Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.12.2013.

Branislav Stevanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.11.1962.
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1987.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Бранислав Стевановић, Демократски принципи и политичко-културне вредности, Филозофски факултет, Свен, Ниш, 2008, cтр. 365. ISBN978-86-7379-150-0  COBISS.SR-ID 147442188

  Бранислав Стевановић, Политичка култура и културни идентитети у Србији и на Балкану, Филозофски факултет, Свен, Ниш, 2008, стр. 414. ISBN 978-86-7379-148-7 COBISS.SR.-ID 147075340

  Бранислав Стевановић, "Култура као основ етничких идентитета Балкана", У Божиловић, Н. (2007) Култура и идентитети на Балкану), Филозофски факултет и Центар за социолошка истраживања (стр. 121-188) Ниш, ISBN 978-86-7379-124-1;  COBISS.SR-ID 139806732

  Бранислав Стевановић, Политичко-културне интерференције, Студентски културни центар, Ниш, 2013, стр. 342. ISBN ISBN978-86-7757-205-1 COBISS.SR.-ID 196836364

   

   

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Бранислав Стевановић, "Социо-културне границе постмодерне епистемологије", Теме, Ниш, бр. 1-2/2000, стр. 75-90.

  Бранислав Стевановић, "Културна политика у (пост)модерним условима", Теме, Ниш, бр, 1-4/1996, стр. 85-97.

  Бранислав Стевановић, "Култура и друштвена стварност", Марксистичке теме, Ниш, бр. 1-2/1989, стр. 196-200.

  Бранислав Стевановић, "Социополитиколошка релевантност Цвијићеве «антропогеографије» Балкана", Социолошки преглед, год. XLVI бр. 1/2012, стр. 179–199, ISSN 0085-6320 COBISS.SR-ID 932111

  Бранислав Стевановић, "O лажним и стварним границама толеранције", Српска политичка мисао. год, ХХ, бр 1/2013. vol. 39, стр.  77-103.  УДК 32  ISSN 1450-3108   COBISS.SR-ID 102782215

  Бранислав Стевановић, (Пост)модернизам и идентитет", Годишњак за социологију, Филозофски факултет у Нишу, Галеб, Ниш, 2007, стр. 45-62. ISSN 1451-9739

  Бранислав Стевановић, "Грађански културни идентитет у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције", Годишњак за социологију, Филозофски факултет, Круг, 2006, Ниш, II (2):71–90. ISSN 1451-9739

  Бранислав Стевановић, "European (poly)culture", Facta Universitatis, Series Philosophy and Sociology, Vol. 1, Nº 3, 1996, University of Niš, str. 320-323. ISSN 0354-4648

  Бранислав Стевановић, "(Пост)модерна архитектура Чарлса Џенкса", Годишњак за социологију, Филозофски факултет, СВЕН, Ниш, 2005, стр. 83-95. ISSN 1451-9739

  Бранислав Стевановић, "Some Characteristics of Value Systems in Three Balkan States", Facta Universitatis – series Philosophy, Sociology, and Psychology, Ниш, 2006, 5(1):17–34. ISSN 0354-4648

  Бранислав Стевановић, "Theoretical and Valuable Foundations of the Right to Civil Disobedience", Facta Universitatis – series Philosophy, Sociology, and Psychology, vol. 4, № 1, Ниш, 2005. p. 1-10. ISSN 0354-4648

  Бранислав Стевановић, "From Archaic to Modern (Political) Myth: the Causes, Functions and Consequences", Facta Universitatis – series Philosophy, Sociology, and Psychology, Ниш, 2008, стр. 25-41, Niš: Vol. 7, No1 ISSN 1820-8495

  Бранислав Стевановић, "Својина, политичка слобода и демократија", Годишњак за социологију, Година IV, број 4, Филозофски факултет у Нишу, Департман за социологију, Галеб, Ниш, стр. 23-42. ISSN 1451-9739

  Бранислав Стевановић, "Слободно тржиште и политичка слобода: међуодноси и зависности", Годишњак за социологију, број 5, Филозофски факултет у Нишу, Департман за социологију, Галеб, Ниш, стр. 85-99.  ISSN 1451-9739

  Бранислав Стевановић, "Демократска политика као вид културне праксе", Годишњак за социологију, Година VII, број 7. Галеб, Ниш. UDK 316 ISSN   1451-9739

  Бранислав Стевановић (2014), „Искушења глобализације и космополитске демократије“, Годишњак за социологију бр. 10-11. 2013, Ниш, стр. 95-111. COBISS.SR-ID 121295372.

