Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Marija Marković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.11.1983.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Pedagogija
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  М14 Рад у тематском зборнику међународног значаја

  Cvetković, M. Peers as a support to education of hyperactive children. 2009. In 12th International conference on inclusive education in the Balkan countries: Policy and practice, edited by A. Sipitanou and N. Galevska Angeloska, 643-648. Thessaloniki, Greece: Kyriakidis Brothers. ISBN 978-960-467-198-4
  Gavrilović,  D. i M. Cvetković. 2013. A Priest on the Border – Two Sides of a Coin. In On Religion in the Balkans, edited by D. B. Đorđević, 83–95. Niš and Sofia: YSSSR and “Ivan Hadjyiski” Institute for Social Values and Structures. ISBN 978-86-86957-15-3 (YSSSR) ISBN 978-954-91428-6-0 („Ivan Hadjyiski“)
  M42 Монографија националног значаја
  Трифуновић, В. и М. Цветковић. Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет, 2012. ISBN 978-86-7604-088-9 COBISS.SR-ID 194689548

  М44 Рад у тематском зборнику водећег националног значаја

  Цветковић, М. и Д. Тодоровић. Александровац (Бабушница). У Село у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, Ђ. Стевановић и Д. Тодоровић, 263–288. Београд: Службени гласник и Завод за проучавање села, 2012. ISBN 978-86-87067-11-0 ISBN 978-86-519-1213-2 COBISS.SR-ID 192619020 UDK 316.335.55 (497.11-12 Александровац) 314.83 (497.11-12 Александровац)

  Гавриловић, Д. и М. Цветковић. Осуђен на самоћу – Мирко Станковић из Раљина (Бабушница). У Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле Л. Милошевић Радуловић, Ј. Петровић и И. Илић Крстић, 187–205. Београд и Ниш: Службени гласник и Машински факултет Универзитета у Нишу, 2013. ISBN 978-86-519-1697-0 ISBN 978-86-6055-040-0 COBISS.SR-ID 199786508 UDK 316.334.7-053.9(497.11-12), 929-053.9(497.11-12)

  Гавриловић,  Д. и М. Цветковић. Драгослав Манић Форски. У Људи из пограничја говоре, приредили М. Д. Тасић, Д. Здравковић и Д. Крстић, 143-162. Врање: Учитељски факултет, 2014. ISBN 978-86-6301-008-6 COBISS.SR-ID 204464396 UDK 316.334.55 323.15

  Цветковић, М. и Д. Гавриловић. Породично газдинство Стојадиновић из Александровца (Бабушница). У Породично газдинство у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић и М. Вуковић, 111-133. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу, 2014. ISBN 978-86-515-0899-1 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-047-9 (МФН) COBISS.SR-ID 284764679 UDK 316.334.55: 631.115.11 (497.11 Александровац)

  Цветковић, М. и Д. Гавриловић. Вашар у Љуберађи некада и сада (Бабушница). У Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић и Д. Крстић, 221-250. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу, 2014. ISBN 978-86-515-0898-4 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-046-2 (МФН) COBISS.SR-ID 284766727 UDK 394.6(497.11 Љуберађа)

  Марковић, М. и Д. Гавриловић. „Ситно коло до кола“: хармоникаш Часлав Љубеновић (Бабушница). У Узорник у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Б. Ђорђевић, В. Трифуновић и Њ. Драговић, 209-224. Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет Универзитета у Нишу, 2014. ISBN 978-86-515-0933-2 (Прометеј) ISBN 978-86-6055-058-5 (МФН) COBISS.SR-ID 208769804 UDK 78(497.11 Babušnica): 929 Ljubenović Č.

