Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.10.2013.

Gordana Djigić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 27.02.1961.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1984.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Ђигић, Гордана. (2009). Ромска деца и тестови интелигенције. Београд: Задужбина Андрејевић. ISBN 978-86-7244-827-6 (M42)

  2. Ђигић, Г. (2017). Управљање разредом – савремени приступ психологији наставника. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-439-6 (M42)

  3. Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality Traits and Locus of Control as Predictors of Students’ Self-Efficacy. In: C. Pracana & M. Wang: Psychology Applications & Developments IV  (287-297). Lisboa: InScience Press. ISSN of Collection: 2183-2854; e-ISSN of Collection: 2184-2019; ISBN of this Volume: 978-989-54312-0-5. (http://insciencepress.org/wp-content/uploads/2018/12/Full-Book-Contents_Psychology-Applications-Developments-IV.pdf) (M14) 

  4. Тодоровић, Ј., Захаријевски, Д., Стојиљковић, С., Петровић, Ј., Ђигић, Г. (2015). Мобилност на Универзитету у Нишу између програма у пољу друштвено-хуманистичких наука. У: Жегарац, Х., Тодоровић, Ј. (Уред.). Образовање у обасти социјалног рада и социјалне политике за 21. век. Ниш: Универзитет у Нишу. (M45)

  5. Димитријевић, Б., Ђигић, Г. (2016). Савремена наука о језику и књижевности. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-432-7 (M49)

  6. Димитријевић, Б., Ђигић, Г. (2016). Друштвене науке и савремени свет. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-429-7 (M49)

  7. Ђигић, Г. (Уред.). (2017). Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-462-4 (M49)

  8. Ђигић, Г. (Уред.). (2017). Језик и књижевност у глобалном друштву. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-463-1 (M49)

  9. Стојиљковић, Снежана, Тодоровић, Јелисавета, Ђигић, Гордана. (Уред.). (2012). Личност и образовно-васпитни рад. Ниш: Филозофски факултет, Департман за психологију. ISBN 978-86-7379-256-9. (M49)

  10. Стојиљковић, С., Марковић, З., Ђигић, Г. (Уред.). (2014). Индивидуалне разлике, образовање и рад. Ниш: Филозофски факултет, Департман за психологију. ISBN 978-86-7379-363-4. (M49)

  11. Ђигић, Г., Милошевић Радуловић, Л. (2019). Савремено друштво и наука. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-516-4 (322 стр.) (https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/nauka-i-savremeni-univerzitet-8-2018-savremeno-drustvo-i-nauka-tematski-zbornik-radova-knjiga-1) (M49)

  12. Захаријевски, Д., Милошевић Радуловић, Л., Марковић Крстић, С., Ђигић, Г. (Уред.). (2020). Теорија и пракса у образовању социјалних радника. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-544-7 (154 стр.) (https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/ ) (M49)

   

 • Knjige i udžbenici:

  1. Јањић, М., Максимовић, Ј., Ђигић, Г., Божић, С. (2014). Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-340-5.

  2. Тим за школско развојно планирање - Тим 26. (2003). Школско развојно планирање, Водич кроз писање школских пројеката. Београд: Министарство просвете и спорта. ISBN 86-83335-04-6  (Гордана Ђигић – ауторски прилог) (M47)

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Ђигић, Гордана. (2008). Извори разлика у постигнућу српске и ромске деце на тесту социјалне интелигенције. Психологија, vol. 41, br. 3, 327-342. YU ISSN 0048-5705 (M23)

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Ђигић,  Гордана, Стојиљковић, Снежана. (2011). Развијање протокола за процену стилова наставника у управљању разредом. Настава и васпитање, LX-4, 636-650. ISSN 0547-3330. (M24)

  2. Djigić,  Gordana, Stojiljković, Snežana. (2011). Classroom management styles, classroom climate and school achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29 (2011), 819-828. ISSN: 1877-0428. (M23)

  3. Todorović, Jelisaveta, Stojiljković, Snežana, Ristanić, Suzana, Djigić, Gordana. (2011). Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers’ personality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29 (2011), 426-432. ISSN: 1877-0428. (M23)

  4. Djigić, Gordana, Stojiljković, Snežana. (2012). Protocol for classroom management styles assessment designing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45 (2012), 65-74. ISSN: 1877-0428. (M23)

  5. Stojiljković, Snežana, Djigić, Gordana, Zlatković, Blagica. (2012). Empathy and teachers’ roles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69 (2012), 960-966. ISSN: 1877-0428. (M23)

