Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.07.2014.

Jelena S. Mladenović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04. 06. 1984.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Književnost i srpski jezik
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  „Основни теоријски принципи историје књижевности из угла руског формализма у Европским окврима српске књижевности Драгише Живковића“, у: Ускрснуће књижевности: 100 година руског формализма, ур. Д. Бошковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2014, стр. 271–282 (ISBN 978-86-85591-69-1; UDK 821.163.41(091)82.02 FORMALIZAM)

  „Памћење, заборав и сећање: књижевна делатност Анђелије Л. Лазаревић“, у Przestrzenie, których już nie ma: Pamięć w południowej i zachodnieј Słowiańszczyźnie (Простори који више не постоје: Сећање код јужних и западних Словена), уредници: Robert Sendek, Krzysztof Popek, Magdalena Maszkiewicz, Kraków 2015, стр. 45–57. [ISBN 978-83-64028-75-5]

  „Књижевни поступак и књижевност у културном контексту у Дубровачким сликама и приликама Јосипа Берсе“, Из новије дубровачке књижевности, прир. Ирена Арсић, Београд: Ars libri, 2015, стр. 227‒250. [821.163.41(497.5).09"18"
  821.163.42.09"18"  ISBN 978-86-7588-225-1]

  „Срећан крај у срећним рукама“, у: Срећа, ур. проф. др Д. Бошковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, стр. 155‒168 [UDK 821.163.41-31.09 Petrović G. 821.163.41.09:17.023.34 / ISBN 978-86-85991-86-8]

  Белешке приређивача, Напомене и Библиографија, у: Бранко Миљковић, Песме II, Сабрана дела, друга књига, приредила Јелена С. Младеновић, Ниш: НКЦ, 2017. 311‒348 ISBN 978-86-6101-137-5, УДК 821.163.41-1; 821.163.41.09-1 Миљковић Б.

  „Први и последњи дан у личном откровењу Милана Младновића”, Doomsday III – Плач, ур. М. Лојаница, Д. Бошковић, Крагујевац:Филум, 2020,  стр. 25‒37; УДК 27-175:784.011.26(497.11),821.163.41-14.09 Mladenović M., ИСБН 978-86-80796-66-6 

  Гласови у лицима, предговор у: Каја Панчић Миленковић, Лица љубави, Ниш: НКЦ, 2021, стр. 5‒13.УДК 821.163.41-1  821.163.41.09 Панчић Миленковић К.

  Nova prilika za Dubrovačke slike i prilike, 337‒384

  Prirеđivаčkе nаpоmеnе, 385‒389
  Јоsip Bеrsа, 391‒393
  Bibliografija, str. 383‒384 U:  Dubrovačke slike i prilike: 1800‒1880. Deo 2 / Josip Bersa; priredila Jelena S . Mladenović, Beograd: Zadužbina Vladete Jerotića ‒ Domus editoria Ars Libri, 2021.

  Лични јужњачки блуз Велимира Костова. Предговор у: Велимир Костов. Сабрани блузеви: сабране песме. Ниш: Нишки културни центар, стр. 5‒16. ИСБН 978-86-6101241-9

 • Knjige i udžbenici:

  Бранко Миљковић, Песме II, Сабрана дела, друга књига, приредила Јелена С. Младеновић, Ниш: НКЦ, 2017. 311‒348 ISBN 978-86-6101-137-5, УДК 821.163.41-1; 821.163.41.09-1 Миљковић Б.

