Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 05.02.2014.

Marina Janјić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20. 5. 1970.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filološki fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srpski jezik i književnost
 • Godina diplomiranja: Osnovne studeije: 1994.magistratura: 2003. doktorska disertacija: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Марина Јањић, Илијана Чутура (2012), Простор, време, друштво – сусрети у језику,  издавач: Педагошки факултет у Јагодини.
  2. Jaњић, М 2015. Методичке рефлексије о савременим аспектима наставе фонетике и фонологије српског језика, Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-388-7 COBISS.SR-ID 219677708
  3. Jaњић, Мaрина. 2017. Методички хоризонти – одабрана поглавља методике наставе српског језика и књижевности. Београд: NM libris. ISBN 978-86-89711-13-4 COBISS.SR-ID 230496012
  4. Марина С. Јањић, 2018. Темељна методолошка питања наставе српског језика у дијаспори, у:  Српска славистика – колективна монографија, Том II: Књижевност, култура, фолклор, Питања славистике, радови српске делегације на XVI Међународнoм конгресу слависта одржаном у Београду 20-27. VIII 2018. Београд: Савез славистичких друштава Србије, Београд: Чигоја штампа, 123-137. ISBN 978-86-917949-4-1, COBISS.SR-ID 266606604
 • Knjige i udžbenici:
  1. Јањић, Марина (2005),  Настава падежа у теорији и пракси, Учитељски факултет Врање, ISBN 86-82695-22-7
  2. Јањић, М.,  (2008): Савремена настава говорне културе у основној школи, Нови Сад: Змај (Змајеве методике наставе). ISBN 978-86-489-0645-8, COBISS.SR-ID 234436615.
  3. Вилотијевић, М., Смиљковић, С., Јањић, М., Стојановић, Б., (2008), Индивидуализована настава српског језика и књижевности I-IV, монографија, Врање: Учитељски факултет. ISBN 978-86-82695-57-8, COBISS.SR-ID 153763852, УДК: 371.3::811.163.41(035), 371.311.1(035).
  4. Марина Јањић, Јелена Максимовић, Гордана Ђигић, Снежана Божић, 2014. Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом, Ниш: Филозофски факултет. ISBN  978-86-7379-340-5 COBISS.SR-ID 210033932
  5. ЈАЊИЋ, Марина, Новаковић, Александар. 2015.  Наставно дизајнирање часова српског језика.   Ниш: Филозофски факултет, ISBN 978-86-7379-389-4 COBISS.SR-ID 220519436
  6. Јањић, М. (2015). Српски језик за ученикe у дијаспори: методика наставе српског као завичајног. Ниш: ОЦД Проактив. ISBN 978-86-80434-00-1 COBISS.SR-ID 220065292
  7. Janjić, M. 2016. Serbian for Beginners, A Short Course of Serbian for Foreign Students – Survival Serbian/ Srpski za početnike, Kratak kurs srpskog jezika za strane studente, Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-424-2 COBISS.SR-ID 226021132 UDK 811.163.41(075.8). Printed and Interaktive E-book. http://centar.filfak.ni.ac.rs/sr-rs/kursevi-rs-cirilica/serbian-for-beginners-marina-janjic
  8. Јањић, М. 2018. Методика наставе српског као завичајног, Ниш: АСА. ISBN 978-86-900376-0-5 COBISS.SR-ID 262055692
  9. ЈАЊИЋ, Марина, Српски - језик мог завичаја [Електронски извор]. Почетни ниво, Кад си срећан! / Марина Јањић. - Ниш: Академска српска асоцијација, 2020 - Доступно и на: http://asasocijacija.com/lms/edukacija/. УДК:  811.163.41(075.4.053.2) ISBN 978-86-900376-2-9  COBISS.SR-ID 283887372.
   1. ЈАЊИЋ, Марина, Српски - језик мог завичаја [Електронски извор]. Средњи ниво, О, радосне вести! Ниш : Удружење Академска српска асоцијација, 2020. УДК:  811.163.41(075.4.053.2) ISBN 978-86-900376-3-6,  COBISS.SR-ID 283887628 Доступно и на: http://asasocijacija.com/lms/edukacija/.
   2. ЈАЊИЋ, Марина, Српски - језик мог завичаја [Електронски извор]. Напредни ниво, Подигни глас! Ниш : Удружење Академска српска асоцијација, 2020.  УДК:  811.163.41(075.4.053.2) ISBN 978-86-900376-4-3 COBISS.SR-ID 283887884 Доступно и на: http://asasocijacija.com/lms/edukacija/.
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Јањић, Марина (2005): Неки проблеми у вези са наставним интерпретацијама акузатива и локатива у основним школама на дијалекатском подручју, у: Српски језик, број X/1-2, година X, Београд: Филолошки факултет Београд, Филозофски факултет Бања Лука, Филозофски факултет Никшић и Филозофски факултет Српско Сарајево. Стр. 629-637, ISSN 0354-9259, COBISS. SR-ID 140692487.                                      