  6. Zlatković, Blagica, Stojiljković, Snežana, Djigić, Gordana, Todorović, Jelisaveta. (2012). Self-concept and teachers’ professional roles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69 (2012), 377-384. ISSN: 1877-0428. (M23)

  7. Djigić, G., Stojiljković, S., Dosković, M. (2014). Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112 (2014), 593-602. ISSN: 1877-0428. (M23) http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

  8. Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G., Dosković, Z. (2014). Teachers’ Self-concept and Empathy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116 (2014), 875–879. ISSN: 1877-0428. (M23)  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

  9. Todorović, Jelisaveta, Stojiljković, Snežana, Djigić, Gordana, Ristanić, Suzana. (2012). Basic personality dimensions and the attitudes of primary and secondary school teachers towards inclusive education. Journal of Educational Sciences & Psychology, Vol. II (LXIV), No. 1, 66-75. ISSN 2247-6377, ISSN (online) 2247 – 8558. (M53)

  10. Голубовић, Г., Миленковић, Б., Младеновић, Д., Станковић, С., Стојаковић, В., Ћирић, П., Христић, Ј. (1983). Испитивање повезаности степена неуротичности и демократичности-антидемократичности. Научни подмладак, vol. XV, бр. 3-4, 93-110. YU ISSN 0351-5699 (M53)

  11. Голубовић, Г. (1984). Социјална интелигенција делинквентне и неделинквентне омладине. Научни подмладак, vol. XVI, бр. 3-4, 103-116. YU ISSN 0351-5699 (M53)

  12. Голубовић, Г. (1986). Малолетничка делинквенција – појмовно, феноменолошко и етиолошко одређење. Научни подмладак, vol. XVIII, бр. 1-2, 29-36. YU ISSN 0352-5821 (M53)

  13. Голубовић, Г., Христић, Ј. (1987). Дефиниција и мерење социјалне интелигенције. Научни подмладак, vol. XIX, бр. 1, 19-26. YU ISSN 0352-5821 (M53)

  14. Guilford, J.P. (1989). Три лица интелекта (превод: Голубовић, Г.). Научни подмладак, vol. XXI, бр. 3-4, 43-60. YU ISSN 0352-5821 (M53) 

  15. Ђигић, Г., Стојиљковић, С. (2016). Личне и професионалне карактеристике наставника – полне разлике, Годишњак за психологију, вол. 13, бр. 15, 85-99. ISSN 1451-5407 (M53)

  16. Đigić, G. (2018). The relationship between personal and professional characteristics of teachers. Facta Universitatis - Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 17(1), 1 – 18. ISSN 1820-8495 (Print), ISSN 1820-8509 (Online). https://doi.org/10.22190/FUPSPH1801001D (M52)

  17. Đigić, G., Zdravković, M. (2019). Attributions to academic success and failure аnd the strategies for dealing with the examination situation as predictors of academic success.  Facta Universitatis - Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 18(2), 67-80. ISSN 1820-8495 (Print), ISSN 1820-8509 (Online). doi: 10.22190/FUPSPH1902067D (M52)

  18. Стојадиновић, М., Ђигић, Г. (2019). Стилови учења студената психологије и њихових наставника. Узданица, XVI(2), 207–224. (M51)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Ђигић, Гордана, Стојиљковић, Снежана. (2011). Ефекти различитих стилова наставника у управљању разредом на школска постигнућа ученика. У: Шпијуновић, К. (главни уредник). Настава и учење – стање и проблеми (337-350). Ужице: Учитељски факултет. ISBN 978-86-80695-92-1. (M33)

  2. Djigic, G., Stojiljkovic, S. (2014). Inventory for teachers’ self-assessment in classroom management styles - development and its psychometric characteristics. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bulgaria, Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, Conference proceedings, Vol. 1 (Psychology and Psychiatry, Education and Educational Research), 765-772. (M33)

  3. Стойилькович С., Стоянович А., Джигич Г. (2016). Эмпатия преподавателей, работающих на различных уровнях образования в Сербии. Mеждународная научно-практическая конференция Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность, Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва, 25-27 апреля 2016, Сборник статей, Часть 8, 135-140. (M33)

  4. Djigić, G., Stojiljković, S. & Marković, A. (2016). Personality Traits and Learning Styles of Secondary School Students in Serbia. In: Popov, N., Wolhuter, C., Kalin, J., Hilton, G., Ogunleye, J., Niemczyk, E. (Eds.) Education Provision to Every One:Comparing Perspectives from Around the World, BCES Conference Book (Sofia, Bulgaria, 14-17 June 2016), Vol. 14, No. 1, 127-134. ISSN 1314-4693, ISBN 978-954-92908-9-9 (M33)

