Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 04.12.2013.

Marina Dimitrijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.12.1974.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1998.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

      Poreski postupak : magistarska teza / Marina Dimitrijević. - Niš : /autor/, 2002. - 174 str.; 30 cm

      Reforma poreske administracije u Republici Srbiji : doktorska disertacija / Marina Dimitrijević. – Niš : /autor/, 2006. – 389 listova ; 30 cm

     Pravni položaj poreskih obveznika / Marina Dimitrijević. - Niš : SKC, 2012. - 215 str. ; 24 cm (monografija)

  ISBN 978-86-7757-197-9

      Ispunjavanje poreskih obaveza / Marina Dimitrijević. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - 179 str. ; 25 cm  (monografija)

  ISBN 978-86-7148-230-1 

      Modeli javnog budžetiranja / Marina Dimitrijević. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - 201 str. ; 25 cm  (monografija)

  ISBN 978-86-7148-234-9

 • Knjige i udžbenici:

      Poresko pravo Srbije / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – 395 str. ; 24 cm (udžbenik)

  ISBN 978-86-7148-096-3

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

     Poreska administracija u Srbiji / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 255-271.

  ISSN 0350-851

     Strana ulaganja i njihovo podsticanje / Marina Dimitrijević
  U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Božić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - str. 199-210.

  ISBN 86-7148-031-3

     Danočna postapka vo reformski uslovi / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik vo čest na život i deloto na Vasil Grivčev. – Skopje : Praven fakultet, 2002. – str. 457-470.

     Poreski sistemi zemalja u tranziciji / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 371-387.

  ISSN 0350-85011

     Poreski postupak u funkciji ostvarenja prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
  U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knjiga 2, Primena poreza / editor Jovan Gorčić. - Beograd : Proinkom, 2003. - str. 95-111.

  ISBN 86-82401-09-6

     Reforma poreske administracije u savremenim uslovima / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 303-318.

  ISSN 0350-8501

     Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. – Tom 2, br. 10 (2003), str. 437-448.

  ISSN 0350-0500

     Organizaciona struktura modernih poreskih administracija / Marina Dimitrijević
  U: Renesansa finansija : zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiću / /urednici Miodrag Jovanović, Mileva Anđelković/. - Niš : Pravni fakultet, 2004. - str. 139-156. ISBN 86-7148-044-5

     Poreski sistem, poreska administracija i poreski moral / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2004. – Tom 2, br. 10 (2004), str. 385-393.

  ISSN 0350-0500

     Pretpostavke i pokazatelji uspešnog administriranja poreskim sistemom / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. – Br. 45 (2004), str. 189-201.

  ISSN 0350-8501

      Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na početku 21. veka / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – Tom 2, br. 10 (2005), str. 769-779. 

  ISSN 0350-0500

     Osnovne promene poreskog prava Republike Srbije u postupku usaglašavanja sa poreskim pravom Evropske unije / Marina Dimitrijević
  U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – str. 409-422.

  ISBN 86-7148-058-5

     Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji / Marina Dimitrijević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - str. 430-439.

  ISBN 86-7148-054-2

     Aktuelna pitanja srpskog poreskog prava i njegove primene / Marina Dimitrijević
  U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – str. 417-430.

  ISBN 86-7148-067-4

     Evropski standardi i prava obveznika poreza u Srbiji / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – br. 10, tom 2 (2006), str. 883-895.

  ISSN 0350-0500

     Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na početku 21. veka / Marina Dimitrijević
  U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - str. 631-641.

  ISBN 86-7148-063-1

     Evropski upravni prostor : reformske promene u Poreskoj upravi Srbije/ Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 2, br. 10 (2007), str. 915-928.

  ISSN 0350-0500

     Poreski postupak u našem pravu / Marina Dimitrijević
  U: Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2007. - str. 77.

     Poreski postupak u našem pravu / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2007. – br. 49 (2007), str. 291-302.

