Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Milorad Stojilković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.8.1955.
 • Mesto rođenja: Sarajevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet, Nis
 • Odsek / Grupa / Smer: Opsti
 • Godina diplomiranja: 1978., doktorat 1991.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  „Финансијска анализа“ (теоријско методолошке поставке), уџбеник, Економски факултет, Ниш, 2000. (коаутор др Јован Крстић)

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. „Практична примена теоријског модела матрице раста на случају анализе показатеља пословног успеха радне организације и пројекција будућег развоја“ (коаутор Костић Жарко), „Железнице“, бр. 10/1979, Београд.

  2. „Неки показатељи финансијског положаја економских факултета СР Србије у систему слободне размене рада“, реферат поднет на Интерфакултетској конференцији економских факултета Југославије, Скопље, 1980. (коаутор Јован Крстић).

  3. „Улога контног плана у удруженом раду“, приказ XI симпозијума Савеза рачуноводствених и финансијских радника СР Србије, (коаутор Јован Крстић), „Рачуноводство и финансије“, бр. 7/1980., Загреб.

  4. „Задаци књиговодства у Југославији у периоду од 1945. до 1981. године“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1980/81.

  5. „Системи обележавања рачуна у контном плану“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1982.

  6. „Контни план-инструмент организације рачуноводства“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1984.

  7. „Метода укупних трошкова и њено уграђивање у контни план“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1985.

  8. „Структура биланса стања према IV директиви Европске економске заједнице“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1985.

  9. „Осма директива Европске економске заједнице“, „Економика удруженог рада“, бр.2-3/1987, Београд.

  10. „Структура биланса успеха према IV директиви Европске економске заједнице“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1987.

  11. „Осврт на предложене измене и допуне закона о књиговодству“, Зборник радова Економског факултета, Ниш, 1988.

  12. „Нормативно регулисање ревизије“, „Економске теме“, бр. 1/1990, Ниш.

  13. „Припреме за увођење ревизије годишњих рачуна великих и средњих правних лица“, „Планирање и анализа пословања“, бр. 4/1990, Ниш.

  14. „Ревизија годишњих рачуна и ефикасност привређивања“, реферат поднет на научном скупу „Проблеми развоја ефикасности привређивања у социјалистичкој тржишној привреди“,  одржаном октобра 1990. године на Економског факултету у Нишу, (објављен у часопису „Економика“, бр.1-3/1990, Ниш).

  15. „Институционалне основе и стање ревизије у нашој земљи“, реферат поднет на XXII симпозијуму Савеза РР Србије, Зборник радова „Улога рачуноводства и ревизије у управљању предузећем у тржишној привреди“, Партизанске воде, 1991., стр. 94-97.

  16. „Организација интерног надзора у предузећу“, реферат поднет на III симпозијуму Савеза рачуноводствених и финансијских радника Македоније, Зборник радова „Рачуноводство, пословне финансије и ревизија у функцији управљања предузећем“, Струга, 1991., стр. 145-152.

  17. „Анализа и оцена ефикасности контролне функције СДК“, „Економика“, бр. 6/1991, Ниш, стр. 131-139.

  18. „Ревизија и коректуре биланса у функцији процене вредности предузећа“, реферат поднет на XXIII симпозијуму Савеза РР Србије, Зборник радова „Рачуноводство и пословне финансије у условима својинског преструктуирања предузећа“, Златибор, 1992., стр. 38-47.

  19. „Нето обртни фонд као индикатор финансијске равнотеже“, део у монографији „Економски аспекти стратегије развоја предузећа“, „Економика“, бр.1-2/1992, Ниш, стр. 74-80.

  20. „Улога интерне ревизије у управљању предузећем“, део у монографији „Управљање предузећем у условима друштвено-економске трансформације“, Економски факултет и Институт за економска истраживања у Крагујевцу, стр. 369-374.

  21. „Рацио анализа финансијског статуса предузећа“, део у монографији „Привредни систем и ефикасност пословања предузећа у условима својинске трансформације“, Институт за економска истраживања, Економски факултет, Ниш, 1992., стр. 110-117.

  22. „Кодекс професионалне етике ревизора – прилог јавној расправи“, „Књиговодство“, бр.12/1992, стр. 28-32.