  5. Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality traits and locus of control as predictors of students’ self-efficacy, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018, held in Porto, Portugal, from 5 to 7 of May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Psychological Applications and Trands, Book of Proceedings, Lisboa, Portugal: InScience Press,  pp. 145-149. ISBN: 978-989-99864-5-9, ISSN: 2184-2205 (M33)

  6. Djigić, Gordana, Stojiljković, Snežana. (2011). Classroom management styles, classroom climate and school achievement. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 2, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, 2011, pp 82-83. ISSN: 1986-3020. (M34)

  7. Todorović, Jelisaveta, Stojiljković, Snežana, Ristanić, Suzana, Djigić, Gordana. (2011). Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers’ personality. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 2, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, 2011, pp 15.  ISSN: 1986-3020. (M34)

  8. Djigić, Gordana, Stojiljković, Snežana. (2012). Protocol for classroom management assessment designing. Design Learning Conference, Helsinki, Department of Teacher Education, University of Helsinki, 2012, Abstract book, pp 29. (M34)

  9. Stojiljković, Snežana, Djigić, Gordana, Zlatković, Blagica. (2012). Empathy and teachers’ roles. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 3, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, 2012, pp 239. ISSN: 1986-3020. (M34)

  10. Zlatković, Blagica, Stojiljković, Snežana, Djigić, Gordana, Todorović, Jelisaveta. (2012). Self-concept and teachers’ professional roles. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 3, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, 2012, pp 200-201. ISSN:1986-3020. (M34)

  11. Djigić Gordana, Stojiljković, Snežana, Dosković, Mila. (2013). Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 4, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Antalya, 2013, pp 111. ISSN:1986-3020. (M34)

  12. Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G., Dosković, Z. (2013). Teachers’ self-concept and empathy. World Conference on Educational Sciences, Abstract CD, Abstract No 26126, Sapienza University, Rome, 2013. (M34)

  13. Gigić, J., Zlatanović, Lj., Stojiljković, S., Djigić, G. (2014). Optimism, pessimism and self-efficacy as predictors of academic achievement. Individual and the Environment, Book of abstracts, International conference 10th Days of Applied Psychology, 54. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)

  14. Stojiljković, S., Đigić, G., Dosković, M. (2014). Psychological Profile of Students of Psychology, Pedagogy, Philosophy and Journalism. Individual and the Environment, Book of abstracts, International conference 10th Days of Applied Psychology, 55. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)

  15. Đigić, G., Stojiljković, S. (2014). Teachers self-efficacy and classroom management styles. Individual and the Environment, Book of abstracts, International conference 10th Days of Applied Psychology, 91. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)

  16. Stojiljković, S., Arnaudova, V., Djigić, G., Dosković, M. (2014). Meaning of life, locus of control and achievement motive in social sciences’ students from Nis and Skopje. International Conference on Theory and Practice in Psychology, Skopje, Macedonia, Book of abstracts, 37. Skopje: Department of Psychology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University. (M34)

  17. Đorđević, N., Đigić, G. (2015). Teachers' self-efficacy, effectiveness in professional roles performing and attitudes towards inclusive education. Book of abstracts, International conference 11th Days of Applied Psychology, 13. Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

  18. Maksimović, J., Đigić, G. (2015). Atitudes towards people with disabilities and social inclusion, social distance at students of elementary and high schools and faculties. Book of abstracts, International conference 11th Days of Applied Psychology, 15. Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

  19. Stanković, Z., Đigić, G., Dimić, N. (2016). Learning theories aimed at creating and applying didactic innovations. Book of abstracts, International conference 12th Days of Applied Psychology, 48. Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

  20. Стојиљковић, С., Ђигић, Г. (2017). Особине личности, самоефикасност и школски успех средњошколаца. Наука без граница, Књига резимеа, 290-291, Косовска Митровица: Филозофски факултет (21-22. септембар 2017). (M34)

  21. Đigić, G., Stojiljković, S., Mikić, B. (2017). Procrastination and coping with the examination situation of successful and unsuccessful grammar school students. Book of abstracts, International conference 13th Days of Applied Psychology, 21-22. Niš: Faculty of Philosophy. (M34)

