Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.01.2014.

Danilo Popović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 06.02.1951.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: PMF
 • Odsek / Grupa / Smer: hemija
 • Godina diplomiranja: 1976.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  М.Златковић, Д.Поповић, Основи органске хемије са аналитиком, Универзитетски уџбеник (стр.303), Универзитет у Нишу, Ниш,2003. ЦIП-547(075.8),543.63.(075-8), IСБН 86-7181-062-3


   


  Д.Поповић, Б.Благојевић, Практикум хемије токсичних материја, Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш, 1980. бр. 03-395/4

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Мариновић,Д., Стојановић, М., Поповић Д., (2010), Purification of waters and elimination of organochloric insecticides by means of active coal, J.Serb.Chem.Soc. 75(4), 575-586, Београд.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ђорђевић, А.,  Поповић, Д., (2008) An analysis pH values of rainfall in Nis for period 1970-2001, vol.5, iss.1-2,pp.60-63, Друштво за сунчеву енергију “Србија солар“, Београд.


   


  Мариновић, Д., Стојановић, М., Поповић Д., (2009), Квантитативно испитивање органохлорних инсектицида у сеоским водоводима околине Краљева,  Квалитет вода, 63-65, Нови Сад,  ISSN 1451-5571.Rezime:Quantitative research of organochloric insecticides in rural water supply near Kraljevo


   


  Мариновић,Д., Стојановић, М., Поповић Д.,(2009), Пречишћавање отпадне воде и уклањање хексахлорциклохексана активним угљем, Еколошка истина, 104-107, XVII Научни-стручни скуп са међународним учешћем, Зборник радова. Кладово. Rezime: Waste water treatment and removing heksachlorcikloheksana with activated carbon.


   


  Мариновић,Д., Стојановић, М., Поповић Д., (2009), Пречишћавање отпадних вода месне индустрије. Водовод и канализација, 215-220), 30. Научно-стручни скуп са међународним учешћем. Зборник радова. Дрвенград. Rezime: Waste water treatment meat industry.


   


  Мариновић,Д., Стојановић, М., Поповић Д., (2009), Уклањање хептахлора активним угљем. Водовод и канализација, 221-226, 30. Научно-стручни скуп са међународним учешћем, Зборник радова, Дрвенград. Rezime: Removing of heptachlora with activated carbon


   


  Мариновић,Д., Савић, М., Стојановић, М., Поповић, Д. (2010), Уклањање алдрина и ендрина активним угљем, Међународна конференција „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“,  59-63, Суботица. Rezime: Removing aldrina and endrina with activated carbon.


   


  Поповић, Д., Ђорђевић, А., Милошевић, Л., Цветановић С., (2010), Kinetics of uncontrolled hydrocarbon combustion,XIX international scientific conference "Fire protection 2010", Technical University in Ostrava, pp 257-262, Ostrava.


   


  Цветановић, С., Поповић, Д., Михајловић, Е., Пешић Д., (2011), A new approach to fire safety system in the process of atmospheric recification of oil,Sbornik vedeckysh praci Vysoke шkoly banske-Technicke univerzity Ostrava, Rada bezpečnostni inženurstvi, III international scientific conference "Fire protection 2011", pp.39-43, Ostrava.


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ђорђевић, А., Живковић, Н., Поповић, Д.,(2007), Зависност квалитета ваздуха града Алексинца од енергетских постројења, Зборник радова „Еколошка истина“, 291-295, ТФ Бор, ЗЗЗ „Тимок“ Зајечар, Факултет заштите на раду,Ниш, Соко Бања. Rezime: Dependence air quality borough Aleksinca by energy power engineering  


   


  Поповић, Д., Ђорђевић, А., (2007), Појмовно одређење загађења животне средине, Зборник радова „Еколошка истина“, 411-414, ТФ Бор, ЗЗЗ „Тимок“ Зајечар, Факултет заштите на раду,Ниш, Соко Бања. Rezime: Conceptual determination of environment pollution.


   


  Поповић, Д. (1998), Оквир за дефиницију појма токсична супстанца, III југословенски симпозијум "Хемија и заштита животне средине". Књига извода, 387-388, Врњачка Бања, Српско хемијско друштво, Београд. Rezime: Frame work for a toxic substance concept definition


   


  Поповић, Д., Лазаревић, Д. (1998), Оцена могућности примене МДК штетних супстанци у атмосфери насељених места, III југословенски симпозиј ум "Хернија и заштита животне средине", Књига извода, 385-386, Врњачка Бања, Српско хемијско друштво, Београд. Rezime: Eslimating the posibilitv of using harmful substances MACs in the atmosphere urban areas


   


  Поповић. Д. (2001), Појмовно одређење услова животне средине, V југословенски симпозијум "Хемија и заштита животне средине". Књига извода, 375-377, Врњачка бања. Српско хемијско друштво, Београд. Rezime: Environmental condition term determination.

Poslednji put izmenjeno sreda, 29 januar 2014 11:07