Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Branislav Mitrovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11. 07. 1953.
 • Mesto rođenja: Knjaževac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1978.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Транзиција постсоцијалистичких привреда, пример Југославије, Просвета, Ниш, 2000, стр. 227. 

  Основи макроекономије, Економски факултет, Ниш, 2003, стр. 234. (коаутор др С. Цветановић).      

  Економика транзиције, монографија,   Економски факултет, Ниш, 2003, стр. 123.

  Начела економије, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 446, (коаутор др Д. Китановић).

  Економика транзиције, монографија, друго допуњено издање, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 164 

  Стварање и унапређење конкурентских способности привреде Србије, рад на пројекту Развијање конкурентских предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, у зб. Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, 2007, стр. 73-80.  

  Проблеми закаснеле економске транзиције у Србији, рад на пројекту Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције, у: Балкан у процесу евроинтеграције, концепција развоја и социјалне импликације, Филозофски факултет, Ниш,2008, стр. 152-160. 

  Актуелни проблеми транзиције и конкурентност привреде Србије, у: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет Ниш, 2008, стр. 56-65.

  Кључни проблеми и приоритети економске транзиције у Србији, у: Хармонизација привредно-системских решења Републике Србије са Европском Унијом, Економски факултет, Ниш, 2008-2009, стр. 555-561.

  Институције  и транзиција привреде Србије, у: Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Економски факултет, Ниш, 2009., стр. 107-114.

  Нова аустријска школа: теорија тржишног процеса и привредних циклуса, у: Петровић, Е. (ред) Наука и светска економска криза, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2011, стр 33-42, (коаутор Зоран Стефановић)

  Неомарскизам о кризама у капитализму – с посебним освртом на теорију друштвене структуре акумулације, у: Петровић Е. (ред) Наука и светска економска криза, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2012, стр 33-42, (коаутор Зоран Стефановић)

  National Innovation Systems, Competitiveness and Development, in Krstić, B. (ed.) Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2012, стр. 35-54. (коаутор Зоран Стефановић)

  Globalization and Competitiveness Issues of the Serbian Economy, in: Krstić, B, Paszek, Z. (eds.) Improving The Competitiveness Of Enterprises And National Economies - Determinants And Solutions, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2013. стр. 109-128. (коаутор: Зоран Стефановић)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Могућности и перспективе учешћа студената у научно-истраживачком раду, Зборник радова, Економски факултет, Ниш, 1977, стр. 179-183.

  Обрен Благојевић: Економска мисао у Србији до Другог светског рата,  (приказ књиге), Зборник радова, Економски факултет, Ниш, 1982, стр. 355-357. 

  Димитрије Туцовић о скупоћи и развоју капитализма, Зборник радова, Економски факултет, Ниш, 1982, стр. 381-385.    

  Кирил Миљовски: Развојот на економската мисла (приказ књиге), Економика  11/1983, стр. 94-96. 

  Економско-теоријска питања у радовима Димитрија Туцовића, Зборник радова, Економски факултет, Ниш, 1987, стр. 365-372.             

  Целовит поглед на историју економске мисли у Црној Гори (приказ књиге), Теме, 1-2/1990, стр. 169-170. 

  Трансформациона рецесија као феномен привреда у транзицији, Економске теме,  2/1998, стр. 133-141.

  Десет година транзиције постсоцијалистичких привреда, Економске теме, 3/2000, стр. 61-69.   

  Резултати транзиције постсоцијалистичких привреда земаља Централне и Источне Европе, Економика, 4-6/2001,  стр. 39-46.

  Неоинституционална економија и транзиција, Рачуноводство, 7-8/2002, стр. 76-82, (коаутор Зоран Стефановић)

  Методолошке разлике и теоријски приступи транзицији неокласичне и неоинституционалне економије, Југословенско банкарство, 5-6/2002, стр. 67-85, (коаутор Зоран Стефановић)

  Могућности операционализације модела социјално-тржишне привреде у Србији, Економске теме, 4/2002, стр. 19-29.       

  Институционални приступ транзицији постсоцијалистичких привреда, Економика, 4/2003,   стр. 90-95.

  Домети приватизације у СрбијиЕкономика, 5-6/2003, стр. 55-61.     

  Economic Inequalities and Poverty as the Consequences of the Ongoing Globalization PhaseFacta Universitatis, Series Economics and Organization, vol. 1, No 11, 2003, str.. 21-27.

  Probleмs of the Delayed Transition of Serbian Economy,  Бизнeс управление, Свиштов, 4/2003, стр. 23-28. 

