Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.01.2014.

Marina Djordjevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.6.1974.
 • Mesto rođenja: Лесковац
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Економски факултет
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  а) монографије       

   1."Трансмисиони механизми монетарне политике", Мали Немо, Панчево, 2003, ISBN 86-83453-36-7, COBISS.SR-ID 109764620, 185 стр. (М-42)

  2. "Монетарна стратегија" (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-031-9, COBISS.SR-ID 186221836, 207 стр. (М-42)

  3. "Директни порези" (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2011., ISBN 978-86-6139-043-2, COBISS.SR-ID 188378892, 223 стр. (М-42)

  4. "Порези на потрошњу"(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), Економски факултет у Нишу, 2013., ISBN 978-86-6139-069-2, COBISS.SR-ID 201373964, 257 стр. (М-42)

  5. Структура савремених пореских система,  Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић, М., 2019., Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-6139-173-6, 459стр., M42

  б) поглавља у монографијама и тематским зборницима радова националног и међународног значаја

  1.     NBS Experiences with Choosing Monetary Policy Strategy, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), International scientific conference: Contemporary challenges of Theory and Practice in Economics, Зборник радова: Economic Policy and the Development of Serbiа», Ekonomski fakultet Beograd, septembar, стр. 43-50, ISBN 978-86-403-0844-1; COBISS.SR-ID  143297036,  (Р-54)

  2.     Изазови фискалне политике у условима придруживања ЕУ, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Економске теме, тематски број: Изазови економске науке и праксе у процесу придруживања ЕУ, Економски факултет Ниш, 18-19. октобар, стр. 469-477, ISBN 978-86-50999-61-8 ; COBISS.SR-ID 145449740 (Р-54)

  3. Experiences with Different Monetary Strategies (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), in Book: Central Banks and Inflation Management – A Global Perspective, The Icfai University Press, India, стр. 38-52 ISBN 978-81-314-1898-7 (M14)→(Р21)

  4.     Монетарна политика Европске централне банке и НБ Србије у функцији стабилизације привреде у условима глобалне финансијске кризе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић, Б.Сиљковић), (2009.), тематски зборник радова  Економска политика Србије у 2010.години – ка новом моделу макроекономске стабилности, НДЕ и Економски факултет Београд, 19.децембар, стр. 123-142 ISSN: 978-86-403-1048-2, COBISS.SR-ID 173549068 (M44→Р22)

  5.     Effects of Governmental Measures Against the World Economic Crisis in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Тематски зборник: Experiences in Overcoming the Global Economic Crisis – The Cases of Italy and Serbia, University of Niš – Faculty of Economics, University Ca’Foscari – Venice, Ниш, стр. 95-112 (М14)→(Р21)  

  6.     Избор оптималне комбинације монетарне стратегије и режима девизног курса у функцији јачања конкурентности националне економије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Тематски зборник:Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије, Редактор: проф.др Бојан Крстић, Економски факултет у Нишу, стр. 95-114 ISBN 978-86-6139-033-3 (М45)→(Р23)   

  7.     The Failure of Inflation Targets – A Way to the Serbian Worsenig of Competitiveness in the Process of European Integration (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2011., Thematic Collection: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Editor Bojan Krstić, Ekonomski fakultet Niš, str. 157-178  ISBN 978-86-6139-044-9 COBISS.SR-ID 188237580  M14

  8.     Analysis of the Efficiency of the Value Added Tax Collection in order to Improve its Performance (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић)), 2012., Thematic Collection of Papers: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Ekonomski fakultet Niš, Editor Bojan Krstić, Co-editor Andrzej Chodynski, str. 233-251,   ISBN 978-86-6139-051-7 COBISS.SR-ID193396492  M14

  9.  Дуално vs. флет опорезивање дохотка физичких лица (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2012, Тематски зборник: Наука и светска економска криза, Економски факултет Ниш, стр. 147-160, Редактор Евица Петровић,  ISBN 978-86-6139-055-5 COBISS.SR-ID 194027788 М45

  10. Таргетирање девизног курса- монетарна стратегија са најдужом традицијиом, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2013., Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет, Ниш, редактор Зоран Аранђеловић, Срђан Маринковић, стр...., ISBN 978-86-6139-086-9 COBISS.SR-ID 204457484   М45

