Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 19.12.2013.

Marko Trajković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.01.1974.
 • Mesto rođenja: Ниш
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет у Нишу
 • Godina diplomiranja: 1998.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  - Магистарска теза:

  Право као систем код Радомира Д. Лукића, одбрањена на Правном факултету у Новом Саду 22.04.2005. године, стр. 233.

  - Докторска дисертација:

  Етичка димензија права – правнотеоријски аспект, одбрањена на Правном факултету у Новом Саду 20.06.2008. године, стр. 275.

  -Марко Трајковић, Ово ми замерите: Ране филозофске свеске, „Просвета“ Ниш, 1997, стр. 96;

  -Гордана Вукадиновић, Драган Митровић, Марко Трајковић, Увод у право, Досије, Београд, 2012. година, стр. 316;

  -MаrkoTrajkovic, Value Path of Law, West – östliche Denkwege, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012, pp. 146.

  -MarkoTrajkovic, Law in the World of Values, Human Rights and Natural Law, An Intercultural Philosophical Perspective,  Walter Schweidelr (ed.), Academia Verlag, Sankt Augustin,  2012,, 132-146.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  -Драган Митровић, Марко Трајковић, Може ли виртуелни лик да буде субјект права?, „Анали Правног факултета у Београду“, бр. 2/2011, Београд, стр. 28-42.

  -Марко Трајковић, Вредносни приступ савременој правној држави, „Правни живот“, Часопис правну теорију и праксу, број 14/2009, Београд, 2009, стр. 347-358.

  -Марко Трајковић, Еутаназија – морална дилема савремене правне државе, „Правни живот“, Часопис за правну теорију и праксу, борј 12/2011, Београд, 2011, стр. 735-747.

  -Драган Митровић, Марко Трајковић, Коста Митровић, Моралност права, пословна етика и биоетика, „Правни живот“, часопис за правну теорију и праксу, број 10/2012, Београд, 2102, стр. 211-226.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Људско достојанство ка основа човекове природе, „Зборник радова Правног факултета у Новом Саду“, број 2/2010, Нови Сад, 2010, стр. 29-43.

  -Марко Трајковић, Морал у беспућу политике, „Зборник радова Правног факултета у Новом Саду“, број 2/2010, Нови Сад, 2010, стр. 181-196.

  -Марко Трајковић, О свету права који почива на моралним вредностима, „Зборник радова правног факултета у Новом Саду“, број 2/2011, Нови Сад, 2011, стр. 221-235.

  -Марко Трајковић, Право у свету вредности, „Зборник радова Правног факултета у Новом Саду“, број 1/2012, Нови Сад, 2012, стр. 383-397.

  -Dragan M. Mitrović, Marko S. Trajković, The Realistic Concept of Law, Synthesis Philosophica, vol. 27, 1/2012, Zagreb, 157-178.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Ка плуриперспективистичкој биоетици, број 2/2013, Нови Сад, 2013, стр. 247-260.

  -Драган Митровић, МаркоТрајковић, Шта јесте, а шта није људско достојанство, „Правни живот“, часопис за правну теорију и праксу, број 12/2013, Београд, 2103, стр. 421-430.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Марко Трајковић, Теоријскоправни приступ одређењу права, „Зборник радова Правног факултета у Нишу“, Ниш, 2009, стр. 110-126.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Да ли је допуштена аналогија у кривичном праву?, „Зборник радова Правног факултета у Нишу“ Ниш, 2011, стр. 1-22.

  -Марко Трајковић, Вредносна метаморфоза права, „Зборник радова Правног факултета у Нишу“, Ниш, 2012, стр.207-216.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Човек као исходиште опште теорије права и кривичноправне теорије, у: „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, тематски зборник радова, књига 1, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011, стр. 71-82.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Биоетичко лице права, „Зборник радова Правног факултета у Нишу“, тематски број: „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору“, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2012, стр. 41-52.

  -Марко Трајковић, Из баштине српске правне теорије теоријскоправно-холистичке мисли, „Пешчаник“, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Ниш, 2009, стр. 220-233.

  -Марко Трајковић, Из баштине српске правне теорије природноправно схватање Радомира Д. Лукића, „Пешчаник“, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Ниш, 2010, стр. 153-166.

  -Војислав Ђурђић, Марко Трајковић, Кривичноправна етика Томе Живановића, „Правна ријеч“, часопис за правну теорију и праксу, Бања Лука, број 29, 2011, стр. 559-574.

  -Марко Трајковић, Одреднице: Извори права, стр. 149-150, Правни однос, стр. 434-436, Правни посао, стр.  436-438, Правни систем, стр. 439-440, Правни субјекат, стр. 441-442, Тумачење права, стр. 615-617, у Српско-албански правни лексикон, Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд, 2010. година.

