Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Irena Arsić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.09.1959.
 • Mesto rođenja: Skoplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Jugoslovenska knjizevnost
 • Godina diplomiranja: 1982.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Антоније (Антун) Вучетић (1845-1931) историчар Дубровника, Филозофски факултет у Нишу, Ниш  2012, ISBN 978-86-7379-245-3 COBISS. SR-ID 19165972

  Дубровчани и нашјенци: из старога Дубровника, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011. 821.163.42.09  930.85 (497.13 Дубровник) COBISS-ID 184597516

  Дубровачке теме 19. века, Ars libri,  Београд  2009. ISBN 978-86-7588-151-3

  Српска православна црква у Дубровнику до почетка 20. века,  Српска православна црквена општина у Дубровнику, Епархија захумско-херцеговачка и приморска, Ars libri, Дубровник – Требиње – Београд, 2007,  [илустровано], ISBN 978-86-7588-114-8.

  Дубровачки штампари и издавачи 19. века и њихова издања, Бесједа – Ars libri, Бања Лука – Београд 2005, ISBN 99938-35-76-5.

  Антун Сасин дубровачки песник 16. века, Бесједа – Ars libri, Бања Лука – Београд  2002.

  Успостављање канона старе дубровачке књижевности у: П. Станојевић, Књижевни историчар Франческо Марија Апендини, Ars libri, Београд 2012, 7-12. ISBN 978-86-7588-205-3 COBISS.SR-ID 198555660 М44 (2)

  Lujo Vojnović, Istorija Dubrovačke Republike, [проширени текст издања према рукопису из архива САНУ приредила и написала студију И. Арсић], Ars libri, Beograd 2006. ISBN 86-7588-070-7

  Георгија (Ђорђе) Николајевић, О Дубровнику и о Дубровчанима, [приредила према архивским документима и текстовима објављеним предвуковском ћирилицом, написала уводну студија (7-22), напомену о издању (165-169), саставила речник мање познатих речи и библиографију коришћене литературе   И. Арсић], Ars libri, Центар за црквене студије, Београд – Ниш  2004, ISBN 86-7588-022-7.

  Ђуро Даничић, Приповетке из Старога и Новог завета, [приредила, написала уводну студију, напомену о издању и саставила библиографију досадашњих издања И. Арсић], Ars libri, Бесједа,  Београд, Бања Лука 1996, 1998, 2003.

  Срби у Дубровнику, Задужбина Владете Јеротића – Domus editoria Ars libri, Београд
  2019. ISBN 978-86-81306-38-3

  Из Дубровника новијег доба, Едиција „Стари Дубровник“, коло II, књ. 1, Задужбина
  Владете Јеротића – Domus editoria Ars libri, Београд 2018, стр. 195. ISBN 978-86-81306-
  03-1 COBISS.SR-ID 271008012

  Гости Града и друге студије из старог и Дубровника 19 века, Ars libri, Београд 2015,
  ISBN 978-86-7588-223-7 COBISS.SR-ID 218480652

  Из новије дубровачке књижевности, приредила Ирена Арсић, Ars libri, Београд 2015, ISBN 978-86-7588-225-1 COBISS.SR-ID 218499596

  Јовица Перовић (1874-1942) дубровачки публициста, Филозофски факултет у Нишу,
  Ниш 2014. ISBN 978-86-7379-364-1 COBISS.SR-ID 212439308

  Од Српске Атине до југословенске провинције: културне прилике у Дубровнику
  Решетаровог времена (1860–1942), Српски молитвеник : споменица Милану Решетару : 1512-1942-2012, уредници Јасмина Грковић-Мејџор, Виктор Савић, Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности. Фонд "Ђорђе Зечевић" за унапређење и заштиту ћириличког писма ; књ. 1, Службени гласик, Београд, 2016,
  43–50. ISBN 978-86-7025-717-7 COBISS.SR-ID 228609036 M14

  Борба за очување националног идентитета Срба у Дубровнику, Catena mundi: о националном идентитету Срба, IV, приредио Бранимир Нешић, Catena mundi, Београд 2020, 469-482. ISBN 978-86-6343-128-7 COBISS SR ID-13887241

