Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.02.2014.

Jelena Cvetković Crvenica

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.07.1970.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti (Osnovne studije); Univerzitet umetnosti Priština, Fakultet umetnosti Zvečan (Magistratura);. Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju (Doktorat).
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšta muzička pedagogija
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Цветковић, Ј. (2015): Иманентни слух и рецепција музике, Ниш, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу и Центар САНУ, ISBN 978-86-85239-24-3,COBISS.SR-ID 214450188 (M42)


  Цветковић, Ј. (2013).Однос савремене педагогије према подстицању и развијању иманентног слуха и рецепције, Одбрањена докторска дисертација. Врање: Учитељски факултет, Универзитет у Нишу (М70)


   

 • Knjige i udžbenici:

  Цветковић Црвеница, Ј. (2019). Солфеђо – уџбеник за прву годину академских студија, Универзитет у Нишу, Факултет уметности

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Transfer of Musical Abilities and Possible Reflections of Teaching Content, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7(2), 87–98. doi:10.5937/IJCRSEE1902087C, UDK 316.644 057.875:[371.3::784.9(497.11) M23


  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Solfeggio Teaching – From Information to Interpretation. Muzika – časopis za muzičku kulturu, XVIII, 2. Sarajevo: Muzička akademija u Sarajevu i Muzikološko društvo FBIH, rad prihvaćen za publikovanje M23


  Cvetković, C. J. & Jovanović, M. (2019). Evaluation of the Accredited Professional Training Program in the Field of Solfeggio in Serbia 2011-2019. 30. zvezka Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani/ The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 31-55. ISSN: 1318-6876 M23


  Cvetković Crvenica, J., A. Miletić, (2017) Contemporary art music as a way of direct aesthetic education, International Journal Scientific Papers, Institute of Knowledge Menagment, Thirteenth International Scientific Conference The Teacher of the Future. Budva, Montenegro, Vol17.4, 1685–1693, Skopje. ISSN 1857- 923X for e-version ISSN 2545- 4439 for printed version,UDK37 M23


  Miletić, A., J. Cvetković Crvenica (2017) Perception and interpretation of traditional and contemporary music in the teaching of musical literacy, International Journal Scientific Papers, Institute of Knowledge Menagment, Twelfth International Scientific Conference Knowledge Without Borders, Vrnjacka Banja, Vol. 16.2, 921–927 Skopje. Online ISSN 1857-923X M23


  Цветковић, Д. Ј. и М. М. Ђурђановић, (2014) Слушање савремене музике као изазов музичког образовања данас, Теме - часопис за друштвене науке (ISSN 0353-7919)  бр. 1, јануар-март 2014, (317-329), Универзитет у Нишу М24


  http://teme.junis.ni.ac.rs/teme1-2014/teme%201-2014-17.pdf

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Jovanović M. & Cvetković Crvenica, J. (2019). Curriculum for the Subject Solfeggio (EMS) in Slovenia, Montenegro, Croatia and Serbia – Comparative analysis. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol. 5, No 2, 2019, UDC 371.3:784.9 4(2), Niš: Univerzitet u Nišu M53


  Цветковић Црвеница, Ј. (2017). Однос савремене педагогије према подстицању и развијању иманентног слуха и рецепције, Годишњак Педагошког факултета у Врању, Књига VIII, 2/2017, УДК 37.013:78]:313.378, ISSN 2466-3905, Врање, Универзитет у Нишу (М52)            


  Рецензент националних и интернационалних научних часописа:


  Теме - часопис за друштвене науке Универзитет у Нишу (ISSN 0353-7919);


  International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) (pISSN 2334-847X eISSN 2334-8496);


  Зборник међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности УМЈЕТНИК КАО ПЕДАГОГ ПРЕД ИЗАЗОВИМА СУВРЕМЕНОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА (2016), Умјетничка академија у Осијеку, ИСБН 978-953-58055-5-7


  Члан уредничког савјета Зборника међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности УМЈЕТНИК КАО ПЕДАГОГ ПРЕД ИЗАЗОВИМА  СУВРЕМЕНОГ ОДГОЈА И ОБРАЗОВАЊА, (2016), Умјетничка академија у Осијеку, ИСБН 978-953-58055-5-7


  Члан Програмског одбора Другог међународног знанственог и умјетничког симпозија о педагогији у умјетности Комуникација и интеракција умјетности и педагогије, Умјетничка академија,Осијек, 2017.