  -Marko Trajkovic, Integral Definition of Law, in Bioethik – Medizin – Politik, Bioethics – Medicine – Politics, Proceeding of the 6th Southeast European Bioethics Forum, Belgrade 2010, Academia Verlag, Sankt Augustin,  Band 19, 2012, 65-72.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  - Научни скуп „XVIII сусрет Копаоничке школе природног права – Право и универзалне вредности“ одржан на Копаонику децембра 2005. године: са научним рефератом Морални минимум „Повеље о основним правима у Европској Унији, рад штампан у целини.

  - Научни скуп „XIX сусрет Копаоничке школе природног права – Право и хумана будућност“ одржан на Копаонику децембра 2006. године, са научним рефератом Биоетика као једна од парадигми сваремене правне државе, рад штампан у целини.

  - Научни скуп „XX сусрет Копаоничке школе природног права – Право и слобода, одржан на Копаонику, децембра 2007. године, са научним рефератом Моралност правног система као основа савремене правне државе, рад штампан у целини.

  - Научни скуп „Америчка јурипруденција XX века“ одржан у Сремским Карловцима априла 2006. године, са научним рефератом Ричард А. Познер: Проблеми теорије права и морала, рад штампан у целини.

  Научни скуп „XXII сусрет Копаоничке школе природног права – Право и време“ одржан на Копаонику децембра 2009. године, са научним рефератом Вредносни приступ савременој правној држави, рад штампан у целини.

  - Научни скуп „XXIV сусрет Копаоничке школе природног права – Право и одговорност“ одржан на Копаонику децембра 2011. године, са научним рефератом Еутаназија – морална дилема савремене правне државе, рад штампан у целини.

  - Научни скуп „XXV сусрет Копаоничке школе природног права – Право и морал“ одржан децембра 20012. године, са научним рефератом Моралност права, пословна етика и биоетика, рад (коаутори Драган Митровић и Коста Митровић) штампан у целини.

  - Симпозијум „9. Лошињски дани биоетике – Интегративна биоетика и нова епоха“ који је одржан на Малом Лошињу маја 2010. године, са научним рефератом (коаутор Нико Јосић) Етички захтев пацјента да умре и одлука љечника о том захтеву/Ethical aspect of Patient’s Decision about the Request.

  - Интернацинална конференција „6. Биоетички форум за југоситочну Еуропу – Биоетика – медицина – политика“ „6. Südosteuropäisches Bioethik-Forum – Bioethik – Medizin – Politik“ одржана у Београду новембра 2010. године, са научним рефератом Интегралистичко одређење права/Integral definition of Law, рад штампан у целини.

  - Симпозијум „Simposio italo-serbo-sloveno Filosofia del diritto e Deontica filosofica“ који је одржан новембра 2010. године, са научним рефератом La filosofia del diritto naturale di Radomir D. Lukic.

  - Међународна интердисциплинарна конференција „International interdisciplinary conference – Bioethics – the Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine“,која је одржана на Охриду октобра 2011. године са научним рефератом (коаутор Нико Јосић) Аксиолошки приступ правној норми/Axiological approach to the Legal Norm.

  - Симпозијум „10. Лошињски дани биоетике – Интегративна биоетика и нова епоха“ који је одржан на Малом Лошињу маја 2011. године, са научним рефератом (коаутор Нико Јосић) Кршћанска интеграција вриједности и право/Christian Integration of Values and Law.

  - Биоетички округли сто „13. данима биоетике“ на Медицинском факултету у Ријеци „12 биоетички округли стол Ријека – Биоетичка едукација: изазови и песпективе“, који је одржан маја 2011. године, са научним рефератом (коаутор Нико Јосић) О неопходности биеотичког образовања правника/On the necessity of bioetnical education for lawyers.;

  - Међународни научни скуп „Језик медицине – од генезе до културе и етике комуникације, мај 2012. година, Ријека, са научним рефератом Језик правне науке и биоетика.

  - Симпозујум „Природа – друштво – политика“ поводом 300. годишњице рођења Жан Жака Русоа који је одржан у Загребу новембра 2012. године, са научним рефератом О једнакости до закона.

  -Симпозијум „Интегративно мишљење и нова парадигма знања“, који је одржан у Загребу новембра 2013. године, са научним рефератом Интеграцијско скретање права..

  - Научни скуп „XXVI сусрет Копаоничке школе природног права – Право и достојантво“ одржан децембра 2013. године, са научним рефератом Шта јесте, а шта није људско достојаснтво, рад (коауторДраган Митровић) штампан у целини.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  -Научни скуп посвећен „Јовану Стерији Поповићу“, одржан на Правном факултету у Нишу, новембра 2007. године са научним рефератом Природно право и морал у делу Јована Стерије Поповића, рад штампан у целини.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 19 decembar 2013 15:20