Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.01.2014.

Blagoje Novicevic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1954.
 • Mesto rođenja: Plav, Crna Gora
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Pristini
 • Odsek / Grupa / Smer: Ekonomika i organizacija preduzeca
 • Godina diplomiranja: 1977., 1984. magistratura, 1989. doktorat
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Концепти управљања трошковима у функцији реализације конкурентских стратегија (коаутори др. Љ. Антић и др Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2013. (181)

  Управљање перформансама предузећа (коаутори др. Љ. Антић и мр Т. Стевановић), Економски факултет у Нишу, 2006. (106)

  Трошкови као фактор стицања и одржања конкурентских предности,  (коаутори др. Љ. Антић и др В. Секулић), Економски факултет у Нишу, 2006.  (106)

  Marketing inovacije kao ključni faktor konkurentske prednosti preduzeća, (koautori: Ljiljana Stanković, Slobodan Cvetanović, Dragana Radenković-Jocić, Suzana Đukić, Igor Mladenović)  Uticaj inovacija na poslovne performanse preduzeća, Ekonomski fakultet Univerztiteta u Nišu, vol. , no. , pp. str. 1 - 80, issn: , udc: , doi: COBISS:SR-ID 220613644, isbn: 978-86-6139-098-2, 2015. М42

   

   

  Upravljačko računovodstvo kao osnov komuniciranja top i operativnog menadžmenta, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet NIš, pp. 407 - 417, isbn: 978-86-6139-209-2, 2020. М 45

  Merenje performansi preduzeća u lancu snabdevanja, Digitalna transformacija u funkciji privrednog razvoja Republike Srbije, Ekonomski fakultet NIš, pp. 361-372. sbn: 978-86-6139-196-5, 2019. М 45

  MRS 2 Zalihe, MRS 12 Porez na dobitak, Primena međunarodnih standard finansijskog izveštavanja, pp. 601 - 739, isbn: 978-86-7690-093-0, 2019. М14

  Mesto, uloga i značaj mera performansi za unapređenje strategije poslovnog sistema (koautor R. Milojević) Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš, pp. 439 - 450, isbn: 978-86-6139-161-3, 2018. M45

  Departmani i poslovni procesi – konceptualne osnove upravljanja preduzećem u novoj ekonomiji,(koautor R. Milojević) Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, Ekonomski fakultet Niš, pp. 389 - 404, isbn: 978-86-6139-125-5, Niš, 2017. М45  

  Strateške i operativne inovacije u upravljačkom računovodstvu (koautor R.MIlojević),Konkurentnost i održivi razvoj privrede Republike Srbije, str. 551-563, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, ISBN: 978-86-6139-125-5, COBISS.SR-ID225777420 2016.  M45

  Pravc razvoja informacione onove upravljačkog računovodtva (koautor R. Milojević), Antikrizna politika I postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke, Ekonomski fakultet Niš, str. 525 - 539. vol. , no. , pp. / - /, issn: 978-86-6139-095-1, udc: , doi: , , 2016. М45

  Integrisanje upravljanja performansama I upravljanja rizikom u jedinstveni system kontrole poslovanja preduzeća (koautor R.MIlojević),Antikrizne politike i postkrizni procesi: izazovi ekonomske nauke, str. 377- 585, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, ISBN: 978-86-6139-095-1, COBISS.SR-ID214591244. 2015 M45

   Ciljevi i mere performansi lean ćelija i tokova vrednosti, Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke, str. 447-463, Ekonomski fakultet, Niš, ISBN: 978-86-6139-086-9, COBISS.SR-ID 204457484, 2013. M45

  New profit formula, (koautor Lj. Stanković),  tematski zbornik međunarodnog značaja: Current problems of ciompetitiveness improvement in national economies end enterproses,  Ekonomski fakultet Niš, 2012.  (77-93) М14

  Upravljanje bazirano na poslovnim procesima conditio qua non efikasnog upravljanja modernim preduzećem, Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, vol. , no. , pp. 227 - 233, issn: 978-86-6139-055-5, udc: 005.5, doi: , , 2012. М45

  Merenje i izveštavanje o performansama lean proizvodnih ćelija, Unapredjenje konkurentske prednosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, Ekonomski fakultet Niš, vol. , no. , pp. 285 - 300, issn: 978-86-6139-033-3, udc: 338.3:00, doi: , , 2011. М44

  Uloga i značaj mapiranja i procena tokova vrednosti poslovnih procesa u upravljanju modernim preduzećima, Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, vol. , no. , pp. 251 - 257, issn: 978-86-6139-042-5, udc: 005.21, doi: , , 2011. М45