   Јањић, М., (2006), Метода десугерисања у настави говорне културе, Српски језик, број 11/1-2, година XI, Филолошки факултет, Београд, стр. 475-487 . ISSN 0354-9259, COBISS. SR-ID 140692487

  Јањић, М.,   (2009):  Култура говора ученика основних школа, Српски језик, број XIV / 1-2. Београд: научно друштво за неговање и проучавање српског језика, стр. 479-494.  ISSN 0354-9259  COBISS.SR-ID 140692487, УДК: 371

  Јањић 2012 Језик фејсбука – нови идентитет глобалистичких комуникација, Српски језик XVII, серија I 2012, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд,  559-577 ISSN 0354-9259 COBISS.SR-ID 140692487 UDK 811.163.41.

  Здравковић, Д., Јањић, М. 2012. Етносоциологија у друштвеном контексту оријента. Теме – часопис за друштвене науке, година XXXVI, бр. 3, Ниш, 1143–1157. ISSN 0353-7919  UDK 316.273 + 316.334.55 (497). 

  Јањић, Марина. 2016. Утицај прагмалингвистике на токове савремене наставе језика – од граматичких до говорних компетенцијаСрпски језик XXI, Београд 2016. 231-244. UDK 371.3::811.163.41

  Јањић, M. 2016. ПЕРВОЈЕ УЧЕНИЕ Захарије Орфелина и његово место у српској културној историји. Јужнословенски филолог LXХII, св. 3-4. (2016) САНУ и Институт за српски језик САНУ, Београд. 159 -175. ISSN 0350–185x UDK: 821.163.41.09  COBISS.SR-ID: 226399500

  Марина С. Јањић: 2017. Школска терминологија у дијахронијској перспективи, СЛОВЕНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА ДАНАС,  НАУЧНИ СКУПОВИ Књига CLXVII, ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, Књига 28, Примљено на V скупу Одељења језика и књижевности од 30. маја 2017. године, на основу реферата академика Предрага Пипера и проф. др Рајне Драгићевић,  Уредници академик ПРЕДРАГ ПИПЕР др ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ, Београд: СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ. 317 -331. ISBN 978–86–7025–741–2 COBISS.SR-ID 245187852 811.16'276.6(082) и 811.16'373(082)

  Марина С. Јањић, Александар М. Новаковић, Категоризација и анализа студентских грешака на испитним часовима српског језика, Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 112–127 371.26 doi: 10.5937/inovacije2002112J UDK 811.143.41:371.3-057.87       

  Janjich M.S. Philosophical-Religious and Semiotic Foundations of Some Ethnic Cults (by Example of the Cult of Godparenthood in Serbian Customary Practices). In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2020, no. 1, pp. 86–93. DOI: 10.18384/2310-7227-2020-1-86-93

  Marina Yanich, Valentina Maykova, Vladislav Pesotzky, Eduard Molchan, Corresponding Author Marina Yanich. Spiritual and Moral Values as a System-forming Factor of Social Systems. Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019) Available Online October 2019. https://www.atlantis-press.com/proceedings/cesses-19/125920442 (https://www.atlantis-press.com/proceedings/cesses-19) Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019) Editors Yong Zhang, China, Iana Rumbal, Russia, Tatiana Volodina, Russia, Part of series ASSEHR, Volume 356. ISSN 2352-5398 ISBN 978-94-6252-816-1.  All articles in these proceedings are submitted for indexation in CPCI, CNKI and Google Scholar. Optionally, we also submit to Compendex and Scopus

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Јањић, Марина (2004), Настава падежа у основним школама призренско-тимочког дијалекта, у: Књижевност и језик, књ. LI, св. 3-4, Београд, стр. 407-425, ISSN 0454-0689, COBISS.SR-ID 4052 482.       

  Јањић, М., (2006): Међуобласна корелација у светлу савремене наставе (на примеру повезивања стилско-композицијских вежби расправљања и екранизоване бајке Кирику и вештица), у: Књижевност и језик,  књ. LIII, св. 1-2, Београд, стр. 147-159, ISSN 0454-0689, COBISS.SR-ID 4052 482

  Јањић, М., (2007): Теоријске основе културе говора, Узданица, год. IV, бр. 2, Јагодина 2007, стр. 24-32. ISSN 1451-6           

  Јањић, М., (2007): О настави српског језика и књижевност – великом методичком подухвату, Узданица, год. IV, бр. 2, Јагодина 2007, стр. 191-197. ISSN 1451-673X. 

