Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.12.2013.

Nebojša Raičević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24. 08. 1969.
 • Mesto rođenja: Стројинци (Брус)
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет Универзитета у Нишу
 • Godina diplomiranja: 1995
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Заштита избеглица у међународном праву, Правни факултет Универзитeта у Нишу – Центар за публикцаије, Ниш, 2018, стр. 427, ISBN 978-86-7148-247-9, (M42)
  2. Забрањена оружја у међународном праву, Студентски културни центар, Ниш, 2013, стр. 302. (M42)
  3. Хуманитарна интервенција у међународном јавном праву (докторска дисертација), Ниш, 2008, 502 стр., (M70)

  4. Правила о средствима ратовања у савременом међународном хуманитарном праву : (магистарска теза), Ниш, 2000, 265 стр.
 • Knjige i udžbenici:
   1. Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Ко може тражити надокнаду нематеријалне штете од Европског суда за људска права?, У: Горан Обрадовић  (ур.),  Усклађивање права Србије са правом ЕУ (зборник радова са пројекта), Књ. 7, Ниш: Правни факултет, 2020, стр. 3-20. (М44)
  1. Поништавање и укидање избегличког статуса, у: П. Димитријевић (ур.), Tематски зборник радова са пројекта „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору”, књига седма, 2017, стр. 97 – 113; (М44)

  2. Антидискриминационо право ЕУ - извори и кључни концепти,  У:  С. Кнежевић (ур.), Тематски зборник радова са пројекта "Усклађивање права Србије са правом ЕУ", књига 4, Ниш, Правни факултет, 2017, стр. 107-126. (М44)

  3. Антидискриминационо право: прописи, пракса и стварност / аутори Невена Петрушић, Горан Обрадовић, Небојша Раичевић, Душица Миладиновић Стефановић, Анђелија Тасић; уредница Невена Петрушић. - Ниш : Правни факултет, 2017. - 249 стр. ; 30 цм. ИСБН 978-86-7148-231-8

  4. Слобода кретања, визе и азил у Европској унији, у: З. Радивојевић, Европска унија и њене јавне политике, 2016, Правни факултет у Нишу-Универзитет у Нишу-Центар за јавне политике у Нишу, 978-86-7148-210-3, стр. 65-104. (М45)
  5. Међународни стандарди заштите особа са менталним поремећајем - путоказ за домаће законодавство, (коаутор З. Радивојевић), У: М. Костић, Д. Димовски, И. Илић, Мобилна правна клиника: од институције ка жртви, - Ниш : Центар за публикација Правног факултета, 2014, стр. 83-106; (М45)

  6. Агенција Европске уније за основна права, У: М. Лазић (ур.), Усклађивање права Србије са правом ЕУ: тематски зборник радова, Ниш : Правни факултет, 2014, стр. 309-322; (M44)

  7. Међународноправна забрана кријумчарења миграната,   У: П. Димитријевић (ур.), Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова, књига 3, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, 2013, стр. 307-322; (М44)

  8. Конвенција против транснационалног организованог криминала и њени протоколи, у: П. Димитријевић-М. Костић-С. Кнежевић (ур.), „Трговина људима - правна заштита у међународним и националним оквирима“, Ниш, 2011, стр. 33-48; (M45)

  9. Заштита мањина у међународном праву (коаутор З. Радивојевић), у: Д. Жунић (ур.), „Права мањина“, Ниш, 2005, стр. 47-78; (M45)

  10. Заштита људских права у оквиру Организације уједињених нација, Људска права - упутство за употребу, Ниш, 2004, стр. 85-113; (M45)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Небојша Раичевић, Зоран Радивојевић, Одговорност држава уговорница за материјалну штету проузроковану повредом Европске конвенције о људским правима, Српска политичка мисао, 2021, vol. 71, бр. 1, стр. 223-250. (М24)

  2. Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Облици правичног задовољења у европском систему заштите људских права, Српска политичка мисао, 2020, vol. 67, бр. 1, стр. 227-254. (М24)

  3. Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, State Liability for Non-Pecuniary Damages in the Jurisprudence of  the European Court of Human Rights, Tеме, 2020, Vol.  XLIV, No. 1, pp. 17-32. (М24)

  4. Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Накнада трошкова поступка као облик правичног задовољења у пракси Европског суда за људска права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 85, 2019, стр. 73-94 (М24)

