Marketing informacioni sistem (1976)  Zbornik radova ekonomskog fakulteta Niš, str. 311-319, YU ISSN 0351-1367.

  Uvođenje novog proizvoda u proizvodni program (1977) Zbornik radova ekonomskog fakulteta Niš, str. 3165-173, . YU ISSN 0351-1367.

  Uloga i značaj industrijskog dizajna (koautor N. Jović) (1978) Ekonomika, broj 6.

  Razvoj i područja primene franšizinga (1978) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, str. 301-311, YU ISSN 0351-1367.

  Ispitivanje kvaliteta proizvoda primenom metoda analiza varijanse (1979) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, str. 223-232, YU ISSN 0351-1367.

  Marketing u osiguranju (1982) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, 1982, str. 307-315, YU ISSN 0351-1367.

  Istraživanje tržišta nabavke doprinosi stabilizaciji privrede (1984) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, 1984, str. 141-146, YU ISSN 0351-1367.

  Potrebe istraživanja tržišta u vođenju investicione politike, (1985) Ekonomika broj 1, str. 80-83.

  Uzroci nedovoljne primene marketing istraživanja u organizacijama udruženog rada, (1985) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, str. 223-231, . YU ISSN 0351-1367.

  Potreba primene strategije segmentacije na turističkom tržištu, (1987) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, str. 321-333, . YU ISSN 0351-1367.

  Savremena shvatanja proizvoda u marketingu, (1988) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, str. 269-276, . YU ISSN 0351-1367.

  Istražvanje konkurencije doprinosi formulisanju uspešne strategije, (1989) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Niš, str. 311-321, YU ISSN 0351-1367

  Marketing istraživanja - faktor efikasnosti investicija i zaštita svojine, (koautor E. Petrović) (1990) Poslovna politika broj 12,  str. 49-52.

  Neophodnost istraživanja faktora tehnološke sredine u procesu formulisanja marketing strategije, (koautor E. Petrović) (1990)  Ekonomika, broj 1-3. str. 155-163, .ISSN 0350-137X, UDK 338(497,1)

  Značaj marketinga za procenu vrednosti preduzeća (1991), Ekonomske teme broj 1-2. str. 88-99, YU ISNN 0353-8648

  Formulisanje marketing strategije ,(1991) Ekonomika broj 6. str. 114-121, ISSN 0350-137X, UDK 338(497,1)

  Upravljanje tržišnim učešćem u uslovima diskontinuiteta (1993) Ekonomske teme broj 1-2, str. 58-64, YU ISNN 0353-8648

  Approach to the Decision Making Process About Market Segmentation, (1993) Facta Universitatis -Economic and Organization, No , str. 111-124. YU ISSN 0354-4699     

  Balansna karta rezultata kao instrument efikasnog upravljanja preduzećem, (1994) Ekonomske teme broj 1-2, str. 225-234, . YU ISNN 0353-8648

  Marketing Control -Problem Conceptualization  (1994) Facta Universitatis - Economic and Organization, No. 2, str. 81-91. YU ISSN 0354-4699   

  Marketing pristup u transformaciji preduzeć, (1995) Ekonomske teme broj 1-2, str. 464-473, YU ISNN 0353-8648

  Strategijska analiza izvora i sposobnosti preduzeća (E. Todorović) (1996), Naučni skup “Strategijski menadžment”, Ekonomski fakultet Subotica

  Marketing pristup zasnovan na učenju (1997)  Ekonomske teme broj 2, str. 279-288,  YU ISNN 0353-8648

  Strategijska analiza izvora i sposobnosti preduzeća (koautor E. Todorović), (1996) Godišnjak Ekonomskog fakulteta Skoplje, str. 163-177.