  Марковић, М. и Д. Гавриловић. Учитељ у пограничју – пример ентузијасте (Бабушница). У Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије, приредиле М. Јовановић, Д. Здравковић и В. Трифуновић, 119-133. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2014. ISBN 978-86-7379-353-5 COBISS.SR-ID 212176140 UDK 371.312.1:37.017(497.11 Бабушница)

  Марковић, М. и Д. Гавриловић. Обућарски занат у бабушничком крају (Бабушница). У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Д. Крстић, Д. Б. Ђорђевић и С. Марковић Крстић, 257-274. Нови Сад и  Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу, 2014. ISBN 978-86-515-0992-9 COBISS.SR-ID 292706567 UDK 685.3:39(497.11 Babušnica)

  Гавриловић,  Д. и М. Марковић. Драгослав Манић Форски. У Пограничје, приредили Д. Б. Ђорђевић, Д. Тодоровић и Ј. Петровић, 207-220. Ниш: Машински факултет, ЈУНИР, 2015. ISBN 978-86-86957-16-0 (Јунир) COBISS.SR-ID 219907596 UDK 316.334.55 323.15 (рaд пoнoвo штaмпaн)

  М45 Рад у тематском зборнику националног значаја

  Цветковић, М. Концепције и аспекти развоја курикулума усмереног ка ученику. У Образовање и развој – тематски зборник радова, приредиле Т. Стефановић-Станојевић, С. Видановић и В. Анђелковић, 5-25. Ниш: Филозофски факултет, 2009. ISBN 978-86-7379-187-6 COBISS.SR-ID 172037388 UDK 371.214.11

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М24 Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

  Станисављевић-Петровић, З. и М. Цветковић. Димензије развоја мултикултуралности у школској средини. Теме 35, бр. 4 (2011): 1407-1420. ISSN 0353-7919 COBISS.SR-ID 40081423 UDK 37.035:316.72

  Станисављевић-Петровић, З. и М. Цветковић. Примена програма превенције вршњачког насиља у школској средини. Настава и васпитање 61, бр. 2 (2012): 280-293.   ISSN 0547-3330 COBISS.SR-ID 190548492 UDK 316.624-053.6; 37.062

  Цветковић, М. Фактори који утичу на насилничко понашање ученика у Бабушничкој општини. Теме 36, бр. 4 (2012): 1657-1679.  ISSN 0353-7919 COBISS.SR-ID 4305135 UDK 343.8:371.212 (497.11 Бабушница)

  Милошевић-Радуловић, Л., Марковић, М. и Д. Б. Ђорђевић. О пограничним општинама југоисточне Србије у Народним новинама. Теме 38, бр. 4 (2014): 1701-1734. ISSN 0353-7919 UDK 070.433(497.11-12):316.65

  М51 Рад у водећем часопису националног значаја

  Станисављевић-Петровић, З. и М. Цветковић. Модернизација школског система. Култура полиса, 9, бр. 18 (2012): 181-196. ISSN 1820-4589 COBISS.SR-ID 287069959 UDK 37.014.3,,(497.11),,20.

  Марковић, М. Ученици као актери у превенцији вршњачког насиља у школи. Специјална едукација и рехабилитација 13, бр. 2 (2014): 237-253. ISSN 1452-7367 COBISS.SR-ID 210906380 UDK 316.624-057-874 37.06:364-636

  Марковић, М. Могућности превентивног деловања наставника у погледу насилничког понашања ученика. Темида 18, бр. 2 (2015): 145-164. ISSN (штампано издање) 1450-6637 ISSN (on line издање) 2406-0941 COBISS.SR-ID 140099335

  М53 Рад у научном часопису

  Станисављевић-Петровић, З. и М. Цветковић. Превенција вршњачког насиља у школама у Србији. Актуелности – Часопис удружења стручних радника социјалне заштите Србије, 8, бр. 1-2 (2012): 33-45. ISSN 1451-3129 COBISS.SR-ID 177748999 UDK 364.62(497.11)

  Stanisavljević-Petrović, Z., Cvetković, M. and A. Jovanović (2012): Humanisation of the school according to the idea of Paul Freire. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History 11, No. 1 (2012): 33 – 42. ISSN 1820-8509 UDK 37.014 Freire P.