  Библиографија чланова Департмана за србистику, прир. Кристина Р. Митић, Александра А. Јанић и Јелена С. Младеновић, Ниш: Филозофски факултет, 2021,ИСБН 978-86-7379-564-5

  Dubrovačke slike i prilike: 1800‒1880. Deo 1 / Josip Bersa; priredila Jelena S . Mladenović, Beograd: Zadužbina Vladete Jerotića ‒ Domus editoria Ars Libri, 2021, ISBN - 978-86-81306-70-3; 978-86-81306-75-8

  Dubrovačke slike i prilike: 1800-1880. Deo 2 / Josip Bersa; priredila Jelena S . Mladenović, Beograd: Zadužbina Vladete Jerotića ‒ Domus editoria Ars Libri, 2021

  ISBN978-86-81306-74-1(DEAL)
  978-86-81306-75-8 (za niz)

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  „Религијско и митско Дивно чудо Миодрага Павловића“, Црквене студије, год. 14, бр. 14, 2017, стр. 531‒542 [УДК 821.163.41.09]

  „Рана поезија Бранка Миљковића: песник којег (не) познајемо”, Књижевна историја, год. 52, бр. 172 (2020), стр. 47‒65, [УДК 821.163.41.09-1 Миљковић Б.]http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/135/108

  „Песнички свет Новице Тадића у огледалу Малдорорових певања”, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 69, св. 1 (2021), стр. 243‒260. UDC 821.163.41-14.09 Tadić N.  https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.1.12  ISSN 0543-1220  https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_69_1.pdf

  „Сусрет стваралачких имагинација Јеронима Боша и Новице Тадићаˮ. Наслеђе. Год. 17, бр. 50 (2021) стр. 405‒422. UDK 821. 163.41-14.09 Tadić N. 75.071.1:929  Bosch H. 821.163.41:75(492)''14/15''  DOI 10.46793/NasKg2150.405M.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  „(Нео)симболистичка поезија и поетика Бранка Миљковића: Марија Јефтимијевић Михајловић,  Миљковић између поезије и мита, Институт за српску културу, Лепосавић 2012., Philologia Mediana, год. V, бр. 5 (2013), Ниш: Филозофски факултет, стр. 670-674. [УДК 821.163.41.09 Миљковић Б.(049.32) / ISSN 1821-3332]

  „Проблем комичног у Естетици Николаја Хартмана“, Филолог, год. IV, 2013, бр. 8, стр. 234–245.  [УДК 111.852:14Hartmann. / DOI 10.7251/Þ l1308234m]

  „Мрављим батом до поенте: Архив звукова. Мрављи бат. Разматрања о поезији Миливоја Пејчића, Ниш: Универзитет у Нишу, 2010“, Градина, нова серија,  год. XLIX, бр. 52-53-54/ 2013, стр. 105-110. [ISSN 0436-2616]

  „Поетика плача у Даниловом зборнику“, Philologia Mediana, год. VI, бр. 6 (2014), Ниш: Филозофски факултет, стр. 167‒182 [УДК 821.163.41.09»04/14” Данило II, српски архиепископ / ISSN 1821-3332]

  „Зборник радова као омаж песнику Новици Тадићу (Кад помислим на себе, кришом се прекрстим: зборник радова о песничком делу Новице Тадића, ур. Ј. Делић, Нови Сад: Orpheus – Плужине: Центар за културу, 2012.“, “, Philologia Mediana, год. VI, бр. 6 (2014), Ниш: Филозофски факултет, стр. 602‒607. [УДК 821.163.41.09-1 Тадић Н.(049.32)/ ISSN 1821-3332]

  Дубровачке слике и прилике (1800. – 1880.) Јосипа Берсе – једна текстолошка анализа“, Зборник радова Филозофског факултета  у Приштини, вол. 44, бр. 2 (2014), стр. 409‒425.  [DOI 10.5937/ZRFFP44-6367  UDK 930.85 (497 ДУБРОВНИК) "18" 323.1:316.75 (497. ДУБРОВНИК) 821.163.42.09 БЕРСА Ј.]

  „Поезија и рок музика – рок поезија: Заовдеилизапонети Николе Врањковића“, Липар, год. XV, бр. 54 (2014), стр. 139–151. (УДК 821.163.41-14.09 Врањковић Н.)

  „Сусрет са Анимом као рођење поезије“, Свеске, год. 25, бр. 114 (дец. 2014.), стр. 44–50. (YU ISSN 1451-9976; УДК 821.163.41.09-1 Павловић М.)