  11. Oднос директних и индиректних пореза у структури савремених пореских система  (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2015., Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет, Ниш, редактор Зоран Аранђеловић, Срђан Маринковић, стр.261-280, ISBN 978-86-6139-095-1 COBISS.SR-ID 214591244,   М45

  12. Ефикасност наплате пореза на додату вредност у изабраним земљама (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2016., Тематски зборник: Антикризне политике и посткризни процеси: изазови економске науке, Економски факултет Ниш, редактори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Maрија Радосављевић, стр. 217-235, ISBN 978-86-6139-114-9 COBISS.SR-ID 221294092,   М45

  13. Значај трансфера са економским циљем у савременим буџетским системима (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2016., Тематски зборник: Koнкурентност и одржив економски развој привреде Републике Србије, Економски факултет Ниш, редактори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Maрија Радосављевић, стр. 167-186, ISBN 978-86-6139-125-5 COBISS.SR-ID 225616140   М45

  14. Конкурентност пореског система Републике Србије, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017., Тематски зборник: Koнкурентност и одржив развој привреде Републике Србије, Економски факултет, Ниш, редактори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Maрија Радосављевић, стр. 197-216, ISBN 978-86-6139-144-6 , М45

  15. Oдрживост пензионог система Републике Србије, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2018, Тематски зборник: Koнкурентност и одржив економски развој привреде Републике Србије, Економски факултет Ниш, редактори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Maрија Радосављевић, стр 139-157,  ISBN: 978-86-6139-161-3, M45

  16. Влияние государственной помощи на трудобую занятость в Республике Сербия,  (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018.,  Монография: Актуальньіе вопросьі учета, контроля и налогообложения б инновационной экономике, Белгород, Русија, стр. 175-195, ISBN 978-5-361-00646-5 , M14

  17. The Effects of Tax Competition in the Domain of Corporate income tax, Đurović Todorović, J., Ristić, M., Đorđević, M., 2019., Thematic Collection of Papers: Enhancing Competitivness of National Economies and Enterprises - Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by networking Competences, Ekonomski fakultet Niš, Editor Bojan Krstić, p.21-41,   ISBN 978-86-6139-183-5 COBISS.SR-ID 278969612  M14

  18. Značaj digitalizacije za efikasnu upotrebu sredstava državne pomoći u Republici Srtbiji, Đurović Todorović, J., Đorđević, 2019, , Zbornik radova: Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš, redaktori: Tadija Đukić, Dragana Radenković-Jocić, EF Niš, ISBN: 978-86-6139-196-5, str. 97-112,  M45

  19. Утицај дигитализације на примену криптовалута у Републици Србији, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М.,2020., Зборник радова: Дигитална трансформација у функцији привредног развоја Републике Србије,   ISBN: 978-86-6139-209-2, COBISS.SR-ID 27945225, str.151 – 165, M45

   

   

 • Knjige i udžbenici:
  1. Јавне финансије (коаутор коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић)), Економски факултет Ниш, 2010., стр. 446,  ISBN 978-86-6139-004-3  COBISS.SR.-ID
  2. Јавне финансије – теорија и пракса, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., 2019., Економски факултет Ниш, 445 стр., ISBN 978-86-6139-190-3, COBISS.SR.-ID 280258316

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.     Финансијска тржишта у функцији обнове и развоја Југославије, (коаутори М.Јовановић и Ј.Ђуровић-Тодоровић (1999.), Економске теме бр. 1-2, Економски факултет Ниш, стр. 101-117;(Р62)

  2.     Значај избора адекватног модела монетарне политике за стабилан привредни развој,(коаутори М.Јовановић и Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2000.), Економске теме бр.2, Економски факултет Ниш, стр. 135-151;(Р62)

  3.     Поруке Филипс-Окуновог модела за политику финансирања привредног развоја, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2000.), Економске теме бр.3, Економски факултет Ниш, стр. 135-149;(Р62)

  4.  Монетарне реформе у земљама средње и источне Европе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Економске теме 2, Економски факултет Ниш, стр.155-163, (Р62)