  ISSN 0350-8501

      Funding Social Insurance / Marina Dimitrijević, Goran Obradović
  U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. – Niš : University of Niš, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 53-61.

  ISSN 1450-5517

      Obeležja prava na dobru upravu u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 52 (2008), str. 129-144.

  ISSN 0350-8501

      Poreska administracija u svetlu nekih evropskih zahteva / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 3, br. 11 (2008), str. 725-737.

  ISSN 0350-0500

      Starenje stanovništva i kriza sistema tekućeg finansiranja penzija / Goran Obradović, Marina Dimitrijević
  U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova, Budvanski pravnički dani. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – str. 545-554.

      Starenje stanovništva i kriza sistema tekućeg finansiranja penzija / Goran Obradović, Marina Dimitrijević
  U: Pravni život. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008. – Br. 7-8 (2008), str. 163-172.

  ISSN 0350-0500

      Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji – očekivanja i rezultati / Marina Dimitrijević
  U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2009. – br. 5-8 (2009), str. 284-295. 

  ISSN 0354-3501

      Pravna zaštita obveznika poreza / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 4, br. 12 (2009), str. 151-159.

  ISSN 0350-0500

      Stanje i perspektive sistema penzijskog osiguranja u Srbiji / Hasiba Hrustić, Marina Dimitrijević
  U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2009. – Br. 4 (2009), str. 89-102.

  ISSN 0354-401X

      Usaglašenost načela poreskog postupka u Srbiji sa načelima upravnog prava Evropske unije / Marina Dimitrijević
  U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knjiga 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – str. 301-313.

  ISBN 978-86-7148-103-8

      Značaj kooperativnosti poreskih obveznika u savremenom poreskom postupku / Marina Dimitrijević
  U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik radova. Sveska 1 / urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - str. 417-432.

  ISBN 978-86-7148-098-7

      Značaj kooperativnosti poreskih obveznika u savremenom poreskom postupku / Marina Dimitrijević
  U: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive : zbornik sažetaka /urednici Nataša Stojanović i Srđan Golubović/. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. - str. 52.

  ISBN 978-86-7148-091-8

      Moguće novine u domenu zaštite prava poreskih obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knjiga 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – str. 45-58.    

  ISBN 978-86-7148-121-2

      Novi pogled na neka prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i prostor. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - br. 11, tom 3 (2010), str. 675-684.

  ISSN 0350-0500

      Odrednice u enciklopediji / Marina Dimitrijević
  U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm

  ISBN 978-86-6187-014-9

      Penzijski sistemi danas i aktuelnost njihove reforme / Marina Dimitrijević
  U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva / Budvanski pravnički dani. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2010. - str. 437-447.  

  ISBN 978-86-7542-081-1

      Stare i nove dileme u reformi poreskog prava Srbije / Marina Dimitrijević
  U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sveska 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - str. 345-360.

  ISBN 978-86-7148-118-2

      Stare i nove dileme u reformi poreskog prava Srbije / Marina Dimitrijević
  U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - str. 42.

  ISBN 978-86-7148-112-0

      Uloga poreza u stvaranju povoljnih ekonomskih uslova u Srbiji / Marina Dimitrijević
  U: Srbija u savremenom geostrateškom okruženju. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu /etc./, 2010. - str. 438-447.

  ISBN 978-86-7067-133-1

      Poreski postupak i smernice savremenog pravnog i društvenog života / Marina Dimitrijević
  U: Pravna riječ. – Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. – br. 27 (2011), str. 369-378.

  ISSN 1840-0272

      Poresko pravo pred zahtevima modernog društva / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i odgovornost. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2011. - Br. 10, tom 2 (2011), str. 921-929.

  ISSN 0350-0500

      Poresko pravo u vreme društvene krize / Marina Dimitrijević
  U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sveska 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - str. 505-517.