  „На хоризонту се ипак нешто догађа: Одакле долазе даброви Петра Матовића“, Градина, нова серија, 62-63 (2014), стр. 29–32. (ISSN 0436-2616)

  „ 'Мањи простори' у времену Катастра Дејана Илића “, Градина, нова серија, 62-63 (2014), стр. 305–309. (ISSN 0436-2616)

  „Једначине са (једном) непознатом: ни з од зла, з је од зид(ов)а (Енес Халиловић, Зидови, Београд: Албатрос плус, 2014)“, Градина, нова серија, 66-67 (2015), стр. 347–353. (ISSN 0436-2616)

  „Заборавити светлост (Небојша Ђокић, Светлост заборава, Београд: Чигоја штампа, 2015)“, Градина, нова серија, 66-67 (2015), стр. 354–358. (ISSN 0436-2616)

  „Место византијског Солуна у традицији словенских народа (Антоније-Емил Н. Тахиаос, Солун и свет Словена: Духовно и културно зрачење византијског града, Ниш: Међународни центар за православне студије – Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2014.)“, Црквене студије, год. 12, бр. 12, 2015, стр. 651-655 [УДК 27-1Ћирило, свети 27-1 Методије, свети 930.85(495)“653“]

  „Kroz paratekstualne elemente do melanholičnih bubica (Stana Dinić Skočajić, Teglice za bubice, Vršac: KOV, 2015.), Eckermann – web časopis za književnost, br. 5 (sep – okt 2016.), str. 57‒61[ISSN 2466-3220 (Online)]  http://eckermann.org.rs/article/kroz-paratekstualne-elemente-melanholicnih-bubica/; прештампано у Градина, нова серија, бр. 76‒77 (2017), стр. 32‒38.

  „Могућности наратолошке анализе лирске поезије (Петер Хин, Јерг Шенерт, „Теорија и методологија наратолошке анализе лирске поезије“), Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8 (2016), Ниш: Филозофски факултет, стр.787‒802. [УДК 82.02-1(082.24)82.09 / ISSN 1821-3332]

  „Документ ’Звезданка’“ (Бранка Радовановић, Даница: Очи пуне звезде, руке пуне трња, Београд: Службени гласник, 2014), Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8 (2016), Ниш: Филозофски факултет, стр. 852‒857. [УДК 821.163.41.09-94(049.32) / ISSN 1821-3332]

  „Миљковић Зубановићу ‒ Исто је певати и умирати“ (Слободан Зубановић, Старац и песме, Краљево: Повеља, 2015), Градина, нова серија, 72‒73 (2016), стр. 17‒21. (ISSN 0436-2616)

  „Антологије, хрестоматије и панораме српске поезије – проблем критеријума избора“, Филолог, год. VII, бр. 14 (2016), стр. 294‒309, [УД К 821.163.41.09-1„20/21“ DOI 10.21618/fil1614294m]

  „It's only Rock'n'roll“ (Драган Бошковић, The Clash, Нови Сад: КЦНС, 2016), година LVI, бр. 3 (2016), стр 151‒156. [ISSN 0352-7751; UDK 82]

  „Град таме“ (Anja Marković, Kowloon, Beograd: Dereta, 2016), Кораци, 7‒9/ 2017, стр. 149‒153. [UDK 82(05) YU ISSN 0454‒3556]

  „Pikselizacija pokreta“ (Petar Matović, Iz srećne republike, Novi Sad: KCNS, 2017), Polja, godina LXII, broj 506, jul/avgust 2017, str. 213‒206. [ISSN0032-3578; UDK 82(05)]

  „Karirana sloboda pesničkog subjekta (Duško Domanović, Veći od života (Bukovski ovo nikada nije radio)”, Novi Sad: SKC Novi Sad, 2016.), Eckermann – web časopis za književnost, br. 5 (nov – dec 2017.), str. 65‒68 [ISSN 2466-3220 (Online)], http://eckermann.org.rs/article/karirana-sloboda-pesnickog-subjekta/  

  „У лику и гласу традиције (Јован Младеновић, Сокол златних крила, СКЦ, Ниш, 2016)”, Бдење, број 53/54, година XV, јул – децембар, 2017, стр. 152‒155. [ISSN 1451-3218]

  „Парадокси кретања” (Дејан Илић: Долина Плистос, Краљево: НБ „Стефан Првовеначани”, 2017), Кораци, год. LII, св.  10‒12/2018, стр. 136‒141.