  5. Поступци за ревизију Лисабонског уговора, Теме, Универзитет у Нишу, Vol. 42, бр. 1, 2018, стр. 245-261, ISSN 0353-7919; (M24)
  6. Санкционисање држава чланица ЕУ због неизвршења пресуда Суда правде и необавештавања о спровођењу директива (коаутор З. Радивојевић), Српска политичка мисао, vol. 56, број 2/2017, стр. 243-261. (М24)

  7. Financial Sanctions against Member States for Infringement of EU Law (coauthor  Z. Radivojević), In: D. Duic, T. Petrasevic (eds.) Procedural Aspects of EU Law, Osijek: Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2017, pp. 171-191; (M14)

  8. The control of compliance with the judgements of the EU Court of Justice (coauthor S. Đorđević Aleksovski),    In: M. Lazic-S. Knezevic (eds.), Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers, Niš : Faculty of Law, 2016, pp. 273-292; (M14)

  9. Поступак одлучивања о захтеву за азил у праву Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2016, бр. 72, стр. 123-142; (М51) HEIN ONLINE

  10. Заштита деце у међународном хуманитарном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2015,  бр. 70, стр. 119-136; (М51) HEIN ONLINE

  11. Посебно заштићени цивили у међународном хуманитарном праву (коаутор З. Радивојевић), Годишњак Факултета политичких наука, Vol. 9, 2015, бр. 14, стр. 101-122; (M51)

  12. Изградња заједничког европског система азила и његово прилагођавање масовном приливу миграната, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2015, бр. 71, стр. 13-32; (М51) HEIN ONLINE
  13. Предлози за будуће регулисање хуманитарне интервенције, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 67, 2014, стр. 221-239; (М51) HEIN ONLINE
  14. Дејство пресуде Европског суда правде о решавању претходног питања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2014, бр. 68, стр. 825-842; (М51) HEIN ONLINE
  15. Да ли Србија треба приступити Конвенцији о касетној муницији?, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2013, бр. 65, стр. 273-291; (М51) HEIN ONLINE
  16. Статус морских мина у међународном хуманитарном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. 64, 2013, стр. 159-178; (M51) HEIN ONLINE
  17. Заштита животне средине у међународном хуманитарном праву, (коаутор З. Радивојевић), Годишњак Факултета политичких наука, Vol. 6, 2012, бр. 7, стр. 123-143; (M51)
  18. Примена међународног еколошког права у оружаним сукобима, (коаутор З. Радивојевић), Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Vol. 46, 2012, бр. 1, стр. 39-62; (M51) HEIN ONLINE

  19. Статус копнених мина у међународном хуманитарном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. 63, 2012, стр. 187-207; (M52) HEIN ONLINE
  20. Ограничење употребе запаљивог оружја у оружаним сукобима, Зборник радова Правног факултета у Нишу: тематски број - Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Vol. 62, 2012, стр. 301-320; (M52) HEIN ONLINE
  21. Заштита новинара у међународном праву, (коаутор З. Радивојевић), Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. 61, 2012, (тематски број са међународне научне конференције „Медији и људска права“, стр. 105-129; (M52) HEIN ONLINE

  22. Међународни надзор над поштовањем Конвенције о хемијском оружју, Правни живот, Vol. 61, 2012, бр. 3-4, стр. 35-50; (M51)

  23. Прва конференција за ревизију Статута Међународног кривичног суда, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. 58, 2011, стр. 155-176; (M52) HEIN ONLINE

  24. Забрана биолошког оружја у међународном хуманитарном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. LVI, 2010, стр. 115-133; (M52) HEIN ONLINE

  25. Резолуције Савета безбедности и легалност НАТО интервенције у Југославији, Правни живот бр. 13/2009, Том V, (Тематски број – Право и време), стр. 1071-1084; (M51)

  26. Доступност тржишта рада Европске уније радницима из централно-источно европских држава чланица, Теме, Vol. XXXIII, 2009, бр. 2, стр. 511-528; (M24

  27. Заштита особа са инвалидитетом у међународном праву, (коаутор З. Радивојевић), Анали Правног факултета у Београду, Vol. 40, 2007, бр. 2, стр. 98-115. (M51)

  28. Стварна надлежност Међународног кривичног суда, Страни правни живот, бр. 1-2/2005, стр. 317-336; (M51)

  29. The History of Prohibition of the Use of Chemical Weapons in International Humanitarian Law, Facta Universitatis: Law and Politics, Vol. 1, No. 5, 2001, стр. 613-631; (M51)

  30. Мере за имплементацију Конвенције о хемијском оружју, Страни правни живот, бр. 1-3, 2000, стр. 89-106; (M51)