  ISBN 978-86-6083-019-9

      Privreda i vladavina prava u kontekstu izazova savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2011. - Br. 7-9 (2011), str. 626-638.

  ISSN 0354-3501

      Reformisanje državne uprave i evropski upravni standardi / Marina Dimitrijević
  U: Unapređenje konkurentske prednosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije: tematski zbornik radova / redaktor Bojan Krstić. - Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2011, str. 77-94.
  ISBN 978-86-6139-033-3

      Važnost poreskog savetovanja u lavirintu poreske regulative / Marina Dimitrijević
  U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knjiga 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - str. 345-356.

  ISBN 978-86-7148-148-9

      Opšti osvrt na fenomen poreske saglasnost obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i moral. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2012. - Br. 10, tom 2 (2012), str. 973-984.

  ISSN 0350-0500

      Poreska saglasnost obveznika - pogled u stvarnost i nagoveštaj budućnosti / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. - Podgorica : Pravni fakultet, 2013. - God. 33, br. 42 (2013), str. 214-228.

  ISSN 0350-5626

      Poštovanje i zaštita dostojanstva poreskih obveznika u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i dostojanstvo - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013. - God. 62, br. 11, tom 3 (2013), str. 45-59. 

  ISSN 0350-0500

      Stvaranje uslova za razvoj modernih penzijskih sistema / Marina Dimitrijević
  U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2013. - Br. 2 (2013), str. 103-118.

  ISSN 1450-5800

      Poreska administracija pred savremenim društvenim izazovima (sociološko i pravno-političko razmatranje) / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević
  U: Teme. – Niš : Univerzitet u Nišu, 2013. – br. 4 (2013), str. 1763-1778.

  ISSN 0353-7919

      Dostignuća i potencijalne promene u mehanizmima zaštite prava obveznika poreza / Marina Dimitrijević
  U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knjiga 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - str. 291-306.

  ISBN 978-86-7148-178-6

      Poresko upravno postupanje i poreska saglasnost obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu – tematski broj „Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU“ / [urednik Miroslav Lazić ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - str. 295-308.

  ISBN 978-86-7148-187-8

      Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema / Marina Dimitrijević
  U: Usaglašavanje prava Srbije sa pravom Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - str. 114-115.

      Poresko pravo kao ogledalo društvene stvarnosti / Marina Dimitrijević
  U: Pravo i društvena stvarnost : zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem. Druga sveska. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - str. 65-78.

  ISBN 978-86-6083-035-9

      Odrednice lojalnosti poreskih obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i načelo savesnosti i poštenja - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2014. - God. 63, br. 11, tom 3 (2014), str. 89-102. 

  ISSN 0350-0500

      Inoviranje procesa upravljanja poreskom saglasnošću / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2014. – br. 67 (2014), str. 185-198.

  ISSN 0350-8501

      Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2014. – br. 68 (2014), str. 753-772.

  ISSN 0350-8501

      Mehanizmi podsticanja poreske discipline obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i autonomija ličnosti - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2015. - God. 64, br. 11, tom 3 (2014), str. 17-28. 

  ISSN 0350-0500

      Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu / Marina Dimitrijević
  U: Pravo u funkciji zaštite slabijeg: zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2015. - str. 43-44.

  ISBN 978-86-7148-200-4

      Neophodnost promena u poreskom postupku / Marina Dimitrijević
  U: Pravna riječ. - Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015.- God. 12, br. 42 (2015), str. 345-359.

  ISSN 1840-0272

      Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš: Pravni fakultet, 2015. – God. LIV, br. 70 (2015), str. 277-292.

  ISSN 0350-8501

      Fiskalna konsolidacija kao imperativ upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji / Mileva Anđelković, Marina Dimitrijević
  U: Finansije. - Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije, 2015. – God. LXX, br. 1-6 (2015), str. 32-47.