  „Ко је запалио шуму?” (Звонко Карановић, Иза запаљене шуме, Београд: ЛОМ, 2018.), Књижевни магазин, брoj 199–202 / година XVIII / јануар – април 2019. године, стр. 44‒46.

  „Сигмин песнички викенд (Зоран Пешић Сигма, Биће све у реду, Ниш: Медивест, 2018.)”, Кораци, LIII, 1‒3, 2019, 147‒151

  „Šaponjin dnevnički putopis kao mesto susreta kultura, književnosti i naših savremenika (Nenad Šaponja, A Brisel se dâ prehodati lako, Novi Sad: Sajnos, 2018), Eckermann, br. 21, maj‒jun 2019.

  „Продубљивање искуства – сећање – разоткривање заблуда” (Владимир Табашевић, Заблуда Светог Себастијана. Београд: Лагуна, 2018:). Поља, бр. 517, година LXIV (мај‒јун 2019.), стр. 227‒230.

  „Desimbolizacija poezije (Nenad Milošević, Pesme iz limba. Novi Sad: KCNS, 2019.”). Enklava, časopis za poeziju, br. 1, leto 2019: http://www.enklava.rs/kritika-esej/225119/desimbolizacija-poezije.html

  „Ритам и блуз ми, Богородице, певај! (Dragan Bošković, Ave Maria! Beograd: izdanje autora, 2018.)”. Књижевни магазин. Гoд. XVIII бр. 207‒210, 2019: 49‒50.

  „Књижевно завештање (Милан Милишић, Сабрана поезија I, Нови Сад: КЦНС, 2016 [i. e.] 2017)”, Градина, бр. 88/2019, 177‒179.

  „О песми, о причи, о бленди (Ана Никвул, Кратка прича о отвору бленде, Београд: Неопрес, 2017.), Градина, бр. 88/ 2019, 180‒182.

  „Svojatanje jezika, odricanje od jezika (Dragan Marković, Galamdžija i gugutka, Beograd: SKZ, 2018)”, Eckermann, br. 23, sept.‒okt. 2019.

  „Дихотомије и остале подмукле поделе” (Ненад Јовановић, Класе, Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”), Поља, бр. 518, година LXIV (јул‒август 2019.): 167‒171. Превод: Jelena S. Mladenović: Dihotomije in druge zahrbtne delitve (Nenad Jovanović: Razredi, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“,  Kraljevo, 2018) https://www.poiesis.si/jelena-s-mladenovic-dihotomije-in-druge-zahrbtne-delitve/

   

  „Нове рецепције средњовековних текстова (Снежана Милојевић, Од премудрих чула, Ниш: Међунаодни центар за православне студије, 2017.)”, Липар, год. ХХ, бр. 68, 2019: 309‒311. [УДК 821.163.41.09 Милојевић С.(049.32)821.163.41’04.09]

  „Поезија која пали светло (Ана Ристовић, Руке у рукама, Београд: Архипелаг, 2019)”, Енклава, бр. 3 http://enklava.rs/kritika-esej/225233/poezija-koja-pali-svetlo.html

  „Преглед ставова о природи књижевне критике у српској науци о књижевностиˮ, Philologia Мediana, 12, 12 (2020), УДК 821.163.41.09”19”, DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.29, стр. 445‒460.