  5.  Начини смањења пореског оптерећења, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Пословна политика, јануар, Земун, стр.32-36,

  6.  Пореске реформе у земљама југоисточне Европе, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2005.), Пословна политика, јун, Земун, стр. 25-28,

  7.  Консолидација јавних финансија у функцији подстицања привредног развоја у Србији,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2005.), Пословна политика, септ.Земун,стр.25-28,

  8.  Карактеристике различитих метода опорезивања, (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић) (2005.)  Пословна политика, децембар, Земун, стр.34-38

  9.  Definition of Personal Income as Tax Base, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2006.),  Economic Themes 6, Економски факултет Ниш, стр.49-56, ISSN 0353-8648 33; COBISS.SR-ID  162633996,  (Р-62)

  10.  Experiences with Different Monetary Strategies (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Facta Universitatis, vol.4, no 1, University of Niš, стр. 29-39, ISSN 0354-4699 338.23; COBISS.SR-ID  163490316,  (Р-62)

  11.  Утицај опорезивања на конкурентност и регионални развој, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.)Економика предузећа 3-4, Савез економиста Србије,  Београд, стр.124-132 ISSN 0353-433Х 005.332.4,338.23:336.22(497.11) (М52)→(Р62)

  12.  The Elements of Personal Income Taxation, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић ), (2008.), Economics themes 4,Faculty of Economics Niš, p.73-85, ISSN 0353-8648 336.22;  COBISS.SR-ID  168289036,  (М51)→ (Р-61)

  13.  Features of Inflation Targeting as a Type of Monetary Strategy, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), Facta universitatis, Vol.5, No1, Универзитет у Нишу, стр. 39-49 ISSN 0354-4699 338.23:336.74;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)

  14.  Смањење додатног пореског оптерећења употребом flat пореза, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008), Финансије 1-6, Министарство финансија Републике Србије, Београд, , стр. 189-203,  ISSN 0015-2145 336.226.1;  COBISS.SR-ID  157704460,  (М52)→ (Р-62)

  15.  Алтернативни начини опорезивања дохотка физичких лица,  (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.),Економске теме бр. 3, Економски факултет Ниш, стр. 29-43 ISSN 0353-8648 336.221;  COBISS.SR-ID  1117795,  (М51)→ (Р-61)

  16.  Тhe Importance of Public Expenditure Management in Modern Budget Systems, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), Facta Universitatis Vol.6, No 3, Универзитет у Нишу, стр. 281-294 ISSN 0354-4699 336.1;  COBISS.SR-ID  155246604,  (М52)→ (Р-62)

  17.  Комплексност немачког пореског система, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), Економика предузећа, новембар-децембар, Савез економиста Србије, Београд, стр. 283-294, ISSN 0353-433Х 336.221.4(430),  (М51)→ (Р-61)

  18.  (Не)Ефикасност пореског система Србије (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), Финансије 1-6, Вол. 61, Министарство финансија Републике Србије, Београд, стр. 26-38 ISSN 0015-2145 336.221.4(497.11) COBISS.SR-ID 36631 (М52)→(Р62)

  19.  Карактеристике фискалног федерализма Босне и Херцеговине, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), Економика, вол.57, бр.2, Ниш, стр. 39-54 (М53)→(Р63)

  20.  Повезаност прогресивности и издашности код опорезиванја дохотка физичких лица(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2012., Економске теме 1, ЕФ Ниш, стр. 33-46   М51

  21. Пореска конкуренција као глобални и регионални феномен (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2013, Теме 1/2013, Универзитет у Нишу, стр. 73-96   ISSN BROJ ČASOPISA 0353-7919 М24

  22. Компаративни приказ опорезивања добити предузећа у развијеним земљама, 2013., (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), Финансије-часопис за теорију и праксу финансија, бр.1-6/2013, Министарство финансија, Београд, уредник: мр Весна Ђукић, стр. 37-58, ISBN 0015-2145, COBISS.SR-ID 36631,  М52

  23. (Im)possibilities of revenue increase from consumption taxes in the tax system of Serbia, 2014,  Teme, 3/2014,Časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, str.1155-1171, UDK 336.226.3(497.11), M24