  Два лица српске дипломатије и државништва: Ђорђе Николајевић и Петар Петровић Његош, Његошев зборник Матице српске 2, Споменица о двестагодишњици Његошевог рођења, Матица српска, Нови Сад 2014, 403-419. ISSN 1821-4843 UDC 821.163.49.09 Petrović Njegoš P. II:32 32:929 Nikolajević Đ.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Из архива Дубровачког ученог друштва „Свети Влахо“(1926-1927), „Philologia Mediana“, V, 5, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2013, 579-585. УДК 061.22(497.5 Дубровник) ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS:SR-ID 171242508 М52 (2)

  Memoarska proza – Uspomene iz Barija Dubrovčanina Jovice Perovića, „Dubrovački horizonti“, 49, god. XL, Zagreb 2013, 55-65

  Из архива Дубровачког ученог друштва „Свети Влахо“(1926-1927), „Philologia Mediana“, V, 5, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2013, 579-585. УДК 061.22(497.5 Дубровник) ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS:SR-ID 171242508

  Ruđer Bošković: Does Anyone Know Who His Father Is?, „Београдски историјски гласник“, II (2012), Одељење за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд 2012, 161-177. ISSN 2217-4338 UDC: 52:929 Бошковић Р.; 339:929 Бошковић Р. ID: 194213900

  Nepoznati rukopis dubrovačkog istoričara A. Vučetića, „Philologia Mediana“, IV, 4, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012, 307-312.,  ISSN 1821-3332=Philologia Mediana COBISS. SR-ID 171242508 UDK 821.163.42-3 Vučetić A

  Јован Л. Перовић – најзначајнији истраживач Архива СПЦ у Дубровнику, „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, IX, 9, Ниш 2012, 315-323. УДК 929 Јовица Л. Перовић 271.222 (494.11)-774(497.13) ISSN 1820-2446=Црквене студије COBISS.SR-ID 115723532

  Основи аутентичног доживљавања слободе у делу Ивана Стојановића, "Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, год. VIII, бр.8,  Ниш 2011, 357-364. УДК 271.222(497.11)-774(497.13) ISSN 1820-2446

  Дубровачка сатира с краја 19. века  -  Kомедија нова прид вратима од раја, „Philologia Mediana“, III, 3, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011, 515-527. ISSN 1821-3332=Philologia Mediana COBISS.SR-ID 171242508

  Знаменита Дубровкиња Теодора Бошковић, „Српско-далматински магазин“, за год. 2011, св. VI, СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит, Сплит 2011, 32-41. ISSN 1846-3436

  Предраг Станојевић, Notizie storico-critiche sulle antichita, storia e letteratura de’ Ragusei Франческа Марије Апендинија. Новине, из рукописа приредила за штампу Ирена Арсић, „Philologia Mediana“, III, 3, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011, 359-388. ISSN 1821-3332=Philologia Mediana COBISS.SR-ID 171242508

  Дубровчанин Нико Ђивановић у одбрани имена грушке Улице Св. крста (крижа) 1931. године, „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, год. VII, бр.7,  Ниш 2010, 397-403. УДК 271.222(497.11)-774(497.13) ISSN 1820-2446

  Дубровчанин Нико Ђивановић о Браниславу Нушићу, „Philologia Mediana“, 2,  Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2010, 335-339. ISSN 1821-3332

  О „Вијенцу народне славе“ дубровачког илирца Антуна Казначића, Годишњак за српски језик и књижевност, XXIII, 10, Филозофски факултет у Нишу, Ниш  2010, 143-150. ISSN 1451-5415

  Бранислав Нушић на дубровачкој позоришној сцени почетком 20. века, „Српско-далматински магазин“, 2010, св. V, СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит, Сплит 2010, 41-45. ISSN 1846-3436

  „Кamenčić prošlosti u mozaiku sadašnjosti“ (Dr. Rade Petrović, Ruski konzulat u Dubrovniku od osnivanja do 1878. godine, Srpska pravoslavna crkvena opština Dubrovnik, Dubrovnik 2010.), „Philologia Mediana“, IV, 4, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012, 359-360. ISSN 1821-3332=Philologia Mediana COBISS. SR-ID 171242508 UDK 821.163.42-94.09 Petrović R.

