Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Milivoje Pesic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.02.1950.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1972.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Могућности примене вишекритеријумске анализе у концепирању агреарне политике Србије", Аграрна и рурална политика у Србији – нужност убрзања реформи, Тематски зборник, Нови Сад 2011. Стр. 97-113. (Коаутори Снежана Радукић и Јелена Станковић) (М44)

  „Поштанска шалтерска служба као систем масовног опслуживања", Наука и светска економска криза, Ниш 2011. Стр. 459-470. M45

  „Управљање ланцима снабдевања у условима кризе – вишекритеријумски приступ" , Наука и светска економска криза-књига друга, Ниш 2012, M45

 • Knjige i udžbenici:

   „Статистика за менаџере", (коаутор др Томислав Зечевић), Факултет за интернационални менаџмент", Београд 1995., стр. 150.

  „Операциона истраживања – збирка решених проблема" (коаутор др Обрад Тодоровић), Економски факултет Ниш 1997. год. стр. 351. „Квантитативне технике", (koaутор др Томислав Зечевић), Факултет за интернационални менаџмент, Београд 1998. год., стр. 165.
   „Операциона истраживања – збирка решених проблема" (коаутор др Обрад Тодоровић), Друго допуњено и измењено издање, Економски факултет Ниш, 2000. године.

  „Операциона истраживања – збирка решених проблема" (коаутор др Обрад Тодоровић) треће допуњено и измењено издање), Економски факултет Ниш, 2003. године.
   „Операциона истраживања" (коаутори др Обрад Тодоровић и др Предраг Мимовић), Економски факултет Ниш 2009. године, стр. 395

 • Radovi u ostalim časopisima:

  "Weights Determination in MCDM Model Combining the Techniques of Mathematical and Statistical Analysis", Metalurgia International Vol.XVIII, No.5(2013) (коаутори: Драган Ранђеловић, Јасмина Јањић, Јелена Станковић и Милан Ранђеловић) (M23) IF 0.084, SCIe (ISI Journal Citation Reports 2011), ISSN 1582 - 2214, издавач Universitatea Politehnica Bucuresti.

  Приказ књиге: Др Видосав Тричковић „Теоријски модели и методи квантитативно истраживања тржишта", Београд 1975. године, Економика Ниш, 1975. бр. 6. стр. 104106. (Р61)

  „Анализа личне потрошње преко рачуна расподеле друштвеног производа и табеал међусекторских односа привредних делатности" Економика, Ниш, 1977. године, бр. 5, стр. 41-50. (Р61)

  Приказ књиге: Др Светозар Вукадиновић: „Елементи теорије вероватноће и математичке статистике", Економика, Ниш 1978. године бр. 1 стр. 108-108. (Р61)

  „Методе вишекритеријумског одлучивања као средство за анализу портфолиа инвестиција", Економске теме бр. 3, Ниш 2010. Стр. 329-342. (Коаутори Евица Петровић, Јелена Станковић) (М51)

  „Economic and environmental criterija in multi-objective programming problems", FACTA UNIVERSITATIS, Series Economics and Organization Vol. N0 4, 2011, pp 389-400 (Коаутори Снежана Радукић и Јелена Станковић), (M51)

  "The Effects of Fiscal Policy in the Contemporary Economic Crisis Conditions",, FACTA UNIVERSITATIS, Series Economics and Organization Vol. N0 4, 2012 (у штампи), (коаутори Биљана Ракић, Тамара Рађеновић) (М51)

  „Стабилност оптималног решењана промене параметара из модела". Научни скуп: Проблеми привредног развоја Србије, Економске теме бр 1-2, Ниш 1992. год. стр. 123-130. (Р62)


  „Динамички међусекторски модел производње". Економске теме бр. 1, Ниш 1996. год. стр. 75-83. (Р62)
  „Изазивачи промене домаћих цена и њихов утицај на међусекторске односе. Економске теме бр. 4-6. Ниш 1996. године, стр. 84-92. (Р62)
   „Економетријски модел инвестиционе потрошње". Научни скуп: Стратегија развоја привреде Србије, Економске теме бр. 1-2, Ниш 1997.године. (Р62)
   „Утицај девалвације динара на пораст домаћих цена". Економске теме бр. 1. Ниш 2000. године. (Р62)
  „Фактори који опредељују обим и структуру залиха у предузећу". Научни скуп: Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде – могућности и начини унапређења. Економске теме бр. 3. Ниш 2003. године. (Р62)
  „Оптимална политика замене машина". Научни скуп: Економска ефикаснот стратегија развоја предузећа тржишне привреде – могућности и начини унапређења. Економске теме бр. 3. Ниш 2005. године. (Р62)