  24. Zadovoljenje principa pravičnosti u oporezivanju potrošnje, 2015,Ekonomske teme, vol.53(1), Ekonomski fakultet Niš, str.39-52, ISSN 0353-8648,стр.39-52,M51

  25. Analysis of performance to direct taxes in the tax system of the Republic of Serbia,2015., Facta Universitatis Vol.12, No 1, Универзитет у Нишу, стр. 55-68, ISSN 0354-4699; COBISS.SR-ID,p.55-68,М51,  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUEconOrg/article/view/697/709

  26. Results of Fiscal Consolidation in Republic of Serbia, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2015., The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2014., Niš, Procedia: Economics and Finance 19(2015), Elsevier, p.110-121, М24, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115000131

  27. Системи опорезивања дохотка физички лица у развијеним земљама, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2015., Анали Економског факултета у Суботици, vol.51, број 34/2015, стр.139-152, УДК 330.564.6:336.2 (4) , ISSN 0350–2120, COBISS.SR–ID 16206850, M51, http://www.ef.uns.ac.rs/anali/arhiva/anali-br-34-2015.pdf

  28. Analysis of the Dynamics of Inflation in Serbia, (koautori: Jadranka Đurović-Todorović, Zoran Tomić), 2016.,  Strategic Management- International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Faculty of Economics Subotica, vol 21, no 3, ISSN 2334-6191 (Online), UDC 005.21, p.56-61, M52, http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2016_3.pdf

  29. Crisis impact on changes in implementing monetary policy of central banks, (koautor: Dušan Perović), 2016.,  Eкономика – међународни часопис за економску теорију и праксу и друштвена питања, Vol. 62, јул-септембар 2016, № 3, p.57-67, Друштво економиста „Економика“ Ниш,  ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, UDK 338 (497,1), M 52, https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-3.pdf

  30. An analysis of consumption taxes regressive effects, (коаутор Душан Перовић), 2016,  Теме, 4/2016, Часопис за друштвене науке, Универзитет у Нишу, стр.1399-1420,  ISSN 0353-7919, DOI:10.22190/TEME1604399D, M24, http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/223

  31. Fiscal stresss analysis in the Republic of Serbia, (коаутори: Јадранка Ђ. уровић-Тодоровић, Марија Вуковић),  2017., Економске теме, vol.55(1), Економски факултет Ниш, стр.55-69, DOI: https://doi.org/10.1515/ethemes-2017-0004, УДК:336.02 (497.11), M51

  32. The role of environmental taxes in Serbian tax system, (коаутор Милош Стојановић), 2016, Eкономика – међународни часопис за економску теорију и праксу и друштвена питања, Vol 4,  Друштво економиста „Економика“ Ниш, стр.75-85, ISSN 0350-137X, UDK:338(497,1), COBISS.SR-ID 26903, M52,  https://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-4.pdf  

  33. Enviromental taxation in Chile, (коаутор Милош Стојановић), 2017., Bizinfo- Journal of Economics, Management and Informatics, vol 8, no 1, Blace, ISSN 2217-2769, DOI 10.5937, M53, http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/article/view/37/36

  34. Estimating the determinants of tax evasion using empirical data, (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018.,  Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, Nо.16; ISSN: 1840-3557, eISSN: 1986-6690, UDC: 33, DOI: 10.7251/ZREFIS, P.P. 11-19,  M24, http://www.zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2018-16/11-19%20Djurovic-Todorovic_Djordjevic_Ristic.pdf

  35. Improving Performance of VAT System in Developing EU Countries: Estimating the Determinants of the Racio  c- efficiency in tnhe period 1997-2017, Marina Đorđević, Jadranka Đurović Todorović, Milica Ristić,  Facta Universitatis: Economics and Organisation, Univerzitet u Nišu, dostupno na: https://doi.org/10.22190/FUEO1903239D, ISSN 0354-4699 (Print), ISSN 2406-050X (Online), p.239-254