  Бранислав Стевановић, (2014), "Трагом једног истраживања: неке вредносне недоумице културне политике Србије", Култура - часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 140, стр. 310-332, УДК 316.72 (497.11)  316.73 (497)

  Бранислав Стевановић (2014), „Идентитет младих у контексту модернизациjе и евроинтеграциjе српског друштва (на примеру студената универзитета у нишу)“, Годишњак за социологију X/12-13 (2014), 27–48 Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Ниш УДК 323.1-057.87

  Бранислав Стевановић (2018) „Улога јавности и јавног мњења у демократској комуникацији: претпоставке и противречности“, УДК 316.772:316.653, Годишњак за социологију, Филозофски факултет у Нишу, Година XIV/21 стр. 35-52 ISSN 1451-9739, COBISS.SR-ID 121295372 

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Бранислав Стевановић, "Социјалне импликације културе и поткултуре", Научни подмладак, Ниш, бр. 3-4/1987, стр. 53-60.

  Бранислав Стевановић, "Социо-културни аспекти развоја “омладинске културе“", Хуманитас, Ниш, бр. 1-4/1992, стр. 79-99.

  Бранислав Стевановић, "Омладина, студенти и масовна култура", Хуманитас, Ниш, бр. 1-4/1993, стр. 80-93.

  Бранислав Стевановић, "Култура мира и политичка култура: међуодноси и интерференције", Unus Mundus. Ниш: НКЦ, бр 41, (2012) стр. 348-365   ISSN 1451- 0871   UDK 008 

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Бранислав Стевановић, "Балкан или Југоисточна Европа: специфичност приступа евроинтеграцијским процесима", У Балкан у процесу евроинтеграције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Круг, Ниш, 2007, стр. 83-106. ISBN 978-86-7379-122-7; COBISS.SR.ID 138267916

  Бранислав Стевановић, "Од космополитске демократије до културе мира на Балкану", У Балкан у процесу евроинтеграције: концепције развоја и социјалне импликације, Ниш, Центар за социолошка истраживања, МБ Графика, (2008) стр. 29-54. ISBN 978-86-7379-159-3; COBISS.SR-ID 150926860

  Бранислав Стевановић, "Ка грађанском идентитету житеља Балкана: случај Бугарске", У Балкан у процесу евроинтеграције - унутаррегионални односи, Ниш, Центар за социолошка истраживања, МБ Графика, (2010) стр. 59-86 ISBN 978-86-7379-204-0 COBISS.SR-ID 180321548 

  Бранислав Стевановић, "Демократска држава и право на рaзличитост", У Модернизација, културни идентитети и приказивање разноликости (зборник радова), Ниш: Филозофски факултет, 2012. ISBN 978-86-7379-270-5 COBISS.SR-ID 195887884

  Бранислав Стевановић, "Ка културној политици Балкана", У Косово и Метохија у цивилизацијским токовима,. Књига 4, Социологија и друге друштвене науке, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, (2010) ISBN 978-86-80273-49-5, ISBN 978-86-80273-53-2, UDK 305-055.1/.2 (497-11); 316.66-055.2 (497.115)

  Бранислав Стевановић, "Друштвено-интегративна улога говора versus говорно-диференцирајуће улоге друштва", У Језик, књижевност, промене, Филозофски факултет, Ниш, (2011) стр. 341-355 ISBN 978-86-7379-206-4 COBISS.SR-ID 180452108 М14"Социјална ограничења демократске комуникације", Тематски зборник радова Језик, књижевност, комуникацијајезичка истраживања, Ниш, Филозофски факултет, (2012) стр. 409-420,  ISBN 978-86-7379-241-5

  Бранислав Стевановић, "Улога политичке културе у процесима дезинтеграције и реинтеграције Балкана: Пример Србије", У Култура у процесима развоја, регионализације и евроинтеграције Балкана, Филозофски факултет – Институт за социологију, СВЕН, Ниш, 2003, стр. 315-322.

  Бранислав Стевановић, "Органицизам, традиционализам и ауторитарност као елементи етничког и политичког идентитета (политичке културе) Срба", У Културни и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана, Филозофски факултет, Институт за социологију, СВЕН, Ниш, 2005, стр. 109-126. ISBN 86-7746-071-3; COBISS.SR-ID 107684326

  Бранислав Стевановић, "Трансформација политичких култура на Балкану", У Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Ниш, СВЕН, 2006, стр. 131-175. ISBN 86-7379-107-3; COBISS.SR-ID 133221132

  Бранислав Стевановић, "Култура као основа етничких идентитета на Балкану" (у коауторству са Н. Божиловићем),  У Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Ниш, СВЕН, 2006, стр. 355-399. ISBN 86-7379-107-3; COBISS.SR-ID 133221132