  Uticaj centra kupovine na izbor strategije tržiš{nog komuniciranja (koautor S. Djukić) (1997) Ekonomske teme, broj 1, str. 97-108, YU ISNN 0353-8648

  Vrednovanje uspeha tržišno vođenih preduzeća (1997) Ekonomske teme broj 2, str. 379-388, , YU ISNN 0353-8648

  Međuzavisnost kulture orgnizacije i marketing pristupa (1997) Strategijski menadžment, broj 3-4, str. 50-56, ISSN 0354-8414

  Uticaj centra kupovine na izbor strategije tržišnog komuniciranja (koautor S. Djukić) (1997) Ekonomske teme broj 1, str. 97-107 YU ISNN 0353-8648

  Međuzavisnost kulture orgnizacije i marketing pristupa, (1997), Strategijski menadžment, broj 3-4, str. 50-56.

  Marketing Management and Transformation Process of Enterprise (1998) Facta Universitatis, Series “Economics and Organization”, Vol. 1,  No. 6, pp. 35-42 YU ISSN 0354-4699 

  Strategijsko uskladjivanje u funkciji razvoja preduzeća, (1999) Ekonomske temebroj 1-2, str. 389-398. YU ISNN 0353-8648,

  Transformacija preduzeća u sistem za upravljanje tržištem (2000) Ekonomske teme broj 1, str. 447-456, YU ISNN 0353-8648,

  Research Industrial Bayer Behavior – Key Factor of Strategic Positioning, (koautor S. Djukić), (2000) Facta Universitatis, Series Economic and Organization, Vol 1, No 8, str. 17-25. YU ISSN 0354-4699,

  Od tradicionalnog ka tržišno orijentisanom preduzeću, (koautor S. Djukić), Ekonomske teme 3/2001, str. 65-75, YUISSN 0353-8648

  Internet as the means of creating value for consumers (koautor S. Djukić) (2001) Facta Universitatis, series Economics and Organization, No 9, str. 9-18. YU ISSN 0354-4699

  Upravljanje ključnim klijentima u funkciji povećanja nivoa efikasnosti preduzeća (koautor S. Đukić) (2002) Ekonomske teme broj 3, str. 45-57, . YU ISNN 0353-8648

  Razvijanje marketing strategije bankarskih organizacija (koautor S. Đukić) (2002), Strategijski menadžment broj 1, str. 75-80,  ISSN 0354-8414

  Analiza vrednosti potrošača, (2003) Ekonomske teme broj 3, str. 55-63, YUISSN 0353-8648

  Razvijanje novih poslovnih modela malih i srednjih preduzeća, (2003) Ekonomika preduzeća, maj-jun, str. 72-79. YU ISSN 0353-443X

  Povezivanje malih i srednjih preduzeća u funkciji razvoja marke proizvoda sa geografskim poreklom (2003) Ekonomske teme broj 4, str. 27-36. YU ISSN 0353-8648   

  Razvijanje tržišne orijentacije preduzeća kao odgovor globalizaciji i deregulaciji (2002) Ekonomske teme broj 6, str. 23-34, YUISSN 0353-8648

  Strategijsko upravljanje proizvodnjom zasnovano na marketing odnosima, (koautor S. Đukić) (2002) Ekonomske teme broj 5, str. 31-41, YUISSN 0353-8648.

  Online marketing istraživanja – osnova za efikasno strategijsko upravljanje (2003) Ekonomske teme broj 4, str. 57-66, YUISSN 0353-8648.

  Usmerenost na klijente – osnova za uskladjivanje strategije u uslovima globalizacije (2003) Ekonomske teme broj 5, str. 25-35,YUISSN 0353-8648.

  Managerial implications of the implementation strategy of international advertising (koautor G. Milovanović) (2003)  Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No 1, str. 37-45 YU ISSN 0354-4699

  Integrisani sistemi kontrole marketing odnosa, (koautor  S. Djukić) (2004) Ekonomske teme broj 3, str. 15-30, . YUISSN 0353-8648

  Problems of measuring success of new product, (koautor  S.Djukić) (2004) Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 2, No. 2, ISSN 0354-4699

  Kreiranje konkurentske prednosti novog sektora (2004) Ekonomika preduzeća, mart - april, 2004, str. 115-124. YU ISSN 0353-443X

  Uvodjenje novih proizvoda i usluga ga u funkciji unapredjenja konkurentnosti, (koautor  S. Djukić) (2004) Ekonomist, Vol. 40. broj 1. str. 41-49. ISSN 1450-8591.