  ISSN 0015-2145

      Osnove programskog budžetiranja / Marina Dimitrijević
  U: Projekat „Uskladjivanje prava Srbije sa pravom EU“: zbornik radova. Knj. 3 / (glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić; prevod Gordana Ignjatović). – Niš : Pravni fakultet, 2016. – str. 135-147.

  ISBN 978-86-7148-216-5

      The state's contemporary approach to the suppression of non-compliance with tax laws / Marina Dimitrijević
  U: Medjunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“: tematski zbornik radova medjunarodnog značaja. Tom 1. – Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2016. – str. 172-178.

  ISBN 978-86-7020-356-3

  ISBN 978-86-7020-190-3

      Kompleksnost promena u domenu upravljanja javnim rashodima / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2016. – br. 72 (2016), str. 105-122.

  ISSN 0350-8501

      Tax compliance as an imperative in the contemporary state  / Marina M. Dimitrijević
  U: Teme. – Niš : Univerzitet u Nišu, 2016. – God. XL, br. 2 (2016), str. 679-691.

  ISSN 0353-7919

      Unapredjenje budžetske kontrole u savremenim budžetskim sistemima / Marina Dimitrijević
  U: Kontrola u unutrašnjem, medjunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2016. - str. 169-170.

  ISBN 978-86-7148-217-2

      Noviteti u savremenom javnom budžetiranju / Marina Dimitrijević
  U: Pravna riječ. - Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2016.- God. 13,   br. 46 (2016), str. 255-269.

  ISSN 1840-0272

      Primena poreskih zakona i promenljive društvene okolnosti / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i društveni imperativi. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2016. - God. 65, br. 11, tom 3 (2016), str. 65-76. 

  ISSN 0350-0500

      Budžetiranje prema učinku kao najviši stadijum razvoja budžetskog sistema / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2016. – br. 73 (2016), str. 87-103.

  ISSN 0350-8501

      Advancing budget control in contemporary budget systems / Marina Dimitrijević
  U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš: Faculty of Law, Publication Centre, 2016. – str. 753-766.  

  ISBN 978-86-7148-229-5

      Reformisanje modela javnog budžetiranja kao globalni trend / Marina Dimitrijević
  U: Globalizacija i pravo: zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2017. - str. 186-187.

  ISBN 978-86-7148-233-2

      Aktuelna nastojanja u pravcu poboljšanja ispunjavanja poreskih obaveza / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravedno pravo i stvarnost - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2017. - God. 66, br. 11, tom 3 (2017), str. 5-19. 

  ISSN 0350-0500

      Reformisanje modela javnog budžetiranja kao globalni trend / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2017. – br. 76 (2017), str. 625-640.

  ISSN 0350-8501

      Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja / Marina Dimitrijević
  U: Pravo pred izazovima savremenog doba: zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2018. - str. 72-73.

  ISBN 978-86-7148-245-5

      Contemporary methods of budget planning / Marina Dimitrijevic
  U: Law in the Process of Globalisation: collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac / Editors-in-Chief Slavko Djordjevic, Srdjan Vladetic, Jasmina Labudovic Stankovic - Kragujevac: University, Faculty of Law, 2018. – str. 583-594. 

  ISBN 978-86-7623-082-2

      Vrednosni orijentiri u sferi savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Pravo i vrijednosti: zbornik sažetaka. – Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2018. - str. 12.

  ISBN 978-99938-57-44-0

      Specifičnosti reformisanja tradicionalnih poreskopravnih odnosa / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i zapovest razuma. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018. - God. 67, br. 10, tom 2 (2018), str. 691-705.

  ISSN 0350-0500

      Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – br. 81 (2018), str. 103-118.

  ISSN 0350-8501

      Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije / Marina Dimitrijević
  U: Medjunarodna naučna konferencija „Pravo i multidisciplinarnost“, Niš, 12-13. april 2019 – Collection of Summaries / International Scientific Conference „Law and multidisciplinarity“, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2019. - str. 307-308.