  „Шљем на свјетлост“: (не)моћ штампарских преса. Из дубровачког штампарства, Годишњак Катедре за српску са јужнословенским књижевностима за школску 2009/2010. годину. Посвећено успомени на др Предрага Станојевића, година V, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2010, 93-99. УДК 070.1 „Dubrovnik“ ISSN 1820-5305 COBISS.SR-ID 120547596

  Традиција обавезује. „Српско-далматински магазин“ за годину 2009, свезак IV, СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит, Сплит 2009, 207 стр, „Philologia Mediana“, 2,  Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2010, 361-363. ISSN 1821-3332

  Петар Колендић о раду на дубровачкој библиографији, „Српско-далматински магазин“, свезак IV, СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит, Сплит 2009, 42-47. ISSN 1846-3436

  Антун  Фабрис (1864-1904) - књижевни историчар, публициста, ангажовани  интелектуалац, „Philologia Mediana“, год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2009, 99-108.UDK 821.163.42:929 Fabris A ISSN 1821-3332

  Lujo Vojnović, Sjenima Dubrovčana, priredila I. Arsić, „Philologia Mediana“,  год. I, број 1, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2009, 237- 251. ISSN 1821-3332 

  На прагу шестог столећа, (Leksikon Marina Držića, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb 2009, стр. 940; Marin Držić, Bibliografija, literatura, priredila Sonja Martinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb 2009., стр. 389), „Зборник Матице српске за књижевност и језик“, књ. 58 (2010), свеска 2, 422-424. UDC 821.163.42-2.09  Držić M. ISSN 0543-1220 COBISS.SR-ID 9627138

  Лик св. Саве у двема дубровачким комедијама из друге половине 19. века, [према рукопису из оставштине Милана Решетара у Слованској книховни у Прагу] „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, год.V, бр. 5, Ниш, 2008, 207-213, УДК 27-36:929, ISBN 1820-2446.

  О Дубровачком ученом друштву „Св. Влахо“,  [према архивским документима], „Српско-далматински магазин“, свезак III,  СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит,Сплит 2008, 29-38.

  Православни Срби Дубровчани и Бококоторско-дубровачка и спичанска епархија (1870-1874), , [према архивским документима], «Бока», 26, 151-162, Херцег Нови 2007, UDK 08, ISSN 0350-7769, UDK 929(=163.41)(031), ISBN 86-83651-62-2.

  Ђорђе Николајевић, уредник и најплоднији сарадник „Српско-далматинског магазина“, „Српско-далматински магазин“, свезак II, СКД  „Просвјета“, Загреб – Пододбор Сплит, Сплит 2007, 17-24.

  Стојановић, Ружичић и Војновић о Савиндану у Дубровнику 1894, „Црквене студије“, Годишњак Центра за црквене студије, год. IV, бр. 4, Ниш, 2007, 317-328, UDK 930.85(497,5), ISSN 1820-2446.

  Дубровачки добротвор Божо Бошковић и подизање Саборног храма  у  Дубровнику,  [према архивским документима], “Црквене студије”, Годишњак Центра за црквене студије,  III, 3, Ниш, 2006, 395-403, УДК 27-523.4 (497.13), ISBN 1820-2446.

  О крају књижевности старог Дубровника, „Зборник Матице српске за књижевност и језик“, LIV, 1/2006, 207-209, UDK 80+82,82, ISSN 0543-1220.

  Дубровачки парох Георгије Николајевић и револуционарна 1848-49 века  [према архивским документима архива СПЦ у Дубровнику и САНУ у Београду], „Црквене студије“, I, 1, Центар за црквене студије, Ниш, 279-288, УДК 2-4+929, ISSN 1820-2446.

  Матија Бан и покушај оснивања Друштва св. Саве, [према архивским документима], „Браство“, IX, Београд  2005, 61-72, ISSN 1451-2386.

  Српска књижевност у часопису „Славија“, 32. међународни научни скуп слависта у Вукове дане, 32/2, Београд 2004, 305-318, ISSN 0351-9066.