  Istraživanje konkurentske prednosti u funkciji efikasnijeg pozicioniranja preduzeća (2004) Ekonomske teme, broj 5, YU ISSN 0353-8648

  Problemi vrednovanja marke, (koautor  S. Djukić) (2004) Ekonomika preduzeća,  novembar - decembar, str. 273-280. YU ISSN 0353-443X

  Tehnologija kao faktor konkurentske prednosti preduzeća (koautor  S. Cvetanović) (2005)  Ekonomske teme broj 3, str. 21-32, ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795  

  Razvoj novih tehnologija kroz strategijske alijanse (koautor S. Cvetanović) (2005) Ekonomske teme broj 4, str. 37-47, ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Uslovljenost poslovnih performansi preduzeća razvojem resursa (koautor S. Đukić) (2005)  Ekonomske teme broj 5, str. 79-89, ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Međuzavisnost poslovnog ugleda i konkurentske prednosti (koautor  B. Krstić) (2006) Ekonomske teme broj 4-5, str. 57-64,  ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Orijentacija na vrednost – osnova za unapređenje konkurentske prednosti (2006) Ekonomske teme broj 4-5, str.181-192, ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Unapređenje konkurentske prednosti jačanjem društvene odgovornosti preduzeća (koautor S. Đukić) (2006) Ekonomske teme broj 1-2, str. 401-410, ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Strategic Brand Management in Global Environment (koautor  S. Đukić), Facta Universitatits, series Econimics and Organization, Vol. 3, No. 2, 2006., str. 125-133, ISSN 0354-4699

  Informisanje i obrazovanje potrošača u funkciji povećanja konkurentnosti (koautor dr S. Đukić) (2007) Ekonomske teme br.,1 str. 233-245, YUISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Društvena odgovornost preduzeća – osnov za kreiranje vrednosti (koautor S. Đukić) (2007) Teme, Univezitet u Nišu, broj 1, str. 229-242. ISSN 0351-1685

  Marketing of Turizm Destination of Nis (koautor J. Petrović) (2007), Facta Universitatis, Series Economic and organization, No 1, str. 9-20. ISSN 0354-4699

  Holistička organizacija marketinga (koautor S. Đukić) (2007),  Ekonomske teme broj 3, str. 39-52. YUISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Menadžment kontrola u sistemu upravljanja preduzećem (koautor B. Novićević) (2007) Ekonomske teme broj 3, str. 25-37. YUISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Unapređenje konkurentske prednosti razvojem društverno odgovornog marketinga (koautor D. Stošić) (2008), Ekonomske teme, broj3, str. 17-30. ISBN 978-86-85099-80-9, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Challenges of  Strategic Marketing of  Tourist Destination under the Crisis Conditions (koautor  S. Đukić) (2009) Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 6, No1, str. 23-32. ISSN 0354-4699

  Usklađivanje marketing strategije sa promenama u okruženju (2009) Teme, broj 2, str. 727-738. ISSN 0353-7919; UDK 1+3

  Konkurentnost u uslovima krize (2009) Ekonomika preduzeća, maj-jun, str. 188-198. ISSN 0353-433X; UDK 65

  Upravljanje ponudom i zalihama orijentisano na tražnju potrošača (koautor A. Popović)  (2009) Ekonomske teme broj 1, str. 153-166. ISSN 0353-8648, SD 1990; UDK 33; ID 1117795

  Marketing strategija orijentisana na vrednost (koautor S. Đukić) (2009), Marketing broj 2, str. 1-10. ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828,