  ISBN 978-86-7148-255-4

      Osnovni problemi oporezivanja u savremenom društvenom kontekstu / Marina Dimitrijević
  U: Pravni život: tematski broj. Pravo i snaga umnosti. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2019. - God. 68, br. 11, tom 3 (2019), str. 17-31.

  ISSN 0350-0500

      Ključni faktori oblikovanja poreskog morala / Marina Dimitrijević
  U: Pravo, tradicija i promjene: zbornik sažetaka. – Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2019. - str. 13.

  ISBN 978-99938-57-48-8

      Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – br. 84 (2019), str. 31-44.

  ISSN 0350-8501

      Moć primene informacionih tehnologija u postupku administriranja porezima / Marina Dimitrijević
  U: Međunarodna naučna konferencija „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu“: zbornik sažetaka. – Niš: Pravni fakultet, 2020. - str. 175-176.

  ISBN 978-86-7148-264-6

      Raznovrsnost uticaja na modeliranje poreskog ponašanja obveznika / Marina Dimitrijević
  U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović] - Niš: Pravni fakultet Univerziteta, 2020. - str. 65-77.

  ISBN 978-86-7148-274-5

      Poreska procedura u uslovima informaciono-tehnološke modernizacije / Marina Dimitrijević
  U: Unifikacija prava i pravna sigurnost: zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. decembar 2020. Tom 2 = Unification of law and legal certainty : collection of papers from the 33rd Meeting of Kopaonik school of natural law – Slobodan Perović : international scientific conference, Belgrade, december 23, 2020. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Jelena S. Perović Vujačić] – Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, 2020, str. 443-456.

  ISBN 978-86-903009-9-0  

  ISBN 978-86-903009-7-6 (za izdavačku celinu)

      Bitni aspekti unapređenja upravljanja javnim finansijama / Marina Dimitrijević
  U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović] - Niš: Pravni fakultet Univerziteta, 2021. - str. 135-148.

  ISBN 978-86-7148-285-1

      Socijalne implikacije savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Primena prava i pravna sigurnost: zbornik radova 34. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 22. decembar 2021. Tom 2 = Aplication of Law and Legal Certainty : collection of papers from the 34th Meeting of Kopaonik school of natural law – Slobodan Perović : international scientific conference, Belgrade, december 22, 2021. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Jelena S. Perović Vujačić] – Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, 2021, str. 377-390.

  ISBN 978-86-81956-05-2  

  ISBN 978-86-81956-08-3 (za izdavačku celinu)

      Poreska administracija u vremenu informaciono-tehnološkog napretka / Marina Dimitrijević
  U: LIBER AMICORUM : zbornik radova u čast profesora emeritusa Dejana Popovića / [urednica Gordana Ilić-Popov]. – Beograd : Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo, 2021. - str. 131-146.

  ISBN 978-86-7630-954-2

      Refleksije pravičnosti u sferi savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2021. – br. 91 (2021), str. 15-30.

  ISSN 0350-8501

      Prava poreskih obveznika kao odraz preobražaja sistema društvenih vrednosti / Marina Dimitrijević
  U: „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“, Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / [glavni i odgovorni urednik Nebojša Raičević] - Niš: Pravni fakultet Univerziteta, 2022. - str. 123-137.

  ISBN 978-86-7148-295-0 

      Oporezivanje u miljeu digitalno-tehnoloških novina / Marina Dimitrijević
  U: Sudski postupak – pravda i pravičnost : zbornik radova 35. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Kopaonik, 13-17. decembar 2022. Tom 2 = Court proceedings – justice and fairness: collection of papers from the 35th Meeting of Kopaonik school of natural law – Slobodan Perović, Kopaonik, 13 – 17 December 2022 : international scientific conference, Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Jelena S. Perović Vujačić]. – Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, 2022, str. 229-243.