  „Топла реч у разбеснелом стиху (Душко Домановић: Оно што смо били,Ауторско издање, Нови Сад, 2020.)ˮ , Кораци, LIV, 7‒9 (2020), стр. 151‒156. https://koraci.net/2020/09/%d1%98%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9b-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%87-%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%81/

  „Kritika u ogledalu kritike (Ivanka Kosanić, Dodir duše pisca i čitaoca, Niš: Narodna biblioteka „Stevan Sremacˮ, 2019)ˮ, Eckermann, br. 29 (sept.‒okt. 2020) https://eckermann.org.rs/article/o-ivanki-kosanic/, ISSN 2466-3220 (Online)

  „Igrokazi putokaziˮ (Dragan Marković, Kamen papir makaze (Priboj: Udruženje za očuvanje baštine Dijak, 2019.)), Enklava, br. 5, http://enklava.rs/kritika-esej/225318/igrokazi-putokazi.html

  „Дионизијска распеваност ветрова” (Кристина Павловић Рајић, Лепеза, Ниш: Галаксијанис, 2019), Исток, год. VII, бр. 25‒26, април‒септембар 2020. године, стр. 168‒170, ИССн 2335-013Х=Исток

  „Označitelji, označitelji, Ban-gla-deš je svet!” (Enes Halilović, „Bangladeš: Manifest kvantumizma”, (Novi Pazar: Građanski forum, 2019), Enklava, br. 6 (2020), http://enklava.rs/kritika-esej/225400/oznacitelji-oznacitelji-ban-gla-des-je-svet.html

  „Из Енклавиног шињела”, Градина, н. с. 92/93, 2020. стр. 70‒76. ISSN 0436-2616

  „Миливоје Пејчић, филозоф у поезији”, Градина, н. с. 92/93, 2020. стр. 183‒186. ISSN 0436-2616

  „Делија-девојка или ̕опет женско̕  (Радмила Петровић, Моја мама зна шта се дешава у градовима, Београд: ППМ Енклава, 2020)”. Повеља, год. L, бр. 3 (2020), стр. 125‒129. ISSN 0352-7751

  „О неким аспектима родољубивог песништва Бранка Миљковића”, Летопис Матице српске, год. 197, књ. 507, св. 6 (јун 2021), стр. 995‒1009, ISSN 0025-5939

  https://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_507_6/Letopis%20jun%20PRINT.pdf

  Жене којих има у делу Иве Андрића (Снежана Милојевић, Закон земље. Београд: Академска књига, 2020). Philologia Mediana, XIII/13, 2021, str. 1093‒1098.

  УДК 821.163.41.09 Андрић И.(049.32) https://doi.org/10.46630/phm.13.2021.70

  (O)pozvane pesme (Jadranka Milenković, Preko kolena, Mladenovac: Presing, 2020), Enklava, br. 7, http://enklava.rs/kritika-esej/225462/opozvane-pesme.html

  Поетика приватности: о неопходним топлим топлинама
  (Петар Матовић: О садашњости и седативима, Културни центар Новог Сада,
  Нови Сад, 2021), Поља, бр. 530, година LXV, јул-август 2021, стр. 230‒232. https://polja.rs/wp-content/uploads/2021/11/Polja-530-cirilica-230-232.pdf

  Medieval Topoi in Novica Tadić’s Poetry. Serbian Studies - JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF SEBIAN STUDIES.Vol 32 – 2021. No 1‒2, pp. 81‒94.

  https://www.serbianstudies.org/current-issue?fbclid=IwAR1NqpwInBjfettnVnWnWwF7ukXa2OCHdtE1YzcYKI0HJ1al8bWG8f7IqnY

  Неологизам „оноцветно” у Ариљском анђелу
  Бранка Миљковића. Philologia Mediana. Vol. 14 No. 14 (2022), стр. 35‒44.

  УДК 821.163.41.09-1 Миљковић Б; doi: 10.46630/phm.14.2022.02

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  „Егзил у егзилу у роману Комо Срђана Ваљаревића“, у: Егзил(анти): књижевност, култура, друштво: зборник са Међународног научног округлог стола Егзил(анти), књижевност, култура, друштво, Врњачка Бања, 28-29. X 2012. године, у оквиру VII Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 26-27. X 2012. године, уредник Драган Бошковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2012, стр. 115-132. [УДК 821.163.41-31.09 Ваљаревић С. / ISBN 978-86-85991-48-6]

  „Дар суза и поетика плача у поезији Новице Тадића“ у: Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века: зборник са Међународног научног округлог стола Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века, Златибор, 02-04. XI 2013. године, у оквиру VIII Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац, 25-26. X 2013. године, уредник Драган Бошковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, стр. 227-243. [УДК 930.85(495.02): 821.164.41-1.09 Tadić N.]