  Дубровачка књижевност дум Ивана Стојановића – историја, књижевност, мемоар, биографија, анегдота, 33. међународни научни скуп слависта у Вукове дане, 33/2, Београд 2004, 117-128, ISSN 0351-9066.

  О светосавским свечаностима у Дубровнику крајем XIX века  [према архивским документима и дубровачкој периодици] ,“Браство“, VII, 2003, 55-67.

  Антун Фабрис, Медо Пуцић, „Србистика/ Serbica“, Гласило Покрета за обнову србистике,“, II, 1-2, 1998, Београд 2002, 353-381.

  Две маскерате из негдашње дубровачке библиотеке Бизаро [према рукопису из архива породице Бизаро објавила И. Арсић], „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“, 63-64, 1997-98, Филолошки факултет у Београду, Београд 2000, 40-55.

  Књижевни историчар Драгољуб Павловић, „Србистика / Serbica“, Гласило Покрета за обнову србистике,  I, 1/1998, 167-181.

  Јохан Кристијен Енгел – Иван Стојановић: „Повијест Дубровачке Републике“, „Књижевност и језик“ часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 1998, XLV, 2-4, 143-145.

  О „Малахној комедији од пира“ Дубровчанина Антуна Сасина, „Рашка“, 33, 1999, 84-92.

  Даничићеви преводи старозаветних књига у свом времену, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 26/1,  Београд 1997,  217-230.

  Павле Поповић о дубровачкој драми, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 25/1,  Београд 1996, 173-181.

  Љубомир Ненадовић и српска путописна традиција, Друга међународна конференција Филолошког факултета у Приштини, 19-20. маја 1995, „Књижевност и језик“ часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 1-2, Београд 1996.

  О приштинској книгохранилници, Зборник Филолошког факултета у Приштини, 5-6, Приштина 1995-96, 127-136, ISSN 0354/7795  UDK 82:801(05)

  Зборник Филолошког факултета у Приштини књ. 3, „Књижевност и језик“ часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 3-4, Београд 1995, 169-171.

  Историјска тачност општехришћанских поетских слика, „Разбоји од Турака“ епска хроника Дубровчанина Антуна Сасина, „Хришћанска мисао“, 7-9, Београд 1994, 47-48.

  Дубровник у виђењу владике нишког Никанора Ружичића, Philologia Mediana“, год. XI, бр. 11, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2019, 27-33.  УДК 821.163.41.09-9 Ружичић Н. 9 (497.5Дубровник)  ISSN 1821-3332

  The „Turkish topics“ in the Works of Matija Ban, „Studies of the Ottoman Domain“, Volume 8, Issue 15, August 2018, 203-215.  ISSN 2147-5210  DOI 1019039/sotod 2018.96

  О историјским драмама Матије Бана,  Philologia Mediana“, год. X, бр. 10, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2018, 27-35. УДК 821.163.42.09-2 Бан М. ISSN 1821-3332

  Три писма Стојана Новаковића Луку Зоре (1880-1894), „Српске студије“, Центар за српске студије, 8, 2017, 402-410. УДК 32:929 Novaković S. (044). Zore L. (044)

  Из ратних рукописних бележака тројице Дубровчана - Ивана Аугуста Казначића (1817-1883), Франа Кулишића (1885-1915) и Ернеста Катића (1883-1955), „Зборник Матице српске за књижевност и језик“, књ. 65 (2017), св. 2, Нови Сад, 693-702. UDC 091 (497,5 Dubrovnik)“18/19“  ISSN 0543-1220 COBISS SR-ID 9627138

  The Culture of Catholic Serbs from Dubrovnik in Contemporary Croatian Historiografy, „Philologia Mediana“, год. IX, бр. 9, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017, 51-64. UDC 061.2(=163.41)(497.5 Dubrovnik) 316.752(=163.41) 930(497.5)''19'' ISSN 1821-3332

  Self-Fashioning in Renaissance Dubrovnik: Marin Držić Vidra (1508-1567), „Human Research in Rehabilitation“ Journal for Interdisciplinary Studies“, volume 7, Issue 2, 2017, 90-93. DOI: 10.21554/hrr.091709 ISSN 2232-996X 