  Aутор и реализатор акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању ЗУОВ Београд (школска 2014/2015., 2015/2016.,2016/2017., 2017/2018.): „


  Музички ансамбли  у основним и средњим  школама најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа


  Главни и одговорни уредник научног часописа Аrtefact  Факултета уметности, Универзитета у Нишу. (Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу) (М29b)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Цветковић Црвеница, Ј. и Милетић А. (2019). Образовне импликације потенцијалног утицаја трансфера учења у области музичког образовања. У: Соња Маринковић, Санда Додик, Драгица Панић Кашански (ур.) Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као инспирација, Зборник радова са научног скупа 2017. године (стр. 205-221). Бањалука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности. ISBN 978-99938-27-25-2 M14


  Cvetković Crvenica, J. i Jovanović M. (2018). Mogući aspekti vokalne interpretacije u nastavi solfeđa. U: Vedrana Marković, Jelena Martinović Bogojević  (ur.) Muzička pedagogija – izazov, inspiracija, kreacija/The First International Symposium on Music Pedagogy Music Pedagogy – Challenges, Inspiration and Creation. Proceedings of the First international Symposium on Music Pedagogy (str. 108–204). Cetinje: Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija. ISBN 978-9940-9540-7-9, COBISS.CG-ID 38730000 M14


  Цветковић Црвеница, Ј. (2017). Хроника постанка и опстајања музичке културе и музичких институција лесковачког крајa. У: Соња Маринковић, Санда Додик, Драгица Панић Кашански (ур.) Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као инспирација, Зборник радова (стр. 433–446). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска. ISBN  978-99938-27-25-2 M14


  Cvetković Crvenica, J. (2017). Solfeđo na materinjem jeziku [Plenarno izlaganje]. Drugi međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti. U: Tihana Škojo (ur.) Zbornik sažetaka  Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije (27–28). Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. ISBN 978-953-8181-02-3 M32


  Цветковић Црвеница, Ј. (2017). Вокалнo стваралаштво Милоја Милојевића за најмлађе. У Каталогу (прир. В. Гагић), Српска модерна уметност кроз призму годишњице Милоја Милојевића и Саве Шумановића (64–72). Ниш: Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу. ISBN 978-86-85239-44-1 M45


  Ђурђановић, М. М. и Цветковић, Ј. (2016). Алтернативни уџбеници за Музичку културу на румунском језику и њихов допринос концепту савремене наставе. У: Соња Маринковић, Санда Додик, Драгица Панић Кашански (ур.) Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као инспирација, Зборник радова (str. 544–556). Бањалука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности. ISBN 978-99938-27-21-4. COBISS.SR-ID 71004792 M14


  Cvetković Crvenica, Ј. i Jovanović, M. (2018). Мogući aspekti vokalne interpretacije u nastavi solfeđa. Prvi međunarodni simpozijum iz oblasti muzičke pedagogije (SIMPED), Muzička pedagogija – izazov, inspiracija, kreacija. Knjiga sažetaka (54–55). Cetinje: Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija M34


  Đurđanović, M. M. i J. Cvetković Crvenica (2016): Zadovoljstvo studenata stručno-pedagoškom praksom na fakultetu umetnosti u nišu, ЗБОРНИК РАДОВА, 1. НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ СИМПОЗИЈУМ „МУЗИКА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ“ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД ,(200-213). ISBN 978-86-88191-64-7 COBISS.SR-ID 308591367 (М45)