  Бранислав Стевановић, "О неким карактеристичним обележјима политичке културе Срба", У Геокултура развоја и култура мира на Балкану (Етничка и религијска позадина), Институт за социологију, Филозофски факултет, Круг, Ниш, 2006, стр. 71-85 ISBN 86-7379-101-4; COBISS.SR-ID 134724876

  Бранислав Стевановић, "Национализам и политичка митоманија као чиниоци политичког идентитета Срба", У Идентитети и култура мира у процесима глобализације и регионализације Балкана, Центар за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Пунта, Ниш, 2007, стр. 201-216. ISBN 978-86-7379-141-8; COBISS. SR-ID 144193804

  Бранислав Стевановић, "Политички идентитети Балкана у прелазу: Поступни кораци ка грађанском идентитету житеља Бугарске, Србије и Македоније", У Међуетнички односи, идентитети и култура мира на Балкану, Свен, Филозофски факултет у Нишу. 2009, стр 141-194. ISBN 978-86-7379-185-2;  COBISS.SR-ID 171897868

  Бранислав Стевановић, "Политички говор као вид (не)симболичке моћи: између дијалога и манипулације", У Медији и култура мира,  Центар за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2010, ISBN 978-86-7379-194-4 COBISS.SR-ID 175830796

  Бранислав Стевановић, "Социјални и идентитарни еквиваленти постмодерне разноликости", У Традиција, модернизација, идентитети – место традиције и модернизације у различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, Филозофски факултет, Центар за социолошка истраживања, Ниш, 2011, стр. 593-612  ISBN 978-86-7379-214-9   COBISS.SR-ID 183949324

  Бранислав Стевановић, "Политичка социјализација и изградња демократске политичке културе", У  Традиција, модернизација и национални   идентитет у Србији и на Балкану у процесу   европских интеграција (зборник)  Ниш: Филозофски факултет, 2012. ISBN 978-86-7379-273-6 COBISS.SR-ID 195883788 

  Бранислав Стевановић, "Сви демократски предуслови", У Образовање и савремени универзитет 2, Тематски зборник радова, том III, Филозофски факултет, Ниш, 2012, стр. 492-506   ISBN 978-867379-266-8

  Бранислав Стевановић, "Демократска трансформација политичких система на Балкану као фактор интеграције" (у коауторству са В. Бутиганом), У Глобализација, акултурација и идентитети на Балкану (зборник), Филозофски факултет у Нишу - Институт за социологију, Ниш, Пунта, 2002, стр. 103-108.

  Бранислав Стевановић, "Криза и трансформација политичке културе балканских народа и њена улога у новим балканским и европским интеграцијама", У Глобализација, акултурација и идентитети на Балкану (зборник), Филозофски факултет у Нишу - Институт за социологију, Ниш, Пунта, 2002, стр. 111-125.

  Бранислав Стевановић, "Демократска политичка култура као политичко-културни изазов балканских народа", У Глобализација, акултурација и идентитети на Балкану (зборник), Филозофски факултет у Нишу - Институт за социологију, Ниш, Пунта, 2002, стр. 295-306.

  Бранислав Стевановић, "Етнички карактер, националне политичке културе и спремност за демократију", У Регионални развој и интеграција Балкана у структуре Европске уније – балканска раскршћа и алтернативе, Филозофски факултет – Институт за социологију, СВЕН, Ниш, 2004, стр. 405-429.

  Бранислав Стевановић, "Културна политика и политичка култура на Балкану: између примордијализма и интеркултурализма", У Модели културне политике у условима мултикултурних друштава на Балкану и евроинтеграционих процеса, Филозофски факултет – Институт за социологију, СВЕН, Ниш, 2004, стр. 91-109.

  Бранислав Стевановић, "Основни теоријско-вредносни приступи и дилеме културне политике транзиционих друштава на Балкану", У Савремени Балкан у контексту геокултуре развоја, културе мира и евроинтеграцијских процеса, Филозофски факултет, Институт за социологију, 2005, СВЕН, Ниш, 437-454. ISBN 86-7746-033-0; COBISS.SR-ID 117935001

  Бранислав Стевановић (2018), „Политика и реални токови: најважније политичке последице одлива мозгова у Србији“, DOI: 10.7251/TOMNIS1902007S, Књига 13, ТОМ 2, НАУКА И СТВАРНОСТ Зборник радова са научног скупа (Пале, 19. мај 2018) Пале, стр. 7-26 ISSN2490-4074, COBISS.RS-ID 8114968 

  Стеванович Б. (2018) „Миф как проявление синкретичности бытия“ (Myth as a manifestation of the syncretism of being) УДК 316.334.3; МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ [Электронный ресурс], Сборник материалов I Международной научной междисциплинарной заочной конференции (ноябрь 2017 года, г. Севастополь), Севастополь, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова филиал мгу в г. Севастополе, Центр информационной политики и международного сотрудничества, УДК 008:130:30 ББК 1, ISBN 978-5-9500360-8-8, стр. 339-343.