  ISBN 978-86-81956-13-7

  ISBN 978-86-81956-11-3 (za izdavačku celinu)

      Manifestacije digitalne modernizacije oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Pravo izmedju stvaranja i tumačenja: zbornik sažetaka. – Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2022. - str. 198-199.

  ISBN 978-99938-57-68-6

      Vrednosne orijentacije savremenog oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Revija Kopaoničke škole prirodnog prava : časopis za pravnu teoriju i praksu / glavni i odgovorni urednik Jelena S. Perović Vujačić – Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, No. 1/2023. - str. 11-23.

  ISSN 2683-443X

      Društveno-vrednosni aspekti digitalizacije poreske oblasti / Marina Dimitrijević
  U: Pravo i društvene vrednosti: zbornik sažetaka. - Niš: Pravni fakultet Univerziteta, 2023. - str. 189-191.

  ISBN 978-86-7148-302-5

      Moć unapređenja savremenog oporezivanja  / Marina Dimitrijević
  U: Međunarodni pravni odnosi i pravda : zbornik radova 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Kopaonik, 13-17. decembar 2023. Tom 2 = International legal relations and justice : proceedings of the 36th Meeting of Kopaonik school of natural law – Slobodan Perović, Kopaonik, 13 – 17 December 2023 : international scientific conference. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik, editor in chief Jelena S. Perović Vujačić]. – Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović, 2023, str. 329-343.

  ISBN 978-86-81956-19-9

  ISBN 978-86-81956-22-9 (za izdavačku celinu)

      Nova perspektiva upravljanja poreskom disciplinom obveznika poreza  / Marina Dimitrijević
  U: Pravne praznine i punoća prava: zbornik sažetaka. – Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2023. - str. 223-224.

  ISBN 978-99938-57-79-2

      Manifestacije digitalne modernizacije oporezivanja / Marina Dimitrijević
  U: Pravo između stvaranja i tumačenja: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom IV – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2023. - str. 286-300.

  ISBN 978-99938-57-76-1

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

      Naučni skup posvećen životu i delu prof. dr Vasila Grivčeva, održan 2002. godine na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ u Skoplju, saopšten rad „Danočna postapka vo reformski uslovi“ – „Poreski postupak u reformskim uslovima“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučnog skupa)

      „Pravo i demokratska kultura“, XVI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2003. godine, saopšten rad „Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravo i kulturne razlike“, XVII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2004. godine, saopšten rad „Poreski sistem, poreska administracija i poreski moral“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije“, medjunarodna naučna konferencija održana na Pravnom fakultetu u Nišu, 17. maja 2005. godine, saopšten rad „Osnovne promene poreskog prava Republike Srbije u postupku usaglašavanja sa poreskim pravom Evropske unije“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Pravo i univerzalne vrednosti“, XVIII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2005. godine, saopšten rad „Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na početku 21. veka“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije“, medjunarodna naučna konferencija održana na Pravnom fakultetu u Nišu, 18. maja 2006. godine, saopšten rad „Aktuelna pitanja srpskog poreskog prava i njegove primene“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Pravo i humana budućnost“, XIX susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2006. godine, saopšten rad „Evropski standardi i prava obveznika poreza u Srbiji“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije“, medjunarodna naučna konferencija održana na Pravnom fakultetu u Nišu, 18. maja 2007. godine, saopšten rad „Poreski postupak u našem pravu“ (Rad štampan u časopisu Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      „Pravo i sloboda“, XX susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2007. godine, saopšten rad „Evropski upravni prostor: reformske promene u Poreskoj upravi Srbije“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, Budvanski pravnički dani, Budva 2.-6. jun 2008. godine, saopšten rad „Starenje stanovništva i kriza sistema tekućeg finansiranja penzija“, koautor dr Goran Obradović (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravo i medjunarodne integracije“, XXI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2008. godine, saopšten rad „Poreska administracija u svetlu nekih evropskih zahteva“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