  New Methods in the Researching of Old Dubrovnik’s Literature, „Human“, volume 6, Issue 2, 2016, 50-52. DOI: 10.21554/hrr.091608 ISSN 2232-996X

  О Св. Влаху у Београду 1904. Philologia Mediana“, год. VIII, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2016, 99-108. УДК 091(0.032):642.09 930.85(=163.42)(497.11)“1904“  ISSN 1821-3332

  Ћирилица у Дубровнику 19 века, „Philologia Mediana“, год. VII, бр. 7, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 335-352. УДК 003.349:930.85(497.5 Дубровник) „18“ ISSN 1821-3332

  Нова историја старе дубровачке књижевности, „Philologia Mediana“, год. VII, бр. 7, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 557-560. УДК 821.163.42-95“14/17“ (497.11) (049.32) ISSN 1821-3332

  Знаменити Дубровчанин Антун (Антоније) Вучетић, „Зборник о Србима у Хрватској“, 9, Српска академија наука и уметности, Београд 2015, 273-292. ISSN 0353-5967 =Зборник о Србима у Хрватској  COBISS.SR-ID 16578818

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Савремена српска рагузеологија данас – једно виђење, Наука и свет, тематски зборник радова, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2013, 99-109. УДК 821.163.42.09“14/17“(497.11) ISBN 978-86-7379-298-9 М14 (4)

  Дубровачка „Црвена Хрватска“ о балканској 1912-13. година, Први балкански рат 1912/1913. године: друштвени и цивилизацијски смисао, Међународни тематски зборник, књ. II, приредио А. Растовић, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2013, 185-199. ISBN 978-86-7379-290-3 УДК 050(497.5 Дубровник):94(497)“1912/1913“М14 (4)

  Дубровачки парац Свети Влахо: од светог до популарног, „Српски језик, књижевност и уметност“, Зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29. X 2011), књ. 2, Крагујевац, 2012, 203-2011. ISBN 978-86-85991-43-1

  Rad istoričara L. Vojnovića, A. Vučetića i J. Tadića na popularizaciji dubrovačkog turizma, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Folklor, etnografija i Dubrovnik, Hrvatska i svijet“, Dubrovnik, 11-13.XII 2011, urednica Mira Muhoberac, Dubrovnik 2012, 495-499.  UDK 39(497.5)(063) ISBN 978-953-56971-2-1

  Дубровчани и нашјенци, своји и/или туђи, „Други о Србима, Срби о другима“, приредила Д. Поповић Срдановић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012, 167-173.  УДК 930.85(=16)(497.5 Дубровник)  ISBN 978-86-7973-237-8

  Власи  на вратима  од  града: пролегомена у  проучавање  мотива  село – град  у  драмској  књижевности  ренесансног Дубровника, Село и град у култури Бугара и Срба / Селото и градът в културата на Българи и Сърби, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, Велико Търново“ 2011, 78-88. ISBN 978-954-524-788-0

   „Полакше памети“ и/или господарица сцене: мотив родно другог у ренесансном опусу Марина Држића,  Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29-30.X 2010), књ. II, „Жене: род, идентитет, књижевност“, Крагујевац 2011, 549-556, УДК 821.163.42.09 Држић М. ISBN 978-86-85991-36-3 (ФФ;) COBISS.SR-ID 186990860

  О/око имену/а у старој дубровачкој књижевности, „Име у култури Срба и Бугара“ – „Името б културата на Сърби и Българи“, зборник радова. Приредила Дубравка Поповић Срдановић, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2011, 203-209. ISBN 978-86-7379-242-2 УДК 81''373.23.163.42.09''15'' COBISS. SR-ID 191056908

  Ренесансобият Дубровник през XVI век. Цвета Зузорич Пешони (1552-1648), Международен университетски семинар на бълканистични проучвания и специализации Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград, Тяна Балканите, She on the Balkan, Благоевград 2001, 321-336.

