Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Goran Ristić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.11.1964
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Prirodno-matematicki odsek, grupa Hemija
 • Godina diplomiranja: 1988
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Ristic G., 2001. GRAD NA DEPONIJI-INTEGRALNI MENADZMENT CVRSTIM OTPADOM, Zaduzbina Andrejevic, Beograd, ISBN 86-7244-201-6, str. 108.


  2. Ristic G., 2009. MENADZMENT KVALITETOM ZIVOTNE SREDINE, Fakultet zastite na radu u Nisu, Nis, ISBN 978-86-6093-009-7, str. 284.


  3. Ристић, Г., 2015, „Комунални систем-управљање квалитетом животне средине урбаних подручја", монографија националног значаја, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, ISBN 978-86-6093-064-6, COBISS.SR-ID 212830988, стр.313

 • Knjige i udžbenici:

  1.Ристић, Г., 2015, „Ууправљање квалитетом животне средине-инжењерске основе", основни уџбеник, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, ISBN 978-86-6093-063-9, COBISS.SR-ID 212822796, стр.155

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Đorđević, A., Ristić, G., Živković, N., Todorović, B., Hristov, S., Milošević, L., 2015, „Respiratory diseases in preschool children in Niš exposed to suspended particulates and carbon monoxide from ambient air“, „Војносанитетски преглед“ – Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, Beograd, Србија

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Ristić, G. 2005, Bazic indicators of integrated solid waste menagement, Facta Univerzitatis, Series Working and Living Environmental Protection, Vol.2. No 5., pp. 383-392.


  2. Ристић, Г., 1986, Математички модели хемијских реактора различитог типа, Научни подмладак, 3-4/86, Универзитет у Нишу, Ниш.


  3. Ристић, Г., 1986, Фотоелектрохемијски елементи регенеративног типа и преображај сунчеве енергије у електричну, Научни подмладак, 3-4/86, Универзитет у Нишу, Ниш.


  4. Лазаревић, В., Ристић, Г., Андрејић, В., 1991, Гасификација Ниша-велики економски и еколошки изазов, Економика, број 2/91, Београд.


  5. Ристић, Г., 2000, Моделирање управљања чврстмм отпадом, (прегледни рад), Ecologica, No 25, год. 7, бр. 2, Београд, стр. 203-208.


  6. Ристић, Г., Бранковић, С., 2000, Биосензори квалитета животне средине, (стручни рад), Ecologica, No 25, год. 7, бр. 2, Београд, стр. 209-214.


  7. Бранковић, С., Савић, С., Ристић, Г, 1999, Компаративне анализе броја еритроцита, броја леукоцита и количине оксихемоглобина код врсте Carassius carassius (Linneus, 1758.), (Cyprinidae) и основних физичко-хемијских и бактериолошких параметара воде реке Нишаве", (оригинални научни рад), Заштита природе, 51(2), Београд, стр. 117-122.


  8. Ристић, Г., 2001, Еколошко осигурање као метод управл>ања квалитетом животне средине природних добара, Превентивно инжењерство, год. IX, број 2, Дунав-превинг, Београд, стр.61-70.


  9. Ristić, G., Đorđević, A., Hristov, S., Umičević, P., Petković, A., Milošević, L., 2015, Мethodology of optimization roads for collection and transportation of solid waste in urban areas", Facta Univerzitatis, Series Working and Living Environmental Protection, (потврда о прихватању-у штампи)


  10.Ристић, Г., 2012, Заштита животне средине - специфични аспект корпоративне друштвене одговорности", прегледни рад, Научни часопис „Инжењерство заштите", Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, UDK 504:502.131.1, DOI: 10.7562/SE2012.2.03.10 

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ristic G., 2011. SOLID WASTE MANAGEMENT DATABASES, The XVI Conference of the series Man and Working Environment, INTERNATIONAL CONFERENCE SAFETY OF TECHNICAL SYSTEMS IN LIVING AND WORKING ENVIRONMENT, PP. 151-154


  2. Ристић, Г., 1992, Од сметлишта до контролисане санитарне депоније, Међународни научни скуп "Урбана екологија", Ниш


  3. Ристић, Г., 2000, Управљање чврстим отпадом у заштићеним природним добрима, Зборник радова са међународне конференције „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад", Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, Београд, стр. 271-276.


  4. Ристић, Г., Бранковић, С., 2000, Мониторинг пречишћених отпадних вода, Зборник радова са међународне конференције „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“, Удружење за технологију воде м санитарно инжењерство, Београд, стр. 31-34.


  5. Ристић, Г., 2000, Национални систем планирања заштићених подручја, Зборник радова са VII научно- стручног скупа о природним вредностима и заштити природне средине „Еколошка истина", Завод за заштиту здравља „Тимок“ Зајечар, стр. 361-369.