  Unapređenje poslovne konkurentnosti  razvojem klastera (koautor S. Đukić) (2010) Ekonomika preduzeća, maj-jun, str. 131-139, ISSN 0353-433X, UDC 65

  Unapređenje poslovne konkurentnosti preduzeća zasnovano na inovacijama (koautori S. Đukić, I Mladenović, A. Popović) (2011) Ekonomske teme, broj 4, str. 559-580,  ISSN0353-8648,COBISS.SR-ID 1117795

  Razvijanje inovacionih strategija usmerenih na potrošače (koautor S. Đukić) (2011) Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 47, Broj 26, str. 49-64, ISSN: 0350-2120, УДК 330

  Javno-privatna partnerstva - faktor unapređenja konkurentske prednosti (koautor S. Cvetanović) (2011) Ekonomika preduzeća, Vol. 59, broj 3-4, str. 167-175, ISSN 0353-443X

  Enhancing Enterprise’s Innovation Performance Measurement System (koautori B. Novićević, S. Đukić) (2011), Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 8, No 4, str. 331-343,  ISSN 0354-4699

  Razvoj novog marketing pristupa u turizmu (koautor S. Đukić) (2011) Teme, str. 133-148, . ISSN 0353-7919; UDK 1+3

  Institucionalna osnova zaštite korisnika finansijskih usluga u Srbiji (koautor S. Marinković) (2011) Marketing, Vol. 42, Broj 4 , str.257-267,  ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828

  Corporate sustainability performance measurement system design (koautori B. Novićević, S. Đukić) (2012), ) Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol. 9, No 4, str. 417-427,. ISSN 0354-4699

  Istraživanje motiva i stavova potrošača o turističkim destinacijama (koautori, S. Đukić, A. Popović) (2012), . Marketing,  43(2), str. 104-113. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828

  Razvoj teorije i prakse marketinga (koautori S. Đukić, A. Popović) (2012), Ekonomske teme, 50(4), str. 599-614. ISSN  0353-8648. COBISS.SR-ID 17960194

  Razvoj društveno odgovornog marketinga, (koautori S. Đukić, A. Popović) (2012). Marketing 43(3), str. 181–190. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828

  Informisanje potrošača – Zaštita od uticaja obmanjujućeg oglašavanja. (koautori S. Đukić, A. Popović) (2013) Marketing 44 (1), str.13-28. ISSN 0354-3471. COBISS.SR-ID 749828.

   

  Innovation Capacities Of Serbian Small And Medium-Sized Enterprises (koautori: Suzana Đukić, Vinko Lepojević ) Teme, Volume XXXVIII, Issue 3(2014) ISSN Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, Page 1077-1093, Univerzitet u Nišu.

   Positioning Strategies of Higher Education Institutions in the Republic of Serbia (koautori: Ana Popović, Suzana Đukić), Teme, Volume XXXIX, Issue 3(2015) ISSN Print ISSN: 0353-7919, Online ISSN: 1820-7804, Page 643-659, Univerzitet u Nišu.

   Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа (коаутори: Сузана Ђукић, Ана Поповић)Маркетинг, Вол. 45, бр. 4 (2014), стр. 278-293. ISSN: 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828.

  Проблеми у вредновању пословних купаца (коаутор: Сузана Ђукић), Економске теме, Вол. 52, бр. 4 (2014), стр. 389-401, ISSN 0353-8648.

  Стратегијско управљање портфолиом иновација (коаутор: Сузана Ђукић), Маркетинг, Волумен 46, број 4(2015), стр.        239-250, ISSN: 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828. 

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ekologija i marketing (1993) II Internacionalna konferencija “Ekologija, marketing i menadžment”, Niš, str.1-12.

  Marketing i upravljanje projektima (1997)  u Zborniku radova sa I internacionalnog simpozijuma:" Project Management u Jugoslaviji - stanje i perspektive", YUPMA, 1997, str. 218-223.