     „Poslovno pravo i evropske integracije“, XVIII Susreti pravnika u privredi Srbije, Vrnjačka Banja, 13.-15. maj 2009. godine, saopšten rad „Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji – očekivanja i rezultati“ (Rad štampan u časopisu Pravo i privreda)

      „Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije – stanje i perspektive“, medjunarodna naučna konferencija održana na Pravnom fakultetu u Nišu, 19. maja 2009. godine, saopšten rad „Značaj kooperativnosti poreskih obveznika u savremenom poreskom postupku“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Pravo i vreme“, XXII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2009. godine, saopšten rad „Pravna zaštita obveznika poreza“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Srbija u savremenom geostrateškom okruženju“, medjunarodna naučna konferencija održana na Institutu za medjunarodnu politiku i privredu u Beogradu 21. septembra 2009. godine, saopšten rad „Uloga poreza u stvaranju povoljnih ekonomskih uslova u Srbiji“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, XVI Budvanski pravnički dani, Budva 7.-11. jun 2010. godine, saopšten rad „Penzijski sistemi danas i aktuelnost njihove reforme“ (Rad štampan u zborniku radova sa savetovanja)

      „Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava“, medjunarodna naučna konferencija održana 17. maja 2010. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Stare i nove dileme u reformi poreskog prava Srbije“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Pravo i prostor“, XXIII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2010. godine, saopšten rad „Novi pogled na neka prava obveznika poreza“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Privreda i vladavina prava“, XX Susreti pravnika u privredi Srbije, Vrnjačka Banja, 24.-27. maj 2011. godine, saopšten rad „Privreda i vladavina prava u kontekstu savremenog oporezivanja“ (Rad štampan u časopisu Pravo i privreda)

      „Pravni sistem i društvena kriza“, medjunarodna naučna konferencija održana 22. juna 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, saopšten rad „Poresko pravo u vreme društvene krize" (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“, Savetovanje pravnika Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 7. i 8. oktobar 2011. godine, saopšten rad „Poreski postupak i smernice savremenog pravnog i društvenog života“ (Rad štampan u časopisu Pravna riječ)

      „Pravo i odgovornost“, XXIV susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2011. godine, saopšten rad „Poresko pravo pred zahtevima modernog društva“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

     „Pravo i moral“, XXV susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2012. godine, saopšten rad „Opšti osvrt na fenomen poreske saglasnosti obveznika“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

     „Radno i socijalno zakonodavstvo – sadašnjost i izazovi“, XVI redovno godišnje stručno savetovanje, Zlatibor, 2.-5. oktobar 2013. godine, saopšten rad „Stvaranje uslova za razvoj modernih penzijskih sistema“ (Rad štampan u časopisu Radno i socijalno pravo)

      „Pravo i dostojanstvo“, XXVI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2013. godine, saopšten rad „Poštovanje i zaštita dostojanstva poreskih obveznika u poreskom postupku“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Usaglašavanje prava Srbije sa pravom Evropske unije“, medjunarodna naučna konferencija održana 16-17. maja 2014. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema“ (Rad štampan u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      „Pravo i društvena stvarnost“, naučni skup sa medjunarodnim učešćem održan 24. juna 2014. godine na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, saopšten rad „Poresko pravo kao ogledalo društvene stvarnosti“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučnog skupa)   

      „Pravo i načelo savesnosti i poštenja“, XXVII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2014. godine, saopšten rad „Odrednice lojalnosti poreskih obveznika“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravo u funkciji zaštite slabijeg“, medjunarodna naučna konferencija održana 18-19. maja 2015. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu“ (Rad štampan u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“, dvanaesto medjunarodno savetovanje pravnika Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2. i 3. oktobar 2015. godine, saopšten rad „Neophodnost promena u poreskom postupku“ (Rad štampan u časopisu Pravna riječ)