  Uloga i značaj mapiranja i procena tokova vrednosti poslovnih procesa u upravljanju modernim preduzećima, tematski zbornik nacionalnog značaja: Nauka i svetska ekonomska kriza, Ekonomski fakultet Niš, 2011. (251-257)

  The Acivite Based Costing – An Information bese for achiving the companiess  (koautor D. Jelenić), tematski zbornik međunarodnog značaja:  Contemporary  issues in economics, business and management, Ekonomski fakultet Kragujevac, 2011 (395-403) M14

  Menadžment kontrola i sistem upravljanja preduzećem, tematski zbornik međunarodnog značaja: Mesto i uloga računovodstva, revizije i poslovnih finansija u novom korporativnom okruženju, Banja Vrućica 2007. (87-96)

  Funkcionisanje sistema upravljačke kontrole u procesu preuzimanja predzeća,  (koautor T. Stevanović.), Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Niš, 2007., str. 193-207, ISBN 978-86-85099-59-5, Р-23;

  Merenje performansi top menadžmenta u sistemu BSC (koautor T. Stevanović), Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Niš, 2006., str. 109-118, ISSN 0353-8648, Р-23

   

  Mere performansi u funkciji realizacije strategija i ciljeva preduzeće odredjenih sektora, tematski zbornik nacionlanog značaja: Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima liberalizacije i globalizacija, Ekonomski fakultet Niš, 2005. (1-12)

  Globalizovani i liberalizoveni poslovni ambijent i osnovni koncepti upravljanja preduzećem, tematski zbornik nacionlanog značaja: Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima liberalizacije i globalizacija, Ekonomski fakultet Niš, 2002. (1-12)

  Procenjivanje zaliha po međunarodnim računovodstvenim standardima, tematski zbornik međunarodnog značaja: Računovodstvo, finansije i revizija u savremenim uslovima, Banja Vrućica 2001. (70-83)

  Total Quality Management and Activity-Based Costing (коаутор Lj. Antić), tematski zbornik međunarodnog značaja: Proceedings from an International Conference "Economic Aspect of Quality Management", Скопје 2000. (239-246)

  Prinosna i konačna vrednost preduzeća, optimizam ili opreznost, Tematski zbornik nacionalnog značaja: Izazovi trnsformacije u realnom i finansijskom sektoru Srbije, Niš 2000. (116-125)

  Determinante revizije i interne kontrole u Francuskoj, poglavlje u monografiji: Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet Niš 1999. (191-196)

  Računovodstvo aktivnosti – savremena informaciona osnova upravljanja preduzećem, tematski zbornik međunarodnog značaja, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 1999. (45-59)

  Obračun troškova po aktivnostima – uslov i pretpostavka upravljanja preduzećem, poglavlje u monografiji: Efikasnost transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet Niš 1998. (210-216)

  Novi koncept troška i menadžment preduzeća, poglavlje u monografiji : Menadžment i strategije transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet Beograd 1997.(281-286)

  Upravljačko računovodstvo i dimenzije upravljanja, poglavlje u monografiji: Strategija razvoja preduzeća, Ekonomski fakultet Niš 1997. (257-261)

  Računovodstvo u funkciji poslovnog odlučivanja, tematski zbornik međunarodnog značaja, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica 1997. (107-118)

  Управљачко рачуноводство и димензије управљања, поглавље у монографији : Стратегија развоја предузећа, Економски факулте, Ниш 1997. (257-261)

  Нови концепт трошка и менаџмент предузећа, поглавље у монографији: Менаџмент и стратегије трансформације предузећа, Економски факултет, Београд 1997. (281-286)

  Osnove novog konceptualnog okvira računovodstvenog informacionog sistema, poglavlje u monografiji: Efikasnost transformacije, Ekonomski fakultet Niš 1996. (172-178)

  Osnove novog konceptualnog okvira računovodstvenog informacionog sistema, poglavlje u monografiji: Efikasnost transformacije, Ekonomski fakultet, Niš 1996. (172-178)

  Cena akumuliranog dobitka i njen uticaj na cenu kapitala, tematski zbornik nacionlanog značaja: Menadžment i trnsformacija preduzeća, Ekonomski fakultet, Kragujevac 1995. (305-314)

  Uloga računovodstva u formiranju i alokaciji kapitala, tematski zbornik međunarodnog značaja: Privreda u tranziciji – stanje i perspektive, Ekonomski fakultet, Niš 1995. (208-217)