  36. Factors of the Value Added Tax Collection Efficiency in the Republic of  Serbia, Milica Ristić, Jadranka Đurović-todorović, Marina Đorđević, Economic Themes (2019) 57(1), Faculty of Economics, Universuty of Niš, ISSN 0353-8648, COBISS.SR-ID 17960194, p. 35-49

  37. Application of unconventional of unconventional monetary policy instruments in mitigation of the economic consequences of the covid 19 virus pandemic, Đorđević, M., Đurović Todorović, J., Ristić Cakić, М., 2020., FACTA UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization Vol. 17, No 3, 2020https://doi.org/10.22190/FUEO200526018D, ISSN 0354-4699 (Print), str. 231 – 248, M52

  38. Značaj upotrebe  QE i “novca iz helikoptera” u pokretanju privredne aktivnosti nakon krize izazvane virusom covid 19, Ђорђевић, М., Ђуровић Тодоровић, Ј., Ристић Цакић, М., 2020., FINANSIJE Časopis za teoriju i praksu finansija, br. 1−6/2020,    ISSN 0015-2145, COBISS.SR-ID 36631, str. 7 – 27, M52

  39. Transmisija monetarne politike na realna kretanja u Srbiji – VAR analiza, Obradović, Ј., Đorđević,М., (2020), Economic Themes 58(1), Faculty of Economics, Universuty of Niš, ISSN 0353-8648, p. 53-73, http://економске-теме.срб/58/број/1/чланак/4

  40. The use of cryptocurrency as a payment instrument in the Republic of Serbia, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић Цакић, М., 2020.,           Novi Ekonomist, Vol 14(2), Year XIV, Issue 28, july - december 2020., Bijeljina: Faculty of business economics Bijeljina, University of East Sarajevo, ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), str. 14-21, М52

  41.Panel procenjivanje efekata makroekonomskih determinanti na nivo poreskih prihoda u Evropskoj Uniji, Kalaš, B., Đurović Todorović, J., Đorđević, M., 2020., Industrija, Ekonomski institute Beograd, vol.48, br.3, str. 41-57, ISSN 0350-0373

  42. Pension Expenditure analysis: Empirical study of a Serbian Local Self-Government, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић Цакић, M., 2021., Economics of Sustainable Development. Niš: Society of Economists „Ekonomika“ Niš, vol. 5, no 1, str. 1-12, DOI 10,5937/ESD 2101001D, М53

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.     Achieved Level of Harmonization Between  the NBS  and the EBC Monetary Strategies, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), International Conference: Competitiveness in the Conditions of a Global Economics, Економски факултет Ниш, октобар, стр. 13-28, ISBN 978-86-85099-80-9 ; COBISS.SR-ID 156432396 (М33)→ (Р-54)

  2.     Responses of Monetary and Fiscal Policy Makers in Serbia Against the World Economic Crisis (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.),  X International Conference: The Influence of Global Economic Recesion on Tourism, Ohrid, Macedonia, CD ROM  ISBN 978-9989-179-75-4 ;  (М33)→ (Р-54)

  3.     Measures of Serbian Government Against the World Economic Crisis,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), International Conference: Challenges of the World Economic Crisis,  Ekonomski fakultet Niš, стр.45-54 ISBN 978-86-85099-98-4 ; COBISS.SR-ID 172252940 (М33)→ (Р-54)

  4.     Determinants of Tax Revenues Structure in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), 1st International Conference on Business & Economics, May 6-8, Thhessaloniki, Greece, CD ROM (M33→Р54)

  5.     The Level of Regression in the Serbian Tax System, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), International Scientific Conference: The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st Century, 14.-15. октобар, Економски факултет Ниш, стр.247-254 ISBN 978-86-6139-019-7 COBISS.SR-ID 181597964 (М-33)→(Р- 54)

  6.     Methods for Reduction the Budget Deficit in Serbia, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), International Scientific Conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, October 14, Faculty of Economics Niš, Editors: Dejan Spasić, Ljiljana Stanković, str. 143-153, ISBN 978-86-6139-040-1  М33

  7. Volume and structure of the own revenues in financing of the local governments in the Republic of Serbia, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2014., International Scientific Conference: The financial and real economy: toward substainable growth,, October 17, Facultiy of Economics Niš, М33

