Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Irena Ljubomirović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.10.1974.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: istorija
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ирена Љубомировић, Никола Вулић - историчар антике, издавач Филозофски факултет у Нишу, 2013. године

   

  Ирена Љубомировић, Ниш и Понишавље у III и  IV веку н.е., Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017(205 стр.) ISBN 978-86-7379-444-0    COBISS.SR-ID 231430156

 • Knjige i udžbenici:

  Ирена Љубомировић, Ненад Радуловић, Историјска географија античког доба, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2022. (269 стр.) ISBN 978-86-7379-587-4   COBISS.SR-ID 68612617

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ирена Љубомировић, О античкој традиционалној историји и српском народном предању у радовима Николе Вулића, Зборник радова Наука и традиција књ.7 том 2/1, Пале 2013, 85-90.

  Ирена Љубомировић, Рад академика Николе Вулића на популарисању историје у: Зборник радова Друштва за античке студије Србије "Антика и савремени свет научници, истраживачи и тумачи, Београд 2013, 227-234.

  Ирена Љубомировић, Наисус у новој провинцији између истока и запада, Зборник радова Ниш и Византија III, Ниш 2005, 87-102.

  Ирена Љубомировић, Војна организација у Наисусу у III и IV веку, Зборник радова Ниш и Византија IV, Ниш 2006, 495-508.

  Ирена Љубомировић, Занатска делатност у Наису у IV веку нове ере, Зборник Матице српске за класичне студије 12, Нови Сад 2009, 167-185.

  Ирена Љубомировић, Археолошка истраживања Николе Вулића на територији Македоније, Весник часопис за историју, музеологију и уметност 38, Београд 2011, 53-64.

  Ирена Љубомировић,Допринос Николе Вулића античкој епиграфици Србије, Зборник Матице српске за класичне студије 13, Нови Сад  2011, 231-245. 

  Ирена Љубомировић, Никола Вулић- зачетник античких студија у Србији у: Along Clio's ways...Topical problems of modern historical scinece, ed. Mihovil Vojnovic, Saša Kožuh, Koper 2013, 233-251.

   

  Ирена Љубомировић, Резултати најновијих истраживања на Медијани, Теме XXXVIII бр. 2 (2014), Ниш 2014,  733-745. ISSN 0353-7919      COBISS.SR-ID 559631    UDK 904 (497.11 Niš): 550.83 Onlinе ISSN: 1820-7804

  http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/previousissues/teme2-2014/teme%202-2014-     15.pdf 

    

  Irena Ljubomirović, Latin  Panegyrics  in service of the Imperial propaganda by the example of Constantine the Great, Teme vol. XXXIX, No 4, (2015), Niš 2015, 1419-1434.

  (Niš) =ISSN 0351-1685    ISSN 0353-7919=Teme (Niš)UDK:2.316.75

  COBISS.SR-ID 559631 Online ISSN: 1820-7804

  http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/142/0   

   

  Irena Ljubomirović, Naissus: a review of political and economic circumstancesin the city from 1st to the 5th century, Collection of Papers of the Faculty of Philosophy, vol. 49 iss. 3, Kosovska Mitrovica 2019., 213-229. 94 (497.11НИШ)“00/04““ 904“652“(398) DOI: 10.5937/ZRFFP49-23194 

  ISSN 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311

  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2019/0354-32931903213L.pdf

   

  Ирена Љубомировић, Прилог биографији професора Београдског универзитета Николе Вулића, Токови историја 2/2019, 11-32, (УДК 93/94:929 Вулић, Н. DOI https:// doi.org/10.31212/tokovi.2019.2.ljub.11-34). ISSN 0354-6497 (štampano izdanje) ISSN 2560-548X (online) DOI 10.312.12/ tokovi  

   

  Ирена Љубомировић, Ненад Радуловић, Ширење и значај ијатричких култова у античком периоду са посебним освртом на Асклепијев култ и његово поштовање у Наису, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини LI(1), Косовска Митровица 2021, 139-158. DOI:10.5937/ZRFFP51-30714  ISSN 0354-3293  elISSN 2217-8082  COBBIS.SR-ID 10455311 

   https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2021/0354-32932101139L.pdf

   

  Irena Ljubomirović, Nikola Vulić-historian, archaeologist and classical philologist-Contibution to the Study of World Historiography, 2nd International Multidisciplinary on Socal Sciences & Arts SGEM 2015, book 3 Athropology, Archaeology, History and Philosophy, 26 Aug-01 Sept 2015, Albena Bulgaria, 369-377. 

  ISBN 978-619-7105-49-0      

  ISSN 2367-5659      DOI: 10.5593/sgemsocial2015B3

  http://www.kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ljubomirovic%20Irena%20V&samoar=#.WLq8N_KeyM8

   

  Ирена Љубомировић, Никола Вулић о централном Балкану у антици, Зборник Матице српске за класичне студије 16, Нови Сад 2014, 67-78. 