  „Poezija na margini, margina u poeziji – poezija Mirjane Stefanović“, u Jezik, književnost, marginalizacija: književna istraživanja, urednice V. Lopičić i B. Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2014, str. 133‒143 [UDK 821.163.41-1.09 Stefanović M. / ISBN 978-86-7379-324-5]

  „Суноврат духовних вредности, алијенација и угроженост интимног као тамна страна глобализације у роману Оно што одувек желиш Гордане Ћирјанић“, у Наука и глобализација: зборник радова са научног скупа (Пале, 17 ‒ 19. мај 2013.), књига 8, том 1/2, уредник Милош Ковачевић, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2014, стр. 847‒858 [DOI 10.7251/NSFF1408847M / ISBN 978-99938-47-58-8]

  „Делатни субјекти у поезији Новице Тадића“, Свет у књижевности  књижевност у свету, тематски зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 2014. стр. 21-33 (ISBN 978-86-7379-347-4; УДК 821.41.09-1 Тадић Н. 811.13,41'42)

  „Проблем мизогиног дискурса у поезији Новице Тадића“, u Jezik, književnost, diskurs: književna istraživanja, urednice V. Lopičić i B. Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2015, str. 243‒254. [УДК 821.163.41.09- Тадић Н.; 811’42:159.922.1-055.2 / ISBN 978-86-7379-368-9]

  „Карневалска слобода и рат у роману Крила Станислава Кракова“, у Наука и слобода: зборник радова са научног скупа (Пале, 6 ‒ 8. јуни 2014.), књига 9, том 1/2, уредник Милош Ковачевић, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2015, стр. 563‒573. [DOI 10.7251/ZRNDSFFP09152563M / ISBN 978-99938-47-70-0]

  Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић, Јелена С. Младеновић, „Болница као просторни ратни топос у романима Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Крила Станислава Кракова“,  Исходишта, 1, Савез Срба у Румунији: Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар/Ниш, 2015, стр. 11‒22. [УДК 821.163.41.09-31 Краков С. 821.163.41.09-31 Црњански М. / ISSN 2457-5585  ISSN-L 2457-5585]

  „Човек пева, жена плаче – послератно искуство Душана Васиљева и Мирјане Стефановић у интертекстуалним релацијама“, у: Рат и књижевност, Српски језик, књижевност, уметност, Зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014.), Књига II, Крагујевац: Филум, 2015, стр. 247‒256. [821.163.41-14.09 Vasiljev D. 821.163.41-14.09 Stefanović M. / 821.163.41.09(082) 821.09 (082) ISBN 987-86-859991-81-3]

  „Косовка девојка између колективног и индивидуалног: митолошке, историјске и сижејне компоненте епског лика“, Језик и књижевност у контакту и дисконтакту, Тематски зборник радова са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 4 (2014), ур. Бојана Димитријевић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, стр. 191‒208. [УДК 821.163.41.09-14:398 / ISBN 978-86-7379-390-0]

  Питање Исидоре Секулић и одговор Јована Скерлића: женска слика рата на идеолошком и поетичком фону“, у: Жене, рат, уметност: зборник радова са Научног симпозијума, приредили Драган Жунић, Сава Стаменковић, Јелена Младеновић, Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2015, стр. 13‒24. [УДК 821.163.41-32.09 Секулић И. / 821.163.41.09(082) 316.662-055.2(082)]

  И док нас небо испуни, град нас потроши – топос града у рок поезији“, у: Rock'n'roll, Зборник радова са X међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–31. X 2015), Књига II, ур. Д. Бошковић, Ч. Николић Крагујевац: Филум, 2016, стр. 457‒467. [UDK 821.163.42-1.09:78.067.26"19/20" / ISBN 978-86-85991-95-0]