  8. Утицај монетарних агрегата на стопу инфлације (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2015, III Интернационални научни скуп, Бјељина, 18-19. јун 2015, Рад објављен у часопису: Нови економист – часопис за економску теорију и праксу, број 18, јул-децембар 2015, Бјељина, ISSN 1840-2313, стр. 33-39,   M33, http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist18.pdf

  9. Analysis and causes of the budget deficit growth in Serbia, (koautori: Jadranka Đurović-Todorović, Zoran Tomić), 2015., International Scientific Conference: Challenges in business and economics: growth, competitivness and innovations, p. 61-72, October 16, Faculty of Economics Niš, M33, http://isc2015.ekonomskifakultet.rs/ISCpdfs/ISC2015-05.pdf

  10. Oбим и структура трансфера са економским циљем- компаративна анализа, (коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2016, IV Интернационални научни скуп, Факултет пословне економије Бјељина, 16-17. јун 2016, Рад објављен у часопису: Нови економист – часопис за економску теорију и праксу, број 20, jул-децемба 2016, Бјељина, ISSN 1840-2313, стр.133-139, M33,http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/34.html

  11.Analysis of the Influence of Economic Agents Expectation on the Dynamics of Inflation in Serbia, (коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2016, EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, 6-8.5.2016., Split, Croatia, M34, http://ebeec.teiemt.gr/documents/ConferenceProgram2016.pdf

  12. Стање и перспективе фискалне политике Републике Србије, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017, Зборник радова са научног скупа: Економске политике малих земаља у условима европских интеграција, 7. и 8.фебруар 2017., Економски факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, УДК 338 (082), ISBN 978-99938-46-75-8, COBISS.RS-ID 6887448, str. 15-34, M63

  13. The way of Increasing the Abundance of Property Tax in The Republic of Serbia, (коаутори Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Зоран Томић), 2017, V Интернационални научни скуп, Факултет пословне економије Бјељина, 22-23. jун 2017, Рад објављен у часопису: Нови економист – часопис за економску теорију и праксу (Journal of Economic Theory and Practice) , број 21, jaнуар -jун 2017, Бјељина, ISSN 1840-2313, стр. 31-57,   M33, http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/10.html

  14. Efficiency of therefund system of nitrogen oxidemissions charge in the Kindom of Sweden, (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милош Стојановић), 2017, Conference “Economic Policy for Smart, Inclusive and Sustainable Growth” University of Belgrade-Faculty of Ecomomics, 15-17 june 2017, M33, http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/06/Economic-policy-for-smart-inclusive-and-sustainable-growth_E-verzija.pdf

  15. Enviromental taxes and expenditures in selected countries: panel data analysis, (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милош Стојановић), 2017., International Scientific Conference: Contemporary approaches in the analysis of economic performances, October 11-12, Prolom Spa,  Faculty of Economics Niš, ISBN 978-86-6139-145-3, p.197-207, M33, http://isc2017.ekonomskifakultet.rs/article-19.html

  16. The Tax Wedge as the Determinant of Unemployment: A Comparative Overview of OECD Countries and Serbia, (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018, , 49th International Scientific Conference: Quantitative and Qualitative Analysis in Economics, ISBN: 978-86-6139-170-5, Faculty of Economics, Niš, pp. 61-75, M33, http://isc2018.ekonomskifakultet.rs/article-07.html

  17. Ekološki porezi kao instrument ekološke politike zemalja u razvoju, ( коаутори: Đurović Todorović, J., Ristić, M.), 2018., VI Интернационални научни скуп, Бјељина 2018, Нови економист– часопис за економску теорију и праксу, Vol 12(2), број 24, Факултет пословне економије Бјељина,  ISSN 1840-2313 (print), ISSN 2566-333X ( online), str. 45-62, M33, http://www.noviekonomist.info/ojs/article/view/55.html

  18. Can the Corporate tax Competitivness Be in the Function of Economic Growth?, Đurović Todorović, J., Đorđević, M., Ristić, M., 2019, Proceedings of the International Scientific Conference: Contemporary Economic Trends: Tehnological development and Challenges of Competitivness, ISBN: 978-86-6139-193-4, Faculty of Economics, Niš, pp. 89-102, M 33