  „Детермикнистички модели у теорији залиха" – Зборник радова, Економски факултет, Ниш 1976. година, стр. 319-334. (Р62)

  Приказ рада SYM-OP-IS од октобра 1976. године: Симпозијум о примени метода операционих истраживања". Зборник радова Економског факултета, Ниш 1977. године, стр. 501-502. (Р62)

  „Гоморијев алгоритам за решавање проблема целобројног програмирања". Зборник радова Економског факултета, Ниш 1978. године, стр. 323-332. (Р62)

  „Ажустирање временских серија помоћу покретних серија и покретних средина". Зборник радова Економског факултета, Ниш 1979. године, стр. 241.246. (Р62)

  „Модели за одређивање оптималне величине производне серије у условима смакнуте серијске производње" Зборник радова Економског факултета у Нишу, 1982. година стр. 297-306. (Р62)

  „Модели за одређивање оптималне величине производне серије у условима линијске серијске производње" Зборник радова Економског факултета у Нишу, 1983. године, стр. 329-339. (Р62)

  „Статистичко информациони систем за управљање залихама у серијској производњи". Зборник радова Економског факултета у Нишу, 1989. година, стр. 253-263. (Р62)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  "Models of life insurance" 10th International Conference" Research Development in Mechanical Industry'' RaDMI 2010, Доњи Милановац, Србија. Зборник радова. Вол. 2. Стр. 893-897, ISBN 978-866075-018-3 (коаутори Јелена Станковић и Весна Јанковић Милић);

  „Мulti-Criteria Analiysis Models and Decision Support Systems in the function of Managing Operational Risk in the Enterprises", InfoTeh Јахорина 2012. Стр. 533-536 (Коаутори Јелена Станковић и Јовица Станковић) (М33).

  „Rank reversal of alternatives in multi-criteria model due to its extending by similar alternative", 12th International conference „Research Development in Mechanical Industry'' RaDMI 2012, Врњачка Бања, Србија, Зборник радова Вол. 1. Стр. 642-646, ISBN 978-866075-036-7 (Коаутори Јелена Станковић и Јовица Станковић), (M33).

  „Тhe six sigma way for process structuring", 11th International Conference „Research and Development in Mechanical Industriy", RaDMI 2011, (Коаутор Марија Анђелковић-Пешић).

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  „Примена квадратног програмирања у регресионој анализи" Рад саопштен на SYM-OP-IS 94, у Котору, а објављен у Зборнику радова 1994. године.

  „Утврђивање економичности пословања предузећа као проблем разломљеног линеарног програмирања". Зборник радова SYM-OP-IS'95, Доњи Милановац 1995.године.

  „Прилог прогнозирању учинка грађевинске механизације". Зборник радова SYM-OP-IS'95, Доњи Милановац 1995.године.

  „Оптимална искоришћеност машина код изградње саобраћајница" Зборник радова SYM-OP-IS'95, Доњи Милановац 1995.године.

  „Прилог анализи јединичне цене аутотранспора у грађевинарству". Зборник радова SYM-OP-IS 96.

  „Примена разломљеног линеарног програмирања у решавању транспортних проблема". Зборник радова SYM-OP-IS 96.

  „Методе прогнозирања у грађевинарству". Зборник радова SYM-OP-IS 96, Златибор 1996.

  „Системи за подршку одлучивању у анализи оптималног обима производње" (коаутор др Бобан Стојановић), Научни скуп: Yuinfo Копаоник 2000. год.

  „Трансформација производног информационог система предузећа од МРП ка ЕРП концепту", Нучни скуп HIPNET Врњачка Бања 2002. год. (коаутор др Славољуб Миловановић).

Poslednji put izmenjeno subota, 25 januar 2014 10:43