  Miles gloriosus у дубровачкој комедији, Трећа међународна научна конференција „Комедија у српској књижевности“, одржана 23-25. маја 1996, Приштина – Призрен, Приштина, Филолошки факултет у Приштини, Приштина 1997, 103-112, ISBN 86-81029-56-8.

  Слика позоришта у исказима војводе Драшка, Четврта међународна конференција „Горски вијенац – интертекстуална интерпретација“, Филолошки факултет у Приштини, 23-24. маја 1997, Приштина – Пећ 1998.

  Прилог расветљавању комплексног односа аутора према историјском и савременом стању Дубровника у тексту „О Дубровнику и о Дубровчанима“ француског конзула Ле-Мера, Зборник радова са Друге међународне конференције Филолошког факултета у Приштини „Љубомир Ненадовић и српска путописна традиција“, Приштина 1995, 183-190, 82-992(08) 886.1-992(08)

  Мотив Рацинове Ленке у дубровачкој књижевности, XLV међународна научна конференција на LI летна школа на Међународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет Св. Кирил и Методије во Скопје, Скопје 2019, 207-214. УДК 821.163-3-1:821.163.42.09 ISBN 978-9989-43-426-6

  Павле Поповић и нова дубровачка плејада, Критичка и књижевнонаучна мисао Павла Поповића, МСЦ, Београд 2019,133-140. 821.163.41.09 Поповић Павле https://doi.org/10.18485.msc.2019.48.2.ch12

  Књижевни историчар Мирослав Пантић о косовској традицији у старој дубровачкој књижевности, Међународни научни скуп Савремена фолклористика, 5, одржан 12. и 13. октобра 2017. у Призрену и Великој Хочи, Богословија „Светог Кирила и Методија“ у Призрену – Матица српска у Новом Саду, 2018, 327-336. ISBN 978-86-82323-50-1  COBISS.SR-ID 272051724

  Од Орбина до Стојановића: словинство Дубровчана кроз векове, „Исходишта“, 3, уредник Михаљ Радин, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији, Темишвар / Ниш 2017, 9-16.  ISSN 2457-5585

  Београдско певачко друштво на гостовању у Македонији 1894: Скопје, Велес и Куманово у путопису Спира Калика, Афирмација, подлабочување и проширување на вековните културни врски међу Р. Македонија и Србија, Зборник на трудови од међународен научен собир држан на 30. И 31. Октомври во Битола, Конзулат на Република Србија во Република Македонија, Битола 2016, 151-164. 930.85(497.7:497.11)(062)  COBISS.Mk-ID 101547274

  Антун Фабрис, Никша Гради, Луко Зоре и остали писци новије дубровачке књижевности: градација српске културноисторијске заборавности, „Језик и књижевност у контакту и дисконтакту“, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет, 4, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 149-162. ISBN 978-86-7379-390-0 УДК 821.163.42.09“18/19“   930.85(497.5 Дубровник)

  Македонске научно-публицистичке године књижевног историчара Петра Колендића (1924-1941), Ме‡ународен научен собир Конзулска Битола и историските, современите идните врски мегу Македонија и Р. Србија, одржан на 31-ви мај и 1-ви јун 2013 во Битола, [редакциски одбор Горги Лумбуровски и др] Конзулат на Република Србија во Република Македонија – Битола, Битола 2014, 41-49. ISBN 978-608-65122-3-1 COBISS.MK-ID 96198666

  Његош о Дубровчанима, Дубровчани о Његошу, Међународна научна конференција Од косовског завета до Његошевог микрокозма, Петар II Петровић Његош (1813-2013), уредник Валентина Питулић и др, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2014, 423-432. ISBN 978-86-6349-026-0 УДК 821.163.41.09 Петровић Његош П. II 908(497.5)“19“ 929(=163.41) (497.5)“18“

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Јастребов у Дубровнику, Историја и значај Призренске богословије, зборник радова, приредио Славиша Недељковић, Универзитет у Нишу Филозофски факултет, Ниш 2013, 75-87. УДК 94(497.11:560):929 Јатребов И. С; 271.22(497.11)-9 (497.115 Призрен): 929 Јастребов И.С. ISBN 978-86-7379-277-4(ФФ) COBISS-ID 197076236 М63 (1)

