Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 20.01.2014.

Milica Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.10.1981.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  • Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2021). Интерна ревизија у систему корпоративног управљања. Научна монографија. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу, 272 стр. ИСБН 978-86-6139-217-7, COBISS.SR-ID 46117385, CIP 657.6 (M42).

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2011), Реформа финансијског извештавања јавног сектора у циљу унапређења његове конкурентности, Тематски зборник радова са пројекта: Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција, ISBN 978-86-6139-033-3, COBISS.SR-ID 187230220, стр. 153-170, M44

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2011), Рачуноводствене преваре као узрок нарушавања квалитета финансијског извештавања, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, ISBN 978-86-6139-042-5, COBISS.SR-ID 188481292, 379-388, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2012), Интерна ревизија у условима кризе – узрочник, превладавање слабости и препоруке за њено боље функционисање, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, Издавач: Економски факултет у Нишу, ISBN 978-86-6139-055-5, стр.413-422, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2013), Реафирмација етичких принципа у процесу финансијског извештавања – потреба у кризном и посткризном периоду, Зборник радова са пројекта „Наука и светска економска кризаˮ, Издавач: Економски факултет у Нишу, M45

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2014), Форензичким против креативног рачуноводства – подршка развоју професије, Зборник научних радова: Антикризне политике и посткризни процеси:Изазови економске науке, Уредник: Срђан Маринковић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 637-650, ISBN:978‐86‐6139‐095‐1 COBISS.SR‐ID 214591244, М45

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2016), Коришћење рада интерне ревизије у ревизији финансијских извештаја,Зборник научних радова: Антикризне политике и посткризни процеси:Изазови економске науке, Уредник: Марија Радосављевић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 573-586, ISBN: 978-86-6139-114-9, COBISS.SR-ID221294092, М45

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2016), Актуелна питања обезбеђења квалитета система финансијског извештавања,Зборник научних радова:Конкурентност и одрживи развој привреде Републике Србије, Уредник: Марија Радосављевић, Издавач: Економски факултет у Нишу, стр. 538-550, ISBN: 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID225777420, М45

  Đorđević, M. (2017). Generisanje vrednosti za sve stejkholdere preduzeća - cilj savremenog korporativnog upravljanja, Tematski zbornik radova: Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Marija Radosavljević, ISBN 978-86-6139-144-6, COBISS.SR-ID 248033804, udk 005.21:334.72.021, 645-658 M45

  Đorđević, M. & Jemović, M. (2018). Upravljanje bankarskim rizicima sa posebnim osvrtom na ulogu interne revizije, Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, urednik: prof. dr Marija Radosavljević, ISBN 978-86-6139-161-3, UDK 005.334:336.71, 257-271, M45

  Đorđević, M. & Bonić, Lj. (2019). Cloud tehnologija i XBRL jezik – trendovi u digitalizaciji računovodstva, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, ISBN 978-86-6139-196-5, COBISS.SR-ID 281253388, 455-468, M45

  Đorđević, M. (2020). Implikacije primene veštačke inteligencije na računovodstvo, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, ISBN: 978-86-6139-209-2, 477-489, M45

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2012), Интерна контрола и управљање ризиком предузећа – од традиционалног до ревидираног COSO модела, Економске теме, година излажења 50, br. 2, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID-17960194 UDK 657.6, M51

  Ђорђевић, М., Стојановић, М., (2009), Theory of constraints-new management philosophy
  Јournal for Еconomics and Мanagement Science, vol. V, №3, Faculty of Economics – SWU "NeofitRilsky", Blagoevgrad, ISBN, 1312-594X, стр. 43-49, M52

  Крстић, Ј., Ђорђевић, М., (2010), Financial reporting on intangible assets – scope and limitations, Scientific Journal Facta Universitatis, Series: Economics and organization, Vol 7, No3, ISSN 0354 – 4699, стр. 335-348, M52

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2012), Potentials of internal auditing in enterprise risk management, Scientific Journal Facta Universitatis, Series: Economics and organization, Vol. 9, No 1, ISSN 0354 – 4699, стр. 123-137, M51

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2013), Контрола квалитета и јавни надзор екстерне ревизије, Економске теме, Vol 52. No2, ISSN 0353-8648, стр. 335-353, M51

  Ђорђевић, М., Новићевић-Чечевић, Б., (2014),Synergistic effects of internal audit and lean-six sigma concept on business process improvement, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization Vol. 11, No3, 2014., стр. 237-249, ISSN0354-4699(Print), ISSN2406-050X(Online), M51

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2014),Needs and specifics of ensuring effective internal audit, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization Vol. 11, No4, стр. 353-365, ISSN0354-4699(Print), ISSN2406-050X(Online), COBISS.SR-ID 87230727, М51

  Ђорђевић, М., Ђукић, Т., (2015), Contribution of internal audit in the fight against fraud, Facta Universitatis Series:Economics and Оrganization, Vol. 12, No 4. стр. 279-309, ISSN0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X(Online), COBISS.SR-ID 215642124, М51