  Струдниšество на факултетите в областта на маркетинговите изследваниа (1998) Меžдународен семинар "Обмана на опит в нау§но-преподавателската работа", УНСС-Софија, Факултет Управление и информатика Софија и  Економски факултет Ниš, стр. 1-13.

  Razvijanje nove marketing paradigme u zemljama Jugoistočne Evrope (2000) Međunarodna konferencija “Sovremenite procesi na ekonomskiot razvoj vo zemjite od Jugoistočna Evropa, Prilep, str. 803-812.    

  Upravljanje promenama u odnosima sa potrošačima (koautor S. Đukić) (2000)  Međunarodni simpozijum: "Menadžment promena", SymOrg, Zlatibor, str. 413-418.

  Upravljanje portfoliom projekata (koautor S. Đukić) (2000)  IV Internacionalni simpozijum: "Upravljanje projektima u Jugoslaviji na početku novog milenijuma", YUPMA,  Zlatibor, str. 50-

  1. profitable customer relationship in new marketing environment  (koautor S. Đukić) (2001)  Jубилејна международна конференциja: XXI век: Очаквани реалности в бизнеса и мениџмента, том II, "Маркетинг на бизнеса", Стопанска академиja Д.А. Ценов", Свиšов", октомбри, sтр. 44-

  Aligning Marketing Strategy and Organizational Desing of Enterprise (koautor S. Đukić) (2002), Международни семинар: "Управленски и маркетингови проблеми на малкиа и среден бизнес", Fakultet za upravlenie i informatika i Ekonomski fakultet Niš, Sofija, str. 88-94

  Strategijske alijanse kao forma medjuzavisnog marketinga  (2002) VIII međunarodni simpozijum SymOrg Menadžment u novom okruženju, FON, Beograd, str. 397-402.   

  Promene marketing pristupu u uslovima globalizacije  (2003) Međunarodni naučni skup Radikalne promene u preduzećima i privredi u uslovima globalizacije, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd, str. 165 - 171. ISBN 86-7747-119

  Changes in strategic management and marketing as response to globalization (koautor S.Djukić) (2003), Сборник доклади от Meždunarodna naučna konferencia: Upravlenski i marketingovi aspekti na razvitieto na balkanskite strani, Sofija, str. 62-71.

  Upravljanje projektima u strategijskim alijansama (koautor S. Đukić) (2005)     IX internacionalni simpozijum: Sa projekt menadžmentom u evropske integracije, Zlatibor, zbornik radova, str. 138-142., ISBN 86-86385-00-1

  Aligning Marketing Theory and Practice with Changes in the Environment (koautor  S. Đukić) (2009) 3rd International Scientific   Conference „Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, str. 261-267, ISBN 978-961-6354-95-0, COBISS.SI-ID 63361537

  Enterprises Strategic Response to Changes in the Consumption System under Crisis Conditions (koautori S. Đukić, A. Popović) (2009) U: Proceedings from International Scientific Conference “Challenges of the World Economic Crisis”,  pp. 237-245. Niš. Serbia: Faculty of Economics University of Niš. ISBN 978-86-85099-98-4. COBISS.SR-ID 17225940.

  Managing Relations with Donors Using the Customer Relationship Management Concept (koautor A. Popović) (2010) U: Proceedings from 9th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing “Regulation and Best Practices in Public and Nonprofit Marketing” (eds. Lucica Matei, Teodora Dinu), pp. 325-335. Bucharest, Romania. ISSN 978-973-709-514-5. 