  22. Stojiljković, S., Djigić, G. & Dosković, M. (2018). Personality traits and locus of control as predictors of students’ self-efficacy, International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2018, held in Porto, Portugal, from 5 to 7 of May, 2018, In: Clara Pracana & Michael Wang (Eds.). Book of Abstracts, Lisbon, Portugal: W.I.A.R.S., pp.22. ISBN: 978-989-99864-6-6 (M34)

  23. Stojadinović, M., Đigić, G. (2019). Examination of educational socialization and selection hypothesis using Kolb’s learning styles model. 15th International conference Days of Applied Psychology, Abstract Book, 45. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-509-6 (M34)

  24. Gigić, J., Zlatanović, Lj., Stojiljković, S., Djigić, G. (2016). Optimism, pessimism and self-efficacy as predictors of academic achievement. In: Marković, Z., Đurišić-Bojanović, M., Đigić, G. (Eds.). Individual and the Environment (349-356). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-418-1 (M33)

  25. Marković, Z., Đurišić Bojanović, M., Đigić, G. (Eds.). (2016). Individual and EnvironmentInternational Thematic Proceedia. Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-418-1 (M36)

  26. Đigić, G., Jovanović, D. (2020). Students’ assessment of online teaching and distance learning. Psychology in the World of Science, Book of Abstracts, International Conference 16th Days of Applied Psychology, pp.67. Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-541-6 (M34)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Голубовић, Г. (1988). Научно-истраживачки рад студената Универзитета у Нишу, Зборник научног скупа «Оспособљавање и усавшавање кадрова за научно-истраживачки рад», Ниш: Основна заједница науке Региона Ниш, 193-201. (M63)

  2. Ђигић, Г., Ранчић, В., Гејо, Ј., Панчић, В. (2005). Школско развојно планирање – приказ искустава из школа са подручја Школске управе Ниш. 53. Научно-стручни скуп Сабор психолога Србије у Сокобањи (Књига резимеа). Београд: Савез друштава психолога Србије, 51. (M64)

  3. Ђигић, Гордана. (2006). Школско развојно планирање као пут унапређења квалитета наставе и учења. Примењена психологија (зборник радова). Ниш: Филозофски факултет, 163-174. ISBN 86-7379-106-5 (M45)

  4. Ђигић, Гордана. (2007). Школско оцењивање - теорија и пракса. Примењена психологија – школа и професија (зборник радова). Ниш: Филозофски факултет, 5-17. ISBN 978-86-7379-138-8 (M45)

  5. Голубовић, Слађана, Ђигић, Гордана, Антонијевић, Зорица, Љубеновић, Миша. (2008). Инклузија у образовању. У:  Личност, професија и образовање (241-262). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-169-2 (M45)

  6. Ђигић, Гордана. (2008). Значај образовања за развој социјалне интелигенције код ромске деце. Личност, професија и образовање (тематски зборник радова). Ниш: Филозофски факултет, 263-284. ISBN 978-86-7379-169-2 (M45)

  7. Ђигић, Гордана. (2009). Природа и порекло разлика у општој интелигенцији српске и ромске деце. Личност, професионално усмерење и радни контекст (зборник радова). Ниш: Филозофски факултет, 79-96. ISBN 978-86-7379-190-6 (M45)

  8. Ђигић. Гордана. (2010). Концепт управљања разредом и однос наставника према елементима овог концепта. Образовање, личност и рад (зборник радова). Ниш: Филозофски факултет, 107-126. ISBN 978-86-7379-209-5 (M45)

  9. Ђигић, Гордана. (2009). Тешкоће ромске деце у решавању тестова опште и социјалне интелигенције. Истраживања у специјалној педагогији (зборник радова). Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 453-468. ISBN 978-86-80113-84-5 (M63)

  10. Ђигић, Гордана. (2012). Стилови учења као фактор постигнућа. У: Стојиљковић, С., Тодоровић, Ј., Ђигић, Г. (Уред.). Личност и образовно-васпитни рад (73-86). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-256-9. (M45)

  11. Ђигић, Г. (2014). Психолошке основе Блумове таксономије и њене примене у образовно-васпитном раду. У: Видановић, С., Милићевић, Н., Опсеница Костић, Ј. (Уред.). Развој и ментално здравље (101-112). Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-317-7. (M45)

  12. Ђигић, Г., Стојиљковић, С., Јањић, Д. (2014). Самопроцена стилова управљања разредом: конструкција инвентара за наставнике. У: Стојиљковић, С., Марковић, З., Ђигић, Г. (Уред.). Индивидуалне разлике, образовање и рад (165-182). Ниш: Филозофски факултет, Департман за психологију. ISBN 978-86-7379-363-4. (M45)