   Јањић, М., (2008), Говорна култура у наставним плановима и програмима за основну школу, Школски час, број 2, година XXVI, Београд,  стр.  57-64. ISSN 1450-6521

  Јањић, М.,  (2008): Иновације наставних облика у настави говорне културе, Иновације у настави, XXI, 2008/2, стр.135-141,  Београд: Учитељски факултет. YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 18.   

  Јањић, М., (2008): Говорна култура у основношколским уџбеницима и приручницима, Методичка пракса бр. 3/08, година VIII, Београд, 2008, 113-124. YU ISSN 0354-981 UDK 37.

    В.П.Майкова, М.Янич. "Экология обучения: новое в философии преподавания", Журнал "Духовность", Сергиев Посад, 2009г., стр. 149-156, издание СПГИ. ISBN 978-5902509-31-8 (кн. 11), ISBN 978-5902509-24-0

  М. Янич (2009): "Экология образования“, в журнале МГУ им. Ломоносова  Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания" изд. Москва 2009, выпуск 3, стр. 399-407. УДК 32.001 , ББК 66.0: 65.5:66.0, Г54 Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ" ISBN 978-5-317-02984

  Чутура, И., Јањић, М. (2009): Постигнућа ученика у рецепцији градивних именица, Књижевност и језик, LVI/3-4, Београд, стр. 311-324. ISSN 0454-0689, UDK (821.163.41+81):37.                    

  М. Јањић, (2010): Ситуациона методика – савремени вид контекстуализације наставе граматике, часопис Радови Филозофског факултета Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, бр. 12, књ.1, 525 -537. ISSN 1512-5859. УДК 371.3:811.163.41.41'36.                       

  Јањић М. (2010), Стратегије и системи наставе граматике и културе изражавања. Годишњак. Учитељскi факултет у Врању, 369-381.

  Јањић (2011): Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета од оснивања до данас, Методичка пракса, 1/ 2011/ година XI, 151-154. YU ISSN 0354-9801 UDK 37. 

  Јањић (2011): Буквари и букварска настава, Методичка пракса, 2/ 2011/ година XI, 259-262. Београд, YU ISSN 0354-9801 UDK 37.  

  Јањић (2011): Говор младих Врањанаца, Наше стварање, Часопис за књижевност, уметност и културу, LVIII 1-4 (2011), Културни центар: Лесковац, 109-115.

   Јањић (2011):  Нова ортографија електронске писмености –  на примеру језика фејсбука, Методичка пракса, бр. 4. 2011. Vol. 13, Година XI, Београд. 547-554. UDK: 371.3.333.

  Здравковић, Д. Јањић, М. 2012. ЕТНОСОЦИОЛОГИЈА У ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ ОРИЈЕНТА. Теме XXXVI (3):1143–56. ISSN 0353-7919  UDK 316.273 + 316.334.55 (497).

  Јањић, М. (2012). Говорне игре у функцији развоја говора, Методичка пракса број 2/2012, Vol 13, година XII, Учитељски факултет у Врању и Школска књига Београд, 309-314. Удк 372.46, YUMISSN 0354-9801

  Янич М., Майкова В.П. 2013ю Инфоэтические концептии  в образовании и СМИ в процессе трансгуманизации 36-42. Леснои вестник 2013. г. N 5 (97), ГОУ ВПО МГУЛ: Мытиши, Московская обл. ПИ Н 77-12923

  Mарина Јањић, 2013. Комуникативна метода у разредној настави српског језика, Учитељ, Београд, 2013. година XXXI, бр. 3. 379-388. ISSN  0352 –  2253, UDK 371.3::811.163.41. 81'233.

  Јањић, Лончар Раичевић. 2014. Марина Јањић, Александра Лончар Раичевић.  Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика. Philologija Mediana. Година VI, бр. 6 Ниш: Филозофски факулет. 415-431. ISSN 1821-3332. COBISS.SR.ID 171242508 

  ЯНИЧ. M. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛЕСА - ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК. Издательство: Московский государственный университет леса (Мытищи) ISSN: 1727-3749. - 2014. - №2 (101). - С. 161-164

  Јањић, Mарина. 2015. ПРИМЕНА МЕТОДЕ МНЕМОТЕХНИКЕ У НАСТАВИ ФОНОЛОГИЈЕ. Методички видици, часопис за методику филолошких и других друштвено-хуманистичких дисципилина, Филозофски факултет у Новом Саду,  Год. 6, Бр. 6 (2015), 9-23. ISSN: 2334-7465; 

  Јањић, М., Грубер,  А. 2015. Дидактичка обликованост граматике немачког језика у издању ИК „Klett“ из Лајпцига, часопис Учење и настава, Год. I, Бр. 1, 2015. 131-146. Београд: Klett. ISSN 2466-2801; COBISS.SR-ID 217855244; УДК 371.671.046.12:811.112.2'36; 371.671.046(497.11)