      „Pravo i autonomija ličnosti“, XXVIII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2015. godine, saopšten rad „Mehanizmi podsticanja poreske discipline obveznika“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Dani Arčibalda Rajsa“, medjunarodni naučni skup održan 10-11. marta 2016. godine na Kriminalističko-policijskoj akademiji Zemun, Beograd, saopšten rad „The State’s Contemporary Approach to the Suppression of Non-Compliance with Tax Law“ (Rad štampan u tematskom zborniku radova medjunarodnog značaja)

      „Kontrola u unutrašnjem, medjunarodnom i pravu EU“, medjunarodna naučna konferencija održana 19-20. maja 2016. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Advancing budget control in contemporary budget systems“ (Rad štampan u tematskom zborniku radova medjunarodnog značaja)

      „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“, trinaesto medjunarodno savetovanje pravnika Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 7. i 8. oktobar 2016. godine, saopšten rad „Noviteti u savremenom javnom budžetiranju“ (Rad štampan u časopisu Pravna riječ)

      „Pravo i društveni imperativi“, XXIX susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2016. godine, saopšten rad „Primena poreskih zakona i promenljive društvene okolnosti“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Globalizacija i pravo, medjunarodna naučna konferencija održana 21-22. aprila 2017. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Reformisanje modela javnog budžetiranja kao globalni trend“ (Rad štampan u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      „Pravedno pravo i stvarnost“, XXX susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2017. godine, saopšten rad „Aktuelna nastojanja u pravcu poboljšanja ispunjavanja poreskih obaveza“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravo pred izazovima savremenog doba, medjunarodna naučna konferencija održana 13-14. aprila 2018. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Relevantna obeležja savremenog javnog finansiranja“ (Rad štampan u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      Pravo i zapovest razuma“, XXXI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2018. godine, saopšten rad „Specifičnosti reformisanja tradicionalnih poreskopravnih odnosa“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Pravo i multidisciplinarnost, medjunarodna naučna konferencija održana 12-13. aprila 2019. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja  poreske evazije“ (Rad štampan u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Nišu)

      Pravo i snaga umnosti“, XXXII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13.-17. decembar 2019. godine, saopšten rad „Osnovni problemi oporezivanja u savremenom društvenom kontekstu“ (Rad štampan u časopisu Pravni život)

      „Unifikacija prava i pravna sigurnost“, medjunarodna naučna konferencija, XXXIII susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Beograd, 23. decembar 2020. godine, saopšten rad „Poreska procedura u uslovima informaciono-tehnološke modernizacije“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Primena prava i pravna sigurnost“, medjunarodna naučna konferencija, XXXIV susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Beograd, 22. decembar 2021. godine, saopšten rad „Socijalne implikacije savremenog oporezivanja“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Sudski postupak – pravda i pravičnost“, medjunarodna naučna konferencija, XXXV susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13-17. decembar 2022. godine, saopšten rad „Oporezivanje u miljeu digitalno-tehnoloških novina“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

      „Pravo između stvaranja i tumačenja“, medjunarodni naučni skup, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, 5. novembar 2022. godine, saopšten rad „Manifestacije digitalne modernizacije oporezivanja “ (Rad štampan u zborniku radova sa naučnog skupa)

      „Međunarodni pravni odnosi i pravda“, medjunarodna naučna konferencija, XXXVI susreti Kopaoničke škole prirodnog prava, Kopaonik, 13-17. decembar 2023. godine, saopšten rad „Moć unapređenja savremenog oporezivanja“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučne konferencije)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

      „Poreske reforme u Republici Srbiji“, naučni skup održan 4. i 5. juna 2003. godine, na Pravnom fakultetu u Nišu, saopšten rad „Poreski postupak u funkciji ostvarenja prava obveznika poreza“ (Rad štampan u zborniku radova sa naučnog skupa)

Poslednji put izmenjeno subota, 30 decembar 2023 20:18