  Koherentnost – osnov harmonizacije računovodstvenog informacionog sistema i sistema upravljanja, tematski zbornik međunarodnog značaja: Efikasnost preduzeća u trnziciji, Ekonomski fakultet, Niš 1995. (192-201)

  Finansijska tržišta i finansijska struktura, (koautori M. Jovanović, B. Krstić) tematski zbornik nacionalnog značaja: Strategija razvoja preduzeća u tržišnoj privredi, Ekonomski fakultet, Beograd 1995. (173-187)

  Tačnost kao obeležje računovodstvenih informacija i obračun troškova, poglavlje u monografiji): Efikasnost strategije preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš 1994. (206-213)

  Upravljanje inflatornim dobicima i gubicima na monetarnim pozicijama, poglavlje u monografiji : Razvojni faktori i efikasnost preduzeća, Ekonomski fakultet Niš 1993. (161-172)

  Komparativna analiza nekih metoda procene vrednosti preduzeća, poglavlje u monografiji: Privredni sistem i efikasnost poslovanja preduzeća u uslovima svojinske transformacije, Ekonomski fakultet Niš 1992. (58-64)

  Računovodstvo troškova zasnovano na aktivnostima, tematski zbornik međunarodnog značaja: Savremeni problemi upravljanja finansija i računovodstveni informacini sistem, Ekonomski fakultet, Subotica 1992. (245-257)

  Finansijska struktura i vrednost preduzeću, tematski zbornik nacionlanog značaja: Upravljanje prerduzeća u uslovima društveno-ekonomske transformacije, Ekonomski fakultet, Kragujevac 1992. (353-360)

  Odnosot pomeću finanskioto smetkovodstvo i smetkovodstvo na trošoci, tematski zbornik nacionalnog značaja: III Simpozijum, Struga 1991. (30-40)

  Finansijska struktura i rast kapitala preduzeća, tematski zbornik nacionalnog značaja: Strategija razvoja privrednog preduzeća, Ekonomski fakultet, Niš 1991. (75-84)

  Koncept na ekonomskata dobivka zasnovana na ekonomskata amortizacija, II Simpoziju, Struga 1990. (125-129)

  Veličina i ganska pripadnost kao faktor finansijske strukture, tematski zbornika nacionalnog značaja: Preduzeće u uslovima privredne reforme, Ekonomski fakultet,Niš 1989. (1-10)

  Mogućnost merenja i uslovljenost rentabilnosti, tematski zbornika nacionalnog značaja : Preduzeće u uslovima privredne reforme, Ekonomski fakultet,Niš 1989. (1-13)

  Ekonomska amortizacija i koncept periodičnog rezultata, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet u Skoplju, 1989., (320)

  Monetarna kolebanja i metode utvrđivanja rezultata – inostrani predlozi, tematski zbornika nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet,Niš 1988. (243-253)

  Rentabilnost sopstvenih sredstava kao kriterijum otimizcije finansijske strukture, tematski zbornika nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet,Niš 1985. (201-207)

  Izvori finansiranja kao determinanta kriterijuma optimizacije finansijske strukture, tematski zbornika nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet,Niš 1985. (73-79)

  Bilans tokova ukupnih poslovnih sredstava i pravila finansiranja na primeru RO „14 Oktobar“ Kruševac, tematski zbornika nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet,Niš 1984. (123-132)

  Interno finansiranje u organizacijama udrženog rada, magistarski rad 1984., Ekonomski fakultet Beograd (161)

  Uticaj sistema obračuna na pokazatelj prinosne snage OUR, tematski zbornik nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet, Niš 1982. (343-354)

  Primena modela matrice rasta na analizu polsovnog uspeha RO „Elektromehanika“, tematski zbornika nacionalnog značaja, Ekonomski fakultet,Niš 1981. (295-304)

  Finansijska struktura kao faktor efikasnosti privređivanja, (koautor M. Jovanović), tematski zbornika nacionalnog značaja: Strategija samoupravnog preduzeća, Ekonomski fakultet,Niš 1981. (295-304)

  Uloga i značaj internog finansiranja u sistemu finansiranja preduzeća, tematski zbornika nacionalnog značaja : Aktuelni problemi sistema proširene reprodukcije u Jugoslaviji, , Ekonomski fakultet, Kragujevac (222-226)

  Ciljni trošak i dimenzije upravljanja preduzećem, tematski zbornik međunarodnog značaja: Mendžment u privredama u tranziciji, Ekonomski fakulte, Niš (355-365)

 • Knjige i udžbenici:

   

  Новићевић, Б. (1994) Управљачко рачуноводство - обрачун трошкова. Простета. Ниш. прво издање

  Новићевић, Б. (1995) Управљачко рачуноводство - обрачун трошкова. Простета. Ниш. друго. треће и четврто издање

  Новићевић, Б. (2002) Управљачко рачуноводство - обрачун трошкова. Економски факултет у Нишу. пето издање

  Новићевић, Б., Антић, Љ. (2010) Управљачко рачуноводство. Економски факултет у Нишу

  Новићевић, Б., Антић, Љ. (2013) Управљачко рачуноводство. Економски факултет у Нишу.