  Беке-Тривунац, Ј., Ђорђевић, М., (2015), Заступљеност предмета из области ревизије на програмима академских студија у Србији, Ревизор, Година XVIII - бр.69, стр. 55-63, ISSN 1450-7005, М51

  Đorđević, M. & Đukić, T. (2017). Independence and objectivity of internal auditors as determinants of their effectiveness, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 14, No 3, pp. 231 - 242 https://doi.org/10.22190/FUEO1703231D, M51

  Đorđević, M., Radović, O., Bonić, Lj. (2018). Potentials for Applying Cloud Technology in Accounting, Ekonomika, No. 3, doi:10.5937/ekonomika1803023D, ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), 23-32, M51

  Đorđević, M. & Đukić, T. (2018). Positioning Internal Audit in the Corporate Governance System – Case of The Republic of Serbia, Ekonomika preduzeća, Serbian Association of Economists Journal of Business Economics and Management, 5-6, UDK: 005.21:334.72.021(497.11) 657.6 DOI:10.5937/EKOPRE1806309D, 309-319, M24

  Đorđević, M. & Đukić, T. (2018). Internal Audit and Company Performance in the Republic of Serbia, TEME, g. XLII, br. 2, DOI: 10.22190/TEME1802585D, UDK 657.6:334.72, 585-599, M24

  Jemović, M., Đorđević, M. & Radojićić, J. (2019). The Role of Audit and Credit Rating Agencies in the Assessment of Company Creditworthiness with Special Focus On Banks, FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 16, No 1, DOI: https://doi.org/10.22190/FUEO1901089J, ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), 89-101, M51

  Novićević Čečević, B. & Đorđević, M. (2020). Lean Accounting and Value Stream Costing for More Efficient Business Processes, Economic Themes 58(4), OI 10.2478/ethemes-2020-0032,  ISSN: 0353-8648 (Štampano izdanje), ISSN: 2217-3668 (Online izdanje), 573-592, M51

  Đorđević, M. & Đukić, T. (2021). Auditors’ Responsibility in Assessing Going Concern Assumption Affected by COVID-19, Economic Themes 59(1): 77-93 DOI 10.2478/ethemes-2021-0005, UDC 657.6-051, M51

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, М., (2009), Улога пословног извештавања у функцији управљања перформансамапредузећа, XIV Интернацилални научни скуп: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, ISBN 867233224-5, CD-ROM:ISBN868233223-7, COBISS.SR-ID 239684103 CD-ROM COBISS-ID242061063, M33

  Ђорђевић, М., (2010), Reporting on intellectual capital as a challenge of  a new economy, IX International scientific and practical conference: Emerging Economies in the process of Globalization, ISSN 978-5-209-03779-8, стр. 213-221, М33

  Ђорђевић, М., (2010), Comparative analysis of contemporary European intellectual capital reporting models, First International Conference for PhD Candidates: Economics, Management and Tourism, стр. 286-294, М33

  Бонић, Љ, Ђорђевић, М., (2010), Affirmation internal audit in corporate management, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, ISBN 978-605-61812-1-4, стр. 351-373, М33

  Ђорђевић, М., (2011), Одредбе Sarbanes-Oxley закона у функцији ефикасности интерне контроле над финансијским извештавањем, XVI Интернацилални научни скуп: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту СМ 2011, ISBN 978-86-7233-286-5, COBISS.SR-ID 263851527, М33

  Стојановић, М., Ђорђевић, М., (2011), The Role of Financial Accounting and Auditing in Environmental Reporting, Second International Conference for PhD CandidatesEconomics, Management and Tourism, ISSN 1314-3557, стр. 178-183, М33

  Ђорђевић, М., (2011), Accounting for intangible assets acquired in business combination, International Scientific Conference UNITECH, ISSN 1313-230X, стр. 85-90, М33

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2013), Интерна ревизија као основа унапређења корпоративног управљања, 16. Међународна DQM конференција „ Управљање квалитетом и поузданошћу“, 130-135 M33

  Ђукић, Т., Ђорђевић, М., (2014), Интерни надзор као механизам унапређења квалитета финансијског извештавања, 17. Међународна DQM конференција „ Управљање квалитетом и поузданошћу“, 206-212 M33

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2015), Balanced scorecard у повезивању стратегије за креирање вредности за власнике са буџетом, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2015, 25-26.06.2015., Пријевор, Србија, стр. 103-109, ISBN 978-86-86355-18-8 COBISS.SR-ID 215642124, М33

  Ђукић, Т., Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2015),Условљеност квалитета интерне ревизије стратегијским усмеравањем њених активности, Управљање квалитетом и поузданошћу ICDQM-2015, 25-26.06.2015., Пријевор, Србија, стр. 185-191, ISBN 978-86-86355-18-8 COBISS.SR-ID 215642124, М33