  Стеванович Б. (2018)  „Социальная природа и назначение мифа“ (The social nature and purpose of the myth)  УДК 316.334.3; МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ [Электронный ресурс], Сборник материалов I Международной научной междисциплинарной заочной конференции (ноябрь 2017 года, г. Севастополь), Севастополь, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова филиал мгу в г. Севастополе, Центр информационной политики и международного сотрудничества, УДК 008:130:30 ББК 1, ISBN 978-5-9500360-8-8, стр. 463-466. 

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  "Деловање синдиката у државном сектору, приватним предузећима и мултинационалним компанијама (социолошка анализа) ", У Синдикати Србије у транзицији, Филозофски факултет – Институт за социологију, СВЕН, Ниш, 2003, стр. 67-82.

  "Социо-културна функција уметничког стваралаштва у доба естетског популизма", У Теорија уметничког стваралаштва (зборник радова), Естетичко друштво Србије, Мали Немо, Београд, Панчево, 2007, стр. 225-242. ISBN 978-86-7972-010-8; COBISS. SR-ID 144936716

  "Oднос између друштвено-економског развоја и политичке демократије (начелно разматрање)", У Изазови и домети савремене социологије друштвеног развоја, Филозофски факултет у Нишу, Департман за социологију, Центар за социолошка истраживања, МБ Графика, 2008, стр. 29-54. ISBN 978-86-7379-154-8;  COBISS.SR-ID 148897036

   "Култура мира и политичка култура: међуодноси и интерференције", У Култура мира: појам и функције, Институт за социологију, Филозофски факултет, Ниш, Круг, 2006, стр. 43-68. ISBN 86-7379-108-1; COBISS.SR-ID.SR-ID 134709004

  "Цивилна политичка култура и демократска личност као циљеви демократске социјализације и претпоставке културе мира", У Противуречности социјализације младих и улога образовања у афирмацији вредности културе мира (зборник), Ниш, Филозофски факултет, 2009. ISBN 978-86-7379-179-1; COBISS.SR-ID 167531276

  "О значају васпитања за демократију и његовим главним вредносним препрекама у Србији данас", У Васпитање за хумане односе - проблеми и перспективе, Филозофски факултет, Ниш, 2011. ISBN 978-86-7379-233-0 COBISS.SR-ID 188518412

  "Мит и друштвена стварност (у знак сећања на Веселина Илића)", У Личност и стваралаштво Веселина Илића: споменица (зборник радова), 2012. ISBN 978-86-7379-271-2 COBISS.SR-ID 195853580

  Стевановић Бранислав, Продовић Биљана (2014), "О пожељности демократије на Балкану (поглед из угла студената)", U: Kulturne orijentacije studenata i kultura mira na Balkanu, prir. D. Zaharijevski, G. Đorić, G. Stojić, Niš, Filozofski fakultet,  str. 109-128, Tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, radovi sa Округли сто поводом резултата емпиријског истраживања рађеног у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074) 21. 12. 2013. COBISS.SR-ID 212339724    ISBN 978-86-7379-359-7 

  Стевановић Бранислав, Божиловић Јелена (2014), "Друштвено-политичке вредности студената Универзитета у Нишу" - U: Kulturne orijentacije studenata i kultura mira na Balkanu, prir. D. Zaharijevski, G. Đorić, G. Stojić, Niš, Filozofski fakultet,  str. 147-166, Tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, radovi sa Округлог стола поводом резултата емпиријског истраживања рађеног у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074) COBISS.SR-ID 212339724    ISBN 978-86-7379-359-7 

  Стевановић Бранислав, Божиловић Јелена (2014), "Неки аспекти демократизације политичке културе у Србији (поглед из угла студената)", у: Б. Димитријевић (ур.) Историографија и савремено друштво, Зборник радова са међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 3, Том 1, Ниш: Филозофски факултет, стр. 329-348. ISBN 978-86-7379-346-7; COBISS.SR-ID 211223564. UDK: 316.356.2(497.11)”19/20”. Србија, Ниш, 15-16. новембар 2013. Година излажења зборника: 2014.  

  Бранислав Стевановић (2016), „Главне карактеристике политичко-културних оријентација студената у нишу“, у: Друштвене науке и савремени свет (тематски зборник радова), Наука и савремени универзитет 5, Том 1, 2016, Ниш, стр. 201-219, ISBN 978-86-7379-429-7 

   

Poslednji put izmenjeno utorak, 25 maj 2021 14:02