  Новићевић, Б., Антић, Љ. (2010) Рачуноводство трошкова. Економски факултет у Нишу.

   Новићевић, Б. (2006) Управљачко рачуноводство- буџетска контрола.  Економски факултет Ниш.

  Новићевић, Б., Бован. М. (2007) Управљачко рачуноводство. Факултет за индустријски менаџмент Крушевац.

  Новићевић, Бован. М. (2007) Рачуноводство. Факултет за индустријски менаџмент Крушевац.

  Новићевић, Кнежевић, Г. (2006) Рачуноводство. БК универзитет Београд. 

  Новићевић, Б., Антић, Љ., Стевановић, Т., Новићевић Чечевић, Б. (2019). Збирка задатака из Управљачког рачуноводства и Рачуноводства трошкова, Економски факултет у Нишу, стр. 309, ISBN 978-86-6139-186-6, COBISS.SR-ID 277423628

  Новићевић, Б., Антић, Љ., СтевановићТ. (2012). Збирка задатака из Управљачког рачуноводства и Рачуноводства трошкова, Економски факултет у Нишу, стр. 250, ISBN 978-86-6139-045-6.

  Управљачко рачуноводство I ( коаутори Н. Стевановић, В. Леко, Н. Ж. Јоксимовић, С. Малинић),  (приручник) Савез рачуновођа и ревизора Србије 1996. (334-356; 459-489)

  Контрола извршења буџета предузећа, Савез рачуновођа и ревизора Србије Београд, Београд 2007. ( 1-130)

  Управљачко рачуноводство – буџетска контрола, монографија, Просвета Ниш 1998. (1-140)

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  THE CONVERGENCE OF INFORMATION REQUIREMENTS OF OPERATIONS MANAGEMENT AND MANAGEMENT ACCOUNTING – rad za časopis Cost Management, poslat 2012. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Функционисања уравнотеженог система мера перформанси у условима изражене конкуренције, (коаутор И. Беговић), у штампи за часопис Економски хоризонти Економски факултет Косовска Митровица

   

  EMPIRICAL STUDY OF IMPLEMENTATION OF CERTAIN BUDGETING CONCEPTS IN MANUFACTURING COMPANIES IN SERBIA, (koautori: M. Nikodijević i M. Rogan), Економске теме 1/2021, Ekonomski fakultet NIš, 2021. М51

  Računovodstvena profesija i kvalitet finansijskog izveštavanja (koautor R. Milojević) Računovodstvo 1-2/2019 pp.7-20.2019. M52

  Behavioral aspects of enterprise budgeting (koautor M. Nikodijević), Teme, Univerzitet u Nišu, vol. 39, no. 4, pp. 85 - 97, issn: 1820-7804, udc: UDC: 1+3, doi: , , 2018. М24

  Кардиналне врлине рачуновођа – услов и препоставка професионалног и етичког расуђивања (коаутор Т. Шкобић), Рачуноводство 1-2/ 2018. pp. 7 - 21, 2018. M52

  Порез на резултат и финансијски извештаји опште намене,  Рачуноводство  1/2017. Савез рачуновођа и ревизора Србије, 155 - 168, issn: 14506114/SR, udc: 005.6:657 М52

  Profesionalni računovodja –kvalitet finansijskog izveštavanja na izvoru , Implikacije finansijskog izveštavanja na ekonomsku aktivnost u Republici Srbiji, Računovodstvo, Savez računovođa i revizora Srbije, vol. , no. 1, pp. 38 - 54, issn: 1450-6114, udc: , doi: , , 2016. М 52

  Business risk management in health care organizations financed from the budget, (koautor: N. Borović)  Teme, Univerzitet u Nišu, no. , pp. 87 - 102-, issn: 1820-7804, udc: , doi: , , 1/2016. М24

  Business processes and risk factors, ТTeme, Univerzitet u Nišu , pp. 1507 - 1521, issn: 0353-7919, udc: UDC: 005.52:005.334, doi: , , 4/2014. М24