  Душан Р. Живковић, Јелена С. Младеновић, „Односи митских аспеката и стилских карактеристика у српским и бугарским басмама“, у: Мултикултурализъм и многоезичие, сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21‒23 април 2016 г., Том II, Антропология. Литературознание, Велико Търново, 2017, стр. 449‒459, ISBN 978-619-00-0651-0

   „Тишина као индикативно обележје поезије”, у: Тишина, Зборник радова са XI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2, ур. Драган Бошковић, Часлав Николић, Крагујевац: Филум, 2017, стр. 373‒382. (УДК 82.0-1:2-444.6, ISBN 978-86-80796-08-6)

  „Елементи православног и гностичког учења у поезији Новице Тадића”, у: Византијско-словенска чтенија I, Зборник радова са научног скупа одржаног 25. новембра 2017. године на Универзитету у Нишу, ур. проф. др Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу – Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2018,  стр.  401‒412 [УДК 821.163.41.09Тадић Н. / ISBN 978-86-7181-105-7]

  „Ламент над успаваним градом: Милош Црњански у рок музици”, у: Музика у култури Срба и Бугара, ур. Маја Вукић, Ниш: Филозофски факултет, 2018, стр. 101‒110 [УДК 821.163.41.09 Црњански М.:78 / ISBN 978-86-7379-474-7]

  „Чуда у поезији Милосава Тешића”, у: Византијско-словенска чтенија I, Зборник радова са Међународне научне конференције одржане 24. новембра 2018. године на Универзитету у Нишу, ур. Драгиша Бојовић, Кристина Митић, Ниш: Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу – Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2019, стр.  295‒303 [УДК 821.163.41.09Тешић М. / ISBN 978-86-7181-108-8]

  „Искуство мајчинства у Постељици Оливере Недељковић”, у: Бебе, Зборник радова са XIII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, књ. 2, ур. Драган Бошковић, Часлав Николић, Крагујевац: Филум, 2019, стр. 575‒582. [УДК 821.163.41-3.09 Nedeljković O. / ISBN 978-86-80796-42-0]

  „Драинчев ̕Програм хипнизма̕ у контексту авангардних програмских текстова и његова улога у часопису Хипносˮ, Књижевно дело Рада Драинца: ново читање, ур. Г. Максимовић, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу – Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш – Прокупље, 2020, стр. 121‒132,  УДК 821.163.41.09-1 Драинац Р. 821.163.41.09.02ХИПНИЗАМ; ISBN 978-86-7025-856-3

  „Књижевноисторијски контекст као мерило песничке самосвојности на примеру поезије Новице Тадићаˮ, Jezik, književnost, kontekst – Language, Literature, Context (temstski zbornik radova), ur. V. Lopičić, B. Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2020, str. 649‒661, UDC 821.163.41.09-1 Тадић Н. ; DOI: https://doi.org/10.46630/jkk.2020, ISBN 978-86-7379-526-3

  „Три „Међе” у српској поезији – Јован Дучић, Слободан Ракитић и Ненад Јовановић”, Византијско-словенска чтенија III, Зборник радова са Међународне научне конференције одржане 23. новембра 2019. године на Унверзитету у Нишу, ур. Д. Бојовић, К. Митић, Ниш: Центар за византијско-словенске студије универзитета у Нишу ‒ Центар за црквене студије ‒ Међународни центар за православне студије, 2020, стр. 169‒179, УДК 821.163.41-14; 821.163.41.09-14; ISBN 978-86-80136-21-9 (МЦЗПС)

  „Свет из утичнице – границе интимног света у поезији Петра Матовића”, Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25-27. X 2019), Књига II, Тако мале ствари: интимно у књижевности и култури, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 543‒552. УДК 821.163.41-14.09 Matović P. 