  Јањић, Марина. 2016. До писмености с лакоћом. Узданица. часопис за језик, књижевност и педагошке науке, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. 2016, XIII/ 1, стр.  177-180.   ISSN 1451-673X UDK 81

  1. Јањић, M., Чутура, И. (2016): Предлози у лингводидактичкој перспективи. In: Trends and Tendencies in Modern Philology. Nr. 1/2016. Edit by: Vida Medved Udovič, University of Primorska, Koper, Agata Hołobut, A. F. M. Krakow University,  Goran Maksimović, University of Niš, Rašida Kadrić, University of Sarajevo, Татьяна Марченко, Donbas State Pedagogical University, Majda Kaučič Baša, University of Trieste, Ivan Verč, University of Trieste. Koper: University of Primorska, Faculty of Education and ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI KRAKOW UNIVERSITY. ISSN 2464-0050,  UDK 81’8 (082). 125-147.

   Јањић, M., 2016. До писмености с лакоћом.   Philologia Mediana, Година VIII број 8, Филозофски факултет у Нишу. 872-876. УДК 37.016:811.163.41'35(075.2) ISSN 1821-3332  COBISS.SR-ID 17124250

  Лончар Раичевић, А., Јањић М., Белићеви погледи на акценте и културу говора у часопису Наш језик из данашње перспективе, Наш језик L св. 2 (2019), Београд: Институт за српски језик САНУ, 77-85, ISSN 0027-8084 COBISS.SR–ID 615951 УДК 811.163.41'342.8Janjić, Marina, Novaković, Aleksandar (2020). ,,The implementation of theoretical assumptions in Serbian Language teaching practice”. Facta Universitatis, Vol. 18, No 1 (2020), pp. 27–36. DOI: https://doi.org/10.22190/FULL2001027J 

  Janjić, M., Stojanović N. APPLICABILITY OF WEB TOOLS: NEARPOD AND FORMATIVE IN TEACHING OF MORPHOLOGY, Philologija Mediana, XI/11 Filozofski fakultet, Niš. (2019)  267-278.  ISSN 1821-3332 UDK 371.3:004.738.5 811.163.41’366:371.3  

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Janjic, М.,: Modern Approach to teaching of the culture of speaking. IV International Scientific Conerenc: CONTEMPRORARY INTENCIONS IN EDUCATION,  13-15. June 2008, Ohrid, R. Macedionia. Volume 1: 53-59. ISNB 978-9989-823-25-1 (VOL.1), COBISS.MK-ID 72611850.

  Dragana Stanojević, Marina Janjić i Danijela Zdravković. 2009. Teacher training faculty in Vranje the University of Nis in the light of European educational motion in Balkans. In     Education in the Balkans today, vol.1, edited by Hikmet Asutay et al., 117–22. Edirne: Trakya Universitesi and Balkan Congress Center.     

  М. Янич (2009): "Экология образования“, в журнале МГУ им. Ломоносова  Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания" изд. Москва 2009, выпуск 3, стр. 399-407. УДК 32.001 , ББК 66.0: 65.5:66.0, Г54 Серия "Библиотека факультета глобальных процессов МГУ" ISBN 978-5-317-02984-

  Јањић, М., Чутура, И., (2009): Границе нашег језика су границе нашег света – на изабраним примерима српске митолошке ономастике, тематски зборник: Језик, књижевност, идентитет, Језичка истраживања, стр. 29-42. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу.ISBN 978-86-7379-188-3, COBISS.SR-ID 172261132

  Марина Јањић (2010), (Англо)српски књижевни језик у огледалу популарних женских часописа, у Зборнику радова: Језички систем и употреба језика, Филум, Крагујевац, 311-323.

  Јањић, М., Чутура, И., (2010), Функционалностилска померања у илустрованим женским часописима, у зборнику радова: Језик, књижевност, промене – језичка истраживања,  Филозофски факултет у Нишу, 41-54. УДК 811.163.41'38:050, ISBN 978-86-7379-206-4, COBISS.SR –ID 180452108

     Marina Janjic, Branko Popovic (2011): Contemporary teaching strategies: The method of theatrical communication, in Book of proceedings from VI Balkan Education and Science Congress: The Modern society and Education, Skopje (Makedonia),725-733. ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314      

  Јањић (2011): Језичка акултурација и интерференције у говору средњошколаца – на примеру рецепције нових англицизама – у зборнику радова: Kњижевни (стандардни) језик и језик књижевности, Књ. I, ФИЛУМ Крагујевац, 269-279, ISBN 978-86-85991-35-6 UDK 811.163.41’373.45 

  Јањић, Чутура (2012): Дискурс младих на дијалекатском подрчју: урбани дијалекат као резултат језичке хибридизације, у зборнику радова: Језик, књижевност, комуникација: језичка истраживања, Филозофкси факултет у Нишу, 332-348. ISBN 978-86-7379-241-5, COBISS.SR-ID 190409740.                   