  Cvetković J. i М. Đurđanović (2016):Inovacijski modeli savremene nastave kao podsticaj razvoja darovitosti – opcija ili neophodnost,  21. ОКРУГЛИ СТО Међународни научни скуп "ДАРОВИТИ И ДИДАКТИЧКА КУЛТУРА", Зборник радова са међународног научног скупа (89-95). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” – Вршац, Република Србија. УДК: 37,036  ISBN: 978-86-7372-227-6 М45


  Đurđanović, M. M. i J. Cvetković (2016): Alternativni udžbenici za Muzičku kulturu na rumunskom jeziku i njihov doprinos konceptu savremene nastave. Međunarodni naučni skup Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, TRADICIJA KAO INSPIRACIJA. Zbornik radova (544–556). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Akdemija umjetnosti, Republika Srpska ISBN 978-99938-27-21-4. COBISS.SR-ID 5819928 M14


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић (2014): Значај музичког стваралаштва у слободном музичком изражавању ученика, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник апстраката (38). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска. (М34) ISBN 978-99938-27-15-3 COBISS.SR-ID 524196503 M14


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић и Д. З. Михаиловић (2013): Апсолутни слух - даровитост или релативни потенцијал, Зборник радова међународног научног скупа Даровити и квалитет образовања, (140–148). Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ из Вршца у сарадњи са Универзитетом „Aurel Vlaicu” из Арада, Педагошким факултетом из Љубљане, и Универзитетом „Св. Климент Охридски“ из Битоља. ISBN  978-86-7372-191-0 М45


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић, (2014): Настава музике у оквиру општеобразовног система Хрватске и Србије, Зборник радова са научног скупа, посебна издања научни скупови НАУКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, књига 8, том 2-2, (1401-1406). Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Република Српска. ISBN 978-99938-47-57-1 COBISS.RS-ID 4278552 (DOI: 10.7251/NSFF14011401DJ M14


  Цветковић, Ј, и М. Ђурђановић(2013): Универзални језик музичке игреМеђународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (677-689). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска (14


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић (2013): Настава музике као део мултикултуролошког образовања, Зборника радова са научног скупа са међународним учешћем Наука и савремени универзитет, Знање и корист (158–168), Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-301-6 M45


  Ђурђановић, М. и Ј. Цветковић, (2012): Образовање наставника на Универзитету у Нишу (од наставника музичке културе до дипломираног теоретичара уметности), Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (45-58). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска M14


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић, (2012): Космологија уметничке музике, у: М. С. Димитријевић (уред.) Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба VII, Београд, 18-22. април 2012, Публ. Астр. друш. “Руђер Бошковић” св. 13, 2014 (1225-1230) M45


  Цветковић, Ј. и М. Ђурђановић (2010): Настава хорског певања - од традиције до иновације, Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА Зборник радова (89-93). Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Академија умјетности, Република Српска M14


  Đurđanović, M. i J. Cvetković (2010): The Development Plan of Music Education in America and the Possibilities Of Its Application to Elementary Schools in Europe, Quality education for all trough improving teacher training, (278-282), Subregional conference of Southeast Europe organized by the UNESCO program from St. University - Department of Information and teachers. M33


  Цветковић, Ј. и М. Динић (2008): Дидактика музике 20. века - концепт активне методе, Зборник радова XI педагошког форума Од рецепције до интерпретације (152-163), Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности. M33

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Цветковић Црвеница, Ј. (2019). Публикације Зориславе М. Васиљевић посвећене области ритма/ Zorislava M. Vasiljević's Publications Dedicated to the Field of Rhythm. У: Ивана Дробни (ур.) Научна конференција Зорислава М. Васиљевић – живот и дело, Апстракти/Abstracts (48–49). Београд: Факултет музичке уметности. M34


  Цветковић Црвеница, Ј. (2018). Слушање као методска активност у литератури за солфеђо Боривоја Поповића. Научна трибина Боривоје Поповић музички уметник и педагог на српској музичкој сцени 20. века, Зборник радова. Ниш: Факултет уметности Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу, Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у Нишу. Oдлука НУ већа о усвајању рецензија и одобравању издавања зборника број 2087/2 од 15.11.2019. год.M45