  Теоријски развој концепта институционалне еволуције у економији, Економика, 5-6/2006, стр. 47-57, (коаутор З. Стефановић).          

  Глобализација и конкурентска способност привреде Србијерад на пројекту Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, у: Економске теме, 4-5/2006, стр. 101-107.      

  Еволуционистички приступ транзицији у савременој економској теорији, Економска мисао, 1-2/2006, стр. 133-143, (коаутор З. Стефановић). 

  Problems and perspectives of the privatization in Serbia, Бизнeс управление, Свиштов, 3/2007, стр. 14-22. 

  Институционалне претпоставке повећања конкурентности привреде Србијерад на пројекту Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, у: Теме, 2/2007, стр. 263-272, (коаутор З. Стефановић).    

  Концепт привредног развоја у савременој економској теорији: механистички и еволуционистички приступЕкономика, 3-4/2007, стр. 33-43, (коаутор З. Стефановић)

  Globalization and Evolutionary Processes in Contemporary Economy, Facta Universitatis, Vol. 4, No 1, 2007, str. 21-27, (коаутор З. Стефановић)

  Меркантилисти и њихова концепција економске политике, Економика, 3-4/2008, стр. 15-21. 

  Приватизација и конкурентност привреде на примеру Србије, у: Економске теме, 2/2008, стр. 13-20.       

  Current state and prospects of the competitiveness of Serbian economy, Бизнeс управление, Свиштов, 4/2008, стр. 5-16

  Globalization and the Welfare State, Facta Universitatis, vol. 5, No 3, 2008, стр. 179-184.      

  Теоријски концепт и еволуција предузетништва у транзиционим привредама, рад на пројекту Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција, Теме, 2/2009, стр. 443-458, (кооаутор З. Стефановић)

  Економска транзиција у Србији: деветнаест година после, Економика, 6/2009., стр. 10 – 17.      

  A Contribution to the Analysis of Serbian Economy Competitiveness and Possibilities for Its Improvement, Economic ThemesNo. 4, 2009., str. 87 – 97.

  Перспективе закаснеле економске транзиције у Србији, Економске теме, 4/2010, стр. 607-614.

  The contribution of Radical Political Economy to Understanding the Great Recession, Facta Universitas: Series Economics and Organization, Vol. 8, No. 4, 2011, стр. 345-356. (коаутор Зоран Стефановић)

  Belated Economic Transition and the Competitivеness of the Serbian Economy, Facta Universitatis, Vol 8, No. 4, 2011, стр. 371-378.

  Моделовање институционалних промена у условима закаснеле транзиције, Економски погледи 3/2011, стр. 138-149. (коаутор Зоран Стефановић)

  Informal Institutions and Belated Transition of Serbian EconomyFacta Universitatis: Series Economics and Organization, Vol. 9, No 4, 2012стр. 429 - 439 (коаутор Зоран Стефановић)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Der wissenschaftlich-technische Fortschritt als Faktor der Anderungen im Charakter der Arbeit und im Qualifikationsprofil der Arbeiter in den Organisationen der vereinigten Arbeit, 4. Arbeitskolloqium der Gesellschaftswissenschaftler der Technischen Hochschule Ilмenau (DDR) und der Universitat Niš (SFRJ), Ilmenau, 1978, str. 174-181

  Незапосленост у Југославији и неке могућности за њено решавање, Економски задаци СФРЈ и ДДР 80-их година, 9. научни колоквијум, Економски факултет, Ниш, 1984, стр. 113-119. (коаутор Ж. Глигоријевић).

  Улога државе у тржишној трансформацији бивших социјалистичких земаља, реферат на међународном научном скупу Актуелни проблеми привредног развоја, Економски факултет, Ниш, 1994, у: Економске теме, 1-2/1994,  стр. 67-72.      

  Неизвесност на путу до тржишне економије, реферат на међународном научном скупу Транзиција (промена) привредног система постсоцијалистичких земаља, Београд, 1994, у: Економика, 3-4/1994, стр. 134-138. 

  Транзиција постсоцијалистичких привреда: теоријске контроверзе, искуства и поуке за будућност, реферат на међународном научном скупу Привреда у транзицији: стање и перспективе, Економски факултет, Ниш, 1995, у: Економске теме, 1-2/1995, стр. 123-129. 

  Транзиција привреде Србије: проблеми и искушења, реферат на међународном научном скупу Contemporary processes of economic development in the countries of Soneth Eastern Europe, Прилеп, Македонија, 2000, у зб. Современите процеси на економскиот развој во земљите од Југоисточна Европа, Прилеп 2000, стр. 281-293. 