   INFLUENCE OF INTRODUCING A NEW PRODUCT ON THE COMPANY'S SOLVENCY INDICATORS: TOPSIS METHOD ANALYSIS (koautori: T. Stevanović, J. Stanković), Facta Universitatis, Univerzitet u Nišu, vol. 10, no. 4, pp. 419-430, issn: ISSN 0354 – 4699, udc: , doi: , , 2013. М51 

  DESIGNING CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM (koautori: Lj. Stanković. S. Đukić) Facta Universitatis, Univerzitet u Nišu vol. 9, no. 4, pp. 417-427, issn: 0354-4699, udc: 658.8:330.341.1, doi: , , 2012. М51

  Flexibly designed cost accounting information system – relyable support to modern menagement (koautor; R. Jablan Stojanovic), Facta Universitatis, Univerzitet u Nišu, vol. 9, no. 1, pp. 53 - 66, issn: 0354-4699, udc: 657.47, doi: , , 2012. М51

   VALUE STREAM MAPPING OF BUSINESS PROCESS AS THE BASIS OF INTEGRATED ASSESSMENT OF STRATEGIC AND OPERATIONAL ENTERPRISE PERFORMANCE,  Acta Economica, Ekonomski fakultet Banja Luka, vol. 10, no. 16, pp. 71 - 84, issn: 1512-858X, udc: 336.76:35.073.52, doi: , , 2012. М51

  МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ МЕНАЏМЕНТ ПРОЦЕСА, Рачуноводство, Савез рачуновођа и ревизора Србије, vol. , no. 11-12, pp. 13 - 21, issn: 1450-6114, udc: , doi: , , 2012. М52

  Merenje i praćenje performansi poslovnih procesa (koautor T. Stevnović) Računovodstvo, SRRS, vol. /, no. 3-4, pp. 14 - 22, issn: 1450-6114, udc: 005.21:005.336.1, doi: , , 2010. М52

  Стратегијска оријентација система мотивисања и награђивања (коаутор Р. Тркља), Рачуноводство 3-4/2013, (38-44) M52 

  Мере перформанси менаџмент процеса, Рачуноводство 11-12/2012 (13-21). M52

  Enhancing Enterprise’s Innovation Performance Measurement System,(koautori: Lj. Stanković i S. Đukić) Facta Universitatis, Univerzitet u Nišu vol. 8, no. 4, pp. 331 - 343, issn: 0354 – 4699, udc: 001.895:65.015.25, doi: , , 2011. М51

  Ликвидност и солвентност као инструмент конкуренције произвођача намештаја у Србији, (коаутор Д. Јеленић), Економске теме бр. 3/2010 ( 70-81)

  Мерење и праћење перформанси пословних процеса, ( коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство бр. 3-4/2010 (14-22)

  Повезивање стратешког и оперативног менаџмента, (коаутори М. Ђорђевић, Х. И. Ђорђевић), Рачуноводство бр. 7-8/2010. Београд (32-39)  

  Управљачко рачуноводство и  понашање у предузећу (коаутори П. Белеј,  И. Димитријевић), Рачуноводство бр. 9-10/2009. Београд (27-33)

  Дивергентни информациони захтеви оперативног менаџмента и управљачког рачуноводства, ( коаутор Р. Милојевић), Рачуноводство бр. 11-12/2009, Београд ( 15-28)

  Будућност управљања трошковима у конкуренском окружењу, (коаутор Д. Јеленић), Економске теме бр. 3/2009,  ( 60-67)

  Улога и значај етичког понашања у менаџмент контроли, Рачуноводство 9-10/2008.Београд (39-48)

  Функционисање система мера перформанси услужних предузећа, (коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство 11-12/2006. (46-54)

  Савез рачуновођа и ревизора Србије – носилац развоја и унапређења квалитета финансијског извештавања, (коаутор П. Шкобић), Рачуноводство бр. 10/2005. (3-10).