  Role of Marketing in Overcoming the Crisis  (koautori S.Đukić, A. Popović) (2010). U Proceedings from the scientific conference“The Challenges Of Economic Science And Practice In The 21st Century, pp.  349-360. October 14-15, 2010. Niš, Serbia: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN 978-86-6139-019-7. CO BISS.SR-ID 181597964, M33

  Image of nongovernmental sector in Serbia - state and perspectives (koautor A. Popović) (2010) u: Proceedings from 10th International Congress of the International Association on Public and Nonprofit Marketing "The role of Public and Nonprofit Marketing on the new sustainable development model" (ed. Ines V. Pereira). 16-17 June, 2011. Porto, Portugal 

  Using Market-Based Knowledge Management in Function of Improving Competitiveness. (koautor A. Popović) (2011) u:  Proceedings of scienetific conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, pp. 197-209. October 14th , 2011. Niš, Serbia: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN 978-86-6139-040-1

  Importance of CRM Strategy Development for Increasing Competitiveness of Serbian Enterprises  (koautori S. Đukić, A. Popović) (2011) u: Proceedings from 19th Annual Conference on Business and Marketing Strategies For CEE, pp. 461-482. December 1st-3rd, 2011. Vienna, Austria. ISBN 978-3-9503290-0-1 

  Consumer Behavior Research As The Basis For Developing Marketing Strategy Of Tourism Organizations: An Empirical Study (koautori S. Đukić, A. Popović) (2012) u: Proceedings from AHTMMC 2012 - 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference 2012.  May 31st – June 3rd, 2012. Corfu Island, Greece

  Conteptualization Of Serbian Non Profit Organizations’ Market Orientation (koautor A. Popović) (2012) u: Proceedings from  3rd EMAC CEE Regional Conference: Marketing theory challenges in emerging societies (Editors: Maričić B. & Ognjanov G.), pp. 168-175. September 13th-14th, 2012. Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrade. ISBN 978-86-403-1240-0

  Institutional platform for the sustainable consumption in  European Union and Serbia (koautori S. Đukić, A. Popović) (2012) u: Proceedings from International Scientific Conference SERBIA AND THE EUROPEAN UNION (Eds: Aranđelović Z., Marinković S.), pp. 145-158. October 18th 2012, Niš: Faculty of Economics, University of Niš. ISBN: 978-86-6139-061-6


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Neke mogućnosti uticaja organizovanih potrošača na kvalitet proizvoda i usluga (koautor N. Jović) (1977) naučni skup Udruđeni rad i potrošači, Niška Banja

  Strateške mogućnosti kanala distribucije tekstilnih proizvoda za izvoz (1984)  u: “Marketing pristup u objedinjavanju izvozne ponude”, Banja Luka,str. 155-163.

  Uloga marketinga u unapređenju ishrane seoskog stanovništva (koautor M. Milojević) (1985) Zbornik referata sa Simpozijuma Marketing hrane u funkciji unapredjenja ishrane, Sombor, str. 233-241.

  Istraživanje tržišta sredstava za proizvodnju u funkciji razvoja OUR, (1985) u: Mesto i uloga marketinga u jugoslovenskoj privredi, Niš, str. 185-189.

  Informacioni sistemi u funkciji upravljanja prodajom i zalihama u industriji odećePrvi majPirot, (1985) u: Informacioni sistemi u funkciji unapređenja tržišnog poslovanja, Banja Luka, str. 149-158.

  Marketing-faktor dohodovnog povezivanja proizvodnih i prometnih OUR u složenim poslovnim sistemima, (koautor S. Nikolić) (1986) u: Marketing u funkciji udruživanja rada i sredstava, Dubrovnik, str. 113-121. 

  Koliko je prihvaćen integralni pristup procesu planiranja u OUR (1986) Zbornik referata sa X kongresa JUMA, Ljubljana, str. 133-136.

  Specifična hrana kao instrument marketing miksa u turizmu, (koautor, M. Milojević) (1987) u: Marketing hrane u funkciji unapredjenja turističke ponude, Sombor, str. 67-75.

  Sprega marketinga i informati§ke tehnologije - faktor razvoja industije odećePrvi majPirot, (1988) Zbornik referata sa XI kongeresa JUMA, Beograd, str. 217-229.