  Яанич Марина (2012), МЕТОД МОНТЕССОРИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ, в ПРОФЕСIЙНО-ТВОРЧА САМОРЕАЛIЗАЦIЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ IННОВАЦIЙНОЇ ОСВITИ: матеріали Всеукраїнскої науково-практичної конференції  з міжнародною участ ю 25-26 жовтн я 2012 року м. Суми, УДК 37.013.77:371.1:005.591.6 (063) ББК 774.204 я 43

  Aleksandra Stošić, Marina Janjić, (2011), THEATRICAL COMMUNICATION METHOD IN CONTEMPORARY LANGUAGE AND MUSIC TEACHING  in Book of Articles: Teacher’s Competences and the Learning Environment,  Poland-Belgrade, Faculty of Education University of Belgrade and State Higher Vocation Shcool in Nowy Sacz  2011, pages: 79-97 ISBN 978-86-7849-164-1

  Jaњић, Мајкова (2012), Марина Јањић, Валентина Петровна Майкова, Русија и Србија: у Европској унији или ван ње? метафоризацијом до концепције стварности, у зборнику радова Структурне карактеристике српског језика (VI међународни научни скуп одржан на Филуму 2011) Филум Крагујевац, 515-531 ISBN 978-86-855991-42-4 (ФФ), COBISS.SR-ID 194254092

  Marina Janjić (2013), The specifics of the Online Language, in Book of Articles: Trends and Tendencies in Modern Philology, Koper: Faculty of Education, University of Primorska,  93-103. ISBN 978-961-6917-01-8,  81’8 (082).                 

  Јањић 2013: Марина Јањић, Деиктички изрази у уводним рубрикама периодике, Научни састанак слависта у Вукове дане,  42/1 Београд: Међународни славистички центар, 433-445. МСЦ ISSN 0351-9066 ISBN 978-86-6153-143-9 COBISS.SR-ID 200467468

  Ilijana Čutura, Marina Janjič, Normativi u oblasti vaspitanja i obrazovanja; jezička slika vrednosnog sistema , u zborniku radova Jezik, književnost, vrednosti: jezička istraživanja, Filozofski fakultet u Nišu, 303-317.

  Јањић 2013: Марина Јањић: Концептуализација кључних појмова  у настави матерњег језика, Зборник радова са VII међународног научног скупа одржаног на Филуму у Крагујевцу, Књ. I „Традиција и иновације у савременом српском језику“,Крагујевац: Филум, 543-555, ISBN 978-86-85991-52-3, COBISS.SR-ID 201955084.

  Janjić, Čutura 2014: Marina Janjić, Ilijana Čutura, Marginalizacija govorne etikecije na elektronskim medijima: honorifici i učtivo obraćanje, u zborniku radova Jezik, književnost, marginalizacija: jezička istraživanja, Filozofski fakultet u Nišu, 31-47. ISBN 978-86-7379-323-8, COBISS.SR-ID 206863628

  Марина Јањић 2014. Стварност и фикција у онлајн комуникацији. Стварност и фикција у онлајн комуникацији. Зборник радова: Стварност и фикција у култури Срба и Бугара. Ниш: Филозофски факулет. ISBN 978-86-7379-329-0. COBISS.SR-ID 207229708.

  Јањић 2014. Језички конфликт у „Свету компјутера“, Зборник радова Научног састанка слависта у Вукове дане 12-15. 9. 2014. Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји других култура, 43/1, МСЦ: Београд. ISBN 978-86-6153-200-9 COBISS.SR-ID 209527564

  Марина Јањић 2014. Прагматички приступ дијалекатској лексици у новинама Врањским. Зборник радова: Путеви и домети дијалекатске лексикографије. Ниш: Филозофски факулет. ISBN 978-86-7379-315-3. COBISS.SR-ID 203977996.