  Actual Questions on State Market Relation in Transition Countries, реферат на међународном научном скупу Управленски и маркетингови аспекти на развитието на балканските страни, Кранево, Бугарска, 2001, у: Управленски и маркетингови аспекти на развитието на балканските страни, Софија, 2001, стр. 135-143. 

  Процес глобализације и транзиција привреде Србије, реферат на међународном научном скупу Резултати и перспективе транзиције постсоцијалистичких привреда, Економски факултет, Ниш, 2001, у: Економске теме, 1-2/2001,  стр. 75-83.

  Transition of Balkan Economies Through Mutual Cooperation Restoration and Enforcement, реферат на међународном научном скупу Regional economic cooperation in the eurointegration process perspective, Свиштов, Бугарска, 2002, у: Регионално икономическо сотрудничество и интеграција на страните от Југо-восточна Европа, том I, Свиштов, 2002, стр. 95-102.

  Приватизација као централни проблем транзиције, реферат на међународном научном скупу Приватизација у процесу транзиције, Економски факултет, Ниш, 2002, у: Економске теме, 1-2/2002, стр. 13-

  Government Role in the Establishment of Market Econoмy Institutions in the Countries in Transition, реферат на међународном научном скупу Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, Равда, Бугарска, 2002, у: Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни, Университет за национално и световно стопанство, Софија, 2002, стр. 95-100, (коаутор З. Стефановић)

  Еко аспекти паковања у условима интернационализације пословања, реферат на међународном научном скупу Управљање заштитом животне средине у електропривреди, Тара, 2002, у: Електра II ИСО 14000, Форум квалитета, 2002,  стр. 77-80.

  Process of Globalization and the Development of Market Economy Institutions in the Countries in Transition, реферат на међународном научном скупу Problems and prospects of cooperation between the countries of South-Eastern Europe within the context of Black Sea economic cooperation and GUUAM, Албена, Бугарска, 2003, у: Проблеми и перспективи сотрудничества между странами Југо-восточној Европи в рамках Черноморского економического сотрудничества и ГУУАМ, 2003, Свиштов, 2003,  стр. 183-188.

  Глобализација и земље у транзицији, реферат на међународном научном скупу Изазови глобализације, Економски факултет, Ниш, 2003, у: Економске теме, 2/2003, стр. 115-120.    

  Унапређење индивидуалне рационалности на путу европских интеграција, реферат на међународном научном скупу Процеси интеграције у Европи, Економски факултет, Ниш, 2005, у: Економске теме, 1-2/2005, стр. 187-195, (коаутори др Д. Китановић, Д. Петровић

  Транзиција и регионални развој у Србији, реферат на међународном научном скупу Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, у: Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Ниш, 2008, стр. 133-140.    

  Clusterization as an Essental element of global competition, реферат на међународном научном скупу Конкурентност у условима глобалне економије, у зб. Конкурентност у условима глобалне економије, Економски факултет, Ниш,2008, стр. 491 – 496.

  •  

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Могућности мерења и условљеност рентабилности, реферат на научном скупу: Предузећа у условима привредне реформе, Економски факултет, Ниш, 1989, у зб. Предузећа у условима привредне реформе, Економски факултет, Ниш, 1989, стр. 1-13, (коаутор Б. Новићевић)

  Величина и гранска припадност као фактори финансијске структуре, реферат на научном скупу Предузећа у условима привредне реформе, Економски факултет, Ниш, 1989, у зб. Предузећа у условима привредне реформе, Економски факултет, Ниш, 1989, стр. 1-10. 

  Актуелни проблеми транзиције југословенске привреде, реферат на научном скупу Функционисање тржишне привреде у периоду транзиције, Ниш, 1995. у зб. Функционисање тржишне привреде у периоду транзиције Ниш, 1995, стр. 131-136.

  Институционална еволуција као фактор транзиције постсоцијалистичких привреда, у: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет, Крагујевац, 2005, стр. 385-393. (коаутор З. Стефановић)

  Регионални развој и конкурентност индустрије, рад за саветовање економиста у Нишу, 2008, Утицај регионалног развоја на конкурентност, у: Економика предузећа, март-април 2008, стр. 111-123, (коаутори др Ж. Глигоријевић, др Г. Бошковић)

  Институције, морал и транзиција српске привреде, реферат на научном скупу Морал и економија, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд, 2008, у: Морал и економија, Институт друштвених наука, Центар за економска истржаивања Београд, 2008, стр. 351-362, (коаутор З. Стефановић)

   

   

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 20 januar 2014 23:38