  Управљање трошковима у високо конкурентном пословном окружењу, (коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство 9-10/2004. Београд (37-41)

  Обрачун трошкова по активностима у функцији унапређења квалитета пословних одлука и модела одлучивања, (коаутор Љ. Антић), Рачуноводство 11-12/2004 (37-43) 

  Веза између обрачуна трошкова по активностима и обрачуна циљног трошка, (коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство, 9-10, 2003., стр. 42-48, ISSN 1450-6114, Р-62;

  Функционисање система управљачке контроле у процесу преузимања предузећа, (коатора Т. Стевановић), Рачуноводство бр. 2/2001, Београд (293-208)

  Модификовање управљачког рачуноводства у условима новог пословног окружења”, ((коаутор Т. Стевановић), Рачуноводство, 4, 2002., стр. 18-25, ISSN 1450-6114, Р-62;

  Управљање укупним квалитетом и обрачун трошкова по активностима (коаутор коаутор Љ. Антић), Рачуноводство бр. 6/2001. (8-14)

  Нови концепт управљања трошковима- обрачун циљног трошка, Рачуноводство 9/2000, Ниш (15-27)

  Total Quality Management and Activity-Based Costing (коаутор Љ. Антић) The Scientific Journal "Facta Universitatis", Series "Economics and Organization", Vol.1, No 7, 1999. (1-8)  

  Методе обрачуна трошкова по активностима и калкулација објеката трошења, Економска теме бр. 2/1998, Ниш (337-347)

  Циљни трошак као инструмент управљања предузећем, Књиговодство бр. 1-2/1996 (152-156)

  Рачуноводствени информациони систем као исходиште диференцијације и интрумент интеграције система информисања предузећа, Економске теме бр. 6-12/ 1996.Ниш (363-373)

  Место и улога рачуноводственог информационог система и система информисања предузећа, Књиговодство бр. 3/1994, Београд (25-32)

  Position and role of Accounting Information System in the Information System of an Entreprise, ), Facta universitatis – series:economics and organization, 1/1994. Ниш (94-109)

  Улога стандарда у повећању објективност рачуноводствених извештаја, Књиговодство бр. 6-7/1994, Београд (70-78)

  Нове производне технологије и обрачун трошкова, Књиговодство бр. 4/1992, Београда (248-252)

  Вредност предузећа на бази goodwill-a,    Економика бр. 4/1991, Ниш (23-31)

  Финансијска структура, раст капитала и порез на добитак предузећа, Економика бр. 6/1991, Ниш (104-113)

  Значај и место интерног финансирања у систему финансирања организација удрженог рада, Економика бр. 6/1984, Ниш (82-85)

  Теоријско-методолошке и организационе претпоставке система обрачуна по варијабилним трошковима, Економика бр. 1/1981. Ниш (49-55)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Сви радови наведени у тематским зборницима међународног значаја  су презентирани  на научним скуповим, а зборници су разултат рада ови научних скупова

  Međunarodno standardizovana znanja profesionalnih računovođa i dostignuti nivo u Republici Srbiji, CONTEMPORARY ECONOMIC TRENDS: TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND SHALLENGES OF COMPETITIVNESS, Ekonomski fakultet Nišisbn: 978-86-6139-193-4, 2019. М33

  Изврсно пословање предузећа: Суштина, принципи, атрибути и процеси управљања, Сусрет рачуноводства, пореза и банкарства: Корпоративно извјештавање- Quo vadis?,, Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе, pp. 271 - 283, isbn: 978-9940-9399-9-1, Бечићи, 2019. М31

  Управљачко рачуноводство као кључна основа доношења квалитетних пословних одлука,, Јачање кредибилитета рачуноводствене професије као императив заштите јавног интереса, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, pp. 47 - 60, isbn: 978-99976-620-6-4, Бања Врућица, 2019. М31

  Јавни интерес и поверење јавности као услов опстанка и функционисања рачуноводствене професије, Рачуноводствена и ревизорска професија будућности: Поверење – Интегритет - Транспарентност, Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе, pp. 258 - 268, isbn: 978-9940-9399-8-4, Budva, 2018. M31

  Фер рачуноводство и принцип сталности пословања, 22 Конгрес : Четврта технолошка револуција изазов или пријетња рачуноводствене и ревизорске професије, Савез рачунововођа и ревизора Републике Српске, pp. 51 - 65, isbn: 978-99976-620-5-7, Бања Врућица, 2018. М31

  Рачуноводтвени принципи и правила conditio sine qua non очувања пословне целине модерног предузећа, Улога рачуноводтсвен и ревизорске професије у креирању финансијског положаја пословних ентитета, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, pp. 61 - 76, isbn: 9789997662033, Banja Vrućica Republika Srpska, 20. - 22. Sep, 2017 M 31

  Управљачко рачуноводство као информациона подршка менаџменту базираном на пословним процесима, Рачуноводство и ревизија као фактор унапређења успјешности пословања, Институт сертификованих рачуновођа и ревизора Црне Горе, pp. 211 - 214, isbn: 9789940939977, Budva-Bučići, 19. Oct 2018 - 21. Oct 2017 M31