  ISSN 1450-6998      COBISS.SR-ID 135172871     UDC 93/94: 929 Vulić N  930(497)

   

  Ирена Љубомировић, Чланци Николе Вулића у штампи и књижевним часописима, Philologia Mediana година VIII број 8, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2016, 605-618.       ISSN1821-3332       COBISS.SR-ID 171242508

   УДК  070.488(051):821.163.41-92 Вулић Н

   

  Ирена Љубомировић, Топографија и путна мрежа на територији античког Наиса, Зборника радова Филозофског факултете у Приштини XLVI (4)/2016, Косовска Митровица 2016, 221-242.                                  ISSN 0354-3293      eISSN 2217-8082   COBISS.SR-ID 10455311        DOI:10.5937/ZRFF 46-12185

  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2016/0354-32931604221L.pdf

   

  Irena Ljubomirović, The Epigraphic and Archeological Work of Nikola Vulić on the Territory of Macedonia, Collection of Papers of the Faculty of Philosophy XLVIII (3), Kosovska Mitrovica 2018., 249-257.  902/904:929 Вулић Н. 930.2:003.071“652“(497.7) 902.2(497.7) DOI: 10.5937/ZRFF48-18718 ISSN 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311

   

  Irena Ljubomirović, Contributions to the history of archaeological investitacion in the Svrljig areda, Facta Universitatis   Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 17, No 2, 2018, pp. 97 – 103.

  https://doi.org/10.22190/FUPSPH1802097L      

   

  Jasmina Šaranac Stamenković, Irena Ljubomirović, The Encomiums by Psellos Dedicated to the Augusta Eudokia Makrembolitissa, Гласник год.63 бр. 1-2, Скопје 2019, 75-89, УДК: 94(495.02)"10"(093)    УДК 93/99    ISSN 0583-4961

   

  Irena Ljubomirović, Naissus: a review of political and economic circumstancesin the city from 1st to the 5th century, Collection of Papers of the Faculty of Philosophy, vol. 49 iss. 3, Kosovska Mitrovica 2019., 213-229. 94 (497.11НИШ)“00/04““ 904“652“(398) DOI: 10.5937/ZRFFP49-23194

  ISSN 0354-3293 COBISS.SR-ID 10455311

  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2019/0354-32931903213L.pdf

   

  Ирена Љубомировић, Ненад Радуловић, Ширење и значај ијатричких култова у античком периоду са посебним освртом на Асклепијев култ и његово поштовање у Наису, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини LI(1), Косовска Митровица 2021, 139-158. DOI:10.5937/ZRFFP51-30714  ISSN 0354-3293  elISSN 2217-8082  COBBIS.SR-ID 10455311

  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2021/0354-32932101139L.pdf

   

  Ирена Љубомировић, Црквени сабори у првој половини IV века н.е.- решење или продубљивање раскола у хришћанској цркви, Црквене студије 16/2, Ниш 2018, 447-461. УДК 94(=163.41)“03“ 94(497.11)“03“ ISSN 1820-2446= Crkvene studije COBISS.SR-ID 115723532   

   Ирена Љубомировић,  Ненад Радуловић, Настава из историје старог века на Универзитету у Нишу, Годишњак за педагогију, год. IV, број 2, 2019, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет,  Ниш 2020, 21-30. UDK 371.016:94(100).../05"]: 378 (497.11 Ниш)  ISSN 1821-4770  COBISS.SR-ID 174017804

   

   

   

    

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ирена Љубомировић, Сарадња Николе Вулића са Народним музејем у Нишу, Зборник радова "Ниш и Византија" X, Ниш 2012, 457-466.

  Ирена Љубомировић, Настава Историје старог Рима на Београдском универзитету у првој половини XX века  у: Зборник радова "Криза и перспектива знања и науке 1, Ниш 2012, 272-279.

   

  Ирена Љубомировић, Хришћани и пагани у IV  веку-религијска нетрпељивост и верско насиље (рад саопштен на другом начуном скупу са међународним учешћем Византијско-словенска чтенија II у организацији Центра за Византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Центра за црквене студије и Међународног центра за православне студије одржаном на Универзитету у Нишу 24. новембра 2018. године) у: Зборник радова "Византијско-словенска чтенија II" (уредници Драгиша Бојовић и Кристина Митић), Ниш 2019, 133-140.  УДК 257.7“3“  2-853 ISBN 978-86-7181-108-8 (ЦВСС) ISBN 978-86-80136-15-8 (МЦЗПС)    COBISS.SR 279648268

   