  23. „Internal control system organization in the enterprise“, „Facta Universitatis“, Series: „Economics and Organization“, Vol. 1, N“1/1993, стр. 137-149.

  24.“Специјални биланси“, део у монографији „Развојни фактори и ефикасност предузећа“, Економски факултет, Институт за економска истраживања, Ниш, 1993., стр. 172-182.

  25. „Ревизија јавних расхода у функцији привредног опоравка Југославије“, реферат поднет на научном скупу „Актуелни проблеми привредног развоја Србије“, „Економске теме“, бр.1-2/1994, Економски факултет, Ниш, стр. 106-113.

  26. „Функционални однос између рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа“, део у монографији „Економска ефикасност стратегије предузећа“, Економски факултет, Институт за економска истраживања, Ниш, 1994., (коаутор Јован Крстић), стр. 222-231.

  27. „Осврт на Предлог закона о ревизији рачуноводствених исказа“, „Књиговодство“, бр.12/1994, Београд, (коаутор Јован Крстић), стр. 23-27.

  28. „Прилагођавање закона о рачуноводству потребама привреде у транзицији“, реферат поднет на XXVI симпозијуму Савеза РР Србије, Зборник радова „Рачуноводство и пословне финансије привреде у транзицији“, Златибор, 1995., (коаутор Јован Крстић), стр. 130-139.

  29. „Неки показатељи ефикасности пословања акционарских предузећа“, део у монографији „Економска ефикасност стратегије предузећа“, Економски факултет, Институт за економска истраживања, Ниш, 1995., (коаутор Јован Крстић), стр. 251-260.

  30. „Нека искуства у процени вредности друштвеног капитала у Републици Србији“, Зборник радова са симпозијума „Приватизација у Републици Српској“, Бијељина, Република Српска, 1995., стр. 294-307, (коаутор др Љ. Станковић).

  31. „The rules of financing in the Function of Enterprise Financial Situation Appraisal-Achievement and Limitations“, „Facta Universitatis“, N.4/1996, Ниш, p.65-72, (коаутор др Јован Крстић).

  32. „Систем за подршку финансијском одлучивању заснован на финансијској анализи“, Зборник радова са I научно-стручног скупа „Информационе технологије – садашњост и будућност“, Жабљак, 1996., стр. 148-152, (коаутори др Р. Јовановић и С. Цветковић).

  33. „FADSS – систем за подршку финансијском одлучивању“, реферат поднет на Симпозијуму о рачунарским наукама и информатици, објављен у Зборнику апстраката YU INFO 1996., стр. 173-174, Брезовица, 1996., (коаутор С. Цветковић).

  34. „Основне рачуноводствене информације за потребе својинске трансформације друштвених предузећа“, у монографији „Ефикасност трансформације предузећа“, Институт за економска истраживања, Економски факултет Ниш, 1996., стр. 187-194, (коаутор др Јован Крстић).

  35. „Финансијска анализа у функцији процене вредности капитала“, „Књиговодство“, бр. 7-8/1997, Београд, стр. 37-46, (коаутор С. Цветковић).

  36. „Биланс токова готовине као инструмент финансијског управљања“, Зборник радова „Управљање предузећем и информационим технологијама“, Приштина, 1997., стр. 569-574, (коаутор др Јован Крстић).

  37. „Процена вредности капитала предузећа у светлу законске регулативе о својинској трансформацији“, у монографији „Ефикасност трансформације предузећа“, Институт за економска истраживања, Економски факултет, Ниш, 1997., стр. 261-268, (коаутор др Јован Крстић).

  38. „Традиционални систем финансијског извештавања и могући правци његовог побољшавања“, у монографији „Ефикасност транформације предузећа“, Институт за економска истраживања, Економски факултет,  Ниш, 1999., стр. 216-222, (коаутор др Јован Крстић).

  39. „Рачуноводствени аспекти другог круга својинске трансформације“, у монографији „Ефикасност трансформације предузећа“, Институт за економска истраживања, Економски факултет, Ниш, 1999., стр. 196-202, (коаутор др Јован Крстић).

  1. „Утицај процене вредности капитала на финансијски положај предузећа“, део у монографији „Ефикасност трансформације предузећа“, Економски факултет, Ниш, 2000., стр. 224-233, (коаутор др Јован Крстић).