  6. Степановић, Ј., Ристић, Г., 2002, Менаџмент буком у функцији квалитета животне средине, Зборник радова са XVIII југословенске конференције са међународним учешћем „Бука и вибрације", Факултет заштите на раду, Ниш, 31-1-31-6.


  7. Ристић, Г. Бранковић, С., 2000, Акцидент и управљање ризиком у заштићеним подручјима, Зборник радова са VII научно-стручног скупа о природним вредностмма и заштити природне средине „Еколошка истина", Завод за заштиту здравља „Тимок‘‘ Зајечар, стр. 370-375


  8. Ристић, Г. 2008, Обезбеђење квалитета и управљање знањем у високом образовању, XI међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу- ICDQM 2008“ Истраживачки центар DQM Пријевор. Стр. 1010-1019.


  9. Ристић, Г., 2008, Учешће студената у оцењивању и унапређењу квалитета, XIV међународни скуп трендови развоја: „Ефикасност и квалитет болоњских студија", Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, стр. 167-170.


  10. Ристић, Г. Васовић Д.( 2007. , „Дематеријализација као acneicr одрживог развоја“, X међународна конференција „Управљање квапитетом и поузданошћу-ICDQM 2008“ тематски семинар „Управљање нематеријалним ресурсима и конкурентност оргаанизације, Београд 2007.


  11. Ристић, Г., 2007., Процедуре за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, XIII међународни скуп трендови развоја: .Aкредитација болоњских студија", Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, стр. 73-76.


  12. Ристић, Г., 2007., Европски стандарди и препоруке за интерно осигурање квалитета високошколских установа1', XIII међународни скуп трендови развоја: „Акредитација болоњских студија“, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, стр. 95-98.


  13. Ристић, Г., Глишовић С., 2005., Минимизација ризика и индикатори интегралног менаџмента чврстим отпадом, Национална конференција са међународним учешћем. „Оцена професионалног ризика-теорија и пракса“, Факултет заштите на раду Ниш, стр. 104-109.


  14. Ристић, Г., 2005., На европском путу-образовање менаџера система заштите животне средине, XIII научни скуп са међународним учешћем „Човек и радна средина-Заштита радне и животне средине у систему националног и европског образовања", Факултет заштите на раду , Ниш, стр. 165-174.


  15. Vasovic, D., Ristic, G., Zivkovic, N., 2014, „Hybrid model of environmental capacity Management - key aspects“, 5th International Conference "Life cycle engineering and management - ICDQM-2014“ June 27-28, 2014, Belgrade, Serbia


  16. Ristic, G., 2011, Solid waste management databases“, 16th Conference of the series Man and Working Environment, International conference Safety of technical systems in living and working environment“, University of Niš, Faculty of occupational safety in Niš, October 27-28 2011 Niš, Serbia


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Ристић, Г., 2007., Програм менаџмента ванредним ситуацијама, пленарно предавање-штампан извод, XV научни скуп са међународним учешћем „Човек и радна средина - Управљање ванредним ситуацијама44, Факултет заштите на раду , Ниш, стр. 3.


  2. Ристић, Г., 2008., Интегрисани системи менаџмента засновани на анализии ризика, пленарно предавање- штампан извод, III национална конференција са међународним учешћем „Оцена професионалног ризика- теорија и пракса", Факултет заштите на раду , Ниш, стр. 16- 17.


  3. Ристић, Г., 2010, „Интеграција заштите на раду у менаџмент пословним системом организације“, Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду – мултидисциплинарно остваривање безбедности и здравља на раду“, Савез заштите на раду Војводине и Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  Тара, 05 - 09. октобар 2011, Србија, стр. 137-149.


  4. Ристић, Г., 2011, „Заштита на раду у интегрисаном систему менаџмента“, Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду у 21. Веку – теорија и пракса“, Савез заштите на раду Војводине и Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  Тара, 04 - 08. октобар 2011, Србија, стр. 56-61.


  5. Христов, С., Ристић, Г., 2011, „Индикатори успешности стратешког планирања менаџмента комуналним чврстим отпадом“, Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду у 21. Веку – теорија и пракса“, Савез заштите на раду Војводине и Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  Тара, 04 - 08. октобар 2011, Србија, стр. 56-61.


  6. Ристић, Г., 2012, „Ефикасност и ефективност комуналног система-Србија и Европска Унија“, Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду у индустрији, пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности“, Савез заштите на раду Војводине и Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука,  Тара, 02 - 06. октобар 2012, Србија, стр. 34-39.


  7. Ђорђевић, А., Ристић, Г., Милошевић, А., 2013, „Мониторинг еколошког простора“, II Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Политехника 2013“, Висока школа струковних студија Београдска политехника, Београд 2013, Србија, стр. 483-490.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 02 april 2015 10:52