  Cvetković J. i Đurđanović, М. (2016). Inovacijski modeli savremene nastave kao podsticaj razvoja darovitosti – opcija ili neophodnost. U zborniku 21. okrugli sto Međunarodni naučni skup Daroviti i didaktička kultura (str. 89‒95). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac, Republika Srbija. ISBN: 978-86-7372-227-6 M45


  Ј. Цветковић, (2014): Опажајна организација ритма, Други национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум (БАРТФ 2014) (у штампи), УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС – Дух времена и проблеми интерпретације, Зборник радова


  Цветковић, Ј. (2013): Улога музичког слуха у подстицању визуелно-колористичких асоцијација, Први национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум (БАРТФ 2013), УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС, Зборник радова  (99-105). Универзитет у Нишу, Факултет уметност

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

  2017: Трст – Италија, Концерт у Scuola di musica 55 casa della musica


  2016: Марибор – Словенија, Концерт у Дворани Завода Антона Мартина Сломшка


  2019: Трст – Италија, Трећи међународни фестивал хорова Трст


  2019: Рихњов над Кнежоу – Чешка, Хорски фестивал „Буде нас пет“ у Пелцлов театру у граду Рихњов над Кнежоу


  2019: Наход – Чешка, заједнички наступ у оквиру пролећног фестивала са хоровима „Бамбулата“ и „Канто“ у цркви св. Лоренса Наход


  2018: Дрезден – Немачка, Међународни фестивал дечјих хорова Дрезден 2018


  2016: Темишвар – Румунија, Међународни фестивал хорова „Vox mundi“


  2019: Slovenske Konjice – Словенија, Хуманитарни концерт у организацији Lions kluba Konjice у Културном центру


  (2016) Хуманитарни целовечерњи концерт  Деца певају за децу - помозимо Тиршовој,  сала Цркве Рођења Пресвете Богородице у Бечу.


  2016: Vox Mundi  Temišvar - Rumunija, Internacionalni festival savremene horske muzike


  2014: Познањ – Пољска, „TrillMe” први интернационални фестивал хорова учешће по позиву


  2014: Дeбрeцин - Мађарска, зajeднички нaступ сa хoрoм “Lautitia“ (Лaутицијa) у Грчкoj кaтoличкoj цркви,  духoвни рeпeртoaр


  2012: Република Чешка и Пољска,  Концертна турнеја, 6 концерата на фестивалима у градовима:  Сушице, Праг, Лоучна над Десноу, Рихњов над Књежноу и Бистрица Клоцка (Пољска)


  2012: Кавадарци – Фестивал дечје песме ''Гроздоберче''


  2011: Београд: - Завршно гала вече Међународног хорског фестивала „Глас Београда“, Кантата „Игра жица и гласница“, пројекат суфинансиран од стране Министарства културе Републике Србије


  2010: Охрид: самостални целовечерњи концерт у оквиру ревијалног дела програма Охридског хорског фестивала, Центар за културу


  2010: Бања Лука: - учешће на Међународним хорским сусретима у Бањој Луци, Дворана Банског двора


  2008: Француска, Целовечерњи концерт, Национални Театар у Мајену –– свечано отварање концертне сезоне 2008/2009


   


   


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  2019: Београд, Концерт у Великој дворани Задужбине Илије М. Коларца „Нешто лепо“ 24.11.2019.