  Јањић, Благојевић 2014. Марина Јањић, Славка Благојевић. Од двосмислености до рагматичке плаузбилности – на примеру импликатурне анализе новинских наслова. Зборник радова „Вишезначност у језику“ са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25-26. 10. 2014. год.). Књига бр. 1. Крагујевац: ФИЛУМ. 357-369. ISBN: 978-86-85991-64-6 COBISS.SR-ID 210700300

  Janjić 2014. Marina Janjić. Cognitive approach to grammar teaching – on the example of syllable teaching in elementary schools. In The Book of Papers of International Conference EDUvision (CD): Modern Aproaches to Teaching Coming Generacion. 27-28. 11. 2014. Slovenija - Ljubljana. 212-221. ISBN 978-961-93662-3-3 and The Book of Papers on the website: http://www.eduvision.si/the-book-of-papers  ISBN of The Book of Papers (website):  978-961-93662-2-6 (pdf)

  Janjić 2014. Marina Janjić. Cognitive approach to grammar teaching – on the example of syllable teaching in elementary schools. In The Book of Papers of International Conference EDUvision (CD): Modern Aproaches to Teaching Coming Generacion. 27-28. 11. 2014. Slovenija - Ljubljana. 212-221. ISBN 978-961-93662-3-3 and The Book of Papers on the website: http://www.eduvision.si/the-book-of-papers  ISBN of The Book of Papers (website):  978-961-93662-2-6 (pdf)

  Janjic, Marina. 2014. The On-Stage Communication Method in Teaching Speech Culture. SELECTED CHAPTERS OF DIDACTICS OF TEACHING  FOR PRIMARY TEACHER EDUCATION – Methodological manual for work with new methods with students. E-book. P. 82-86. Publishing by Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education (HAMOC) 516762-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR.

  http://www.hamoc.pef.uns.ac.rs/index.php/downloa

  Čutura, I., Janjić, M., 2015. Fleksibilnost i tehnologizacija diskursa u vrednovanju naučnog rada, u Zborniku radova Jezička istraživanja, sa međunarodnog naučnog skupa Jezik, književnost, diskurs održanog 25. i 26. aprila  2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, urednice: Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić, 49-63. ISBN 978-86-7379-369-6 COBISS.SR-ID 214594060

  Јањић 2015. Ученик у улози конферансије – склад речи и геста, у Зборник радова са научне конференције „Реч и гест  у култури Бугара и Срба“, одржане  на Филолошком факултету Универзитета „Св. св. Кирил и Методий“ у Великом Трнову (Бугарска) мај 2014. године, стр. 198-207. Уредник:  Ценка Иванова. ISBN 978-619-208-010-5 

  Јањић, Марина. 2015. Фонолошка адаптација нових англицизама у српском језику. У: Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София, 9-10 май 2014. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Том първи, Езикознание. Художник: Борислав Кƅосев, рецензенти: Валентин Гешев, Панайот КарагƄозов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 190-200. ISBN 978-954-07-4045-4

  Јањић 2015. Редистрибуција консонантских група  унутар нових англицизама у српском језику,  Исходишта, Темишвар (Румунија), Ниш (Србија: Центар за научна истраживања и културу Срба (Савез Срба) у Румунији и Филозофски факултет у Нишу, 139-149. ISSN 2457-558

  Савка Благојевић, Марина Јањић, 2015. Употреба маркера за ауторову самоевалуацију у српском и енглеском академском писању, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са IX међумародног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 24–25.10. 2014), Књига 1, Српски језик од Вука до данас (уредник Милош Ковачевић), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, стр. 359–367. УДК 811.163.41'42/057.875 ISBN 978-86-85991-79-0 COBISS-SR-ID 218279692  

  Марина Јањић, "ЭТИКЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА СЕРБИИ КАК АСПЕКТ СОХРАНЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ" включена в сборник материалов международной конференции по проблемам экологического мировоззрения "ЭкоМир-6" (МГУЛ, 2014 г.), 2016 года.

  Janjić, M., Ilić, M. 2015. Methodological Pluralism of Associative Relations in Teaching Antonymy. In: Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Issues and Developments. Editors: Nina Lazarević at all. Niš: Faculty of Philosophy University in Niš. 95-109. ISBN 978-86-7379-398-6; COBISS-SR-ID 220531212.  UDK 81’243:159.953.5(082) 371.3::811.111(082)

  1. Јањић, Марина, 2020. Ефекти примене музике у настави матерњег (српског) језика, Зборник радова: „Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету“, Округли сто Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, Филолошки факултет у Београду, Београд: 2020. стр. 78-96. COBISS.SR-ID 14518281 ISBN 978-86-6153-627-4 УДК 371.3::811.163.41[:78

  https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk_polozaj.2020.ch

  Марина С. Јањић и Ана Д. Мијајловић (2020). СЛОЖЕНА НАСТАВНА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА КАО ФАКТОР УНУТРАШЊЕ МОТИВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО ЗАВИЧАЈНОГ, у Зборнику радова: СРПСКИ као страни језик у теорији и пракси : тематски зборник радова. 4 / [главни уредник Весна Крајишник]. - Београд : Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2020 ([Београд] 283-301 UDK 371.3::811.163.41 316.347(=163.41) ISBN 978-86-6153-642-7 COBISS.SR-ID 17657865