  13. Ђигић, Г., Ранчић, В., Гејо, Ј., Панчић, В. (2005). Школско развојно планирање – приказ искустава из школа са подручја Школске управе Ниш. 53. Научно-стручни скуп Сабор психолога Србије у Сокобањи (Књига резимеа). Београд: Савез друштава психолога Србије, 51. (M64)

  14. Ђигић, Гордана. (2007). Социјална интелигенција српске и ромске деце.  Сабор психолога Србије (књига резимеа). Београд: Савез друштава психолога Србије, 77. (M64)

  15. Голубовић, Слађана, Ђигић, Гордана, Антонијевић, Зорица, Љубеновић, Миша. (2007). Инклузија у образовању. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 45. (M64)

  16. Ђигић, Гордана. (2007). Значај образовања за развој социјалне интелигенције код ромске деце. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 49. (M64)

  17. Ђигић Гордана. (2008). Модификовани Розенцвајгов тест као инструмент за мерење социјалне интелигенције српске и ромске деце. Емпиријска истраживања у психологији (књига резимеа). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, 33. ISBN 978-86-86563-27-9 (M64)

  18. Ђигић, Гордана. (2008). Природа и порекло разлика у општој интелигенцији српске и ромске деце. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 14. ISBN 978-86-7379-168-5 (M64)

  19. Ђигић, Гордана, Ранчић, Валентина. (2010). Психолошки инструменти у процени деце из маргинализованих група. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 78. ISBN 978-86-7379-199-9 (M64)

  20. Ђигић, Гордана, Стојиљковић, Снежана, Петровић, Данијела, Бјекић, Драгана. (2010). Управљање разредом – развијање протокола за процену стилова наставника у управљању разредом. Емпиријска истраживања у психологији (књига резимеа). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, 44-45. ISBN 978-86-86563-29-3 (M64)

  21. Ђигић, Гордана, Стојиљковић, Снежана. (2010). Протокол за процену стилова наставника у управљању разредом. Дани примењене психологије, (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 90-91. ISBN 978-86-7379-199-9 (M64)

  22. Ђигић, Гордана. (2011). Стилови учења као фактор постигнућа. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 103. ISBN 978-86-7379-228-6 (M64)

  23. Ђигић, Гордана, Стојиљковић, Снежана. (2011). Стил управљања разредом и став наставника према инклузивном образовању. Емпиријска истраживања у психологији (књига резимеа). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, 79-80. ISBN 978-86-86563-30-9 (M64)

  24. Ранчић, Валентина, Стојиљковић, Снежана, Ђигић, Гордана. (2011). Стандарди компетенција наставника. Дани примењене психологије (књига резимеа. Ниш: Филозофски факултет, 125. ISBN 978-86-7379-228-6 (M64)

  25. Стојиљковић, Снежана, Тодоровић, Јелисавета, Ђигић, Гордана, Ранчић, Валентина. (2011). Личност и образовно-васпитни рад. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 98. ISBN 978-86-7379-228-6 (M64)

  26. Ђигић, Гордана. (2012). Психолошке основе Блумове таксономије и њене примене у образовно-васпитном раду. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 143. ISBN 978-86-7379-257-6 (M64)

  27. Плут, Дијана, Ђигић, Гордана. (2012). Перспективе наставе из области психологије образовања на универзитетима у Србији. Сабор психолога Србије (књига резимеа). Београд: Савез друштава психолога Србије, 91. ISBN 978-86-83797-93-6 (M64)

  28. Стојиљковић, Снежана, Тодоровић, Јелисавета, Ђигић, Гордана, Ранчић, Валентина. (2012). Личност и образовно-васпитни рад. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 133. ISBN 978-86-7379-257-6 (M64)

  29. Тодоровић, Јелисавета, Ђигић, Гордана. (2012). Улога универзитета у развоју социјалне и образовне инклузије. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 136. ISBN 978-86-7379-257-6 (M64)

  30. Стојиљковић, Снежана, Тодоровић, Јелисавета, Ђигић, Гордана, Ранчић, Валентина. (2013). Личност и образовно-васпитни рад. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 137. ISBN 978-86-7379-295-8 (M64)

  31. Ђигић, Гордана, Јањић, Данка, Стојиљковић, Снежана. (2013). Самопроцена стилова управљања разредом – конструкција инвентара за наставнике. Личност и образовно-васпитни рад. Дани примењене психологије (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 149. ISBN 978-86-7379-295-8 (M64)

