Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.12.2013.

Irena Cvetković Teofilović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 13. 3. 1973.
 • Mesto rođenja: Прокупље
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет
 • Odsek / Grupa / Smer: Департман за српски језик
 • Godina diplomiranja: 1998.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена, Јелена СТОШИЋ (прир.). Прикљученија Телемака. Част прва (1814) / Стефан Живковић Телемак. Фототипско издање и транскрибован текст. Нови Сад: Матица српска, 2015, 628. стр.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Језик совершени. Билиотека Студије. Ниш: Филозофски факултет, 2016, 240 стр.

  БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора, Ирена ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ. Макроструктура и микроструктура Речника славеносрпског језика (огледна свеска). Речник славеносрпског језика. Огледна свеска. Нови Сад: Матица српска, 2017, 17‒35.

  Ирена Цветковић Теофиловић. Зде, у светому граду Јерусалиму: прилог проучавању језика српске путописне прозе. Ниш: Филозофски факултет, Центар за црквене студије, 2021.

  https://doi.org/10.46630/zde.2021

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  БОГДАНОВИЋ, Недељко, Драгана Вељковић, Ирена Цветковић. Распутице језика око нас I. Библиотека Помоћни уџбеници. Ниш: Филозофски факултет, 2004, 131 стр.

  БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора, Ирена Цветковић Теофиловић, Александар Милановић, Милена Зорић, Јелена Стошић. Речник славеносрпског језика. Огледна свеска.  Нови Сад: Матица српска, 2017. 300 стр.

  СТОШИЋ, Јелена, Ирена ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ. Практикум из историје српског књижевног језика. Ниш: Филозофски факултет, 2018, 162 стр.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Придеви нишлијски и нишки. Годишњак за српски језик и књижевност 7 (2003): 165–171.

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Славенизми у Вуковом „Српском Рјечнику” из 1852. године. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1–2 (2005):  95–108.                                              http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_48.pdf

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Значење и употреба именица на -ије у Уранији (1837, Београд). (Божо Ћорић и други, ур.). Србистички прилози. Зборник у част професора Славка Вукомановића. Београд: Филолошки факултет, 2005, 283–291.

  ЦВЕТКОВИЋ,  Ирена. Nomina agentis у алманаху Уранија из 1837. године.  Зборник за српски језик, књижевност и умјетност VI/VII, 3/4 (2006/2007): 315–329.   

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Књижевни језик код Срба у XVIII и првој половини XIX века - доприноси иностраних проучавалаца. Годишњак за српски језик и књижевност 11 (2011): 109–120.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Значај романа „Прикљученија Телемака“ (1814) Стефана Живковића за развитак српског књижевног језика. Годишњак за српски језик и књижевност (посвећен проф. др Слободану Реметићу) 13 (2013): 607‒632.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Макроструктура Речника славеносрпског језика. Зборник Матице српске за књижевност и језик 61/3 (2013): 795–801.  http://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/Knjizevnost%2061_III%20skoro%20kraj.pdf

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Језик извештаја са војишта у „Српским новинама“ из 1915. године. Научни састанак слависта у Вукове дане 44/1 (2015): 183‒195.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Обележавање квантитета у драми „Младен и Доброљуб“ (1829) Константина Пејичића. Јасмина Грковић-Мејџор и Владислава Ружић (ур.). Српски језик и његове норме. Дијахроно-синхрони аспекти. Лингвистичке свеске 10. Нови Сад: Филозофски факултет, 2015, 96‒109.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Обележавање квантитета слогова у славеносрпској епоси на примеру две посвете драми „Младен и Доброљуб” Константина Пеичића. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIX/1 (2016): 27–48.

  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_59_1.pdf

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Прилог проучавању живота и рада Стефана Живковића Телемака. Philologia Mediana 8 (2016): 589–604.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Статус именица субјективне оцене у Речнику славеносрпског језика. Научни састанак слависта у Вукове дане 47/1 (2018): 271‒281.

  https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch26

   ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Терминологија из области метеорологије код Срба у XIX веку. Научни састанак слависта у Вукове дане, 48/1 (2019), 145‒155.

  https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch12

   ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Језик јеромонаха Александра ‒ пример диглосије у нишкој средини у првој половини XVIII века. Научни састанак слависта у Вукове дане, 49/1 (2020): 111‒122.

   https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch9

   ЦВЕТКОВИЋ Теофиловић, Ирена. Једно запажање о прилогу вуковски у српском језику. Наш језик. Књ. 50, св. 2 (2019): 455‒461.

   ЦВЕТКОВИЋ Теофиловић, Ирена. Значај књижевноисторијских проучавања за историју српског књижевног језика. Научни састанак слависта у Вукове дане, 50/1. Београд: Међународни славистички центар, 2021, 65‒74.

  https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch6

   Цветковић Теофиловић, Ирена, Јелена Стошић. Досадашња истраживања синтаксе у језику писаца славеносрпске епохе. Зборник Матице српске за књижевност и језик 69/2 (2021): 357‒370.

  https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.2.2

   ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Стара српска поклоничка проза у мултикултуралном контексту.  Научни састанак слависта у Вукове дане, 52/1. Београд: Међународни славистички центар, 2023, 75‒84.

  https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch7

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Вербална комика у Стеријиним комедијама. Комично у култури Срба и Бугара/Комичното в културата на сърби и българи. Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет, 2005, 169–190.