  Ирена Љубомировић, Главне теме истраживања Николе Вулића, (рад је изложен на научном скупу Наука и стварност одржаном на Филозофском факултету на Палама 19. маја 2018. године у организацији Филоозофског факултета на Палама)  у: Зборник радова "Наука и стварност XIII"  (1) (ур. Мишо Кулић), Пале 2019, 204-212, DOI:10.7251/TOMNIS 1901204L     ISBN 978-99938-47-88-5  ISSN 2490-4074  COBISS.SR-ID 8141848

   

  Ирена Љубомировић, Античко културно наслеђе Ниша, (рад је изложен на 17. научном скупу Култуно-историјска баштина југа Србије од 27. до 28. марта 2019. године у Лесковцу у организацији Народног музеја у Лесковцу, Института за савремену историју у Београду ) у: Лесковачки зборник LIX (ур. Верољуб Трајковић), Лесковац 2020, 63-72.  УДК 904:72“652“(497.11 Ниш) 930.85 (497.11 Ниш)  ISSN 0459-1070  COBISS.SR-ID 4022274 

   

  Ирена Љубомировић, Ненад Радуловић, Античке теме у издањима Лесковачког зборника 2009-2019. године (рад је изложен на 18. међународном скупу Културно-историјска баштина југа Србије одржаном од 15. до 16. октобра 2020. године у Лесковцу у организацији Народног музеја у Лесковцу, Институа за савремену историју и Српске академије наука и ументости Огранка САНУ у Нишу) у:  Лесковачки зборник LX (ур. Верољуб Трајковић), Лесковац 2021, 69-85.   УДК 070.48(497.11)"2008/2019")  UDC -08  ISSN 0459-1070 COBISS.SR-ID 4022274  

   

  Ирена Љубомировић, Религијска орјентација чланова породице Константина Великог (рад је изложен на 18.  међународном научном скупу Ниш и Вазантија  "800 година аутокефалности Српске цркве и суседних земаља" у организацији Нишког културног центра и града Ниша од 3. до 5. јуна 2019.) у: Зборник радова "Ниш и Византија" XVIII (ур. Миша Ракоција), Ниш 2020, 511-518. М33  ISBN 978-86-6101-195-5 (НКЦ)   COBISS.SR-ID 17496585

  Ирена Љубомировић, Вулићево виђење дела југословенске елите с краја XIX и прве половине XX века (рад је изложен на 9. научном скупу Наука и савремени универзитет одржаном 9. новембра 2019. године у организацији Филозофског факултета у Нишу),  у: Наука и савремени универзитет 9., Ниш 2020, 101-114.  УДК 94 (497.1):929 Вулић Н. ISBN 978-86-7379-553-9  COBISS.SR-ID 29198601 

   

  Ирена Љубомировић, Прва обнова Византијског царства на Балкану за време Јустинијана I (рад је изложен на 17. међународном научном скупу Ниш и Вазантија "Обнова Византије на Балкану 1018. године у организацији Универзитета у Нишу, Нишког културног центра и града Ниша од 3. до 5. јуна 2018. године) , у: Ниш и Византија XVII, Ниш 2019, 67-74. ISBN 978-86-6101-173-3 (НКЦ)  COBISS.SR-ID 27669786817.

  Ирена Љубомировић, Из Вулићеве рукописне заоставштине (неколико знаменитих личности с краја XIX и почетка  XX века виђених оком истакнутог српског античара Николе Вулића) (рад је изложен на 19. научном скупу одржаном од 8. до 9. октобра 2021. године у Лесковцу у организацији Народног музеја у Лесковцу, Института за савремену историју и Српске академије наука и уметности Огранка САНУ у Нишу) у:  Лесковачки зборник LXI (ур. Дејан Антић) Лесковац 2021, 7-20.  УДК 091(0.032): 821.163.41.09 Вулић Н.   UDC-08    ISSN 0459-1070   COBISS.SR-ID 4022274

   

  Irena Ljubomirović, Nikola Vulić's archaeological excavations on the territory of Macedonia in the first half of the twentieth century (rad je izložen na naučnom skupu održanom 9-10. novembra 2018. godine u Skoplju u organizaciji Instituta za nacionalnu istoriju i obeležavanja 70 godina njegovog postojanja), u: The Balkans historiography and contemporary challenges, proceedings of the Institute of National History, Skopje 2021, 171-178. 94(497)(062) 930.85(497)(062)

  ISBN 978-9989-159-64-0    COBISS.MK-ID 54494213

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Irena Ljubomirović, Archaeological survey of Svrljig and the environment in the late nineteenth and first half of XX century, The first International Scientific Conference: From Central Balkans to Danube, Archaelogy and Heritage, Svrljig 5-6 October 2013.

  Ирена Љубомировић, Прилог проучавању Константиновог преобраћења, Зборник радова 1700 година Миланског едикта, Правни факултет у Нишу 2013, 857-867.

   

Poslednji put izmenjeno petak, 14 oktobar 2022 07:19