  32. Ђигић, Г., Стојиљковић, С. (2014). Личносне и професионалне карактеристике основношколских наставница и наставника. Наука и савремени универзитет 4 (књига сажетака). Ниш: Филозофски факултет, 53-54. ISBN 978-86-7379-350-4 (M64)

  33. Ђорђевић, Н., Ђигић, Г. (2015). Ставови према инклузивном образовању код наставника основних и средњих школа. Савремени трендови у психологији, Програм скупа, 7. Нови Сад: Филозофски факултет. (M64)

  34. Стојиљковић, С., Петровић, В., Ђигић, Г. (2017). Особине личности и синдром изгарања код васпитачица. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, зборник радова са конференције Наука и савремени универзитет 6. Ниш: Филозофски факултет, 445-452. ISBN 978-86-7379-462-4 (M63)

  35. Тодоровић, М., Ђигић, Г. (2016) Селф-концепт младих са церебралном парализом. Релације и границе: психологија и интерперсонални односи. Научно-стручни скуп психолога Србије (књига резимеа). Београд: Друштво психолога Србије, 104.  ISBN 978-86-89377-22-4 (M64)

  36. Ђигић, Г., Стојиљковић, С., Ђорђевић, А. (2016). Стилови управљања разредом и задовољство послом код наставника. Зборник сажетака са VII научног скупа са међународним учешћем ”Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”, стр. 23-24. Бијељина, 11. новембар 2016. ISBN 978-99938-55-24-8 (M64)

  37. Досковић, М., Стојиљковић, С., Ђигић, Г. (2016). Мотив постигнућа и локус контроле будућих педагога и психолога. Зборник сажетака са VII научног скупа са међународним учешћем ”Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”, стр. 42. Бијељина, 11. новембар 2016. ISBN 978-99938-55-24-8 (M64)

  38. Петровић, В., Стојиљковић, С., Ђигић, Г. (2016). Особине личности и синдром изгарања код васпитачица. Наука и савремени универзитет 6 (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 133-134. ISBN 978-86-7379-431-0 (M64)

  39. Ђигић, Г., Марковић, Љ. (2017). Особине личности и импулсивно тражење сензација као предиктори изложености насиљу и склоности ка вршењу насиља, Наука и савремени универзитет 7 (књига резимеа). Ниш: Филозофски факултет, 99-100. (M64)

  40. Đigić, G, Kostić, A. (2018). Osobine ličnosti, inteligencija i motiv postignuća Kao faktori akademske uspešnosti kod gimnazijalaca i studenata, 66. Naučno-stručni skup – Kongres psihologa srbije, Futurizam u psihologiji  ̶  psihologija u zoni budućeg razvoja, Zlatibor, 30. maj – 2. jun 2018, Knjiga rezimea, str. 84. Beograd: Društvo psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0 (M64)

  41. Ђигић, Г., Јањић, М. (2018). Неопходна подршка настави српског као језика окружења и образовања у школама на подручју Југоисточне Србије (анализа актуелног стања). У: В. Џиновић, С. Грбић (уред.). Квалитативна истраживања у друштвеним наукама: од личног искуства до социјалних пракси, Зборник радова са XXIII научне конференције „Педагошка истраживања и школска пракса“, Београд: Институт за педагошка истраживања, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, 82-88. ISBN 978-86-7447-141-8 (M63)

  42. Ђигић, Г., Марковић, Љ. (2018). Особине личности и импулсивно тражење сензација као предиктори изложености насиљу и склоности ка вршењу насиља. У: Б. Благојевић (уред.). Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, Тематски зборник радова са научног скупа Наука и савремени универзитет 7, том 2 (327-341). Ниш : Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-487-7 (M63)

  43. Милојевић, М., Ђигић, Г., Стојиљковић, С. (2018). Родитељска укљученост као предиктор изложености и склоности деце ка вршењу електронског насиља. Наука и савремени универзитет – НИСУН 8, Ниш, Филозофски факултет, 10.11.2018. Књига резимеа, 121-122. ISBN 978-86-7379-489-1 (M64)

  44. Ђигић, Г., Стојиљковић, С., Досковић, М. (2019). Особине личности, самопоштовање и перфекционизам као предиктори стилова учења. 67. Конгрес психолога Србије, Психологија у новом добу – изазови (ре)хуманизације, Златибор 22-25.05.2019,  Друштво психолога Србије. Књига резимеа, стр. 112-113. ISBN 978-86-89377-37-8 (M64)

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 20 maj 2021 17:16