  Финансијско – рачуноводствено мерење – метроном економске активности, Финансијско извештавање као катализатор раста економије, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске , vol. , no. , pp. 189 - 204, issn: 978-86-475-0157-9, udc: 657.336.7, doi: , Босна и Херцеговина , 12. - 14. Sep, 2016 М31

  Finansijsko računovodstveno mjerenje pouzdanosti i relevantnosti informacija finansijskih izvještaja, Perspektive računovodstva i revizije pred ulazak u EU, Institut sertifikovanih računovodja Crne Gore , vol. , no. , pp. 298 - 309, issn: 978-9940-9399-6-0, udc: , doi: , Crna Gora, 15. - 15. Sep, 2016 М31

  Kompleksnost poslovnih procesa kao nova dimenzija upravljanja preduzećem, Finansijsko izvještavanje kao determinanta uspješnog poslovanja, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 191 - 204, issn: 978-99976-620-0-2, udc: UDC: 658.005.5, doi: , Republika Srpska, 24. - 26. Sep, 2015 М31

  Upravljačko računovodstvo I poslovna izvrsnost preduzeća, Finansijsko izvještavanje u funkciji unapredjenja procesa menadžmenta, Institut certifikovanih računovodja Crne Gore, vol. , no. , pp. 196 - 209, issn: 978-99940-9399-4-6, udc: , doi: , Crna Gora, 9. - 10. Oct, 2015 М31

  Konceptualne osnove upravljanja rizicima preduzeća, Značaj i ulogara čunovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka, Savez računovodja i revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 187 - 189, issn: 978-99940-9399-4-6, udc: 657.47 +33, doi: , Crna Gora, 16. - 18. Oct, 2014 М31

  Management of business process based on activity, Сметководство, финансијското известување и ревизијата во функција на манаџментот и економскиот развој, Сојуз на сметководители на република Мекедонија , vol. , no. , pp. 134 - 145, issn: 978-9989-747-33-5, udc: 657 (082), doi: , Македонија, 9. - 11. Oct, 2014 М31

  Upravljačko računovodstvo i upravljački računovodja u novoj ekonomiji, Značaj i uloga računovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka, Savez računovodja I revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 81 - 94, issn: 978-99976-620-0-2, udc: 657.47 +33, doi: , Republika Srpska, 18. - 20. Sep, 2014 М31

  Izvrsno korporativno izveštavanje i merenje njegovih performansi, Računovodstvo, revizija i poslovne finansije u uslovima odgovornijeg ponašanja učesnika na tržištu, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 79 - 93, issn: 978-99938-840-9-5, udc: , doi: , BiH, 23. - 25. Sep, 2013 M31

  Osnovna obeležja izvrsnosti ključnih menadžment procesa preduzeća, zbornik radova „Perspektive računovodstveno-finansijske profesije u procesu pridruživanja EU“, Institut sertifikovanih računovodja Crne Gore, Savez računovodja i revizora Srbije, Ekonomski fakultet Podgorica, Bečići, 2013., str. 37-48, ISBN 978-9940-9399-3-9, COBISS.CG-ID 23418384 (koautori dr Blagoje Novićević, mr Jelena Stanković) М31

  Ekonomskata globalizacija i finansiskoto izvestuvanje, Konvergencija na osnovite na finansiskoto izvestuvanje vo uslovi na ekonomska krize i pozicioniranje na smetkovodstvenata profesija bo ramikite na ovoj proces, Sojuz na smetkovoditeli na Republika Makedonija, vol. , no. , pp. 242 - 260, issn: 978-9989-747-31-1, udc: , doi: , Makedonija, 15. - 17. Nov, 2012 М31

  Мere performansi izvrsnosti ključnih menandžment procesa, Značaj računovodstva, revizije i finansija u procesu prevladavanja ekonomske krize, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 77 - 96, issn: 978-86-6139-052-4, udc: 005.963, doi: , Republika Srpska, 27. - 29. Sep, 2012 М31

  Јачање улоге професионалне етике и интензивирање процеса изградње етичког понашања рачуновођа у условима примене међународних стандарда финансијског извештавања, Рефлексије међународних стандарда финансијског извештавања на рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 339 - 355, issn: 978-99938-840-6-4, udc: , doi: , Republika Srpska, 22. - 24. Sep, 2011 М31

  Природа рачуноводствене етике и њена улога у економском мерењу и финансијском извештавању, Финансијско извештавање у функцији унапређења пословног амбијента у Црној Гори, Институт сертификованих рачуновођа Црне Горе, vol. , no. , pp. 257 - 266, issn: 978-9940-9399-0-8, udc: , doi: , Crna Gora, 20. - 22. Oct, 2011 М31