  Обичај посвећивања књига у српској књижевности. Обичаји у култури Срба и Бугара / Обичаите в културата на Сърби и Българи, прир. Јелена Јовановић; секретар редакције Јелена Младеновић, Ниш: Филозофски факултет, 2021, стр. 141‒150, УДК 82.01 ISBN 978-86-7379-567-6 DOI https://doi.org/10.46630/osb.2021

  Аушвиц данас – опраштање као помирење или немирење. Јевреји. Књ. II/1,  ур. Д. Бошковић, Ч. Николић, Крагујевац: Филум, 2021, стр. 253‒262. УДК 94(438)''1939/1945'' ISBN 978-86-80796-88-8

  Рок поезија као алтернативна форма књижевности. Језик, књижевност, алтернативе. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић, Ниш: Филозофски факултет, 2022, 73‒84, УДК 82.09-1:78.067.26“19/20“  https://doi.org10. 46630/jkal.2022.4 ISBN 978-86-7379-590-4

  Семиотика градског бувљака у роману Ништа није ничије Бојана Савића Остојића, Роман и град: 50 година Романа о Лондону, 100 година Уликса, Зборник радова са XVI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29‒20. Х 2021), Књига II, ур. Д. Бошковић, Ч. Николић, Крагујевац: Филум, 2022, стр. 211‒218. УДК 211
  821.163.41-31.09 Savić Ostojić B. ISBN 978-86-80596-17-4 (низ)
  978-86-80596-11-2

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  „Смешно и комично у комедији Фрлезија Ивана Стојановића”, у: Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 17. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књ. 2, уредник Маја Анђелковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, стр. 439-451. [УДК 821.163.41-22.09 Стојановић И.  / ISBN 978-86-85991-51-6]

  „Идентитет лирског субјекта у наративној поезији Срђана Ваљаревића“, у: Наука и свет, тематски зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет 2, уредник Бојана Димитријевић, Ниш: Филозофски факултет, 2013, стр. 136-149. [УДК 821.163.41.09 Ваљаревић С. / ISBN 978-86-7379-298-9]

  „Реимагинирање прошлости у роману Хермелин Добрила Ненадића у контексту поетике жанра историјског романа“, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година V, књ. 2, уредник Маја Анђелковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2014, стр. 239-249. [УДК 821.163.41-311.6.09  Nenadić D.  / ISBN 978-86-85991-61-5]

  „Гротескни обликотворни принцип у поетици Новице Тадића“, Савремена проучавања језика и књижевности: зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије одржаног 22. марта 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година VI, књ. 2, уредник Маја Анђелковић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, стр. 417-427. [УДК 821.163.41-14.09  Tadić N. / ISBN 978-86-85991-73-8]

  „Средњовековни топоси у поезији Новице Тадића”, Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви: зборник радова са округлог стола одржаног 26. октобра 2020. године на Филозофским факутету Универзитета у Новом Саду, ур. Светлана Томин и Милан Громовић, Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 63‒90, ISBN 978-86-6065-629-4

  Творац у поезији Милана Ненадића. Милан Ненадић, песник: зборник. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2021, стр. 37‒53.  УДК 821.163.41.09-1 Ненадић М.(082) ИСБН 978-86-6104-006-1   УДК821.163.41.09-1 Ненадић М.

   

  Српски песници 20. века загледани у средњовековне фреске – анђео у песми „Каленић”, Визанстијско-словенска чтенија IV, ур. Д. Бојовић и К. Митић, Ниш: Центар за црквене студије – Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, 2021, стр. 183‒192 ИСБН 978-86-84105-60-0(ЦЗЦС)

  Поетика одсуства у поезији Николе Вујчића: празнина, тишина, белина. Никола Вујчић, песник. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2022, стр. 98‒112. УДК 821.163.41.09-1 Вујчић Н.  ИСБН 978-86-6104-031-3

  Српски песници 20. века загледани у средњовековне фреске – анђео Бранка Миљковића, Византијско-словенска чтенија V, ур. Д. Бојовић и К. Митић, Ниш: Центар за црквене студије – Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, 2021, стр. 155‒162 ИСБН 978-86-80136-27-1(МЦЗПС)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 30 oktobar 2022 13:43