  Međzavisnost organizacije marketinga preduzeća i društva (koautor M, Milojević) (1989) u: Organizacione nauke i reforma privrednog sistema, Poreč, 1989, str. 183-195.

  Pozicioniranje konditorskih proizvoda na tržišnom segmentu Niša, (koautor M. Milojević) (1989)  Zbornik referata sa Sipozijuma Finalizacija i plasman hrane, Odsijek, str. 144-150.

  Neproizvodna potrošnja kao faktor razvoja poljoprivrede, (koautor M. Milojević) (1989) u: Agrarno i selja§ko pitanje u savremenim uslovima razvoja socijalizma, Kragujevac, str. 905-923.

  Sadržaj i izbor marketing strategije u malim preduzeima (1990) XII Kongres JUMA, Sarajevo, str. 163-169.

  Marketing kao faktor konkurentske prednosti (1994) SYM ORG ’94 Menadžment na pragu XXI veka, FON Beograd, str. 497-503.

  Strategijska kontrola marketing aktivnosti (1995) SYM ORG “95 Menadžment, ekonomska kriza i promene, FON Beograd, str. 557-563.

  Pravci istraživanja stanovništva i porodice za potrebe marketinga, (1995) u Zborniku referata sa naučnog skupa “Stanovništvo SR Jugoslavije na početku devedesetih sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju”, Ekonomski fakultet Priština, str. 64-69.

  Neka iskustva u proceni vrednosti društvenog kapitala u Republici Srbiji (M. Stojilković) (1995) u: Privatizacija u Republici Srpskoj, Republika Srpska, Direkcija za privatizaciju i razvoj, Bijeljina, str. 294-307.

  Marketing istraživanja - osnova za identifikovanje konkurentske prednosti (E. Todorović) (1996) V Medjunarodni simpozijum: Menadžment i razvoj preduzeća" SymOrg' 96, FON, Beograd, str. 728-733.   

  Marketing, informaciona tehnologija i privredni razvoj (koauor R. Jovanović) (1996), Tehnološki fakultet Leskovac, str. 163-164.

  Partnerski marketing i upravljanje preduzećem (1997) u: Upravljanje preduzećem i informacione tehnologije, Priština

  Tržišna infrastruktura i transformacija  preduzeća (koator B. Stojanović) (2000) u: Zbornik sa savetovanja “Izazovi transformacije u realnom I finansijkom sektoru Srbije”, Savez ekonomista Srbije, Niš, str. 238-246

  Masovno prilagođavanje preduzeća na tržištu korišćenjem fleksibilnih proizvodnih sistema (koautor S. Đukić) (2002), 28. naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem, HIPNEF, Vrnjačka Banja, 9-11. Oktobar,  str. 535-540

  Marketing - faktor regionalnog razvoja i povezivanja (2003) u: Regionalni razvoj i demografski tokovi balkanskih zemalja, Ekonomski fakultet Niš, str. 101-107, ISBN 86-80121-86-X.    

  Unapređenje sistema merenja poslovnih performansi      (2007) Tematski zbornik, Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti preduzeća i privrede,  Beograd, Megatrend Univerzitet, str. 97-103, ISBN 978-86-7747-287-0, COBISS.SR-ID 145065228

   Smernice za razvoj teorije i prakse marketinga u zemljama u tranziciji (2007) Izazovi ekonomske nauke i prakse u procesu pridruživanja EU, Zbornik rezimea CD, Ekonomski fakultet Niš

  Primena marketing koncepta u cilju poboljšanja konkurentnosti visokoškolskih ustanova (koautor A. Popović (2013) U: Tematski zbornik sa XX naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnologija, kultura i razvoj (ur. Vlastimir Matejić), str. 153-167,Palić, 3.-5.2013.  ISBN 978-86-915151-2-6. COBISS.SR-ID 203222540.

   

   

Poslednji put izmenjeno subota, 02 april 2016 13:47