  19. C- efficiency ratio as measure of VAT efficiency in EU Developing Countries and Serbia, Đurović Todorović, J., Đorđević, M., Ristić, M., 2019, Novi ekonomist – Journal of Economic Theory and Practice,  No. 26, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina,  ISSN 1840-2313 (Print) 2566-333X (Online), str. 6-15, M33

  20. Taxation in a digitizing world: Solutions for Corporate Income Tax in the Age of COVID-19, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић Цакић, М.,2020.,  Proceedings of the International Scientific Conference: ‘Digital economy: changes, risks, sustainable development’, ISBN: 978‐86‐6139‐204‐7, COBISS.SR-ID 28096265, str.131 – 142

  21. What motivates tax evasion in the Republic of Serbia?, Ђуровић Тодоровић, Ј., Ђорђевић, М., Ристић Цакић, М., 2020, Proceedings of the 9th Scientific conference with international participation Real and  Financial sector in the light of new technologies, new world and new challeges, Faculty of Economics Pale, University of East Sarajevo, ISBN: 2303-8969, str.143-154

  22. Investment incentives as a determinant of foreign direct investment inflows in the economy of the Republic of Serbia, (Petrović Ranđelović, M., Đorđević, M., Mitrović, J.), 2020, Proceedings of the ICDQM-2020: Dependability and Quality  Management, Međunarodna DQM konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, Srbija, 25-26. Jun 2020, ISBN 978-86-86355-41-6, COBISS.SR.ID 19258377, str.193-202

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.     Најзначајније технике техничке анализе акција, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2000.), Зборник извода радова са IV Симпозијума “Савремене технологије и привредни развој”, Технолошки факултет Лесковац, стр. 137;(Р72)

  2.     Предности и недостаци пореза на додату вредност (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Научни скуп: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 315-323,(Р65)

  3.     Берза као извор финансирања регионалног привредног развоја, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2004.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Економски факултет Ниш, стр. 143-151,(Р54)

  4.     Позитивна и нормативна анализа пореске евазије у функцији струткруних промена земље,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић) (2006.), Међународни научни скуп: Структурне промене и демографска креања земаља јужне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 597-607,(Р54)

  5.     Различите технике опорезивања у земљама у развоју, (коауторЈ.Ђуровић-Тодоровић) (2005.) Међународни научни скуп: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, , CD ROM,(Р54)

  6.     Пореска евазија као кочница развоја Републике Србије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2005.), Економист бр. 1, Саветовање економиста: Стабилизација и развој: како даље?, Савез економиста Србије и Црне Горе, Будва, стр. 163-172;(Р65)

  7.     Ефекти опорезивања дохотка физичких лица у стимулисању привредног развоја,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Зборник радова, Економски факултет Ниш, стр.  185-200, ISBN 978-86-85099-48-9, (Р54)

  8.     Тенденције увођења flat пореза у циљу унапређења привредног развоја,  (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2007.), VII Симпозијум: Савремене технологије и привредни развој, Технолошки факултет Лесковац, октобар, Зборник  радова, стр. 184-197. ISBN 0352-6542; COBISS.SR-ID  162101004,  (Р-54)

  9.     Промене у систему опорезивања дохотка као детерминанта привредног развоја Србије,(коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2008.), Зборник радова: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије у 2007.години, Економски факултет Крагујевац, стр. 276-285, ISBN 978-86-82203-79-7; COBISS.SR-ID 516005269,  (Р-54)

  10.  Специфичности опорезивања дохотка физичких лица у пореском систему Србије, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2009.), Монографија: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, Економски факултет Крагујевац, стр. 193-203, ISBN 978-86-82203-90-2 ; COBISS.SR-ID 157648652, (М33)→ (Р-54)

  11.  Монетарна политика ФЕД-а и ЕЦБ у условима глобалне финансијске кризе, (коаутори: Ј.Ђуровић-Тодоровић, Б.Сиљковић), (2009.), Зборник радова, ФИМЕК, Нови Сад, стр.5-18,  ISSN 1820-9165 COBISS.SR-ID 233572871 (М63→Р65)