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Славенизми са мешовитим језичким цртама у алманаху Уранија (1837). Своје и туђе у култури Бугара и Срба/Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Зборник радова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Мeтодий”, 2006, 95–104.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Дијалекатске црте у „Телемаку” (1814) Стефана Живковића. Владимир Ж. Јовановић (ур.). Језик, књижевност, идентитет. Језичка истраживања. Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет, 2009, 159–173.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Обучен камиљом длаком. Тело и одело у култури Срба и Бугара/Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Зборник радова. Ниш: Филозофски факултет, 2010, 199–206.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Доситеј Обрадовић и лингвистичко јединство Јужних Словена. Стеван Бугарски и Љубомир Степанов (ур.). Зборник радова са међународног научног скупа: Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, одржаног у Темишвару, 11–12. новембра 2011. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2012, 167–176.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Напомене о језику Димитрија Тирола. Михај Радан (ур.). Зборник радова са међународног научног скупа: Српско језичко наслеђе на мултикултурном простору Баната, одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару, 19–21. октобра 2012. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2013, 256–270.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Изрази за мере у путопису Андреја Петковића из 1734. године. Михај (Миља) Радан (ур.). Исходишта 1. Радови са I међународног научног скупа: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржаног на Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару, 17‒19. октобра 2014. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији ‒ Ниш: Филозофски факултет, 2015, 479‒487.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. О турцизмима у путопису Андреја Петковића из 1734. године. Михај (Миља) Радан (ур.). Исходишта 2. Радови са II међународног научног скупа: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржаног на Филозофском факултету у Нишу, 16‒18. октобра 2015. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији ‒ Ниш: Филозофски факултет, 2016, 251‒263.

  ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра и Ирена ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋО акценатским карактеристикама српских говора у Банатској Клисури (Белобрешка). Михај (Миља) Радан (ур.). Исходишта 4. Радови са IV међународног научног скупа: Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржан на Филозофском факултету у Нишу, 13‒15. 10. 2017. године. Ниш: Филозофски факултет, 2018,159–170.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Прилог познавању лексике обичаја крштења код Срба у Дунавској клисури. Исходишта 6. Радови прочитани на VI међународном научном скупу Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, одржан на Филозофском факултету у Нишу, 17–19. 10. 2019. године. Темишвар: Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања у културу Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару – Ниш: Филозофски факултет, 2020, 349–370.

  https://doi.org/10.46630/ish.6.2020

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Оглед терминолошког речника из области историје српског књижевног језика XVIII и прве половине XIX века. Др Стана Ристић, др Ивана Лазић Коњик,  др Ненад Ивановић (ур.). Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. Зборник научних радова. Београд: Инститит за српски језик САНУ, 2021, 477⎼492. 

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  ЦВЕТКОВИЋ, Ирена. Творба назива за воће. Прилози из фитолингвистике III. (Јордана Марковић, прир.). Зборник радова. Лексиколошка проучавања књ. 6. Ниш: Филозофски факултет, 2002, 51–56.

  ЦВЕТКОВИЋ,  Ирена. Фитоними у приповеци Харита (Уранија за 1838). Прилози из фитолингвистике IV. (Јордана Марковић, прир.). Зборник радова. Лексиколошка проучавања књ. 7. Ниш: Филозофски факултет, 2004, 77–86.

  ЦВЕТКОВИЋ,  Ирена. Значај проучавања језика писаца за историју српског језика.  Писци и језик 1. Излагања са радног скупа младих истраживача у Нишу 10. 6. 2008. године. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ  и Унверзитета у Нишу, Одсек за српски језик, 2009,  63–67.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Графијске одлике „Телемака“ Стефана Живковића. Савремена проучавања језика и књижевности I/1. (Милош Ковачевић и други, ур.). Зборник радова са првог научног скупа младих филолога Србије, одржаног 14. 2. 2009. године. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2009, 347–354.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Језичко-стилске одлике Миљковићеве поезије. Данијела Поповић (прир.). Зборник радова са научног скупа: Бранко Миљковић – ново читање, одржан на Филозофском факултету у Нишу, 14‒15. јуна 2014. године. Ниш: Филозофски факултет, 2015, 59‒66.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Српске „срамотне” пословице у XVIII и XIX веку. Ј. Марковић, Н. Јовић (ур.). Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језикуЗборник радова са истоименог научног скупа, одржаног 19. априла 2019. године. Ниш: Филозофски факултет, 2019, 445–463.

  ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Путописи као извори за израду речника српског језика XII–XVIII века. Јасмина Грковић-Мејџор, Исидора Бјелаковић, Марина Курешевић (ур.). Историјска лексикографија српског језика. Нови Сад : Српска академија наука и уметности, Огранак – Матица српска, 2021, 165–183.

   ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена. Лична имена у тефтеру Старе цркве у Сарајеву (XVII И XVIII век). Зорица Никитовић (ур.). Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне, Хума и Травуније. Бања Лука: Филолошки факултет: Филозофски факултет; Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2021. 417–436.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 22 oktobar 2023 19:19