  2018: Медвеђа, Концерт у Културном центру општине Медвеђа у оквиру пројекта „Уметничка музика на југу-Медвеђа-сезона 2018“


  2017: Лесковац, Концерт у Народном позоришту поводом обележавања петнаест година постојања


  ЛЕДАМУС


  2019: Концерт „Нешто лепо“ у Народном позоришту


  2018: Концерт духовне музике у Цркви Оџаклији


  2017: Концерт у Народном позоришту


  2016: Концерт у Народном позоришту


  2015: Концерт у Народном позоришту са Бором Дугићем и Ансамблом „Ветрови Балкана“


   


   


   
   
   

   2018: Ниш – Србија, 27. Интернационалне хорске свечаности


  2017: Ваљево – Србија, Ваљевски фестивал хорова, Целовечерњи концерт поводом свечаног отварања 2. ХорФеста, члан жирија


  2016: Лесковац – Србија, Концерт на музичким сусретима „др Мира Ивановић“


  2015: Лесковац – Србија, Концерт на музичким сусретима „др Мира Ивановић“


  Под сјајем звездица (2009/2010.) Концертна турнеја Ниш, Охрид, Бања Лука, Лесковац


  Игра жица и гласница (2010/2011) Концертна турнеја Ниш, Охрид, Скопље, Бијељина, Леско


  Трагом незаборава (2011/2012)Концертна турнеја  Бања Лука – Бански двор, Нови Сад – Синагога, Београд  СКЦ,  Јагодина – Фестивал Музичка јесен


  ДАН (2013/2014) Нови Сад, Сомбор, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Београд, Ниш, Лесковац


  ДАН (2015) промоција другог ЦД-а Градског дечјег хора „Звездице“ у издању Центра за стручно усавршавање у образовању


  2014: У ритму Европе, промоција првог ЦД-а Градског дечјег хора „Звездице“ у издању Центра за стручно усавршавање у образовању


  2014: Фестивал Радост Европе, представник Србије на Међународној манифестацији деце Европе, Београд


  2013: 48. ФестивалМокрањчеви дани у Неготину


  2013: Велика сала Коларчеве задужбине: Концерт У ритму Европе у организацији Центра за музику Коларчеве задужбине, у оквиру Подијума камерне музике.


  https://soundcloud.com/r88-1/sets/zvezdice-childrens-choir-at


  2013: Београд: „Молимо за фину тишину“, концерт у почаст Милице Манојловић, оснивача и диригента дечјег хора „Колибри“ , СКЦ


   

 • Nagrade i priznanja:

   2019: Лексикон стваралаца u предуниверзитетском образовању, Јелена Д. Цветковић Црвеница (стр. 664–665), КЛЕТТ друштво за развој образовања, Београд. ISBN 978-86-900894-1-3 COBISS.SR-ID 279697420


  2018: Херцег Нови – Црна Гора, Четврти међународни фестивал хорова, Диплома, Златна медаља, I награда у категорији дечјих хорова, 100 поена, лауреат фестивала, захвалница за ревијални наступ


   2015: Римини – Италија, 9. међународно такмичење хорова


  2017: Лесковац – Србија, Октобарска награда МЕДАЉА за 2017. годину, за изузетне резултате постигнуте на националним и међународним такмичењима, афирмацију традиције хорског певања и промоцију Лесковца кроз успешан петнаестогодишњи рад


   2016: Београд – Србија, Такмичење хорова и деце младих, ФЕДЕХО,  Гран при


  2016: Ваљево – Србија, ХорФест


  2017: Лесковац, добитник Октобарске награде - Медаље Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.


  2016: Ваљевски фестивал хорова, Гран при фестивала


  2015: Италија - Римини; Интернационално такмичење хорова II награда


  2014: ФЕДЕХО Фестивал хорова деце и младих у Београду, Гран при фестивала


  2013: Охрид, Међународни Охридски хорски фестивал, Прва награда, Специјална награда жирија  за најбољи сценски наступ на фестивалу
  2013: Лесковац: Добитник Светосавске повеље Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.


  2011: Братислава, Република Словачка, Победник категорије, носилац специјалне награде за културу певања и носилац специјалне награде за најимпресивнији наступ на Интернационалном фестивалу дечјих и омладинских хорова


  2009: Лесковац, добитник Октобарске награде Града Лесковца за изузетан допринос у области културе.

Poslednji put izmenjeno utorak, 11 maj 2021 14:47