  12.  Ефекти опорезивања на понуду рада и демографске токове становништва, (коаутор: Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2010.), зборник радова: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 15. јун, Економски факултет Ниш, стр.325-336 ISBN 978-86-6139-008-1 (М-33) → (Р-54 )

  13.  Спрега монетарне и фискалне политике у борби против регионалних неједнакости у Србији, (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), (2011.), 16. Међународни научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 125-140 ISBN 978-86-6139-026-5 COBISS.SR-ID 184361996 (М-33)→(Р- 54)   

  14.     Анализа изабраних модела опорезиваwа добити предузећа у циљу утицаја на смањење регионалних неједнакости Србије (коаутор:Ј.Ђуровић-Тодоровић ), 2012, Н скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, ЕФ Ниш, 22.јун, стр. 405-421

  15.  Улога пореза на добит предузећа у стимулисању привредног раста (коаутор Ј.Ђуровић-Тодоровић), 2013, Н. Скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, 21.јун, редактор Зоран Аранђеловић, стр. 593-604  ISBN 978-86-6139-067-8 COBISS.SR-ID 198985740  М63

  16. Допринос пореских олакшица и ослобођења смањењу регионалне неједнакости у Србији, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2015, Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 87-99, ISBN 978-86-6139-104-0 COBISS.SR-ID 215997196, М63

  17. Анализа мера монетарне и фискалне политике за развој пољопривреде Србије у циљу смањења регионалних неједнакости, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2016, Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, стр. 77-94, ISBN 978-86-6139-122-4, COBISS.SR-ID 224107276, М63

  18. Фискална децентрализација као предуслов смањења регионалних разлика у Републици Србији, (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017. Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, 23.јун.2017.године  Економски факултет Ниш, стр. 33-42, ISBN 978-86-6139-140-8 COBIS.SR-ID 237163788, М63

  19. Начини смањења регресивности пореског система Републике Србије (коаутори: Jaдранка Ђуровић-Тодоровић, Душан Перовић), 2017, Зборник радова са научног скупа: Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, april 2017., Економски факултет Крагујевац и Савез економиста Србије, стр.193-211, M63, http://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/nir/nir-naucni-skupovi/naucni-skup-instit-promene

  20. Reduction of regional disparity by use the tax facilities and exemption in corporate income tax system of the Republic of Serbia,  (коаутор Јадранка Ђуровић-Тодоровић), 2017, International scientific conference “Regional development and cross-border cooperation” Pirot, December 2, 2017, Chamber of Economy Pirot, Зборник радова, ISBN 978-86-900497-0-7, p.249-261, M63, http://konferencija.komorapirot.com/ZbornikRadova.PDF

  21. Демографски трендови и фактори као детерминанте дугорочне одрживости државних пензијских система, (коаутор Милена Николић)., 2018,   Тематски зборник: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, економски факултет Ниш, ISBN: 978-86-6139-155-2, COBISS.SR-ID 265013516, стр.353-363, M63

  22. Порески клин у Републици Србији/ Tax wedge in the Republic of Serbia,  (коаутори: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Милица Ристић), 2018.,  II Internatonal Scientific Conference: Regional Development and Cross-border Cooperation, 15th December 2018, Pirot, M63

  23. Analiza mera fiskalne politike za razvoj socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji, Đorđević,M., Đorđević, A., Научни скуп: Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Економски факултет Ниш, ISBN 978-86-6139-178-1, М63

  24. Faktori evazionog ponašanja poreskih obveznika sa aspekta pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji, Đurović Todorović, J., Đorđević, M., Ristić, M., 2019, Naučna konferencija: Ekonomska politika Srbije u 2020.godini, Naučno društvo ekonomista Srbije, Beograd, ISBN 978-86-403-1625-5, str. 215-231, M63

  25. Допринос субвенција развоју аграра у циљу смањења регионалних неједнакости,  Ђорђевић, М., Јовановић, С., 2020.,  25. Tematski zbornik „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš: Ekonomski fakultet, ISBN 978-86-6139-201-6,  COBISS.SR-ID 21774345, str.153-165, М33

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 25 maj 2021 17:40