  Бонић, Љ., Ђорђевић, М., (2016), Ревизија јавних набавки у Републици Србији на путу ка Европској унији,XI Конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе „Перспективе рачуноводства и ревизије пред улазак у ЕУ“, стр. 20-43, ISSN 978-9940-9399-6-0, COBISS.CG-ID 31572240, М33

  Bonić, Lj., Đorđević, M. (2017). The Public Internal Control Systems in the EU and the Balkan Countries, Globalisation challenges and social-economic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto, ISBN 978-961-6770-37-8, UDK 005.584:35:061.1EU(497), 85-93, M33

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2017). Koordinacija i kooperacija interne i eksterne revizije u javnom sektoru u funkciji efikasnijeg upravljanja javnim sredstvima, XII Kongres računovođa i revizora Crne Gore: Računovodstvo i revizija kao faktor unapređenja uspešnosti poslovanja, ISBN 978-9940-9399-7-7, COBISS.CG.ID 34072336, 30-48, M33

  Jovković, B. & Đorđević, M. (2018). Comparative Analysis of the cause of Modification in Auditor's  Opinion in Financial Sector and Real Sector Companie, International Scientific Conference CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT - EBM, Faculty of Economics University of Kragujevac, ISBN: 978-86-6091-083-9, 401-412, M33

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2018). Interna revizija u javnim preduzećima u Republici Srbiji, XIII Međunarodni Kongres računovođa i revizora Crne Gore: Računovodstvena i revizorska profesija budućnosti: Povjerenje - Integritet - Transparentnos, ISBN 978-9940-9399-8-4, COBBIS.CG-ID 36713232, 30-53, M33

  Đukić, T., Jovković, B. & Đorđević, M. (2019). Specific of Audit in the Digital Era, Contemporary economic trends: Technological Development and Challenges of Competitiveness, Faculty of Economics Nis, ISBN 978-86-6139-193-4, COBISS.SR-ID 280655628, 339-348, M33

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2019). Razvoj revizije svrsishodnosti u javnom sektoru u Republici Srbiji, 14. Međunarodni Kongres računovođa i revizora Crne Gore – Susret računovodstva, poreza i bankarstva: Korporativno izvještavanje – Quo Vadis?,  Bečići, Editor: Igor Pavićević, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, ISBN 978-9940-9399-9-1, COBISS.CG-ID 39247888, 28-43, M33

  Stanojević, M. & Đorđević, M. (2020). Digital Literacy at the Workplace, 10th International Conference "Economics and Management-Based on New Technologies" EMoNT-2020, M33

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Đorđević, M., & Bonić, Lj. (2017). XBRL - jezik digitalizovanog finansijskog izveštavanja, 22th International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Faculty of Economics Subotica, ISBN 978-86-7233-362-6, COBISS.RS-ID 314372359, 593-600, M63

  Đukić, T., Bonić, LJ. & Đorđević, M. (2017). Korporativna regulativa kao faktor jačanja pozicije interne revizije u upravljanju preduzećem, 20. Međunarodna konferencija DQM konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ISBN 978-86-86355-33-1, ISBN 978-86-86355-34-8353-359, COBISS.SR-ID 240580876, 353-359, M63

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2017), Kaizen - lean alati za rešavanje problema prekomerne proizvodnje, 20. Međunarodna konferencija DQM konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ISBN 978-86-86355-33-1, ISBN 978-86-86355-34-8353-359, COBISS.SR-ID 240580876, 617-622, M63

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2018). Forenzička revizija-čuvar kvaliteta finansijskih izveštaja, ICDQM-2018 21. Međunarodna konferencija „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“, ISBN 978-86-86355-36-2, COBISS.SR-ID 264686348, 214-219, M63

  Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2019). Interna kontrola – instrument unapređenja upravljanja poslovanjem preduzeća, 22. Međunarodna DQM konferencija, ICDQM-2019 Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ISBN 978-86-86355-39-3, COBISS.SR-ID 276976908, 199-205, M63

  Đukić, T., Bonić, Lj. & Đorđević, M. (2019). Pristupi izveštavanju interne revizije kao determinanta njenog doprinosa unapređenju kvaliteta poslovanja, 22. Međunarodna DQM konferencija, ICDQM-2019 Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ISBN 978-86-86355-39-3, COBISS.SR-ID 276976908, 229-234, M63

  Đorđević, M. & Stanojević, M. (2019). Izazovi interne revizije u uslovima digitalizacije poslovanja, 24 th International Scientific Symposium: Strategic Management and Decision Support System in Strategic Management, ISBN 978-86-7233-380-0, M63

  Bonić, Lj., Stojilković, M. & Đorđević, M. (2020). Sistem interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji u funkciji unapređenja upravljanja javnim sredstvima, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Niš, ISBN: 978-86-6139-201-6, 519-527, M63

  Bonić, Lj., Đukić, T., Đorđević, M. (2021). Dometi revizije svrsishodnosti poslovanja u DRI u Srbiji, Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet u Nišu, ISBN: 978-86-6139-215-3367-376

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 septembar 2021 13:50