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Небојша Раичевић, Горан Обрадовић, Право избеглица на запошљавање – међународни стандарди и прописи Републике Србије, Радно и социјално право, бр. 1/2019, Удружење за радно право и социјално осигурање, стр. 93-110, ИССН 145-5800 (М52)

  2. Забрана употребе хемијског и биолошког оружја у Првом светском рату, Пешчаник, Vol. 12, 2014, бр. 12, стр. 23-31; (М53)
  3. Опциони протокол уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, у: П. Димитријевић (ур.): Заштита људских и мањинских права у европском правном простору (тематски зборник радова) – књига права, Ниш, 2011, стр. 371-389; (M44)
  4. Проширење Европске уније на Западни Балкан, у: М. Божић- С. Голубовић (ур:), „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“ (тематски зборник радова), Ниш, 2010, стр.177-194; (M44)

  5. Прелазни споразуми о слободи кретања радника у Уговору о приступању Бугарске и Румуније Европској унији, у: М. Божић- С. Голубовић (ур.), „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“ (тематски зборник радова), Ниш, 2009, стр. 161-178; (M44)

  6. Оружана интервенција ради заштите држављана у иностранству, Годишњак Удружења за међународно право, 2007, стр. 165-183; (M52)
  7. Међународна заштита особа са менталним поремећајем, (коаутор З. Радивојевић), Темида, Vol. 10, 2007, бр. 3, стр. 11-24; (M52)
  8. Заштита мањина у оквиру Савета Европе, Социјална мисао, јул-септембар 2006, (тематски број), стр. 184-202; (M52)
  9. Употреба нуклеарног оружја и међународно хуманитарно право, Годишњак удружења за међународно право, 2004-2005, стр. 213-236; (M53)

  10. Оквирна конвенција за заштиту националних мањина – карактеристике и каталог права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. XLIV, 2004, стр. 267-286; (M53)

  11. Оснивање, организација и надлежност међународних ad hoc кривичних трибунала, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. XLII, 2002, стр. 345-370; (M53)

  12. Зоне без нуклеарног оружја, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Vol. XL-XLI, 2000-2001, стр. 235-255; (M53)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Liability of the State Parties for Pecuniary Damage Caused by Violation of the European Convention on Human Rights, International Scientific Conference, “Responsibility in the Legal snd Social Context”, Collection of summaries, 18-19 September 2020, University of Niš, Law Faculty, 2019, pp. 211-212. (М34)

  2. Специфични случајеви утврђивања избегличког статуса, рад саопштен на научном скупу  „Право и вриједности” који је организовао Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 26. октобар 2018. године,  штампан у зборнику радова са конференције, Источно Сарајево, 2019, стр. 125-143, ISBN 978-99938-57-46-4, (М61)

  3. Престанак избегличког статуса услед стицања новог држављанства, рад саопштен на научном скупу са међународним учешћем „Универзално и особено у праву”, организованом на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 18. мај 2018. године, - штампан у зборнику радова са скупа (Том 1), Косовска Митровица, 2018, стр. 79-100, ISBN 978-86-6083-053-3; (M63)
  4. Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Financial sanctions against member states for infringement of EU law, рад саопштен на међународној научној конференцији „EU and comparative law issues and challenges: procedural aspects of EU law који је организовао Правни факултет Универзитета „Јосип Јурај Штросмајер”, Осијек, 6-7. април 2017. године - штампан у зборнику радова са конференције, Осијек, 2017, стр. 171-191, ISBN 978-953-8109-16-4, (M14)
  5. Nebojša Raičević, Sanja Đorđević Aleksovski, The control of compliance with the judgements of the EU Court of Justice, рад саопштен на међународној научној конференцијеи „Legal, social and political control in national, international and EU law” који је организовао   Правни факултет Универзитета у Нишу, 19-20. мај 2016. године - штампан у зборнику радова са конференције, Ниш, 2016, стр. 273-292, ISBN 978-86-7148-229-5, UDC: 341.645.2(4-672EU), (М14)
  6. Зоран Радивојевић, Небојша Раичевић, Процедура за признавање међународне заштите прогоњеним лицима у Европској унији, рад саопштен на научно-стручном скупу са међународним учешћем „Европске интеграције: правда слобода и безбедност” који је организовала Криминалистичко-полицијска академија, Тара, 24-25. мај 2016. године - штампан у зборнику радова са скупа (Том 1), Београд, 2016, стр. 203-216, ISBN 978-86-7020-353-2, (M33)
  7. Легалност унилатералне хуманитарне интервенције у савременом међународном праву, Зборник радова  са научног скупа „Двадесет година Дејтонског мировног споразума“, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2017, стр. 81-103; (М33)
  8. Financial Sanctions against Member States for Infringement of EU Law (coauthor  Z. Radivojević), In: D. Duic, T. Petrasevic (eds.), Book of abstracts from the Jean Monnet International Scientific Conference “Procedural Aspects of EU Law”, Osijek, April 2017, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, p. 25; (M34)