  ЯНИЧ М.С. ФИЛОСОФСКО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА СЕРБИИ) // ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. Сборник трудов Третьей Международной научной конференции. М., 2019. С. 228-237.  https://elibrary.ru/item.asp?id=42355083

  Марина С. Янич, 2019. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ: ФИЛОСОФСКОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА СЕРБИИ),   ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА2019 / № 2, ISSN 2072-8530 (print) ISSN 2310-7227 (online), 145-153, УДК 007/801 DOI: 10.18384/2310-7227-2019-2- (Janjić M. S. Linguistic Ecology: Philosophical and Semiotic Aspect (Based on Public Discourse in Serbia). In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Philosophy, 2019, no. 2, pp. 145 – 153. DOI: 10.18384/2310-7227-2019-2-145-153)

  Марина С. Янич 2019. Этикеты общественного дискурса как предмет лингвистической экологии  Экология внешней и внутренней среды социальной системы (ЭкоМир-9): 9-я Международная научная конференция (Мытищи –Москва, 29–30 марта 2018 г.) : материалы конференции / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)». — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. — 247, [1] c. : ил. Пленарные доклады 19-21. УДК 007/801, ISBN 978-5-7038-5091-6

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   Јањић, М., Стошић А., (2007): Теоријски модел интегративног приступа савременој настави (Музичка бајка Пећа и вук на сцени мале школске позорнице), у Зборнику радова Драмска књижевност за децу, Сомбор: Педагошки факултет, 77-97. ISBN 978-86-83097-70-8, COBISS.SR-ID 22943335 

  Јањић, М.,  (2008): Прилог дијагностификацији  постигнућа ученика у рецитовању песама за децу, Зборник радова, Књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини, 2008. 437-444. ISBN 978-86-7604-065-0, COBISS.SR-ID 149326860

  Јањић, М.,  (2008): Један аспект усавршавања наставника за извођење савремене наставе говорне културе, тематски зборник: Образовање и усавршавање наставника – облици и модели – Учитељски факултет у Ужицу,  255-264. ISBN 978-86-80695-81-5; COBISS. SR-ID  153657100.             

  Јањић, М.,   Чутура, И., (2008): Иновативни приступ збирним именицама – дидактичко-лингвистички приступ, тематски зборник Иновације у основношколском образовању – од постојећег ка могућем, Учитељски факултет у Београду, 254-264. ISBN 978-86-7849-118-4; COBISS. SR-ID  151841804 

  Јањић, М.,   (2009): Настава граматике у основним школама, Зборник радова: Наука и настава на унивeрзитету, Пале: Филозофски факултет,  том 1 (филолошке науке),  стр. 147-156.  ISBN 978-99938-47-17-5, COBISS.BIH-ID 1050392

  Марина Янич " Экологические содержания в обучении культуре речи или Экология бразования" сборник "Право: общество, власть, современность. Тезисы докладов, выступлений студентов, аспирантов, преподавателей", Москва. 2009г., изд. ГОУ МГИУ                 

        Чутура, И., Максимовић, Ј., Јањић, М. (2010), Тест основне писмености у селекцији студената – будућих учитеља, у Зборнику радова: Унапређење образовања учитеља и наставника од селекције до праксе JEP-4107-2006, Педагошки факултет у Јагодини, 337- 349. ISBN 978-86-7604-077-3.    

  Јањић, М., Стојановић С., (2010): Књижевноуметнички текстови за децу у функцији богаћења ученичког речника, Тематски зборник, Врање: Учитељски факултет, стр. 370-382, УДК: 371.3::821.163.41-93.030 ISBN 978-86-82695-78-3 COBISS.SR-ID 176368140              

  Марина Јањић (2010), Метод сценске комуникације у интерпретацији књижевног дела „Женидба Реље Крилатице“ Тиодора Росића, у Зборнику радова: Савремена књижевност за децу у науци и настави, Педагошки факултет у Јагодини, 415-428. ISBN 978-86-7604-093-3.   

  Јањић (2010): Лингвистичко-етичка педагошка порука у функцији подстицања социјалних компетенција ученика, Научни скупови, књига 11, Бањалучки новембарски сусрети: Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса, Филозофски факултет у Бањалуци. 755-765. ISBN 978-99955-59-22-9, COBISS.NIH-ID 2402328.     

  Јањић М. (2011). Драмски приступ „Нечистој крви“ Боре Станковића у настави, Зборник радова: „Нечиста крв“ Боре Станковића сто година после,Учитељски факултет у Врању, , 309-327.ISBN 978-86-82695-80-6, COBISS.SR-ID 184392460.     

  Marina Janjic, Branko Popovic (2011): Contemporary teaching strategies: The method of theatrical communication, in Book of proceedings from VI Balkan Education and Science Congress: The Modern society and Education, Skopje (Makedonia),725-733. ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314.   