  2. „Састављање биланса успеха у складу са МРС 1“, „Рачуноводствена пракса“, бр. 24/2001, стр. 20-23, (коаутор др Јован Крстић).

  3. „Извештај о променама на капиталу“, (нормативна регулисаност и пракса извештавања према МРС и правци развоја код нас), „Рачуноводство“, бр. 11/2002, стр.16-23, Београд, (коаутор мр Дејан Спасић).

  4. „Извештај о променама на капиталу“ (нормативна регулисаност и пракса извештавања према US-GAAP и UK-GAAP и правци хармонизације), „Рачуноводство“, бр.12/2002, стр. 14-22, (коаутор др Јован Крстић).

  5. „Консолидовани финансијски извештаји према Међународним рачуноводственим стандардима“, „Економика“, бр. 6/2002, стр.26-34, Ниш, (коаутор мр Љиљана Бонић).

  6. „Циљна орјентација политике биланса“, реферат поднет на научном скупу „Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације“, одржаном на Економском факултету у Нишу, децембра 2002. године, објављен у часопису „Економске теме“, бр. 6/2002, стр. 129-138, Економски факултет Ниш, (коаутор др Јован Крстић).

  7. „Актуелна рачуноводствена регулатива и пракса“, реферат поднет на XXXIV симпозијуму СРРС, објављен у Зборнику радова „Рачуноводство и менаџмент у новом пословном окружењу“, СРРС, Београд, 2003., стр. 52-67, (коаутор др Јован Крстић).

  8. „Примена међународних рачуноводствених стандарда за мала и средња предузећа“, реферат поднет на научном скупу „Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације“, одржаном на Економском факултету у Нишу, децембра 2003. године, објављен у часопису „Економске теме“, бр. 5/2003, стр. 167-175, Економски факултет Ниш, (коаутор др Јован Крстић).

  9. „Хармонизација финансијског извештавања и процеси интеграције у Европи“, реферат поднет на научном скупу „Процеси интеграције у Европи“, одржаном октобра 2005. године на Економском факултету у Нишу, објављен у часопису „Економске теме“ бр. 1-2/2005, стр. 103-113, Економски факултет Ниш.

  10. „Интерна ревизија у функцији управљања предузећем“, реферат поднет на научном скупу „Остваривање димензија управљања предузећима у Србији у условима либерализације и глобализације“, одржаном на Економском факултету у Нишу, децембра 2005. године, објављен у часопису „Економске теме“ бр. 5/2005, стр. 159-166.

  11. „Актуелна питања периодичног финансијског извештавања – оцена и могући правци развоја“, реферат поднет на XXXVIII симпозијуму СРРС, објављен у зборнику радова „Изазови пословно-финансијског извештавања у функцији менаџмента предузећа и банака“, СРРС, мај 2007., Златибор, стр. 125-137. (Р-65)

  12. „Стање и перспективе развоја државне ревизије у Републици Србији“, „Рачуноводство“, бр. 9-10/2007, СРРС, Београд, стр. 26-36. (Р-62)

  13. „Ревизија и квалитет финансијског извештавања – домети и перспективе развоја“, реферат поднет на XL симпозијуму СРРС, објављен у зборнику радова „Четрдесет година рачуноводства и пословних финансија – домети и перспективе“, СРРС, мај 2009., Златибор, стр. 146-179, (коаутор др Љиљана Бонић). (Р-65)

  14. „Усклађивање нормативне основе ревизије финансијских извештаја у Србији са Осмом директивом Европске Уније“, зборник радова „Хармонизација привредно-системских решења републике Србије са Европском Унијом“, Економски факултет Ниш, стр. 749-759. (Р-23)

  15. „Fair value accounting – the beggining of the end”, “Facta Universitatis” Series: Economics and organization, University of Nis,Vol. 7, N.2, 2010, p. 163-177. (Р-62)

  16. „Challenges facing the theory and practice of financial reporting in the 21st century”, International Scientific Conference, „The challenges of economic science and practice in the 21st century“ ,Universiy of Nis, Faculty of Economics, стр. 459-473. (Р-54)

  17. „Towards a Criticism of Fair Value Accounting“, „Facta Universitatis“, Series: Economics and ogranization, University of Nis, Vol. 1, N. 1, 2011. (Р-62)

Poslednji put izmenjeno petak, 24 januar 2014 15:01