  Etika – condition sine qua non opstanka i razvoja računovodstvene profesije, Uloga finansijske i računovodstvene profesije u prevazilaženju krize u realnom i finansijskom sektoru, Savez računovodja I revizora Republike Srpske, vol. , no. , pp. 87 - 104, issn: 978-99938-840-5-7, udc: 174:65.012.4, doi: , Босна и Херцеговина - Република Српска, 23. - 25. Sep, 2010 М31

  Value Bases Management in Airlines, (коаутор T. Stevanović), Chalenges of the World Economic Crisis, Ниш, 15-16. окт., стр. 409-419, ISBN 978-86-85099-98-4, М-33;

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Сви радови наведени у тематским зборницима национлног значаја  су презентирани  на научним скуповим, а зборници су разултат рада ови научних скупова

  Uzroci i posledice nekvalitetnog finansijskog izveštavanja ključne reči navedene u radu, Aktuelni problem i perspective računovodstva i finansija, Savez računovođa i revizora Srbije, vol. , no. , pp. 7 - 29, issn: 978-86-475-0157-9, udc: 657.47, doi: , , 2015. М33 

  Upravljačko računovodstvo i efektivnost i efikasnost upravljanja preduzećem, Računovovodstvo I menadžment privatnog i javnog sektora, Savez računovodja I revizora Srbije, vol. , no. , pp. 178 - 190, issn: 978-86-475-0157-9, udc: 657.47, doi: , Srbija, 22. - 24. May, 2014 М33

  Finansijsko izveštavanje i privredni rast,  tematski zbornik međunarodnog značaja: Računovodstveno regulatorno okruženje : podsticaji i ograničenja privrednog rasta, Zlatibor 2013. (7-20) M33

  Upravljanje poslovnim procesima kao izazov upravljačkom računovodstvu, Mogućnosti i ograničenja računovodstvene profesije u Srbiji, Savez računovodja i revizora Srbije, vol. , no. , pp. 200 - 214, issn: 978-86-475-0138-8, udc: 657.05, doi: , Србија, 27. - 29. May, 2010 М33

  Konvergencija informacionih zahteva računovodstva i operativnog menadžmenta, tematski zbornik međunarodnog značaja: 40 godina računovodstva i poslovnih finansija  - dometi i perspektive, Zlatibor 2009. (229-246) M33

  Ključni principi profesionalne etike za finansijsko izveštavanje, tematski zbornik međunarodnog značaja: Međunarodna profesionalna (računovodstvena) regulativa, kao osnov kvaliteta finansijskog izveštavanja, Zlatibor 2006. (19-39) M33

  Uloga i značaj Saveza računovođa i revizora Srbije  za razvoj računovodstva i računovodstvene profesije, ( koautor P. Škobić), tematski zbornik međunarodnog značaja: Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja-stanje i perspektive, Zlatibor 2005. (7-19) M33

  Uticaj globalizacije na finansijsko izveštavanje, tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Izazovi računovodstvene profesije u uslovima globalizacije finansijskog izveštavanja, Zlatibor 2004. (7-19) M33

  Računovodstvo u funkciji merenja profitabilnosti učinaka, tematski zbornik nacionalnog značaja, Savez računovođa i revizora Srbije, Zlatibor 1997. (101-114) M33

  Однос рачуноводства и система информисања предузећа, тематски зборник националног значаја, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Златибор 1997. (36-49) M33

  Budžet kao instrument finansijskog upravljanja, tematski zbornik međunarodnog značaja: Menadžment i ekonomska krite i promene, Zlatibor 1995. (645-651) M33

  Računovodstveni aspekti transformacije preduzeća (koautor Lj. Antić), XXVI Simpozijum SRRS, Zlatibor 1995. (15-25)

  Nove proizvodne tehnologije i management accounting, tematski zbornik međunarodnog značaja: Menadžment na pragu XXI veka, Zlatibor 1994. (624-629) M33

  Prilagođavanje knjigovodstva troškova potrebama revizije i procene vrednosti preduzeća, tematski zbornik nacionalnog značaja :Računovoddstvo i poslovne finansije za potrebe revizije i procene vrednosti preduzeća, Zlatibor 1993. (83-92)

  Uloga računovodstva troškova u upravljanju preduzećem, tematski zbornik nacionlanog značaja, Zlatibor 1991. (42-50)

   

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 17 maj 2021 09:26