  Марина Јањић, Синиша Стојановић (2011): Комуникабилност етичке поруке у функцији подстицања социјалних компетенција ученика на часовима говорних вежби,  у тематском зборнику: Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља, Учитељски факултет у Врању, 177-187.    

  Марина Јањић, Илијана Чутура (2011), Школска докимологија у настави Српског језика и књижевности у пресеку традиционалног и модерног, Тематски међународни зборник: Учитељ у балканским културама, Учитељски факултет у Врању 2011, 90-99. ISBN 978-86-82695-82-0, COBISS.SR-ID 186201100.

  Popović B., Janjić M. (2011): Puppet in Children’s Pre-School Education, Teachin and learning, Teacher-Training Faculy of Uzice (у монографији: Настава и учење, Ужице: Учитељски факултет), 689-696, ISBN 978-86-80695-92-1, UDK 373.2.022

  M. Јањић, Б. Поповић (2012). Сценска игра „Лазарице“ – неговање народног блага у вртићу, Тематски зборник: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељски факултет у Врању, 295-307. ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR–ID 193002508

  Здравковић Д., Јањић М. 2012. Српска (национална) култура у транзицијском контексту, у зборнику радова: Традиција, модернизација, идентитети, Филозофски факултет у Нишу, 425-439. UDK 316.7:316.42(497.11) ISBN 978-86-7379-244-6  

  Станојевић, Јањић 2013: Драгана Станојевић, Марина Јањић, Кључне методичке компетенције свршених студената србистике, Тематски зборник радова: „Од науке до наставе“, Ниш: Филозофски факултет, 140-155. ISBN 978-86-7379-299-6, COBISS.SR-ID 202679052.

  Поповић, Б., Јањић, М. 2014. Савремени аспект наставе сценске уметности, зборник радова Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима, Учитељски факултет у Врању, стр. 230-240. ISBN 978-86-6301-011-6 COBISS.SR-ID 207648268.

  Јањић, Марина. 2016. Примена драмског метода у савременој настави српског језика. У: „Методички цветник“ –  зборник радова из методике наставе српског језика и књижевности. Приређивач Зона Мркаљ. Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске. Стр. 193-208. ISBN 978-99976-639-1-7        COBISS.RS-ID 5771288  UDK 371.3::811.163.41(082)  371.3::82(082)

  Јањић, М. 2016. Афективне стрaтегије у настави акцената на подручју призренско-тимочког дијалекта. У: Дијалекти српског језика: истраживања, настава, књижевност 1. Лесковац-Врање:  Лесковачки културни центар, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању. Уређивачки одбор: др Радмила Жугић,  др Јордана Марковић, at all. 369-381. ISBN 978-86-82031-35-2 (ЛКЦ) COBISS.SR-ID 224987148. УДК: 371.3::811.163.41(082)(0.034.2)

  Јањић, М. 2016. Марина Јањић: Значење посесивности и ограничена рецепција ученика у настави морфологије. Тематски зборник: Савремена наука о језику и књижевности НИСУН 5. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 49-63. ISBN 978-86-7379-432-7  COBISS.SR-ID 227308300  УДК 371.3:811.163.41’36        159.953.5-057.87

  Đigić, G., Janjić, M. „NEOPHODNA PODRŠKA NASTAVI SRPSKOG KAO JEZIKA OKRUŽENJA I OBRAZOVANJA  U ŠKOLAMA NA PODRUČJU JUGOISTOČNE SRBIJE  (ANALIZA AKTUELNOG STANJA)“ u zborniku radova sa XXIII naučne konferencije „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ - Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi. Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Urednici: Vladimir Džinović i Sanja Grbić. Str. 82-89. ISBN je 978-86-7447-141-8. COBISS.SR-ID  270427404

  Јањић, М. (2018). Стилистика и естетика говора, у зборнику радова: Српски језик: статус, систем, употреба, ФИЛУМ Крагујевац,671-683. 371.3::811.163.41'38 ISBN 978-86—80796-27-7

  Јањић, Марина, Александар Новаковић. ,,Функционалност приручника и практикума проф. др Јордане Марковић”. На темељима народних говора – зборник радова посвећен проф. др Јордани Марковић (2020), Ниш: Филозофски факултет, стр. 269–284. ISBN 978-86-7379-551-5 COBISS.SR-ID 27635977 УДК 371.64/69 

  Марина Јањић, 2019. Колоквијална лексика у говору нишких средњошколаца, у зборнику радова: Опсцена и друга колоквијална лексика. Филозофски факултет: Ниш. 109–130. УДК 811.163.41'276.3-053.6(497.11Ниш)+811.163.41'373.48  

Poslednji put izmenjeno utorak, 29 jun 2021 12:59