  9. Процедура за признавање међународне заштите прогоњеним лицима у Европској унији (коаутор З. Радивојевић), У: Европске интеграције: правда, слобода и безбедност (тематски зборник радова са научне конференције са међународним учешћем), том 1, Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2016, стр. 203-216; (М44)

  10. Контрола извршења пресуда Суда правде ЕУ (коаутор С. Ђорђевић Алексовски), Зборник сажетака са међународне научне конференције „Контрола у унутрашњем, међународном и праву Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016, стр. 67-68; (М34)

  11. Заштита деце у међународном хуманитарном праву, Зборник сажетака са међународне научне конференције „Право у функцији заштите слабијег“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2015, стр. 20; (М34)

  12. Дејство одлука Суда правде о тумачењу права ЕУ донетих у претходном поступку, Зборник радова са међународног научног скупа "Однос права у региону и права Европске уније" Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2014, стр. 59-80; (М33)
  13. Дејство пресуде Европског суда правде о решавању претходног питања,  Зборник сажетака са међународне научне конференције „Усклађивање права Србије са правом Европске уније“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2014, стр. 123; (М34)

  14. Дејство одлука Суда правде о тумачењу права ЕУ донетих у претходном поступку, Зборник сажетака са међународног научног скупа "Однос права у региону и права Европске уније" Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2014, стр. 29; (М34)

  15. Забрана ласерског ослепљујућег оружја у међународном хуманитарном праву (коаутор З. Радивојевић), У: „Међународно хуманитарно право“ (Зборник радова са научне конференцијеса међународним учешћем), Косовска Митровица: Правни факултет, 2013,  стр. 26-41; (M63)

  16. Лисабонски уговор и надлежност Суда правде Европске уније у области слободе, безбедности и правде, у: Д. Димитријевић-Б. Миљуш (ур.), „Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније“ (зборник радова са међународне научне конференције), Београд, 2012, стр. 100-116; (M33)
  17. Заштита новинара у међународном праву (коаутор З. Радивојевић), Зборник сажетака са међународне научне конференције „Медији и људска права“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, стр. 22; (М34)

  18. Међународноправно регулисање заштите животне средине у оружаним сукобима (коаутор З. Радивојевић), у: П. Димитријевић-Н. Стојановић (ур.), „Екологија и право“ (тематски зборник радова са међународне научне конференције), Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011, стр. 151-173; (M33)

  19. Усклађивање права Србије са правом ЕУ у области државне помоћи, у: Д. Димитријевић-Б. Миљуш (ур.), „Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније“ (зборник радова са међународне научне конференције), Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010, стр. 343-360; (M33)

  20. Правни режим државне помоћи у Европској унији и Светској трговинској организацији, (коаутор П. Цветковић), у: Н. Стојановић-С. Голубовић (ур.): „Право Републике Србије и право Европске уније – стање и перспективе“- свеска II, (зборник радова са међународне научне конференције), Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 537-569; (M33)

  21. Кршење људских права као претња међународном миру и безбедности, у: З. Радивојевић (ур.), „Уставне и међународноправне гаранције људских права“ (зборник радова са међународне научне конференције), Ниш, 2008, стр. 45-62; (M33)

  22. Искуства нових чланица ЕУ у процесу хармонизације (коаутор Т. Мишчевић), у: Г. Станковић, „Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније“ (зборник радова са међународног научног скупа), Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, 2005, стр. 167-179; (M33)

  23. Мере које грађани Србије и Црне горе могу очекивати од Европског суда за људска права у случају утврђивања повреде њихових права, у: З. Радивојевић (ур.), „Европски систем заштите људских права: искуства и нови изазови“ (зборник радова са међународног научног скупа), Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, 2005, стр.163-176; (M33)

  24. Преглед садржине радова о југословенској кризи и међународном праву који су објављени у домаћим часописима и зборницима од 1990. до 1999. године (коаутор Т. Мишчевић и С. Ђајић), у: М. Петровић-З. Радивојевић (ур.), „Југословенска криза: поуке за међународно право“, (зборник радова са међународног научног скупа), Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, 2001, стр. 265-284; 33)

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 12 decembar 2021 22:44