  Улога Српске православне цркве у оснивању и у раду Матице српске у Дубровнику у књизи Живот и рад српског просвјетног добротвора Константина Вучковића, Фототипска издања Матице српске у Дубровнику, Београд 2010, XXVII-XXVII. ISBN 978-86-7056-124-3 COBIS.SR-ID 173258764 / „Љетопис“ Матице српске у Дубровнику, Реферети и саопштења, приредио Момчило Суботић, Београд 2010, 17-20. COBIS.SR-ID 174476300 ISBN 978-86-7056-137-3

  Antun Fabris, Medo Pucić, saopštila Irena Arsić, „Љетопис“ Матице српске у Дубровнику. Документи и коментари. Зборник радова, II, Београд 2010, 197-225.

  Марин Држић од јубилеја 1958. до јубилеја 2008, Сусрети библиографа, Зборник радова са научног састанка одржаног 7. новембра 2008. године, Инђија 2010, 35-40.  UDC 012 Držić M. ISSN 1450-8699

  О једном неспоразуму: Рагузински и Рагуза, Ћоровићеви сусрети, „Породице Владиславић и Милорадовић“, научни скуп, 17-20.9.2010, приредио Никола Асановић, СПКД „Просвјета“, Билећа – Гацко 2011, 250-260. ISBN 978-99938-90-25-6 COBIS.BH-ID 2160664

  Култ  светог  Саве  у Дубровнику  и  међу  Дубровчанима, „Православна теологија и култура“, Зборник са научног скупа одржаног 25. и 26. децембра 2008. у  Нишу, Ниш 2009, 145-150. УДК 821.163.41.09 929 Свети Сава, ISBN 978-86-84105-28-0

  Јеротићеви «Дарови» -  алтернативна историја српске књижевности, „Духовност и образовање. Дијалог са делом В. Јеротића“, Зборник радова са научног скупа одржаног 25. новембра 2005. у САНУ – Огранак у Новом Саду, Београд  2008, 383-392, ISBN 978-86-7588-128-5.

  Издања Матице српске у Дубровнику, [према архивским документима], Сусрети библиографа, год. XV (2006), Инђија 2007, 53-61, ISSN 1450-8699.

  Дубровачка сновиђења Сима Матавуља, у зборнику „Књижевно дјело Сима Матавуља и његово мјесто у историји српске књижевности“, СПКД „Просвјета“, Херцег Нови 2007, 158-164, ISBN 978-86-489-0626-7.

  Библиографија радова Владете Јеротића у: Владета Јеротић – делом у времену, Зборник са научног скупа одржаног у Нишу 14. децембра 2004, Ниш 2005, 131-137, ISBN 978-86-7588-127-8.

  Митрополит Георгије (Николајевић), Српско општество у Дубровнику,  „Видослов“, година  XII, 34, 2005, 121-128.

  О „Карађурђевки“ Меда Пуцића, „Утемељивање нове српске државности“. Зборник радова са научног скупа, Велика Плана 1999, 141-151.

  Нове могућности у проучавању комплексног дела Владете Јеротића, „Владета Јеротић, књижевник, научник и реигиозни мислилац“, тематски зборник, Педагошки факултет у Врању, Врање 2020, 15-20. ISBN 978-86-6301-038-03 COBISS.SR.ID. 17828105

  Стопетнаест година од смрти Дубровчанина Ивана Стојановића, Савремена наука о језику и књижевности. Тематски зборник радова, Уредник проф. др Бојана Димитријевић, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2016, 195-206. УДК 821.163.41.09:929 Стојановић дум И. 930.85 (497.11) ISBN 978-86-7379-390-0

  Новија дубровачка књижевност у Српској ретроспективној библиографији,  Српска национална библиографија : зборник радова [са стручно-научног скупа Српска национална библиографија одржаног 2. и 3. новембра 2012. године у Народној библиотеци Србије], Народна библиотека Србије, Београд,  2014, 199–207. ISBN 978-86-7035-329-9

Poslednji put izmenjeno utorak, 20 april 2021 13:41