  Stanisavljević-Petrović, Z. and M. Marković. Partnership between the school and the environment – Teaching outside the classroom. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History 13, No. 2 (2014): 53-64. ISSN 1820-9495 (Print) ISSN 1820-8509 (Online) COBISS.SR-ID 155246604 UDK371.3

  Marković, M. Family context of children and youth who exhibit violent behavior. Rad 20.10.2015. prihvaćen za objavljivanje u časopisu FACTA UNIVERSITATIS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  М33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини

  Цветковић, М. Подстицање просоцијалног понашања ученика као фактор развоја позитивне школске климе. У Вaспитaњe зa хумaнe oднoсe – прoблeми и пeрспeктивe – зборник радова са нaучног скупа сa мeђунaрoдним учeшћeм, приредила Б. Јевтић, 244-253. Ниш: Филoзoфски фaкултeт, 2011. ISBN 978-86-7379-233-0 COBISS.SR-ID 188518412 UDK 37.017.7

  Цветковић, М. Неопходност интердисциплинарног проучавања социјално-педагошких феномена. Образовање и савремени универзитет – тематски зборник радова, приредили С. Димитријевић, Е. Миљковић-Бојанић, Д. Захаријевски, Ј. Тодоровић, Б. Јевтић, Ј. Марковић, Д. Поповић-Срдановић, Д. Машовић, Д. Марковић, Д. Павловић и С. Благојевић, 119-133. Ниш: Филозофски факултет, 2012. ISBN 978-86-7379-266-8 COBISS.SR-ID 194774540 UDK 37.013.42:37.013

  Gavrilović, D. and M. Cvetković. Religious and social elements of celebration of municipal and rural saints’ days in the municipality of Babušnica. In Religion, religious and folk customs on the border, edited by D. B. Đorđević, D. Gavrilović and D. Todorović, 259–269. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2012. ISBN 978-86-86957-13-9 COBISS.SR-ID 191388428 UDK 316.74:2 398.3

  Станисављевић Петровић, З. и М. Цветковић. Креирање школе као хумане социјалне заједнице. У Хуманизација универзитета – тематски зборник радова, приредили Г. Максимовић, С. Милосављевић-Милић, Т. Пауновић, Е. Миљковић-Бојанић, Д. Захаријевски, Н. Милићевић, С. Димитријевић, Б. Јевтић, Д. Поповић, М. Антовић, Н. Јовић, Д. Марковић, Т. Вулић, С. Станковић и С. Благојевић, 169-180. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2013. ISBN 978-86-7379-297-2 COBISS.SR-ID 202316044 UDK 371:37.017.92

  Marković, M. and D. Gavrilović. Cult Places in the Babušnica Region. In Cult places on the border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Krstić, 257–263. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš, 2014. ISBN 978-86-6055-054-7 COBISS.SR-ID 207979788 UDK 27.522(497.11 Babušnica)

  Gavrilović, D. and M. Marković. 2015. The cemetery and burial customs in Babušnica. In The cemeteries and burial customs on the border, edited by D. B. Đorđević, D. Todorović and D. Gavrilović, 156–176. Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion and Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš, 2015. ISBN 978-86-6055-068-4 COBISS.SR-ID 215989260 UDK 393(497.11 Babušnica); 718

  М34 Саопшење са међународног скупа штампано у изводу

  Cvetković, М. Peers as support to education of hyperactive children, 12th International conference of BASOPED – Inclusive education in the Balkan countries: Policy and practice. Ohrid, 25-27 June 2009. ISBN 978-608-4508-22-9 COBISS.MK-ID 78401290

  Цветковић, М. Подстицање просоцијалног понашања ученика као фактор развоја позитивне школске климе. Вaспитaњe зa хумaнe oднoсe – прoблeми и пeрспeктивe, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филoзoфски фaкултeт, 17-18. септембар 2010. ISBN 978-86-7379-197-5 COBISS.SR-ID 178098188

  Цветковић, М. Неопходност интердисциплинарног проучавања социјално-педагошких феномена. Наука и савремени универзитет, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филозофски факултет, 10-11. новембар 2011.

  Станисављевић Петровић, З. и М. Цветковић. Креирање школе као хумане социјалне заједнице. Наука и савремени универзитет, научни скуп са међународним учешћем. Ниш, Филозофски факултет, 16-17. новембар 2012. ISBN 978-86-7379-264-4 COBISS.SR-ID 194791436

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   

Poslednji put izmenjeno subota, 12 mart 2016 17:47